nr 22/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 22/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Resultat etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SALABY (541) ordmerke i standard font Gyldendal Norsk Forlag AS, Postboks 6860 St. Olavs Plass, 0130 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:20 Klasse:28 Klasse:35 Apparater og instrumenter til undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr; dataprogrammer; dataspillprogrammer; internettbaserte undervisningsprogrammer; elektroniske publikasjoner; nedlastbare programvarer, herunder iphone, ipad og Android applikasjoner; DVDer; CDer; videofilmer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, bøker, brosjyrer, plakater, reklamemateriell; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; bagger; vesker; ryggsekker; ransler; skolevesker; pennaler; lommebøker; futteraler til telefoner, lesebrett og datamaskiner; handlenett; nøkkelpunger; paraplyer, parasoller. Møbler, herunder barnemøbler, skolemøbler, skrivebord, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; matbokser; skriveunderlag; sengeklær; madrasser; matter for lekegrinder; beholdere av plast. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; elektroniske spill; juletrepynt. Salg av varer som nevnt i klasse 9, 16, 18 og 20, samt husholdnings- og kjøkkenredskaper og -beholdere, matbokser av metall, glassvarer, porselen og keramikk, tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper, sengetøy, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, smykker, klokker, apparater og innretninger for belysning, såper, parfymevarer, shampo, balsam, tannpussemidler; informasjonstjenester knyttet til salg og abonnement av utdannelsesprogrammer, samt programvareapplikasjoner (nedlastbare programvarer). Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kurs, kollokvium, konferanser, kongresser, praktiske seminarer; praktisk opplæring ved demonstrasjon; korrespondanseundervisning; utdannelsesvirksomhet via Internett; underholdningsvirksomhet; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; film- og tvproduksjon; fotografering; sportslige og kulturelle aktiviteter Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og software; utarbeidelse av Internettbaserte læringsplattformer, læringsprogrammer og undervisningsprogrammer; supporttjenester relatert til datamaskiner, dataprogrammer og Internettbaserte programmer; utleie av datamaskiner, dataprogrammer, utdannelsesprogrammer; vedlikehold av datamaskiner og dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; fremskaffelse av en nettside på internett for å danne et onlinesamfunn hvor registrerte brukere kan dele informasjon, bilder, lyd- og videoinnhold. Klasse:45 Informasjonstjenester knyttet til lisensiering av utdannelsesprogrammer, samt programvareapplikasjoner (nedlastbare programvarer); lisensiering av datamaskiner, dataprogrammer og utdannelsesprogrammer. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: datamaskiner, dataprogrammer, utdannelsesprogrammer; vedlikehold av datamaskiner og dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; fremskaffelse av en nettside på internett for å danne et onlinesamfunn hvor registrerte brukere kan dele informasjon, bilder, lyd- og videoinnhold. Klasse:45 Informasjonstjenester knyttet til lisensiering av utdannelsesprogrammer, samt programvareapplikasjoner (nedlastbare programvarer); lisensiering av datamaskiner, dataprogrammer og utdannelsesprogrammer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Gyldendal Norsk Forlag AS, Postboks 6860 St. Olavs Plass, 0130 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:9 Apparater og instrumenter til undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr; dataprogrammer; dataspillprogrammer; internettbaserte undervisningsprogrammer; elektroniske publikasjoner; nedlastbare programvarer, herunder iphone, ipad og Android applikasjoner; DVDer; CDer; videofilmer Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, bøker, brosjyrer, plakater, reklamemateriell; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; elektroniske spill; juletrepynt. Klasse:35 Salg av varer som nevnt i klasse 9, 16, 18 og 20, samt husholdnings- og kjøkkenredskaper og -beholdere, matbokser av metall, glassvarer, porselen og keramikk, tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper, sengetøy, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, smykker, klokker, apparater og innretninger for belysning, såper, parfymevarer, shampo, balsam, tannpussemidler; informasjonstjenester knyttet til salg og abonnement av utdannelsesprogrammer, samt programvareapplikasjoner (nedlastbare programvarer). Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kurs, kollokvium, konferanser, kongresser, praktiske seminarer; praktisk opplæring ved demonstrasjon; korrespondanseundervisning; utdannelsesvirksomhet via Internett; underholdningsvirksomhet; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; film- og tvproduksjon; fotografering; sportslige og kulturelle aktiviteter Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og software; utarbeidelse av Internettbaserte læringsplattformer, læringsprogrammer og undervisningsprogrammer; supporttjenester relatert til datamaskiner, dataprogrammer og Internettbaserte programmer; utleie av 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Gyldendal Norsk Forlag AS, Postboks 6860 St. Olavs Plass, 0130 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:9 Apparater og instrumenter til undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr; dataprogrammer; dataspillprogrammer; internettbaserte undervisningsprogrammer; elektroniske publikasjoner; nedlastbare programvarer, herunder iphone, ipad og Android applikasjoner; DVDer; C'er; videofilmer Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, bøker, brosjyrer, plakater, reklamemateriell; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; elektroniske spill; juletrepynt. Klasse:35 Salg av varer som nevnt i klasse 9, 16, 18 og 20, samt husholdnings- og kjøkkenredskaper og -beholdere, matbokser av metall, glassvarer, porselen og keramikk, tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper, sengetøy, klær, fottøy, hodeplagg, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, smykker, klokker, apparater og innretninger for belysning, såper, parfymevarer, shampo, balsam, tannpussemidler; informasjonstjenester knyttet til salg og abonnement av utdannelsesprogrammer, samt programvareapplikasjoner (nedlastbare programvarer). Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kurs, kollokvium, konferanser, kongresser, praktiske seminarer; praktisk opplæring ved demonstrasjon; korrespondanseundervisning; utdannelsesvirksomhet via Internett; underholdningsvirksomhet; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; film- og tvproduksjon; fotografering; sportslige og kulturelle aktiviteter Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og software; utarbeidelse av Internettbaserte læringsplattformer, læringsprogrammer og undervisningsprogrammer; supporttjenester relatert til datamaskiner, dataprogrammer og Internettbaserte programmer; utleie av datamaskiner, dataprogrammer, utdannelsesprogrammer; vedlikehold av datamaskiner og dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; fremskaffelse av en nettside på internett for å danne et onlinesamfunn hvor registrerte brukere kan dele informasjon, bilder, lyd- og videoinnhold. Klasse:45 Informasjonstjenester knyttet til lisensiering av utdannelsesprogrammer, samt programvareapplikasjoner (nedlastbare programvarer); lisensiering av datamaskiner, dataprogrammer og utdannelsesprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Verdimaker (541) ordmerke i standard font PER HENDEN PROGRAMVARE, Hans Nielsen Hauges gate 25, 0481 OSLO Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Opplysningskontoret for egg og kjøtt, v/ Direktør, Postboks 395, Økern, 0513 OSLO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:29 Klasse:43 Kjøtt og kjøttvarer, egg og eggeprodukter. Informasjon om kjøtt og kjøttvarer, egg og eggeprodukter. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke C I Union de Bananeros de Uraba SA UNIBAN, Calle 52 no piso 15 MEDELLIN ANTIOQUIA, Colombia (CO) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; malt; plantain. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Nameabrand Tove Pharo Ronde, Hegdehaugsveien 24, 0352 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll. Klasse:35 Klasse:38 Annonse- og reklamevirksomhet. Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HGSS (541) ordmerke i standard font Plexus Ocean Systems Ltd, Plexus House, Site 2, Burnside Drive, Dyce, AB210HW ABERDEEN, ABERDEENSHIRE, Storbritannia (GB) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:6 Klasse:37 Klasse:42 Metallvarer til bruk ved boring og klargjøring av olje- og gassbrønner og i produksjon av olje og gass fra brønner, nemlig brønnhoder, ventiltrær, ventiler, stigerør, stigerørskoplinger, rørledningskoplinger, koplinger til ledningsforbindelser, metalltetninger, høytrykkstetninger, geotermiske brønnhoder, undervannskoplinger, brønnhodekoplinger, undervannsbrønnhoder. Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet og vedlikeholdstjenester vedrørende olje- og gassbrønnkonstruksjoner. Designtjenester vedrørende olje- og gassbrønnkonstruksjoner. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Harald A. Møller AS, Postboks 46 Kjelsås, 0411 OSLO Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO Klasse:12 Motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bølgen Yoga (541) ordmerke i standard font CRAIG JOHN HARVEY, Snipeveien 14, 3470 SLEMMESTAD Klasse:40 Bearbeiding av materialer. Klasse:41 Klasse:44 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOUNDROP (541) ordmerke i standard font Soundrop AS, Skovveien 2A, 0257 OSLO Advokatfirmaet CLP DA, v/ Stephan Brodschöll, Postboks 1974 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Datamaskiner; dataprogrammer, blant annet dataprogramvare for bruk i forbindelse med websider på internett for musikk, andre online underholdningstjenester, online møter, online kommunikasjonstjenester og online spill. Annonse og reklamevirksomhet blant annet annonsebyråer, utsendelse av reklameannonser, publisering av reklametekster, utleie av reklameplass, systematisering og innsamling av informasjon for bruk i databaser, innsamling av annonser for bruk på websider, detaljhandel og onlinehandel av programvare for datamaskiner og mobiltelefonløsninger, detaljhandel og onlinehandel for innspilte audio- og audiovisuelle verker, tilveiebrakt via Internett og andre data- og elektroniske nettverk; innhenting og systematisering av informasjon til bruk i databaser; salg av spill, video og film via Internett. Telekommunikasjonsvirksomhet, blant annet kringkasting av audio- og audiovisuelle verker og relaterte handelsvarer, fjernsyn, video og film, elektronisk postoverføring, kommunikasjonstjenester, herunder ved bruk av dataterminaler og optisk fibernettverk, digitale bilder, betalingsmidler og andre underholdningstjenester på Internett; konsulenttjenester vedrørende mobiltelefoner; utleie av tilgangstid til databaser. Underholdningsvirksomhet, blant annet produksjon av musikk, informasjon om musikk, online underholdning og spilltjenester; utleie av spill, video og film via Internett. Design og utvikling av datamaskinprogrammer, profesjonell og teknisk assistanse, utleie av dataprogramvare, konsulenttjenester vedrørende datamaskiner, dataprogrammer; individuell design og utvikling av dataprogrammer,- systemer,- websider og nettverk for andre, webhotell. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Soundrop AS, Skovveien 2A, 0257 OSLO Advokatfirmaet CLP DA, v/ Stephan Brodschöll, Postboks 1974 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Datamaskiner; dataprogrammer, blant annet dataprogramvare for bruk i forbindelse med websider på internett for musikk, andre online underholdningstjenester, online møter, online kommunikasjonstjenester og online spill. Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet blant annet annonsebyråer, utsendelse av reklameannonser, publisering av reklametekster, utleie av reklameplass, systematisering og innsamling av informasjon for bruk i databaser, innsamling av annonser for bruk på websider, detaljhandel og onlinehandel av programvare for datamaskiner og mobiltelefonløsninger, detaljhandel og onlinehandel for innspilte audio- og audiovisuelle verker, tilveiebrakt via Internett og andre data- og elektroniske nettverk; innhenting og systematisering av informasjon til bruk i databaser; salg av spill, video og film via Internett. Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Telekommunikasjonsvirksomhet, blant annet kringkasting av audio- og audiovisuelle verker og relaterte handelsvarer, fjernsyn, video og film, elektronisk postoverføring, kommunikasjonstjenester, herunder ved bruk av dataterminaler og optisk fibernettverk, digitale bilder, betalingsmidler og andre underholdningstjenester på Internett; konsulenttjenester vedrørende mobiltelefoner; utleie av tilgangstid til databaser Underholdningsvirksomhet, blant annet produksjon av musikk, informasjon om musikk, online underholdning og spilltjenester, utleie av spill, video og film via Internett. Design og utvikling av datamaskinprogrammer; profesjonell og teknisk assistanse, utleie av dataprogramvare, konsulenttjenester vedrørende datamaskiner, dataprogrammer; individuell design og utvikling av dataprogrammer,- systemer,- websider og nettverk for andre, webhotell. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Soundrop AS, Skovveien 2A, 0257 OSLO Advokatfirmaet CLP DA, v/ Stephan Brodschöll, Postboks 1974 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Datamaskiner; dataprogrammer, blant annet dataprogramvare for bruk i forbindelse med websider på Internett for musikk, andre online underholdningstjenester, online møter, online kommunikasjonstjenester og online spill. Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Annonse og reklamevirksomhet blant annet annonsebyråer, utsendelse av reklameannonser, publisering av reklametekster, utleie av reklameplass, systematisering og innsamling av informasjon for bruk i databaser, innsamling av annonser for bruk på websider, detaljhandel og onlinehandel av programvare for datamaskiner og mobiltelefonløsnlnger, detaljhandel og og onlinehandel for innspilte audio- og audiovisuelle verker, tilveiebrakt via Internett og andre data- og elektroniske nettverk; innhenting og systematisering av Informasjon til bruk i databaser; salg av spill, video og film via Internett. Telekommunikasjonsvirksomhet, blant annet kringkasting av audio- og audiovisuelle verker og relaterte handelsvarer, fjernsyn, video og film, elektronisk postoverføring, kommunikasjonstjenester, herunder ved bruk av dataterminaler og optisk fibernettverk, digitale blider, betalingsmidler og andre underholdningstjenester på Internett; konsulenttjenester vedrørende mobiltelefoner; utleie av tilgangstid til databaser. Underholdningsvirksomhet, blant annet produksjon av musikk, informasjon om musikk, online underholdning og spllltjenester, utleie av spill, video og film via Internett. Klasse:42 Design og utvikling av datamaskinprogrammer; profesjonell og teknisk assistanse, utleie av dataprogramvare, konsulenttjenester vedrørende datamaskiner, dataprogrammer; individuell design og utvikling av dataprogrammer,- systemer,- websider og nettverk for andre, webhotell. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Nokas AS, Træleborgodden 6, 3112 TØNSBERG ip.coop (IPR SA), c/o Leogriff AS, Bygdøy Allé 4, 0257 OSLO Klasse:6 Låsesmedarbeider; sikkerhetsskap og -skrin; pengeskap; bankbokser; beholdere av metall; pengeskrin av metall; kasser av metall; låsebolter; låser av metall, andre enn elektriske ; våpenskap av metall. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske, elektroniske og optiske databærere; salgsautomater og mekanismer for mynt- og betalingskortstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogram; nedlastbare dataprogram; brannslukningsapparater; maskiner for telling og sortering av penger; fordelingsautomater; alarmsystemer; tyveri- og innbruddsalarmer; trygghetsalarmer; heisalarmer; boligalarmer; brannalarmer; systemer for adgangskontroll, systemer for videoovervåking; elektriske låser; kortlesere. Klasse:35 Demonstrasjoner av varer, eksport og importagentur; etterforskning for forretninger; faglige konsultasjoner om forretninger; innsamling av informasjon for bruk i databaser; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; risikoanalyser for bedriftsog forretningsledelse; analyse og planlegging av alarm-og sikkerhetssystemer for bedrifter; utleie av kontormaskiner og -apparater; utleie av salgsautomater og maskiner for telling og sortering av penger; salg av sikkerhetsutstyr og -systemer; salg av førstehjelpsutstyr. Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; deponering av verdier; safedeponering; kontanthåndtering. Klasse:37 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av alarmsystemer, tyveri- og innbruddsalarmer, trygghetsalarmer, heisalarmer, systemer for adgangskontroll, systemer for videoovervåking, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, maskiner for telling og sortering av penger, sikkerhetsutstyr samt sikkerhetslåser. Klasse:39 Transportvirksomhet; befraktning; oppbevaring; verditransport. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; dressur av dyr; utleie av videokameraer og -systemer; brannverkurs;førstehjelpskurs; hjertestarterkurs; sikkerhetskurs for butikkbetjening, kurs og opplæring for vektere. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; tjenester for beskyttelse mot flom; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; overvåking av heisalarmer; lekeplasskontroll; vektertjenester;adgangskontroll. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ADRENALINE COLLECTION (541) ordmerke i standard font Hertz System Inc, 225 Brae Boulevard, NJ07656 PARK RIDGE, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:39 Utleie av kjøretøy. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Autologic Diagnostics Ltd, Autologic House, London Road, OX331JH WHEATLEY, OXON, Storbritannia (GB) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:9 Computerhardware; computersoftware, inkludert computersoftware til bruk for diagnostisering i motorkjøretøyer; computerperiferiutstyr; disketter/plater og magnetbånd for lagring av computersoftware og -applikasjoner og programmer; CD-ROM; elektroniske publikasjoner; podcaster; apparater for utføring av diagnostiske tester for motorkjøretøyer; diagnostiseringsapparater for bruk til service, vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer og motorer; bærbare datamaskiner; elektronisk utstyr for betjening av softwaresystemer; computerprogrammer for styring av kommunikasjon og utveksling av data mellom bærbare datamaskiner og bordmaskiner (desktop computers). Klasse:37 Testing og diagnostisering av kjøretøyer; reparasjon av kjøretøyer, restaurerings- og vedlikeholdstjenester; servicetjenester for kjøretøyer; prøving og tilpassing av kjøretøyer samt teknisk assistanse. Klasse:42 Datatjenester; informasjon, rådgivning og konsultenttjenester i forbindelse med computersoftware; design, utvikling, installasjon, vedlikehold og oppdatering av computersoftware og hardware; computerprogrammering; tilvirkning og utleie (leasing) av computersoftware; rådgiving i forbindelse med computersoftware; computerprogrammeringstjenester; datatjenester og teknisk støtte, inkludert alt det forannevnte i forbindelse med computersoftware til bruk i diagnostisering av motoriserte kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Lemontree (541) ordmerke i standard font GODSPEED INVEST AS, Øvre Skogvei 19, 0281 OSLO Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:37 [byggemateriale]; Slaggsteiner; Spuntplanker, ikke av metall; Stein; Stillaser, ikke av metall; Stolper, ikke av metall; Byggevirksomhet, herunder peling, spunting og forankring Asfaltering; brønnboring; byggledelse; Byggevirksomhet; bygging av havner; bygging av fabrikker; bygging av messeboder og butikker; bygging av moloer; gjenoppbygging av maskiner (helt eller delvis ødelagt); gjenoppbygging av motorer (helt eller delvis ødelagt); murmestervirksomhet; steinbruddstjenester; mursteinslegging; riving av bygninger; smøring av kjøretøyer; stillasoppsetting; utleie av bulldosere; utleie av byggekraner; utleie av bygningsmaskiner; utleie av gravemaskiner; utleie avgatefeiemaskiner; vedlikehold av kjøretøyer; veidekking og brolegging (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Nordisk Fundamentering AS, Postboks 2909 Solli, 0230 OSLO Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO Klasse:6 Armeringsmaterialer av jern for betong; Armeringsmaterialer av metall for bygging; Armeringsmaterialer av metall, for rør; Avstivere [støtter] av metall; Avstivningsbjelker av metall; Beholdere av metall; Forskalinger for betong av metall; Bjelker av metall; Bolter av metall; Brostein av metall; Byggematerialer av metall; Transportable bygninger av metall; Containere av metall; Dreneringsrør av metall; Festeklemmer for kabel eller rør av metall; Gitter av metall; Gjerder av metall; Gulv av metall; Metallekter; Master av metall; Metallpilarer [bygningsdeler]; Rør av metall: Rørforbindelser av metall; Rørgater av metall; Rørledninger av metall; Skinner av metall; Skrubolter; Spuntplanker av metall; Stillaser av metall; Stolper av metall; Støpeformer av metall; Stålkonstruksjoner; Stålmaster; Stålplater; Stålrør; Vannrør av metall; Klasse:39 Klasse:41 Befraktning; Containerutleie; Garasjeutleie; Utleie av lagerplass; Lagring; Oppbevaring; Parkeringsplasstjenester; Sjøtransport; Lektertransport; Utleie av båt; Utleie av kjøretøyer; Utleie av garasjer; Varelagring; Utleie av vogner Instruksjon [opplæring]; Organisering og ledelse av konferanser; Organisering og ledelse av seminarer; Praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; Undervisning; Utdannelse; yrkesveiledning; Klasse:42 Planlegging vedrørende bygging; rådgivning vedrørende bygging; Byplanlegging; geologisk forskning; teknisk forskning; Forskning i forbindelse med miljøvern; Forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; Geologiske grunnundersøkelser; Ingeniørvirksomhet [Teknisk ekspertise]; Kvalitetskontroll; Landmåling; Plantegning i forbindelse med bygging; Rådgivning vedrørende bygging; Klasse:19 Armeringsmaterialer forbygging, ikke av metall; Asfalt; Asfaltholdige produkter for bygging; Avstivere [støtter]; Avstivningsbjelker, ikke av metall; Beholdere av murverk; Belegningsmidler [byggematerialer]; Betong; Byggeelementer av Betong; Bindemidler for murverk; Bindemidler for vedlikehold avveier; Bærebjelker, ikke av metall; Bjelker, ikke av metall; Brostein, ikke av metall; transportable bygninger, ikke av metall; Dekningsmaterialer for veier; Forskaling for betong, ikke av metall; Fortøyningspåler, ikke av metall; Gitterverk, ikke av metall; Glidekanter for veier, ikke av metall; Grus; Ildfaste bygningsmaterialer, ikke av metall; Kalk; Kalkstein; Kalksteinsmergel; master for elektriske ledninger, ikke av metall; Master, ikke av metall; Mursteiner; Pukk; fortøyningspåler, ikke av metall; Reisverk for bygninger, ikke av metall; stiverør, ikke av metall for bygnings- og anleggsformål; vannrør, ikke av metall; Rørledninger, ikke av metall; Sandsten for bygging; Sandstensrør; Sement; Sementmaster; Sementplater; Skillevegger, ikke av metall; Slagg 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke FiftyOne Inc, 8 West 40th Street, 5th floor, NY10018 NEW YORK, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:35 Støttetjenester for produktvarehandel og for revisjon etter salg, nemlig gjennomgåelse og analyse av et firmas internasjonale salg for firmaets interne og eksterne revisjon, så vel som bearbeidelse, organisering og presentasjon av data som kreves for et firmas interne eller eksterne revisjon for detaljister som selger internasjonalt. Klasse:38 Computertjenester, fremskaffelse av e-handel webside for drift av global transportiogistikk; computertjenester, fremskaffelse av e-handels webside som fremmed valutakonvertering og betalingsgjennomføring for detaljister som selger internasjonalt; computertjenester, fremskaffelse av e-handel webside for global distribusjonsnettverkslogistikk og forsendelse av varer for detaljister som selger internasjonalt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VOLVO SENSUS (541) ordmerke i standard font Volvo Trademark Holding AB, c/o AB Volvo, GÖTEBORG, Sverige (SE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Elektroniske kjøretøysystemer for førerkontroll av underholdnings-, navigasjons-, varme og kjøle-, og kjøretøykontrollsystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THEA NORDICS (541) ordmerke i standard font Laboratoires Thea, 12, rue Louis Blériot, Zone industrielle du Brézet, CLERMONT-FERRAND, Frankrike (FR) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Klasse:5 Klasse:10 Klasse:35 Kosmetiske produkter for rensing og pleie av øyne og øyelokk, særlig gels, kremer, servietter og losjoner for kosmetiske formål for rensing og pleie av øyne og øyelokk, eteriske oljer. Oftalmologiske produkter, farmasøytiske preparater og produkter, hygieniske produkter for medisin, vitaminpreparater, desinfeksjonsmidler for hygieniske og medisinske formål (annet enn såper), øyendråper, antiseptika, oftalmologiske produkter og preparater for hydratisering og smøring av kontaktlinser. Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, kunstige lemmer og øyne, suturmaterialer, medisinglass for medisinsk bruk, sprøyter for kirurgisk bruk. Organisering av utstillinger og varemesser for annonsering og/eller kommersielle formål; annonse- og reklamevirksomhet; distribusjon av vareprøver; presseutklippstjenester; detaljsalgstjenester av kosmetiske produkter for pleie av øyne og øyelokk, særlig gels, kremer, servietter og losjoner for kosmetiske formål for rensing og pleie av øyne og øyelokk, eteriske oljer, farmasøytiske preparater, oftalmologiske preparater, medisiner for bruk av mennesker, sanitære preparater for medisinske formål, dietetiske substanser for medisinsk bruk, vitaminberikede preparater, næringsmidler eller ernærende tilskudd for medisinske formål, medisinske eller hygieniske desinfeksjonsmidler (annet enn såper), collyrium, oftalmologiske pomader, preparater for rensing av kontaktlinser, losjoner, kremer, gels for farmasøytiske formål, antiseptika, analgetika, beroligende midler, antibiotika, sedativer, vitaminpreparater, medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter, kunstige øyne, lemmer, suturmaterialer, medisinglass for medisinske formål, sprøyter for kirurgiske formål, engrossalgstjenester for kosmetiske produkter for pleie av øyne og øyelokk, særlig gels, kremer, servietter og losjoner for kosmetiske formål, for rensing og pleie av øynene og øyelokk, eteriske oljer, farmasøytiske preparater, oftalmologiske preparater, medisiner for bruk for mennesker, sanitære preparater for medisinske formål, dietetiske substanser for medisinske formål, vitaminberikede preparater, næringsmidler eller ernæringstilsetninger for medisinske formål, medisinske eller hygieniske desinfeksjonsmidler (annet enn såper), collyrium, oftalmologiske pomader, preparater for rensing av kontaktlinser, losjoner, kremer, gels for farmasøytiske formål, antiseptika, analgetica, beroligende midler, antibiotika, sedativer, vitaminpreparater, medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter, kunstige øyne, lemmer, suturmaterialer, medisinglass for medisinske formål, sprøyter for kirurgiske 12

13 registrerte varemerker /12 formål; import, promotering av kosmetiske produkter for pleie av øyne og øyelokk, særlig gel, kremer, servietter og losjoner for kosmetiske formål, for rensing og pleie av øyne og øyelokk, eteriske oljer, farmasøytiske preparater, oftalmologiske preparater, medisiner for bruk for mennesker, sanitære preparater for medisinske formål, dietetiske substanser for medisinsk bruk, vitaminberikede preparater, næringsmidler og ernæringssupplementer for medisinske formål, medisinske og hygieniske desinfiseringsmidler (annet enn såper), collyrium, oftalmologiske pomader, preparater for rensing av kontaktlinser, losjoner, kremer, gels for farmasøytiske formål, antiseptika, analgetica, beroligende midler, antibiotika, sedativer, vitaminpreparater, medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter, kunstige øyne, lemmer, suturmaterialer, medisinglass for medisinske formål, sprøyter for kirurgiske formål; spredning av reklamemateriell. Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; utgivelse av bøker; organisering og ledelse av konferanser, kollokvium, seminarer, konventer, symposium; organisering av utstillinger for kulturelle formål og utdannelsesformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ADRENALINE RANGE (541) ordmerke i standard font Hertz System Inc, 225 Brae Boulevard, NJ07656 PARK RIDGE, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:39 Utleie av kjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: APTUS URI Flex (541) ordmerke i standard font Orion Corp, Orionintie 1, ESBO, Finland (FI) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Veterinære preparater og kosttilskudd for dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: =3 (541) ordmerke i standard font Pedagog til Tjeneste Hanne Lund-Kristensen, Underlia 106, 3021 DRAMMEN Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Klasse:16 Klasse:25 Klasse:41 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; lærebøker; pedagogisk materiale i trykket form. Klær, fottøy, hodeplagg. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kollokvium, konferanser, kongresser, seminarer og symposium. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sitefacility (541) ordmerke i standard font Sitefacility A/S, Birkcenterpark 40, 7400 HERNING, Danmark (DK) Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO Klasse:35 Klasse:36 Klasse:39 Klasse:41 Klasse:43 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIND BETTER (541) ordmerke i standard font Monster Worldwide Inc, 622 Third Avenue, NY10017 NEW YORK, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:35 Klasse:45 Tilveiebringelse av on-line informasjon innen områdene personellrekruttering, ansettelser, jobb og karriere; tilveiebringe on-line informasjon og rådgivning vedrørende skriving av resymé/cv, og tjenester relatert til oppslag av resyméer/cv og matching av resyméer/cv med jobbmuligheter oppført av arbeidsgivere. Sosiale nettverksbyggingstjenester tilbudt online. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Statkraft AS, Lilleakerveien 6, 0216 OSLO Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; administrasjonsbistand; samling, oppbevaring og innhenting av data og informasjon; analyse av kostnader og priser; innsamling og systematisering av informasjon til bruk i databaser, markedsstudier/undersøkelser, prissammenligningstjenester; handel og overdragelse av energi, elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft; tjenester i forbindelse med handel og salg av energi, elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft; pris og kostnadsanalyser. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet relatert til vannkraft-, vindkraft -, gasskraftverk; drift av servicestasjoner; konstruksjon av kraftanlegg; drift og vedlikeholdstjenester; bygging av forbrenningsanlegg; drift og vedlikeholdstjenester av kraftanlegg; byggevirksomhet; bygningstjenester i forbindelse med demninger, reservoarer og kraftstasjoner; bygningstjenester; installasjon, reparasjon og bearbeiding og vedlikehold av termiske, hydroelektriske og kjernefysiske anlegg. Klasse:40 Produksjon av elektrisk kraft og elektrisitet; produksjon av fjernvarme; avfallsforbrenning; produksjon av elektrisitet, varme og energi; tjenester relatert til produksjon av energi; rensing av gass; luftrensing; vannbehandling; destruksjon av søppel og avfall; forbrenning av avfall og søppel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARCTIC QUEEN (541) ordmerke i standard font ARCTIC QUEEN Ragnhild S Nilsen, Øwregata 9, 6004 ÅLESUND Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Klasse:24 Magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier, CD-plater. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; håndklær og kluter. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/371,474 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT HOOFDDORP, Nederland (NL) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; vaske- og rensemidler; såper; stivelse for vask; vaskeblått; vaskemidler; vaskemidler for renserier; tepperensere; sjampoer; avskallingsog kalkfjerningspreparater for husholdningsbruk; stoffmykningsmidler, vasketilsetningsstoffer; flekkfjerningspreparater. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke QUALITY WELDING AS, Ålefjærveien 257, 4634 KRISTIANSAND S Klasse:37 Inspeksjon av byggeprosjekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Vinnico Export SL, Calle de la Muela, 16, JÁVEA (ALICANTE), Spania (ES) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:33 Viner. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke DNB Livsforsikring ASA, v/ DNB Bank ASA, Konsernjuridisk, 0021 OSLO Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand med ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester Klasse:36 Klasse:43 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom Bevertning og tilbereding av mat og drikke; midlertidig innlosjering (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SORA (541) ordmerke i standard font Shimano Inc, 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku SAKAI CITY, OSAKA, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:12 Elektriske sykler, sykler, samt deler og tilbehør dertil, herunder: nav, nav med integrerte gir, sykkelnav som inneholder en dynamo, hurtigutløserhendler for nav, hurtigutløseranordninger for nav, girutløserhendler, girskifthendler, frontgirsjaltere, bak-girsjaltere, ledeanordninger for kjeder, frikranser, tannhjul, trinser tilpasset for bruk med sykler, kjeder for sykler, girkabler, kranker, kranksett, front-tannhjul, pedaler, tåklyper, bremsehendler, frontbremser, bakbremser, bremsekabler, bremsesko og - klosser, felger, hjul, eiker, eikefester, kranksylindre, setepinner, hurtigutløsere for setepinner, deler for montering av ramme og gaffel, støtdempere, sykkelstyrer, styrestammer, håndtak for styrer, ettermonterbare forlengelser til sykkelstyrer (bar ends), setefester, sykkelseter, datastyrte girsjaltere, girposisjonsindikatorer for sykler. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Idilio Lizcano Gomis, Can Durán, s/no, TORTELLA GIRONA, Spania (ES) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:3 Naturlig kosmetikk (kuldekrem og emulsjoner), ansiktsoljer, kroppsoljer, eteriske oljer, ansiktsmasker, kroppsinnpakninger, salt og leire fra Dødehavet, blomstervann, eau de toilette og andre parfymer, geleer og badesåper; hårbehandlende kosmetikk, sjampo og andre såper, solkrem og andre kremer, eteriske oljer og annen parfyme, hudkrem og andre hygieniske vann, solkrem, kremer og andre kremer, badesalt, antiperspirant og deodorantkosmetikk, og annen kosmetikk. Klasse:35 Kommersiell bedriftsledelse, import og eksport, engros- og detaljhandel via globale datanettverk, alt dette med tanke på skjønnhets- og kosmetiske produkter. Klasse:44 Tjenester for et senter for skjønnhet, estetikk, frisør og massasje, tjenester innen hydroterapi og sauna/badstue. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HYDRA-GUARD (541) ordmerke i standard font LRC Products Ltd, Bath Road, SL13UH SLOUGH, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Klasse:5 Klasse:10 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, salver, deodoranter for personlig bruk; deodoriserende kremer, geleer, flytende kremer, puddere, talkumpudder og sprayer; deodoranter impregnert i innleggssåler, fotdeodoranter. Farmasøytiske og hygieniske preparater; plaster; forbindingsstoffer; materiale til forbindingsstoffer. Kirurgiske, ortopediske, ortose, fotpleie, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; apparater for fiksering av kunstige lemmer; suturmaterialer; medisinske hjelpemidler for korreksjon av føtteneinkludert støtter for fotbuen; apparater for separasjon og opprettning av tærne; beskyttende apparater til forebygging av herding av områder av hornhud og inflammasjon av tærne; puter for helene og fotballen inkludert i kl. 10; beskyttelse for mellomfotputen; fotringer og fotstøtter; skoinnleggssåler, ortopediske innleggssåler, engangsinnleggssåler, deodoriserte innleggssåler for ortopedisk fottøy; kompresjonsstrømper; graderte kompresjonsstrømper; medisinske og kirurgiske sokker; strømper for åreknuter; elastiske bandasjer for ledd, elastiske gamasjer, kroppsmassasjere; elektriskdrevne massasjeapparater; fotmassasjeapparater; terapeutiske apparater og anordninger for massering og/eller bading; puter til forebygging av inflammasjon av tærne og fortykkelse av hornhud; fotringer, fotstøtte, innleggssåler for sko, ortopediske innleggssåler og engangsinnleggssåler, alle impregnert med eller med inkorportert anti-soppmidler; medisinske innleggssåler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Christer Ridderheim Invest AB, Skepparevägen 64, TRÄSLÖVSLÄGE, Sverige (SE) Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy; kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:33 Klasse:43 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TASK/One (541) ordmerke i standard font Seawell Ltd, Pavillion 5, Howemoss Drive, Kirkhill Business Park, Dyce, AB210GL ABERDEEN, Storbritannia (GB) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:1 Kjemiske produkter som løser opp avleiringer i rør til bruk i olje- og gassproduksjon. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Christer Ridderheim Invest AB, Skepparevägen 64, TRÄSLÖVSLÄGE, Sverige (SE) Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy; kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:33 Klasse:43 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TASK/Two (541) ordmerke i standard font Seawell Ltd, Pavillion 5, Howemoss Drive, Kirkhill Business Park, Dyce, AB210GL ABERDEEN, Storbritannia (GB) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:1 Kjemiske produkter som løser opp avleiringer i rør til bruk i olje- og gassproduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (541) ordmerke i standard font Con Moto AS, Drammensveien 37, 0271 OSLO Klasse:35 Klasse:41 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TASK (541) ordmerke i standard font Seawell Ltd, Pavillion 5, Howemoss Drive, Kirkhill Business Park, Dyce, AB210GL ABERDEEN, Storbritannia (GB) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:1 Kjemiske produkter som løser opp avleiringer i rør til bruk i olje- og gassproduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TASK/Series (541) ordmerke i standard font Seawell Ltd, Pavillion 5, Howemoss Drive, Kirkhill Business Park, Dyce, AB210GL ABERDEEN, Storbritannia (GB) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:1 Kjemiske produkter som løser opp avleiringer i rør til bruk i olje- og gassproduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Con Moto (541) ordmerke i standard font Con Moto AS, Drammensveien 37, 0271 OSLO Klasse:35 Klasse:41 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WEATHER (541) ordmerke i standard font The Weather Channel LLC, 300 Interstate North Parkway, GA30339 ATLANTA, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:18 Klasse:35 Klasse:45 Skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Forberedelse, plassering og spredning av reklame for andre via TV, kabel, kringkasting, satelitt, telefon, bredband, Internet, mobiltelefon, telematikk, radio, elektronisk post, spillapparater og -konsoller, samt trådløse og ikke trådløse elektroniske media; bedriftsøkonomiske konsulenttjenester i fagområdet finansiell planlegging; konsulenttjenester i fagområdet forretningsledelse. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WEATHER.COM (541) ordmerke i standard font The Weather Channel LLC, 300 Interstate North Parkway, GA30339 ATLANTA, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:18 Klasse:35 Klasse:45 Skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Forberedelse, plassering og spredning av reklame for andre via TV, kabel, kringkasting, satelitt, telefon, bredband, Internet, mobiltelefon, telematikk, radio, elektronisk post, spillapparater og -konsoller, samt trådløse og ikke trådløse elektroniske media; bedriftsøkonomiske konsulenttjenester i fagområdet finansiell planlegging; konsulenttjenester i fagområdet forretningsledelse. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke LINN VERONICA EIKHOM AHNGER, SONGDALSVEGEN 734, 4646 FINSLAND Klasse:16 Kokebøker. Klasse:30 Kaker. Klasse:35 Salg av kaker. Klasse:40 Produksjon av kaker. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Y Berger & Co AB, Ingela Gathenhielms gata 3, VÄSTRA FRÖLUNDA, Sverige (SE) Albihns.Zacco AB, Box 5581, STOCKHOLM, Sverige (SE) Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke LINN VERONICA EIKHOM AHNGER, SONGDALSVEGEN 734, 4646 FINSLAND Klasse:20 Møbler. Klasse:25 Klær. Klasse:35 Salg av møbler og klær. Klasse:40 Produksjon av møbler og klær. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 28/11-2011.07.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 36/08-2008.09.01 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer