nr 28/ NO årgang 101 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 28/ årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Avgjørelse i sak om administrativ overprøving Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Get Back To Life PURE Natural AB, Mäster Samuelsgatan 60, STOCKHOLM, SE Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB, Box 45088, STOCKHOLM, SE Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kongsberg Esco AS, Postboks 85, 3602 KONGSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall, metallrør, ventiler for vannrør og dreneringsrør, av metall, vannrør av metall. Klasse:19 Vannrør av plast, ventiler for vannrør og dreneringsrør av plast. Klasse:20 Varer av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KONGSBERG ESCO Kongsberg Esco AS, Postboks 85, 3602 KONGSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall, metallrør, ventiler for vannrør og dreneringsrør, av metall, vannrør av metall Klasse:19 Vannrør av plast, ventiler for vannrør og dreneringsrør av plast. Klasse:20 Varer av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ESCO Kongsberg Esco AS, Postboks 85, 3602 KONGSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall, metallrør, ventiler for vannrør og dreneringsrør, av metall, vannrør av metall. Klasse:19 Vannrør av plast, ventiler for vannrør og dreneringsrør av plast. Klasse:20 Varer av plast. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: PURE Natural AB, Mäster Samuelsgatan 60, STOCKHOLM, SE Aktiebolagstjänst Leif Malmborg AB, Box 45088, STOCKHOLM, SE Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker TiVo Brands LLC, 2160 Gold Street, CA94002 ALVISO, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Computer hardware; computer software; computer periferiutstyr; fjernstyringsapparater; apparater for mottak, overføring, lagring og behandling av audio og video og andre digitale medier; software for bruk dertil; digitale videoopptakere; deler og tilbehør til bruk sammen med alle de forannevnte varer; bruksanvisning solgt som en enhet sammen med de forannevnte varer; nedlastbar musikk, filmer og TV-programmer. Klasse:38 Fjernsynskringkastningstjenester; overføring av nettverks- og satellittfjernsynsprogrammer; digital og elektronisk overføring av stemmer, data, lyder, musikk, grafikk, bilder, video, audio, video, informasjon og beskjeder. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ECONEXT The Dow Chemical Company, 2030 Dow Center, MI48674 MIDLAND, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Kjemikalier til bruk av papirindustrien, tekstilindustrien og av industrier for ikke-vevede materialer. U2 Cafedrift AS, Underhaugsveien 2, 0354 OSLO, Klasse:18 Bager, vesker Klasse:21 Service, kopper Klasse:25 Klær Klasse:37 Vaskeri Klasse:41 Bibliotekvirksomhet Klasse:43 Kafé, restaurant (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: U2 Cafedrift AS, Underhaugsveien 2, 0354 OSLO, Klasse:18 Bager, vesker Klasse:21 Service, kopper Klasse:25 Klær Klasse:37 Vaskeri Klasse:41 Bibliotekvirksomhet Klasse:43 Kafé, restaurant (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ORALMET Weifa AS, Hausmanns gate 6, 0133 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIRMIO Novartis AG, 4002 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Frank Arild Hagen, Tomtegata 5C, 2004 LILLESTRØM, Klasse:9 Kroppsbeskyttelsesanordninger mot ulykker, hjelmer for sport og idrett. Klasse:25 Klær, sko og hodeplagg. Klasse:41 Drift av helsestudio og treningssenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Liminal HARALD NYDAL, CONRADIS GATE 5, 0559 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Zotos International Inc, 100 Tokeneke Road, CT06820 DARIEN, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Hårpleieprodukter. Carl Henrik Bjurstrøm, Ekebergveien 219 C, 1162 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Carl Henrik Bjurstrøm, Ekebergveien 219 C, 1162 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BEYOU! teutonia Kinderwagenfabrik GmbH, Siemensstraße 35, HIDDENHAUSEN, DE Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:12 Barnevogner, sportvogner [barnevogner] og vogner for spedbarn og barn; bærebager, dekker og regndekker for barnevogner, sportvogner [barnevogner] og vogner for spedbarn og barn; deler og tilbehør for alle forannevnte varer inkludert i klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COLFEN Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Preparater mot smitte til veterinære formål. Norges Husflidslag, Øvre Slotts gt 2B, 0157 OSLO, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke oppgitt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke oppgitt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, bein, elfenbein, hvalbein, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (Ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SMART CHIEF Bjørge ASA, Energiveien 20, 4056 TANANGER, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:37 Klasse:42 Nautiske og geodetiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til måling, signalering, overvåking, kontroll og livredning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; monitorer; datamaskiner; datamaskinprogramvare; periferutstyr til datamaskiner; elektriske kontrollpaneler; elektriske brytere; elektriske kretser; elektriske koblingsbokser; elektroniske navigasjonsinstrumenter; elektroniske navigasjons-, alarm-, overvåkings- og kontrollapparater for skip. Installasjon, reparasjon og vedlikehold av elektroniske navigasjons-, alarm-, overvåkings- og kontrollapparater for skip; installasjon, reparasjon og vedlikehold av datamaskiner og pereferiutstyr til datamaskiner. Design av computersystemer; utarbeidelse, installasjon, vedlikehold og oppgradering av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Wangensten AS, 2920 LEIRA I VALDRES, Gille Advokater DA, Postboks 1037 Hoff, 0218 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DermaTriz Dr Baddaky AS, Lillevannsveien 51E, 0788 OSLO, Klasse:5 Produkter kun til dyr: sjampo, balsam, ørerensemiddel, innvendig bandasje, hudrensemiddel, våtservietter, skyllemiddel til blære og kjønnsveier. Hygieniske preparater. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIFE Chloride Group Ltd, Ebury Gate, 23 Lower Belgrave Street, SW1W0NR LONDON, GB Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:42 Overvåking/kontroll, registrering og rapportering av tilstanden og driften av mekaniske apparater, elektriske apparater og avbruddsfrie strømforsyningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Knas AS, Litleisveien 79, 5132 NYBORG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:7 Klasse:37 Maskiner og løfteapparater. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet herunder installasjon av utstyr og løfteutstyr til bruk på lastebiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OCCA Stadium AB, Box 773, RRKÖPING, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:6 Klasse:8 Klasse:9 Klasse:11 Klasse:12 Klasse:18 Klasse:20 Klasse:25 Klasse:26 Sykkellåser, kabellåser for sykler, magnetiske verktøybrett; låser, nøkler, kombinasjonslåser. Sekskantnøkler, sekskantverktøy; multiverktøy; hånddrevet verktøy til bruk ved reparasjon av sykler; verktøyvesker (fylte) for sykler; verktøysett for sykler; sykkelkjedebrytere; pedalmutterdragere; dekkavtagere; klemmer; deler og utstyr til alle forannevnte varer. Solbriller; etuier, linser og rammer for solbriller; personreflekser for syklister, armbånd (reflekterende) for syklister for beskyttelse mot ulykker eller skader; bekyttelseshjelmer for syklister, dekktrykkmålere; armbånd med lysdioder for syklister; deler og utstyr til alle forannevnte varer. Lamper og belysning for sykler; lysdiodelamper; mikrolysdiodelamper; varsellamper; hoved-/fremlykter for sykler; baklykter for sykler; deler og utstyr til alle forannevnte varer. Sykler, hjul, felger, eiker, slanger, dekk, bremseklosser, bremsebelegg, setepinner, sykkelseter, pedaler, fot- og håndremmer, håndtak, sykkelstyrer, alle for sykler; punkterings-reparasjonssett for sykkeldekk; luftpumper for sykkeldekk; kjedeskjermer, skjermer for nedre bakgafler; flaskeholdere for sykler; skramme-/ripebeskyttere og skramme- /npevernere; håndtak for sykkelstyrer; beskyttelsestape for sykkelstyrer; skvettlapper; trekk for sykkelseter; sykkelstativer; klemmer og holdere for sykler; sykkelkurver; deler og utstyr til alle forannevnte varer. Salvesker for sykler, sykkelvesker; verktøyvesker (tomme) for sykler; kurérvesker for sykler; dokumentmapper tilpasset for sykkeltransport; rammevesker for sykler; vesker for sykkelseter; ryggsekker; vesker for sykkelstyrer og -hjulrammer; vesker for vannflasker; deler og utstyr til alle forannevnte varer. Bærbare vannflasker av plast for sykler; deler og tilbehør til disse. Klær, fottøy og hodeplagg for syklister; armvarmere for syklister; topper, shorts og sykkelbukser; vatterte underbukser for syklister Sykkelklemmer (for bukseben) for syklister, reflekterende sykkelklemmer (for bukseben). 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VALCO GROUP Valco Group AS, Luramyrveien 40, 4313 SANDNES, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:6 Varer av uedelt metall; ventiler av metall dg støpegods, samt dertilhørende tilbehør. Klasse:7 Maskiner; ventiler, samt dertilhørende tilbehør. Klasse:9 Elektromagnetiske ventiler, samt dertilhørende utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VALCO Valco Group AS, Luramyrveien 40, 4313 SANDNES, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:6 Klasse:7 Klasse:9 Varer av uedelt metall; ventiler av metall dg støpegods, samt dertilhørende tilbehør. Maskiner; ventiler, samt dertilhørende tilbehør. Elektromagnetiske ventiler, samt dertilhørende utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MAKE IT HAPPEN General Motors LLC, 300 Renaissance Center, MI DETROIT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:12 Motorkjøretøyer og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUGAR SHOCK Unilever Plc, Port Sunlight, CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hårtonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikke-medisinske toalettpreparater; hudpleiepreparater; kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TORKY ON THE WALL SCA Hygiene Products AB, GÖTEBORG, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Klasse:16 Klasse:21 Såpe; rengjøringsmidler; papirprodukter for husholdnings- og hygieneformål, spesielt fuktet toalettpapir, kosmetiske våtservietter, våtservietter. Papirprodukter for husholdnings- og hygieneformål, spesielt toalettpapir, håndklær, kjøkken- og husholdningspapir, lommetørklær, servietter og kosmetiske servietter. Kluter impregnerte med rengjøringsmidler, kluter for rengjøring; dispensere av metall for papirhåndklær; husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt -beholdere (ikke av edelt metall eller overtrukne dermed); toalettpapirholdere; såpedispensere; dispensere og holdere for papir. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Vidre GB Drift AS, Visnesvegen 9, 6783 STRYN, Klasse:12 Klasse:37 Klasse:42 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Flair Debonaire JENSEN CLOTHING, Fjordgata 31, 7010 TRONDHEIM, SHARMA CLOTHING, Brolandsveien 13 B, 0980 OSLO, Klasse:25 Klær Klasse:42 Motedesigntjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Saucony Inc, 191 Spring Street, MA02420 LEXINGTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Detaljhandelstjenester innen området for fottøy og bekledning; databaserte online detaljhandelstjenester innen området for fottøy og bekledning tilgjengelig via et globalt datanettverk. Nordic Semiconductor ASA, Otto Nielsens vei 12, 7004 TRONDHEIM, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; halvledere; elektroniske kretser; radiomottakere- og sendere. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Elisabeth Omholt, Uranusstien 23A, 3033 DRAMMEN, Klasse:16 Malerier-(innrammet eller ikke) Klasse:41 Utstillinger (kunst). Norlander Zeelandia Aktiebolag, Elvägen 4, STENKULLEN, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:29 Margariner, spiselig fett og spiselige oljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TORKY ON THE INSIDE SCA Hygiene Products AB, GÖTEBORG, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Klasse:16 Klasse:21 Såpe; rengjøringsmidler; papirprodukter for husholdnings- og hygieneformål, spesielt fuktet toalettpapir, kosmetiske våtservietter, våtservietter. Papirprodukter for husholdnings- og hygieneformål, spesielt toalettpapir, håndklær, kjøkken- og husholdningspapir, lommetørklær, servietter og kosmetiske servietter. Papirprodukter for husholdnings- og hygieneformål, spesielt toalettpapir, håndklær, kjøkken- og husholdningspapir, lommetørklær, servietter og kosmetiske servietter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JEREMIAH WEED Diageo North America Inc, 801 Main Avenue, CT RWALK, US Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater for fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Godspeed GODSPEED INVEST AS, Øvre Skogvei 19, 0281 OSLO, Klasse:36 Klasse:38 Klasse:39 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Telekommunikasjonsvirksomhet. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Super B Precision Tools Co Ltd, No 57, LN 546, Lilum Rd., 523 PITOU TOWNSHIP, CHANGHUA COUNTY, TW Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:8 Håndverktøy, manuelt drevne; skrunøkler, vindejern; skiftenøkler; forskjærkniver, skjæreverktøy; skrutrekkere; kniver; borejern (deler av håndverktøy); tenger, pinsetter; skralleverk, sperreklinker; sager; sakser; brekkjern og kubein; driller; huljern; hammere. MedOn Time AS, Pilestredet 15, 0164 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; computer hardware, databehandlingsutstyr, software, software innregistrert på databærere eller i nedlastbar form; software for innhenting, prosessering, lagring og levering av data samt håndtering av slike data; elektriske og elektroniske dispensermaskiner og -apparater for utlevering, herunder automatisk utlevering, av medisiner og multidosepakket medisin, og software for betjening av slike maskiner og apparater, automatiske dispensermaskiner og -apparater for utlevering av medisiner og multidosepakket medisin, og software for betjening av slike maskiner og apparater, deler og utstyr til alle de forannevnte varer. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; deler og utstyr til alle de forannevnte varer. Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold, og reparasjonstjenester relatert til dispensermaskiner og -apparater og software brukt i forbindelse hermed. Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester; meldetjenester; telefontjenester, mobiltelefontjenester; SMS tjenester, elektronisk postoverføring, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; tilbydelse av overføringstjenester i relasjon til bruk av datainnretninger og mobile innretning for helseformål; dataassistert overføring av beskjeder, lyd, bilde, film, digitale media samt informasjon. Klasse:41 Klasse:42 Klasse:44 Opplærings- og undervisningsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; utarbeidelse, vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer og software. Medisinske tjenester; helsetjenester, konsulentvirksomhet og rådgivning innen medisin og medisinsk helsepleie, utleie av medisinske apparater. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AZECORT Meda AB, Box 906, SOLNA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Klasse:10 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ITAS Amb AS, Ulvenveien 87, 0581 OSLO, Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering Cadbury Ireland Ltd, Malahide Road COOLOCK, DUBLIN 5, IE Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse:30 Ikke-medisinske konfektyrer, sukkerkonfektyrer inkludert tyggegummi. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Norservice AS, Jarleveien 12, 7005 TRONDHEIM, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:20 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:41 Møbler og møbeldeler Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester Reparasjon og tilpassing av tekniske hjelpemidler for bevegelseshemmede; byggevirksomhet; reprasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer. Utdanning og opplæring; yrkesveiledning; arbeidstrening. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Uniflex AB, Box 7014, STOCKHOLM-GLOBEN, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; utleie av personell; personellrekruttering. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. BRØDRENE RDAHL AS, Feiringvegen 1255, 2093 FEIRING, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: setesale Lars Ryssad Nordgreen, Markveien 29, 0554 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STEINKELLER Fondberg Group AB, Box Magasin 2, Frihamnen, STOCKHOLM, SE Jochen Dreissigacker, Untere Klinggasse 4-6, BECHTHEIM, DE Advokatfirmaet Nordia DA, v/ Christian Venge Tollefsen, Postboks 1807 Vika, 0123 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker. 15

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/11-2011.01.24 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 04/11-2011.01.24 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 04/11-2011.01.24 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer