nr 36/ NO årgang 98 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 36/08-2008.09.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 36/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB A CLEAN PARTNER A Clean Partner International AB, P.O.Box 623, ALINGSÅS, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 2 Overflatebehandlingsmidler for beskyttelsesformål. 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; løsningsmiddel for fjerning av grafitti, tagging og farger; løsningsmiddel i form av avfettingsmiddel, oppvaskmiddel; voks; desinfiseringsmidler for rengjøring. 37 Vedlikehold av kjøretøy, fly og tog; vaskerier; rengjørings- og ryddetjenester; reparasjon/vedlikehold. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bluewater Insurance ASA, Postboks 1413 Vika, 0115 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; formidling av salgsannonser via elektroniske datanettverk; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, varesalg og on-line varesalg i relasjon til kjøretøy, båter, campingvogner og campingutstyr. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gilead Colorado, Inc, 7575 West 103rd Avenue, Suite 102, CO80021 WESTMINSTER, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 16 Trykket undervisningsmateriale, nemlig brosjyrer og plakater vedrørende kliniske prosedyrer og farmasøytisk behandling for hjerte- og karsykdommer og hjertelunge relatere sykdommer og tilstander. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FORMOTION Adidas International Marketing BV, De Prinsenhof, Koningin Wilhelminaplein 30, 1062KR AMSTERDAM, NL Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Utvikling og vedlikehold av kliniske prosedyrer vedrørende legemidler til bruk for behandling av hjerte- og karsykdommer og hjertelunge relaterte sykdommer og tilstander. 44 Medisinsk informasjonstjeneste, nemlig tilveiebringe informasjon om kliniske prosedyrer og farmasøytisk behandling for hjerte- og karsykdommer og hjertelunge relaterte sykdommer og tilstander over Internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NISSENATT Alexander Hermansen, Furulyveien 8, 1673 KRÅKERØY, 35 Salg av spin-off effekter tilknyttet kulturelle aktiviteter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Øyvind Krogstadmo, Nonnegata 11, 0656 OSLO, Morten Bjørnes Andersen, Husviksv 2, 3113 TØNSBERG, 5 Hygienespray. 11 Luftrenseapparater og -maskiner. 37 Luft- og overflatedesinfisering. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: D by P Peppes Pizza AS, Postboks 280, 1301 SANDVIKA, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 30 Bakverk, deigvarer, dressinger, gjær for deiger; krydder, krydderblandinger, pizzaer, pizzabunner, pizzasauser og pizzafyll 43 Bartjenester, catering, kaféer, kafeteriaer, kantiner, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snackbarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VOLUMA Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling av dype linjer mellom øyenbrynene, ansiktsrynker, asymmetri og defekter og tilstander ved menneskelig hud. 10 Dermiske implantater, nemlig viskosupplementære substanser for medisinsk bruk for utfylling av rynker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE SENSATIONMATTRESS BY TEMPUR Dan-Foam ApS, Holmelund 43, 5560 AARUP, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. 20 Møbler, speil, billedrammer: varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BAYVISION Bayer Aktiengesellschaft LEVERKUSEN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 40 Bearbeiding av materialer. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM ERLENBACHER Société Produits Nestlé SA, Avenue Nestlé 55, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Yoghurt og yoghurtprodukter, fløte (meieriprodukter), pisket krem, ferdiglagede måltider på basis av yoghurt og/eller melk; desserter basert på melk, yoghurt og/eller andre melkeprodukter; cocktailsnacks fremstilt av poteter. 30 Bakervarer, konditorkaker, bakverk med lang holdbarhet, ferdigblandet deig til bakverk, pizza, terter, konfektyrer, ferdigpreparerte søte og velsmakende konfektyrer (forberedt for tilberedelse i en brødrister), kavring, vafler, kjeks; puddinger, kornpreparater for ernæringsformål, også i form av stenger; kornprodukter, mais, ris, kokosnøtter og nøtter, også med sjokoladepynt, alle de forannevnte varer også i dypfrossen form, iskrem, preparater vesentlig bestående av iskrem, frossen yoghurt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BÉBÉSOUNDS Graco Children's Products Inc, 10B Glenlake Parkway, Suite 600, GA30328 ATLANTA, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Video og lyd monitorer, radio mottakere og monitorer for reproduksjon av lyd og signaler, svangerskaps-lytteutstyr som omfatter hodetelefoner, innspilte compact-disker og audio-kassetter inneholdende musikk, innspillings-kabel, båndopptaker og fostermonitor for lytting og innspilling av fosterlyder; mikrofoner, svangerskapsbelte, nemlig anordning (belte) for å feste høyttalere for kringkasting av lyder til fosteret til morens mage, høyttalere for kringkasting av lyder til fosteret; baby-bevegelses-sensor og lydmonitor av type elektroniske sensorer som viser bevegelse og lyd fra babyer; innspilte compact-disker og audio kassett inneholdende musikk. 10 Narresmokker/biteringer til babyer, febertermometer, sugeapparater for nese, feber-monitor til baby, feber-termometer til baby. 11 Elektriske natt-lamper, kjøleskap, luftrensere og luftfiltre til bruk i hjem. 24 Vinyl spisebrikker. 28 Dyreleke-figurer og batteridrevet multiaktivitets-leke til baby som vibrerer, blinker eller lager lyd. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Teleringen AS, Steinsvikveien 29, 5251 SØREIDGREND, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 9 Databehandlingsutstyr; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; trådløse telefoner samt andre telefoniprodukter, deler og utstyr til alle forannevnte varer. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: dokumentkofferter av lær, forretningskofferter av lær, PC vesker av lær, reisebager av lær; håndkofferter av lær, handlevesker av lær, ransler av lær, strandvesker av lær, lærvesker og læretuier for barberingssett, toalettmapper og kosmetikkofferter av lær, ryggsekker av lær, lommebøker av lær, nøkkelpunger av lær, lærfutteraler for visittkort, lærfutteraler for kredittkort; ransler; håndkofferter; håndvesker, strandvesker, reisevesker, ryggsekker, handlevesker, pengepunger, lommebøker, nøkkelpunger, futteraler for kort; lommebøker, trekk og etuier for elektriske og elektroniske innretninger og mobiltelefoner; paraplyer; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. 20 Kleshengere; glasskap (møbel); brett; rammer (innramming); stoler; sacco-sekker; fotskamler/taburetter. 25 Klær; fottøy; hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ben Sherman Group Ltd, Portadown Road LURGAN, RD IRLAND, GB JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 3 Preparater for kropp- og skjønnhetspleie; såper; parfymevarer; parfymedufter; Eau de Cologne; kosmetiske toalettpreparater (ikke-medisinske); sjampo; hud- og hårpleiepreparater; såpe; hårvann; deodoranter for personlig bruk; toalettprodukter mot transpirasjon; bad- og dusjpreparater; talkum; eteriske oljer; tannpussemidler; tannpasta. 35 Utvelgelse og tilveiebringelse, til fordel for andre, av et bredt spekter av klær, fottøy og hodeplagg for menn, kvinner og barn omfattende undertøy, slips, belter og sokker, vesker, tekstilvarer for hjem eller for personlig bruk, sengetøy, dynetrekk, laken, tepper, putevar, håndklær, parfymer, hud-, bad- og dusjpreparater, deodoranter for personlig bruk, lommeur, klokker, juvelervarer og imitasjoner av disse, mansjettknapper, lommebøker, pengepunger, brilleinnfatninger og solbriller for å gjøre kundene i stand til i ro og mak å bese og handle disse varer i et varehus, en detaljhandel for klær, et apotek, en detaljhandel for møbler og interiør, fra en katalog via postordre eller telekommunikasjon eller fra et nettsted på internett. 9 Brilleinnfatninger; solbrilleinnfatninger; optiske briller, briller og lesebriller; solbriller; sportsbriller; etuier og holdere for briller og solbriller, brillesnorer og solbrillesnorer; optiske apparater og instrumenter; linser, innfatninger og etuier; elektriske og elektroniske innretninger, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; radioer; bærbare telefoner; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. 14 Lommeur, klokker og ur; klokkeremmer; juvelervarer og imitasjoner av disse; edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; mansjettknapper; slipsnåler, slipsklemmer, seddelklemmer og nøkkelringer; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. 16 Trykksaker i form av plakater og dekorative klistremerker eller overføringsbilder; papir, papp og varer laget av disse materialer i form av notatblokker, brevpapir, tegnepapir, fotografier, skrivesaker og papirvarer, esker, blanke kort, dokumentomslag, kalendere, albumer, skrivetavler, dagbøker, adressebøker, plakater, ringpermer, arkivmapper, - permer, bokser; skriveutstyr; skriveredskaper; plastikkmaterialer for emballasje og innpakking; kontorrekvisita (unntatt møbler);pennog blyantsett, pennaler og stativer for penner og blyanter; brevhyller; papirkniver, kort; papirpresser; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. 18 Lær og lærimitasjoner i form av 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ABBS Safe Holding AS, Postboks 93, 1650 SELLEBAKK, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Min seng - mitt Wonderland Wonderland AS, Øran Vest, 6300 ÅNDALSNES, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Møbler. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; soveromstilbehør nemlig trekk for madrasser, laken, putevar, tepper, duntepper og vattepper, sengetepper, pledd, overtrekk til duntepper og vattepper, sengedekker, putebeskyttere og madrassbeskyttere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: My bed - my Wonderland Wonderland AS, Øran Vest, 6300 ÅNDALSNES, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Møbler. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; soveromstilbehør nemlig trekk for madrasser, laken, putevar, tepper, duntepper og vattepper, sengetepper, pledd, overtrekk til duntepper og vattepper, sengedekker, putebeskyttere og madrassbeskyttere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ELKO Living system Elko AS, Eyvind Lyches vei 10, 1338 SANDVIKA, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 9 Apparater, instrumenter og elmateriell for fremføring, omkobling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, herunder installasjonsmateriell såvel sterkstrøm som svakstrøm; databehandlingsutstyr, optiske fibre, elektriske kabler og komponenter, optiske, magnetiske og mekaniske databærere, edb-programvare; apparater og instrumenter til overvåkning, fjernstyring, signalering og kontroll, herunder sensorer og alarmer samt til belysnings-, ventilasjons- og varmeanlegg og elektrisk materiell til styring av disse, deler og tilbehør til alle forannevnte varer (ikke inkludert i andre klasser), elektriske og elektroniske radio-, tele- og datakommunikasjonsapparater. 37 Reparasjon-, vedlikehold- og installasjonsvirksomhet. 42 Forskning, utvikling og rådgivning vedrørende bygge- og anleggsvirksomhet, ingeniørvirksomhet, industriell design, design og testing av materialer. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ardagh Glass Group Plc, 4 Richview Office Park, Clonskeagh, 14 DUBLIN, IE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Emballasje- og innpakningsmaterialer; papir og papirartikler; papp og pappartikler og trykksaker. 42 Design av glass og av glassprodukter; kvalitetskontroll av glasscontainere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOLVEA Solvea AS, Serviceboks 603, 4606 KRISTIANSAND, AdvokatRådhuset DA, Postboks 620, 4665 KRISTIANSAND S, 35 Bistand, rådgivning og konsultasjon til næringsvirksomheter, knyttet til administrasjon, organisasjon, controllertjenester, kommunikasjon, lønn og innkjøp. Outsourchingstjenester og konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til ledelse, rekruttering, belønningsystemer, incentiver, kompetanseheving, HMS og personalspørsmål. Regnskapstjenester, herunder regnskapsførsel, bokholderi og regnskapskontroll. Skatteberegninger. Innsamling og administrasjon av databaser, dataarkiver og øvrige arkivtjenester. Dokumentscanning og fotokopiering. Faktureringstjenester. Maskinskriving- /tekstbehandling- og øvrige sekretærtjenester, herunder postbehandling og sentralbord. Utleie av fotokopieringog kontormaskiner. Reklame- og profileringstjenester, herunder utarbeidelse av brosjyrer og rapporter. Medieanalyse og pressekontakt. Lisensadministrasjon. 36 Bestyrelse, forpaktning, taksering og utleie av kontorer og fast eiendom og leiegårder. Deponeringstjenester. Pensjonsrådgivning. 37 Bygge- og prosjektledelse og byggevirksomhet. Installasjon, vedlikehold, reparasjon og utleie av maskiner og kontormaskiner. Rengjøringstjenester av bygninger (eksteriør og interiør). 38 Kommunikasjon ved datamaskiner og fiberoptiske nettverk. Telefonsentraltjenester og telefonsvarertjenester. 42 Installasjon, vedlikehold, reparasjon, konsulenttjenester, prosjektledelse, programmering, utleie og videreutvikling innen IKT, herunder datamaskiner og software. Helpdesk. Tjenester knyttet til ISDN-kontor. Opprettelse, vedlikehold og drift av websider og webhotell. 43 Kantinedrift. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Solvea AS, Serviceboks 603, 4606 KRISTIANSAND, AdvokatRådhuset DA, Postboks 620, 4665 KRISTIANSAND S, 35 Bistand, rådgivning og konsultasjon til næringsvirksomheter, knyttet til administrasjon, organisasjon, controllertjenester, kommunikasjon, lønn og innkjøp. Outsourchingstjenester og konsulent- og rådgivningstjenester knyttet til ledelse, rekruttering, belønningsystemer, incentiver, kompetanseheving, HMS og personalspørsmål. Regnskapstjenester, herunder regnskapsførsel, bokholderi og regnskapskontroll. Innsamling og administrasjon av databaser, dataarkiver og øvrige arkivtjenester. Skatteberegninger. Dokumentscanning og fotokopiering. Faktureringstjenester. Maskinskriving- /tekstbehandling- og øvrige sekretærtjenester, herunder postbehandling og sentralbord. Utleie av fotokopieringog kontormaskiner. Reklame- og profileringstjenester, herunder utarbeidelse av brosjyrer og rapporter. Medieanalyse og pressekontakt. Lisensadministrasjon. 36 Bestyrelse, forpaktning, taksering og utleie av kontorer og fast eiendom og leiegårder. Deponeringstjenester. Pensjonsrådgivning. 37 Bygge- og prosjektledelse og byggevirksomhet. Installasjon, vedlikehold, reparasjon og utleie av maskiner og kontormaskiner. Rengjøringstjenester av bygninger (eksteriør og interiør). 38 Kommunikasjon ved datamaskiner og fiberoptiske nettverk. Telefonsentraltjenester og telefonsvarertjenester. 42 Installasjon, vedlikehold, reparasjon, konsulenttjenester, prosjektledelse, programmering, utleie og videreutvikling innen IKT, herunder datamaskiner og software. Helpdesk. Tjenester knyttet til ISDN-kontor. Opprettelse, vedlikehold og drift av websider og webhotell. 43 Kantinedrift. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Interactive Advertising AS, Storgaten 1, 3210 SANDEFJORD, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Software; programvare for styring av annonsering på elektroniske medier, spill på elektroniske medier. 35 Annonse og reklamevirksomhet via elektroniske medier, herunder annonsering gjennom konkurranser og spill og annonsering gjennom skrap og vinn spill; salgsfremmende tjenester for tredjemenn via elektroniske medier, herunder annonsering gjennom konkurranser og spill og annonsering gjennom skrap og vinn spill; styring av annonsering på elektroniske medier; reklamering på elektroniske medier. 41 Design og utvikling av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: etolk Semantix Interpreto AS, Sandvikveien 13, 4016 STAVANGER, 9 Operative programmer (innregistrerte for datamaskiner), men som ikke på noen måte omfatter varer for oversetting; dataprogrammer (innregistrerte på databærere) men som ikke på noen måte omfatter varer for oversetting. 35 Databaser (systematisering av informasjon for bruk i -), men som ikke på noen måte omfatter tjenester for oversetting. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EU CareSystem Pressalit Group A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EU CareElements Pressalit Group A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EU CareCompletion Pressalit Group A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Corporacion Habanos SA, Avenida 3ra. No e/. 20 y 22, Miramar, Playa CIUDAD DE LA HABANA, CU Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 34 Tobakk, herunder sigarer, sigaretter, sigarillos, kuttet tobakk for piper; artikler for røkere, herunder askebegre, sigarklippere og -kuttere, fyrstikkesker, sigarskrin, -esker og -etuier; fyrstikker. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VÅGHALS Abrajohan Cadabrafredrik, Södra Agnegatan 24, STOCKHOLM, SE R Veronica Nikolaisen, Engene 64B, 3015 DRAMMEN, 28 Selskapsspill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: fengende årstider Beitostølen Resort AS, 2953 BEITOSTØLEN, Thommessen Krefting Greve Lund AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 39 Transportvirksomhet, organisering av reiser 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder helseklubbvirksomhet 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering, herunder hotellvirksomhet, utleie av leiligheter og hytter, samt bookingservice for slike tjenester 44 Medisinske tjenester, hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker, herunder bad, badstuetjenester, massasje, aromaterapi (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Execujet Aviation Group, Bahnhofstrasse 23, 6300 ZUG, DE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 39 Leasingtjenester for fly. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SG T07/11493F GATOR-FLEX Slingmax Inc, 2626 Market Street, PA19014 ASTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 6 Slynger; industrielle slynger; metallslynger anvendt ved rigging; metalltau-slynger; slynger for tunge løft, lasting, flytting og tauing; slynger av metall anvendt for å heise objekter med kran eller andre midler; flere-dels metallslynger anvendt ved rigging; fleksible metallslynger for tunge løfteforbindelser; fleredels flettede slynger for løfting, lasting, flytting og tauing av tunge laster. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE MEKOMEN MILJÖTRIM Mekonomen AB, Box 6077, KUNGENS KURVA, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvabsorberende midler, støvfuktende og støvbindende midler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM MEKOMEN Mekonomen AB, Box 6077, KUNGENS KURVA, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; engroshandel- og detaljhandeltjenester for alle varer i klassene 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 og 16 som nevnte ovenfor. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: fucoidan Life Science Nutrition AS, Industrivegen 42, 6160 HOVDEBYGDA, Advokatfirma Fasting & Comrades AS, Postboks 1646 Vika, 0119 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler, garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 5 Plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; kiebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, bred, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK REBUS LANIEL A/S, Bjørnevej 5, 7700 Thisted, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GHG Gram Hambro & Garman Advokatfirma AS, Rådhusgt 5B, 0151 OSLO, 35 Konsulentbistand i forretningssaker. 36 Meglervirksomhet, meglerforretninger for eieiedom, kosulentbistad i skattespørsmål 45 Juridiske tjenester. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstililng av drikker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sporlslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rekrutteringshuset Mork AS, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 92, 3044 DRAMMEN, 35 Arbeidsformidling, utleie av arbeidskraft, rekruttering av arbeidskraft/personell, bemanningstjenester, ansettelser, personellutvelgelse, karriere- og yrkesutvikling og veildning, samt utforming av resyméer og stillingssøknader; spredning av annonsering for andre, bedrifts- og forretningsledelse og administrasjon samt regnskapstjenester, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål 38 Overføring av resyméer og stillingssøknader samt informasjon mellom mulige arbeidstakere og mulige arbeidsgivere, overføring av svar på annonsering, alt via et datamaskinnettverk. 41 Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet, samt kursvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rekrutteringshuset Mork AS, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 92, 3044 DRAMMEN, 35 Arbeidsformidling, utleie av arbeidskraft, rekruttering av arbeidskraft/personell, bemanningstjenester, ansettelser, personellutvelgelse, karriere- og yrkesutvikling og veildning, samt utforming av resyméer og stillingssøknader; spredning av annonsering for andre, bedrifts- og forretningsledelse og administrasjon samt regnskapstjenester, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål 38 Overføring av resyméer og stillingssøknader samt informasjon mellom mulige arbeidstakere og mulige arbeidsgivere, overføring av svar på annonsering, alt via et datamaskinnettverk. 41 Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet, samt kursvirksomhet. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rekrutteringshuset Mork AS, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 92, 3044 DRAMMEN, 35 Arbeidsformidling, utleie av arbeidskraft, rekruttering av arbeidskraft/personell, bemanningstjenester, ansettelser, personellutvelgelse, karriere- og yrkesutvikling og veildning, samt utforming av resyméer og stillingssøknader; spredning av annonsering for andre, bedrifts- og forretningsledelse og administrasjon samt regnskapstjenester, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål 38 Overføring av resyméer og stillingssøknader samt informasjon mellom mulige arbeidstakere og mulige arbeidsgivere, overføring av svar på annonsering, alt via et datamaskinnettverk. 41 Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet, samt kursvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TERASPAN Teraspan Networks Inc, 1409 West pender Street, Second Floor, BCV6G2S3 VANCOUVER, CA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Fiberkabler; vertikale avbøyningsrør; muffer; sylindriske tilgangspunkter, nemlig rør til bruk for kabler og forbindelser/skjøter for å muliggjøre ekspansjon og reparasjon av fiberoptiske kabelnettverk; spolelåsedeksler; apparat for å samle todelte kabler/rør; overgangsrør; overgangsmuffer til vertikale avbøyningsrør; 90-graders muffer til vertikale avbøyningsrør. 41 Opplæring vedrørende overflateinnleggs fibernettverk. 42 Design og utvikling av overflateinnleggs fibernettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/350,153 ZOBLIXTO Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PTD Scio Norge AS, Hanøytangen, 5310 HAUGLANDSHELLA, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Vitenskapelige og optiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; frekvensbehandlingsapparat til hjemmebruk. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lager Zoo AS, Revheimsveien 70, 4043 HAFRSFJORD, 31 Næringsmidler for dyr/kjæledyr (dyrefôr). 35 Salg av varer: Kurver og kasser for kjæledyr, halsbånd for dyr, leker for dyr, lenker for dyr, matkopp for dyr, sand for kjæledyr, bekledninger for dyr, bur for kjæledyr, drikker for kjæledyr, shampoo for kjæledyr, senger for kjæledyr, ernæringstilsetninger for dyr, halsbånd for dyr (parasittdrepende), kammer og børster for dyr, lippeapparater for dyr, klær for dyr, kraftfor for dyr, puter for kjæledyr, sakser for klipping av dyrehår, sand for kjæledyr, seletøy for dyr, senger for kjæledyr, strø for dyr, og tyggegjenstander for dyr (spiselige). 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: I FRUIT Mars Norge AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; poteter; egg; meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter; melk og melkedrikker; produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. 30 Kaffe og kaffeerstatninger; te, kakao, drikkesjokolade; sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn; brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, sjokolade og konfektyrer; iskrem; spiseis; is; honning, sirup; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BISROOM Toppen 10 Media Norge AS, Enebakkveien 69, 0192 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; data software, herunder data software for søking, innsamling, indeksering og organisering av informasjon i datanett, Internett søkemotor i form av dataprogram for selektiv informasjonsinnhenting og publisering av informasjon; data software for organisering, lagring og presentasjon av kartdata; data software for organisering, indeksering, lagring og presentasjon av selskapsinformasjon, annonsetekster, og logoer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; utleie av reklameplass; innsamling, indeksering, organisering og lagring av handelsinformasjon, selskapsinformasjon, forretningsopplysninger, annonsetekster, logoer og kartdata; innsamling av slik informasjon for bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre; presentasjon av annonse- og reklameinformasjon sammen med resultater av datasøk; presentasjon av annonse- og reklameinformasjon sammen med kartdata; alle foran nevnte tjenester tilbudt via Internet eller tilsvarende kommunikasjonsnett; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Design og utvikling av dataprogrammer; design av computersystemer; utvelgelse og presentasjon av informasjon og data for andre, fremskaffelse av brukergrensesnitt for tilgang til informasjon og informasjonssamlinger; datatjenester, nemlig opprettelse av indekser over informasjon, selskapsinformasjon, annonser og reklame, kartdata, web-områder, web-sider og andre informasjonskilder; konvertering, integrasjon og presentasjon av forskjellige typer data, herunder integrasjon av kartdata, grafiske symboler og tekst, alle foran nevnte tjenester også tilbudt via Internett eller tilsvarende kommunikasjonsnett; vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Toppen 10 Media Norge AS, Enebakkveien 69, 0192 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; data software, herunder data software for søking, innsamling, indeksering og organisering av informasjon i datanett, Internett søkemotor i form av dataprogram for selektiv informasjonsinnhenting og publisering av informasjon; data software for organisering, lagring og presentasjon av kartdata; data software for organisering, indeksering, lagring og presentasjon av selskapsinformasjon, annonsetekster, og logoer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Trygge Omsorgsbustader AS, Postboks 242, 6901 FLORØ, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 36 Forretninger med fast eiendom. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; utleie av reklameplass; innsamling, indeksering, organisering og lagring av handelsinformasjon, selskapsinformasjon, forretningsopplysninger, annonsetekster, logoer og kartdata; innsamling av slik informasjon for bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre; presentasjon av annonse- og reklameinformasjon sammen med resultater av datasøk; presentasjon av annonse- og reklameinformasjon sammen med kartdata; alle foran nevnte tjenester tilbudt via Internet eller tilsvarende kommunikasjonsnett; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Design og utvikling av dataprogrammer; design av computersystemer; utvelgelse og presentasjon av informasjon og data for andre, fremskaffelse av brukergrensesnitt for tilgang til informasjon og informasjonssamlinger; datatjenester, nemlig opprettelse av indekser over informasjon, selskapsinformasjon, annonser og reklame, kartdata, web-områder, web-sider og andre informasjonskilder; konvertering, integrasjon og presentasjon av forskjellige typer data, herunder integrasjon av kartdata, grafiske symboler og tekst, alle foran nevnte tjenester også tilbudt via Internett eller tilsvarende kommunikasjonsnett; vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PINBRANDS Toppen 10 Media Norge AS, Enebakkveien 69, 0192 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; data software, herunder data software for søking, innsamling, indeksering og organisering av informasjon i datanett, Internett søkemotor i form av dataprogram for selektiv informasjonsinnhenting og publisering av informasjon; data software for organisering, lagring og presentasjon av kartdata; data software for organisering, indeksering, lagring og presentasjon av selskapsinformasjon, annonsetekster, og logoer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; utleie av reklameplass; innsamling, indeksering, organisering og lagring av handelsinformasjon, selskapsinformasjon, forretningsopplysninger, annonsetekster, logoer og kartdata; innsamling av slik informasjon for bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre; presentasjon av annonse- og reklameinformasjon sammen med resultater av datasøk; presentasjon av annonse- og reklameinformasjon sammen med kartdata; alle foran nevnte tjenester tilbudt via Internet eller tilsvarende kommunikasjonsnett; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Design og utvikling av dataprogrammer; design av computersystemer; utvelgelse og presentasjon av informasjon og data for andre, fremskaffelse av brukergrensesnitt for tilgang til informasjon og informasjonssamlinger; datatjenester, nemlig opprettelse av indekser over informasjon, selskapsinformasjon, annonser og reklame, kartdata, web-områder, web-sider og andre informasjonskilder; konvertering, integrasjon og presentasjon av forskjellige typer data, herunder integrasjon av kartdata, grafiske symboler og tekst, alle foran nevnte tjenester også tilbudt via Internett eller tilsvarende kommunikasjonsnett; vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRIORI US CosmeceuTechs LC, 7413 Whitepine Road, VA23237 RICHMOND, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 3 Ikke-medisinert kosmetikk, nemlig hud-, hånd-, ansikts-, hår-, fot- og kroppskosmetikk; ikkemedisinerte losjoner og oljer, pudder, sprayer og salver til hud, hånd, ansikt, hår, føtter, solbrenthet og kropp; solkremer; hudgeléer, losjoner og kremer til akselerering og utstrekning av solfargen; salver; sjampoer og rensekremer/-melker; kropps-, hud- og ansiktssprayer; bad-, hud-, øye- og tanngeléer; forfriskningslosjoner; kremer til ansikt, kropp, kulde, øye, hånd, natt, barbering, hud, rensing, rynker, neglebånd, hårfjerning, hårvekst, lepper og negler; klaremidler; ansiktspeelingpreparater; hudblekingspreparater; preparater mot aldring, nemlig kremer mot aldring/rynkekremer, firming-kremer, øyerynkekremer; ikke-medisinerte rynkefjernings hudpleie preparater, kremer til redusering av pigmentflekker; aldersforsinkende geléer og sprayer; aldersforsinkende losjoner, kremer, geléer, kroppsmelker; losjoner og pomader til ikke-medisinert hudpleie og depigmentering; deodoranter og antiperspiranter; lokal-beskyttelsesmidler, nemlig salver, losjoner, sprayer, salver, kremer, solusjoner og geléer til ikke-medisinerte formål, lokalkosmetikkpreparater, og ikke-medisinerte kvisebehandlingspreparater. 5 Farmasøytiske preparater til behandling av hud- og hårsykdommer, medisinerte losjoner, oljer, pudder, sprayer og salver til hud-, hånd-, ansikt- hår-, føtter-, solbrenthet og kroppssykdommer; medisinerte solkremer; medisinerte hudgeléer, losjoner og kremer til akselerering og utstrekning av solfargen; medisinerte salver, medisinerte kropps-, hud- og ansiktssprayer; medisinerte bad-, hud-, øye- og tanngeléer; medisinerte forfriskningslosjoner; medisinerte sjampoer og rensekremer/-melker; medisinerte kremer til ansikt, kropp, kulde, øye, hånd, natt, barbering, hud, rensing, rynker, neglebånd, hårfjerning, hårvekst, lepper og negler; medisinerte klaremidler; medisinerte ansiktspeelingpreparater; medisinerte hudblekingspreparater; medisinerte preparater mot aldring, nemlig kremer mot aldring/rynkekremer, firming-kremer, øyerynkekremer, medisinerte rynkefjernings hudpleie preparater, kremer til redusering av pigmentflekker; aldersforsinkende geléer og sprayer; aldersforsinkende losjoner, kremer, geléer, kroppsmelker til terapeutiske formål; losjoner og pomader til medisinsk formål for hudpleie og depigmentering; medisinerte lokal beskyttelsesmidler, nemlig salver, losjoner, sprayer, salver, kremer, solusjoner og geléer til terapeutiske formål, lokalsmertestillende preparater, lokal-antibiotiske preparater, og medisinerte kvisebehandlingspreparater. Registreringen omfatter ikke vaksiner, legemiddelprodukter for diagnose, helbredelse, lindring, behandling eller forebygging av sykdom, tilgjengelige til pasienter bare på resept; og produkter administrert ved injeksjon. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 11/05-2005.03.14 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer