nr 48/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 48/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphør av fullmektigverv Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (151) Reg.dato: (180) Registreringer (220) Inndato: (540) Gjengivelse av merket: (546) Merket er et kombinert merke (730) Fullmektig: Vin- & Cocktailguiden i Sverige AB, Norrtullsgatan 57, STOCKHOLM, SE Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO (511) Vare-/tjenestefortegnelse: Klasse:33 Klasse:35 Klasse:42 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Markedsføring, reklamevirksomhet og salgsfremmende tjenester; detaljsalgstjenester på området husholdning, mat og drikke; tjenester vedrørende markedsundersøkelser og informasjon på området husholdning, mat og drikke; markedsføring av andres varer og tjenester via datamaskin- og kommunikasjonsnettverk på området husholdning, mat og drikke; tilrettelegge for byttehandel/innbytte og salg av elektriske husholdningsmaskiner, trykksaker, husholdningsvarer, husholdnings- eller kjøkkenutstyr og beholdere, næringsmidler, drikkevarer via datamaskin- og kommunikasjonsnettverk på området husholdning, mat og drikke; onlinetjenester for detaljhandelsbutikker innen husholdning, mat og drikke; tjenester vedrørende kontakt mellom kjøper og tilbyder ved hjelp av et online datastyrt nettverk på området husholdning, mat og drikke; tilby informasjon vedrørende produkter fra søkbare register og databaser med informasjon, inklusive tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk og audiovisuell informasjon, på data- og kommunikasjonsnettverk på området husholdning, mat og drikke. Datamaskintjenester, nemlig, skape virtuelle samfunn for registrerte brukere å organisere grupper og events, delta i diskusjoner, og engasjere seg i sosialt, forretnings og samfunnsrelatert nettverksarbeid; datamaskintjenester, nemlig, skape virtuelle samfunn for registrerte brukere for å organisere grupper og events, delta i diskusjoner, og engasjere seg i sosialt, forretnings- og samfunnsrelatert nettverksarbeid på området husholdning, mat og drikke; datamaskintjenester, nemlig, være vertskap for elektroniske fasiliteter for andre til organisering og gjennomføring av møter, events og interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk på området husholdning, mat og drikke; applikasjonstilbydertjenester (Application Service Proivder, ASP), nemlig, vertskap for andres datamaskinprogrammer og - applikasjoner på området husholdning, mat og drikke; applikasjonstilbydertjenester (Application Service Proivder, ASP) med programvare som muliggjør eller letter opplasting, nedlasting, direkteavspilling, oppslag (posting), visning, blogging, lenking, deling eller på andre måter tilby elektronisk media eller informasjon over kommunikasjonsnettverk på området husholdning, mat og drikke; tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner for sosialt nettverksarbeid, til å skape et virtuelt samfunn og til overføring av lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data på området husholdning, mat og drikke; datamaskintjenester i form av vertskap for kundetilpassede nettsider med brukerdefinert eller spesifikk informasjon, personlige profiler, lyd, video, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data på området husholdning, mat og drikke; være vertskap for et nettsted med teknologi som muliggjør for online brukere å skape personlige profiler med sosial nettverksinformasjon og å overføre og dele slik informasjon blant flere nettsteder på området husholdning, mat og drikke. (450) Kunngjort dato:

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KUNNSKAPSFORLAGET ANS, Postboks 4432 Nydalen, 0403 OSLO, Kluge Advokatfirma DA, Postboks 277, 4066 STAVANGER, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZIC SK Lubricants Co Ltd, 99, SEORIN-DONG, JONGRO- GU, KR- SEOUL, Sør-Korea Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse:1 Kjølevæske; bremsevæske; kjølevæske for motorer i kjøretøy; væsker for hydrauliske kretser; girolje; servo-olje Klasse:4 Smøreolje, smøremiddel i form av spray, karbon, kull, gasolin, petroleum, parafin, oljer og fett til industrielle formål, oljer, brennstoff, flytende petroleums gass, parafinvoks, diesel, råolje, kokte oljer Klasse:35 Engrostjenester vedrørende industrielle oljer og fett, smøremiddel, støvabsorbering, fuktende og bindende komposisjoner, brennstoff (inkludert motorbensin) og lyskilder, stearinlys og veker for lys; detaljsalgtjenester vedrørende industrielle oljer og fett, smøremiddel, støvabsorbering, fuktende og bindende komposisjoner, brennstoff (inkludert motorbensin) og lyskilder, stearinlys og veker for lys; reklamevirksomhet, markedsføring og salgsfremmende tjenester; spredning av reklamemateriell; oppdatering av reklamemateriell; spredning av reklame for industrielle oljer og fett, smøremiddel, støvabsorbering, fuktende og bindende komposisjoner, brennstoff (inkludert motorbensin) og lyskilder, stearinlys og veker for lys for andre via internett; online annonsering for industrielle oljer og fett, smøremiddel, støvabsorbering, fuktende og bindende komposisjoner, brennstoff (inkludert motorbensin) og lyskilder, stearinlys og veker for lys via et datanettverk; videreforhandlingstjenester, det vil si, distribueringstjenester i relasjon til industrielle oljer og fett, smøremiddel, støvabsorbering, fuktende og bindende komposisjoner, brennstoff (inkludert motorbensin) og lyskilder, stearinlys og veker for lys; engrotjenester vedrørende kjølevæske, bremsevæske, kjølevæske for motorer i kjøretøy, væsker for hydrauliske kretser, girolje og servo-olje; detaljsalgtjenester vedrørende kjølevæske, bremsevæske, kjølevæske for motorer i kjøretøy, væsker for hydrauliske kretser, girolje og servo-olje; reklamevirksomhet, markedsføring og salgsfremmende tjenester; spredning av reklamemateriell; oppdatering av reklamemateriell; spredning av reklame for kjølevæske, bremsevæske, kjølevæske for motorer i kjøretøy, væsker for hydrauliske kretser, girolje og servo-olje for andre via internett; online annonsering av kjølevæske, bremsevæske, kjølevæske for motorer i kjøretøy, væsker for hydrauliske kretser, girolje og servo-olje via et datanettverk; videreforhandlingstjenester, det vil si, distribueringstjenester i relasjon til kjølevæske, bremsevæske, kjølevæske for motorer i kjøretøy, væsker for hydrauliske kretser, girolje og servo-olje 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRESCO DNB Bank ASA, v/konsernjuridisk, Stranden 21, 0021 OSLO, Klasse:9 Klasse:36 Kort med integrerte kretser (smartkort), alle typer datamaskinprogrammer uansett lagringsmedium eller overføringsmetode, det vil si alle datamaskinprogrammer eller informasjon innspilt på magnetiske medier eller nedlastet fra et datanettverk. Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Fours AS, Havneveien 3, 5918 FREKHAUG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:16 Varer laget av papir; trykksaker; instruksjonsmateriell; klassifiseringssertifiseringsdokumenter. Klasse:35 Klasse:41 Konsultasjoner om forretninger og forretningsrisiko; rådgivning om risikohåndtering; utstedelse av klassifikasjonsog sertifiseringsdokumenter, konsulenttjenester innen yrkesrelatert helseog sikkerhetshåndtering. Opplæringsvirksomhet, arrangering og ledelse av arbeidsgrupper og seminarer; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utgivelse av regler, bestemmelser, standarder og protokoller. Klasse:42 Teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; konsultasjonsvirksomhet; tjenester vedrørende risikohåndtering, risikovurdering og sikkerhetshåndtering; klassifiseringstjenester; sertifiseringstjenester; verifiseringstjenester; kvalitetskontroll; ingeniørtjenester; inspeksjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Fatax PARSE IT AS, Postboks 40 Lambertseter, 1101 OSLO, Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AX GREEN TRAVEL SOLUTIONS American Express Marketing & Development Corp, 200 Vesey Street 49-12, US-NY10285 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:35 Forretningsreiseløsning for å vurdere og administrere karbonemisjoner som stammer fra reisevirksomhet til ansatte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/587,731 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP SPRINTER Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Datasoftware for manuell testing av softwareapplikasjoner. Mary Kay Inc, Dallas Parkway, US-TX DALLAS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Kosmetikk; ikke-medisinske hudpleiepreparater; ikke-medisinske hudtonere; hudrensemidler; hudlotions; fuktighetsmidler for hud. Klasse:5 Aknebehandlingspreparater; medisinske ansiktsrensemidler; medisinske hudpleiepreparater. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DSG Retail Ltd, Maylands Avenue, GB-HP27TG HEMEL HEMPSTEAD, HERTFORDSHIRE, Storbritannia Kvale Advokatfirma DA, v/ advokat Lars Trygve Jenssen, Fridtjof Nansensplass 4, 0160 OSLO, Klasse:38 Audio og video on demand sendinger; streaming av audio og visuelt innhold; audio og visuell kringkasting; overføring og levering av audio og visuelt innhold; informasjon og rådgivningstjenester i relasjon til de forannevnte tjenester. Klasse:41 Underholdningstjenester; tilby audio og visuelt innhold i underholdningsfeltet; utleie og distribusjonstjenester inneholdende underholdning; fremskaffe informasjon, omtale og anbefalinger i underholdningsfeltet; informasjon og rådgivningstjenester i relasjon til forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARIFLEX GOK Regler- und Armaturen GmbH & Co KG, Bestlenstrasse 18, DE FRICKENHAUSEN, Tyskland ADDAX, 62 route du Coin, FR SAINT CHAMOND, Frankrike Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:6 Rør og rørledninger av metall for føringen av gasser; korrugerte rør av metall for føringen av gasser. Klasse:17 Slanger, ikke av metall, for føring av gasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/592,095 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NOVOS National Oilwell Varco LP, 7909 Parkwood Circle Drive, US-TX77036 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:37 Klasse:42 Automatiserte boresystemer bestående av datasoftware og -hardware. Utleie av automatiserte boresystemer bestående av datasoftware og -hardware. Overvåkings- og supporttjenester for automatiserte boresystemer bestående av datasoftware og -hardware. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORTH Diageo Scotland Ltd, Edinburgh Park, 5 Lochside Way, GB-EH129DT EDINBURGH, Storbritannia Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: woodyou.no Bergene Holm AS, Postboks 2060 Stubberød, 3255 LARVIK, Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO, Klasse:1 Klasse:6 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:19 Klasse:20 Klasse:25 Klasse:31 Klasse:37 Klasse:40 Klasse:41 Klasse:44 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klær, fottøy, hodeplagg. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Bearbeiding av materialer. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: QIAlink QIAGEN GmbH, Qiagen Strasse 1, DE HILDEN, Tyskland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:42 Vitenskapelige apparater, instrumenter og utstyr, særlig for forsknings- og utviklingsformål i form av elektroforetiske apparater, termosyklere og homogeniseringsapparater for merking, utskillelse, isolering, rensing, forsterking og analyse av biopolymerer, særlig nukleinsyrer, proteiner, makromolekyler og biologisk aktive substanser; vitenskapelige apparater, instrumenter og utstyr for vitenskapelig forskning, diagnostisk analyse (ikkemedisinsk), kjemisk analyse, klinisk analyse og for industriell bruk, herunder DNA- og RNAtestapparater; datasoftware for drift, kontroll, administrasjon og vedlikehold av vitenskapelige apparater, instrumenter og utstyr; datasoftware for utarbeidelse og opprettelse av forsøksprofiler, forsøksrapporter og verifiseringsrapporter om apparaters ytelse; datasoftware; datasoftware og dataprogrammer for analyse, visning og visualisering av forsøksdata, biologiske data, PCR-data, sanntids PCR-data og elektroforesedata; datasoftware og dataprogrammer for utveksling av data mellom vitenskapelige apparater, instrumenter og utstyr og systemer for administrasjon av laboratorieinformasjon (LIMS). Vitenskapelig forskning for andre innen områdene kjemi, genetikk, biologi og biokjemi; vitenskapelige, diagnostiske tjenester for andre innen områdene DNA, RNA og proteindeteksjon og -analyse; vitenskapelige tjenester og forskningstjenester for andre ved hjelp av roterende kjemiske og termo-optiske analysatorer; forskningstjenester innen området rettsmedisin, nemlig analyse, påvisning og isolasjon av biologiske substanser i rettsmedisinske prøver; design, utvikling, vedlikehold, oppdatering og utleie av datasoftware, særlig av datasoftware for analyse, visning og visualisering av forsøksdata, biologiske data og sanntids PCRdata; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datasoftware, særlig datasoftware for analyse, visning og visualisering av forsøksdata, biologiske data og sanntids PCR-data; spesialtilpasning av software; rådgivning, opplæring, support og vedlikehold for datasoftware, særlig datasoftware for analyse, visning og visualisering av forsøksdata, biologiske data og elektroforesedata og datasoftware for utveksling av data mellom vitenskapelige apparater, instrumenter og utstyr og systemer for administrasjon av laboratorieinformasjon (LIMS). 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: APPVISION Fredrik Pihl, Brodalsvägen 7 Hus X, SE PARTILLE, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, landmålings-, undersøkelses-, fotografiske, kinematografiske, optiske, veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning), livredning og undervisning apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for innspilling, opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, innspillbare minneplater, CDplater, DVD-er og andre digitale innspillbare media; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvare; brannslukningsapparater. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Reparasjonsvirksomhet/vedlikehold; installasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Telemarkskanalen ESTHICO AGENTURFORRETNING BREKKE & CO ANS, Hyniv 1, 3726 SKIEN, Klasse:35 Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av handelstjenester; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsopplysninger; forretnings og forbruksinformasjon- og rådgivning; import- og eksportagenturer; innsamling av informasjon for bruk i databaser; markedsføring; markedsundersøkelser; on-line annonsering på datanettverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av handels- og reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; prissammenligningstjenester; publisering av reklametekster; radioreklame og -annonsering; reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; markedsføring via sosiale medier; markedsføring og reklame i forbindelse med sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:39 Utsendelse av varer via postordre. Klasse:41 Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SJOKOJUNGEL Kraft Foods Intellectual Property AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:30 Konfektyrer, sjokoladeprodukter, kjeks og kaker. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: wood you Bergene Holm AS, Postboks 2060 Stubberød, 3255 LARVIK, Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO, Klasse:1 Klasse:6 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:19 Klasse:20 Klasse:25 Klasse:31 Klasse:37 Klasse:40 Klasse:41 Klasse:44 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klær, fottøy, hodeplagg. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Bearbeiding av materialer. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bergene Holm AS, Postboks 2060 Stubberød, 3255 LARVIK, Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO, Klasse:1 Klasse:6 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:19 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 10

11 registrerte varemerker /12 Klasse:20 Klasse:25 Klasse:31 Klasse:37 Klasse:40 Klasse:41 Klasse:44 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klær, fottøy, hodeplagg. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Bearbeiding av materialer. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ross-tech, Vag-com, VCDS BILDIAGNOSE AS, Bergbyveien 71, 1730 ISE, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bergene Holm AS, Postboks 2060 Stubberød, 3255 LARVIK, Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO, Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:25 Klasse:31 Klasse:37 Klasse:40 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Bearbeiding av materialer. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 11

12 registrerte varemerker /12 underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/593,368 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP CONVERGED CLOUD Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:42 Nettskytjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/602,660 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENVY X2 Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Datamaskiner; PC-er; bærbare datamaskiner; reisedatamaskiner; nettbrett (tablet computers); borddatamaskiner; datahardware; dataperiferiutstyr. Accurate Equity AS, Martin Linges vei 25, 1364 FORNEBU, SIMONSEN Advokatfirma DA, Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner; programvare; alle typer datamaskinprogrammer uansett lagringsmedium eller overføringsmetode, det vil si datamaskinprogrammer eller informasjon innspilt på magnetiske medier eller nedlastet fra et datanettverk. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift; tjenester som gjelder registrering, avskriving, oppsetning eller systematisering av skriftlige meddelelser og opptegnelse så vel som sammenstilling av matematiske eller statistiske data; levering av tjenester og rådgivning til selskaper, både strategiske, regnskapstjenester, og administrasjonstjenester. Klasse:42 Utvikling av software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POWERLUX 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, US- MN55144 SAINT PAUL, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:1 Semiprosessert harpiks til industrielt bruk. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Accurate Equity Accurate Equity AS, Martin Linges vei 25, 1364 FORNEBU, SIMONSEN Advokatfirma DA, Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Databehandlingsutstyr, datamaskiner; programvare; alle typer datamaskinprogrammer uansett lagringsmedium eller overføringsmetode, det vil si datamaskinprogrammer eller informasjon innspilt på magnetiske medier eller nedlastet fra et datanettverk. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift; tjenester som gjelder registrering, avskriving, oppsetning eller systematisering av skriftlige meddelelser og opptegnelse så vel som sammenstilling av matematiske eller statistiske data; levering av tjenester og rådgivning til selskaper, både strategiske, regnskapstjenester, og administrasjonstjenester. Klasse:42 Utvikling av software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Accurate Equity AS, Martin Linges vei 25, 1364 FORNEBU, SIMONSEN Advokatfirma DA, Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner; programvare; alle typer datamaskinprogrammer uansett lagringsmedium eller overføringsmetode, det vil si datamaskinprogrammer eller informasjon innspilt på magnetiske medier eller nedlastet fra et datanettverk. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift; tjenester som gjelder registrering, avskriving, oppsetning eller systematisering av skriftlige meddelelser og opptegnelse så vel som sammenstilling av matematiske eller statistiske data; levering av tjenester og rådgivning til selskaper, både strategiske, regnskapstjenester, og administrasjonstjenester. Klasse:42 Utvikling av software. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Accurate Equity Pyramid Accurate Equity AS, Martin Linges vei 25, 1364 FORNEBU, SIMONSEN Advokatfirma DA, Postboks 2043 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Databehandlingsutstyr, datamaskiner; programvare; alle typer datamaskinprogrammer uansett lagringsmedium eller overføringsmetode, det vil si datamaskinprogrammer eller informasjon innspilt på magnetiske medier eller nedlastet fra et datanettverk. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift; tjenester som gjelder registrering, avskriving, oppsetning eller systematisering av skriftlige meddelelser og opptegnelse så vel som sammenstilling av matematiske eller statistiske data; levering av tjenester og rådgivning til selskaper, både strategiske, regnskapstjenester, og administrasjonstjenester. Klasse:42 Utvikling av software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Accurate Equity AS, Martin Linges vei 25, 1364 FORNEBU, Simonsen Advokatfirma DA, Filipstad Brygge 1, 0252 OSLO, Klasse:9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner; programvare; alle typer datamaskinprogrammer uansett lagringsmedium eller overføringsmetode, det vil si datamaskinprogrammer eller informasjon innspilt på magnetiske medier eller nedlastet fra et datanettverk. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift; tjenester som gjelder registrering, avskriving, oppsetning eller systematisering av skriftlige meddelelser og opptegnelse så vel som sammenstilling av matematiske eller statistiske data; levering av tjenester og rådgivning til selskaper, både strategiske, regnskapstjenester, og administrasjonstjenester. Klasse:42 Utvikling av software. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Stiftelsen International School of Bergen, Vilhelm Bjerknesvei 15, 5081 BERGEN, Klasse:8 Klasse:9 Klasse:16 Klasse:18 Stempler [redskap]. Lagringsenheter for datamaskiner, refleksvester, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, dvd og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Adresseklisjeer; albumer; almanakker; arkivmapper, -permer, -bokser (kontorrekvisita), aviser; bilder; bladpapir [papirvarer]; blyanter; brevpapir; brosjyrer; bøker; dokumentomslag; falseinnretninger kontorartikler]; flygeblad; graveringer; graveringsplater; graverte kunstgjenstander; hefter; håndbøker; innpakningspapir; kalendere; kataloger; klebestifter [papirhandel]; konvolutter [papirvarer], kopieringspapir; kort ; limstifter [papirhandel]; magasiner [tidsskrifter]; notatblokker; notisbøker; omslagspapir; pamflett, penner [kontorrekvisita], plakater; plater [graveringer]; poser for emballasje [av papir eller plast]; postkort; samlemapper [papirhandel]; segl [stempel], skjemaer; skolemateriell; stensiler; tegnelinjaler. Handlevesker; håndvesker; lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; paraplyer; skolesekker. Klasse:21 Drikkeglass, feltflasker; kopper, ikke av edelmetall; krukker, ikke av edelmetall; mugger; termosflasker. Klasse:25 Bandanas [halstørkler], klær, fottøy, hodeplagg; strikkegensere; t-skjorter; tørkler av silke (hode- og hals-). Klasse:35 Produsering av reklamefilmer; public relation [pr-virksomhet]; publisering av reklametekster; reklamevirksomhet; skriving av reklametekster. Klasse:41 Arrangering og ledelse av konserter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; diskotektjenester; eksaminasjonsvirksomhet; ferieleirtjenester [underholdning]; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; fotografireportasjer; førskoler; informasjon vedrørende utdannelse; instruksjon [opplæring]; klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse]; oppføring av forestillinger [live], organisering av ball, organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning), organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering av sportskonkurranser; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av seminarer; produksjon av musikk, publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; sceneoppførelser; showoppsetninger; skriving av tekster [andre enn for reklameformål], teateroppsetninger, tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; underholdningsvirksomhet; undervisning; utgivelse av bøker, utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utlån av bøker. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pierre Balmain SA, 44, rue François 1er, FR PARIS, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, lær (ubearbeidet eller halvbearbeidet), eksotisk lær (ubearbeidet eller halvbearbeidet) og imitasjoner av lær og artikler laget av disse materialer inkludert men ikke begrenset til attachékofferter og -vesker, ryggsekker, bager, vesker, sekker, bager for campingturister, bager for klatrere, bager for reisebruk, strandbager, lommebøker, bostonbager, dokumentmapper, forretningsvesker, visittkortmapper, kortholdere, kortlommebøker, beholdere, kofferter, trillekofferter, kasser, uformelle bager og vesker, sjekkheftelommebøker, sjekklommebøker (laget av lær), myntpunger, kredittkortholdere, dokumentbager, flybager, jaktvesker (jakttilbehør), klesbager for reising, håndbager, ryggsekker (uten meis), skuldervesker, huder, ID holdere, nøkkeletuier, nøkkelholdere, lærremmer, lærhalsbånd, lærremmer, seddelbøker, lommebøker, operabager, overnattingsbager, lommebøker, seddelbøker, portemonéer, punger, håndvesker, skolesekker, handlevesker, små lærvarer, kofferter, verktøybager av lær (tomme), handlevesker, reisevesker, reisekasser, reisebager, reisevesker, reisekister, reisekofferter, reisesett (lærvare), store koffertkasser, skjønnhetsvesker og - punger, pels, paraplyer, parasoller, solparasoller, solskjermer og spaserstokker, og deler dertil; salmakervarer, tarmer for å lage pølser; samtlige produkter for menn, kvinner og barn. gallakjoler, smokinger, selskapsdresser og - drakter, fottøy, formelle dresser, drakter og kjoler, formelt kveldstøy, formelle skreddersydde drakter og dresser, formelle skreddersydde bukser, formelle bekledningsartikler og klær, pelsartikler, hansker, golfhatter, golfklær, kjoler, hatter, hodetøy, hjemmejakker, hjemmetrøyer, hjemmeklær og -bekledningsartikler, jakker, jeans, jeansbekledning, joggeklær, gensere, trikotasjeartikler, strikkede klær, strikkede klær (skjært og sydd), strikkeskjorter, strikkede skjorter, strikkede bekledningsartikler, trikotasje, babyutstyr (bekledning), lærjakker, lærbukser, lærbenklær, lærbekledning, fritidsbukser, dameundertøy, langermede bodyskjorter, maskeradekostymer, matchende tøfler, matchende tøfler laget av frottétøy, omstendighetsklær, slør, sjal, skjerf, slips, halstørklær, snipper, nattkjoler, nattskjorter, nattklær, skjorter med åpen nakke, utendørsbekledning, yttertøy, overkåper, bukser, parkas, tørklær til å ha i brystlomme, poloskjorter, polotrøyer, pullovere, pyjamas, regnkåper, regnbekledning, konfeksjonsklær for gutte- og jentebarn, konfeksjonsklær for menn, konfeksjonsklær for kvinner, skjerf, skjorter, sko, sko for jogging eller fotball, sko av lær, kortbukser, shorts, mansjetter, skjorteermer, dusjhetter, skjørt, tøfler, sokker, sportsjakker, sportsskjorter, sportssko, sportsbekledning, strikkede sportsklær, strømper, fabrikkdresser og drakter, drakter og dresser, bukseseler, sweaters, gensere, badehetter, badedrakter, badebukser, badetøy, skreddersydde klær og bekledningsartikler, singleter, T-skjorter, snippkjoler, tights, strømpebukser, undertrøyer, trøyer til å ha utenpå, vester, topper, bukser, smoking, underbukser, underskjorter, undertøy, uniformer, strikkevarer av fløyel, gensere, vester, slør, sjal og skjerf av ull, vevede skjorter, drakter og dresser; samtlige produkter for menn, kvinner og barn. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, forklær (klær), babyklær av tekstil, badetøy, badekåper (laget av frottéstoff), belter (laget av lær eller av andre materialer), bermudashorts, blazere, bluser, blousoner, topper, skjorter, trøyer, bodier, støvler, sløyfer, slips, tekstilklær for gutte- og pikebarn, truser, løstsittende truser, underbukser, forretningsskjorter, forretningsdrakter og -dresser, boksershorts, hatter, cardigans, ullvester, gensere, uformelle blousoner, uformelle benklær, uformelle bomullsbukser, uformelle jakker, uformelle bukser, uformelle skjorter, uformelle skjørt, uformelle bukser, uformelle ulltrøyer, uformelle singleter, uformelle klær, uformelle byklær, klassiske skjorter, klær, bekledningsartikler, kåper, dunjakker, boblejakker, tykke jakker, kjoler, kjolekåper, dresskåper, dressjakker, dressbukser, dresskjorter, dressko, dressuniformer, drakter og dresser, morgenkåper, lange kjoler, selskapskjoler, 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPEEDY EDGE The Black & Decker Corp, 701 East Joppa Road, US- MD21286 TOWSON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:7 Klasse:8 Klasse:16 Apparater til dosering av maling; doseringsanordninger tilpasset bruk i form av spray (maskindrevet verktøy); doseringsanordninger tilpasset ved å inkorporere en pensel eller en rulle eller en kloss til påføring av det doserte innholdet; elektrisk drevne apparater til dosering av væsker eller gel (ikke til kontorbruk); pumper (i form av elektrisk drevne redskaper) til dosering av flytende stoffer fra beholdere; pumper til husholdningsbruk for dosering av væsker, gel eller flytende stoffer fra beholdere; doseringsanordninger (maskindrevet verkøy) tilpasset dosering av maling eller lignende flytende stoffer innkorporert en pensel eller en rulle eller ved andre påføringsmetoder av maling eller lignende flytende stoffer på en overflate; pumper og elektrisk drevne apparater med innebygget pensel eller rulle eller andre påføringsmetoder for dosering og påføring av maling eller til dosering og påføring av væsker eller gel eller flytende stoffer; malingssprøyter, malingspistoler, luftkoster, maskiner og maskindrevet verktøy for dosering eller påføring av maling; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Apparater til dosering av maling; doseringsanordninger tilpasset bruk i form av spray (håndverktøy); doseringsanordninger tilpasset ved å inkorporere en pensel eller en rulle eller en kloss til påføring av det doserte innholdet; manuelt betjente apparater til dosering av væsker eller gel (ikke til kontorbruk); pumper (i form av håndbetjente redskaper) til dosering av flytende stoffer fra beholdere; pumper til husholdningsbruk for dosering av væsker, gel eller flytende stoffer fra beholdere; doseringsanordninger (håndverktøy) tilpasset dosering av maling eller lignende flytende stoffer innkorporert en pensel eller en rulle eller ved andre påføringsmetoder av maling eller lignende flytende stoffer på en overflate; pumper og manuelt betjente apparater med innebygget pensel eller rulle eller andre påføringsmetoder for dosering og påføring av maling eller til dosering og påføring av væsker eller gel eller flytende stoffer; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Pensler, malingsruller og maleklosser (klosser beregnet for påføring av maling på en overflate), anordninger for påføring av maling, innretninger til påføring av maling på en overflate; innretninger i form av pensler eller i form av ruller eller i form av klosser for påføring av maling på overflater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pretton Green Technology Co Ltd, 2F., No. 37, 35th Road, Taichung Industrial Park, TW- TAICHUNG CITY, Taiwan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:12 Biler, elektriske biler, elektriske motorsykler, elektromotorer til elektriske biler; båter, herunder racebåter (power boats), motorbåter, jetbåter, yachter, større åpne båter, seilbåter, motorski, transportfartøyer og vannbårne farkoster; propeller; impellere; propeller for utenbordsmotorer og hekkagregater; kraftoverføringsaksler for båter; motoriserte og ikke-motoriserte sykler for persontransport; deler og tilbehør til alle ovennevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Mycrostoner-EP Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp Corp), 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, JP OSAKA, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:2 Toner for kopimaskiner, printere, telefaksapparater; toner for kombinasjonsprodukter bestående av kopimaskiner, printere og telefaksapparater. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Mycrostoner-CAP Sharp Kabushiki Kaisha (also trading as Sharp Corp), 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, JP OSAKA, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:2 Toner for kopimaskiner, printere, telefaksapparater; toner for kombinasjonsprodukter bestående av kopimaskiner, printere og telefaksapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PATTERNS Intuity Medical Inc, 350 Potrero Avenue, US-CA94085 SUNNYVALE, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Programvare for sporing av blodsukkernivåer for bruk i forbindelse med et apparat til overvåking av blodsukker; nedlastbar programvare for distribusjon via en web-basert portal for utforming av diagrammer med blodsukkernivåer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZERoh! Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; alkoholfrie leskedrikker med og uten kullsyre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CO2OLheat Carrier Corp, One Carrier Place, US-CT06034 FARMINGTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:11 Kjølesystemer med hybride kjølemidler for bruk innen næringsvirksomhet; avkjølingsystemer; kjølesystemer for bruk innen næringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FUSION Kraft Foods Danmark Intellectual Property APS, Roskildevej 161, DK-2620 ALBERTSLUND, Danmark Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse:30 Ikke-medisinske konfektyrer/søtsaker; sjokolade og sjokoladekonfektyrer; sukkerkonfektyrer, frosne konfektyrer; avkjølte konfektyrer, kjeks, kaker, vaffelkjeks og tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Prosabal NaturaMed Pharma AS, Postboks 1513, 3007 DRAMMEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater; naturlegemidler; legemidler for human medisin; kosttilskudd; medisinske urter. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/617,953 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ikey Ltd, Suite 235, 2621 RidgePoint Drive, US- TX78754 AUSTIN, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Bærevesker og etuier for datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/617,949 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IKEY ikey Ltd, Suite 235, 2621 RidgePoint Drive, US- TX78754 AUSTIN, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Bærevesker og etuier for datamaskiner. Alta Kommune, Postboks 1403, 9506 ALTA, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter, Klasse:16 klokker, armbåndsur. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; papirhandlervarer, herunder konvolutter og papirvarer; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glass-, porselens- og keramikkvarer. Klasse:25 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:43 Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av de nevnte varer i kl. 14, 16, 21 og 25; de forannevnte tjenester også online. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/594,705 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GLOWLIGHT barnesandnoble.com LLC, 76 Ninth Avenue, 9th Floor, US-NY10011 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Datautstyr og elektroniske apparater, nemlig elektroniske- og dataskjermer med visuelle og touchdisplay, tavler, paneler, elektrooptiske display, plasmadisplaytavler, -skjermer og - paneler, AMOLED-display og -skjermer, LCD; LED-display for bruk på eller i sammenheng med portable håndholdte apparater, elektroniske boklesere, tablet datamaskiner og elektroniske dataapparater; portable elektroniske apparater, nemlig elektroniske boklesere, datamaskiner, tablet datamaskiner, mobile håndholdte databehandlingsapparater, smarttelefoner og portable håndholdte apparater for nedlasting, lagring, synkronisering, streaming, overføring over trådet, trådløs og wi-fi, sampling, låning, deling, utlåning, visning, mottak, lesing, kjøp og tilgang til nedlastbare elektroniske og digitale publikasjoner og digitale media inneholdende bøker, aviser, magasiner, tidsskrifter, digitale bilder, nettsider, musikk, spill og annen digital underholdning samt tilbehør til dette; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av skjønnlitterære og ikke-skjønnlitterære bøker, magasiner, aviser, journaler, tidsskrifter, manualer og guidebøker om et mangfold av temaer; lydbøker i form av skjønnlitterære og ikke-skjønnlitterære verk om mangfold av temaer; nedlastbare MP3-filer, MP3-opptak, online diskusjontavler, webcast, webinarer og podcast inneholdende nyheter, aktuelle hendelse, musikk og generell underholdningsinformasjon, lydbøker om et mangfold av temaer og nyhetskringkastinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tenza AS, Økernveien 195, 0584 OSLO, Klasse:30 Mel, kikertmel, mel for alle formål, ris, kaffe, te, kakao, sukker, tapioka, sago, kaffeerstatning; grøt, prosesserte kornblandinger, preparater laget av korn, kornbasert snackmat, belgfrukter, splittede korn, mel av korn, brød, kjeks, kaker, bakverk, konfektyrer, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, pepper, eddik, sauser, krydderier, smakstilsetninger, klar-til-å-spise matprodukter 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2013.05.14 Deres ref.: 310154-501 Svarfrist: 2013.08.16 1 Saksnr.: 201207491 Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

17/ oktober SG Armaturen AS Zacco Advokater AS. Unilamp Norden AS Protector IP Consultants AS

17/ oktober SG Armaturen AS Zacco Advokater AS. Unilamp Norden AS Protector IP Consultants AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00038 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: SG Armaturen AS Zacco Advokater AS Innklaget: Representert ved: Unilamp Norden AS Protector IP Consultants AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7708 Reg. nr. 229 668 Varemerkesøknad nr. 2005 01513 Søker: Unicus Data AS, Molde Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Norges Olympiske Komité, Rud Fullmektig:

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/04-2004.04.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 18/04-2004.04.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.04.26-18/04 nr 18/04-2004.04.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/11-2011.02.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 09/11-2011.02.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 09/11-2011.02.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer