nr 36/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 36/ årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Etterlysning...3 Registrerte varemerker...4 Internasjonale varemerkeregistreringer...48 Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 etterlysning /07 Etterlysning På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Oslo Patentkontor AS, etter varemerkeloven 26, bes innehaver følgende registreringer, Quality Solutions AS, Hamar, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder: -registrering nummer , det kombinerte merket Q S -registrering nummer , ordmerket Q S MANAGER 3

4 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/832,765 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gårdsand AS, Postboks 118, 3164 REVETAL, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 29 Kjøtt, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; lever og posteier; egg; spiselige oljer og fett 31 Levende dyr; næringsmidler til dyr. 35 Salg av alle de foran nevnte varer i klassene 29 og 31. (571) Beskrivelse av merket: Bevegelig merke: Merket er en animert sekvens med to konisk formede segmenter som slutter seg sammen i øvre, høyre del av merket. I løpet av den animerte sekvensen beveger et geometrisk objekt seg opp langs det første segmentet, og deretter ned langs det andre segmentet mens individuelle korder/bånd innen hvert segment skifter fra mørkt til lyst. Stipling som vist i merket er utelukkende for nyansering. Farge er ikke krevd som del av merket. Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Operativsystemsoftware; grafisk brukergrensesnittsoftware. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke MQ Sweden AB, Box 582, BORÅS, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Kosmetikk, parfymer, hudkremer, hårfargemiddel, såpe, permanentvæske, deodoranter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer framstilt av disse materialene og som ikke inngår i andre klasser. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke MQ Sweden AB, Box 582, BORÅS, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Kosmetikk, parfymer, hudkremer, hårfargemiddel, såpe, permanentvæske, deodoranter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer framstilt av disse materialene og som ikke inngår i andre klasser. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KERLING Polymers Holding AS, Rafnes Industriområde, 3966 STATHELLE, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Karbonbaserte kjemikalier og kjemiske produkter, herunder ubearbeidet plast til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ikke-organiske kjemikalier og kjemiske produkter herunder kaustisk soda til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Marriott Worldwide Corporation, Fernwood Road, MD20817 BETHESDA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, herunder bedriftsledelse av hoteller; administrasjon av bedrifter; kontorfunksjoner; detaljsalg av klær, fottøy, hodeplagg, toalettartikler, kosmetikk, publikasjoner, papirvarer, ferdigpakket mat, gaver, suvenirer, husholdningsartikler, sengetøy, dekketøy og sengetøy. 41 Helseklubbvirksomhet, nemlig fremskaffelse av instruksjoner og konsultasjoner på området fysisk trening; fremskaffelse av treningsutstyr; fremskaffelse av mosjons- og treningsfasiliteter; golfklubb-, golfbaneog golfinstruksjonstjenester. 43 Hoteller; restauranter, catering, bar- og loungetjenester; feriested- og losjeringstjenester; fremskaffelse av alminnelige fasiliteter for møter, konferanser og utstillinger; fremskaffelse av bankettfasiliteter og fasiliteter for offisielle arrangementer for spesielle anledninger; reservering av hotellplass for andre. 17 Plast som halvfabrikata; plast som halvfabrikata for bruk i produksjon; syntetisk harpiks; isolasjonsmateriale; pakningsmateriale. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARRIOTT Marriott Worldwide Corporation, Fernwood Road, MD20817 BETHESDA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, herunder bedriftsledelse av hoteller; administrasjon av bedrifter; kontorfunksjoner; detaljsalg av klær, fottøy, hodeplagg, toalettartikler, kosmetikk, publikasjoner, papirvarer, ferdigpakket mat, gaver, suvenirer, husholdningsartikler, sengetøy, dekketøy og sengetøy. 41 Helseklubbvirksomhet, nemlig fremskaffelse av instruksjoner og konsultasjoner på området fysisk trening; fremskaffelse av treningsutstyr; fremskaffelse av mosjons- og treningsfasiliteter; golfklubb-, golfbaneog golfinstruksjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SENTIAL Polymers Holding AS, Rafnes Industriområde, 3966 STATHELLE, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Karbonbaserte kjemikalier og kjemiske produkter, herunder ubearbeidet plast til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ikke-organiske kjemikalier og kjemiske produkter herunder kaustisk soda til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk. 17 Plast som halvfabrikata; plast som halvfabrikata for bruk i produksjon; syntetisk harpiks; isolasjonsmateriale; pakningsmateriale. 43 Hoteller; restauranter, catering, bar- og loungetjenester; feriested- og losjeringstjenester; fremskaffelse av alminnelige fasiliteter for møter, konferanser og utstillinger; fremskaffelse av bankettfasiliteter og fasiliteter for offisielle arrangementer for spesielle anledninger; reservering av hotellplass for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIMERA Polymers Holding AS, Rafnes Industriområde, 3966 STATHELLE, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Karbonbaserte kjemikalier og kjemiske produkter, herunder ubearbeidet plast til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ikke-organiske kjemikalier og kjemiske produkter herunder kaustisk soda til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk. 17 Plast som halvfabrikata; plast som halvfabrikata for bruk i produksjon; syntetisk harpiks; isolasjonsmateriale; pakningsmateriale. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jet2.com Ltd, Building 470, Bournemouth Internationl Airport, BH236SE CHRISTCHURCH, DORSET, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater, utstyr og instrumenter for kommunikasjon, fotografering, måling, signalering og kontroll, samt for vitenskapelige, optiske og nautiske formål og for livredning, kartlegging, oppmåling og overvåkning; datasoftware, hardware og firmware; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Vaksiner for human bruk. 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, manualer, pamfletter, nyhetsbrev, album, aviser, magasiner og tidsskrifter; billetter, verdikort, kuponger og reisedokumenter; identitetskort, etiketter, merke- og navnelapper; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og gods med fly eller annen luftfrakt; reisebyråtjenester; bagasjehåndteringstjenester og last- /frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last- /frakttjenester; frakt- og lasttjenester via luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings-, veiledningsog informasjonstjenester relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; arrangering av flyvninger; transport av passasjerer og bagasje til og fra hoteller; transport av varer, gods, passasjerer og reisende på land, på sjøen og i luften; turoperatørtjenester, nemlig arrangering, drift og tilveiebringelse av fasiliteter for cruise, turer, rundreiser, omvisninger, ekskursjoner og ferier; organisering og arrangering av feriereiser; rådgivningsog veiledningstjenester relatert til forannevnte tjenester; planlegging av feriereiser; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Losji- og innkvarteringstjenester; cateringtjenester; arrangering og tilrettelegging av ferielosji og -innkvartering; bestillings- og reservasjonstjenester (booking) av/for ferielosji og - innkvartering; tilveiebringelse og/eller drift av feriefasiliteter og-boliger; utleie av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for reservering av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for tilveiebringelse av informasjon vedrørende ferieboliger og ferielosjifasiliteter; organisering og arrangering av ferielosji; formidling av hotellinnkvartering og -losji; losjiog innkvarteringstjenester, samt cateringtjenester, tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jet2.com Ltd, Building 470, Bournemouth Internationl Airport, BH236SE CHRISTCHURCH, DORSET, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater, utstyr og instrumenter for kommunikasjon, fotografering, måling, signalering og kontroll, samt for vitenskapelige, optiske og nautiske formål og for livredning, kartlegging, oppmåling og overvåkning; datasoftware, hardware og firmware; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, manualer, pamfletter, nyhetsbrev, album, aviser, magasiner og tidsskrifter; billetter, verdikort, kuponger og reisedokumenter; identitetskort, etiketter, merke- og navnelapper; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og gods med fly eller annen luftfrakt; reisebyråtjenester; bagasjehåndteringstjenester og last- /frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last- /frakttjenester; frakt- og lasttjenester via luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings-, veiledningsog informasjonstjenester relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; arrangering av flyvninger; transport av passasjerer og bagasje til og fra hoteller; transport av varer, gods, passasjerer og reisende på land, på sjøen og i luften; turoperatørtjenester, nemlig arrangering, drift og tilveiebringelse av fasiliteter for cruise, turer, rundreiser, ekskursjoner og ferier; organisering og arrangering av feriereiser; rådgivnings- og veiledningstjenester relatert til forannevnte tjenester; planlegging av feriereiser; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Losji- og innkvarteringstjenester; cateringtjenester; arrangering og tilrettelegging av ferielosji og -innkvartering; bestillings- og reservasjonstjenester (booking) av/for ferielosji og - innkvartering; tilveiebringelse og/eller drift av feriefasiliteter og -boliger; utleie av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for reservering av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for tilveiebringelse av informasjon vedrørende ferieboliger og ferielosjifasiliteter; organisering og arrangering av ferielosji; formidling av hotellinnkvartering og -losji; losjiog innkvarteringstjenester, samt cateringtjenester, tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet TR 2004/16986 WORKPLACE International Business Machines Corp, NY10504 ARMONK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Computer hardware; computer software til bruk for dokumentstyring; computer software til bruk for lokalisering, gjenfinning og mottak av tekst, elektroniske dokumenter, grafikk og audiovisuell informasjon på et foretaksomfattende internt computer nettverk og lokale, områdevide og globale computer nettverk; computer software for bruk for softwareutvikling og webfremstilling; computerprogrammer til bruk i ressursallokering, tidsplanlegging, input/out kontroll, datastyring, kommunikasjonsstyring, nettverksstyring, diagnostiske testeformål og for assistanse i utførelse av andre computerprogrammer; computer software til bruk i elektronisk post, databehandling, personlig informasjonsstyring, kalender- og avtaleføring, samt tidsplanlegging og i atkomst til globale informasjonsnettverk; computer software for bruk i kontroll av drift og utførelse av programmer og nettverk; computer software til bruk i sammenkobling av disparate computersystemer, servere og lagringsanordninger; computer software for styring av hardware, software og prosesser som eksisterer innenfor et informasjonsteknologimiljø, og instruksjonsmanualer solgt som en enhet hermed. 16 Trykksaker, nemlig papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; malepensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); kontorutstyr; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; instruksjons- og undervisningsmateriell; dokumentasjon og publikasjoner relatert til computere eller computer programmer; manualer; trykte publikasjoner; bøker, magasiner; tidsskrifter; aviser; nyhetsbrev; trykksaker relatert til computer hardware og computer software for kommersiell interaksjon i et globalt computernettverk; trykksaker, nemlig bøker, brosjyrer, magasiner, instruksjonsmanualer, skrevne presentasjoner og undervisningsmateriell. 35 Bistand ved ledelse av bedrifter og rådgivningstjenester; annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse og rådgivning; konsultasjoner innen feltet for ledelse av personalressurser og personell; personalrekruttering; forretningsinformasjon; revisjonstjenester; distribusjon av prospekter; distribusjon av vareprøver; arrangere avisabonnementer for andre; informasjonsnyhetsbrevstjenester samt utsendelse av reklamemateriell (flyveblad, hefter, trykksaker); regnskapsføringstjenester; dokumentreproduksjon; administrasjon av databehandling; organisering av utstillinger for kommersielle eller reklameformål; konsultasjoner om bedriftsledelse og rådgivning om forretninger; organisering og gjennomføring av handelsfagmesser og -utstillinger på computerområdet. 38 Telekommunikasjon; kommunikasjon ved 8

9 registrerte varemerker /07 hjelp av computerterminaler; elektronisk post; elektroniske nyhetsbrevstjenester; nyhets- og informasjonsbyråer; computerassistert overføring av data; tilby tilgangstid til et globalt computer nettverk; elektroniske posttjenester; online hurtigbudtjenester, elektronisk overføring av data og dokumenter; overføring av beskjeder mellom computerbrukere vedrørende emner av generell interesse; tjenester vedrørende Internett websider. 41 Utdannelsestjenester, nemlig opplæring, underholdning, sport og kulturelle aktiviteter; konferanser; seminarer; utstillinger; produksjon av radio- og televisjonsprogrammer; redigering og utgivelse av bøker, tidskrifter; produksjon av film og forestillinger; organisasjon og ledelse av konferanser, symposier, kongresser; ledelse av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; reservering av seter til forestillinger; presentasjoner; teknisk demonstrasjonsog opplæringsseminarer, alle på området kommersiell interaksjon i globale computer nettverk. 42 Tekniske støttetjenester, nemlig feilsøkingstjenester i forbindelse med computer hardware og computer software problemer; design av computersystemer for andre; sammenkobling av computer hardware og software; utprøvingstjenester vedrørende computer hardware og software; installasjon, oppdatering og vedlikehold av computer software; computerprogrammering for andre; computerrådgivningstjenester; analyse av computersystemer; vertstjenester for andre, alle på området for informasjonsteknologi og computerprodukter og -tjenester; lisensiering av computer hardware og computer software til andre; design, oppdatering og vedlikehold av Internett websider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jet2.com Ltd, Building 470, Bournemouth Internationl Airport, BH236SE CHRISTCHURCH, DORSET, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater, utstyr og instrumenter for kommunikasjon, fotografering, måling, signalering og kontroll, samt for vitenskapelige, optiske og nautiske formål og for livredning, kartlegging, oppmåling og overvåkning; datasoftware, hardware og firmware; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, manualer, pamfletter, nyhetsbrev, album, aviser, magasiner og tidsskrifter; billetter, verdikort, kuponger og reisedokumenter; identitetskort, etiketter, merke- og navnelapper; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og gods med fly eller annen luftfrakt; reisebyråtjenester; bagasjehåndteringstjenester og last- /frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last- /frakttjenester; frakt- og lasttjenester via luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings-, veiledningsog informasjonstjenester relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; arrangering av flyvninger; transport av passasjerer og bagasje til og fra hoteller; transport av varer, gods, passasjerer og reisende på land, på sjøen og i luften; turoperatørtjenester, nemlig arrangering, drift og tilveiebringelse av fasiliteter for cruise, turer, rundreiser, ekskursjoner og ferier; organisering og arrangering av feriereiser; rådgivnings- og veiledningstjenester relatert til forannevnte tjenester; planlegging av feriereiser; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Losji- og innkvarteringstjenester; cateringtjenester; arrangering og tilrettelegging av ferielosji og -innkvartering; bestillings- og reservasjonstjenester (booking) av/for ferielosji og - innkvartering; tilveiebringelse og/eller drift av feriefasiliteter og -boliger; utleie av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for reservering av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for tilveiebringelse av informasjon vedrørende ferieboliger og ferielosjifasiliteter; organisering og arrangering av ferielosji; formidling av hotellinnkvartering og -losji; losjiog innkvarteringstjenester, samt cateringtjenester, tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OBJECTIVITY/DB Objectivity Inc, 650 West California Avenue, Suite 210, CA94086 SUNNYVALE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Computer software for database håndtering og relatert dokumentasjon solgt sammen som en klasse 9 enhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CIRGOVIA Novartis AG, 4002 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ETHALAS Novartis AG, 4002 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: APTUBIB Novartis AG, 4002 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jet2.com Ltd, Building 470, Bournemouth Internationl Airport, BH236SE CHRISTCHURCH, DORSET, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater, utstyr og instrumenter for kommunikasjon, fotografering, måling, signalering og kontroll, samt for vitenskapelige, optiske og nautiske formål og for livredning, kartlegging, oppmåling og overvåkning; datasoftware, hardware og firmware; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, manualer, pamfletter, nyhetsbrev, album, aviser, magasiner og tidsskrifter; billetter, verdikort, kuponger og reisedokumenter; identitetskort, etiketter, merke- og navnelapper; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og gods med fly eller annen luftfrakt; reisebyråtjenester; bagasjehåndteringstjenester og last- /frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last- /frakttjenester; frakt- og lasttjenester via luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings-, veiledningsog informasjonstjenester relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; arrangering av flyvninger; transport av passasjerer og bagasje til og fra hoteller; transport av varer, gods, passasjerer og reisende på land, på sjøen og i luften; turoperatørtjenester, nemlig arrangering, drift og tilveiebringelse av fasiliteter for cruise, turer, rundreiser, ekskursjoner og ferier; organisering og arrangering av feriereiser; rådgivnings- og veiledningstjenester relatert til forannevnte tjenester; planlegging av feriereiser; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Losji- og innkvarteringstjenester; cateringtjenester; arrangering og tilrettelegging av ferielosji og -innkvartering; bestillings- og reservasjonstjenester (booking) av/for ferielosji og - innkvartering; tilveiebringelse og/eller drift av feriefasiliteter og -boliger; utleie av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for reservering av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for tilveiebringelse av informasjon vedrørende ferieboliger og ferielosjifasiliteter; organisering og arrangering av ferielosji; formidling av hotellinnkvartering og -losji; losjiog innkvarteringstjenester, samt cateringtjenester, tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jet2.com Ltd, Building 470, Bournemouth Internationl Airport, BH236SE CHRISTCHURCH, DORSET, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater, utstyr og instrumenter for kommunikasjon, fotografering, måling, signalering og kontroll, samt for vitenskapelige, optiske og nautiske formål og for livredning, kartlegging, oppmåling og overvåkning; datasoftware, hardware og firmware; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, manualer, pamfletter, nyhetsbrev, album, aviser, magasiner og tidsskrifter; billetter, verdikort, kuponger og reisedokumenter; identitetskort, etiketter, merke- og navnelapper; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og gods med fly eller annen luftfrakt; reisebyråtjenester; bagasjehåndteringstjenester og last- /frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last- /frakttjenester; frakt- og lasttjenester via luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings-, veiledningsog informasjonstjenester relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; arrangering av flyvninger; transport av passasjerer og bagasje til og fra hoteller; transport av varer, gods, passasjerer og reisende på land, på sjøen og i luften; turoperatørtjenester, nemlig arrangering, drift og tilveiebringelse av fasiliteter for cruise, turer, rundreiser, ekskursjoner og ferier; organisering og arrangering av feriereiser; rådgivnings- og veiledningstjenester relatert til forannevnte tjenester; planlegging av feriereiser; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Losji- og innkvarteringstjenester; cateringtjenester; arrangering og tilrettelegging av ferielosji og -innkvartering; bestillings- og reservasjonstjenester (booking) av/for ferielosji og - innkvartering; tilveiebringelse og/eller drift av feriefasiliteter og -boliger; utleie av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for reservering av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for tilveiebringelse av informasjon vedrørende ferieboliger og ferielosjifasiliteter; organisering og arrangering av ferielosji; formidling av hotellinnkvartering og -losji; losjiog innkvarteringstjenester, samt cateringtjenester, tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Anne Lise Gjønnes Kunst & Terapi, Knudsmyr 8, 4625 FLEKKERØY, 24 Tekstiler. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BABYGAP Gap (ITM) Inc, 2 Folsom Street, CA94105 SAN FRANCISCO, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; paraplyer, skolevesker, bokvesker, handlevesker, sportsvesker, skipssekker, ryggsekker, håndvesker, portemonéer, punger, lommebøker og sykkelvesker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert benklær, shorts, treningsbukser, treningsgensere, overaller, skjorter, t-skjorter, bluser, jakker, undertrøyer, vester, kåper, regnklær, sko, støvler, tøfler, nattøy, undertøy, badetøy, hansker (bekledning), sokker, belter (bekledning), hatter. 35 Katalog- og direktereklametjenester; detaljhandel innen området vesker, lommebøker, ryggsekker, lærvarer, solbriller, juvelervarer, bijouteri, kosmetikk, toalettartikler, parfymeprodukter, produkter for personlig- og babypleie, skrivesaker og papirvarer, husholdningsartikler, sengetøy, glassvarer, spill og leketøy, paraplyer, bekledning, fottøy, hodeplagg, tilbehør til klær. 42 Online computer tjenester, nemlig fremskaffelse av informasjon og personlig assistanse relatert til salg av vesker, lommebøker, ryggsekker, lærvarer, solbriller, juvelervarer, bijouteri, kosmetikk, toalettartikler, parfymeprodukter, produkter for personlig- og babypleie, skrivesaker og papirvarer, husholdningsartikler, sengetøy, glassvarer, spill og leketøy, paraplyer, bekledning, fottøy, hodeplagg, tilbehør til klær, så vel som sette kunden i stand til å kjøpe slike varer gjennom bruk av et globalt computernettverk. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GAP KIDS Gap (ITM) Inc, 2 Folsom Street, CA94105 SAN FRANCISCO, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; paraplyer, skolevesker, bokvesker, handlevesker, sportsvesker, skipssekker, ryggsekker, håndvesker, portemonéer, punger, lommebøker og sykkelvesker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg, inkludert benklær, shorts, treningsbukser, treningsgensere, overaller, skjorter, t-skjorter, bluser, jakker, undertrøyer, vester, kåper, regnklær, sko, støvler, tøfler, nattøy, undertøy, badetøy, hansker (bekledning), sokker, belter (bekledning), hatter. 35 Katalog- og direktereklametjenester; detaljhandel innen området vesker, lommebøker, ryggsekker, lærvarer, solbriller, juvelervarer, bijouteri, kosmetikk, toalettartikler, parfymeprodukter, produkter for personlig- og babypleie, skrivesaker og papirvarer, husholdningsartikler, sengetøy, glassvarer, spill og leketøy, paraplyer, bekledning, fottøy, hodeplagg, tilbehør til klær. 42 Online computer tjenester, nemlig fremskaffelse av informasjon og personlig assistanse relatert til salg av vesker, lommebøker, ryggsekker, lærvarer, solbriller, juvelervarer, bijouteri, kosmetikk, toalettartikler, parfymeprodukter, produkter for personlig- og babypleie, skrivesaker og papirvarer, husholdningsartikler, sengetøy, glassvarer, spill og leketøy, paraplyer, bekledning, fottøy, hodeplagg, tilbehør til klær, så vel som sette kunden i stand til å kjøpe slike varer gjennom bruk av et globalt computernettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jet2.com Ltd, Building 470, Bournemouth Internationl Airport, BH236SE CHRISTCHURCH, DORSET, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater, utstyr og instrumenter for kommunikasjon, fotografering, måling, signalering og kontroll, samt for vitenskapelige, optiske og nautiske formål og for livredning, kartlegging, oppmåling og overvåkning; datasoftware, hardware og firmware; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, manualer, pamfletter, nyhetsbrev, album, aviser, magasiner og tidsskrifter; billetter, verdikort, kuponger og reisedokumenter; identitetskort, etiketter, merke- og navnelapper; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og gods med fly eller annen luftfrakt; reisebyråtjenester; bagasjehåndteringstjenester og last- /frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last- /frakttjenester; frakt- og lasttjenester via luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings-, veiledningsog informasjonstjenester relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; arrangering av flyvninger; transport av passasjerer og bagasje til og fra hoteller; transport av varer, gods, passasjerer og reisende på land, på sjøen og i luften; turoperatørtjenester, nemlig arrangering, drift og tilveiebringelse av fasiliteter for cruise, turer, rundreiser, ekskursjoner og ferier; organisering og arrangering av feriereiser; rådgivnings- og veiledningstjenester relatert til forannevnte tjenester; planlegging av feriereiser; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Losji- og innkvarteringstjenester; cateringtjenester; arrangering og tilrettelegging av ferielosji og -innkvartering; bestillings- og reservasjonstjenester (booking) av/for ferielosji og - innkvartering; tilveiebringelse og/eller drift av feriefasiliteter og -boliger; utleie av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for reservering av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for tilveiebringelse av informasjon vedrørende ferieboliger og ferielosjifasiliteter; organisering og arrangering av ferielosji; formidling av hotellinnkvartering og -losji; losjiog innkvarteringstjenester, samt cateringtjenester, tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jet2.com Ltd, Building 470, Bournemouth Internationl Airport, BH236SE CHRISTCHURCH, DORSET, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater, utstyr og instrumenter for kommunikasjon, fotografering, måling, signalering og kontroll, samt for vitenskapelige, optiske og nautiske formål og for livredning, kartlegging, oppmåling og overvåkning; datasoftware, hardware og firmware; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, manualer, pamfletter, nyhetsbrev, album, aviser, magasiner og tidsskrifter; billetter, verdikort, kuponger og reisedokumenter; identitetskort, etiketter, merke- og navnelapper; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og gods med fly eller annen luftfrakt; reisebyråtjenester; bagasjehåndteringstjenester og last- /frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last- /frakttjenester; frakt- og lasttjenester via luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings-, veiledningsog informasjonstjenester relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; arrangering av flyvninger; transport av passasjerer og bagasje til og fra hoteller; transport av varer, gods, passasjerer og reisende på land, på sjøen og i luften; turoperatørtjenester, nemlig arrangering, drift og tilveiebringelse av fasiliteter for cruise, turer, rundreiser, ekskursjoner og ferier; organisering og arrangering av feriereiser; rådgivnings- og veiledningstjenester relatert til forannevnte tjenester; planlegging av feriereiser; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Losji- og innkvarteringstjenester; cateringtjenester; arrangering og tilrettelegging av ferielosji og -innkvartering; bestillings- og reservasjonstjenester (booking) av/for ferielosji og - innkvartering; tilveiebringelse og/eller drift av feriefasiliteter og -boliger; utleie av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for reservering av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for tilveiebringelse av informasjon vedrørende ferieboliger og ferielosjifasiliteter; organisering og arrangering av ferielosji; formidling av hotellinnkvartering og -losji; losjiog innkvarteringstjenester, samt cateringtjenester, tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jet2.com Ltd, Building 470, Bournemouth Internationl Airport, BH236SE CHRISTCHURCH, DORSET, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater, utstyr og instrumenter for kommunikasjon, fotografering, måling, signalering og kontroll, samt for vitenskapelige, optiske og nautiske formål og for livredning, kartlegging, oppmåling og overvåkning; datasoftware, hardware og firmware; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, manualer, pamfletter, nyhetsbrev, album, aviser, magasiner og tidsskrifter; billetter, verdikort, kuponger og reisedokumenter; identitetskort, etiketter, merke- og navnelapper; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og gods med fly eller annen luftfrakt; reisebyråtjenester; bagasjehåndteringstjenester og last- /frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last- /frakttjenester; frakt- og lasttjenester via luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings-, veiledningsog informasjonstjenester relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; arrangering av flyvninger; transport av passasjerer og bagasje til og fra hoteller; transport av varer, gods, passasjerer og reisende på land, på sjøen og i luften; turoperatørtjenester, nemlig arrangering, drift og tilveiebringelse av fasiliteter for cruise, turer, rundreiser, ekskursjoner og ferier; organisering og arrangering av feriereiser; rådgivnings- og veiledningstjenester relatert til forannevnte tjenester; planlegging av feriereiser; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Losji- og innkvarteringstjenester; cateringtjenester; arrangering og tilrettelegging av ferielosji og -innkvartering; bestillings- og reservasjonstjenester (booking) av/for ferielosji og - innkvartering; tilveiebringelse og/eller drift av feriefasiliteter og -boliger; utleie av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for reservering av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for tilveiebringelse av informasjon vedrørende ferieboliger og ferielosjifasiliteter; organisering og arrangering av ferielosji; formidling av hotellinnkvartering og -losji; losjiog innkvarteringstjenester, samt cateringtjenester, tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Streetfashion AS, Sandakerveien 104, 0484 OSLO, 25 Klær, fottøy og hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jet2.com Ltd, Building 470, Bournemouth Internationl Airport, BH236SE CHRISTCHURCH, DORSET, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater, utstyr og instrumenter for kommunikasjon, fotografering, måling, signalering og kontroll, samt for vitenskapelige, optiske og nautiske formål og for livredning, kartlegging, oppmåling og overvåkning; datasoftware, hardware og firmware; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, manualer, pamfletter, nyhetsbrev, album, aviser, magasiner og tidsskrifter; billetter, verdikort, kuponger og reisedokumenter; identitetskort, etiketter, merke- og navnelapper; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og gods med fly eller annen luftfrakt; reisebyråtjenester; bagasjehåndteringstjenester og last- /frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last- /frakttjenester; frakt- og lasttjenester via luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings-, veiledningsog informasjonstjenester relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; arrangering av flyvninger; transport av passasjerer og bagasje til og fra hoteller; transport av varer, gods, passasjerer og reisende på land, på sjøen og i luften; turoperatørtjenester, nemlig arrangering, drift og tilveiebringelse av fasiliteter for cruise, turer, rundreiser, ekskursjoner og ferier; organisering og arrangering av feriereiser; rådgivnings- og veiledningstjenester relatert til forannevnte tjenester; planlegging av feriereiser; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Losji- og innkvarteringstjenester; cateringtjenester; arrangering og tilrettelegging av ferielosji og -innkvartering; bestillings- og reservasjonstjenester (booking) av/for ferielosji og - innkvartering; tilveiebringelse og/eller drift av feriefasiliteter og -boliger; utleie av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for reservering av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for tilveiebringelse av informasjon vedrørende ferieboliger og ferielosjifasiliteter; organisering og arrangering av ferielosji; formidling av hotellinnkvartering og -losji; losjiog innkvarteringstjenester, samt cateringtjenester, tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/665,702 SAPPHIRE THERAPEUTICS Sapphire Therapeutics Inc, 1031 U S Highway 22, Suite 303, NJ08807 BRIDGEWATER, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for bruk av mennesker. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; juridiske tjenester; rådgivning, forskning, oppdagelse, utvikling og analyse for andre innen feltene bioteknologi, genmanipulering, proteinmanipulering, medikamentoppdagelse, farmasøytisk, biofarmasøytisk og medisinsk kjemi; forskning og utvikling av nye produkter; vitenskapelig forskning; medisinsk forskning; farmasøytisk og biofarmasøytisk forskning; forskning innen feltet medisinsk kjemi; teknologioverføringstjenester, herunder lisensiering og overføring av immaterielle rettigheter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OBJECTIVITY Objectivity Inc, 650 West California Avenue, Suite 210, CA94086 SUNNYVALE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Computer software for database håndtering og relatert dokumentasjon solgt sammen som en klasse 9 enhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Biopharmas MaxAntioxydant Biopharma AS, Vallehellene 4, 1664 ROLVSØY, Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen, Nygaardsgaten 3, 1606 FREDRIKSTAD, 5 Naturlegemiddel. 29 Helsekost. 30 Helsekost. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DURON Petro-Canada, P O Box 2844, 150-6th Avenue, South West, ABT2P3E3 CALGARY, CA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 4 Motorolje, smøremidler og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Biopharmas Olimega Biopharma AS, Vallehellene 4, 1664 ROLVSØY, Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen, Nygaardsgaten 3, 1606 FREDRIKSTAD, 5 Naturlegemiddel. 29 Helsekost. 30 Helsekost. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jet2.com Ltd, Building 470, Bournemouth Internationl Airport, BH236SE CHRISTCHURCH, DORSET, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater, utstyr og instrumenter for kommunikasjon, fotografering, måling, signalering og kontroll, samt for vitenskapelige, optiske og nautiske formål og for livredning, kartlegging, oppmåling og overvåkning; datasoftware, hardware og firmware; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Biopharmas TotalMax Biopharma AS, Vallehellene 4, 1664 ROLVSØY, Advokatfirmaet Kari Sofie Jacobsen, Nygaardsgaten 3, 1606 FREDRIKSTAD, 5 Naturlegemiddel. 29 Helsekost. 30 Helsekost. 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, manualer, pamfletter, nyhetsbrev, album, aviser, magasiner og tidsskrifter; billetter, verdikort, kuponger og reisedokumenter; identitetskort, etiketter, merke- og navnelapper; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og gods med fly eller annen luftfrakt; reisebyråtjenester; bagasjehåndteringstjenester og last- /frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last- /frakttjenester; frakt- og lasttjenester via luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings-, veiledningsog informasjonstjenester relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; arrangering av flyvninger; transport av passasjerer og bagasje til og fra hoteller; transport av varer, gods, passasjerer og reisende på land, på sjøen og i luften; turoperatørtjenester, nemlig arrangering, drift og tilveiebringelse av fasiliteter for cruise, turer, rundreiser, ekskursjoner og ferier; organisering og arrangering av feriereiser; rådgivnings- og veiledningstjenester relatert til forannevnte tjenester; planlegging av feriereiser; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Losji- og innkvarteringstjenester; cateringtjenester; arrangering og tilrettelegging av ferielosji og -innkvartering; bestillings- og reservasjonstjenester (booking) av/for ferielosji og - innkvartering; tilveiebringelse og/eller drift av feriefasiliteter og -boliger; utleie av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for reservering av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for tilveiebringelse av informasjon vedrørende ferieboliger og ferielosjifasiliteter; organisering og arrangering av ferielosji; formidling av hotellinnkvartering og -losji; losjiog innkvarteringstjenester, samt cateringtjenester, tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler for dyr; malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Aldi GmbH & Co KG, Burgstr. 37, MÜLHEIM AN DER RUHR, DE JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og oppkoblet salg av matvarer, vaskemidler, skuremidler, vaskeartikler, desinfeksjonsmidler, kosmetikk, sanitærartikler, ikke reseptbelagte medisiner, kosttilskudd, fyrverkeri, elektriske apparater og utstyr, elektroniske apparater og utstyr, datamaskiner og datamaskinutstyr, CD-plater, datamaskinvare og -programvare, belysningsanordninger, verktøy, hagebruksredskaper og -utstyr, sykler og sykkelutstyr, bilutstyr, klokker, ur og smykker, skrivesaker og kontorrekvisita, bøker og trykksaker, møbler og annet inventar, hagemøbler, kjøkkenapparater og -utstyr, innbo, sengetepper, puter, sengetøy, tekstiler for hjemmet, klær, hodeplagg, sko, sportsutstyr, leker, fritidsutstyr, dyrefôr, planter og tobakk, også på internett; drift av supermarkeder, detaljutsalg og rabattforretninger; annonse- og reklamevirksomhet på internett for andre; tilveiebringelse av informasjon på internett i form av informasjon om forbrukervarer, kunderådgivningsinformasjon og kundetjenesteinformasjon; arrangering av handelstransaksjoner for tredjemann, også på internett; databasetjenester i form av innsamling og oppdatering av alle typer data for tredjemann. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; drift og tilveiebringelse av portaler på internett; opprettholdelse av tilgjengelighet, særlig via internett, for elektronisk innhenting av tredjemann, samt elektroniske overføring av lyd, bilder og øvrige data og informasjon av alle sorter; databasetjeneter i form av videresending av alle typer data for tredjemann. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 18

19 registrerte varemerker /07 40 Bearbeiding av materialer; fotografiske laboratorietjenester; kopiering av fotografier, også basert på digitaldata, fremkalling av film, duplisering av fotografier; fotografibehandlingstjenester, særlig forstørrelse og retusjering av digitale fotografier; tilretteleggelse av alle ovennevnte tjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilveiebringelse av underholdning i form av innspilt musikk, innspilte bilder og filmer; tilretteleggelse av alle ovennevnte tjenester. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, juridiske tjenester; fremskaffelse av lagringsplass på internet; databasetjenester i form av lagring og tilgjengeliggjøring av alle typer data for tredjemann; tilretteleggelse av alle ovennevnte tjenester. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/114,003 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke K-Swiss Inc, Oak Crest Drive, CA91361 WESTLAKE VILLAGE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, 25 Sportssko, atletiske sko, løpesko, uformelle sko, sko til penere og formelle antrekk, støvler, boots, sandaler, tøfler, skjorter, t-skjorter, pologensere, bukser, shorts, oppvarmings- og termojakker, oppvarmings- og termobukser, treningsgensere, treningsbukser, skjørt, kjoler, gensere, vester, jakker, kåper, frakker, vindstoppejakker, sokker, belter, slips, skjerf, tørklær, luer, hetter, capser, solskjermer; klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jet2.com Ltd, Building 470, Bournemouth Internationl Airport, BH236SE CHRISTCHURCH, DORSET, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater, utstyr og instrumenter for kommunikasjon, fotografering, måling, signalering og kontroll, samt for vitenskapelige, optiske og nautiske formål og for livredning, kartlegging, oppmåling og overvåkning; datasoftware, hardware og firmware; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, manualer, pamfletter, nyhetsbrev, album, aviser, magasiner og tidsskrifter; billetter, verdikort, kuponger og reisedokumenter; identitetskort, etiketter, merke- og navnelapper; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og gods med fly eller annen luftfrakt; reisebyråtjenester; bagasjehåndteringstjenester og last- /frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last- /frakttjenester; frakt- og lasttjenester via luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings-, veiledningsog informasjonstjenester relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; arrangering av flyvninger; transport av passasjerer og bagasje til og fra hoteller; transport av varer, gods, passasjerer og reisende på land, på sjøen og i luften; turoperatørtjenester, nemlig arrangering, drift og tilveiebringelse av fasiliteter for cruise, turer, rundreiser, ekskursjoner og ferier; organisering og arrangering av feriereiser; rådgivnings- og veiledningstjenester relatert til forannevnte tjenester; planlegging av feriereiser; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Losji- og innkvarteringstjenester; cateringtjenester; arrangering og tilrettelegging av ferielosji og -innkvartering; bestillings- og reservasjonstjenester (booking) av/for ferielosji og - innkvartering; tilveiebringelse og/eller drift av feriefasiliteter og -boliger; utleie av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for reservering av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for tilveiebringelse av informasjon vedrørende ferieboliger og ferielosjifasiliteter; organisering og arrangering av ferielosji; formidling av hotellinnkvartering og -losji; losjiog innkvarteringstjenester, samt cateringtjenester, tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jet2.com Ltd, Building 470, Bournemouth Internationl Airport, BH236SE CHRISTCHURCH, DORSET, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater, utstyr og instrumenter for kommunikasjon, fotografering, måling, signalering og kontroll, samt for vitenskapelige, optiske og nautiske formål og for livredning, kartlegging, oppmåling og overvåkning; datasoftware, hardware og firmware; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, manualer, pamfletter, nyhetsbrev, album, aviser, magasiner og tidsskrifter; billetter, verdikort, kuponger og reisedokumenter; identitetskort, etiketter, merke- og navnelapper; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og gods med fly eller annen luftfrakt; reisebyråtjenester; bagasjehåndteringstjenester og last- /frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last- /frakttjenester; frakt- og lasttjenester via luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings-, veiledningsog informasjonstjenester relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; arrangering av flyvninger; transport av passasjerer og bagasje til og fra hoteller; transport av varer, gods, passasjerer og reisende på land, på sjøen og i luften; turoperatørtjenester, nemlig arrangering, drift og tilveiebringelse av fasiliteter for cruise, turer, rundreiser, ekskursjoner og ferier; organisering og arrangering av feriereiser; rådgivnings- og veiledningstjenester relatert til forannevnte tjenester; planlegging av feriereiser; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Losji- og innkvarteringstjenester; cateringtjenester; arrangering og tilrettelegging av ferielosji og -innkvartering; bestillings- og reservasjonstjenester (booking) av/for ferielosji og - innkvartering; tilveiebringelse og/eller drift av feriefasiliteter og -boliger; utleie av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for reservering av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for tilveiebringelse av informasjon vedrørende ferieboliger og ferielosjifasiliteter; organisering og arrangering av ferielosji; formidling av hotellinnkvartering og -losji; losjiog innkvarteringstjenester, samt cateringtjenester, tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jet2.com Ltd, Building 470, Bournemouth Internationl Airport, BH236SE CHRISTCHURCH, DORSET, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater, utstyr og instrumenter for kommunikasjon, fotografering, måling, signalering og kontroll, samt for vitenskapelige, optiske og nautiske formål og for livredning, kartlegging, oppmåling og overvåkning; datasoftware, hardware og firmware; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 16 Trykksaker og publikasjoner; bøker, manualer, pamfletter, nyhetsbrev, album, aviser, magasiner og tidsskrifter; billetter, verdikort, kuponger og reisedokumenter; identitetskort, etiketter, merke- og navnelapper; alle forannevnte varer relatert til transport-, frakt- og lasttjenester, samt til ferier og ferie-flyreiser. 39 Luftfartsselskapstjenester; transport av passasjerer og gods med fly eller annen luftfrakt; reisebyråtjenester; bagasjehåndteringstjenester og last- /frakthåndteringstjenester; frakttjenester; last- /frakttjenester; frakt- og lasttjenester via luftfart; fraktlagring og -oppbevaring; chartring av luftfartøy; utleie og innleie av luftfartøy; rådgivnings-, veiledningsog informasjonstjenester relatert til luftfartsselskapstjenester og transporttjenester; tilby informasjon vedrørende luftfartsselskapstjenester og transporttjenester online fra en computerdatabase eller internett; arrangering av flyvninger; transport av passasjerer og bagasje til og fra hoteller; transport av varer, gods, passasjerer og reisende på land, på sjøen og i luften; turoperatørtjenester, nemlig arrangering, drift og tilveiebringelse av fasiliteter for cruise, turer, rundreiser, ekskursjoner og ferier; organisering og arrangering av feriereiser; rådgivnings- og veiledningstjenester relatert til forannevnte tjenester; planlegging av feriereiser; ingen av de forannevnte tjenester omfatter lagring og transport av drivstoffer og petroleum eller bunkringstjenester for luftfartøyer. 43 Losji- og innkvarteringstjenester; cateringtjenester; arrangering og tilrettelegging av ferielosji og -innkvartering; bestillings- og reservasjonstjenester (booking) av/for ferielosji og - innkvartering; tilveiebringelse og/eller drift av feriefasiliteter og -boliger; utleie av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for reservering av ferieboliger og ferielosjifasiliteter; tjenester for tilveiebringelse av informasjon vedrørende ferieboliger og ferielosjifasiliteter; organisering og arrangering av ferielosji; formidling av hotellinnkvartering og -losji; losjiog innkvarteringstjenester, samt cateringtjenester, tilbudt online fra computerdatabaser eller internett. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Beskrivelse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Beskrivelse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tekst i merket Status Detaljstatus 2017.07.22 11:13:00 LACTACYD Søknadsnummer 19851621 Inngitt 1985.04.29 Prioritet

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 26. juni 2014 Sak VM 13/182 Klager: easygroup IP Licensing Ltd Representert ved: Tandbergs Patentkontor AS Innklagede: Easybring AS Representert ved: Advokatfirmaet Grette DA Klagenemnda for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-544 Søknadsnr: 201312320 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 27/12-2012.07.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 18-2005.08.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet!!!!!! BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Beskrivelse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Beskrivelse. Søker. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert Tekst i merket Status Detaljstatus 2017.07.22 11:17:00 LACTACYD Søknadsnummer 114449 Inngitt 1973.03.20 Prioritet

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 16/10-2010.08.09 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/06-2006.06.19 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 25/06-2006.06.19 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 25/06-2006.06.19 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/04-2004.06.14 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 25/04-2004.06.14 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 2004.06.14-25/04 nr 25/04-2004.06.14 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7708 Reg. nr. 229 668 Varemerkesøknad nr. 2005 01513 Søker: Unicus Data AS, Molde Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Norges Olympiske Komité, Rud Fullmektig:

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 2000.11.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 46 2000.11.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 46 2000.11.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 09/10-2010.03.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 09/10-2010.03.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 09/10-2010.03.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 13/10-2010.06.28 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/ NO årgang 8 ISSN

nr 25/ NO årgang 8 ISSN . nr 25/10-2010.12.13 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 23/10-2010.11.15 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 13-2003.03.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 13-2003.03.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 13-2003.03.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 18/08-2008.08.25 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge

Søk. Nøkkelinformasjon. Sammendrag og figur. Klasser. IPC-klasse. Søker. Innehaver. Finn patenter, varemerker og design i Norge Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.06.17 11:59:00 Tittel Status Hovedstatus Detaljstatus Patentnummer Europeisk (EP) publiserings nummer

Detaljer

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 26/07-2007.06.25 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer