nr 24/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 24/ NO årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Erstatninger Merkeordningen beskyttede betegnelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FerryBizz Scandlines AB, Knutpunkten 43, HELSINGBORG, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 35 Markedsføring av reiser og transport. 39 Fergetransport, befraktning, forhåndsbestilling av reiser og transport, transport av passasjerer, sjøtransport, utskipning av gods, informasjon angående transportering, turistbyråer (ikke hotellbooking). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke QS Manager Nordic AS, Strandgata 31, 2317 HAMAR, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (558) Merket er et merke i farger Café Litt Sunnere AS, Havnåsveien 31B, 3135 TORØD, NO 43 Serveringssteder. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke QS Manager Nordic AS, Strandgata 31, 2317 HAMAR, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/225, US 77/225,330 POCKET AND DOCK IT Qualcomm Inc, 5775 Morehouse Drive, CA92121 SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Elektroniske, håndholdte enheter for trådløst mottak og/eller trådløs oversendelse av data som setter brukeren i stand til å holde oversikt over eller administrere personlig informasjon; software for omdirigering av meldinger/beskjeder, e-post på globale datanettverk og/eller andre data slik som kringkastingsfjemsyn, musikk og video, til en eller flere elektroniske, håndholdte enheter fra et datalager på eller tilknyttet en personlig datamaskin eller en server; og software for synkronisering av data mellom en fjernstasjon eller -enhet og en fast- eller fjernstasjon eller enhet; software og hardware, nemlig datasoftware og hardware for bruk til å tilveiebringe informasjon, herunder stedsbasert informasjon, til trådløse kommunikasjonsinnretninger. 38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig elektroniske posttjenester; trådløse databeskjedformidlingstjenester, særlig tjenester som setter en bruker i stand til å sende og/eller motta meldinger/beskjeder via et trådløst datanettverk; enveis og toveis personsøkingstjenester; overføring og mottak av stemmekommunikasjonstjenester; elektroniske overførings- og mottakertjenester for data og audiovisuelle visninger via dataterminaler og trådløse kommunikasjonsinnretninger; satellittkommunikasjonstjenester og terrestrielle kommunikasjonstjenester; tekst- og nummerbaserte, trådløse, digitale beskjed/meldingsformidlingstjenester; online dokumentlevering via et globalt datanettverk. 41 Behandling og produksjon av audiovisuelt materiale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FRHI Trøndersk Kystkompetanse AS, c/o Frøya Næringspark, Nesset, 7270 DYRVIK, NO 9 Datamaskiner 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REMBRANDT Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 3 Tannpasta, kosmetiske tannblekende midler i form av tannblekende strimler, geleer, blekningsmidler, applikatorer (blyanter, pinner), tannbeskyttere og sprøyter inneholdende tannblekende geleer solgt som enheter; tannpussemidler, klebemidler. 5 Slipemidler, munnskyllemidler omfattende antibakterielle produkter og produkter for bekjempelse av kaviteter. 21 Tannbørster, tanntråd, elektriske tannbørster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OLE HENRIKSEN PURE PERFECTION Ole Henriksen of Denmark Inc, 8622 A West Sunset Boulevard, CA90069 LOS ANGELES, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 3 Ikke-medisinske hudpleieprodukter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Glenmark Pharmaceuticals Ltd, Glenmark House, HDO-Corp. Building, Wing -A, B.D. Sawant Marg, Chakala, Off Western Express Highway, ANDHERI EAST, MUMBAI, IN Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Alizé Yachts AS, Slemmestadveien 416, 1390 VOLLEN, NO 12 Båter. 35 Annonse- og reklamevirksomhet, salg av båter. 41 Opplæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Dagfinn Gleditsch, Steinsoppgrenda 38, 1352 KOLSÅS, NO 10 Medisinske artikler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BTB TOOLS Tebo Byggtillbehör AB, Blygatan 5, ROSENBERG, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 6 Byggematerialer av metall. 7 Maskiner og maskinverktøy. 8 Hånddrevne verktøy. 16 Skrivepensler; malepensler; malebørster; maleruller; malelerret og kunstnermateriell. 17 Gummiringer; lydisolerende materialer; vanntette pakninger; tetningslister; isoleringsmateriale; tetningsmasse for ekspansjonsfuger; pakninger; skjøtetetninger; tetninger; gummihansker (isolerende); isoleringsmidler mot fukt i bygninger; isoleringsfarger; latex (gummi); tetningsmidler; rørmuffer, ikke av metall; rørmantler, ikke av metall; beskyttelsesmuffer av gummi for maskindeler; tetningsmidler for fuger og skjøter; rørkoblinger, ikke av metall; mutterbrikker av gummi eller vulkanfiber; ventiler av rågummi eller vulkanfiber; armaturer, ikke av metall for trykkluftsledninger; armeringsmaterialer, ikke av metall for rør; selvklebende tape, ikke for kontors-, medisinsk eller husholdningsformål; propper av gummi; isolatorer for kabler; tråder av gummi ikke for tekstilbruk; kullfibre, ikke for tekstilbruk; plastmaterialer (halvfabrikat); isolatorer; hardgummiformer; emballeringsmaterialer (støtdempende) av gummi eller plast; plastfibre ikke for tekstilbruk; glassfibre for isolering; tråder av plastmaterialer, ikke for tekstilbruk; filtermaterialer (plastskum eller film i halvfabrikat); isoleringsteip og - band; maskeringsfilm; maskeringstape; plastfolier, ikke for pakking; polyesterfilm (ikke emballasje); silikongummi (i rå eller delvis bearbeidet form); gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest; glimmer, samt artikler laget av disse materialene, ikke inkludert i andre klasser; tetnings-, paknings-, og isoleringsmaterialer; fleksible ledninger og rør, ikke av metall. 19 Byggeelementer av betong; bygningstømmer; byggepapp; bygningskonstruksjoner, ikke av metall; bygningspapir; bygningsglass; bygningsstillas, ikke av metall; slipt planglass for byggevirksomhet; sandstein for bygningsformål; flyttbare bygninger, ikke av metall; mosaikker for bygningsformål; lister, ikke av metall for bygningsformål; overflatebelegg (bygningsmateriale); veggbekledning, ikke av metall (byggevirksomhet); vinkelrenner, ikke av metall for byggevirksomhet; veggbekledning ikke av metall(byggevirksomhet); byggestein; treplanker (bygningstømmer); bekledning, ikke av metall, for bygninger; belegg, ikke av metall, for byggevirksomhet; ildfaste byggematerialer; armeringsmaterialer, ikke av metall for byggevirksomhet; bygningsmaterialer, ikke av metall; veggplater, ikke av metall for byggevirksomhet. 35 Forhandlertjenester angående maskiner og maskinverktøy, motorer (ikke for kjøretøy), maskinkoblings- og overføringsdeler (ikke for kjøretøy), hånddrevne verktøy og håndredskaper, bygningsmaterialer av metall, flyttbare bygninger 6

7 registrerte varemerker /08 (byggevirksomhet) av metall, rør av metall, artikler av uedle metaller; forhandlertjenester angående byggemateriale, stive rør for byggevirksomhet, asfalt, tjære og bitumen, flyttbare bygninger (byggevirksomhet), ikke av metall, monumenter, ikke av metall, ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke bygningsglass) samt varer av glass, porselen og keramikk, gummiringer, lydisolerende materialer, vanntette pakninger, tetningslister, isoleringsmaterialer, tetningsmasser for ekspansjonsfuger, pakninger, skjøtetetninger, tetninger, gummihansker (isolerende), isoleringsmidler mot fukt i bygninger, isoleringsfarger, latex (gummi), tetningsmidler, rørmuffer, ikke av metall, rørmantler, ikke av metall, beskyttelsesmuffer av gummi for maskindeler, tetningsmidler for fuger og skjøter, rørkoblinger, ikke av metall, mutterbrikker av gummi eller vulkanfiber, ventiler av rågummi eller vulkanfiber, armaturer ikke av metall for trykkluftsledninger, armeringsmaterialer ikke av metall for rør, selvklebende tape, ikke for kontors-, medisinsk eller husholdningsformål, propper av gummi, isolatorer for kabler, tråder av gummi ikke for tekstilbruk, kullfibre, ikke for tekstilbruk, plastmaterialer (halvfabrikat), isolatorer, hardgummiformer, emballeringsmaterialer (støtdempende) av gummi eller plast, plastfibre ikke for tekstilbruk, glassfiber for isolering, tråder av plastmaterialer, ikke for tekstilbruk, filtermaterialer (plastskum eller film i halvfabrikat), isoleringstape og bånd, maskeringsfilm, maskeringstape, plastfolier, ikke for pakking, polyesterfilm (ikke emballasje), silikongummi (i rå eller delvis bearbeidet form), gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest, glimmer, samt artikler laget av disse materialene, ikke inkludert i andre klasser, tetnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, fleksible ledninger og rør, ikke av metall, malefarger, fernisser, lakk, fargestoffer, fargefjerningsmidler, malepensler, malebørster, maleruller, malelerreter og kunstnermateriell, sparkelskraper, sandpapir. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke POC Sweden AB, Byvägen 54, SALTSJÖBADEN, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Sportsbriller;hjelmer til bruk i sport. 25 Klær (hovedsaklig for skikjøring), fottøy, hodeplagg, hansker (bekledning); beskyttelsesbekledning for skikjøring, skøyter, sykling, skateboarding, snøbrettkjøring (ikke opptatt i andre klasser). 28 Leggbeskyttere (sportsartikkel); albuebeskyttere, ryggbeskyttere, skistavbeskyttere, beskyttelseshansker for sportsbruk, skistropper, festereimer, skistaver; sportsartikler som ikke omfattes i andre klasser. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tebo Byggtillbehör AB, Blygatan 5, ROSENBERG, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 6 Byggematerialer av metall. 7 Maskiner og maskinverktøy, sliperedskaper. 8 Hånddrevne verktøy. 16 Skrivepensler; malepensler; malebørster; maleruller; malelerret og kunstnermateriell. 17 Gummiringer; lydisolerende materialer; vanntette pakninger; tetningslister; isoleringsmateriale; tetningsmasse for ekspansjonsfuger; pakninger; skjøtetetninger; tetninger; gummihansker (isolerende); isoleringsmidler mot fukt i bygninger; isoleringsfarger; latex (gummi); tetningsmidler; rørmuffer, ikke av metall; rørmantler, ikke av metall; beskyttelsesmuffer av gummi for maskindeler; tetningsmidler for fuger og skjøter; rørkoblinger, ikke av metall; mutterbrikker av gummi eller vulkanfiber; ventiler av rågummi eller vulkanfiber; armaturer, ikke av metall for trykkluftsledninger; armeringsmaterialer, ikke av metall for rør; selvklebende tape, ikke for kontors-, medisinsk eller husholdningsformål; propper av gummi; isolatorer for kabler; tråder av gummi ikke for tekstilbruk; kullfibre, ikke for tekstilbruk; plastmaterialer (halvfabrikat); isolatorer; hardgummiformer; emballeringsmaterialer (støtdempende) av gummi eller plast; plastfibre ikke for tekstilbruk; glassfibre for isolering; tråder av plastmaterialer, ikke for tekstilbruk; filtermaterialer (plastskum eller -film i halvfabrikat); isoleringsteip og band; maskeringsfilm; maskeringstape; plastfolier, ikke for pakking; polyesterfilm (ikke emballasje); silikongummi (i rå eller delvis bearbeidet form); gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest; glimmer, samt artikler laget av disse materialene, ikke inkludert i andre klasser; tetnings-, paknings-, og isoleringsmaterialer; fleksible ledninger og rør, ikke av metall. for bygningsformål; flyttbare bygninger, ikke av metall; mosaikker for bygningsformål; lister, ikke av metall for bygningsformål; overflatebelegg (bygningsmateriale); veggbekledning, ikke av metall (byggevirksomhet); vinkelrenner, ikke av metall for byggevirksomhet; veggbekledning ikke av metall (byggevirksomhet); byggestein; treplanker (bygningstømmer); bekledning, ikke av metall, for bygninger; belegg, ikke av metall, for byggevirksomhet; ildfaste byggematerialer; armeringsmaterialer, ikke av metall for byggevirksomhet; bygningsmaterialer, ikke av metall; veggplater, ikke av metall for byggevirksomhet. 35 Forhandlertjenester angående maskiner og maskinverktøy, motorer (ikke for kjøretøy), maskinkoblings- og overføringsdeler (ikke for kjøretøy), hånddrevne verktøy og håndredskaper, bygningsmaterialer av metall, flyttbare bygninger (byggevirksomhet) av metall, rør av metall, artikler av uedle metaller; forhandlertjenester angående byggemateriale, stive rør for byggevirksomhet, asfalt, tjære og bitumen, flyttbare bygninger (byggevirksomhet), ikke av metall, monumenter, ikke av metall, ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke bygningsglass) samt varer av glass, porselen og keramikk, gummiringer, lydisolerende materialer, vanntette pakninger, tetningslister, isoleringsmaterialer, tetningsmasser for ekspansjonsfuger, pakninger, skjøtetetninger, tetninger, gummihansker (isolerende), isoleringsmidler mot fukt i bygninger, isoleringsfarger, latex (gummi), tetningsmidler, rørmuffer, ikke av metall, rørmantler, ikke av metall, beskyttelsesmuffer av gummi for maskindeler, tetningsmidler for fuger og skjøter, rørkoblinger, ikke av metall, mutterbrikker av gummi eller vulkanfiber, ventiler av rågummi eller vulkanfiber, armaturer ikke av metall for trykkluftsledninger, armeringsmaterialer ikke av metall for rør, selvklebende tape, ikke for kontors-, medisinsk eller husholdningsformål, propper av gummi, isolatorer for kabler, tråder av gummi ikke for tekstilbruk, kullfibre, ikke for tekstilbruk, plastmaterialer (halvfabrikat), isolatorer, hardgummiformer, emballeringsmaterialer (støtdempende) av gummi eller plast, plastfibre ikke for tekstilbruk, glassfiber for isolering, tråder av plastmaterialer, ikke for tekstilbruk, filtermaterialer (plastskum eller -film i halvfabrikat), isoleringstape og - bånd, maskeringsfilm, maskeringstape, plastfolier, ikke for pakking, polyesterfilm (ikke emballasje), silikongummi (i rå eller delvis bearbeidet form), gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest, glimmer, samt artikler laget av disse materialene, ikke inkludert i andre klasser, tetnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, fleksible ledninger og rør, ikke av metall, malefarger, fernisser, lakk, fargestoffer, fargefjerningsmidler, malepensler, malebørster, maleruller, malelerreter og kunstnermateriell, sparkelskraper, sandpapir. 19 Byggeelementer av betong; bygningstømmer; byggepapp; bygningskonstruksjoner, ikke av metall; bygningspapir; bygningsglass; bygningsstillas, ikke av metall; slipt planglass for byggevirksomhet; sandstein 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Geapp AS, Stanseveien 6B, 0975 OSLO, NO 7 Oppvaskmaskiner, kjøkkenmaskiner elektriske, vaskemaskiner, kjøkkenmaskiner (elektriske) for bearbeidelse av mat. 11 Kjøkkenvifter, kjøleskap, kjøkkenkomfyrer, komfyrer, kokeapparater, tørketromler, kaffemaskiner, kaffetraktere, stekeovner, kjøling (apparater og innretninger for), kjøkkenvasker, oppvask-kummer, kokeplater, kokeredskaper elektriske og ikke elektriske. 21 Gryter, panner, grytelokk, kasseroller; kjøkkenredskaper (ikke av edelmetall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kukri Sports Ltd, 333 Ranglet Road, Walton Summit, PR68AR PRESTON, LANCASHIRE, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 14 Armbåndsur, stoppeklokker, urremmer, kronometriske instrumenter. 18 Vesker og sekker, reisebager, reisekofferter, strandvesker, sportssekker, bag for sportsklær; bag for sportsartikler. 21 Vannflasker og beholdere for drikke. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke A Idsøe AS, Verksgt. 3/5, 4013 STAVANGER, NO Siri Furuheim, c/o Fasett AS, Lars Hertervigsgt. 3, 4005 STAVANGER, NO 29 Kjøtt, fjærkre og vilt; spiselige oljer og fett. 28 Gymnastikk- og sportsartikler, utstyr og apparater; sportsartikler for å iføre seg for bruk i spesifikke sportsgren; vatteringsinnretninger (deler av sportsklær), benskinnebeskyttere, skulderbeskyttelse til sportsbruk, sportsbager tilpasset forskjellig sportsutstyr. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TEBO Tebo Byggtillbehör AB, Blygatan 5, ROSENBERG, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 6 Byggematerialer av metall. 7 Maskiner og maskinverktøy, sliperedskaper. 8 Hånddrevne verktøy. 17 Gummiringer; lydisolerende materialer; vanntette pakninger; tetningslister; isoleringsmateriale; tetningsmasse for ekspansjonsfuger; pakninger; skjøtetetninger; tetninger; gummihansker (isolerende); isoleringsmidler mot fukt i bygninger; isoleringsfarger; latex (gummi); tetningsmidler; rørmuffer, ikke av metall; rørmantler, ikke av metall; beskyttelsesmuffer av gummi for maskindeler; tetningsmidler for fuger og skjøter; rørkoblinger, ikke av metall; mutterbrikker av gummi eller vulkanfiber; ventiler av rågummi eller vulkanfiber; armaturer, ikke av metall for trykkluftsledninger; armeringsmaterialer, ikke av metall for rør; selvklebende tape, ikke for kontors-, medisinsk eller husholdningsformål; propper av gummi; isolatorer for kabler; tråder av gummi ikke for tekstilbruk; kullfibre, ikke for tekstilbruk; plastmaterialer (halvfabrikat); isolatorer; hardgummiformer; emballeringsmaterialer (støtdempende) av gummi eller plast; plastfibre ikke for tekstilbruk; glassfibre for isolering; tråder av plastmaterialer, ikke for tekstilbruk; filtermaterialer (plastskum eller film i halvfabrikat); isoleringsteip og band; maskeringsfilm; maskeringstape; plastfolier, ikke for pakking; polyesterfilm (ikke emballasje); silikongummi (i rå eller delvis bearbeidet form); gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest; glimmer, samt artikler laget av disse materialene, ikke inkludert i andre klasser; tetnings-, paknings-, og isoleringsmaterialer; fleksible ledninger og rør, ikke av metall. 19 Byggeelementer av betong; bygningstømmer; byggepapp; bygningskonstruksjoner, ikke av metall; bygningspapir; bygningsglass; bygningsstillas, ikke av metall; slipt planglass for byggevirksomhet; sandstein for bygningsformål; mosaikker for bygningsformål; lister, ikke av metall for bygningsformål; overflatebelegg (bygningsmateriale); veggbekledning, ikke av metall (byggevirksomhet); vinkelrenner, ikke av metall for byggevirksomhet; veggbekledning ikke av metall (byggevirksomhet); byggestein; treplanker (bygningstømmer); bekledning, ikke av metall, for bygninger; belegg, ikke av metall, for byggevirksomhet; ildfaste byggematerialer; armeringsmaterialer, ikke av metall for byggevirksomhet; bygningsmaterialer, ikke av metall; veggplater, ikke av metall for byggevirksomhet. (byggevirksomhet), ikke av metall, monumenter, ikke av metall, ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke bygningsglass) samt varer av glass, porselen og keramikk, gummiringer, lydisolerende materialer, vanntette pakninger, tetningslister, isoleringsmaterialer, tetningsmasser for ekspansjonsfuger, pakninger, skjøtetetninger, tetninger, gummihansker (isolerende), isoleringsmidler mot fukt i bygninger, isoleringsfarger, latex (gummi), tetningsmidler, rørmuffer, ikke av metall, rørmantler, ikke av metall, beskyttelsesmuffer av gummi for maskindeler, tetningsmidler for fuger og skjøter, rørkoblinger, ikke av metall, mutterbrikker av gummi eller vulkanfiber, ventiler av rågummi eller vulkanfiber, armaturer ikke av metall for trykkluftsledninger, armeringsmaterialer ikke av metall for rør, selvklebende tape, ikke for kontors-, medisinsk eller husholdningsformål, propper av gummi, isolatorer for kabler, tråder av gummi ikke for tekstilbruk, kullfibre, ikke for tekstilbruk, plastmaterialer (halvfabrikat), isolatorer, hardgummiformer, emballeringsmaterialer (støtdempende) av gummi eller plast, plastfibre ikke for tekstilbruk, glassfiber for isolering, tråder av plastmaterialer, ikke for tekstilbruk, filtermaterialer (plastskum eller film i halvfabrikat), isoleringstape og bånd, maskeringsfilm, maskeringstape, plastfolier, ikke for pakking, polyesterfilm (ikke emballasje), silikongummi (i rå eller delvis bearbeidet form), gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest, glimmer, samt artikler laget av disse materialene, ikke inkludert i andre klasser, tetnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, fleksible ledninger og rør, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB SHUTTLE Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater inkludert vektkontrollpreparater. 20 Beholdere for kosttilskudd, piller, ernæringstilskudd, kapsler og medikamenter. 35 Forhandlertjenester angående maskiner og maskinverktøy, motorer (ikke for kjøretøy), maskinkoblings- og overføringsdeler (ikke for kjøretøy), hånddrevne verktøy og håndredskaper, bygningsmaterialer av metall, flyttbare bygninger (byggevirksomhet) av metall, rør av metall, artikler av uedle metaller; forhandlertjenester angående byggemateriale, stive rør for byggevirksomhet, asfalt, tjære og bitumen, flyttbare bygninger 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRIM FIX Tebo Byggtillbehör AB, Blygatan 5, ROSENBERG, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 6 Byggematerialer av metall. 7 Maskiner og maskinverktøy, sliperedskaper. 8 Hånddrevne verktøy. 17 Gummiringer; lydisolerende materialer; vanntette pakninger; tetningslister; isoleringsmateriale; tetningsmasse for ekspansjonsfuger; pakninger; skjøtetetninger; tetninger; gummihansker (isolerende); isoleringsmidler mot fukt i bygninger; isoleringsfarger; latex (gummi); tetningsmidler; rørmuffer, ikke av metall; rørmantler, ikke av metall; beskyttelsesmuffer av gummi for maskindeler; tetningsmidler for fuger og skjøter; rørkoblinger, ikke av metall; mutterbrikker av gummi eller vulkanfiber; ventiler av rågummi eller vulkanfiber; armaturer, ikke av metall for trykkluftsledninger; armeringsmaterialer, ikke av metall for rør; selvklebende tape, ikke for kontors-, medisinsk eller husholdningsformål; propper av gummi; isolatorer for kabler; tråder av gummi ikke for tekstilbruk; kullfibre, ikke for tekstilbruk; plastmaterialer (halvfabrikat); isolatorer; hardgummiformer; emballeringsmaterialer (støtdempende) av gummi eller plast; plastfibre ikke for tekstilbruk; glassfibre for isolering; tråder av plastmaterialer, ikke for tekstilbruk; filtermaterialer (plastskum eller film i halvfabrikat); isoleringsteip og band; maskeringsfilm; maskeringstape; plastfolier, ikke for pakking; polyesterfilm (ikke emballasje); silikongummi (i rå eller delvis bearbeidet form); gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest; glimmer, samt artikler laget av disse materialene, ikke inkludert i andre klasser; tetnings-, paknings-, og isoleringsmaterialer; fleksible ledninger og rør, ikke av metall. tjære og bitumen, flyttbare bygninger (byggevirksomhet), ikke av metall, monumenter, ikke av metall, ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke bygningsglass) samt varer av glass, porselen og keramikk, gummiringer, lydisolerende materialer, vanntette pakninger, tetningslister, isoleringsmaterialer, tetningsmasser for ekspansjonsfuger, pakninger, skjøtetetninger, tetninger, gummihansker (isolerende), isoleringsmidler mot fukt i bygninger, isoleringsfarger, latex (gummi), tetningsmidler, rørmuffer, ikke av metall, rørmantler, ikke av metall, beskyttelsesmuffer av gummi for maskindeler, tetningsmidler for fuger og skjøter, rørkoblinger, ikke av metall, mutterbrikker av gummi eller vulkanfiber, ventiler av rågummi eller vulkanfiber, armaturer ikke av metall for trykkluftsledninger, armeringsmaterialer ikke av metall for rør, selvklebende tape, ikke for kontors-, medisinsk eller husholdningsformål, propper av gummi, isolatorer for kabler, tråder av gummi ikke for tekstilbruk, kullfibre, ikke for tekstilbruk, plastmaterialer (halvfabrikat), isolatorer, hardgummiformer, emballeringsmaterialer (støtdempende) av gummi eller plast, plastfibre ikke for tekstilbruk, glassfiber for isolering, tråder av plastmaterialer, ikke for tekstilbruk, filtermaterialer (plastskum eller film i halvfabrikat), isoleringstape og bånd, maskeringsfilm, maskeringstape, plastfolier, ikke for pakking, polyesterfilm (ikke emballasje), silikongummi (i rå eller delvis bearbeidet form), gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest, glimmer, samt artikler laget av disse materialene, ikke inkludert i andre klasser, tetnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, fleksible ledninger og rør, ikke av metall. 19 Byggeelementer av betong; bygningstømmer; byggepapp; bygningskonstruksjoner, ikke av metall; bygningspapir; bygningsglass; bygningsstillas, ikke av metall; slipt planglass for byggevirksomhet; sandstein for bygningsformål; flyttbare bygninger, ikke av metall; mosaikker for bygningsformål; lister, ikke av metall for bygningsformål; overflatebelegg (bygningsmateriale); veggbekledning, ikke av metall (byggevirksomhet); vinkelrenner, ikke av metall for byggevirksomhet; veggbekledning ikke av metall (byggevirksomhet); byggestein; treplanker (bygningstømmer); bekledning, ikke av metall, for bygninger; belegg, ikke av metall, for byggevirksomhet; ildfaste byggematerialer; armeringsmaterialer, ikke av metall for byggevirksomhet; bygningsmaterialer, ikke av metall; veggplater, ikke av metall for byggevirksomhet. 35 Forhandlertjenester angående maskiner og maskinverktøy, motorer (ikke for kjøretøy), maskinkoblings- og overføringsdeler (ikke for kjøretøy), hånddrevne verktøy og håndredskaper, bygningsmaterialer av metall, flyttbare bygninger (byggevirksomhet) av metall, rør av metall, artikler av uedle metaller; forhandlertjenester angående byggemateriale, stive rør for byggevirksomhet, asfalt, 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tebo Byggtillbehör AB, Blygatan 5, ROSENBERG, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 7 Maskiner og maskinverktøy. 8 Hånddrevne verktøy, sliperedskaper. 16 Skrivepensler; malepensler; malebørster; maleruller; malelerret og kunstnermateriell. 35 Forhandlertjenester angående maskiner og maskinverktøy, motorer (ikke for kjøretøy), maskinkoblings- og overføringsdeler (ikke for kjøretøy), hånddrevne verktøy og håndredskaper, malefarger, femisser, lakk, fargestoffer, fargefjemingsmidler, malepensler, malebørster, maleruller, malelerreter og kunstnermateriell, sparkleskraper, sandpapir. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Leketøykjeden Ringo AS, Postboks 4173 Gulskogen, 3005 DRAMMEN, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO 28 Spill og leketøy, herunder kosedyr; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/198,790 MAXXPRO International Truck Intellecutal Property Co LLC, 4201 Winfield Road, IL60555 WARRENVILLE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 12 Pansrede kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luft eller i vannet; motoriserte militærkjøretøyer for utskyting av prosjektiler. 13 Skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler. 37 Reparasjon og vedlikehold av pansrede kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZENTUVO Zentuvo AS, Strandveien 33, 1366 LYSAKER, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Bilder i elektronisk form; dvd-plater, cd-plater, film- og bildeopptak; apparater og innretninger for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databærere; datamaskinprogrammer eller informasjon innspilt på magnetiske medier eller nedlastet fra et datanettverk. 35 Annonse og reklamevirksomhet; salg av bilder, film og bildeopptak, trykksaker, fotografier, databærere, disketter, cd-plater, dvd-plater, videobånd; oppdatering av databaser og reklamemateriell. 41 Bilde-, film- og videoopptak; fremskaffelse av tekst og bilder; bilderedigering og bildebearbeidelse; redigering av fotografier og film; fotografering; rådgivning i forbindelse med forannevnte tjenester. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Miles Jones/Dawn Foods Inc, 3333 Sargent Drive, MI49201 JACKSON, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 30 Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyr, spiseis; gjær, bakepulver, krydderier; deig, deigprodukter, kake-, deigprodukter; kaker, smultringer, kjeks; deig-, kake-, smultring- og kjeksblandinger; bakervarepreparater; baker- og konditoringredienser; fyll til bakverk og konditorvarer, glasur og pynt til bakverk og konditorvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AutoBizz Scandlines AB, Knutpunkten 43, HELSINGBORG, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 35 Markedsføring av reiser og transport. 39 Fergetransport, befraktning, forhåndsbestilling av reiser og transport, transport av passasjerer, sjøtransport, utskipning av gods, informasjon angående transportering, turistbyråer (ikke hotellbooking). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PETER PAN Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; etterbarberingsvann; deodoranter; oljer til aromaterapi; kunstige øyevipper og negler; babyolje; våtservietter for babyer; badegele; badepudder; skjønnhetsmasker; rouge; kroppskrem, kroppslotion og kroppspudder; munnpleiemidler, ikke for medisinsk bruk; skumbad; cologne; kosmetikk; tannpasta; deodoranter; løspudder; eteriske oljer til personlig bruk; eyeliner; øyeskygger; øyebrynsblyant; ansiktspudder; ansiktskremer; lotioner til ansiktet; ansiktsmasker; ansiktsskrubber; duftveker for parfymering av rom; dufter til personlig bruk; hårgeleer; balsam; sjampo; hårskum; hårkrem; hårsprayer; håndkremer; håndlotioner; håndsåper; leppepomader; leppestifter; lipgloss; flytende såper; sminke; mascara; munnvann; preparater for behandling av negler; neglglitter; neglforsterkere; neglelakk; parfyme; potpurri; romdufter; barberkrem; hudsåpe; talkumpudder; toalettvann; hudkremer; fuktighetskrem; sunblock-krem; solkrem. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; alarmklokker; beltespenner av edelmetall (til klær); boloslips med spisser av edelmetall; armbånd; byster av edelmetall; lysslukkere av edelmetall; lysestaker av edelmetall; amuletter; klokker; øreringer; smykker; smykkeskrin av edelmetall; smykkelenker av edelmetall; nøkkelringer av edelmetall; jakkenåler; brevåpnere av edelmetall; halslenker; halskjeder; slipsnåler; mynter;festenåler; halskjeder; ringer; spenner til bolo slips; stoppeklokker; slipsklemmer; slipsholdere; slipsnåler; veggur; klokkebånd; klokkekasser; lenker til klokker; klokkeremmer; klokker; bryllupsbånd; armbåndsur. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; sportsbager; bager til atletisk bruk; ryggsekker til barn; ryggsekker; strandbager; bager til bøker; etuier for ringekort; lommebøker; portemoneer; bleiebager; reisevesker; rumpetasker; gymbager; håndvesker; ransler; nøkkeletuier; nøkkelpunger i lær; etuier for leppestifter; kofferter; bagasjemerker/tager; reisekofferter; lommebøker; skuldervesker; handlevesker; torgvesker; paraplyer; beltevesker; seddelbøker. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; luftmadrasser til utendørs bruk: babykurver; senger; benker; bokhyller; skap; stoler; garderobestativ; PC møbler; tastaturbrett; barnesenger; sofaer; dekorativt glitter; dekorative uroer; skrivebord; sugerør; 13

14 registrerte varemerker /08 gravert og hugde tavler; figurer og statuetter lagd av ben, gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; fotskamler; møbler; gavepynt i plast; vifter til personlig bruk (ikke elektriske), håndholdte speil; smykkeskrin, ikke av metall; nøkkel-lenker, ikke av metall; utemøbler; toseters sofaer; hyller; madrasser; speil; pyntegjenstander av ben, gips, plast, voks eller tre, ikke julepynt; festpynt av plastikk; byster; rammer; puter; støttepinner for planter; dekorative minnetavler; nøkkelkort i plast; plastflagg; navneskilt i plast; nyhetsbevis laget i plast; plastvimpler; kakedekorasjoner i plast; strandskjell: soveposer; bord; lekekister; paraplyholdere; persienner; vindklokker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Taigaen AS, Flagstad, 2340 LØTEN, NO 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; registreringen omfatter ikke ryggsekker og jaktvesker. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; registreringen omfatter ikke soveposer. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/207,365 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Navistar International Corp, Legal Dept Winfield Road, IL60555 WARRENWILLE, US Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 12 Motorkjøretøyer, maskiner og motorer for landkjøretøyer samt reservedeler dertil. 35 Forhandlervirksomhet(fremvisning og salg) av motorkjøretøyer, lastebiler, busser samt reservedeler for kjøretøyer. 37 Reparasjons- og vedlikeholds tjenester for motorkjøretøyer, lastebiler, busser, maskiner og motorer for landkjøretøyer samt reservedeler og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: kanit.no Kjellerboden Support, v/arne Johnny Bentzen, Sandåker, 8813 KOPARDAL, NO Kjellerboden Support, v/arne Johnny Bentzen, Sandåker, 8813 KOPARDAL, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 40 Bearbeiding av materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SANIKLAR Arch Chemicals SA, 28 rue jean Jaurés, LES MUREAUX, FR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 1 Kjemikalier til vannbehandlingsindustrien, behandling av vann til svømmebasseng. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NOVIMAR Aker Yards ASA, Fjordalleén 16, 0250 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer), borerigger, olje- og gassplatformer; flytende olje- og gassproduserende installasjoner, boreskip, samt deler og komponenter til de forannevnte varer, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft. 12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; båter, skip, samt deler og komponenter til de forannevnte varer. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 EDB-programmering; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Oslo Kino AS, Postboks 1584 Vika, 0118 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO 41 Kulturelle aktiviteter, kinodrift. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DREAM MULTIMEDIA Hall's Systemer, Helleveien 15, 3790 HELLE, NO 9 Satelittuner; apparater og instrrumenter for overføring av lyd og bilde. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Polish Connection, Hovfaret 8, 0275 OSLO, NO 35 Bedriftsrådgivning og -konsulenttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NOBS Sibelia AS, Keiser Wilhelmsgate 2 B, 6003 ÅLESUND, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO 29 Fiske- og skalldyrsprodukter. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke John Gjerde AS, Bryggjebakken, 6083 GJERDSVIKA, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO 6 Varer av uedelt metall; ventiler herunder ventiler til skip og flytende installasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 3 Tannpasta, kosmetiske tannblekende midler i form av tannblekende strimler, geleer, blekningsmidler, applikatorer (blyanter, pinner), tannbeskyttere og sprøyter inneholdende tannblekende geleer solgt som enheter; tannpussemidler, klebemidler, pussemidler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Allied Domecq Spirits & Wine Ltd, Chivas House, 72 Chancellors Road, W69RS LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 33 Brennevin, likører, whisky, cocktails; whiskybaserte drikker; brennevinsbaserte drikker; viner; ferdig drikkbare alkoholholdige drikker; alkoholholdige drikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende markedsføring; salgsfremmende markedsføring via lnternet; salgsfremmende markedsføring vil televisjon. 41 Underholdningsaktiviteter; planlegging av fester/selskaper; forestillinger live; fremskaffelse av visuelle bilder (ikke nedlastbare) via lnternet; ledelse av utstillinger; organisering av konkurranser. 5 Slipemidler; munnskyllevann omfattende antibakterielle produkter og produkter for bekjempelse av kaviteter. 21 Tannbørster, tanntråd, elektriske tannbørster. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Make IT in India AB, Kanalvägen 5A, UPPLANDS VÄSBY, SE Torkildsen Tennøe & Co Advokatfirma, Postboks 13 Majorstuen, 0330 OSLO, NO 42 Konsulenttjenester og rådgivning i tilknytning til drift av edb-systemer og programvare- og applikasjonsutvikling; design og utvikling av edbsystemer; kvalitetskontroll av edb-systemer; tjenestene har India som opprinnelsesland. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CARELINK Medtronic Inc, 710 Medtronic Parkway, MN MINNEAPOLIS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Databrukergrensesnittsoftware og elektroniske programmeringsinnretninger for bruk ved aksessering, overvåkning og programmering av implanterte hjerteinnretninger (cardiac devices) og diabetesinfusjonspumper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ABC REDDER BARNA Redd Barna, Postboks 6902 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, herunder tidsskrifter, bøker brosjyrer og andre publikasjoner relatert til rekruttering og forvaltning av økonomiske og ikke-økonomiske bidragsytere/støttespillere til humanitær og/eller frivillig virksomhet, herunder administrasjon av slik virksomhet - samt markedsføring, PR og annen relasjons skapende kommunikasjon for å understøtte slik virksomhet, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), herunder instruksjons- og undervisningsmateriell relatert til rekruttering og forvaltning av økonomiske og ikke-økonomiske bidragsytere/støttespillere til humanitær og/eller frivillig virksomhet, herunder administrasjon av slik virksomhet - samt markedsføring, PR og annen relasjons skapende kommunikasjon for å understøtte slik virksomhet.; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Foreløpig klasse 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, herunder veldedighetsinnsamlinger og rekruttering og forvaltning av økonomiske og ikke-økonomiske bidragsytere/støttespillere til humanitær og/eller frivillig virksomhet, herunder administrasjon av slik virksomhet - samt markedsføring, PR og annen relasjons skapende kommunikasjon for å understøtte slik virksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet, herunder utdannelsesvirksomhet relatert til rekruttering og forvaltning av økonomiske og ikke-økonomiske bidragsytere/støttespillere til humanitær og/eller frivillig virksomhet, herunder administrasjon av slik virksomhet - samt markedsføring, PR og annen relasjons skapende kommunikasjon for å understøtte slik virksomhet; opplæringsvirksomhet, herunder informasjonsarbeid og rådgivning relatert til rekruttering og forvaltning av økonomiske og ikke-økonomiske bidragsytere/støttespillere til humanitær og/eller frivillig virksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; konferanser, herunder konferanser relatert til rekruttering og forvaltning av økonomiske og ikke-økonomiske bidragsytere/støttespillere til humanitær og/eller frivillig virksomhet, herunder administrasjon av slik virksomhet - samt markedsføring, PR og annen relasjons skapende kommunikasjon for å understøtte slik virksomhet. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov, herunder 18

19 registrerte varemerker /08 veldedighetsarbeid, sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sportsxtra AS, Lønningflaten 32A, 5258 BLOMSTERDALEN, NO 25 Klær, sko. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ya Bank AS, Postboks 7104 Majorstuen, 0306 OSLO, NO 16 Brett for ordning og telling av mynter, blanketter, bøker, brosjyrer, emballasje, formularer, kredittkort, kredittkortlesere (ikke elektrisk), magasiner, omslag, pengeklyper, reklamemateriell, sjekkhefteomslag, stempler. 35 Administrasjon av dataarkiver, analyse av kostnadspriser, annonsering, auksjonssalg, bedrifts- og forretningsledelse, bedriftsundersøkelser, bokføring, datasøk utført for andre, fakturering, forretningsevaluering, forretningsledelse, håndtering og kopiering av dokumenter, innsamling av informasjon for bruk i databaser, konsulentbistand for bedrifter, markedsstudier, prissammenlikningstjenester, reklamevirksomhet, salgsfremmende tjenester, skatteberegning, økonomisk planlegging. 36 Finansielle tjenester, aktuarvirksomhet, avbetalingsfinansiering, avbetalingslån, bankvirksomhet, clearingvirksomhet, debetkorttjenester, deponering av verdipapirer og verdisaker, elektronisk pengeoverføring, factoring, finansiell virksomhet, finansieringsvirksomhet, forsikringsagenturer, forsikringsmegling, forsikringsvirksomhet, finansrådgivning, garantier, inkassovirksomhet, investeringer, formuesforvaltning, kjøpekorttjenester, kredittyting, leasingfinansiering, lån, meglerforretninger for fast eiendom, nettbanktjenester, utstedelse av kredittkort og reisesjekker, pengeveksling, pensjon, rådgivning i finansielle spørsmål, utlån. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SHUFFLE PIX Amiga Inc, 167 Madison Avenue, Suite 301, NY10016 NEW YORK, US Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, NO 9 Dataspillprodukter utelukkende dedisert for å mikse inn nye rekkefølgersekvenser av oppdelte, grafiske bilder for å kunne fullføre komplette, grafiske bilder i elektroniske puslespill. 28 Enheter for spilling av elektroniske spill andre enn sammen med et fjernsynsapparat eller en datamaskin; batteridrevne dataspill med skjerm som innehar animasjon og lydeffekter, ingen av de forannevnte varer for bruk i forbindelse med MP3- spillere, musikk og/eller videospillere, bærbare eller håndholdte, elektroniske innretninger og mobiltelefoner. 41 Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online dataspill; tilveiebringe dataspill som kan aksesseres over et helt nettverk av nettverksbrukere, ingen av de forannevnte varer for bruk i forbindelse med MP3-spillere, musikk og/eller videospillere, bærbare eller håndholdte, elektroniske innretninger og mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HOSPIRA MEDNET Hospira Inc, 275 N.Field Drive, Dept. NLEG, Bldg.H-1, IL LAKE FOREST, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Vitenskapelige og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; computer hardware, computer software og elektronisk kretssystemer for forenkling av kommunikasjon mellom medisinske innretninger eller mellom en medisinsk innsetning og en fjern computer og for kontroll, overvåkning, administrasjon og registrering av medisinering og ernæringsproduktadministrasjon til pasienter. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; medisinske innretninger, herunder elektroniske infusjonspumper, ambulatoriske pumper, anestesipumper, analgesipumper, hjertemonitorer, pulsoksimetere, kapnografimonitorer, sedasjonsmonitorer, elektroencefalografer (EEG) for behandling eller overvåkning av pasienter, bestående av en kommunikasjonsapparat med elektronisk kretssystem og software for muliggjøring og/eller forenkling av kommunikasjon mellom den medisinske innretning og en annet medisinsk utstyr eller en fjern computer. 41 Utdannelsesvirksomhet; undervisnings- og opplæringsvirksomhet, herunder gruppe- og klasseundervisning og -opplæring, seminarer og opplærings- og treningsvirksomhet relatert til medisinske innretninger og tilhørende eller tilknyttet hardware og software for overvåking av pasienter eller administrasjon av medikamenter og ernæringsprodukter til pasienter. 42 Design og utvikling av computer hardware og software; computer tjenester, nemlig tilveiebringelse/forsyning, vertsutøvelse, administrasjon, utvikling og vedlikehold av applikasjoner, software, webområder og databaser innen området for administrasjon av medisiner og legemidler; tekniske rådgivningstjenester relatert til elektroniske pumper og for administrasjon av medisiner og legemidler, nemlig tilveiebringelse/forsyning av installasjonstjenester, feilsøking og teknisk støtte, hjelp til opprettelse av medisinske biblioteker og rapporter for brukere i forbindelse med oppsett, programmering, drift og kontroll av elektroniske medisinleverende systemer, enten på brukerens sted eller ved tilveiebringelse/forsyning av en tjeneste som muliggjor tilgang for brukeren via internett til computer hardware og software konstruert og utviklet for oppsett, programmering, drift og kontroll av elektroniske medisinleverende systemer. 44 Medisinske tjenester; rådgivning relatert til bruk av medisinske utstyr og tilhørende eller tilknyttet hardware og software for overvåking av pasienter og administrasjon av medikamenter og ernæringsprodukter til pasienter. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 22/07-2007.05.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 22/07-2007.05.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 27/08-2008.06.30 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 34/07-2007.08.20 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/05-2005.06.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 26/05-2005.06.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 26/05-2005.06.27 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer