nr 28/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 28/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Erstatning Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 77/849,978 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AB Applied Biosystems LLC, 850 Lincoln Centre Drive, CA94404 FOSTER CITY, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:1 Klasse:5 Klasse:9 Reagenser for vitenskapelig eller forskningsbruk; reagenser for kriminalteknisk og menneskelig identifikasjon. Reagenser for medisinsk diagnostisk laboratoriebruk; reagenser for kriminalteknisk og menneskelig identifikasjon. Computer software brukt for innhenting, organisering, analysering, integrasjon og kommunikasjon av vitenskapelig data; computer hardware; forhåndsinnspilte CD-ROM, disketter, audio og video bånd og kassetter inneholdende vitenskapelig informasjon; computer software brukt for drift av laboratorieinstrumenter; laboratorieinstrumenter, nemlig nukleinsyre sekvensatorer og- syntetisatorer, elektroforesemaskiner, bindingsanalyseapparater, termosyklisatorapparater for genetisk kartlegging, cytometere, protein- og peptidsyntetisatorer, massespektrometere og kromatografer, høygjennomstrømningsinstrument for preparering av nukleinsyreprøver, laboratorieroboter, og tilbehør til og deler for de forannevnte instrumenter, laboratorieutstyr, nemlig stativer for reagensrør og laboratorieutstyr, lokk og forseglinger for glassbeholdere, reagensrør og ampuller, nåler, flasker, kolber, ampuller, filter, rør, overtrekk og deksler for plastbrett og - skåler, holdere for reagensrør og pipetter, pipette spisser, beholdere (reservoar) for flytende reagensmidler, plater/kort av plast for avsetting/plassering av prøver og reagenser, og kapillærrørsamlinger av plast for DNA sekvensering; alle de forannevnte varer for vitenskapelig og forskningsbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke C Hallströms Verkstäder AB, Näldenvägen 23, NÄLDEN, Sverige (SE) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:6 Rør og rørdeler av metall; kanaler og deler av kanaler for ventilasjonssystemer, alle de forannevnte varer av metall. Klasse:19 Lister til rør fremstilt av gummi eller plast; rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DYREBAR Verdens Gang AS, Postboks 1185 Sentrum, 0107 OSLO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:45 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; tilveiebringelse av online databaser; online annonserings- og markedsføringstjenester; tilveiebringelse og leie av annonseplass på internett; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av tilgang til databaser; elektronisk utveksling av data som er lagret i databaser og som man får tilgang til via internett eller globale kommunikasjonsnettverk; overføring av databaseinformasjon gjennom telekommunikasjonsnettverk eller globale elektroniske kommunikasjonsnettverk; elektronisk overføring av lyd, bilde og annen data mellom brukere; elektronisk og/eller digital meldingsformidling; overføring av data, dokumenter og meldinger via elektroniske og telefontilkoblete datasystemer samt globale kommunikasjonsnettverkstjenester; tilveiebringelse av tilgang til nettsteder. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Tilveiebringelse av nettsteder. Sosiale nettsteder; sosial nettverksbygging tilveiebrakt via et nettsted. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/409,738 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: T50 ELITE Arrow Fastener Co LLC, 271 Mayhill Street, NJ07663 SADDLE BROOK, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:8 Håndopererte stiftepistoler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MAYBELLINE LASH BY LASH L'Oreal SA, 14, rue Royale, PARIS, Frankrike (FR) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Kosmetikk og sminkepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BATTLE ATTAX The Topps Company Inc, One Whitehall Street, NY NEW YORK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:16 Byttekort og klistremerker. Klasse:28 Leketøy og spill. Klasse:41 Tilveiebringelse av online dataspill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: drofus DROFUS AS, c/o Nosyko AS, Rådhusgaten 17, 0158 OSLO Klasse:9 Klasse:37 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OLURNA Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd, 6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku OSAKA-SHI, OSAKA, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VERFEC Dainippon Sumitomo Pharma Co Ltd, 6-8, Doshomachi 2-chome, Chuo-ku OSAKA-SHI, OSAKA, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke AKTIV MEDIA AS, Postboks 169, 9482 HARSTAD Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Klasse:41 Telekommunikasjonsvirksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INAPPTION Isabel Software Solutions AS, Landingsveien 82, 0767 OSLO Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 Klasse:45 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogrammer [innregistrerte på databærere], dataprogrammer [nedlastbar programvare] Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; utsendelse av reklameannonser; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; markedsføring; on-line annonsering på datanettverk; utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia Telekommunikasjonsvirksomhet; data assistert overføring av beskjeder og bilder; elektroniske oppslagstavler; fremskaffelse av tilgang til databaser; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer. Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; lisensiering av dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Berserk Sinnabrus AS, c/o Nils Jørgen Vordahl, Lilleakerveien 55, 0284 OSLO Klasse:32 Mineralvann og andre ikke-alkoholholdige produkter. Klasse:33 Alkoholholdig drikke unntatt øl. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRULLI Waverley TBS Ltd, Level 13, The Broadgate Tower, Primose Street, EC2A2EW LONDON, Storbritannia (GB) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:33 Italienske viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FORD COURIER Ford Motor Company, One American Road, MI48126 DEARBORN, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:12 Motorkjøretøy og deler derav. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ECOSMOOTH The Dow Chemical Co, MI48674 MIDLAND, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Kjemikalier for buk i videre fabrikasjon; kondisjoneringspolymerer til bruk i fabrikasjon av personlige pleieprodukter. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke SANDNES BRYGGE AS, Havnegata 15, 4306 SANDNES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering og ledelse av konserter, forestillinger og andre kulturarrangementer; arrangering og ledelse av kurs, konferanser og praktiske seminarer; billettkontor [underholdningsvirksomhet]; booking av seter for kulturelle arrangementer. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bartjenester; drift av restauranter og caféer; catering; utleie av møterom. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DOTA Valve Corp, NE 4th Street, Suite 500, WA BELLEVUE, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:41 Dataspillsoftware; software for elektroniske spill; videospillsoftware; dataprogrammer; datasoftware (innspilte programmer); multimediasoftware og interaktiv software; dataspillprogrammer og -software, nemlig programmer og software på innspilte medier for, og levert digitalt til, personlige datamaskiner, videospillkonsoller, håndholdte databehandlingsenheter, mobile databehandlingsenheter og andre databehandlingsenheter; magnetiske, optiske og digitale medier for dataprogrammer; CD- ROM; CD-plater; apparater for opptak, overføring, mottak, gjengivelse og bearbeiding av lyd og bilder; magnetiske, optiske, numeriske og elektroniske databærere; magnetiske, optiske og numeriske plater; datamaskiner; periferiutstyr for datamaskiner, nemlig konsoller, kontrollspaker, tastaturer og mus; deler og tilbehør til alt det forannevnte. Underholdning; tilveiebringelse av online underholdning; tilveiebringelse av online dataspill og/eller online videospill; tjenester for elektroniske spill tilveiebrakt ved hjelp av internett; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner; tilveiebringelse av spill ved hjelp av eller for bruk på mobiltelefoner; tilveiebringelse av spill via mobiltelefonkommunikasjon; tilveiebringelse av informasjon vedrørende underholdning innen området dataspill og videospill; produksjon av multimedia for underholdningsformål; produksjon av dataspill, videospill og software for underholdningsformål; underholdningstjenester, nemlig produksjon av dataspillprogrammer for underholdningsformål og tilveiebringelse av informasjon innen områdene dataspill og underholdning via internett; organisering av konkurranser knyttet til videospill, utdanning og/eller underholdning; publisering av underholdnings-, utdannings- og instruksjonstekster; utgivelse av blader og bøker; tilveiebringelse av data- og telekommunikasjonsteknologiopplæring, informasjon om online dataspill og annen online underholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke ERNO GROUP AS, Solstrandveien 138C, 9020 TROMSDALEN Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Nike International Ltd, One Bowerman Drive, OR BEAVERTON, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:41 Organisering og gjennomføring av sportsarrangementer, turneringer og konkurranser, oppmuntre og utvikle idrettstalent ved organisering og gjennomføring av atletiske programmer og aktiviteter; underholdningsvirksomhet, nemlig produksjon og framvisning av serier av kortfilmer via internett og sosiale nettverk. Klasse:42 Tilveiebringelse av interaktive websider som inneholder sportsarrangementer, konkurranser og turneringer som tillater brukere å disponere sosiale nettverk, kontoer, og koble seg opp mot eksisterende og kommende (emerging) applikasjoner; tilveiebringelse av online websider og datafeed inneholdende brukerdefinert informasjon, inkludert bloggposter, nytt mediainnhold, annet online innhold og online weblinker til andre websider innenfor sport. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Salto Peer Gynt Kjøpesenter AS, c/o Salto Eiendom AS, Hagaløkkveien 7, 1383 ASKER Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forvaltning, utvikling og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; kontortjenester; administrasjon av handelstjenester; presentasjon og sammenstilling av varer for detaljsalg i detaljistforretninger, i engrosutsalg, i handelskataloger eller via telekommunikasjon. Klasse:36 Klasse:43 Forretninger med fast eiendom; forvaltning, utvikling og drift av fast eiendom; investering i fast eiendom; rådgivningstjenester vedrørende fast eiendom; bestyrelse og forpaktning av fast eiendom; utleie av kontorer og forretningslokaler; finansiell virksomhet. Bevertning og tilbringing av mat; catering; drift av kantiner, restauranter og snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: C`LEST NORWAY IRENE GRANBERG, SØRFINNSET, 8140 INNDYR Klasse:3 Klasse:8 Klasse:21 Kosmetiske produkter for hud og hårpleie; parfymer; make-up; kosmetikksett; sminkeprodukter; solbeskyttende midler; såper, såpestykker, badesalt; hudpleieartikler for å rengjøre huden på ansikt og kropp; ansikts- og kroppsskrubb; masker for skjønnhetspleie; hudpleieartikler for å pleie huden på ansikt og kropp; hudpleieartikler for barbering; barberingspreparater; underlagskrem for sminke; hudpleieartikler for baby og hudpleieartikler for å forebygge strekkmerker i svangerskapet. Barberingssett herunder barberhøvel. Hårbørster; børster og kammer; børstesett for sminke. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , TT, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STYLEME Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, CA95134 SAN JOSE, USA (US) Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM Klasse:9 Computer hardware; computer hardware for telekommunikasjon; computere; computer- og lesebrett; videokameraer; computer periferiutstyr; kommunikasjonsutstyr; video og audio konferansesystemer; høyttalere; lydmottakere; videotelefoner; videomottakere; videoskjermer; mikrofoner; videomonitorer; videoprojektorer; computer software; computer software som muliggjør opptak, bearbeidelse, gjengivelse, visualisering, og to-dimensjonal og tre-dimensjonal utforming; computer software for å utvikle gjengivelse av objekter i et virtuelt miljø for å forenkle navigering av digitalt innhold; computer software for sammenkobling, integrering, sikring, ledelse, overvåkning, kontroll og drift av videosystemer; computer software og nettverksutstyr, trådløst kommunikasjonsutstyr, nemlig trådløs hardware og software for overføring av stemmer, data, audio og video; computer hardware og software for sammenkobling, ledelse, sikring, kontroll og drift av lokale og regionale nettverk; nedlastbart elektronisk instruksjonsmateriale, nemlig, manualer, guider, testmaterial, og magasiner innenfor feltene nettverkskommunikasjon, ledelse, drift og bruk av lokale, regionale, og globale nettverk; fjernsyn; elektronisk utstyr for opptak, organisering, overføring, og/eller gjennomgang av stemme-, audio-, video-, og/eller datafiler; forbrukerelektronikk, nemlig, hardware og software for overføring av stemmer, data, audio, og/eller video; kommunikasjonsterminaler inneholdende computer hardware og/eller software for fremskaffelse av video, audio, data, videospill, og utstyr for telekommunikasjon og/ eller transmittere; grensesnittkort for computer nettverk; nettverkskabler; kommunikasjonsservere; computer hardware inneholdende sikkerhetsfunksjonaliteter for nettverk, inkludert brannmurer, datakryptering, og/eller opererbarhet mellom og med nettverksikkerhetsprotokoller; computer software og hardware for sending, lagring, ledelse, integrering og tilgang til tekst- og stemmemeldinger via telefoner, elektronisk post, personsøkere, personlig digitale hjelpere, og interne og global datanettverk; digitale videoopptakere; set-top bokser; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; Klasse:25 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer, brannslukningsapparater. Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse; forretningsadministrasjon; kontortjenester; detaljsalgstjenester av varer i klassene 9 og 25 som oppramset ovenfor. Fremskaffelse av tekniske konsultasjoner i forbindelse med telefonisystemer, telekommunikasjonsutstyr, IP telefoni og telekommunikasjonssystemer. Data- og computertjenester; tekniske support tjenester; konsultasjonstjenester innenfor feltene computer hardware, computer software og informasjonsteknologi; computernettverk design for andre; oppdatering av computer software for andre; computer system analyser og ingeniør tjenester; fremskaffelse av tekniske konsultasjoner i forbindelse med computer hardware, computer software, computer nettverksutstyr; tilveiebringelse av en teknisk løsning for virtuelle detaljsalgstjenester for andre; tjenester for computenettverksdesign, lagringsdesign, nettverkssikkerhet, og stemme og trådløs kommunikasjon; Application Service Provider [ASP], nemlig vertskap av software applikasjoner for andre; on line tjenester, nemlig fremskaffelse av informasjon via computer nettverk innenfor feltene computer networking, computer nettverk, computer systemer, computer og nettverkssikkerhet, tekniske konsultasjoner og forskning innenfor feltene computer nettverk og nettverksystemdesign; Application Service Provider [ASP] bestående av software innenfor feltene audiokonferanser, elektroniske meldingstjenester, dokumentsamarbeid, videokonferanser og stemme- og anropsbehandling; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SLADE Brandcompany Grebbestad AB, Strandvägen 1, GREBBESTAD, Sverige (SE) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; vesker, kofferter og reisevesker; sportsvesker; ryggsekker; paraplyer. Klær, fottøy, hodeplagg. Detaljhandel av lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, vesker, kofferter og reisevesker, sportsvesker, ryggsekker, paraplyer, klær, fottøy og hodeplagg. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Brandcompany Grebbestad AB, Strandvägen 1, GREBBESTAD, Sverige (SE) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; vesker, kofferter og reisevesker; sportsvesker; ryggsekker; paraplyer. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Detaljhandel av lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, vesker, kofferter og reisevesker, sportsvesker, ryggsekker, paraplyer, klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Vikingøl-Vikingbeer-Vikingale AVA AVIBECK, BØRTEVANNSVEIEN 1 A, 1730 ISE Klasse:40 Bryggeri. Klasse:43 Bevertning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MADDERO GROSSO Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Limitada, Camino a Peralillo S/N PERALILLO-VICUÑA, Chile (CL) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Kwintet Norge AS, Voll, 6386 MÅNDALEN Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 HELLERUP, Danmark (DK) Klasse:9 Beskyttelseshjelmer, -hodeplagg og -masker, klær for beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; verneklær og arbeidsklær; vernebriller, hansker for beskyttelse mot ulykker; knebeskyttere for arbeidere; vernesko og vernestøvler, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, arbeidsklær (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WENAAS Kwintet Norge AS, Voll, 6386 MÅNDALEN Accura Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 1, 2900 HELLERUP, Danmark (DK) Klasse:9 Beskyttelseshjelmer, -hodeplagg og -masker, klær for beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; verneklær og arbeidsklær; vernebriller, hansker for beskyttelse mot ulykker; knebeskyttere for arbeidere; vernesko og vernestøvler, (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Danske Familierestauranter A/S, Læssøegade 215, 5230 ODENSE M, Danmark (DK) Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:29 Ferskt kjøtt, tilberedte kjøttprodukter, ferdigretter og ferdig tilberedte måltider, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, kompotter og spiselige oljer og fett. Klasse:35 Klasse:43 Salgstjenester i forbindelse med salg av ferdigretter og ferdig tilberedte måltider. Restauranttjenester, catering. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, arbeidsklær 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ESSO. MED FRAMSKRITT PÅ TANKEN Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:4 Drivstoffer; oljer og fett til industrielle formål. Klasse:35 Detaljhandel med motordrivstoffer for kjøretøyer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Danske Familierestauranter A/S, Læssøegade 215, 5230 ODENSE M, Danmark (DK) Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:29 Ferskt kjøtt, tilberedte kjøttprodukter, ferdigretter og ferdig tilberedte måltider, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, kompotter og spiselige oljer og fett. Klasse:35 Klasse:43 Salgstjenester i forbindelse med salg av ferdigretter og ferdig tilberedte måltider. Restauranttjenester, catering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARY KAY SHEER DIMENSIONS Mary Kay Inc, Dallas Parkway, TX DALLAS, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:3 Kosmetikk; ikke-medisinske hudpleiepreparater; ikke-medisinske toalettartikler; hudpleieprodukter, nemlig hudkremer, geleer, serumer, lotions, balsamer, masker, fuktighetsbevarende produkter, rensemidler, peelere, leppepomade, makeup foundation, tonere og softenere; ansiktspudder, øyeskygge og rouge. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Kaba MøllerUndall AS, Hamborggata 21, 3000 DRAMMEN Klasse:9 Software / et elektronisk verktøy for å beskrive lås og beslag for dører. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Chugoku Marine Paints Ltd, 1-7, Meijishinkai OTAKE- SHI, HIROSHIMA, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIGHTPLEX Nioxin Research Laboratories Inc, 2124 Skyview Drive, GA30122 LITHIA SPRINGS, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, hårvann, preparater for rengjøring, pleie, behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingprodukter, produkter for toning, bleking, farging og kolorering av hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke DROFUS AS, c/o Nosyko AS, Rådhusgaten 17, 0158 OSLO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Bilruta AS, Vestre Kjennerv. 1, 3420 LIERSKOGEN Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; montering og installasjon av bilruter og annet glass og vinduer til kjøretøy. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAKKAGARANTI Nokian Tyres Plc, Pirkkalaistie 7, NOKIA, Finland (FI) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:12 Klasse:37 Klasse:39 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; slanger og -dekk til hjul for kjøretøy; reparasjonsutstyr (unntatt lim) for slanger og dekk; lappeutstyr for slanger og dekk; regummierte dekk; slitebaner for regummiering av dekk. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; reparasjon, installasjon og skifting av dekk. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; transportorganiseringstjenester; informasjonstjenester relatert til transport; navigasjonstjenester; ruteplanleggingstjenester; tjenester i tilknytning til leie av transportkjøretøyer; reisekonsultasjons- og informasjonstjenester; reisereservasjonstjenester; tilveiebringelse av transport- og reiseinformasjon via mobile telekommunikasjonsapparater og - innretninger; tilveiebringe informasjon relatert til bilutleietjenester; tilveiebringe informasjon om lokalisering av service-stasjoner og verksteder, restauranter og hotell; lagring og flytting av kjøretøyer og dekk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HURRICANE Rainpower Technology AS, Postboks 144, 2027 KJELLER Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO Klasse:7 Klasse:9 Turbiner og generatorer til kraftverk Aggregatregulatorer og regulatorsystemer for turbinregulering, magnetisering, vannstandsregulering, synkronisering og turtallovervåking Klasse:37 Installasjon, service og reparasjon av kraftverk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BLIZZARD Rainpower Technology AS, Postboks 144, 2027 KJELLER Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO Klasse:7 Klasse:9 Turbiner og generatorer til kraftverk Aggregatregulatorer og regulatorsystemer for turbinregulering, magnetisering, vannstandsregulering, synkronisering og turtallovervåking Klasse:37 Installasjon, service og reparasjon av kraftverk (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Minlita Bygg AS, Tuengveien 5, 0374 OSLO Klasse:19 Parkettgulv, parkettstaver. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PROGLIDE STYLER The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 BOSTON, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:8 Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner og barberblader; dispensere, kassetter, holdere og patroner, alle inneholdende barberblader; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke SecMaker AB, Smedjegatan 6, NACKA, Sverige (SE) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Dataprogrammer (nedlastbar programvare); programvare for kortlesere; smartkort og kreditt- og kontokort inneholdende elektronisk informasjon og data; cd-plater, bånd, patroner, ledninger, kort og tråder, samtlige varer for å bære kodede dataprogram; kortlesere; datamaskiner, databehandlingsutstyr og ytre enheter til datamaskiner. Klasse:16 Manualer og informasjonsblader til datamaskiner, databehandlings-utstyr, ytre enheter til datamaskiner og dataprogrammer; generell informasjon om datamaskiner og dataprogram for produsenter, markedsførere og bruker av datamaskiner og dataprogram i form av manualer og informasjonsblader. Klasse:38 Telekommunikasjon, herunder datastøttet sending/overføring av beskjeder og bilder; IPkommunikasjonstjenester; kommunikasjonstjenester via portaler for å finne informasjon; utleie av tilgangstid til datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Fair Trees Fair Trees Trademarks ApS, Løvetvej 30 Grædstrup, 8740 BRÆDSTRUP, Danmark (DK) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:1 Klasse:31 Klasse:44 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk I landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruks- og skogbrukstjenester. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Biotherm, Roc Fleuri - 1, rue du Ténao, MONACO, Monaco (MC) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Parfymer, toalettvann; bade- og dusjgels og - salter for ikke-medisinsk bruk; toalettsåper; kroppsdeodoranter; kosmetiske kremer, melk, lotions, gels og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; preparater for bruk ved og etter soling (kosmetiske produkter); sminkepreparater; sjampo; gels, skum, balsam og produkter i sprayform for hårpleie og hårfrisering; hårspray; hårfargings- og -blekeprodukter; produkter for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Biotherm, Roc Fleuri - 1, rue du Ténao, MONACO, Monaco (MC) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Parfymer, toalettvann, bade- og dusjgels og - salter for ikke-medisinsk bruk, toalettsåper, kroppsdeodoranter, kosmetiske kremer, melk, lotions, gels og pudder for ansiktet, kroppen og hendene, preparater for bruk ved og etter soling (kosmetiske produkter), sminkepreparater, sjampo; gels, skum, balsam og produkter i sprayform for hårpleie og hårfrisering, hårspray, hårfargings- og -blekeprodukter, produkter for ondulering 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MERCUS Mercus Yrkeskläder AB, Ringögatan 12, GØTEBORG, Sverige (SE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Klasse:25 Klasse:35 Beskyttelsesanordninger mot ulykker for personlig bruk, inkludert hjelmer, sveisehjelmer, oppbevaringsbeholdere til hjelmer; overtrekk til hjelmer, visir og øyebeskyttere; beskyttelsesklær, -sko og - hansker mot skader, stråling og ild; briller, sikkerhetsnett, sikkerhetsseler ( ikke til seter til kjøretøy og sportsutstyr), hørselvern med innebygd radio eller telefon; åndedrettsbeskyttelsesutstyr herunder respiratorer. Klær, fottøy, hodeplagg. Sammensetning av varesortiment for salg til kunder; videresalg av beskyttelsesanordninger mot ulykker for personlig bruk, inkludert hjelmer, sveisehjelmer, oppbevaringsbeholdere til hjelmer, overtrekk til hjelmer, visir og øyebeskyttere, beskyttelsesklær, -sko og -hansker mot skader, stråling og ild, briller, sikkerhetsnett, sikkerhetsseler ( ikke til seter til kjøretøy og sportsutstyr), hørselvern med innebygd radio eller telefon, åndedrettsbeskyttelsesutstyr herunder respiratorer, klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Cordelia Holst, Skiveien 19A, 1410 KOLBOTN Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:29 Kjøtt, pølser, fisk, fjærkre og vilt og produkter fremstilt av de forannevnte varene; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk, og melkeprodukter og produkter fremstilt av de forannevnte varene; ferdiglagde retter, herunder ertestuing, også med kjøtt eller kjøttprodukter. Klasse:30 Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; paier; paideig; paier fylt med grønnsaker og/eller kjøtt og/eller kjøttprodukter; paier fylt med frukt og bær; honning, sirup; sauser; sukker; strøssel. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke ALLIANCE OPTIKK AS, Postboks 724, 3606 KONGSBERG Klasse:9 Kontaktlinser. Klasse:35 Salg av kontaktlinser. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HELLO GOOD PIE Cordelia Holst, Skiveien 19A, 1410 KOLBOTN Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; glassvarer, porselen og keramikk Klasse:29 Klasse:30 (ikke opptatt i andre klasser). Kjøtt, pølser, fisk, fjærkre og vilt og produkter fremstilt av de forannevnte varene; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk, og melkeprodukter og produkter fremstilt av de forannevnte varene; ferdiglagde retter, herunder ertestuing, også med kjøtt eller kjøttprodukter. Brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; paier; paideig; paier fylt med grønnsaker og/eller kjøtt og/eller kjøttprodukter; paier fylt med frukt og bær; honning, sirup; sauser; sukker; strøssel. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EC, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLEX HEAT Flex Heat A/S, Nyhavnvej 6, 7000 FREDERICA, Danmark (DK) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel, nemlig trepelleter og trebriketter og belysningsstoffer; vokslys og veker til belysning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: svamyr Appetite AS, Postboks 2406 Drotningsvik, 5828 BERGEN Klasse:9 Klasse:16 Klasse:25 Klasse:35 Klasse:41 Elektroniske publikasjoner; innspilte filmer, briller og solbriller samt deler og tilbehør dertil. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastembalasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg, inkludert også salg via Internett av varer som nevnt i klassene 9, 16 og 25, samt parfymevarer, kosmetikk, vesker, belter, aksessoarer, drift av nettbutikker. Utdannelsesvirksomhet: opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av trykksaker og bøker; produksjon og utgivelse av filmer. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Millarco International A/S, Rokhøj 26, 8520 LYSTRUP, Danmark (DK) Lett Advokatfirma, Vester Allé 4, 8000 AARHUS C, Danmark (DK) Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; herunder griller, grillapparater, grill- og stekerister samt tilbehør hertil. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk; herunder grillredskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: URBEATS Beats Electronics LLC, 1601 Cloverfield Blvd Suite 5000N, CA90404 SANTA MONICA, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Hodetelefoner; futteraler til å bære hodetelefoner i; mikrofoner; små høyttalere; høyttalere; lydutstyr, nemlig mediaspillere, bærbare mediaspillere, mediaspillere for biler, DVD-spillere for biler, CD- spillere for biler, digitale lydspillere, bærbare digitale lydspillere, digitale lydspillere for biler; mobile telefoner og tilbehør, nemlig mobiltelefoner, smarttelefoner og hodemikrotelefoner for bærbare telefoner; personlige digitale assistenter og trådløse håndholdte digitale elektroniske innretninger for kommunikasjon, opptak, organisering, sending, manupulering, lagring og gjennomgang av tekst, data, bilde og lydfiler; computere; lydkomponenter, nemlig strømkabler og kabler for overføring av lyd og bilder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BY SOFIE RASMUSSEN Womens Wear 1 AS, Lene Haus Vej 21, 7430 IKAST, Danmark (DK) Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO Klasse:25 Klær; fottøy; hodeplagg. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UBAB Ubab Ulricehamns Betong AB, Betongvägen, TIMMELE, Sverige (SE) Cedel AB, Östra Varvsgatan 4, MALMÖ, Sverige (SE) Klasse:19 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:42 Bygningsmaterialer (ikke av metall); betong; bygningsmaterialer av betong; stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; transportable hus (ikke av metall). Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Transportering av betong. Rådgivnings- og konsultasjonstjenester angående arkitektonisk planlegging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WITTY KNITTERS Witty Knitters AG, Kasper Pfeiffer Strasse 4, 4142 MÜNCHENSTEIN, Sveits (CH) Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:3 Klasse:18 Blekemidler og andre midler for klesvask; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; kosmetiske produkter for hudpleie, oljer for kosmetisk bruk, oljer for parfymer, solkrem, shampo. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer ikke opptatt i andre klasser, bager og oppbevaringsprodukter ikke spesielt designet for å bære, inkludert håndvesker, dokumentmapper, handlevesker, reisevesker, sportsbager, skolesekker, ryggsekker; små lærprodukter innbefattet pengepunger, lommebøker, nøkkelpunger, reisemapper; og reisekister. Klasse:24 Klasse:25 Klasse:35 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klær, fottøy, hodeplagg, belter. Grossist- og detaljhandel forbundet med salg av blekemidler og andre midler for klesvask, såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, kosmetiske produkter for hudpleie, oljer for kosmetisk bruk, oljer for parfymer, solkrem, shampo, lær og lærimitasjoner, bager og oppbevaringsprodukter ikke spesielt designet for å bære, inkludert håndvesker, dokumentmapper, handlevesker, reisevesker, sportsbager, skolesekker, ryggsekker, små lærprodukter innbefattet pengepunger, lommebøker, nøkkelpunger, reisemapper, reisekister, tekstiler og tekstilvarer, sengetepper, bordduker, klær, fottøy, hodeplagg og belter. 20

21 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Witty Knitters AG, Kasper Pfeiffer Strasse 4, 4142 MÜNCHENSTEIN, Sveits (CH) Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; kosmetiske produkter for hudpleie, oljer for kosmetisk bruk, oljer for parfymer, solkrem, shampo. Klasse:18 Klasse:24 Klasse:25 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer ikke opptatt i andre klasser, bager og oppbevaringsprodukter ikke spesielt designet for å bære, inkludert håndvesker, dokumentmapper, handlevesker, reisevesker, sportsbager, skolesekker, ryggsekker; små lærprodukter innbefattet pengepunger, lommebøker, nøkkelpunger, reisemapper; og reisekister. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klær, fottøy, hodeplagg, belter. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Witty Knitters AG, Kasper Pfeiffer Strasse 4, 4142 MÜNCHENSTEIN, Sveits (CH) Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; kosmetiske produkter for hudpleie, oljer for kosmetisk bruk, oljer for parfymer, solkrem, shampo. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer ikke opptatt i andre klasser, bager og oppbevaringsprodukter ikke spesielt designet for å bære, inkludert håndvesker, dokumentmapper, handlevesker, reisevesker, sportsbager, skolesekker, ryggsekker; små lærprodukter Innbefattet pengepunger, lommebøker, nøkkelpunger, reisemapper; og reisekister. Klasse:35 Grossist- og detaljhandel forbundet med salg av blekemidler op andre midler for klesvask, såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, kosmetiske produkter for hudpleie, oljer for kosmetisk bruk, oljer for parfymer, solkrem, shampo, lær og lærimitasjoner, bager og oppbevaringsprodukter ikke spesielt designet for å bære, inkludert håndvesker, dokumentmapper, handlevesker, reisevesker, sportsbager, skolesekker, ryggsekker, små lærprodukter innbefattet pengepunger, lommebøker, nøkkelpunger, reisemapper, reisekister, tekstiler og tekstilvarer, sengetepper, bordduker, klær, fottøy, hodeplagg og belter. Klasse:24 Klasse:25 Klasse:35 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klær, fottøy, hodeplagg, belter. Grossist- og detaljhandel forbundet med salg av blekemidler og andre midler for klesvask, såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, kosmetiske produkter for hudpleie, oljer for kosmetisk bruk, oljer for parfymer, solkrem, shampo, lær og lærimitasjoner, bager og oppbevaringsprodukter ikke spesielt designet for å bære, inkludert håndvesker, dokumentmapper, handlevesker, reisevesker, sportsbager, skolesekker, ryggsekker, små lærprodukter innbefattet pengepunger, lommebøker, nøkkelpunger, reisemapper, reisekister, tekstiler og tekstilvarer, sengetepper, bordduker, klær, fottøy, hodeplagg og belter. 21

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer