nr 27/ NO årgang 101 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 27/ årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Avgjørelse i sak om administrativ overprøving Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIGO Liberty Gold Fruit Company Inc, 500 Eccles Avenue, CA94080 SOUTH SAN FRANCISCO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; hermetisk frukt og grønnsaker; konserverte grønnsaker og fisk; hermetisk fisk; hermetisk kjøtt; tomatpuré; tomatketchup; tomatsaus; chilisaus; peanøttsmør; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter; supper; potetløv; potetsticks (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tøffelhelten Nordisk Kvalitetsprodukt AS, Hatanpään Valtatie 34, TAMMERFORS, FI Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LAMPEFEBER Lampefeber A/S, Badstuegade 1, 8000 AARHUS C, DK Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:11 Klasse:20 Klasse:35 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; import av apparater til belysning og tilbehør dertil; engrossalg av apparater til belysning og tilbehør dertil; detaljsalg av apparater til belysning og tilbehør dertil. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet NZ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Skitt fiskelykke Rosmersholm AS, Pilestredet 94 C, 0358 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke G L Bowron & Co Ltd, 2-12 Long Street CHRISTCHURCH, NZ Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:18 Lær og lærvarer; dyreskinn, inkludert saueskinn og lammeskinn; varer laget av dyreskinn, herunder av saueskinn og lammeskinn; møbeltrekk laget av lær eller dyreskinn. Klasse:24 Sengetøy, overmadrasser og madrassbeskyttere (sengetøy), saueskinn og lammeskinn behandlet for bruk som sengetøy; sengetepper; stoltrekk. Klasse:27 Matter og tepper, inkludert matter for kjæledyr og matter og tepper laget av saueskinn og lammeskinn; veggtepper, ikke av tekstil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Wild`n`Wicked WILD SIDE MUSIC PRODUCTION LIMITED, Humlehagen 2, 3960 STATHELLE, Klasse:13 Klasse:25 Klasse:41 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. Klær, fottøy, hodeplagg. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIRSTDOC Computer Sciences Corp, 3170 Fairview Park Drive, VA22042 FALLS CHURCH, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:42 Programvare til bruk i elektronisk virksomhet dokumentbehandlingssystemer; programvare; virksomhetsprogramvare særlig datamaskinprogrammer for automatisering og strømlinjeforming av dokumentsamarbeid, dokument-workflow, dokumentprosesser, dokumenthåndtering og dataopptak; brukerog instruksjonsmanualer i elektronisk format. Bruker- og instruksjonsmanualer Forskning, design og konsultasjon i områdende maskinvare og programvare; datamaskinprogrammering; datamaskinprogrammering i området databaser; desing, oppdatering og vedlikehold av programvare; datamaskinsystemanalyse; drift, vedlikehold og oppdatering av informasjonswebsiderog websideportaler til bruk av andre; kirurgisk og medisinsk forskning; informasjons-, konsultasjons- og rådgivningstjenester, alle realtert til det forannevnte, inkludert slike tjenester tilveiebragt på nett fra et datamaskinnettverk eller via Internett eller via ekstranett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: wellsense Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:6 Klasse:7 Klasse:9 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:37 Bygningsmaterialer av metall; uedle metaller og legeringer av disse; fleksible, sammensatte rør og rørledninger delvis tilvirket av metall for transport og overføring av fluider, herunder petroleum og naturgass, samt vann, hydraulisk væske, elektriske signaler og/eller elektrisk kraft; metallvarer til bruk ved boring og komplettering av olje- og gassbrønner og i produksjon av olje og gass fra brønner, herunder brønnhoder, ventiltrær (christmas trees), ventiler, stigerør, koplinger for stigerør, koplinger for rørledninger, seksjoner til reparasjon av rørledninger, koplinger for sammenkopling av rørledninger eller slanger, klem konnektor, høytrykkstetninger, geotermiske brønnhoder, brønnrør, brønnrammer av metall, brønnhodekoplinger, manifoldstrukturer; armeringsmaterialer av metall for rør; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); metallrør, deler til metallrør, rørsystemer, metalltetninger, undervannskoplinger. Maskiner og verktøymaskiner; motorer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); kompressorer; separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter; pumper, herunder trykkforsterkere; borerigger; boremaskiner; boretårn; borkroner; boreutstyr (ikke opptatt i andre klasser); verktøy; motordrevne verktøy og redskaper; anordninger for transport, fordeling, og styring av fluider; ventilinstallasjoner; ventilblokker; innretninger for installasjon av brønnboringsutstyr. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater og instrumenter for kontroll, testing og overvåking av brønnboringsutstyr, brønnhullsfunksjoner, trykk, fluider, gass; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, samt kommunikasjon mellom installasjoner for brønnboring; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Bøyelige rør; fleksible ikke-metalliske stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs; tetnings-paknings-og isolasjonsmateriale. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør, herunder stive ikke-metalliske stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 5

6 registrerte varemerker /11 installasjonsvirksomhet; brønnboring; byggeledelse; skipsbygging; skipsverft; installasjon; vedlikehold og reparasjon av maskiner; installasjon og vedlikehold av oljeledninger; undervannsbygging og - reparasjon; vedlikehold av datamaskiner. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; petroleumsbehandling; petroleumsseparasjonsvirksomhet; raffineringsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; produktutvikling; industriell analyse og forskning; analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster; kontroll av oljebrønner; geologiske grunnundersøkelser; undervannsundersøkelser; konsulentbistand ved oljeleting og oljefelt; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); design og utvikling, samt ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: multitree Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:6 Klasse:7 Klasse:9 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:37 Bygningsmaterialer av metall; uedle metaller og legeringer av disse; fleksible, sammensatte rør og rørledninger delvis tilvirket av metall for transport og overføring av fluider, herunder petroleum og naturgass, samt vann, hydraulisk væske, elektriske signaler og/eller elektrisk kraft; metallvarer til bruk ved boring og komplettering av olje- og gassbrønner og i produksjon av olje og gass fra brønner, herunder brønnhoder, ventilinstallasjoner, ventilblokker, ventiler, stigerør, koplinger for stigerør, koplinger for rørledninger, seksjoner til reparasjon av rørledninger, koplinger for sammenkopling av rørledninger eller slanger, klem konnektor, høytrykkstetninger, geotermiske brønnhoder, brønnrør, brønnrammer av metall, brønnhodekoplinger, manifoldstrukturer; armeringsmaterialer av metall for rør; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); metallrør, deler til metallrør, rørsystemer, metalltetninger, undervannskoplinger. Maskiner og verktøymaskiner; motorer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); kompressorer; separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter; pumper, herunder trykkforsterkere; borerigger; boremaskiner; boretårn; borkroner; boreutstyr (ikke opptatt i andre klasser); verktøy; motordrevne verktøy og redskaper; anordninger for transport, fordeling, og styring av fluider; ventilinstallasjoner; ventilblokker; innretninger for installasjon av brønnboringsutstyr. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater og instrumenter for kontroll, testing og overvåking av brønnboringsutstyr, brønnhullsfunksjoner, trykk, fluider, gass; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, samt kommunikasjon mellom installasjoner for brønnboring; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Bøyelige rør; fleksible ikke-metalliske stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs; tetnings-paknings-og isolasjonsmateriale. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør, herunder stive ikke-metalliske stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 6

7 registrerte varemerker /11 installasjonsvirksomhet; brønnboring; byggeledelse; skipsbygging; skipsverft; installasjon; vedlikehold og reparasjon av maskiner; installasjon og vedlikehold av oljeledninger; undervannsbygging og - reparasjon; vedlikehold av datamaskiner. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; petroleumsbehandling; petroleumsseparasjonsvirksomhet; raffineringsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; produktutvikling; industriell analyse og forskning; analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster; kontroll av oljebrønner; geologiske grunnundersøkelser; undervannsundersøkelser; konsulentbistand ved oljeleting og oljefelt; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); design og utvikling, samt ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MED GOD GRUNN Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien 5, 1360 FORNEBU, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, herunder drift og utleie samt eiendomsomsetning av boligog næringseiendommer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet Klasse:39 Utleie av garasjer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PULSONIC SLIM The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:21 Tannbørster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOLCRIF Theratechnologies Inc, 2310, boulevard Alfred-Nobel, QCH4S2A4 SAINT-LAURENT, CA Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke REIN LOVE DA, Hjalmar Johansens gate 98A, 9007 TROMSØ, Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:25 Klasse:43 Klær, fottøy, hodeplagg. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AuTOF VOCA AS, Andøyfaret 7, 4623 KRISTIANSAND S, Klasse:9 Klasse:38 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOCUS British American Tobacco (Brands) Ltd, Globe House, 4 Temple Place, WC2R2PG LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Fretex Norge AS, Torneroseveien 7, 4315 SANDNES, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:41 Opplæringsvirksomhet, herunder attføringstjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Anhul Janqhuai Automobile Group Ltd, 176 Donqliu Road, Bahoe district HEFEI CITY, ANHUI PROVINCE, CN Hans Chr Steenstrup, Postboks 1348 Vika, 0113 OSLO, Klasse:12 Kjøretøy; biler, busser, sportskjøretøy, elektriske kjøretøy, lastebiler, varebiler, sykkelbiler, gaffeltrucker, understell til kjøretøy. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOTOMANAGE Citrix Online LLC, 6500 Hollister Avenue, CA93117 GOLETA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:38 Klasse:42 Datamaskinprogrammer. Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare vertsdataprogrammer til bruk av andre knyttet til oppdagelse, overvåking, søking, sporing, analyse, varsling og rapportering av data innenfor området informasjonsteknologiledelse, og til å oppdage, indeksere, identifisere, søke og samhandle et bredt utvalg av informasjon innenfor et bredt utvalg av områder. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke American Cigarette Company (Overseas) Ltd, Zaehlerweg 4, 6300 ZUG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Chillnorway AS, Aslakveien 20, 0753 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; vesker. Klasse:25 Klasse:42 Klær, fottøy, hodeplagg. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design av klær. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Chillnorway AS, Aslakveien 20, 0753 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; vesker. Klasse:25 Klasse:42 Klær, fottøy, hodeplagg. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design av klær. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke AKADEMIET RGE AS, Lars Hilles gate 17, 5008 BERGEN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kursvirksomhet; utvikling av skole-, kurs- og utdanningskonsepter; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stiftelsen Flyktninghjelpen, Postboks 6758 St. Olavsplass, 0130 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker og bøker; instruksjons- og undervisningsmateriale. Klasse:36 Veldedighetsinnsamlinger. Klasse:43 Informasjon og rådgivning vedrørende innlosjering av flyktninger. Klasse:44 Medisinske tjenester til flyktninger, samt informasjon og rådgivning i denne forbindelse. Klasse:45 Juridiske tjenester i forbindelse med flyktningsarbeid i utlandet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RODICUM Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, LEVERKUSEN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Ugressdrepende preparater og preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; insekticider, herbicider, fungicider. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRAVEL TOUCH Yooba AB, Box 2244, RRKÖPING, SE Klasse:16 Magasiner (tidsskrifter). Klasse:35 Klasse:39 Annonser (spredning av reklame), fjernsynsreklame, on-line annonsering på datanettverk, organisering av handels- og reklameutstillinger, reklame (fjernsyns-), reklame (radio), reklameannonser (utsendelse av-), reklamevirksomhet. Reiser (organisering av-), reisereservering, reservering (plass-)[transport]. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Levi Strauss & Co, 1155 Battery Street, CA94111 SAN FRANCISCO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Boretti Design Boretti Design Maria C B Røthe, Linjeveien 72 A, 1087 OSLO, Klasse:42 Grafisk formgiving (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VekstNett ASTRID NØRSTERUD, RDRE FJELLSVEI 41, 3530 RØYSE, Klasse:35 Klasse:41 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Khonsu D3 Vitamin Body Cream KHONSU AS, Postboks 2919, Tøyen, 0645 OSLO, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse:3 Klasse:5 Klasse:44 Produkter innenfor naturmedisin og alternativ medisin, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske produkter for hudpleie, kosmetiske kremer Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; kremer for medisinske formål, smertestillende midler, vitamintilskudd og kosttilskudd som inneholder vitamin D, vitamintilskudd og kosttilskudd som inneholder vitamin D3, kosttilskudd av vitamin D i kremform, kosttilskudd av vitamin D3 i i kremform, produkter som styrker kroppens opptak av hormoner, produkter som styrker kroppens opptak av vitamin D og D3 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker, naturmedisinsk behandling, alternativmedisinsk behandling, apotektjenester, helsekosttjenester, konsultasjon og rådgivning vedrørende kosttilskudd og naturmedisin (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KHONSU AS, Postboks 2919, Tøyen, 0645 OSLO, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse:3 Produkter innenfor naturmedisin og alternativ medisin, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske produkter for hudpleie, kosmetiske kremer Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; kremer for medisinske formål, smertestillende midler, vitamintilskudd og kosttilskudd som inneholder vitamin D, vitamintilskudd og kosttilskudd som inneholder vitamin D3, kosttilskudd av vitamin D i kremform, kosttilskudd av vitamin D3 i i kremform, produkter som styrker kroppens opptak av hormoner, produkter som styrker kroppens opptak av vitamin D og D3 Klasse:44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker, naturmedisinsk behandling, alternativmedisinsk behandling, apotektjenester, helsekosttjenester, konsultasjon og rådgivning vedrørende kosttilskudd og naturmedisin 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DRY TECH The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 BOSTON, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Antiperspiranter og deodoranter til personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Renate Kirchner Pro Helse, Hemnesvegen 436, 8642 FINNEIDFJORD, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, parfymevarer med naturlige ingredienser, kremer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, helsekostprodukt, urteprodukt. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Solo - solskinn på flaske Solo-Foreningen, v/styrets formann, Trondheimsveien 2 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Klasse:32 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GRAVER GUTTA Rørleggergutta AS, Møllerveien 27, 3140 NØTTERØY, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; gravevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RØRLEGGER GUTTA Rørleggergutta AS, Møllerveien 27, 3140 NØTTERØY, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, rørleggertjenester; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BYGGMESTER GUTTA Rørleggergutta AS, Møllerveien 27, 3140 NØTTERØY, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SNEKKER GUTTA Rørleggergutta AS, Møllerveien 27, 3140 NØTTERØY, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, snekkervirksomhet. 15

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/09-2009.05.04 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 19/09-2009.05.04 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 19/09-2009.05.04 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/11-2011.01.24 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 04/11-2011.01.24 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 04/11-2011.01.24 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer