nr 35/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 35/ årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...40 Innsigelser...94 Avgjørelser etter innsigelser...95 Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer...96 Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke V&S Vin & Sprit AB (publ), Årstaängsvägen 19a, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DHL TRACK & PLACE DHL Operations BV, Gebouw Office Centre, Jozef Israelskade 48G, 1072SB AMSTERDAM, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 39 Transport, særlig transport av varer ved hjelp av motorkjøretøy, godsvogn, jernbane, skip og fly; pakking og oppbevaring av varer; transportinformasjon; fraktmeglervirksomhet, avlossing av frakt; oppbevaringsinformasjon; kurertjenester; logistikk innen transportsektoren; innsamling, transport og levering av varer, særlig dokumenter, pakker og forsendelser, partier, brev og paller; befraktning via skip, fly, jernbane, motorkjøretøy og godsvogn; oppfølgingstjenester, omfattende elektronisk sporing av varer og deler, særlig dokumenter, partier, pakker, brev og paller (crack and tracing); lagerhusadministrering, organisering og håndtering av returnerte varer (returadministrering); utleie av lagringscontainere; brev, frakt og ekspress-leveringstjenester; utleie av lagerhus; logistikkonsultasjon; forsendelseshåndtering/utføring; organisering av vare og forsendelsesdata; oppstilling av alle transittdokumenter; forsyning av informasjon relatert til håndtering, transport og logistikk, særlig håndtering og transport av dokumenter, brev, pakker og forsendelser, partier og paller; forsyning av informasjon og data på databaser og/eller internett, særlig innen feltet for brevpost, partier og ekspresstjenester, distribusjon av aviser og magasiner, forsendelse og levering av post, behandling og frankering av post. SOUTH WEST Sandryds Handels AB, Box 10406, KUNGSBACKA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 18 Håndvesker, porteføljer, reisevesker, myke bager med bærereim, ryggsekker, lommebøker, portemonéer 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MALEFICENT Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lydbåndopptakere; kassettspillere; kassetter; lydplater; høyttalere; kikkerter; kalkulatorer; bærbart videokamera; kameraer; CD-ROM; CD-ROM drivere (som del av en computer); CD-ROM skrivere (som del av computer); mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; frontplate til mobiltelefoner; CD spillere; CD-opptakere; CD'er; dataspillprogrammer; dataspillkassetter og -plater; computere; computer hardware; tastatur til computere; kontrollanordning til computere; mus til computere; drivere til disketter til computere; computer software; trådløse telefoner; dekorative magneter; digitale kameraer; DVD'er; DVDspillere; DVD-opptakere; digital versatile plater; digitale videoplater; elektroniske planleggere; brilleetuier; briller; hodetelefoner; karaokemaskiner; mikrofoner; MP3 spillere; modem (som del av en computer); musematter; spillefilmer; personsøkere; bærbare stereoanlegg; digitale personlige assistenter (PDA'er); printere; radioer; solbriller; telefoner; TV'er; videokameraer; videokameraer; videokassettopptakere; videokassettspillere; videospillkassetter; videospilldiketter og -plater; videobånd; videospillkassetter; videokassetter; videofoner; walkietalkier; håndledds- og armstøtter til bruk med computere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRIOLLO Viña Concha Y Toro SA, Nueva Tajamar 481, Torre Norte Piso 15, Las Condes SANTIAGO, CL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Vin og musserende vin. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av TVog radioprogrammer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av lyd- og videoinnspillinger; informasjon om underholdning; produksjon av underholdningsshow og interaktive programmer for distribusjon via TV-, kabel, satellitt, audio- og videomedia, kassetter, laserplater, dataplater, disketter og elektroniske media; produksjon og tilveiebringelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; underholdningsparker og temaparktjenester; utdanning og underholdningstjenester tilbudt i eller relatert til temaparker; sceneshow; presentasjon av liveopptredener; teaterproduksjon; underholdningstjenester. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet JP (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Namco Bandai Holdings Inc, 9F Taiyo Life Shinagawa Building, , Konan, Minato-ku, TOKYO, JP Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, 9 Ørepropper, laboratorieapparater og - instrumenter, maskiner og instrumenter for måling og testing, kraftdistribusjon eller kontrollmaskiner og apparater, roterende omformere, fasemodifikatorer, batterier, battericeller, elektriske eller magnetiske målere og testere, elektriske wire og kabler, fotografiske maskiner og apparater, kinematografiske maskiner og apparater, optiske apparater og instrumenter, briller (lorgnetter og beskyttelsesbriller), behandlede glass (ikke for byggevirksomhet), livredningsapparater og utstyr, maskiner og apparater for telekommunikasjon (inkludert reimer og stropper for mobiltelefoner, deler og tilbehør for telekommunikasjonsmaskiner og apparater), nedlastbare computerprogrammer, alle for mobiltelefoner; nedlastbare bilder for bruk som bakgrunnsbilder for mobiltelefoner, nedlastbare lydeller musikkfiler for bruk som ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare computerprogrammer samt dertil hørende tilleggsdata; elektroniske kretser, magnetiske bånd, magnetiske kort, magnetiske plater og disketter, optiske plater og disketter, alle i form av innregistrerte computerprogrammer, og andre elektroniske maskiner, apparater og deres deler (inkludert musematter, deksler for tastaturer, og annet periferiutstyr for elektroniske maskiner og apparater); opptak (inkludert forhåndsinnspilte kompaktplater og - disketter), metronomer, elektroniske kretser, CD-ROM eller andre minnemedia, alle i form av innregistrerte automatiske gjennomføringsprogrammer for elektroniske musikkinstrumenter; elektrolysatorer (elektrolyttiske celler); videospillmaskiner, videospillmaskinkabinetter, programkodede elektroniske kretser eller annen minnemedia for videospillmaskiner, spillprogrammer, alle for kommersielt bruk; deler og utstyr for videospillmaskiner, alle for kommersielt bruk; nedlastbare videospillprogrammer samt dertil hørende tilleggsdata, alt for kommersielt bruk; spilleautomater, simulatorer for sport og trening, simulatorer for kjøring av motorkjøretøyer, elektriske flatejern, elektriske krølltenger for hår, elektriske alarmklokker, varselstrekanter for kjøretøyer, selvlysende eller mekaniske signallys og merking for bruk langs veier, signalbokser og signalmerking for togtrafikk, brannalarmer, gassalarmer, tyverialarmer og anti-tyveri varslingsapparater, hansker for beskyttelse mot ulykker, brannslukningsapparater, brannhydranter, brannbukker og dyser, sprinkelsystemer for beskyttelse mot brann, brannbåter, brannlokomotiver, brannbiler, sigarettennere for biler, beskyttelseshjelmer, brannsikre klær, støvmasker, gassmasker, sveisemasker, magnetkjerner, lednings- og wiremotstandere, elektroder, eksponert kinematografisk film, eksponerte billedbånd, sokkelstativ for billedbånd, forhåndsinnspilte videodisketter og kassetter, nedlastbare bilder og bevegelige bilder, elektroniske publikasjoner, salgsautomater, maskiner for utleie av spillemynter, maskiner for veksling av spillemynter, myntstyrte porter for bilparkeringsfasiliteter, kassaapparater, maskiner for mynttelling eller myntsortering, vekslingsmaskiner; elektriske signaltavler for fremvisning av målere for den aktuelle ytelse eller dets like; fotokopieringsmaskiner, manuelt betjente beregningsapparater, tids- og datostemplingsmaskiner, kontrollur, avstemmingsmaskiner, faktureringsmaskiner, kontrollapparater for frimerker, lysbilderegulatorer, vektbelter [for dykking], våtdrakter [for dykking], oppblåsbare flottører for svømming, beskyttelseshjelmer for sport, oksygentanker [for dykking]; vibrasjonsbrett for svømming, regulatorer [for dykking], dykkemaskiner og apparater [ikke for sport], elektriske sveisebueapparater, elektriske sveiseapparater; videospillmaskiner for bruk sammen med televisjonsmottakere, elektriske strømkretser av typen ROM innsats, magnetiske bånd, magnetiske kort, magnetiske plater og disketter, optiske plater og disketter eller andre typer minnemedia, alt bærende forhåndsinnspilte spillprogrammer for hjemmebruk; nedlastbare spillprogrammer for hjemmebruk samt dertil tilhørende tilleggsdata; elektriske kretser, CD- ROM eller andre typer minnemedia, alt for opptak for spillprogrammer for håndholdte spill med flytende krystall displayer; nedlastbar musikk, nedlastbare spillprogrammer for håndholdte spill med flytende krystall displayer samt alle typer dertil tilhørende tilleggsdata; klarelamper [for kontroll av egg], elektriske døråpnere. 16 Lim og andre klebemidler for papirvarer eller husholdningsformål, forseglingsvoks, regletter [stempler] for printere [interline leads], trykktyper, blåkopieringsmaskiner, adresseringsmaskiner, fargebånd, automatiske frimerke- eller frankeringspåsettingsmaskiner, elektriske stiftemaskiner for kontorbruk, konvolutt lukkemaskiner for kontorbruk, frimerke- eller frankeringspåstrykningsmaskiner, tegneredskaper, skrivemaskiner, mimeografapparater og -maskiner, avløsningsduplikatorer, makuleringsapparater [for kontorbruk], frankeringsmaskiner [stemplingsmaskiner], roterende duplikatorer, elektriske blyantspisserer, malekoster for dekoratører eller kunstnere, papirbleier for babyer, kasser av papir for industriell bruk, plastikkfilm for innpakning av mat for husholdningsbruk, søppelposer av papir for husholdningsbruk, søppelposer av plastikk [for husholdningsbruk], karaffelbrikker av papir, plastikkposer for husholdningsbruk, papir typer, skredderkritt, papirbannere, papirflagg, innendørs akvarier samt tilbehør for akvarier, hygienisk papir, papirhåndklær, bordservietter av papir, papirhåndklær for håndvask, papirlommetørklær, merkelapper for bagasje, trykte lotteribilsetter av papir (andre enn leketøy), bordduker av papir, papir og papp, kontorrekvisita og studiemateriale, album, samlekort, forseglinger og klistremerker, trykksaker, malerier og kalligrafiske arbeider, fotografier, stativer for fotografier. 28 Skivoks; spillmaskiner (unntatt videospillmaskiner for kommersielt bruk), spillmaskinkabinetter (unntatt videospillmaskiner for kommersielt bruk), deler, tilbehør og periferiutstyr for 5

6 registrerte varemerker /07 spillmaskiner (unntatt videospillmaskiner for kommersielt bruk), underholdningsroboter, unntatt for kommersielt bruk; andre underholdningsmaskiner og apparater for underholdningsparker (unntatt videospill for kommersielt bruk), leker for innendørs husdyr og kjeledyr, leker (inkludert håndholdte spill med flytende krystall displayer og deres deler og tilbehør, roboter for underholdning, roboter for utdanning), dukker, utstyr for GO spill (japansk bordspill), UTAGARUTA spillkort (japansk kortspill), utstyr for SHOGI spill (japansk sjakkspill), terninger, utstyr for SUGOROKU spill (japansk bordspill), terningbegre, ruterspill, sjakkspill, damspill [dambrikke sett], trylleapparater, dominospill, KARUTA spillkort (japanske kortspill), spillkort, HANAFUDA spillkort (japansk kortspill), andre kortspill, tilbehør for Mah-jong (kinesisk spill), tilbehør for bordspill, tilbehør og apparater for spill, utstyr for biljardspill, sportsutstyr, fiskeredskaper, sommerfuglnett og nett for samling av insekter (sportsartikler). 41 Lotterier; utdannings- og opplæringstjenester og instruksjoner relatert til kunst, håndverk, kunsthåndverk, sport eller vitenskap; fremskaffelse av informasjon om donasjon av menneskekropper og - organer for medisinsk forskning, ledelse av donasjoner av menneskekropper og -organer for medisinsk forskning; planlegging, behandling eller arrangering av seminarer, symposium, konferanser, forelesninger og workshops; dressur av dyr, planteutstillinger, dyreutstillinger; fremskaffelse av elektroniske publikasjoner, henvisninger og referanser til bibliotek for litteratur og dokumentfiler; kunstutstillinger, hager og parker for publikumsbesøk, grotter og huler for publikumsbesøk, publisering av bøker; planlegging eller arrangering av filmfremvisninger, show, lystspill, sceneoppsetninger, teater, eller musikkforestillinger; fremvisning av kinofilmer, kinofilmproduksjon eller kinofilm distribusjon; fremskaffelse av filmer vist gjennom internett; presentasjon av levende forestillinger; iscenesettelse av eller presentasjon av lystspill, sceneoppsetninger og teater; presentasjon av musikkforestillinger; fremskaffelse av musikk gjennom internett eller mobiltelefon kommunikasjon; produksjon av radioprogrammer, produksjon av televisjonsprogrammer; produksjon av videofilmer innenfor feltene utdanning, kultur, underholdning eller sport (unntatt for filmer, televisjonsprogrammer, radioprogrammer og reklame); produksjon av original disketter, produksjon av originale lydkassetter; produksjon av originale CD-ROM med musikk eller bilder; produksjonsledelse av radio- eller televisjonsprogrammer; drift av videoutstyr eller lydutstyr etc. for produksjon av radio- eller televisjonsprogrammer; drift av video, videoutstyr eller lydutstyr etc. for produksjon av radio- eller televisjonsprogrammer; planlegging, ledelse eller arrangering av sportskonkurranser; planlegging, ledelse eller arrangering av underholdning (unntatt filmer, show, lystspill, sceneoppsetninger og teater, musikkonserter, sportsarrangementer, hesteveddeløp, sykkelløp, båtrace, og billøp); planlegging, ledelse eller arrangering av billøp; tilveiebringelse av lyd- eller videostudioer, tilveiebringelse av bowlingbaner eller andre sportsfasiliteter; tilveiebringelse av underholdningsparker, tilveiebringelse av underholdningssentre fylt med spillmaskiner og apparater; tilveiebringelse av andre underholdningsfasiliteter; utleie av fasiliteter for filmer, show, lystspill, sceneoppsetninger og teater, musikkonserter eller utdannelse og opplæring; fremskaffelse av spill eller bilder relatert til spill gjennom kommunikasjon via computer terminaler; tilveiebringelse av spill gjennom kommunikasjon via mobiltelefon; tilveiebringelse av underholdningsinformasjon; tilveiebringelse av bilder gjennom internett eller mobiltelefonkommunikasjon; tilveiebringelse av animerte og andre bevegelige bilder gjennom internett eller mobiltelefon kommunikasjon; booking av seter for show, utleie av kinematografiske maskiner og apparater, utleie av eksponerte kinematografiske filmer, utleie av musikkinstrumenter, utleie av sportsutstyr, utleie av televisjonsapparater, utleie av radioapparater, bokutleie, utleie av forhåndsinnspilte kompakt plater og -disketter, utleie av forhåndsinnspilte magnet-optiske plater og disketter, utleie av forhåndsinnspilte magnetiske teiper eller andre fonografiske opptak; utleie av bildeinnspilte magnetiske teiper, magnetiske plater og disketter og optiske plater og disketter; utleie av billedinnspilte magnetiske teiper, magnetiske disketter og optiske disketter; utleie av film negativer, utleie av film positiver; utleie av optiske plater og disketter og andre minnemedia, alt i forbindelse med forhåndsinnspilte spillprogrammer for hjemmebruk; utleie av leker; fremskaffelse av videospill for forbruker gjennom kommunikasjon ved computer terminaler; utleie av underholdningsmaskiner og apparater, utleie av spilleautomater; utleie av utstyr og apparater for spill; utleie av malerier og kalligrafiske verk; fotografering, utleie av kameraer, utleie av optiske maskiner og instrumenter. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PERDITA, PONGO, LUCKY, ROLLY AND PENNY Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lydbåndopptakere; kassettspillere; kassetter; lydplater; høyttalere; kikkerter; kalkulatorer; bærbart videokamera; kameraer; CD-ROM; CD-ROM drivere (som del av en computer); CD-ROM skrivere (som del av computer); mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; frontplate til mobiltelefoner; CD spillere; CD-opptakere; CD'er; dataspillprogrammer; dataspillkassetter og -plater; computere; computer hardware; tastatur til computere; kontrollanordning til computere; mus til computere; drivere til disketter til computere; computer software; trådløse telefoner; dekorative magneter; digitale kameraer; DVD'er; DVDspillere; DVD-opptakere; digital versatile plater; digitale videoplater; elektroniske planleggere; brilleetuier; briller; hodetelefoner; karaokemaskiner; mikrofoner; MP3 spillere; modem (som del av en computer); musematter; spillefilmer; personsøkere; bærbare stereoanlegg; digitale personlige assistenter (PDA'er); printere; radioer; solbriller; telefoner; TV'er; videokameraer; videokameraer; videokassettopptakere; videokassettspillere; videospillkassetter; videospilldiketter og -plater; videobånd; videospillkassetter; videokassetter; videofoner; walkietalkier; håndledds- og armstøtter til bruk med computere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HUBRO Dale of Norway AS, 5722 DALEKVAM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 23 Garn og tråd for tekstile formål. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av TVog radioprogrammer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av lyd- og videoinnspillinger; informasjon om underholdning; produksjon av underholdningsshow og interaktive programmer for distribusjon via TV-, kabel, satellitt, audio- og videomedia, kassetter, laserplater, dataplater, disketter og elektroniske media; produksjon og tilveiebringelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; underholdningsparker og temaparktjenester; utdanning og underholdningstjenester tilbudt i eller relatert til temaparker; sceneshow; presentasjon av liveopptredener; teaterproduksjon; underholdningstjenester. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JIMINY CRICKET Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lydbåndopptakere; kassettspillere; kassetter; lydplater; høyttalere; kikkerter; kalkulatorer; bærbart videokamera; kameraer; CD-ROM; CD-ROM drivere (som del av en computer); CD-ROM skrivere (som del av computer); mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; frontplate til mobiltelefoner; CD spillere; CD-opptakere; CD'er; dataspillprogrammer; dataspillkassetter og -plater; computere; computer hardware; tastatur til computere; kontrollanordning til computere; mus til computere; drivere til disketter til computere; computer software; trådløse telefoner; dekorative magneter; digitale kameraer; DVD'er; DVDspillere; DVD-opptakere; digital versatile plater; digitale videoplater; elektroniske planleggere; brilleetuier; briller; hodetelefoner; karaokemaskiner; mikrofoner; MP3 spillere; modem (som del av en computer); musematter; spillefilmer; personsøkere; bærbare stereoanlegg; digitale personlige assistenter (PDA'er); printere; radioer; solbriller; telefoner; TV'er;videokameraer; videokameraer; videokassettopptakere; videokassettspillere; videospillkassetter; videospilldiketter og -plater; videobånd; videospillkassetter; videokassetter; videofoner; walkietalkier; håndledds- og armstøtter til bruk med computere. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av TVog radioprogrammer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av lyd- og videoinnspillinger; informasjon om underholdning; produksjon av underholdningsshow og interaktive programmer for distribusjon via TV-, kabel, satellitt, audio- og videomedia, kassetter, laserplater, dataplater, disketter og elektroniske media; produksjon og tilveiebringelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; underholdningsparker og temaparktjenester; utdanning og underholdningstjenester tilbudt i eller relatert til temaparker; sceneshow; presentasjon av liveopptredener; teaterproduksjon; underholdningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRUELLA DE VIL Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lydbåndopptakere; kassettspillere; kassetter; lydplater; høyttalere; kikkerter; kalkulatorer; bærbart videokamera; kameraer; CD-ROM; CD-ROM drivere (som del av en computer); CD-ROM skrivere (som del av computer); mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; frontplate til mobiltelefoner; CD spillere; CD-opptakere; CD'er; dataspillprogrammer; dataspillkassetter og -plater; computere; computer hardware; tastatur til computere; kontrollanordning til computere; mus til computere; drivere til disketter til computere; computer software; trådløse telefoner; dekorative magneter; digitale kameraer; DVD'er; DVDspillere; DVD-opptakere; digital versatile plater; digitale videoplater; elektroniske planleggere; brilleetuier; briller; hodetelefoner; karaokemaskiner; mikrofoner; MP3 spillere; modem (som del av en computer); musematter; spillefilmer; personsøkere; bærbare stereoanlegg; digitale personlige assistenter (PDA'er); printere; radioer; solbriller; telefoner; TV'er;videokameraer; videokameraer; videokassettopptakere; videokassettspillere; videospillkassetter; videospilldiketter og -plater; videobånd; videospillkassetter; videokassetter; videofoner; walkietalkier; håndledds- og armstøtter til bruk med computere. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av TVog radioprogrammer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av lyd- og videoinnspillinger; informasjon om underholdning; produksjon av underholdningsshow og interaktive programmer for distribusjon via TV-, kabel, satellitt, audio- og videomedia, kassetter, laserplater, dataplater, disketter og elektroniske media; produksjon og tilveiebringelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; underholdningsparker og temaparktjenester; utdanning og underholdningstjenester tilbudt i eller relatert til temaparker; sceneshow; presentasjon av liveopptredener; teaterproduksjon; underholdningstjenester. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FAUNA, FLORA AND MERRYWEATHER Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lydbåndopptakere; kassettspillere; kassetter; lydplater; høyttalere; kikkerter; kalkulatorer; bærbart videokamera; kameraer; CD-ROM; CD-ROM drivere (som del av en computer); CD-ROM skrivere (som del av computer); mobiltelefoner; tilbehør tilmobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; frontplate til mobiltelefoner; CD spillere; CD-opptakere; CD'er; dataspillprogrammer; dataspillkassetter og -plater; computere; computer hardware; tastatur til computere; kontrollanordning til computere; mus til computere; drivere til disketter til computere; computer software; trådløse telefoner; dekorative magneter; digitale kameraer; DVD'er; DVDspillere; DVD-opptakere; digital versatile plater; digitale videoplater; elektroniske planleggere; brilleetuier; briller; hodetelefoner; karaokemaskiner; mikrofoner; MP3 spillere; modem (som del av en computer); musematter; spillefilmer; personsøkere; bærbare stereoanlegg; digitale personlige assistenter (PDA'er); printere; radioer; solbriller; telefoner; TV'er;videokameraer; videokameraer; videokassettopptakere; videokassettspillere; videospillkassetter; videospilldiketter og -plater; videobånd; videospillkassetter; videokassetter; videofoner; walkietalkier; håndledds- og armstøtter til bruk med computere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Metafocus AS, Martin Lingsvei 17-25, 1367 SNARØYA, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av TVog radioprogrammer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av lyd- og videoinnspillinger; informasjon om underholdning; produksjon av underholdningsshow og interaktive programmer for distribusjon via TV-, kabel, satellitt, audio- og videomedia, kassetter, laserplater, dataplater, disketter og elektroniske media; produksjon og tilveiebringelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; underholdningsparker og temaparktjenester; utdanning og underholdningstjenester tilbudt i eller relatert til temaparker; sceneshow; presentasjon av liveopptredener; teaterproduksjon; underholdningstjenester. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEVEN DWARFS Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lydbåndopptakere; kassettspillere; kassetter; lydplater; høyttalere; kikkerter; kalkulatorer; bærbart videokamera; kameraer; CD-ROM; CD-ROM drivere (som del av en computer); CD-ROM skrivere (som del av computer); mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; frontplate til mobiltelefoner; CD spillere; CD-opptakere; CD'er; dataspillprogrammer; dataspillkassetter og -plater; computere; computer hardware; tastatur til computere; kontrollanordning til computere; mus til computere; drivere til disketter til computere; computer software; trådløse telefoner; dekorative magneter; digitale kameraer; DVD'er; DVDspillere; DVD-opptakere; digital versatile plater; digitale videoplater; elektroniske planleggere; brilleetuier; briller; hodetelefoner; karaokemaskiner; mikrofoner; MP3 spillere; modem (som del av en computer); musematter; spillefilmer; personsøkere; bærbare stereoanlegg; digitale personlige assistenter (PDA'er); printere; radioer; solbriller; telefoner; TV'er; videokameraer; videokameraer; videokassettopptakere; videokassettspillere; videospillkassetter; videospilldisketter og -plater; videobånd; videospillkassetter; videokassetter; videofoner; walkietalkier; håndledds- og armstøtter til bruk med computere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PENTAMIX 3M Co, P O Box 33427, MN SAINT PAUL, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 10 Automatisk blandeenhet for tann- og dentalmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HOUSE OF OSLO VIKA Storebrand v/aberdeen Property Investors, Postboks 1228 Vika, 0110 OSLO, Torkildsen Tennøe & Co Advokatfirma AS, Postboks 13 Majorstuen, 0330 OSLO, 35 Annonse og reklamevirksomhet; rådgivning om organisasjon og forretningsledelse; bistand ved ledelse og administrasjon av kjøpesentre og varehus; rådgivningstjenester for kjøpesentre og varehus; administrasjon av handelstjenester; kontortjenester; markedsføring av varer og tjenester i kjøpesentre. 36 Utleie av fast eiendom til ulike typer næringsvirksomhet; bestyrelse av fast eiendom. 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil innen handels- og kjøpesentervirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av spillefilmer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av TVog radioprogrammer; produksjon, presentasjon, distribusjon og utleie av lyd- og videoinnspillinger; informasjon om underholdning; produksjon av underholdningsshow og interaktive programmer for distribusjon via TV-, kabel, satellitt, audio- og videomedia, kassetter, laserplater, dataplater, disketter og elektroniske media; produksjon og tilveiebringelse av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjons- og datanettverk; underholdningsparker og temaparktjenester; utdanning og underholdningstjenester tilbudt i eller relatert til temaparker; sceneshow; presentasjon av liveopptredener; teaterproduksjon; underholdningstjenester. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke General Motors Corp, 300 Renaissance Center, MI DETROIT, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Brennstoffceller for mobile og stasjonære elektriske genereringskilder; elektriske energiceller, nemlig brennstoffceller og brennstoffcellekomponenter, og styreenheter for samme; batterier for motorkjøretøyer. 12 Motorkjøretøyer; motorkjøretøydeler, innkludert kraftgenereringsutstyr i form av brennstoffceller og brennstoffcellekraftgenereringsutstyr (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Per Jan Waagen, Granlunden 11, 4018 STAVANGER, 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Giertz Vinimport AB, Bredgränd 2, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, fruktkompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, konditorvarer og konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser(smakstilsetninger), krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter, vekster og blomster, næringsmidler til dyr; malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdlg vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stavanger Aftenblad ASA, Postboks 229, 4001 Stavanger, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklameannonser; formidling av avisabonnementer (for tredjemann); administrasjon av og forvaltning av data-arkiver, filer og dokumenter; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; konsulentbistand i forretningssaker og vedrørende elektronisk handel og forretningsdrift; markedsstudier og -undersøkelser; meningsmåling; public relation (PRvirksomhet); utarbeidelse og publisering av reklametekster; oppdatering av reklamemateriale og - dokumentasjon; reklameoppslag; utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); tilrettelegging og rådgivning vedrørende varesalg og tjenesteyting via et globalt datanettverk; statistisk informasjon; tekstbehandlingstjenester; utsendelse av reklamematenell og -annonser; økonomiske beregninger; informasjons-, rådgivningsog veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via internett eller ekstranett. 36 Finansinformasjon og -rådgivning; forsikringsinformasjon og -rådgivning; betaling via datanettverk; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via internett eller ekstranett. 38 Telekommunikasjon; presse- og informasjonsbyråer (nyheter); data-assistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler og optisk fibernettverk; telefonisk meddelelse; mobiltelefontjenester; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via internett eller ekstranett. 39 Transportinformasjon; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via internett eller ekstranett. 40 Trykkerivirksomhet. 41 Redaksjonsbyråer; booking av seter for kulturelle arrangementer; instruksjon (opplæring); utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; redigering av tekster; tekstforfattervirksomhet; underholdningsinformasjon; informasjon vedrørende utdannelse; nyhetsreportasjetjenester; reportasjetjenester; fotografireportasjer; yrkessveiledning; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via internett eller ekstranett. 12

13 registrerte varemerker /07 42 Opprettelse, drift, vedlikehold og ajourføring av portaler på et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; tekniske tjenester tilknyttet opprettelse, styring og forvaltning av databaser, filer og dokumenter; utforming av datasystemer; vertskap for nettsider; grafisk formgivning; gjenoppretting av data; moteinformasjon; meteorologisk informasjonstjeneste; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; utleie av dataprogrammer og tilgangstid til databaser for datahåndtering; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester levert via direkte datalinje eller via internett eller ekstranett. 43 Boligformidling (hoteller, pensjonater); pensjonat- og innkvarteringsreservering; informasjons-, rådgivnings- og veiledningstjenester vedrørende alle de forannevnte tjenester innbefattet slike tjenester lever via direkte datalinje eller via internett eller ekstranett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Byggmakker Norge AS, Postboks 650, 1400 SKI, 7 Bord (maskin-); boremaskiner; gressklippere (maskiner); høvelmaskiner; høytrykkspylere; håndboremaskiner, elektriske; håndverktøy (ikke hånddrevet); limpistoler (elektriske-); motorsager; sager (maskiner); slipemaskiner; slipemaskiner for knivblad; trykkluftmotorer; verktøy (ikke hånddrevne hånd-). 8 Beskjæringssakser; brekkjern; buer (sag-); filer; greip (gaffelformet redskap); gressklippere (hånddrevet); grev (redskap); hageredskaper, håndredskaper; hagesaker; hakker (redskap); hammere (redskap); huggjern; hullbor; høvler (håndredskap); jekk (manuelt drevet); jernverktøy og - redskaper, (manuelt drevne og ikke elektriske-); klippere (gress-)(hånddrevne); klippere (hånd-); knipetenger; kniver (håndverks-); meisler (redskap); murskjeer; river (redskap); sagbuer; sager (redskap); skristikker; skrutrekkere; skrutvinger; skuffe (redskap); slegger; sliperedskaper; spader; sparekniver; spett; spikerdor; spikertrekker (håndverktøy); stemjern; syler; tviner (skru-); verktøy (manuelt drevne); vinkler (redskap); økser. 9 Elektriske kabler; elektriske ledninger; kabler, elektriske; kontakter (stikk-); kontakterm elektriske; ledninger (elektriske). 11 Lamper (elektriske-), lamper for belysning; lysrør for belysning. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DTE Datautvikling AS, Postboks 196 Kalbakken, 0903 OSLO, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner, PCer, bærbare PCer, periferiutstyr til databehandlingsutstyr og datamaskiner. 16 Trykt materiell vedrørende databehandlingsutstyr og datamaskiner, håndbøker, brosjyrer, brevpapir, konvolutter. 35 Salg og utstilling av datamaskiner og databehandlingsutstyr, salg og utstilling av forannevnte varer, også via globale datanettverk, salg og markedsfremmende virksomhet i relasjon til datamaskiner og databehandlingsutstyr; annonse- og reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Datautvikling AS, Postboks 196 Kalbakken, 0903 OSLO, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner, PCer, bærbare PCer, periferiutstyr til databehandlingsutstyr og datamaskiner. 16 Trykt materiell vedrørende databehandlingsutstyr og datamaskiner, håndbøker, brosjyrer, brevpapir, konvolutter 35 Salg og utstilling av datamaskiner og databehandlingsutstyr, salg og utstilling av forannevnte varer, også via globale datanettverk, salg og markedsfremmende virksomhet i relasjon til datamaskiner og databehandlingsutstyr; annonse- og reklamevirksomhet. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke KWV Intellectual Properties (Pty) Ltd, La Concorde, 57 Main Street, 7624 PAARL, ZA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Alle slags alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZAIN Mobile Telecommunications Company (KSC), Shuweikh Residentianl, Block B6, Airport Street, Building KUWAIT, KW Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Mobiltelefoner, radiotelefoner, elektroniske planleggere og relaterte tilbehør til forannnevnte varer, nemlig hodesett, mikrofoner, bærevesker til høytalere, og belteclips; dataprogramvare og programmer brukt til overføring eller reproduksjon eller mottakelse av lyd, bilder, video eller data via telekommuniksjonsnettverk eller systemer mellom terminaler og til forbedring og muliggjøring av bruk og tilgang til datanettverk og telefonnettverk; dataprogramvare til bruk i standard databaseadministrasjon; dataprogramvare for elektronisk handel som tillater at brukeren legger inn bestillinger og utfører betalinger i området elektroniske forretningstransaksjoner via et globalt datanettverk eller telekommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for opplæring og produktstøtte for datamaskiner og mobiltelefoner i området kommunikasjon; dataspillprogramvare for mobile håndsett; dataprogramvare og programmer med funksjoner for musikk, spillefilm, animasjon, elektroniske bøker; dataprogramvare for distribusjon av informasjon og interaktive multimedia som består av tekst, bilder, video og lyd til brukere i området kommunikasjon; dataprogramvare og programmer for administrasjon og operasjon av trådløse telekommunikasjonsinnretninger; dataprogramvare for tilgang, søking, indeksering og gjenfinning av informasjon og data fra globale datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk for søking og navigering gjennom nettsteder på forannevnte nettverk; dataprogramvare for sending og mottakelse av korte meldinger og elektronisk post og til filtrering av ikke-informasjon fra dataen; analoge og digitale radiomottakere eller mottakere for data-, tale-, bilde- og videokommunikasjon; elektroniske spillprogramvare for mobile håndsett; kameraer, nemlig fotografiske kameraer, digitale kameraer, filmkameraer, videokameraer; systemer og apparater for elektronisk pengetransaksjoner, nemlig smartkort, smartkortlesere; kalkulatorer, kort til kommuniksjonsformål, alle forannevnte varer til bruk med kommunikasjonsapparater, globale posisjoneringsenheter. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HANGOVER Janic & Carlo AS, Sandstuveien 70, 0680 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; trillebager, handlenett, handlevesker, dokumentmapper, reisevesker og strandvesker. 22 Tau, reip, hyssing, nett, canvasnett, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); poser og sekker av tekstil for emballasje. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JAMEK MARINA Johs Sælen & Sønn AS, Postboks 155, 5201 OS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Dekk 1 AS, Janaflaten 30, 5179 GODVIK, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Modena Kjeden AS, Postboks 8236, Vågsbygd, 4676 KRISTIANSAND S, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Salgstjenester vedrørende, og oppstillingstjenester for andre av binde-, feste- og klebemidler og membraner tilhørende i klasse 1, varme- og sanitærartikler tilhørende i klasse 11, fugemasse og membraner tilhørende i klasse 17 og bygningsmaterialer tilhørende i klasse 19 slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hunter Diving Ltd, Aschchurch, GL208JS TEWKESBURY, GB Tom Vidar Børresen, c/otrelleborg Holding Norge AS, Postboks A, 3050 MJØNDALEN, 9 Dykkerutstyr, det vil si dykkerdrakter og tilhørende deler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ChemiRisk Occupational Hygiene Solutions AS, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, 9 Datamaskinprogrammer og innhold med hensyn til kjemikalier for bruk som: riskoanalyseverktøy, e-læringsprogramvare, databehandling, -input og -registrerings programvare, sikkerhetstjenester programvare, databaser, rapporteringsverktøy. 35 Bistand og tjenester for administrasjon/ledelse av industrielle og kommersielle bedrifter, kvalitetssikring, risikoanalyser, sikkerhetsanalyser, HMS analyser, opplæring, forretningsprosessutvikling, informasjon- og prosesssporing. 42 Teknologiske tjenester for programvarer design, utvikling, implementering, og tilpasning; industrielle analyser, risikoanalyser, databaseoppbygging og -utvikling, vitenskapelig og teknolgisk rapportering, informasjonsdeling og melding sending/mottak av analyseresultater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NoiseRisk Occupational Hygiene Solutions AS, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, 9 Datamaskinprogrammer og innhold med hensyn til kjemikalier for bruk som: riskoanalyseverktøy, e-læringsprogramvare, databehandling, -input og -registrerings programvare, sikkerhetstjenester programvare, databaser, rapporteringsverktøy. 35 Bistand og tjenester for administrasjon/ledelse av industrielle og kommersielle bedrifter: kvalitetssikring, risikoanalyser, sikkerhetsanalyser, HMS analyser, opplæring, forretningsprosessutvikling, informasjon- og prosesssporing. 42 Teknologiske tjenester for programvarer design, utvikling, implementering, og tilpasning; Industrielle analyser, risikoanalyser, databaseoppbygging og -utvikling, vitenskapelig og teknolgisk rapportering, informasjonsdeling og melding sending/mottak av analyseresultater. 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RiskStudio Occupational Hygiene Solutions AS, Postboks 8034, 4068 STAVANGER, 9 Datamaskinprogrammer og innhold med hensyn til kjemikalier for bruk som: riskoanalyseverktøy, e-læringsprogramvare, databehandling, -input og -registrerings programvare, sikkerhetstjenester programvare, databaser, rapporteringsverktøy. 35 Bistand og tjenester for administrasjon/ledelse av industrielle og kommersielle bedrifter: kvalitetssikring, risikoanalyser, sikkerhetsanalyser, HMS analyser, opplæring, forretningsprosessutvikling, informasjon- og prosesssporing. 42 Teknologiske tjenester for programvarer design, utvikling, implementering, og tilpasning; Industrielle analyser, risikoanalyser, databaseoppbygging og -utvikling, vitenskapelig og teknolgisk rapportering, informasjonsdeling og melding sending/mottak av analyseresultater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Zeng Hsing Industrial Co Ltd, No. 78, Yong Chang Road TAIPING CITY, TAICHUNG-HSIEN, TW Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 7 Symaskiner; støvsugere; deler og tilbehør til alle ovennevnte varer i klasse 7. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Panago AS, Grini Næringspark 8 d, 1361 ØSTERÅS, 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOLD STANDARD OF MARGARITAS Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Alkoholholdige drikkevarer. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet FI SIROCCO Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, ESBO, FI Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CELEST Syngenta Participations AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 BASEL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Midler for behandling av såkorn. 5 Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, insekticider og pesticider, herunder desinfeksjonsmidler; midler for behandling av såkorn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke CBR Textile GmbH, Hunäusstrasse 5, CELLE, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Parfymevarer, eteriske oljer,kosmetikk; kosmetiske artikler, leppestifter, øyensminke, eyeliner, sminke; rouge; hårvann; såper. 9 Solbriller; briller, etuier til solbriller og briller. 14 Juvelervarer, bijouteri, mansjettknapper, slipsnåler; nåler og brosjer; horologiske instrumenter, etuier til horologiske instrumenter, bånd/snorer til horologiske instrumenter; nøkkelringer. 16 Skrivesaker og papirvarer, skrive- og tegneredskaper; skrivemapper, papir og varer laget av papir; trykksaker; selvklebende papirlapper; fotografier; stands for fotografier. 18 Vesker og punger, ryggsekker, lær og lærimitasjoner, varer laget av disse materialer, nemlig beholdere ikke spesielt designet for gjenstandene som blir båret; små lærvarer, håndvesker/portemonéer, lommebøker, nøkkelbøker, kofferter og reisevesker; reisesett (lærvarer); paraplyer, parasoller og spaserstokker. 25 Klær, hodeplagg, fottøy; klestilbehør, nemlig belter, lommetørklær, hansker, slips og skjerf (ascots), brystholdere, bånd, skjerf, strømper, sokker, hodebånd; prefabrikerte lommer til klær. 26 Klestilbehør, nemlig elastiske ermeholdere, knapper; hårpynt, hårbånd, hårspenner; jakkemerker; beltelåser og beltespenner. 35 Reklamevirksomhet; bedriftsledelse; bedriftsadministrasjon; kontortjenester; tjenester knyttet til detaljhandel for alle varer i klassene 3, 9, 14, 16, 18, 25 og

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HJELLEGJERDE MANTOVANI Hjellegjerde ASA, Postboks 143, 6239 SYKKYLVEN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Møbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUPERTRIOEN Viacom International Inc, 1515 Broadway, NY10036 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Teatralske eller musikalske lydopptak eller videoopptak; solbriller; magneter; alle typer trådløs mobiltelefonutstyr og tilbehør, mobiltelefondeksler; ringetoner forstått som nedlastbare ringetoner, musikk, MP3er, grafikk, videobilder for trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger; innretninger for trådløs overføring og mobil kommunikasjon som tillater stemmegivning og mottak av tale- og tekstmeldinger mellom trådløse mobile kommunikasjonsinnretninger; stemmegivning og mottak av tale- og tekstmeldinger mellom trådløse mobile kommunikasjonsinnretninger; videospillprogrammer innspilt på kassetter, disker, CD ROM, magnetbånd og minidisker; computerspill programvare innspilt på disker, CD ROM og minidisker. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); magasiner (tidsskrifter); tidsskrifter; bøker og aviser; varer av papir og papp; skriveredskaper, blyanter, penner, notisblokker, skriveblokker, gratulasjonskort, overføringsbilder; figurer av pappmache; instruksjons- og undervisningsmateriell; trykte publikasjoner; brosjyrer, kataloger, guider; bæreposer; papirposer; pamfletter; flygeblader; nyhetsblader; fettstifter; malerkoster og -pensler; viskelær; linjaler; blyantspissere, blyantfutteraler og pennaler; blyantholdere; plakater; fotoalbum; ringpermer; mapper; notisbøker; dagbøker; kalendere; postkort; tegninger (grafikk); klistremerker; stensiler og sjablonger, klistremerker til støtfangere, fint papir, gavekort; merkelapper, brevpapir, innpakningsmaterialer av papir, papirtørkler, kopieringspapir, billetter, innpakningspapir, skrivepapir, papp, trykte computer programmer; papirtape og kort for bruk i databehandling. 18 Paraplyer, handlevesker, små ryggsekker, rumpetasker, budbagger, håndvesker, lommebøker og punger, sportsbagger, klesplaggbagger for reisende, ryggsekker, vekslepunger, skipssekker, strandbagger. 25 Badedrakter, badekåper og morgenkåper, strandtøy, belter (bekledning), shortser, jakker, frakker, sokker, fottøy, store mønstrede tørkler, sweatere, halloweenkostymer, kjoler og dresser, hansker, gymnastikkshortser, øremuffer, halsbekledning, pyjamaser, bukser, skjorter, treningsgensere, skiklær, slacks, solskjermer, hofteholdere, rullekraver, undertøy, vester, oppvarmingsdrakter, hodeplagg. 28 Spill og leketøy, nemlig spillkort, darts, dukker, myke dukker; actionfigurer og tilbehør dertil; separate videospillmaskiner som bruker CD-ROM, separate videospillmaskiner, separate audiooutputspillmaskiner og brettspill; sportsartikler, nemlig golfkøller, bailer for baseball, fotballer, baller for 20

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 49/06-2006.12.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/05-2005.12.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 52/05-2005.12.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 52/05-2005.12.27 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 05/07-2007.01.29 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/11-2011.04.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 14/11-2011.04.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 14/11-2011.04.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer