nr 50/ NO årgang 98 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 50/ NO årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelse ved dom Slettelser Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke British Sky Broadcasting Group plc, 6 Centaurs Business Park, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, GB Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, lyd innspilling, lydreproduksjon, telekommunikasjon, signalering, kontroll, livredning og undervisning, radio- og fjernsynsapparater og instrumenter; apparater for opptak av fjernsynsprogrammer, apparater for opptak, overføring, gjengivelse eller mottakelse av lyd, bilder eller audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske apparater til bruk for mottakelse av satellitt, terrestrisk eller kabel overføringer; fjernsyn; LCD, flatskjerm, og plasmaskjermer; hjemmekino systemer; forsterkere; høytalere; radioer; trådløse lyd og/eller audiovisuelle innretninger, portable trådløse lyd og/eller audiovisuelle innretninger; fjernkontroller; spillkontroller; trådløse spillkontroller; trådløse tastaturer; fjernsynsmottakere inneholdende dekodere; set-top bokser; digitale set-top bokser; høydefinisjons set-top bokser; personlig videospillere; set-top bokser for dekoding og for mottakelse av satellitter og satellittsignaler, terrestriske og kabel kringkastinger; apparater for dekoding av kodede signaler herunder set-top bokser for fjernsynsmottakelse; set-top boks apparater inneholdende dekoder og interaktiv seerguide; set-top boks apparater inneholdende dekoder og opptaker for opptakelse av fjernsyns- og lydprogrammer; set-top boks apparater inneholdende dekoder og programmerbar opptaker for overføring av lagrede innspillinger for lagring og også for sletting av eldre innspillinger; satellittdisker, -tallerkener, og parabolantenner; lav-støy blokker; satellitt måleinnretninger; dataprogramvare for data søking; kodete dataprogrammer, kodete dataprogrammer for datamaskiner og for databehandling og telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner; PDAer; modem for telefoner og for radioer; fjernsynsmottakerapparater inneholdende dekoder; settop bokser for dekoding og mottakelse av satellitt, satellittsignaler, terrestrisk kabel og digital abonnentlinjer (DSL), internett eller andre elektroniske kringkastinger; apparater for dekoding av kodede signaler; innspilte fjernsyns- og radioprogrammer; innspilte programmer for kringkasting eller andre overføringer via fjernsyn, radio, mobiltelefoner, PDAer og via PCer og datamaskiner; videoinnspillinger; multimediaapparater og -instrumenter; portable eller håndholdte computere; datamaskiner; computer hardware; computer hardware, apparater og instrumenter, alle for overføring, visning, mottakelse, lagring og søking av elektronisk informasjon; dataprogramvare; elektroniske dataspill; elektroniske interaktive dataspill; dataprogramvare; dataprogramvare og telekommunikasjonsapparater for opprettelse og muliggjøring av forbindelse til og kommunikasjon med databaser og Internett; dataprogramvare fremskaffet fra Internett; utstyr for avbrytelse eller avslutning (terminering) av nettverk; fastlinje og/eller trådløse computernettverk routers, modem, brannvegger og/eller broer; dataprogramvare og-dataprogrammer for fordeling til og til bruk for, seere av digitale fjernsynskanaler for fremvisning og kjøp av varer og tjenester; dataspillprogramvare og dataoppgave- og konkurranseprogramvare; datavideospill og/eller oppgaver tilpasset for bruk sammen med fjernsynsmottakere og skjermer eller med video monitorer eller med dataskjermer; dataprogrammer for interaktive fjernsyn og for interaktive spill og/eller konkurranser; elektroniske apparater for bruk sammen med fjernsynsmottakere i forbindelse med spill; spillekonsoller; interaktive videospillinnretninger inneholdende computer hardware og software og tilbehør derfor, nemlig spillkonsoller, spillkontrollere og dataprogramvare for betjening av spillkontroller; portable og/eller håndholdte elektroniske enheter for interaktive data og videospill; portable og/eller håndholdte elektroniske innretninger for mottakelse, spilling og overføring av musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, informasjon og kode; elektroniske publikasjoner; dataspill; computervideospill; underholdningsmaskiner; videoskjermer; videoprosjektorer; bånd, disketter og kabler, alle magnetiske; kassetter og patroner, alle tilpasset for bruk av forannevnte bånd; kodede kort; radio og fjernsyns signalantenner; musikk, lyd, videos, bilder, tekst og informasjon tilveiebrakt av eller ved hjelp av telekommunikasjons nettverk, ved online utlevering og ved hjelp av Internett og/eller "world wide web" eller andre kommunikasjonsnettverk; telefonringetoner (nedlastbare); apparater og instrumenter for leding, omkopling, transformering, akkumulering, regulering eller kontrollering av elektrisitet; apparater og instrumenter for mottakelse av radio og fjernsynskringkasting herunder for mottakelse av kabelsignaler, satellitt og digital kringkasting; smartkort; kredittkort; lojalitetskort; akustiske apparater eller instrumenter; adaptere; tekniske antenner; antenner; forsterkere; underholdningsapparater og instrumenter; kommunikasjonsapparater og instrumenter; kodete eller magnetiske bank- eller kredittkort; kinematografisk film; kinematografiske instrumenter og apparater; databærere; datalagring; elektriske instrumenter og apparater; elektroniske instrumenter og apparater; filmreproduserende instrumenter og apparater; håndholdte elektriske instrumenter og apparater; håndholdte elektroniske instrumenter og apparater; interaktive spill for undervisning eller underholdning; mobiltelefoner; film; telefonapparater og utstyr; deler og utstyr for alle forannevnte varer; solbriller; skinnetuier for mobiltelefoner; e-sell ved hjelp av (eller i form av) 3

4 registrerte varemerker /08 produkter, nemlig ved hjelp av nedlastbart mediainnhold, herunder video og film, fjernsynsprogrammer, dataspill, musikk, bilder og ringetoner tilveiebrakt ved eller gjennom Internett, telefonlinjer, kabel, trådløs overføring, satellitt eller terrestriske kringkastingstjenester; etuier, beholdere, beskyttende dekke og deler og utstyr derfor, alt til bruk med MP3-spillere, innretninger for lagring av musikk, media lagringsinnretninger og andre konsumerelektroniske innretninger; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 16 Papir, papirartikler og varer, papp og pappartikler laget av disse artikler, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; publikasjoner, aviser, periodiske magasiner, tegneserier, journaler (publiseringer) og bøker; publiseringer inneholdende strategiveiledninger, brukermanualer, bøker og magasiner, alt innenfor området dataspill, science fiction, spill og underholdning; spørrebøker, shoppingguider med opplistinger av produkter for kjøp; salgsfremmende litteratur relatert til promosjon av salg via digitalt fjernsyn, Internett eller andre telekommunikasjonskanaler; fotografier; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstner; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plakater og posters; postkort og gratulasjonskort; kalendere; dagbøker; kort og klistremerker for samling og oppbevaring i album; skriverekvisita; linjaler, viskelær; skrivepapir; pakninger bestående av skrivesaker og skrivesett; kataloger; kvitteringer, alt for ferier og for reiser til eller fra bestemmelsessteder; selvklebende merker og labels; annonseringsmateriale; reklamemateriale; poser; kredittkort instruksjonsmanualer; nyhetsbrev; penner; blyanter; skrivesaker; penn og blyantholdere; programblad; skrivesaker og papirvarer; brukerhåndbøker og manualer; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 28 Leker, spill og leketøy; elektroniske spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske spill, data eller videospill; videospill apparater; deler, utstyr, og ytre enheter, alt for de forannevnte varer; spillkort; kortspill; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; spill som innbefatter gambling; juletrepynt. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; management av kundeforhold og relasjoner til kunder; organisering, drift og kontroll av salg og planer for salgsfremmende insentiver; tilveiebringelse av produktinformasjon og rådgivning forbundet med mulige kjøpere av hjemmeunderholdningsutstyr, multimediaapparater og -instrumenter, fjernsyn og radio utstyr, audiovisuelt utstyr, set-top bokser, personlige videospillere, videospillere, dataspill programvare, computer hardware og periferiske innretninger; leie av annonseringsplass; fjernsynsreklame; forberedelse og presentasjon av audiovisuelle fremvisninger i reklameøyemed; spredning av annonseringsmateriale; arrangering, ledelse og avholdelse av fagmesser og utstillinger innen elektronikk, data og videospill for datamaskiner og for videospillindustrien; annonseringog reklamevirksomhet, nemlig kringkasting av stillestående bilder brukt for promosjon av fjernsynstjenester, og kringkasting av video, lyd og datasignaler brukt for forfrernmelse av fjernsynstjenester; samling av bedriftsstatistisk materiale og kommersiell informasjon; markedsstudier; forretningsplanlegging; inspeksjon, overvåkning og verdivurderingstjenester; mottagelse, lagring og tilveiebringelse av databasert bedriftsinformasjon; samling av informasjon inneholdende opplysninger om bedriftsstatestikk og kommersiell informasjon, alt relatert til fjernsyn, radio, satellitt kringkasting og videospill; lojalitetskort tjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer, nemlig skjønnhetsprodukter, toalettartikler, personlig-pleie- produkter, kosmetikk, parfyme, talglys, farmasøytiske og veterinære varer, maskiner til husholdsbruk, bygging, boligutbedringer og hagebruksvarer, utstyr til dekorering av boliger, maling, fernisser, lakker, båndverktøy og redskaper (manuelt drevne), vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter for veiing og måling, radio, fjernsyn, lydinnspilling, lydreproduksjon, telekommunikasjon, apparater og instrumenter for signalering og kontroll, undervisningsapparater og instrumenter, underholdningsapparater, videoskjermer, videoprosjektorer, data- og videospill, dataprogramvare, datamaskinvare og periferiinnretninger, dataspill maskinvare og periferiinnretninger, portable og/eller håndholdte innretninger eller computere for å spille elektroniske spill, datamaskin eller datavideospill, datamaskin eller videospill dataprogramvare, datamaskin programvare for spilling av videospill og dataspill, dataspillprogramvare, dataprogrammer for spill og konkurranser, spillkonsoller, interaktive videospill innretninger innbefattet i computer hardware og computer software og tilbehør derfor, portable og/eller håndholdte elektroniske innretninger for mottakelse, spilling og overføring av musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, informasjon og kode, portable trådløse audiovisuelle innretninger ("Portable Wireless Audio Devices"), kunstig virkelighetssystemer ("virtual reality systems"), hjemmeunderholdnings utstyr, multimediautstyr, audiovisuelt utstyr, video og fjernsynsutstyr, set-top bokser, personlig videospillere, videospillere, fjernsynsmottakere, satellitt mottagerutstyr, satellittdisker, -tallerkener, og parabolantenner, MP3-spillere og lesere, uinnspilte og forhåndsinnspilt lyd og kassetter, bånd, patroner og disker og disketter, forhåndsinnspilt musikk, CDer, DVDer, plater, bånd og faner, kameraer, telefoner, mobiltelefoner, tilbehør for mobiltelefoner, telefonringetoner, solbriller, briller, kontaktlinser, landbruks- og hageprodukter, musikkinstrumenter, medisinsk utstyr, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmebruk, inneholdende hvitevarer, smykker, klokker, armbåndsur, skrivesaker og papirvarer, elektroniske publikasjoner, trykte publikasjoner, bøker, aviser, blader, tegneserier, journaler, spørrebøker, shoppingguider med opplisting av produkter for kjøp, fjernsynsprogramblader, trykte skrifter og trykksaker, dagbøker, planbøker, gratulasjonskort, innpakningsgave- papir, skrivepapir, pakninger bestående av skrivesaker og skrivesett, klistremerker for samling og oppbevaring i album, lærvarer, bagasje, kofferter og reisevesker, klær, fottøy, hodeplagg og tilbehør dertil, tilbehør til hår, belysning, kjøkkenredskaper, glassvarer, porselen, ornamenter, møbler, kjøkken, sanitærvarer, kunst, malerier, plakater og posters, postkort, avtrykk, fotografier, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, steintøy, bestikk, møblementer og inventar, gulvtepper, tekstiler, dekketøy og bordduker, sengetøy, isenkramvarer, sysaker, symaskiner og tilbehør derfor, leker, spill og leketøy, spillkort, sportsartikler, treningsutstyr, campingutstyr, varer for kjæledyr, mat og drikkevarer, motorkjøretøyer og deler dertil, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene, herunder ved hjelp av internett websider, interaktive fjernsyns shoppekanaler, digitale fjernsyns shoppingkanaler, Internett handlehaver ("Internett walled garden") eller ved interaktive fjernsyn og/eller telekommunikasjon (herunder stemme, telefoni og/eller overføring av digital informasjon eller data) og/eller interaktive digitale media; kundeinformasjon og 4

5 registrerte varemerker /08 konsulenttjenester i relasjon til kringkastingsmottakelses-apparater og instrumenter og deler og utstyr dertil, herunder kabel, satellitt og terrestrisk, analog eller digital mottakelse; informasjon og rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester; tilveiebringelse av bedriftsinformasjon og rådgivning. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; mobile og fastelinje telekommunikasjonstjenester; kommunikasjonstjenester; satellitt, cellulær og radio kommunikasjonstjenester; fjernsyns- og radiokringkasting; transmisjon og kommunikasjonstjenester; kringkasting og overføring av radio og/eller fjernsynsprogrammer og/eller filmer; satellitt, DTT, kabel, DSL og bredbånd kringkasting og/eller overføring av lyd og/eller audiovisuell programmering; overføring av lyd, video og/eller audiovisuell programmering (på en hvilken som helst måte); overføring av videofilmer; kringkasting og overføring av fjernsynsprogrammer og filmer til personlige datamaskiner; kringkasting og kommunikasjon ved eller ved hjelp av datamaskiner; overføring av lyd, video og/eller audiovisuell programmering ved Internett protokoll (IPTV); telekommunikasjonstjenester over Internett inneholdende men ikke begrenset til tjenester ved hjelp av stemme over Internett protokoll (VOIP); tilveiebringelse av tilgang og/eller oppkoblingsmulighet til stasjonært, portabelt så vel som trådløst bredbåndsnettverk; overføring av tekst, meldinger, lyd og/eller bilder; anskaffelse av audiovisuelt innhold; kommunikasjon av informasjon (herunder web sider), data ved radio, telekommunikasjon og ved satellitt; telefon, mobiltelefon, samling og overføring av meldinger, radiovarsling, samtaleavledning, telefonsvarer og ved tjenester via forespørsler; private nummertjenester; tekst-tv tjenester, lån av utskiftningapparater og -instrumenter innen telekommunikasjon og kommunikasjon i tilfelle sammenbrudd, tap eller tyveri; overføring av meldinger og bilder ved hjelp av computere; meldingstjenester nemlig, sending, mottaking og videresending av meldinger i form av tekst, lyd, grafiske bilder eller video eller kombinasjoner av disse formater; øyeblikkelige meldingstjenester; tekstmeldingstjenester (SMS); multimedia- meldingstjenester (MMS); enhetlige meldingstjenester; talepost tjenester; video konferansetjenester; video telefontjenester; drift av søkemaskiner; tilveiebringelse av tilgang til telekommunikasjons infrastruktur for andre operasjoner og operatører; tilveiebringelse av tilgang til elektronisk konferanser, diskusjonsgrupper og chat-rooms; utleie, leasing eller leie av apparater, instrumenter, installasjoner eller komponenter til bruk for eller i forbindelse med forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og konsulenttjenester relatert til forannevnte; kommunikasjonstjenester ved eller ved bruk av satellitt, fjernsyn og/eller radio; pressebyråtjenester; anskaffelse av tilgang til nyheter, aktuelle offentlige anliggender og sports informasjon; utleie, leie og leasing av kommunikasjons apparater; elektronisk posttjenester; telekommunikasjonstjenester relatert til Internett; telekommunikasjon av informasjon (herunder websider); anskaffelse av lokalbaserte tjenester for telekommunikasjon og kommunikasjons apparater og instrumenter; anskaffelse av trådløs bruk av protokolltjenester herunder slike som benytter sikker kommunikasjonskanal; anskaffelse av informasjon relatert til eller som identifiserer telekommunikasjons og kommunikasjons apparater og instrumenter; anskaffelse av telekommunikasjons linker og koblinger til datamaskin databaser og websider på Internett; telekommunikasjonstjenester dedikert til detaljhandelsvarer og tjenester gjennom interaktiv kommunikasjon med kunder; interaktive fjernsynstjenester; interaktive tjenester for fjernsynsseere herunder slike som ser på mobiltelefoner og personlige datamaskiner; fjernsyns kringkastings tjenester inneholdende interaktive tjenester for seerguider og intelligent automatisert utvalg for programregistrering og opptak av programmer, interaktive tjenester for fjernsynsseere som muliggjør automatisk innspilling og lagring av programmer initiert på basis av kunders seervaner eller preferanser; tilveiebringelse for interaktive fjernsynsseere (herunder slike som ser på sine mobiltelefoner eller personlige datamaskiner), tilgang til informasjon, data, grafikk, lyd og/eller audiovisuelt innhold fra en begrenset gruppe av Intemett websider eller portaler; kringkasting og overføring av interaktive fjernsyn, interaktive spill, interaktive nyheter, interaktiv sport, interaktiv underholdning og interaktive konkurranser; video på forespørsel og nærstående forespørselstjenester; strømmende og pågående leveranser av video på forespørsel strømmer til kunder; tilveiebringelse av filmer, videoer og fjernsynsprogram til seere på etterspørsel og nærstående forespørsel; profesjonell konsulentvirksomhet relatert til kringkasting; tilveiebringelse av tilgang til databaser som lagrer informasjon relatert til en rekke utvalg av varer og tjenester, muliggjøring av tilgang til Internett; tilveiebringelse av kontakt eller kobling mellom websider og fjernsynsseere via interaktive fjernsynsportaler; Internett handlehaver ("internett walled garden"); internett portaltjenester; webportaltjenester; tilveiebringelse av bredbåndstjenester, interaktive fjernsynsportaltjenester for tilveiebringelse av tilgang til Internett websider for fjernsynsseere via deres fjernsynsmottagelsesutstyr, herunder digitalt fjernsynsmottakelsesutstyr; tilveiebringelse av adgang til Internett websider for mobiltelefonbrukere; profesjonell konsultasjon og informasjon og rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester; leasing av tilgangstid til en informasjonsdatabase; tilveiebringelse av tilgang til databaser som lagrer informasjon relatert til et mangfold av utvalg av varer; telekommunikasjonsinformasjon; faktiske informasjonstjenester relatert til fjernsynskringkasting; audiovisuelle kommunikasjonstjenester; data kommunikasjonstjenester; data kringkastingstjenester; levering av meldinger; levering av radio programmer, fjernsynsprogrammer, filmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller audiovisuelt materiale eller film; utleie, leasing eller leie av kommunikasjonsutstyr; sending av meldinger; telefonisk eller telefon kommunikasjonstjenester; e-sell ved hjelp av tjeneser, såvel som ved levering av eller ved hjelp av telekommunikasjon av media innhold; herunder video og filmer; fjernsynsprogrammer, dataspill, musikk, bilder og ringetoner tilveiebrakt ved hjelp av Internett; telefonlinje; kabel, trådøs overføring, satellitt eller terrestrisk kringkastingstjenester; overvåking, organisasjon og analyse av samtale informasjon; samtalesortering og screeningtjenester; samtalevarslingstjenester; konsulentvirksomhet, rådgiving eller tilveiebringelse av informasjon relatert til foregående. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; tilveiebringelse av audiovisuelt innhold; utdannelsesvirksomhet og underholdningsvirksomhet ved eller ved hjelp av radio, fjernsyn, telefoni, internett og online databaser; utleie, leie, og leasing av kinomatiske filmer, videoer, DVDer, lydinnspillinger, lydinnspillingsapparater, sportsapparater, fjernsyn og videospillere, DVD-spillere og radioopptakere; produksjon av filmer for fjernsyn og kino; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare online elektroniske publikasjoner; publisering av blader og magasiner, bøker, tekster og trykksaker; publisering av elektroniske bøker eller journaler, online; tilveiebringelse av fasiliteter i form av innspillingsstudioer; produksjon av direktesendte forestillinger eller programmer; 5

6 registrerte varemerker /08 organisering av sportsaktiviteter og konkurranser-; billettkontortjenester; produksjon og prestering av programmer overført ved eller ved hjelp av fjernsyn, Internett eller andre telekommunikasjonskanaler for gjennomføring av interaktive visninger, for beskuelse og kjøp av varer; billettreservasjonstjenester relatert til underholdningvirksomhet; produksjon, presentasjon og distribusjon av radio- og fjernsynsprogrammer, interaktiv fjernsyn, interaktiv spill, interaktiv underholdning og interaktive konkurranser, produksjonspresentasjon og distribusjon av konkurranser, tevlinger, spill, spørrekonkurranser, studiounderholdning og begivenheter med deltakelse av publikum; interaktive utvelgelser av fjernsynsprogrammer for seere; tilveiebringelse av interaktiv underholdning, nyheter, kulturelle aktiviteter og sport for fjernsynsseere; interaktive tjenester for fjernsynsseere; seerguidetjenester; seerguidetjenester for fasilitering av innspillinger og regulær terminleie av programmer og filmer; automatisk initierte innspillingstjenester av fjernsynsprogrammer på basis av kunders eller seeres seervaner/preferanser; video på forespørsel og nærstående forespørselstjenester; tilveiebringelse av filmer, videoer, og fjernsynsprogrammer til seere på forespørsel og nærstående forespørselstjenester; sportslige og kulturelle aktiviteter; veddemål, spill- og gamblingstjenester, kredittveddemål, spill, gambling, lotteri eller bookmakervirksomhet; veddemål ved eller ved hjelp av kredittkort, spill, gambling, lotteri eller bookmakervirksomhet; organisering og gjennomføring av lotterier, lotteridrift; elektronisk vedding, spill, gambling, lotteri eller bookmakervirksomhet tilveiebrakt av eller ved hjelp av internett, eller av eller ved hjelp av globale nettverk, eller online fra en computemettverk databaser, eller ved hjelp av telefoni, herunder til mobiltelefoner, eller via fjernsynskanaler, herunder fjernsynskanaler distribuert ved hjelp av satellitt, terrestrisk eller kabelfjernsyn kringkasting; arrangering og gjennomføring av konkurranser for videospill-spillere og dataspill-spillere; betal- og betalbare spilltjenester ("pay to play games services"); interaktive spill og spilltjenester via nettverk og med deltakelse spiller- til spiller ("peer to peer"); interaktive pokerspill og spill herunder både i en-spiller og i flere- eller multispiller formater; presentasjon og produksjon av pokerkonkurranser, turneringer, spill, spilling og gambling; elektroniske publiseringstjenester, videoinnspilling og opptakstjenester, informasjon og rådgivningstjenester relatert til forannevnte tjenester; nyheter, aktuelle spørsmål eller hendelser og utdanningsrettede informasjonstjenester, informasjonog rådgivningstjenester relatert til fjernsyn og radio programmer, til utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport; informasjon og rådgivningstjenester relatert til fjernsyn og radioprogrammer, til utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport, tilveiebrakt online av eller ved hjelp av databaser eller Internett eller til mobiltelefoner; faktainformasjonstjenester relatert til fjernsyn og radio programmer, nyheter og sport; instruksjonstjenester, opplæringstjenester; fritidstjenester; rådgivende tjenester relatert til underholdning; arrangering av konferanser, seminarer, symposier og arbeidsgrupper ("workshops"); arrangering av utstillinger eller festivaler; reservasjonsbyråtjenester; kino og kinematografiske tjenester; kinostudiotjenester, fordeling av radio programmer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; produksjon av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; redigering av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndinnspilte videobånd, lyd og og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte video kassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; utleie, lisensiering, leasing eller leie av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; markedsføring av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; fremstilling, spilling og visning av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; overføring av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; fornøyelsesparktjenester med filmer som tema, radio eller fjernsynsproduksjoner; organisering og ledelse av fornøyelsesparker og temaparker; organisering av underholdning; forberedelse av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, forhåndsinnspilte videobånd, DVDer, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, forhåndsinnspilte videodisker og disketter eller spillefilmer for distribusjon til overføringer eller kringkasting på hvilken som helst måte; tilveiebringelse av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, lyd og/eller visuelt materiale eller spillefilmer, online (ikke nedlastbare); publikasjon og distribusjon av trykte medier og innspillinger; digitale billedbehandlingstjenester; dubbing; videobåndredigering; underholdning; filmproduksjon; leie av spillefilmer; filmstudioer; tilveiebringelse av kinofasiliteter; produksjon av forestillinger og show; videofilm båndproduksjon; leie av lydutstyr; leie av belysningsapparater for teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer, leie av spillefilmer; leie av filmprosjektorer og tilbehør, leie av radioutstyr; leie av fjernsyn og fjernsynsutstyr; leie av sportsutstyr; leie av videokameraer; leie av videobånd; leie av videoopptakere og avspillere; teater produksjoner; filmstudiotjenester; organisering av og vertskap for premie og prisseremonier; presentasjon av filmer; produksjon av spesialeffekter for filmer; opptaksstudiotjenester; distribusjon og levering av video og lydinnhold ved salg og leie, hvorved kunden er berettiget til en eller flere visninger av mediainnhold via eller ved hjelp av en hvilken som helst avspillings innretning; rådgivning eller tilveiebringelse av informasjon forbundet med forannevnte. 42 Design og utvikling av computer hardware og computer software; design, tegning og skrivearbeid på oppdrag, alt for innsamling av websider på Internett; informasjon som tilveiebrakt online fra computerdatabaser eller via lnternett; hosting av websider; konstruering, oppretting, laging og vedlikehold av websider; datatjenester for interaktiv kommunikasjon og kringkasting; installasjon, leie og vedlikehold av dataprogramvare; værvarsling; hjemmedatamaskinstjenester, nemlig computerkonsultasjon, installasjon, reparasjon og vedlikehold av dataprogramvare, oppdatering og ajourføring av dataprogramvare og computerstøttetjenester og support; datatjenester for å besørge tilgang til kommunikasjon eller data nettverk; datatjenester for å besørge tilgang til underholdning, utdanning, informasjon og data via telefon, linjer, kabel, tråd eller wire, fiber; databaser eller datanettverk; datatjenester for å besørge tilgang til og gjenvinning av informasjon, meldinger, tekst, lyd, bilder og data via datamaskin eller datanettverk; organisering av infrastruktur for å gjøre fjernsynsabonnenter i stand til å få tilgang til internettjenester via fjernsyn; administrasjonstjenester for bedrifter; rådgivning 6

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 13/07-2007.03.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 24/07-2007.06.11 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/13-2013.10.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 44/13-2013.10.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 44/13-2013.10.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer