nr 50/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 50/ NO årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelse ved dom Slettelser Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke British Sky Broadcasting Group plc, 6 Centaurs Business Park, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, GB Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, lyd innspilling, lydreproduksjon, telekommunikasjon, signalering, kontroll, livredning og undervisning, radio- og fjernsynsapparater og instrumenter; apparater for opptak av fjernsynsprogrammer, apparater for opptak, overføring, gjengivelse eller mottakelse av lyd, bilder eller audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske apparater til bruk for mottakelse av satellitt, terrestrisk eller kabel overføringer; fjernsyn; LCD, flatskjerm, og plasmaskjermer; hjemmekino systemer; forsterkere; høytalere; radioer; trådløse lyd og/eller audiovisuelle innretninger, portable trådløse lyd og/eller audiovisuelle innretninger; fjernkontroller; spillkontroller; trådløse spillkontroller; trådløse tastaturer; fjernsynsmottakere inneholdende dekodere; set-top bokser; digitale set-top bokser; høydefinisjons set-top bokser; personlig videospillere; set-top bokser for dekoding og for mottakelse av satellitter og satellittsignaler, terrestriske og kabel kringkastinger; apparater for dekoding av kodede signaler herunder set-top bokser for fjernsynsmottakelse; set-top boks apparater inneholdende dekoder og interaktiv seerguide; set-top boks apparater inneholdende dekoder og opptaker for opptakelse av fjernsyns- og lydprogrammer; set-top boks apparater inneholdende dekoder og programmerbar opptaker for overføring av lagrede innspillinger for lagring og også for sletting av eldre innspillinger; satellittdisker, -tallerkener, og parabolantenner; lav-støy blokker; satellitt måleinnretninger; dataprogramvare for data søking; kodete dataprogrammer, kodete dataprogrammer for datamaskiner og for databehandling og telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner; PDAer; modem for telefoner og for radioer; fjernsynsmottakerapparater inneholdende dekoder; settop bokser for dekoding og mottakelse av satellitt, satellittsignaler, terrestrisk kabel og digital abonnentlinjer (DSL), internett eller andre elektroniske kringkastinger; apparater for dekoding av kodede signaler; innspilte fjernsyns- og radioprogrammer; innspilte programmer for kringkasting eller andre overføringer via fjernsyn, radio, mobiltelefoner, PDAer og via PCer og datamaskiner; videoinnspillinger; multimediaapparater og -instrumenter; portable eller håndholdte computere; datamaskiner; computer hardware; computer hardware, apparater og instrumenter, alle for overføring, visning, mottakelse, lagring og søking av elektronisk informasjon; dataprogramvare; elektroniske dataspill; elektroniske interaktive dataspill; dataprogramvare; dataprogramvare og telekommunikasjonsapparater for opprettelse og muliggjøring av forbindelse til og kommunikasjon med databaser og Internett; dataprogramvare fremskaffet fra Internett; utstyr for avbrytelse eller avslutning (terminering) av nettverk; fastlinje og/eller trådløse computernettverk routers, modem, brannvegger og/eller broer; dataprogramvare og-dataprogrammer for fordeling til og til bruk for, seere av digitale fjernsynskanaler for fremvisning og kjøp av varer og tjenester; dataspillprogramvare og dataoppgave- og konkurranseprogramvare; datavideospill og/eller oppgaver tilpasset for bruk sammen med fjernsynsmottakere og skjermer eller med video monitorer eller med dataskjermer; dataprogrammer for interaktive fjernsyn og for interaktive spill og/eller konkurranser; elektroniske apparater for bruk sammen med fjernsynsmottakere i forbindelse med spill; spillekonsoller; interaktive videospillinnretninger inneholdende computer hardware og software og tilbehør derfor, nemlig spillkonsoller, spillkontrollere og dataprogramvare for betjening av spillkontroller; portable og/eller håndholdte elektroniske enheter for interaktive data og videospill; portable og/eller håndholdte elektroniske innretninger for mottakelse, spilling og overføring av musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, informasjon og kode; elektroniske publikasjoner; dataspill; computervideospill; underholdningsmaskiner; videoskjermer; videoprosjektorer; bånd, disketter og kabler, alle magnetiske; kassetter og patroner, alle tilpasset for bruk av forannevnte bånd; kodede kort; radio og fjernsyns signalantenner; musikk, lyd, videos, bilder, tekst og informasjon tilveiebrakt av eller ved hjelp av telekommunikasjons nettverk, ved online utlevering og ved hjelp av Internett og/eller "world wide web" eller andre kommunikasjonsnettverk; telefonringetoner (nedlastbare); apparater og instrumenter for leding, omkopling, transformering, akkumulering, regulering eller kontrollering av elektrisitet; apparater og instrumenter for mottakelse av radio og fjernsynskringkasting herunder for mottakelse av kabelsignaler, satellitt og digital kringkasting; smartkort; kredittkort; lojalitetskort; akustiske apparater eller instrumenter; adaptere; tekniske antenner; antenner; forsterkere; underholdningsapparater og instrumenter; kommunikasjonsapparater og instrumenter; kodete eller magnetiske bank- eller kredittkort; kinematografisk film; kinematografiske instrumenter og apparater; databærere; datalagring; elektriske instrumenter og apparater; elektroniske instrumenter og apparater; filmreproduserende instrumenter og apparater; håndholdte elektriske instrumenter og apparater; håndholdte elektroniske instrumenter og apparater; interaktive spill for undervisning eller underholdning; mobiltelefoner; film; telefonapparater og utstyr; deler og utstyr for alle forannevnte varer; solbriller; skinnetuier for mobiltelefoner; e-sell ved hjelp av (eller i form av) 3

4 registrerte varemerker /08 produkter, nemlig ved hjelp av nedlastbart mediainnhold, herunder video og film, fjernsynsprogrammer, dataspill, musikk, bilder og ringetoner tilveiebrakt ved eller gjennom Internett, telefonlinjer, kabel, trådløs overføring, satellitt eller terrestriske kringkastingstjenester; etuier, beholdere, beskyttende dekke og deler og utstyr derfor, alt til bruk med MP3-spillere, innretninger for lagring av musikk, media lagringsinnretninger og andre konsumerelektroniske innretninger; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 16 Papir, papirartikler og varer, papp og pappartikler laget av disse artikler, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; publikasjoner, aviser, periodiske magasiner, tegneserier, journaler (publiseringer) og bøker; publiseringer inneholdende strategiveiledninger, brukermanualer, bøker og magasiner, alt innenfor området dataspill, science fiction, spill og underholdning; spørrebøker, shoppingguider med opplistinger av produkter for kjøp; salgsfremmende litteratur relatert til promosjon av salg via digitalt fjernsyn, Internett eller andre telekommunikasjonskanaler; fotografier; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstner; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plakater og posters; postkort og gratulasjonskort; kalendere; dagbøker; kort og klistremerker for samling og oppbevaring i album; skriverekvisita; linjaler, viskelær; skrivepapir; pakninger bestående av skrivesaker og skrivesett; kataloger; kvitteringer, alt for ferier og for reiser til eller fra bestemmelsessteder; selvklebende merker og labels; annonseringsmateriale; reklamemateriale; poser; kredittkort instruksjonsmanualer; nyhetsbrev; penner; blyanter; skrivesaker; penn og blyantholdere; programblad; skrivesaker og papirvarer; brukerhåndbøker og manualer; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 28 Leker, spill og leketøy; elektroniske spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske spill, data eller videospill; videospill apparater; deler, utstyr, og ytre enheter, alt for de forannevnte varer; spillkort; kortspill; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; spill som innbefatter gambling; juletrepynt. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; management av kundeforhold og relasjoner til kunder; organisering, drift og kontroll av salg og planer for salgsfremmende insentiver; tilveiebringelse av produktinformasjon og rådgivning forbundet med mulige kjøpere av hjemmeunderholdningsutstyr, multimediaapparater og -instrumenter, fjernsyn og radio utstyr, audiovisuelt utstyr, set-top bokser, personlige videospillere, videospillere, dataspill programvare, computer hardware og periferiske innretninger; leie av annonseringsplass; fjernsynsreklame; forberedelse og presentasjon av audiovisuelle fremvisninger i reklameøyemed; spredning av annonseringsmateriale; arrangering, ledelse og avholdelse av fagmesser og utstillinger innen elektronikk, data og videospill for datamaskiner og for videospillindustrien; annonseringog reklamevirksomhet, nemlig kringkasting av stillestående bilder brukt for promosjon av fjernsynstjenester, og kringkasting av video, lyd og datasignaler brukt for forfrernmelse av fjernsynstjenester; samling av bedriftsstatistisk materiale og kommersiell informasjon; markedsstudier; forretningsplanlegging; inspeksjon, overvåkning og verdivurderingstjenester; mottagelse, lagring og tilveiebringelse av databasert bedriftsinformasjon; samling av informasjon inneholdende opplysninger om bedriftsstatestikk og kommersiell informasjon, alt relatert til fjernsyn, radio, satellitt kringkasting og videospill; lojalitetskort tjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer, nemlig skjønnhetsprodukter, toalettartikler, personlig-pleie- produkter, kosmetikk, parfyme, talglys, farmasøytiske og veterinære varer, maskiner til husholdsbruk, bygging, boligutbedringer og hagebruksvarer, utstyr til dekorering av boliger, maling, fernisser, lakker, båndverktøy og redskaper (manuelt drevne), vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter for veiing og måling, radio, fjernsyn, lydinnspilling, lydreproduksjon, telekommunikasjon, apparater og instrumenter for signalering og kontroll, undervisningsapparater og instrumenter, underholdningsapparater, videoskjermer, videoprosjektorer, data- og videospill, dataprogramvare, datamaskinvare og periferiinnretninger, dataspill maskinvare og periferiinnretninger, portable og/eller håndholdte innretninger eller computere for å spille elektroniske spill, datamaskin eller datavideospill, datamaskin eller videospill dataprogramvare, datamaskin programvare for spilling av videospill og dataspill, dataspillprogramvare, dataprogrammer for spill og konkurranser, spillkonsoller, interaktive videospill innretninger innbefattet i computer hardware og computer software og tilbehør derfor, portable og/eller håndholdte elektroniske innretninger for mottakelse, spilling og overføring av musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, informasjon og kode, portable trådløse audiovisuelle innretninger ("Portable Wireless Audio Devices"), kunstig virkelighetssystemer ("virtual reality systems"), hjemmeunderholdnings utstyr, multimediautstyr, audiovisuelt utstyr, video og fjernsynsutstyr, set-top bokser, personlig videospillere, videospillere, fjernsynsmottakere, satellitt mottagerutstyr, satellittdisker, -tallerkener, og parabolantenner, MP3-spillere og lesere, uinnspilte og forhåndsinnspilt lyd og kassetter, bånd, patroner og disker og disketter, forhåndsinnspilt musikk, CDer, DVDer, plater, bånd og faner, kameraer, telefoner, mobiltelefoner, tilbehør for mobiltelefoner, telefonringetoner, solbriller, briller, kontaktlinser, landbruks- og hageprodukter, musikkinstrumenter, medisinsk utstyr, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmebruk, inneholdende hvitevarer, smykker, klokker, armbåndsur, skrivesaker og papirvarer, elektroniske publikasjoner, trykte publikasjoner, bøker, aviser, blader, tegneserier, journaler, spørrebøker, shoppingguider med opplisting av produkter for kjøp, fjernsynsprogramblader, trykte skrifter og trykksaker, dagbøker, planbøker, gratulasjonskort, innpakningsgave- papir, skrivepapir, pakninger bestående av skrivesaker og skrivesett, klistremerker for samling og oppbevaring i album, lærvarer, bagasje, kofferter og reisevesker, klær, fottøy, hodeplagg og tilbehør dertil, tilbehør til hår, belysning, kjøkkenredskaper, glassvarer, porselen, ornamenter, møbler, kjøkken, sanitærvarer, kunst, malerier, plakater og posters, postkort, avtrykk, fotografier, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, steintøy, bestikk, møblementer og inventar, gulvtepper, tekstiler, dekketøy og bordduker, sengetøy, isenkramvarer, sysaker, symaskiner og tilbehør derfor, leker, spill og leketøy, spillkort, sportsartikler, treningsutstyr, campingutstyr, varer for kjæledyr, mat og drikkevarer, motorkjøretøyer og deler dertil, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene, herunder ved hjelp av internett websider, interaktive fjernsyns shoppekanaler, digitale fjernsyns shoppingkanaler, Internett handlehaver ("Internett walled garden") eller ved interaktive fjernsyn og/eller telekommunikasjon (herunder stemme, telefoni og/eller overføring av digital informasjon eller data) og/eller interaktive digitale media; kundeinformasjon og 4

5 registrerte varemerker /08 konsulenttjenester i relasjon til kringkastingsmottakelses-apparater og instrumenter og deler og utstyr dertil, herunder kabel, satellitt og terrestrisk, analog eller digital mottakelse; informasjon og rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester; tilveiebringelse av bedriftsinformasjon og rådgivning. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; mobile og fastelinje telekommunikasjonstjenester; kommunikasjonstjenester; satellitt, cellulær og radio kommunikasjonstjenester; fjernsyns- og radiokringkasting; transmisjon og kommunikasjonstjenester; kringkasting og overføring av radio og/eller fjernsynsprogrammer og/eller filmer; satellitt, DTT, kabel, DSL og bredbånd kringkasting og/eller overføring av lyd og/eller audiovisuell programmering; overføring av lyd, video og/eller audiovisuell programmering (på en hvilken som helst måte); overføring av videofilmer; kringkasting og overføring av fjernsynsprogrammer og filmer til personlige datamaskiner; kringkasting og kommunikasjon ved eller ved hjelp av datamaskiner; overføring av lyd, video og/eller audiovisuell programmering ved Internett protokoll (IPTV); telekommunikasjonstjenester over Internett inneholdende men ikke begrenset til tjenester ved hjelp av stemme over Internett protokoll (VOIP); tilveiebringelse av tilgang og/eller oppkoblingsmulighet til stasjonært, portabelt så vel som trådløst bredbåndsnettverk; overføring av tekst, meldinger, lyd og/eller bilder; anskaffelse av audiovisuelt innhold; kommunikasjon av informasjon (herunder web sider), data ved radio, telekommunikasjon og ved satellitt; telefon, mobiltelefon, samling og overføring av meldinger, radiovarsling, samtaleavledning, telefonsvarer og ved tjenester via forespørsler; private nummertjenester; tekst-tv tjenester, lån av utskiftningapparater og -instrumenter innen telekommunikasjon og kommunikasjon i tilfelle sammenbrudd, tap eller tyveri; overføring av meldinger og bilder ved hjelp av computere; meldingstjenester nemlig, sending, mottaking og videresending av meldinger i form av tekst, lyd, grafiske bilder eller video eller kombinasjoner av disse formater; øyeblikkelige meldingstjenester; tekstmeldingstjenester (SMS); multimedia- meldingstjenester (MMS); enhetlige meldingstjenester; talepost tjenester; video konferansetjenester; video telefontjenester; drift av søkemaskiner; tilveiebringelse av tilgang til telekommunikasjons infrastruktur for andre operasjoner og operatører; tilveiebringelse av tilgang til elektronisk konferanser, diskusjonsgrupper og chat-rooms; utleie, leasing eller leie av apparater, instrumenter, installasjoner eller komponenter til bruk for eller i forbindelse med forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og konsulenttjenester relatert til forannevnte; kommunikasjonstjenester ved eller ved bruk av satellitt, fjernsyn og/eller radio; pressebyråtjenester; anskaffelse av tilgang til nyheter, aktuelle offentlige anliggender og sports informasjon; utleie, leie og leasing av kommunikasjons apparater; elektronisk posttjenester; telekommunikasjonstjenester relatert til Internett; telekommunikasjon av informasjon (herunder websider); anskaffelse av lokalbaserte tjenester for telekommunikasjon og kommunikasjons apparater og instrumenter; anskaffelse av trådløs bruk av protokolltjenester herunder slike som benytter sikker kommunikasjonskanal; anskaffelse av informasjon relatert til eller som identifiserer telekommunikasjons og kommunikasjons apparater og instrumenter; anskaffelse av telekommunikasjons linker og koblinger til datamaskin databaser og websider på Internett; telekommunikasjonstjenester dedikert til detaljhandelsvarer og tjenester gjennom interaktiv kommunikasjon med kunder; interaktive fjernsynstjenester; interaktive tjenester for fjernsynsseere herunder slike som ser på mobiltelefoner og personlige datamaskiner; fjernsyns kringkastings tjenester inneholdende interaktive tjenester for seerguider og intelligent automatisert utvalg for programregistrering og opptak av programmer, interaktive tjenester for fjernsynsseere som muliggjør automatisk innspilling og lagring av programmer initiert på basis av kunders seervaner eller preferanser; tilveiebringelse for interaktive fjernsynsseere (herunder slike som ser på sine mobiltelefoner eller personlige datamaskiner), tilgang til informasjon, data, grafikk, lyd og/eller audiovisuelt innhold fra en begrenset gruppe av Intemett websider eller portaler; kringkasting og overføring av interaktive fjernsyn, interaktive spill, interaktive nyheter, interaktiv sport, interaktiv underholdning og interaktive konkurranser; video på forespørsel og nærstående forespørselstjenester; strømmende og pågående leveranser av video på forespørsel strømmer til kunder; tilveiebringelse av filmer, videoer og fjernsynsprogram til seere på etterspørsel og nærstående forespørsel; profesjonell konsulentvirksomhet relatert til kringkasting; tilveiebringelse av tilgang til databaser som lagrer informasjon relatert til en rekke utvalg av varer og tjenester, muliggjøring av tilgang til Internett; tilveiebringelse av kontakt eller kobling mellom websider og fjernsynsseere via interaktive fjernsynsportaler; Internett handlehaver ("internett walled garden"); internett portaltjenester; webportaltjenester; tilveiebringelse av bredbåndstjenester, interaktive fjernsynsportaltjenester for tilveiebringelse av tilgang til Internett websider for fjernsynsseere via deres fjernsynsmottagelsesutstyr, herunder digitalt fjernsynsmottakelsesutstyr; tilveiebringelse av adgang til Internett websider for mobiltelefonbrukere; profesjonell konsultasjon og informasjon og rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester; leasing av tilgangstid til en informasjonsdatabase; tilveiebringelse av tilgang til databaser som lagrer informasjon relatert til et mangfold av utvalg av varer; telekommunikasjonsinformasjon; faktiske informasjonstjenester relatert til fjernsynskringkasting; audiovisuelle kommunikasjonstjenester; data kommunikasjonstjenester; data kringkastingstjenester; levering av meldinger; levering av radio programmer, fjernsynsprogrammer, filmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller audiovisuelt materiale eller film; utleie, leasing eller leie av kommunikasjonsutstyr; sending av meldinger; telefonisk eller telefon kommunikasjonstjenester; e-sell ved hjelp av tjeneser, såvel som ved levering av eller ved hjelp av telekommunikasjon av media innhold; herunder video og filmer; fjernsynsprogrammer, dataspill, musikk, bilder og ringetoner tilveiebrakt ved hjelp av Internett; telefonlinje; kabel, trådøs overføring, satellitt eller terrestrisk kringkastingstjenester; overvåking, organisasjon og analyse av samtale informasjon; samtalesortering og screeningtjenester; samtalevarslingstjenester; konsulentvirksomhet, rådgiving eller tilveiebringelse av informasjon relatert til foregående. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; tilveiebringelse av audiovisuelt innhold; utdannelsesvirksomhet og underholdningsvirksomhet ved eller ved hjelp av radio, fjernsyn, telefoni, internett og online databaser; utleie, leie, og leasing av kinomatiske filmer, videoer, DVDer, lydinnspillinger, lydinnspillingsapparater, sportsapparater, fjernsyn og videospillere, DVD-spillere og radioopptakere; produksjon av filmer for fjernsyn og kino; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare online elektroniske publikasjoner; publisering av blader og magasiner, bøker, tekster og trykksaker; publisering av elektroniske bøker eller journaler, online; tilveiebringelse av fasiliteter i form av innspillingsstudioer; produksjon av direktesendte forestillinger eller programmer; 5

6 registrerte varemerker /08 organisering av sportsaktiviteter og konkurranser-; billettkontortjenester; produksjon og prestering av programmer overført ved eller ved hjelp av fjernsyn, Internett eller andre telekommunikasjonskanaler for gjennomføring av interaktive visninger, for beskuelse og kjøp av varer; billettreservasjonstjenester relatert til underholdningvirksomhet; produksjon, presentasjon og distribusjon av radio- og fjernsynsprogrammer, interaktiv fjernsyn, interaktiv spill, interaktiv underholdning og interaktive konkurranser, produksjonspresentasjon og distribusjon av konkurranser, tevlinger, spill, spørrekonkurranser, studiounderholdning og begivenheter med deltakelse av publikum; interaktive utvelgelser av fjernsynsprogrammer for seere; tilveiebringelse av interaktiv underholdning, nyheter, kulturelle aktiviteter og sport for fjernsynsseere; interaktive tjenester for fjernsynsseere; seerguidetjenester; seerguidetjenester for fasilitering av innspillinger og regulær terminleie av programmer og filmer; automatisk initierte innspillingstjenester av fjernsynsprogrammer på basis av kunders eller seeres seervaner/preferanser; video på forespørsel og nærstående forespørselstjenester; tilveiebringelse av filmer, videoer, og fjernsynsprogrammer til seere på forespørsel og nærstående forespørselstjenester; sportslige og kulturelle aktiviteter; veddemål, spill- og gamblingstjenester, kredittveddemål, spill, gambling, lotteri eller bookmakervirksomhet; veddemål ved eller ved hjelp av kredittkort, spill, gambling, lotteri eller bookmakervirksomhet; organisering og gjennomføring av lotterier, lotteridrift; elektronisk vedding, spill, gambling, lotteri eller bookmakervirksomhet tilveiebrakt av eller ved hjelp av internett, eller av eller ved hjelp av globale nettverk, eller online fra en computemettverk databaser, eller ved hjelp av telefoni, herunder til mobiltelefoner, eller via fjernsynskanaler, herunder fjernsynskanaler distribuert ved hjelp av satellitt, terrestrisk eller kabelfjernsyn kringkasting; arrangering og gjennomføring av konkurranser for videospill-spillere og dataspill-spillere; betal- og betalbare spilltjenester ("pay to play games services"); interaktive spill og spilltjenester via nettverk og med deltakelse spiller- til spiller ("peer to peer"); interaktive pokerspill og spill herunder både i en-spiller og i flere- eller multispiller formater; presentasjon og produksjon av pokerkonkurranser, turneringer, spill, spilling og gambling; elektroniske publiseringstjenester, videoinnspilling og opptakstjenester, informasjon og rådgivningstjenester relatert til forannevnte tjenester; nyheter, aktuelle spørsmål eller hendelser og utdanningsrettede informasjonstjenester, informasjonog rådgivningstjenester relatert til fjernsyn og radio programmer, til utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport; informasjon og rådgivningstjenester relatert til fjernsyn og radioprogrammer, til utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport, tilveiebrakt online av eller ved hjelp av databaser eller Internett eller til mobiltelefoner; faktainformasjonstjenester relatert til fjernsyn og radio programmer, nyheter og sport; instruksjonstjenester, opplæringstjenester; fritidstjenester; rådgivende tjenester relatert til underholdning; arrangering av konferanser, seminarer, symposier og arbeidsgrupper ("workshops"); arrangering av utstillinger eller festivaler; reservasjonsbyråtjenester; kino og kinematografiske tjenester; kinostudiotjenester, fordeling av radio programmer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; produksjon av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; redigering av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndinnspilte videobånd, lyd og og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte video kassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; utleie, lisensiering, leasing eller leie av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; markedsføring av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; fremstilling, spilling og visning av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; overføring av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; fornøyelsesparktjenester med filmer som tema, radio eller fjernsynsproduksjoner; organisering og ledelse av fornøyelsesparker og temaparker; organisering av underholdning; forberedelse av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, forhåndsinnspilte videobånd, DVDer, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, forhåndsinnspilte videodisker og disketter eller spillefilmer for distribusjon til overføringer eller kringkasting på hvilken som helst måte; tilveiebringelse av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, lyd og/eller visuelt materiale eller spillefilmer, online (ikke nedlastbare); publikasjon og distribusjon av trykte medier og innspillinger; digitale billedbehandlingstjenester; dubbing; videobåndredigering; underholdning; filmproduksjon; leie av spillefilmer; filmstudioer; tilveiebringelse av kinofasiliteter; produksjon av forestillinger og show; videofilm båndproduksjon; leie av lydutstyr; leie av belysningsapparater for teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer, leie av spillefilmer; leie av filmprosjektorer og tilbehør, leie av radioutstyr; leie av fjernsyn og fjernsynsutstyr; leie av sportsutstyr; leie av videokameraer; leie av videobånd; leie av videoopptakere og avspillere; teater produksjoner; filmstudiotjenester; organisering av og vertskap for premie og prisseremonier; presentasjon av filmer; produksjon av spesialeffekter for filmer; opptaksstudiotjenester; distribusjon og levering av video og lydinnhold ved salg og leie, hvorved kunden er berettiget til en eller flere visninger av mediainnhold via eller ved hjelp av en hvilken som helst avspillings innretning; rådgivning eller tilveiebringelse av informasjon forbundet med forannevnte. 42 Design og utvikling av computer hardware og computer software; design, tegning og skrivearbeid på oppdrag, alt for innsamling av websider på Internett; informasjon som tilveiebrakt online fra computerdatabaser eller via lnternett; hosting av websider; konstruering, oppretting, laging og vedlikehold av websider; datatjenester for interaktiv kommunikasjon og kringkasting; installasjon, leie og vedlikehold av dataprogramvare; værvarsling; hjemmedatamaskinstjenester, nemlig computerkonsultasjon, installasjon, reparasjon og vedlikehold av dataprogramvare, oppdatering og ajourføring av dataprogramvare og computerstøttetjenester og support; datatjenester for å besørge tilgang til kommunikasjon eller data nettverk; datatjenester for å besørge tilgang til underholdning, utdanning, informasjon og data via telefon, linjer, kabel, tråd eller wire, fiber; databaser eller datanettverk; datatjenester for å besørge tilgang til og gjenvinning av informasjon, meldinger, tekst, lyd, bilder og data via datamaskin eller datanettverk; organisering av infrastruktur for å gjøre fjernsynsabonnenter i stand til å få tilgang til internettjenester via fjernsyn; administrasjonstjenester for bedrifter; rådgivning 6

7 registrerte varemerker /08 relatert til utvinding av datasystemer; rådgivningstjenester relatert til databaserte informasjonssystemer; rådgivningstjenester relatert til datamaskinvare eller dataprogramvare; rådgivningstjenester relatert til opphavsrett eller immaterialrett eller til beskyttelse av industriell eiendomsrett lisensiering; design installering, vedlikehold eller oppdatering av datamaskinvare eller dataprogramvare; dataprogramvarelisensiering; designtjenester; konstruering og design av elektriske eller elektroniske systemer; utnyttelse av copyrightbeskyttet materiale; utnyttelse av aviser, periodiske magasiner, tegneserier, journaler (publiseringer), bøker, strategiveiledninger, brukermanualer, shoppingguider med oppstillinger av produkter for kjøp, salgsfremmende litteratur relatert til promosjon av salg til digitalt fjernsyn, Internet eller andre telekommunikasjonskanaler, fotografier, instruksjons- og undervisningesmateriell (ikke apparater), kataloger og reklamemateriell; utnyttelse av rettigheter fra radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, forhåndsinnspilte videobånd, forhåndsinnspilte videokassetter, forhåndsinnspilte videodisker og disketter eller spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, forhåndsinnspilte videokassetter, forhåndsinnspilte videodisker eller disketter eller spillefilmer; utnyttelse av overføringsrettigheter; utnyttelse av opphavsrett eller industrielle eller immaterielle rettigheter; utstedelse av lisensieringsrettigheter; lisensieringstjenester; ledelse og administrasjon av opphavsrett, immaterielle rettigheter, eller industrielle rettigheter; produksjon av illustrasjoner ("artwork") for animasjonsfilmer; dataprogrammeringstjenester; leie eller leasing av computer hardware eller computer software; tjenester for utnyttelse av rettigheter til radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, forhåndinnspilte videobånd, forhåndsinnspilte videokassetter, forhåndsinnspilte videodisker og disketter eller spillefilmer; tjenester forbundet med utnyttelse av opphavsrett og immaterielle rettigheter eller industrielle rettigheter; undersøkelser, testing, forskning, måling, vurdering, konsultasjon, rådgivning eller tilveiebringelse av informasjon relatert til forannevnte; datatjenester for å besørge tilgang til og gjenvinning av radio og fjernsynsprogrammer; datatjenester for online shopping; datatjenester relatert til bearbeidelse og håndtering av bestillinger og betalinger; værvarsling; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke British Sky Broadcasting Group plc, 6 Centaurs Business Park, Grant Way, TW75QD ISLEWORTH, MIDDLESEX, GB Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, lyd innspilling, lydreproduksjon, telekommunikasjon, signalering, kontroll, livredning og undervisning, radio- og fjernsynsapparater og instrumenter; apparater for opptak av fjernsynsprogrammer, apparater for opptak, overføring, gjengivelse eller mottakelse av lyd, bilder eller audiovisuelt innhold; elektriske og elektroniske apparater til bruk for mottakelse av satellitt, terrestrisk eller kabel overføringer; fjernsyn; LCD, flatskjerm, og plasmaskjermer; hjemmekino systemer; forsterkere; høytalere; radioer; trådløse Iyd og/eller audiovisuelle innretninger, portable trådløse lyd og/eller audiovisuelle innretninger; fjernkontroller; spillkontroller; trådløse spillkontroller; trådløse tastaturer; fjernsynsmottakere inneholdende dekodere; set-top bokser; digitale set-top bokser; høydefinisjons set-top bokser; personlig videospillere; set-top bokser for dekoding og for mottakelse av satellitter og satellittsignaler, terrestriske og kabel kringkastinger; apparater for dekoding av kodede signaler herunder set-top bokser for fjernsynsmottakelse; set-top boks apparater inneholdende dekoder og interaktiv seerguide; set-top boks apparater inneholdende dekoder og opptaker for opptakelse av fjernsyns- og lydprogrammer; set-top boks apparater inneholdende dekoder og programmerbar opptaker for overføring av lagrede innspillinger for lagring og også for sletting av eldre innspillinger; satellittdisker, -tallerkener, og parabolantenner; lav-støy blokker; satellitt måleinnretninger; dataprogramvare for data søking; kodete dataprogrammer, kodete dataprogrammer for datamaskiner og for databehandling og telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner; PDAer; modem for telefoner og for radioer; fjernsynsmottakerapparater inneholdende dekoder; settop bokser for dekoding og mottakelse av satellitt, satellittsignaler, terrestrisk kabel og digital abonnentlinjer (DSL), internett eller andre elektroniske kringkastinger; apparater for dekoding av kodede signaler; innspilte fjernsyns- og radioprogrammer; innspilte programmer for kringkasting eller andre overføringer via fjernsyn, radio, mobiltelefoner, PDAer og via PCer og datamaskiner; videoinnspillinger; multimediaapparater og -instrumenter; portable eller håndholdte computere; datamaskiner; computer hardware; computer hardware, apparater og instrumenter, alle for overføring, visning, mottakelse, lagring og søking av elektronisk informasjon; dataprogramvare; elektroniske dataspill; elektroniske interaktive dataspill; dataprogramvare; dataprogramvare og telekommunikasjonsapparater for opprettelse og muliggjøring av forbindelse til og kommunikasjon med databaser og Internett; dataprogramvare fremskaffet fra Internett; utstyr for 7

8 registrerte varemerker /08 avbrytelse eller avslutning (terminering) av nettverk; fastlinje og/eller trådløse computernettverk routers, modem, brannvegger og/eller broer; dataprogramvare og dataprogrammer for fordeling til og til bruk for, seere av digitale fjernsynskanaler for fremvisning og kjøp av varer og tjenester; dataspillprogramvare og dataoppgave- og konkurranseprogramvare; datavideospill og/eller oppgaver tilpasset for bruk sammen med fjernsynsmottakere og skjermer eller med video monitorer eller med dataskjermer; dataprogrammer for interaktive fjernsyn og for interaktive spill og/eller konkurranser; elektroniske apparater for bruk sammen med fjernsynsmottakere i forbindelse med spill; spillekonsoller; interaktive videospillinnretninger inneholdende computer hardware og software og tilbehør derfor, nemlig spillkonsoller, spillkontrollere og dataprogramvare for betjening av spillkontroller; portable og/eller håndholdte elektroniske enheter for interaktive data og videospill; portable og/eller håndholdte elektroniske innretninger for mottakelse, spilling og overføring av musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, informasjon og kode; elektroniske publikasjoner; dataspill; computervideospill; underholdningsmaskiner; videoskjermer; videoprosjektorer; bånd, disketter og kabler, alle magnetiske; kassetter og patroner, alle tilpasset for bruk av forannevnte bånd; kodede kort; radio og fjernsyns signalantenner; musikk, lyd, videos, bilder, tekst og informasjon tilveiebrakt av eller ved hjelp av telekommunikasjons nettverk, ved online utlevering og ved hjelp av Internett og/eller "world wide web" eller andre kommunikasjonsnettverk; telefonringetoner (nedlastbare); apparater og instrumenter for leding, omkopling, transformering, akkumulering, regulering eller kontrollering av elektrisitet; apparater og instrumenter for mottakelse av radio og fjernsynskringkasting herunder for mottakelse av kabelsignaler, satellitt og digital kringkasting; smartkort; kredittkort; lojalitetskort; akustiske apparater eller instrumenter; adaptere; tekniske antenner; antenner; forsterkere; underholdningsapparater og instrumenter; kommunikasjons apparater og instrumenter; kodete eller magnetiske bank- eller kredittkort; kinematografisk film; kinematografiske instrumenter og apparater; databærere; datalagring; elektriske instrumenter og apparater; elektroniske instrumenter og apparater; filmreproduserende instrumenter og apparater; håndholdte elektriske instrumenter og apparater; håndholdte elektroniske instrumenter og apparater; interaktive spille for undervisning eller underholdning; mobiltelefoner; film; telefonapparater og utstyr; deler og utstyr for alle forannevnte varer; solbriller; skinnetuier for mobiltelefoner; e-sell ved hjelp av (eller i form av) produkter, nemlig ved hjelp av nedlastbart mediainnhold, herunder video og film, fjernsynsprogrammer, dataspill, musikk, bilder og ringetoner tilveiebrakt ved eller gjennom Internett, telefonlinjer, kabel, trådløs overføring, satellitt eller terrestriske kringkastingstjenester; etuier, beholdere, beskyttende dekke og deler og utstyr derfor, alt til bruk med MP3-spillere, innretninger for lagring av musikk, media lagringsinnretninger og andre konsumerelektroniske innretninger; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 16 Papir, papirartikler og varer, papp og pappartikler laget av disse artikler, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; publikasjoner, aviser, periodiske magasiner, tegneserier, journaler (publiseringer) og bøker; publiseringer inneholdende strategiveiledninger, brukermanualer, bøker og magasiner, alt innenfor området dataspill, science fiction, spill og underholdning; spørrebøker, shoppingguider med opplistinger av produkter for kjøp; salgsfremmende litteratur relatert til promosjon av salg via digitalt fjernsyn, Internett eller andre telekommunikasjonskanaler; fotografier; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstner; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plakater og posters; postkort og gratulasjonskort; kalendere; dagbøker; kort og klistremerker for samling og oppbevaring i album; skriverekvisita; linjaler, viskelær; skrivepapir; pakninger bestående av skrivesaker og skrivesett; kataloger; kvitteringer, alt for ferier og for reiser til eller fra bestemmelsessteder; selvklebende merker og labels; annonseringsmateriale; reklamemateriale; poser; kredittkort instruksjonsmanualer; nyhetsbrev; penner; blyanter; skrivesaker; penn og blyantholdere; programblad; skrivesaker og papirvarer; brukerhåndbøker og manualer; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 28 Leker, spill og leketøy; elektroniske spill; håndholdte enheter for å spille elektroniske spill, data eller videospill; videospill apparater; deler, utstyr, og ytre enheter, alt for de forannevnte varer; spillkort; kortspill; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; spill som innbefatter gambling; juletrepynt. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; management av kundeforhold og relasjoner til kunder; organisering, drift og kontroll av salg og planer for salgsfremmende insentiver; tilveiebringelse av produktinformasjon og rådgivning forbundet med mulige kjøpere av hjemmeunderholdningsutstyr, multimediaapparater og -instrumenter, fjernsyn og radio utstyr, audiovisuelt utstyr, set-top bokser, personlige videospillere, videospillere, dataspill programvare, computer hardware og periferiske innretninger; leie av annonseringsplass; fjernsynsreklame; forberedelse og presentasjon av audiovisuelle fremvisninger i reklameøyemed; spredning av annonseringsmateriale; arrangering, ledelse og avholdelse av fagmesser og utstillinger innen elektronikk, data og videospill for datamaskiner og for videospillindustrien; annonseringog reklamevirksomhet, nemlig kringkasting av stillestående bilder brukt for promosjon av fjernsynstjenester, og kringkasting av video, lyd og datasignaler brukt for forfremmelse av fjernsynstjenester; samling av bedriftsstatistisk materiale og kommersiell informasjon; markedsstudier; forretningsplanlegging; inspeksjon, overvåkning og verdivurderingstjenester; mottagelse, lagring og tilveiebringelse av databasert bedriftsinformasjon; samling av informasjon inneholdende opplysninger om bedriftsstatistikk og kommersiell informasjon, alt relatert til fjernsyn, radio, satellitt kringkasting og videospill; lojalitetskort tjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer, nemlig skjønnhetsprodukter, toalettartikler, personlig-pleie- produkter, kosmetikk, parfyme, talglys, farmasøytiske og veterinære varer, maskiner til husholdsbruk, bygging, boligutbedringer og hagebruksvarer, utstyr til dekorering av boliger, maling, fernisser, lakker, båndverktøy og redskaper (manuelt drevne), vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter for veiing og måling, radio, fjernsyn, lydinnspilling, lydreproduksjon, telekommunikasjon, apparater og instrumenter for signalering og kontroll, undervisningsapparater og instrumenter, underholdningsapparater, videoskjermer, videoprosjektorer, data- og videospill, dataprogramvare, datamaskinvare og periferiinnretninger, dataspill maskinvare og periferiinnretninger, portable og/eller håndholdte innretninger eller computere for å spille elektroniske spill, datamaskin eller datavideospill, datamaskin eller videospill dataprogramvare, datamaskin programvare 8

9 registrerte varemerker /08 for spilling av videospill og dataspill, dataspillprogramvare, dataprogrammer for spill og konkurranser, spillkonsoller, interaktive videospill innretninger innbefattet i computer hardware og computer software og tilbehør derfor, portable og/eller håndholdte elektroniske innretninger for mottakelse, spilling og overføring av musikk, lyder, bilder, tekst, signaler, informasjon og kode, portable trådløse audiovisuelle innretninger ("Portable Wireless Audio Devices"), kunstig virkelighetssystemer ("virtual reality systems"), hjemmeunderholdnings utstyr, multimediautstyr, audiovisuelt utstyr, video og fjernsynsutstyr, set-top bokser, personlig videospillere, videospillere, fjernsynsmottakere, satellitt mottagerutstyr, satellittdisker, -tallerkener, og parabolantenner, MP3-spillere og lesere, uinnspilte og forhåndsinnspilt lyd og kassetter, bånd, patroner og disker og disketter, forhåndsinnspilt musikk, CDer, DVDer, plater, bånd og faner, kameraer, telefoner, mobiltelefoner, tilbehør for mobiltelefoner, telefonringetoner, solbriller, briller, kontaktlinser, landbruks- og hageprodukter, musikkinstrumenter, medisinsk utstyr, elektrisk og elektronisk utstyr for hjemmebruk, inneholdende hvitevarer, smykker, klokker, armbåndsur, skrivesaker og papirvarer, elektroniske publikasjoner, trykte publikasjoner, bøker, aviser, blader, tegneserier, journaler, spørrebøker, shoppingguider med opplisting av produkter for kjøp, fjernsynsprogramblader, trykte skrifter og trykksaker, dagbøker, planbøker, gratulasjonskort, innpakningsgave- papir, skrivepapir, pakninger bestående av skrivesaker og skrivesett, klistremerker for samling og oppbevaring i album, lærvarer, bagasje, kofferter og reisevesker, klær, fottøy, hodeplagg og tilbehør dertil, tilbehør til hår, belysning, kjøkkenredskaper, glassvarer, porselen, ornamenter, møbler, kjøkken, sanitærvarer, kunst, malerier, plakater og posters, postkort, avtrykk, fotografier, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, steintøy, bestikk, møblementer og inventar, gulvtepper, tekstiler, dekketøy og bordduker, sengetøy, isenkramvarer, sysaker, symaskiner og tilbehør derfor, leker, spill og leketøy, spillkort, sportsartikler, treningsutstyr, campingutstyr, varer for kjæledyr, mat og drikkevarer, motorkjøretøyer og deler dertil, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene, herunder ved hjelp av internett websider, interaktive fjernsyns shoppekanaler, digitale fjernsyns shoppingkanaler, Internett handlehaver ("Internett walled garden") eller ved interaktive fjernsyn og/eller telekommunikasjon (herunder stemme, telefoni og/eller overføring av digital informasjon eller data) og/eller interaktive digitale media; kundeinformasjon og konsulenttjenester i relasjon til kringkastingsmottakelsesapparater og instrumenter og deler og utstyr dertil, herunder kabel, satellitt og terrestrisk, analog eller digital mottakelse; informasjon og rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester; tilveiebringelse av bedriftsinformasjon og rådgivning. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; mobile og fastelinje telekommunikasjonstjenester; kommunikasjonstjenester; satellitt, cellulær og radio kommunikasjonstjenester; fjernsyns- og radiokringkasting; transmisjon og kommunikasjonstjenester; kringkasting og overføring av radio og/eller fjernsynsprogrammer og/eller filmer; satellitt, DTT, kabel, DSL og bredbånd kringkasting og/eller overføring av lyd og/eller audiovisuell programmering; overføring av lyd, video og/eller audiovisuell programmering (på en hvilken som helst måte); overføring av videofilmer; kringkasting og overføring av fjernsynsprogrammer og filmer til personlige datamaskiner; kringkasting og kommunikasjon ved eller ved hjelp av datamaskiner; overføring av lyd, video og/eller audiovisuell programmering ved Internett protokoll (IPTV); telekommunikasjonstjenester over Internett inneholdende men ikke begrenset til tjenester ved hjelp av stemme over Internett protokoll (VOIP); tilveiebringelse av tilgang og/eller oppkoblingsmulighet til stasjonært, portabelt så vel som trådløst bredbåndsnettverk; overføring av tekst, meldinger, lyd og/eller bilder; anskaffelse av audiovisuelt innhold; kommunikasjon av informasjon (herunder web sider), data ved radio, telekommunikasjon og ved satellitt; telefon, mobiltelefon, samling og overføring av meldinger, radiovarsling, samtaleavledning, telefonsvarer og ved tjenester via forespørsler; private nummertjenester; tekst-tv tjenester, lån av utskiftningsapparater og -instrumenter innen telekommunikasjon og kommunikasjon i tilfelle sammenbrudd, tap eller tyveri; overføring av meldinger og bilder ved hjelp av computere; meldingstjenester nemlig, sending, mottaking og videresending av meldinger i form av tekst, lyd, grafiske bilder eller video eller kombinasjoner av disse formater; øyeblikkelige meldingstjenester; tekstmeldingstjenester (SMS); multimedia- meldingstjenester (MMS); enhetlige meldingstjenester; talepost tjenester; video konferansetjenester; video telefontjenester; drift av søkemaskiner; tilveiebringelse av tilgang til telekommunikasjons infrastruktur for andre operasjoner og operatører; tilveiebringelse av tilgang til elektronisk konferanser, diskusjonsgrupper og chat-rooms; utleie, leasing eller leie av apparater, instrumenter, installasjoner eller komponenter til bruk for eller i forbindelse med forannevnte tjenester; rådgivning, informasjon og konsulenttjenester relatert til forannevnte; kommunikasjonstjenester ved eller ved bruk av satellitt, fjernsyn og/eller radio; pressebyråtjenester; anskaffelse av tilgang til nyheter, aktuelle offentlige anliggender og sports informasjon; utleie, leie og leasing av kommunikasjons apparater; elektronisk posttjenester; telekommunikasjonstjenester relatert til Internett; telekommunikasjon av informasjon (herunder websider); anskaffelse av lokalbaserte tjenester for telekommunikasjon og kommunikasjons apparater og instrumenter; anskaffelse av trådløs bruk av protokolltjenester herunder slike som benytter sikker kommunikasjonskanal; anskaffelse av informasjon relatert til eller som identifiserer telekommunikasjons og kommunikasjons apparater og instrumenter; anskaffelse av telekommunikasjons linker og koblinger til datamaskin databaser og websider på Internett; telekommunikasjonstjenester dedikert til detaljhandelsvarer og tjenester gjennom interaktiv kommunikasjon med kunder; interaktive fjernsynstjenester; interaktive tjenester for fjernsynsseere herunder slike som ser på mobiltelefoner og personlige datamaskiner; fjernsyns kringkastings tjenester inneholdende interaktive tjenester for seerguider og intelligent automatisert utvalg for programregistrering og opptak av programmer, interaktive tjenester for fjernsynsseere som muliggjør automatisk innspilling og lagring av programmer initiert på basis av kunders seervaner eller preferanser; tilveiebringelse for interaktive fjernsynsseere (herunder slike som ser på sine mobiltelefoner eller personlige datamaskiner) tilgang til informasjon, data, grafikk, lyd og/eller audiovisuelt innhold fra en begrenset gruppe av Internett websider eller portaler; kringkasting og overføring av interaktive fjernsyn, interaktive spill, interaktive nyheter, interaktiv sport, interaktiv underholdning og interaktive konkurranser; video på forespørsel og nærstående forespørselstjenester; strømmende og pågående leveranser av video på forespørsel strømmer til kunder; tilveiebringelse av filmer, videoer og fjernsynsprogram til seere på etterspørsel og nærstående forespørsel; profesjonell konsulentvirksomhet relatert til kringkasting; tilveiebringelse av tilgang til databaser som lagrer informasjon relatert til en rekke utvalg av varer og tjenester, muliggjøring av tilgang til Internett; tilveiebringelse av kontakt eller kobling mellom 9

10 registrerte varemerker /08 websider og fjernsynsseere via interaktive fjernsynsportaler; Internett handlehaver ("internett walled garden"); internett portaltjenester; webportaltjenester; tilveiebringelse av bredbåndstjenester, interaktive fjernsynsportaltjenester for tilveiebringelse av tilgang til Internett websider for fjernsynsseere via deres fjernsynsmottagelsesutstyr, herunder digitalt fjernsynsmottakelsesutstyr; tilveiebringelse av adgang til Internett websider for mobiltelefonbrukere; profesjonell konsultasjon og informasjon og rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester; leasing av tilgangstid til en informasjonsdatabase; tilveiebringelse av tilgang til databaser som lagrer informasjon relatert til et mangfold av utvalg av varer; telekommunikasjonsinformasjon; faktiske informasjonstjenester relatert til fjernsynskringkasting; audiovisuelle kommunikasjonstjenester; data kommunikasjonstjenester; data kringkastingstjenester; levering av meldinger; levering av radio programmer, fjernsynsprogrammer, filmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller audiovisuelt materiale eller film; utleie, leasing eller leie av kommunikasjonsutstyr; sending av meldinger; telefonisk eller telefon kommunikasjonstjenester; e-sell ved hjelp av tjenester, såvel som ved levering av eller ved hjelp av telekommunikasjon av media innhold, herunder video og filmer, fjernsynsprogrammer, dataspill, musikk, bilder og ringetoner tilveiebrakt ved eller ved hjelp av Internett; telefonlinje; kabel, trådøs overføring, satellitt eller terrestrisk kringkastingstjenester; overvåking, organisasjon og analyse av samtale informasjon; samtalesortering og screeningtjenester; samtalevarslingstjenester; konsulentvirksomhet, rådgiving eller tilveiebringelse av informasjon relatert til foregående. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; tilveiebringelse av audiovisuelt innhold; utdannelsesvirksomhet og underholdningsvirksomhet ved eller ved hjelp av radio, fjernsyn, telefoni, internett og online databaser; utleie, leie, og leasing av kinomatiske filmer, videoer, DVDer, lydinnspillinger, lydinnspillingsapparater, sportsapparater, fjernsyn og videospillere, DVD-spillere og radioopptakere; produksjon av filmer for fjernsyn og kino; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare online elektroniske publikasjoner; publisering av blader og magasiner, bøker, tekster og trykksaker; publisering av elektroniske bøker eller journaler, online; tilveiebringelse av fasiliteter i form av innspillingsstudioer; produksjon av direktesendte forestillinger eller programmer; organisering av sportsaktiviteter og konkurranser; billettkontortjenester; produksjon og prestering av programmer overført ved eller ved hjelp av fjernsyn, Internett eller andre telekommunikasjonskanaler for gjennomforing av interaktive visninger, for beskuelse og kjøp av varer; billettreservasjonstjenester relatert til underholdningsvirksomhet; produksjon, presentasjon og distribusjon av radio- og fjernsynsprogrammer, interaktiv fjernsyn, interaktiv spill, interaktiv underholdning og interaktive konkurranser, produksjonspresentasjon og distribusjon av konkurranser, tevlinger, spill, spørrekonkurranser, studiounderholdning og begivenheter med deltakelse av publikum; interaktive utvelgelser av fjernsynsprogrammer for seere; tilveiebringelse av interaktiv underholdning, nyheter, kulturelle aktiviteter og sport for fjernsynsseere; interaktive tjenester for fjernsynsseere; seerguidetjenester; seerguidetjenester for fasilitering av innspillinger og regulær terminleie av programmer og filmer; automatisk initierte innspillingstjenester av fjernsynsprogrammer på basis av kunders eller seeres seervaner/preferanser; video på forespørsel og nærstående forespørselstjenester; tilveiebringelse av filmer, videoer, og fjernsynsprogrammer til seere på forespørsel og nærstående forespørselstjenester; sportslige og kulturelle aktiviteter; veddemål, spill- og gamblingstjenester, kredittveddemål, spill, gambling, lotteri eller bookmakervirksomhet; veddemål ved eller ved hjelp av kredittkort, spill, gambling, lotteri eller bookmakervirksomhet; organisering og gjennomføring av lotterier, lotteridrift; elektronisk vedding, spill, gambling, lotteri eller bookmakervirksomhet tilveiebrakt av eller ved hjelp av internett; eller av eller ved hjelp av globale nettverk, eller online fra en computernettverk database, eller ved hjelp av telefoni, herunder til mobiltelefoner, eller via fjernsynskanaler, herunder fjernsynskanaler distribuert ved hjelp av satellitt, terrestrisk eller kabelfjernsyn kringkasting; arrangering og gjennomføring av konkurranser for videospill-spillere og dataspill-spillere; betal- og betalbare spilltjenester ("pay to play games services"); interaktive spill og spilltjenester via nettverk og med deltakelse spiller- til spiller ("peer to peer"); interaktive pokerspill og spill herunder både i en-spiller og i flere- eller multispiller formater; presentasjon og produksjon av pokerkonkurranser, turneringer, spill, spilling og gambling; elektroniske publiseringstjenester, videoinnspilling og opptakstjenester, informasjon og rådgivningstjenester relatert til forannevnte tjenester; nyheter, aktuelle spørsmål eller hendelser og utdanningsrettede informasjonstjenester, informasjonog rådgivningstjenester relatert til fjernsyn og radio programmer, til utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport; informasjon og rådgivningstjenester relatert til fjernsyn og radioprogrammer, til utdanning, rekreasjon, underholdning, musikk og sport, tilveiebrakt online av eller ved hjelp av databaser eller Internett eller til mobiltelefoner; faktainformasjonstjenester relatert til fjernsyn og radio programmer, nyheter og sport; instruksjonstjenester, opplæringstjenester; fritidstjenester; rådgivende tjenester relatert til underholdning; arrangering av konferanser, seminarer, symposier og arbeidsgrupper ("workshops"); arrangering av utstillinger eller festivaler; reservasjonsbyråtjenester; kino og kinematografiske tjenester; kinostudiotjenester, fordeling av radio programmer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; produksjon av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; redigering av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndinnspilte videobånd, lyd og og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte video kassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; utleie, lisensiering, leasing eller leie av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; markedsføring av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; fremstilling, spilling og visning av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; overføring av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, DVDer eller forhåndsinnspilte videodisker og disketter; fornøyelsesparktjenester med filmer som tema, radio eller fjernsynsproduksjoner; organisering og ledelse av fornøyelsesparker og temaparker; organisering av underholdning; forberedelse av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, forhåndsinnspilte 10

11 registrerte varemerker /08 videobånd, DVDer, lyd og/eller visuelt materiale, forhåndsinnspilte videokassetter, forhåndsinnspilte videodisker og disketter eller spillefilmer for distribusjon til overføringer eller kringkasting på hvilken som helst måte; tilveiebringelse av radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, lyd og/eller visuelt materiale eller spillefilmer, online (ikke nedlastbare); publikasjon og distribusjon av trykte medier og innspillinger; digitale billedbehandlingstjenester; dubbing; videobåndredigering; underholdning; filmproduksjon; leie av spillefilmer; filmstudioer; tilveiebringelse av kinofasiliteter; produksjon av forestillinger og show; videofilm båndproduksjon; leie av lydutstyr; leie av belysningsapparater for teateroppsetninger eller fjernsynsstudioer, leie av spillefilmer; leie av filmprosjektorer og tilbehør, leie av radioutstyr; leie av fjernsyn og fjernsynsutstyr; leie av sportsutstyr; leie av videokameraer; leie av videobånd; leie av videoopptakere og avspillere; teater produksjoner; filmstudiotjenester; organisering av og vertskap for premie og prisseremonier; presentasjon av filmer; produksjon av spesialeffekter for filmer; opptaksstudiotjenester; distribusjon og levering av video og lydinnhold ved salg og leie, hvorved kunden er berettiget til en eller flere visninger av mediainnhold via eller ved hjelp av en hvilken som helst avspillings innretning; rådgivning eller tilveiebringelse av informasjon forbundet med forannevnte. 42 Design og utvikling av computer hardware og computer software; design, tegning og skrivearbeid på oppdrag, alt for innsamling av websider på Internett; informasjon som tilveiebrakt online fra computerdatabaser eller via lnternett; hosting av websider; konstruering, oppretting, laging og vedlikehold av websider; datatjenester for interaktiv kommunikasjon og kringkasting; installasjon, leie og vedlikehold av dataprogramvare; værvarsling; hjemmedatamaskinstjenester, nemlig computerkonsultasjon, installasjon, reparasjon og vedlikehold av dataprogramvare, oppdatering og ajourføring av dataprogramvare og computerstøttetjenester og support; datatjenester for å besørge tilgang til kommunikasjon eller data nettverk; datatjenester for å besørge tilgang til underholdning, utdanning, informasjon og data via telefon, linjer, kabel, tråd eller wire, fiber; databaser eller datanettverk; datatjenester for å besørge tilgang til og gjenvinning av informasjon, meldinger, tekst, lyd, bilder og data via datamaskin eller datanettverk; organisering av infrastruktur for å gjøre fjernsynsabonnenter i stand til å få tilgang til internettjenester via fjernsyn; administrasjonstjenester for bedrifter; rådgivning relatert til utvikling av datasystemer; rådgivningstjenester relatert til databaserte informasjonssystemer; rådgivningstjenester relatert til datamaskinvare eller dataprogramvare; rådgivningstjenester relatert til opphavsrett eller immaterialrett eller til beskyttelse av industriell eiendomsrett lisensiering; design installering, vedlikehold eller oppdatering av datamaskinvare eller dataprogramvare; dataprogramvarelisensiering; designtjenester; konstruering og design av elektriske eller elektroniske systemer; utnyttelse av copyrightbeskyttet materiale; utnyttelse av aviser, periodiske magasiner, tegneserier, journaler (publiseringer), bøker, strategiveiledninger, brukermanualer, shoppingguider med oppstillinger av produkter for kjøp, salgsfremmende litteratur relatert til promosjon av salg til digitalt fjernsyn, Internett eller andre telekommunikasjonskanaler, fotografier, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), kataloger og reklamemateriell; utnyttelse av rettigheter fra radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, forhåndsinnspilte videobånd, forhåndsinnspilte videokassetter, forhåndsinnspilte videodisker og disketter eller spillefilmer, forhåndsinnspilte videobånd, forhåndsinnspilte videokassetter, forhåndsinnspilte videodisker eller disketter eller spillefilmer; utnyttelse av overføringsrettigheter; utnyttelse av opphavsrett eller industrielle eller immaterielle rettigheter; utstedelse av lisensieringsrettigheter; lisensieringstjenester; ledelse og administrasjon av opphavsrett, immaterielle rettigheter, eller industrielle rettigheter; produksjon av illustrasjoner ("artwork") for animasjonsfilmer; dataprogrammeringstjenester; leie eller leasing av computer hardware eller computer software; tjenester for utnyttelse av rettigheter til radioprogrammer, fjernsynsprogrammer, filmer, forhåndinnspilte videobånd, forhåndsinnspilte videokassetter, forhåndsinnspilte videodisker og disketter eller spillefilmer; tjenester forbundet med utnyttelse av opphavsrett og immaterielle rettigheter eller industrielle rettigheter; undersøkelser, testing, forskning, måling, vurdering, konsultasjon, rådgivning eller tilveiebringelse av informasjon relatert til forannevnte; datatjenester for å besørge tilgang til og gjenvinning av radio og fjernsynsprogrammer; datatjenester for online shopping; datatjenester relatert til bearbeidelse og håndtering av bestillinger og betalinger; værvarsling; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JACOB JENSEN Jacob Jensen Holding ApS, Hejlskovvej 104, 7840 HØJSLEV, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 11 Vannkraner, kraner (vvs), blandebatterier, kjøkkenvasker, kjøleskap, komfyrer, ovner, badeinstallasjoner, armaturer til badeinstallasjoner, dusjer, dusjinstallasjoner, håndvasker, sanitetsinstallasjoner tii badeværelser, toalettseter, lamper, takbelysninger og loftsbelysninger. 20 Kjøkkenskap, kjøkkenelementer, baderomselementer, deler og tilbehør dertil (ikke opptatt i andre klasser). 35 Detaljhandel, herunder detaljhandel via internett med de i klasse 11 og 20 omfattede varer. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Esaias Solberg AS, Dronningsgate 27, 0154 OSLO, NO 14 Varer av edle metaller eller overtrukket hermed. Juvelvarer, smykker, edle stener, ur. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/437,516 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Cetix Group AS, Postboks 130, 4065 STAVANGER, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); løfteapparater; vinsjer; ventiler (maskindeler); mekaniske tromler for fleksible rør; deler og tilbehør til forannevnte varer. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; software, databehandlingsutstyr og datamaskiner; trykkmålere for ventiler; elektromagnetiske ventiler; deler og tilbehør til forannevnte varer. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REACH Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 21 Tannbørster, tanntråd, tanntrådholdere. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke JAMEBO AS, Postboks 2743 Solli c/o Codex, 0204 OSLO, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO 9 CD-er og DVD-er; elektroniske bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; bøker; tidskrifter. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; bilutleie; båtutleie; utleie av turistbusser; båttjenester; drosjetjenester; reisereservering; organisering av cruisefart; reiseledervirksomhet; turistbesøk (sightseeing); turistbyråer; utleie av dykkerutstyr; turoperatør; utbringelse av varer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sparebanken Møre, Keiser Wilhelmsg 29/33, 6003 ÅLESUND, NO 36 Forvaltning av formuer; forsikringsvirksomhet; bankforretninger; bankvirksomhet; finansiell virksomhet; finansieringsvirksomhet; finanstransaksjoner. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av sportslige og kulturelle aktiviteter, konferanser, kongresser, seminarer. booking av seter for kulturelle arrangementer; utgivelse av bøker; utlån av bøker; filmproduksjon; fornøyelsesparker; fotografering; fotografireportasjer; innspillingsstudioer; teateroppsetninger; operaoppsetninger; sceneoppførelser; selskapsplanlegging; utstillinger. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sparebanken Møre, Keiser Wilhelmsg 29/33, 6003 ÅLESUND, NO 36 Forvaltning av formuer; forsikringsvirksomhet; bankforretninger; bankvirksomhet; finansiell virksomhet; finansieringsvirksomhet; finanstransaksjoner. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sparebanken Møre, Keiser Wilhelmsg 29/33, 6003 ÅLESUND, NO 36 Forvaltning av formur; forsikringsvirksomhet; bankforretninger; bankvirksomhet; finansiell virksomhet; finansieringsvirksomhet; finanstransaksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PAS Pas AS, Orebygaardvej 3-5, 7400 HERNING, DK Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sparebanken Møre, Keiser Wilhelmsg 29/33, 6003 ÅLESUND, NO 36 Forvaltning av formuer; forsikringsvirksomhet; bankforretninger; bankvirksomhet; finansiell virksomhet; finansieringsvirksomhet; finanstransaksjoner. 35 Markedsføring av klær, fottøy, hodeplagg, samt detaljhandel med samme varer. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PASOLINK NEO/IP NEC Corp, 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku TOKYO, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 9 Telekommunikasjonsutstyr, mikrokommunikasjonsutstyr og satelittkommunikasjonsutstyr; ledninger, antenner, senderapparater, mottakerapparater, modemer, modulatorer, demodulatorer, multipleksere, skjermbildemonitorer, videokameraer, telefon- og datasentraler, releer, rutere, gjentagere, forsterkere, telefoner, telefaksmaskiner, radioer, personsøkere, radiotelefoner og mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Håg AS, Sundveien, 7374 RØROS, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 20 Møbler, stoler med eller uten fotskamler, deler, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer, herunder armlener, fottupper og fotplater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM INCEVO Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Astral Yamaha Corp, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 15 Musikkinstrumenter, blåseinstrumenter, horn, tubaer, euphonium, kornetter. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/233,406 ION Input/Output, 2105 City West Boulevard, TX HOUSTON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Programvare for behandling, avbildning og analyser av land-, sjø-/marin- og havbunn- geofysiske data innen området avbildning av jordens lag under overflaten; elektroniske og fiberoptiske geofysiske datafangstapparater og -programvare, nemlig elektroniske og fiberoptiske seismiske sensorer og maskin- og programvare for innhenting, registrering/opptak og behandling av land-, sjø-/marinog havbunn-geofysiske data; programvare og maskinvare for navigering, posisjonering og styring av geofysiske energikilder og -sensorer; kablede, trådløse og fiberoptiske avstandsmålingssystemer for innhenting av geofysiske data; vitenskapelige energikilder for overføring av akustisk og elektromagnetisk energi til jorden som omfatter bakkekontroll og sjø-/marinmekanismer til bruk i seismisk og elektromagnetisk kartlegging av jorden. 42 Ingeniør- og rådgivningstjenester, nemlig geofysisk rådgivning, seismisk kartleggingsdesign og - planlegging, og belysningsstudier; seismiske signalbehandlings- og tolkningstjenester, nemlig databehandling av geofysiske data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/249,211 ION GEOPHYSICAL Input/Output, 2105 City West Boulevard, TX HOUSTON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Programvare for behandling, avbildning og analyser av land-, sjø-/marin- og havbunn- geofysiske data innen området avbildning av jordens lag under overflaten; elektroniske og fiberoptiske geofysiske datafangst-apparater og -programvare, nemlig elektroniske og fiberoptiske seismiske sensorer og maskin- og programvare for innhenting, registrering/opptak og behandling av land-, sjø-/marinog havbunn-geofysiske data; programvare og maskinvare for navigering, posisjonering og styring av geofysiske energikilder og -sensorer; kablede, trådløse og fiberoptiske avstandsmålingssystemer for innhenting av geofysiske data; vitenskapelige energikilder for overføring av akustisk og elektromagnetisk energi til jorden som omfatter bakkekontroll og sjø-/marinmekanismer til bruk i seismisk og elektromagnetisk kartlegging av jorden. 42 Ingeniør- og rådgivningstjenester, nemlig geofysisk rådgivning, seismisk kartleggingsdesign og - planlegging, og belysningsstudier; seismiske signalbehandlings- og tolkningstjenester, nemlig databehandling av geofysiske data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/459,163 NUELOJIX Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ROCKER Rocker Production AB, Karlavägen 108, STOCKHOLM, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 34 Tobakk, rå eller tilvirket; tobakksprodukter, sigarer, sigaretter, cigarillos, tobakk til rulling av egne sigaretter, pipetobakk, skrå, snus, kretek; tobakkserstatninger (ikke for medisinske formål); artikler for røkere, sigarettpapir og munnstykker, sigarettfiltere, tobakksbokser, sigarettetuier og askebegere, piper, lommeapparater for rulling av sigaretter, lightere; fyrstikker. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TUNNDOC Inst for bygg, anlegg og transport NTNU, Sem Sælands vei 1, 7034 TRONDHEIM, NO SINTEF Berg og geoteknikk, Sem Sælands vei 1, 7034 TRONDHEIM, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Programvare; software for dokumenthåndtering, dataprogram for kartlegging og dokumentering. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; utvikling og vedlikehold av database for lagring av informasjon vedrørende tunnelkartlegging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HÄSTENS Hästens Sängar AB, Box 130, KÖPING, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 20 Møbler, herunder senger, sengestativ og soveromsmøbler, speil, herunder toalettspeil; billedrammer; madrasser, springmadrasser, puter og dunputer 24 Vevde tekstiler; tekstil produkter (ikke inkludert i andre klasser); sengetøy; dundyner og duntepper. 35 Markedsføring og salg samt rådgivning og informasjon ved salg av møbler og interiørartikler, inkludert senger og andre soveromsmøbler, sengestativ, speil, billedrammer, madrasser, springmadrasser, puter og dunputer, vevde tekstiler, tekstil produkter, sengetøy, dyner og tepper, klær, sko, hodeplagg og leker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hästens Sängar AB, Box 130, KÖPING, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 25 Klær, sko, hodeplagg. KAMIAPEN Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater-, hygieniske preparater til medisinske formål. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FASCILIREN Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater-, hygieniske preparater til medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARTONIA Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater til medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BONTEFEL Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater-, hygieniske preparater til medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EKOS Ekos Corp, North Creek Parkway South, WA98011 BOTHELL, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 10 Medisinske apparater og innretninger; katetre for levering av medikamenter eller vesker og styreenheter og drivmekanismer for infusjonskatetre; ultrasonisk medikamentlevering og medikamentaktiveringsapparatur og styreenheter og drivmekanismer dertil. BAROTREX Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater-, hygieniske preparater til medisinske formål. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Antonio Palomino, Klæbuveien 34, 7030 TRONDHEIM, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is; pizzaer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POWER TOUCH Anastacia SA, Villa Wurth, 22 Jean Pierre Brasseur GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Rekreasjons- og spillemaskiner; maskiner, elektriske apparater og installasjoner og elektroniske spill for rekreasjonsformål, videospillmaskiner- og apparater; deler og tilbehør til disse varer, ikke inkludert i andre klasser, datamaskinprogrammer, elektroniske komponenter. 28 Automatiske myntstyrte spillmaskiner. 42 Vitenskapelige og telknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; industriell analyseog forskningstjenester; design og utvikling av datamaskin maskinvare og programvare. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Aquadorable Aqua d'or Mineral Waters A/S, Solsortevej 15, Fasterholt, 7330 BRANDE, DK Einar Heiberg, c/o Advokatfirmaet Seland DA, Postboks 1938 Vika, 0125 OSLO, NO 7 Apparater for tilsetning av kullsyre til drikkevann eller andre drikker, apparater for fremstilling av kullsyreholdige drikker, apparater for fremstilling av mineralvann, filtreringsmaskiner, flaskepåfyllingsmaskiner, maskiner og apparater til produksjon og distribusjon av varme og kalde drikker. 9 Vannstandsmålere. 11 Vannvarmere som en del av en maskin til husholdningsbruk og kommersielle formål, filtreringsapparater for vann, vannforsyningsinstallasjoner, filtreringsanordninger (anordning for vannfiltrering til produksjon av drikkevann til husholdningsbruk), drikkevannsfilter, vannkraner, pakninger til vannkraner, vannkjøletårn, vanndistribusjonsinstallasjoner, vannfiltreringsapparater, vannfiltreringsanordninger til private og kommersielle formål, vannfiltre, vannvarmer, varmtvannsberedere og vannkjeler, vannrense- og filtreringsapparater, vannrensningsenheter, vannrenseapparater, vannrensningsapparater og - maskiner, vannrensningsanordninger til drikkevann til husholdningsbruk, apparater til desinfisering av vann til rensing av tenner og gummer, kjøleanlegg til vann samt apparater til levering av vann og væsker. 16 Servietter, kaffefilter av papir, skrivepenner. 21 Drikkeglass, glasskarafler, kopper og krus med holdere, fremstilt av papir, røreanordninger, serviettholdere. 29 Melk, fløte, supper. 30 Kaffe, te, sjokolade, kakao, melkedrikker fremstilt på basis av sjokolade og kakao, vannis med smak, is, isbiter, sukker. 32 Drikkevann på flasker, kullsyreholding vann, vann tilsatt smaksstoffer, mineralvann (drikker), bordvann og kildevann, kininholdig vann, selters, soda, vann med eller uten kullsyre (mineralvann eller alminnelig vann), fruktdrikker, juice, vann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CROSSFIT CrossFit Inc, 840 Grapevine Lane, AZ86305 PRESCOTT, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 41 Fitnesstreningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Barne-, Ungdoms- og Familie-direktoratet, v/beate Aas, Postboks 8113 Dep., 0032 OSLO, NO Lund & Co Advokatfirma AS, Postboks 6393, 0604 OSLO, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

! "!"# # $ %!! "#!! $%& & '

! !# # $ %!! #!! $%& & ' ! " #$!"# # $ %!! "#!! $%& & ' ii iii iv v vi vii Vekst i kulturnæringene i Funn i de enkelte bransjekategoriene for perioden 2009-2013: viii 1 2 1 Statistikken tar utgangspunkt i data per 1.januar hvert

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Pretor Advokat AS Postboks 1734 Sentrum 7416 TRONDHEIM Deres ref.: 14069-008 ama/hn Saksnr.: 201512893 Merke: SKY FRENCH PACK Søker: Sky International AG Oslo, 2016.02.23 Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 26/14-2014.06.23 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 26/14-2014.06.23 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 26/14-2014.06.23 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

17/ mars Donghal LLC Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ mars Donghal LLC Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00019 22. mars 2017 Klager: Representert ved: Donghal LLC Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Amund Grimstad

Detaljer

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7708 Reg. nr. 229 668 Varemerkesøknad nr. 2005 01513 Søker: Unicus Data AS, Molde Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Norges Olympiske Komité, Rud Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7831 Søknadsnr. 2005 01873 Søker: IGN Entertaiment Inc., Brisbane, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8. april 2010

Detaljer

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no

Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier. Norsk Regnesentral. anders.kluge@nr.no Anders Kluge, forskningssjef - interaktive medier anders.kluge@nr.no Kringkasting Publisering Alt som kan bli digitalt, vil bli det IT Nye medier IKT Telekom Bibliofil brukermøte 10. juni 1999 Nummer 2

Detaljer

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/11-2011.02.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 09/11-2011.02.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 09/11-2011.02.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Holder of the international registration: ServiceNow, Inc., 2225 Lawson Lane, US-CA95054 SANTA CLARA, USA

Holder of the international registration: ServiceNow, Inc., 2225 Lawson Lane, US-CA95054 SANTA CLARA, USA Notification of Provisional Refusal based on an Ex Officio Examination (to WIPO) Pursuant to Rule 17(2) of the Common Regulations under the Madrid Agreement concerning the international registration of

Detaljer

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten

Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten Teknisk informasjon Toshiba og Intel Toshiba og Intel: spennende og personlig digital underholdning når du er på farten Ved hjelp av Intel Centrino Duo mobil teknologi har Toshiba utviklet nye bærbare

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 30/08-2008.07.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 09/07-2007.02.26 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no 4 nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18/04-2004.04.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 18/04-2004.04.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.04.26-18/04 nr 18/04-2004.04.26 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

nr 11/12-2012.03.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 11/12-2012.03.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 11/12-2012.03.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til IKT. Professor Guttorm Sindre Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap

TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til IKT. Professor Guttorm Sindre Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs Uke 35 Introduksjon til IKT Professor Guttorm Sindre Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Læringsmål og pensum Læringsmål for denne forelesningen

Detaljer

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier

Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier kreativitet & kvalitet Alt på ett sted! Visuell kommunikasjon i elektroniske og trykte medier vakkert, spennende, elegant, eller utfordrende... skal uttrykke egenart og gi opplevelse. Design er visuell

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ oktober SG Armaturen AS Zacco Advokater AS. Unilamp Norden AS Protector IP Consultants AS

17/ oktober SG Armaturen AS Zacco Advokater AS. Unilamp Norden AS Protector IP Consultants AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00038 11. oktober 2017 Klager: Representert ved: SG Armaturen AS Zacco Advokater AS Innklaget: Representert ved: Unilamp Norden AS Protector IP Consultants AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig

Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Vnett Multi gir deg enkel tilgang til dagens og morgendagens informasjonsteknologi i din nye bolig Fortsatt bygges det boliger i Norge som ikke er tilrettelagt for informasjonsteknologi Uten Vnett Multi:

Detaljer

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 16/16-2016.04.18 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 06/10-2010.02.08 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer