nr 47/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 47/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelser Slettelse ved dom Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ANDERSEN SAW IP NA NV, Pletterijweg Oost, Ara Hill Top, Unit A- 6 CURACAO, AN Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Regnskapsføring; forretnings- og regnskapsrevisjon; skatteforberedende tjenester og skatterådgivning; rådgivning for forretningsledelse; strategi- og forretningsplanrådgivning; forretningsetikkrådgivning; forretningsprosessrådgivning; rådgivning vedrørende fusjon, anskaffelse og (tvungen) virksomhetsovertakelse; konsulentbistand vedrørende offentlige kontrakter; forretningsmessig prosjektledelse vedrørende design-, spesifisering-, anskaffelse-, installering- og igangsetting av informasjonssystemer; analyser, nemlig konkurranse- og markedsanalyser; forretningsvurdering og -evaluering; arrangere og lede handelsmesser og konferanser på områdene revisjon, regnskap, skatt, forretningsdrift, forretningsledelse, informasjonsteknologi og online forretningsvirksomhet og -transaksjoner; etterforskning av svindel for forretninger; rådgivning vedrørende humankapital; markedsføringstjenester via et globalt datamaskinnettverk; fremskaffe informasjon på feltene revisjon, skatt, regnskap, forretningsdrift, forretningsledelse, internasjonal skatt og online forretningsvirksomhet og -transaksjoner via et globalt datamaskinnettverk; fremskaffe forretningsinformasjon online tilpasset forskjellige industrielle og funksjonelle områder, herunder som hjelp ved forretningsdrøftelser, forretningsnyheter og elektroniske datautvekslingstjenester i forbindelse med generelle forretningsemner og virksomhet på områdene digital kommunikasjon, energi, finans, helse, gjestebehandling, engrosdistribusjon, universitet og internregnskap. datamaskiner, datamaskinsystemer, software, datamaskinnettverk og sikkerhet for datamaskinsystemer; utarbeidelse av datamaskinsystemer, programmering for datamaskiner, integrering av og igangsetting av dataprogramvaresystemer; rådgivning vedrørende informasjonsteknologi; installering, igangsetting, integrering, vedlikehold og reparasjon av dataprogramvare og datamaskinnettverk; tekniske støttetjenester, herunder problemløsning vedrørende datamaskiner og dataprogrammer via telefon, elektronisk post, elektroniske fjernforbindelser, oppslag på globale datamaskinnettverk og ved oppsøkende virksomhet; utarbeide, utvikle, igangsette, opprette, vedlikeholde, tjenesteutsetting av og vertskap for nettsteder for andre og rådgivning i den forbindelse. 45 Meklingstjenester; juridiske tjenester, herunder i forbindelse med rettssaker, tviste- og konfliktløsning, tjenesteutsetting; juridiske informasjonstjenester innen konkurranse- og arbeidsrett. 36 Forsikringsrådgivning; rådgivning om fast eiendom, herunder rådgivning om erverv, avhendelse, bestyrelse og forhold ved fast eiendom, finansiering og vurdering av fast eiendom, finansiell analyse og rådgivning; aktuarvirksomhet; finansiell vurdering av forretningsforetak, rørlig og urørlig gods og fast eiendom; forretningsrådgivning for virksomheter, herunder offentlige enheter, ikke-børsnoterte og børsnoterte selskaper; kapitalinvesteringsrådgivning, herunder for ikke-børsnoterte og børsnoterte selskaper; rådgivning og tjenesteytelser vedrørende risikostyring. 42 Fremskaffe informasjon på feltene informasjonsteknologi, datamaskiner og datamaskinsystemer; rådgivning vedrørende 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HTCmail High Tech Computer Co, No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, 330 TAOYUAN COUNTRY, TW Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 38 Telekommunikasjonstjenester; dataoverføring og mottakstjenester via telekommunikasjonsmidler; elektronisk utveksling av stemme, data og grafikk tilgjengelig via datamaskin- og telekommunikasjonsnettverk; lokal- og fjernoverføring av stemme, data og grafikk via datamaskin- og telekommunikasjonsnettverk; elektronisk post og telefakstjenester; øyeblikksmeldingstjenester (instant messaging services); VOIP-tjenester (voice over internet protocol); video- og audiokonferansertjenester; datamaskinkommunikasjonstjenester; trådløse kommunikasjonstjenester; telefonkommunikasjonstjenester; mobiltelefonkommunikasjonstjenester; søkemotortjenester; fremskaffe online-fasiliteter for sanntidsinteraksjon med andre datamaskinbrukere vedrørende emner av generell interesse; fremskaffe online-pratesteder og elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger mellom brukere vedrørende emner av generell interesse; skaffe tilgang til computerdatabaser; skaffe tilgang til onlinecomputerdatabaser; skaffe tilgang til elektroniske publikasjoner; kommunikasjonstjenester i sanntid via datamaskinnettverk. 42 Datamaskintjenester, nemlig, tilby midlertidig bruk av et ikke-nedlastbart datamaskingrensesnitt for opprettelse av persontilpassede informasjonstjenester online ; avdekking av mønster i databaser (data mining) og dataanalysetjenester; tilby midlertidig bruk av et ikke-nedlastbart datamaskingrensesnitt som inneholder en eiendomsbeskyttet informasjonsamling; opprette søkbare informasjonsindekser, nettsteder og andre informasjonskilder; tilby bruk av et ikke-nedlastbart datamaskingrensesnitt for å fremskaffe informasjon vedrørende et bredt spekter av tekst, elektroniske dokumenter, databaser, grafikk og audiovisuell informasjon; søkemotortjenester; rådgivning i forbindelse med alt det ovennevnte; søking og gjenfinning for andre av informasjon, nettsteder og andre ressurser som er tilgjengelige i datamaskinnettverk; design av, opprettelse av, vertskap for og vedlikehold av nettsteder for andre; tilby midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare til bruk for design av, opprettelse av, vertskap for, vedlikehold av og drift av personlige nettsider; vertskap for andres datamaskinprogramvareapplikasjoner; tilby brukertilpassede online nettsider med brukerdefinert informasjon; tilby flerbrukertilgang til datamaskinnettverk og oppslagstavler for overføring og spredning av et bredt spekter av informasjon; tilby et bredt spekter av informason av generell interesse via datamaskinnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sport 1 Gruppen AS, Rambekkveien 5, 2816 GJØVIK, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Sykler, samt deler og tilbehør hertil. 25 Klær, fottøy og hodeplagg, herunder for bruk til fritid, trening og sport. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; detaljhandel med klær, sko, hodeplagg og sportsutstyr; sammenstilling av et utvalg av produkter innen klær, sko, hodeplagg og sportsutstyr (for andre), slik at potensielle kjøpere kan orientere seg om, velge ut og kjøpe produktene (herunder via internett). 37 Reparasjon og vedlikehold av sportsutstyr for andre. 41 Opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter og arrangementer; veiledning om valg og bruk av klær og sportsutstyr (herunder via internett); informasjon om bruk av klær og sportsutstyr (herunder via internett). 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/359,871 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke High Tech Computer Corp, No. 23, Xinghua Road, 330 TAOYUAN CITY, TAOYUAN COUNTY, TW Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Mobiltelefoner; mobiltelefoner med dataoverføringsfunksjon; videofoner; smarttelefoner; personlige digitale assistenter; personlige digitale assistenter inneholdende globalt posisjoneringssystem; personlige digitale assistenter med trådløs kommunikasjonsfunksjon; personlige digitale assistenter med telekommunikasjonsfunksjon; voice over internet protocol (VoIP) telefoner; telefoner inneholdende kamera; håndholdte datamaskiner (tablet computers); smale datamaskiner; ultramobile PC-er; tilbehør til forannevnte varer, nemlig, hodetelefoner, hodetelefoner med trådløs overføringsfunksjon, synkroniseringskabel, gaffel, batteri, vekselstrømadapter, ladeapparater, lærvesker til personlige digitale assistenter eller mobiltelefoner, etuier til mobiltelefoner, etuier til personlige digitale assistenter, minnekort, bilsett, billadere til mobiltelefoner og personlige digitale assistenter, bilholdere til mobiltelefoner og personlige digitale assistenter, fjernkontroller, tastaturer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KOMPIS MED KROPPEN ICA AB, Svetsarvägen 16, SOLNA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 40 Produksjon av undervisningsmateriell. 41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet samt informasjonstjenester vedrørende utdannelses- og opplæringsvirksomhet; friskvernstjenester samt informasjonstjenester vedrørende friskvern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke FMR LLC, 82 Devonshire Street, MA BOSTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 36 Finansielle tjenester; investeringstjenesterog finansielle administrasjonstjenester i porteføljehåndtering, finansiell planleggingsinvesteringskonsultasjon og finansiell rådgivning; finansielle og forretningsfinansielle forskningstjenester; forvaltning av verdipapirer; varebeholdnings- og obligasjons- og gjeldsbevismeklerforretninger; investeringsselskapstjenester; finansielle investeringskapitalforvaltningstjenester; finansiell evaluering og analyse; finansiell markedsinformasjonstjenester; investeringsaktivaforvaltning; institusjonelle investeringsforvaltningstjenester; rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende det foran nevnte. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke FMR LLC, 82 Devonshire Street, MA BOSTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 36 Finansielle tjenester; investeringstjenesterog finansielle administrasjonstjenester i porteføljehåndtering, finansiell planleggingsinvesteringskonsultasjon og finansiell rådgivning; finansielle og forretningsfinansielle forskningstjenester; forvaltning av verdipapirer; varebeholdnings- og obligasjons- og gjeldsbevismeklerforretninger; investenngsselskapstjenester; finansielle investenngskapitalforvaltningstjenester; finansiell evaluering og analyse; finansiell markedsinformasjonstjenester; investeringsaktivaforvaltning; institusjonelle investeringsforvaltningstjenester; rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende det foran nevnte. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Inwind AS, Postboks 203, 4001 STAVANGER, 6 Stålkonstruksjoner for offshore vindturbiner. 12 Fartøy. 37 Kraftanlegg (installasjon og vedlikehold av). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke FMR LLC, 82 Devonshire Street, MA BOSTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 36 Finansielle tjenester; investeringstjenesterog finansielle administrasjonstjenester i porteføljehåndtering, finansiell planleggingsinvesteringskonsultasjon og finansiell rådgivning; finansielle og forretningsfinansielle forskningstjenester; forvaltning av verdipapirer; varebeholdnings- og obligasjons- og gjeldsbevismeklerforretninger; investeringsselskapstjenester; finansielle investeringskapitalforvaltningstjenester; finansiell evaluering og analyse; finansiell markedsinformasjonstjenester; investeringsaktivaforvaltning; institusjonelle investeringsforvaltningstjenester; rådgivnings- og konsulenttjenester vedrørende det foran nevnte. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke A City Media AB, Frihamnen Hus G, STOCKHOLM, SE Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, 9 CD-plater, kassetter, eksponert film, tegnefilmer. fornøyelsesforestillinger; film-, radio- og videofilmproduksjon; filmstudioer; innspillingsstudioer og innspillingsstudiotjenester; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; informasjon om fornøyelses-, utdannings- og underholdningstjenester; utleie av filmer, videokassetter, radio- og fjernsynsprogrammer; publisering/utgivelse av datamedia; informasjonstjenester vedrørende de ovennevnte tjenester, organisering av konkurranser for utdanningsog/eller underholdningsformål; presentasjon og produksjon av liveforestillinger; informasjon om fornøyelse og underholdning; utdanningsinformasjon; utleie av lyd- og bildeopptak; filmproduksjon; utdanning og undervisning; tilbud om instruksjon / utdanning; underholdning; organisering av konkurranser; organisering av motevisninger for kommersielt eller reklameformål; produksjon av fjernsynsprogrammer; fjernsynsunderholdning; fotografering, fotoreportasje; reportasjetjenester. 16 Plakater, plakater av papir eller kartong, klebemidler for papirvarer og husholdningsbruk, fotografier, prospekter og trykte publikasjoner, tidstabeller, postkort. 35 Produksjon av fjernsynsreklame; fjernsynsreklame; annonse- og reklamevirksomhet via satellitt-fjernsyn; annonse- og reklamevirksomhet; forretnings- og foretaksinformasjon; utleie av annonseplass; publisering av reklametekster; PRtjenester; foretaksadministrasjon og kontortjenester; reklamebyråvirksomhet og fjernsynsreklamevirksomhet; radio- og fjernsynsreklamevirksomhet; utleie av annonse- og reklamemateriell; forretningsvirksomhet relatert til fjernsynsreklame; spredning av forretningsog kommersiell informasjon; salgsfremmende tjenester; tilbud om reklameplass for sponsorer; utleie av annonseplass på internett; markedsføring og andre salgsfremmende tjenester på internett; markedsundersøkelser; produksjon av filmet/grafisk reklamemateriell for bruk i markedsføring eller sponsorvirksomhet; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester; utendørsreklame; direkte reklame; oppdatering av annonse og reklamemateriell; organisering av konkurranser med reklame- eller salgsfremmende formål; produksjon av videoinnspillinger med reklameformål; produksjon av fjernsynsreklame; reproduksjon av reklamemateriell. 38 Kabel- satellitt- og terrestriell fjernsynssending; fjernsyns-, internett- og radiosending; telekommunikasjonstjenester, data assistert overføring av beskjeder og bilder; satellittoverføring; telekommunikasjon; informasjon om telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjons-, kommunikasjons- og sendingsapparater og utstyr; tilbydelse av tilgang til telekommunikasjonsnettverk, tilbud om informasjon om sending via internett, tilbud om informasjonstjenester vedrørende de ovennevnte tjenester, kabelfjernsynssendinger, kommunikasjon via optiske fibernettverk, utleie av kabel-tv-utstyr, sending av meldinger over elektroniske medier, sending av videofilm. 41 Produksjon av spesielle effekter for film/radio/tv; produksjon av kunstverk for animert film; fornøyelses-, utdannings- og underholdningstjenester inkludert fjernsyns- og radiounderholdning, produksjon og fremføring av show, teater og andre 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Wadan Yards Group AS, Postboks 454 Skøyen, 0278 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner/motorer/koblinger og anordninger for overføring av drivkraft. 9 Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til signalering og kontroll, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet: databehandlingsutstyr og datamaskiner. 12 Kjøretøyer og befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 16 Papp, papir, papp og varer laget av disse materialer, skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell, plastemballasje. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 76/632,958 PETREL Logined BV, Gevers Deynootweg 61, 2586BJ HAAG, NL Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Computer software for generering av geologiske og numeriske modeller innen området oljeog gassutvinning. 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VÅR Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); flasker, karafler og drikkeglass av krystall, glass, plast og/eller aluminium. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Staur Foods AS, Utleirveien 140, 7036 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konservert, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; sakt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Friskis & Svettis Riks, S:t Eriksgatan 26, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 25 Idrettsklær. 28 Gymnastikk- og sportsartikler. 41 Undervisning, utdanning, underholdning, sport- og idrettsvirksomhet samt tilrettelegging av idrettsarrangement; gym- og treningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BRITNED Britned Development Ltd, 1-3 Strand, WC2N5EH LONDON, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 4 Elektrisk energi. 37 Bygnings- og installasjonsvirksomhet; installasjon og vedlikehold (reparasjon) av elektriske nettverk, kabler og kabelsystemer. 39 Strømforsyning og -overføring; distribusjon av energi; transportvirksomhet. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRIMAVERA PERTMASTER Primavera Technologies Inc, 103 Foulk Road, Suite 202, DE19083 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Computerprogrammer til bruk for formålet ledelse av prosjektplaner samt instruksjonsmanualer solgt som en enhet. 41 Utdannelsestjenester, nemlig tilby seminarer og opplæringsprogrammer på området for ledelse av prosjekter og bruken av prosjektledelsessoftware. 42 Computerkonsulenttjenester på området for prosjektledelse; tilby online informasjon angående området prosjektledelse og bruk av prosjektledelsessoftware. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Saudi Arabian Oil Co, 1 Eastern Avenue, DHAHRAN, SA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; motoroljer; etan, butan og propangass, brensel, bensin og belysningsstoffer; råolje; stearin- og vokslys. 9 Audio og video analoge og digitale innspillinger på bånd, disketter, plater, DVD-er, CD-er, kassetter, datadisketter, eller andre innspillingsmedia; publikasjoner inklusiv bøker, blader, aviser, nyhetsbrev, kataloger, manualer, alle i elektronisk format; spillefilmer; apparater for opptak, produksjon, redigering, reproduksjon og overføring av lyd, video, data og bilder; audiokassetter, CD-spillere og DVDspillere og opptakere; landbaserte og satellittradioer, fjernsynsmottakere; datamaskiner, dataminnekort og drivere; dataprogramvare; kameraer, kamerafilm, digitale kameraer og minnekort; telefonapparater, mobiltelefoner; personlige digitale assistanter ("PDA"); elektroniske dagbøker, elektroniske bøker; data- og videospillprogrammer, apparater og programvare; dataspillutstyr inneholdende minneinnretninger, nemlig disketter, solgt som en enhet for å spille hjemmedataspill; kalkulatorer; musmatter; optiske instrumenter, inklusiv kikkerter, teleskoper, periskoper, mikroskoper, forstørrelseslinser og -glass, prismer, solbriller og briller; apparater til måling, signalering, overvåking, analysering og opptak av lys, lyd, lengde, høyde, hastighet, væskestrøm, temperatur, fuktighet, trykk, vekt, volum, dybde, magnetisme, elektrisitet, overflatekjennetegn, data og bilder; linjaler, kompasser, vekter, papirvekter; dekorative magneter, magneter, batterier; kodete kort, dataprogrammer, nemlig programvare som kobler digitaliserte video- og audio media til et globalt datainformasjonsnettverk; identifikasjons- og sikkerhetskort; forbrukerelektronikk av alle typer; deler og tilbehør til forannevnte varer. 16 Papir og varer laget av papir; papp og varer laget av papp; trykte publikasjoner inklusiv bøker, blader, aviser, nyhetsbrev, kataloger, manualer, alle i 10

11 registrerte varemerker /08 trykt format; kataloger, plakater, etsninger, litografier, tresnitt reproduksjoner av kunst; fotografier, kart, almanakker, kalendere, papirvarer, notatblokker, notisbøker, bokomslag, avtalebøker, tidsplanleggere, brev- og konvoluttsett; postkort, gavekort, navnekort, lykkeønskningskort, kunngjøringskort, notatblokker, notatbøker, linjaler, albumer, adressebøker, bok- og papirpermer, autografbøker, dagbøker, datobøker, årbøker, informasjonsrapporter, journaler, rapporter, billedbøker, notisblokker, notistavler, bulletintavler, skrivebordstilbehør, brevåpnere, skrivebordputer, fargebøker, aktivitetsbøker, skissebøker, klistrealbum, modelleire; stiftemaskiner, viskelærer, blyantspissere, penner, blyanter, markeringspenner, fargestifter, fargemarkeringspenner, kritt; pennaler; kontorrekvisita (ikke møbler); skolerekvisita (ikke møbler), utdanningsog instruksjonsmaterialer, klistremerker, overføringsbilder, applikasjoner, byttekort; identifiseringsmerker; papirservietter; festposer, gavepapir, sløyfer til gavepapir, dekorasjoner til papiresker, bordduker av papir, borddekorasjoner av papir, bordbrikker av papir, bokstøtter, passomslag, flagg, bannere og vimpler laget av papir; papir og plastplater, -sekker og -poser til emballasje og innpakning 37 Bensinstasjonstjenester, vasketjenester for motorkjøretøyer, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer, og deler av motorkjøretøyer; konserverings og restaurering av kunstverk og historiske kunstprodukter. 39 Transport, leveranse og lagring av råolje, petroleum og petroleumsprodukter; transport, leveranse og lagring av varer; marinetransporttjenester; tilveiebringelse av informasjon i området turisme, turguide og reisevirksomhet, slik informasjon også tilgjengelig via et globalt datanettverk. 41 Utdannelses- og underholdningsvirksomhet, inklusiv produksjon og/eller distribusjon og/eller presentasjon av programmer til fjernsyn, kabelfjernsyn, digitalfjernsyn, satellittfjernsyn, et globalt datanettverk, og landbasert og satellittradio; spillefilmproduksjon; tilveiebringelse av spill via et verdensomspennende nett (ikke nedlastbare); tilveiebringelse av online blader (ikke nedlastbare); nyheter, underholdnings- og utdannelsesvirksomhet via en online database og interaktiv database; museumsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, nemlig ledelse av messer, studiesirkler, seminarer, foredrag, turer, film- og videopresentasjoner, biblioteker, museer og studiesentra i området historie, arkeologi, geografi, biografi, kultur, kunst, vitenskap, energi, økonomi, teknologi, petroleum, religion, alle relatert til Saudi Arabia og den arabiske halvøye og dets befolkning, publikasjon av utdannelsesmateriell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/353,065 KL Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 MOUNTAIN VIEW, US Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Dataprogrammer og apparater for nedlasting, overføring, mottakelse, levering, publisering, ekstrahering, kode, dekode, lese, lagre og organisere audiovisuelle, videografiske og skrevne data, telekommunikasjonsapparater og instrumenter, multimediaprodukter for overføring av lagring av audiovisuelle, videografiske og skrevne data. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, elektronisk overføring av data og dokumenter via Internet og andre databaser, elektronisk overføring av audiovisuelle videografiske og skrevne filer, disseminerte og nedlastbare via elektroniske nettverk, informasjon om telekommunikasjon, mobiltelefontjenester, tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk, elektroniske oppslagstavler (telekommunikasjonstjeneste), telekonferansetjenester, elektronisk postoverføring. 41 Publiseringstjenester, informasjonstjenester, utdannelses og underholdningstjenester, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter, informasjon vedrørende utdannelse, underholdningsinformasjon, rekreasjonstjenester, utgivelse av bøker, utlån av bøker, filmproduksjon på videobånd eller på alle andre typer audiovisuelle bærere, arrangere kollokvier, konferanser og sammenkomster, utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål, publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online, digital bildebearbeidelse. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARLBORO Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL, CH Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 34 Tobakk, rå eller tilvirket; tobakkprodukter, også sigarer, sigaretter, cigarillos, tobakk for rulling av egne sigaretter, pipetobakk, skråtobakk, snus, kretek; tobakkerstatninger (ikke for medisinske formål); artikler for røkere, også sigarettpapir og -munnstykker, sigarettfiltere, tobakksbokser, sigarettetuier og askebegere, ikke av edelt metall, deres legeringer eller overtrukne hermed, piper, lommeapparater for rulling av sigaretter, lighere; fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HFT Dietzel GmbH, Haidequerstrasse 3-5, 1111 WIEN, AT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 6 Ledningsrør, rør og avløpsrør av metall, koplingskantbeslag, rørbend og vinkelrør av metall, forgreningsrør av metall, klamper og kraveklemmer av metall for rør, forbindelsesrør av metall. 9 Koplinger, elektriske, fordelingspulter (elektrisitet), kontrolltavler (elektrisitet), elektriske koplinger, forgreningsbokser (elektrisitet), koblingsbokser og forbindelseskasser (elektrisitet), koblingstavler, forbindelsesanordninger for elektriske ledninger, fastgjøringsskinner, gjennomføringshylser for ledningsrør til installasjonsbokser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SONANS Sonans AS, Postboks 943, 7409 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SKYTECH Opsahl Engros AS, Postboks 120, 3701 SKIEN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 9 Optiske apparater samt dertilhørende tilbehør, kikkerter, mikroskop og teleskop med tilbehør. 17 Fleksible ledningsrør, rør og avløpsrør, ikke av metall for elektriske installasjoner, koblingsstykker og overgangsstykker for rør, ikke av metall, pakningsflenser ikke av metall. 19 Stive ledningsrør, rør og avløpsrør, ikke av metall for elektriske installasjoner; forgreningsrør; koplinger til å forbinde stive og bøyelige ledningsrør, rørbend, vinkelrør, avstandsstykker ikke av metall. 20 Kraveklemmer av plast for kabel eller rør. 12

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 49/06-2006.12.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer