nr 20/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 20/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Deling av varemerkeregistrering Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Resultat etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Merkeordningen beskyttede betegnelser Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:25 Klasse:28 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Klasse:32 Klasse:35 Klær og hodeplagg, også for sport. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, samt ferdigretter og andre bearbeidede produkter av foran nevnte varer. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, friske kjøkkenurter Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandel med spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, med kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, med kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, med mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, med honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, med jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, og med friske kjøkkenurter; detaljhandel med ferdiglagede måltider, matvarer, drikkevarer, kaffe, bakervarer, batterier, CD-er og DVD-er, telefoner, telefonkort, tidsskrifter og magasiner, bøker, suvenirer, blomster, hygieniske produkter, reisebilletter, konsertbilletter, spill, spillkort, tipping, nytelsesog næringsmidler, samt med spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler og juletrepynt fra storkiosker, butikker, varehus eller andre utsalgssteder. Klasse:41 Utdanningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, inkludert fritidsaktiviteter; kostholdsopplæring og -rådgivning. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse:45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SNO-WAY (541) ordmerke i standard font Sno-Way International Inc, 120 North Grand Avenue, WI53027 HARTFORD, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:7 Snø- og iskontrollutstyr, nemlig snøploger, truckmonterte mekaniske radialspredere. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke KRISTIN HEGGDAL, Nøisomhedvegen 11B, 6416 MOLDE Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:30 Kaffe, te, kakao, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis. Klasse:35 Salg av bake- og konditorvarer, kaffe, te, sjokolade, is, vann, alkoholfrie drikkevarer, øl og vin samt oppstillingstjenester for andre slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe forannevnte varer. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; drift av kaféer og restauranter; catering (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SHINE SHAKER (541) ordmerke i standard font The Wella Corp, 6109 DeSoto Avenue, CA91367 WOODLAND HILLS, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingprodukter, herunder produkter for toning, bleking, farging og kolorering av hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YOGEN FRÜZ (541) ordmerke i standard font Kayla Foods Int'l (Barbados) Inc, 27 Pine Road, BB11113 BELLVILLE, ST.MICHAEL, Barbados (BB) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:30 Klasse:43 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; frosset yoghurt, frosne yoghurtpaier, -kaker og frosne søtsaker. Beverting og tilbringing av mat og drikke, inkludert restauranttjenester, take-out resauranttjenester, tilberedelse og tilbringelse av mat og drikke i restauranter; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/373,013 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SANDISK MOBILE EXTREME PRO (541) ordmerke i standard font SanDisk Corp, 601 McCarthy Blvd, CA95035 MILPITAS, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Flashminnekort til bruk med trådløse mobiltelefoner og andre bærbare telekommunikasjonsinnretninger. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-Korea (KR) Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:9 Fjernsynsmottakere; dataskjermer; hjemmekinoanlegg bestående av fjernsynsmottakere, lyd forsterkere og høyttalere; DVDspillere; optiske disk spillere; briller; 3D-briller; halvledere; USB kort; datanettverk huber, svitsjer og rutere; modemer; smarttelefoner; mobil telefoner; trådløse hodetelefoner for mobiltelefoner; MP3 spillere og/eller telefoner; elektrisk mobiltelefon batteriladere; datamaskin servere; digitale set-top bokser, nemlig digitale media mottakere og dekodere, kabel-tvomformere, Ethernet streaming media omformere; harddisker; optiske diskstasjoner; bærbare datamaskiner; datamaskiner; skrivere for datamaskiner; personlig digitale assistenter; telefaksmaskiner; kassaapparater; batterier for bruk med mobiltelefoner; fiberoptiske kabler; elektriske strykejern; underholdningsapparater tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere; video telefoner ; telefoner; videobånd opptakere; MP3-spillere; bærbare multimedia spillere; høyttalere for datamaskiner; CD-spillere; film projektorer; spill programvare; datamaskin mus; datamaskin musematter; video-opptakere; videodiskspillere. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Salto Stoa Eiendom AS, c/o Salto Eiendom AS, Hagaløkkveien 7, 1383 ASKER Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet på Stoa; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, stormarkeder, kjøpesentre og varehus på Stoa; forvaltning, utvikling og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus på Stoa; kontortjenester på Stoa; administrasjon av handelstjenester på Stoa; presentasjon og sammenstilling av varer for detaljsalg i detaljistforretninger, i engrosutsalg, i handelskataloger eller via telekommunikasjon på Stoa. Klasse:36 Forretninger med fast eiendom på Stoa; forvaltning, utvikling og drift av fast eiendom på Stoa; investering i fast eiendom på Stoa; rådgivningstjenester vedrørende fast eiendom på Stoa; bestyrelse og forpaktning av fast eiendom på Stoa; utleie av kontorer og forretningslokaler på Stoa; finansiell virksomhet på Stoa. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke på Stoa; bartjenester på Stoa; catering; drift av kantiner, kafeer, kafeteriaer, restauranter og snack-barer på Stoa. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Salto Tuven Senter AS, c/o PK Eiendom, Postboks 143, 3603 KONGSBERG Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet på Tuven; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, stormarkeder, kjøpesentre og varehus på Tuven; forvaltning, utvikling og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus på Tuven; kontortjenester på Tuven; administrasjon av handelstjenester på Tuven; presentasjon og sammenstilling av varer for detaljsalg i detaljistforretninger, i engrosutsalg, i handelskataloger eller via telekommunikasjon på Tuven. Klasse:36 Forretninger med fast eiendom på Tuven; forvaltning, utvikling og drift av fast eiendom på Tuven; investering i fast eiendom på Tuven; rådgivningstjenester vedrørende fast eiendom på Tuven; bestyrelse og forpaktning av fast eiendom på Tuven; utleie av kontorer og forretningslokaler på Tuven; finansiell virksomhet på Tuven. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke på Tuven; bartjenester på Tuven; catering på Tuven; drift av kantiner, kafeer, kafeteriaer, restauranter og snack-barer på Tuven. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Demolition Super Lift DSL (541) ordmerke i standard font HAUKAAS VEKST, Østerøyveien 317, 3237 SANDEFJORD Klasse:7 Gravemaskiner; kraner (Løfte- og heiseapparater); lastebommer; løfteapparater; hammere (maskindeler); borerigger (flytende eller ikke flytende); boreskip; drivanordninger; hydrauliske styringsanordninger for maskiner og motorer; kniver (maskindeler); knusemaskiner; maskiner for båter; vinsjer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SJAPPER (541) ordmerke i standard font PHIDU AS, Gimlemoen 19, 4630 KRISTIANSAND S Klasse:9 Klasse:35 Klasse:38 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; software som muliggjør opplastning, sending, fremvisning, avbilding, inndeling, blogging, deling eller på annen måte fremskaffe elektronisk media eller informasjon over Internett eller andre kommunikasjonsnettverk. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; demonstrasjoner av varer; fjernsynsreklame; forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; markedsstudier; markedsundersøkelser; on-line annonsering på datanettverk; organisering av handels- og reklameutstillinger; radioreklame og - annonsering; reklameoppslag; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; skriving av reklamtekster; systematisering av informasjon for bruk i databaser; utsendelse av reklameannonser; utsendelse av reklamematriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; fremskaffelse og tilbud av en online katalog/register tjeneste som viser informasjon angående produkter og opplevelser, generelle interesser, klassifisert, ordnet, sortert informasjon, virtuell fellesskap/samfunn, sosialt nettverk, foto deling, og transmisjon av fotografiske bilder, reklamevirksomhet og informasjons distribusjons tjenester, nemlig fremskaffelse av klassifisert, ordnet, klassifisert, ordnet og sortert annonserings plass via det globale data nettverk; hjelpe frem/promotere andres varer og tjenester over Internet, fremskaffe online computer databaser og online søkbare databaser. Telekommunikasjonsvirksomhet; Budtjenester (for post og telegraf); dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer [nyheter]; kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester [radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon]; pressebyråer; radiokringkasting; sending av fjernsynsprogram; svarertjenester for telefon; telefontjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilbydelse av 6

7 registrerte varemerker /12 telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; tilveiebringelse av praterom på internett; tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; tilveiebringelse av tilgang til database. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; Analysering av datasystemer; byplanlegging; design av computersystemer; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; grafisk formgiving; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; kunstig tåkeoppløsning; leie av webserver; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; programmering for datamaskiner; prosjektstudier [tekniske]; tegning [industridesign]; teknisk forskning; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VUNETIC (541) ordmerke i standard font Ron Lando, 408 Tamal Plaza, CA94925 CORTE MADERA, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:9 Briller, solbriller, linser, kontaktlinser, optiske produkter, samt tilbehør til disse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COLOR HOTEL (541) ordmerke i standard font Color Line AS, Hjortnes, 0250 OSLO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:39 Klasse:41 Klasse:43 Transportvirksomhet; innpakning og oppbevaring av varer og bagasje og verdisaker; organisering av reiser og utflukter; bilutleie; båtutleie; bærertjenester (bagasje); reiseledervirksomhet; reisereservering; transportinformasjon; turistbesøk (sightseeing); turistbyråtjenester (unntatt hotell- og pensjonatreservering); utbringelse av pakker og varer; utleie av garasje- og parkeringsplasser. Underholdningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige, kulturelle og sosiale aktiviteter; organisering og avholdelse av kurs, seminarer, kongresser og konferanser; organisering og avholdelse av konserter, artistopptredener, utstillinger og kulturelle arrangementer; helseklubbvirksomhet; kasinovirksomhet; organisering av konkurranser; nattklubber; showoppsetninger; underholdningsinformasjon; utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer). Hotellvirksomhet; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; utleie av turisthytter; bartjenester; kafévirksomhet; restaurantvirksomhet; catering; drift av campingplasser; hotellreservering; utleie av møterom; utleie av værelser. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/359, , US, 85/359, , US, 85/359, , US, 85/359, , US, 85/359, , US, 85/359, , US, 85/359, , US, 85/359, , US, 85/359, , US, 85/359, , US, 85/359,640 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARKENSTONE (541) ordmerke i standard font The Saul Zaentz Co, 2600 Tenth Street, CA94710 BERKELEY, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:6 Klasse:9 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:20 Klasse:21 Klasse:24 Figuriner av ikke-edelt metall; skulpturer av ikke-edelt metall; nøkkelringer og -kjeder av ikke-edelt metall; flaskekorker av metall. Elektronisk spillsoftware; interaktive elektroniske multimedia spillprogrammer; videospillinnsatser; forhåndsinnspilte CD-er inneholdende eventyrfilmer, eventyrspill og/eller tegnefilmer; forhåndsinnspilte DVD-er inneholdende eventyrfilmer, eventyrspill og/eller tegnefilmer; pyntemagneter; samle/byttekort på CD. Smykker, juvelervarer, ur, klokker, nøkkelringer og -kjeder av edelt metall; figuriner av edelt metall. Kunst- og håndverksett, nemlig leiresett (for kunst og håndverk), malersett (for kunst og håndverk), papirsett (for kunst og håndverk for barn); pappfigurer; plakater; klistremerker; litografiske trykk; bøker om film og fiksjon; bokmerker; postkort; samle/byttekort; bøker inneholdende fotografiske trykk; bøker for rollespill; kalendere; trykte hologrammer; samleralbumer for samle/byttekort, klistremerker, frimerker og mynter. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter, reisevesker og bagasjeartikler; paraplyer; sportsbager; skipssekker; klesposer; ryggsekker; dokumentmapper; rompetasker og hoftevesker; håndvesker; bagasjemerker; torgvesker og handlenett; punger og portemonéer; lommebøker; kredittkortetuier; gymbager; skolebager, skolevesker og ransler; skuldervesker. Figuriner laget av polymerer eller polymerleire; figuriner laget av harpiks; skulpturer laget av polymerer eller polymerleire; skulpturer laget av harpiks. Krus; seidler; begre; drikkeglass; matbokser; figuriner av steintøy, glass eller keramikk. Veggtepper av tekstil; tekstilflagg; baderomstekstiler; dekketøy; sengetøy. Klasse:25 Klær, nemlig hodeplagg, jakker, gensere, t- skjorter, skjorter, bukser, kjoler, skjørt, sokker, slips og kostymer, nemlig halloweenkostymer og kostymer for rollespill; fottøy; pyjamas; og babytøy. Klasse:28 Klasse:41 Leketøy, nemlig actionfigurer, brettspill, leketøysvåpen; sjakksett; tredimensjonale pusleleker; puslespill; hobbysett for å lage modellfigurer; samle/byttekortspill; dukker. Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online, elektroniske spill; spilltjenester tilveiebrakt online fra et datanettverk, nemlig tilveiebringe online dataspill; tilveiebringe online interaktive flerspillerspill over internett; tilveiebringe et nettbasert system og en online portal til kunder for at de skal kunne delta i online spillvirksomhet. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/365, , US, 85/365, , US, 85/365, , US, 85/365, , US, 85/365, , US, 85/365, , US, 85/365, , US, 85/365, , US, 85/365, , US, 85/365, , US, 85/365, , US, 85/365, , US, 85/365, , US, 85/365,962 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BILBO BAGGINS (541) ordmerke i standard font The Saul Zaentz Co, 2600 Tenth Street, CA94710 BERKELEY, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:3 Klasse:6 Klasse:8 Klasse:9 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:20 Såper for personlig bruk; parfymer; velluktende toalettvann; eteriske oljer; kosmetikk; lotion, nemlig hårlotion, etterbarberingslotion, bodylotion; kroppsspray; kroppsolje; badegele; badeolje; badeskum; badepudder; sjampo; hårspray; massasjeolje; ikke-medisinsk leppebalsam; ikke-medisinske badesalter; munnskyllemidler; ferdigfuktede kosmetikkservietter og -pads; solkremer; tanngele; tannpasta; røkelsespinner. Figuriner av ikke-edelt metall; skulpturer av ikke-edelt metall; nøkkelringer og -kjeder av ikke-edelt metall; flaskekorker av metall. Økser; sverd; kniver; og sverdslirer. Elektronisk spillsoftware; interaktive elektroniske multimedia spillprogrammer; videospillinnsatser; forhåndsinnspilte CD-er inneholdende eventyrfilmer, eventyrspill og/eller tegnefilmer; forhåndsinnspilte DVD-er inneholdende eventyrfilmer, eventyrspill og/eller tegnefilmer; pyntemagneter; samle/byttekort på CD. Smykker, juvelervarer, ur, klokker, nøkkelringer og -kjeder av edelt metall; figuriner av edelt metall. Kunst- og håndverksett, nemlig leiresett (for kunst og håndverk), malersett (for kunst og håndverk), papirsett (for kunst og håndverk for barn); pappfigurer; plakater; klistremerker; litografiske trykk; bøker om film og fiksjon; bokmerker; postkort; samle/byttekort; bøker inneholdende fotografiske trykk; bøker for rollespill; kalendere; trykte hologrammer; samleralbumer for samle/byttekort, klistremerker, frimerker og mynter. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter, reisevesker og bagasjeartikler; paraplyer; sportsbager; skipssekker; klesposer; ryggsekker; dokumentmapper; rompetasker og hoftevesker; håndvesker; bagasjemerker; torgvesker og handlenett; punger og portemonéer; lommebøker; kredittkortetuier; gymbager; skolebager, skolevesker og ransler; skuldervesker. Figuriner laget av polymerer eller polymerleire; figuriner laget av harpiks; skulpturer laget av polymerer eller polymerleire; skulpturer laget av harpiks. Klasse:21 Krus; seidler; begre; drikkeglass; matbokser; figuriner av steintøy, glass eller keramikk. Klasse:24 Veggtepper av tekstil; tekstilflagg; baderomstekstiler; dekketøy; sengetøy. Klasse:25 Klær, nemlig hodeplagg, jakker, gensere, t- skjorter, skjorter, bukser, kjoler, skjørt, sokker, slips og kostymer, nemlig halloweenkostymer og kostymer for rollespill; fottøy; pyjamas; og babytøy. Klasse:28 Leketøy, nemlig actionfigurer, brettspill, leketøysvåpen; sjakksett; tredimensjonale pusleleker; puslespill; hobbysett for å lage modellfigurer; samle/byttekortspill; dukker. Klasse:39 Reise- og turinformasjonstjenester; arrangement av reiser og turer tilveiebragt via et nettsted; organisering og arrangering av ekskursjoner og sightseeingturer; tilveiebringe lenker til andres nettsteder som omhandler reise; tilveiebringe informasjon, nyheter og kommentarer innen området for reise. Klasse:41 Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online, elektroniske spill; spilltjenester tilveiebrakt online fra et datanettverk, nemlig tilveiebringe online dataspill; tilveiebringe informasjon online vedrørende elektroniske spill og oppdateringer for slike spill; tilveiebringe online interaktive flerspillerspill over internett; tilveiebringe et nettbasert system og en online portal til kunder for at de skal kunne delta i online spillvirksomhet. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/367, , US, 85/367, , US, 85/367, , US, 85/367, , US, 85/367, , US, 85/367, , US, 85/367, , US, 85/367, , US, 85/367, , US, 85/367,784 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HOBBITON (541) ordmerke i standard font The Saul Zaentz Co, 2600 Tenth Street, CA94710 BERKELEY, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:20 Klasse:21 Klasse:24 Elektronisk spillsoftware; interaktive elektroniske multimedia spillprogrammer; videospillinnsatser; forhåndsinnspilte CD-er inneholdende eventyrfilmer, eventyrspill og/eller tegnefilmer; forhåndsinnspilte DVD-er inneholdende eventyrfilmer, eventyrspill og/eller tegnefilmer; pyntemagneter; samle/byttekort på CD. Smykker, juvelervarer, ur, klokker, nøkkelringer og -kjeder av edelt metall; figuriner av edelt metall. Kunst- og håndverksett, nemlig leiresett (for kunst og håndverk), malersett (for kunst og håndverk), papirsett (for kunst og håndverk for barn); pappfigurer; plakater; klistremerker; litografiske trykk; bøker om film og fiksjon; bokmerker; postkort; samle/byttekort; bøker inneholdende fotografiske trykk; bøker for rollespill; kalendere; trykte hologrammer; samleralbumer for samle/byttekort, klistremerker, frimerker og mynter. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, nemlig kofferter, reisevesker og bagasjeartikler; paraplyer; sportsbager; skipssekker; klesposer; ryggsekker; dokumentmapper; rompetasker og hoftevesker; håndvesker; bagasjemerker; torgvesker og handlenett; punger og portemonéer; lommebøker; kredittkortetuier; gymbager; skolebager, skolevesker og ransler; skuldervesker. Figuriner laget av polymerer eller polymerleire; figuriner laget av harpiks; skulpturer laget av polymerer eller polymerleire; skulpturer laget av harpiks. Krus; seidler; begre; drikkeglass; matbokser; figuriner av steintøy, glass eller keramikk. Veggtepper av tekstil; tekstilflagg; baderomstekstiler; dekketøy; sengetøy. Klasse:25 Klær, nemlig hodeplagg, jakker, gensere, t- skjorter, skjorter, bukser, kjoler, skjørt, sokker, slips og kostymer, nemlig halloweenkostymer og kostymer for rollespill; fottøy; pyjamas; og babytøy. Klasse:28 Klasse:41 Leketøy, nemlig actionfigurer, brettspill, leketøysvåpen; sjakksett; tredimensjonale pusleleker; puslespill; hobbysett for å lage modellfigurer; samle/byttekortspill; dukker. Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online, elektroniske spill; spilltjenester tilveiebrakt online fra et datanettverk, nemlig tilveiebringe online dataspill; tilveiebringe informasjon online vedrørende elektroniske spill og oppdateringer for slike spill; tilveiebringe online interaktive flerspillerspill over internett; tilveiebringe et nettbasert system og en online portal til kunder for at de skal kunne delta i online spillvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Eltorque AS, Lyng Industrial Park, 7125 VANVIKAN Klasse:7 Motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), elektriske motorer (unntatt for landkjøretøyer), aktuator (styremekanisme for motor);motor for ventilstyring til prosessanlegg. Klasse:9 Apparater til styring av elektrisitet, apparater for styring av og manøvrering av skip, skipsutstyr, offshore-utstyr, samt av fabrikkanlegg og av anlegssutstyr på land. Klasse:37 Reparasjon, installasjon og vedlikehold av teknisk utstyr. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IPAC (541) ordmerke i standard font Stanley Black & Decker Inc, 1000 Stanley Drive, CT06053 NEW BRITAIN, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Klasse:37 Klasse:41 Klasse:42 Computere; elektronisk databehandlingsutstyr; mikroprosserende datakontrollapparater; symbol leseapparater, computer symboler; maskinlesbare databærere, computer software, elektroniske tilgangskontrollsystemer; elektroniske dørtilgangskontroller; elektroniske nøkkeltilgangskontrollapparater, deler og tilbehør for alle de forannevnte varene. Installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet vedrørende kontormaskiner og -utstyr; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet vedrørende computere; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet vedrørende computersystemer, mikroprosessorer basert på kontrollapparater, symbol leseapparater; elektroniske tilgangskontrollsystemer og elektroniske autoriseringssystemer; computer støttetjenester. Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet vedrørende elektronisk tilgangskontroll og autorisasjonssystemer og computer systemer Design, vedlikeholdstjenester, utleie og oppdatering av computer software; computer tjenester; computer utleie, computer programmering; design av computer hardware, konsultasjonsvlrksomhet på området computer hardware; computer systemanalyse; utarbeidelse av dataprogrammer, konsultasjonsvlrksomhet vedrørende datamaskiner; konsultasjonsvlrksomhet vedrørende elektronisk tilgangskontroll og autorisasjoner; konsultasjonsvlrksomhet vedrørende elektronisk dørtilgangskontroll og autorisasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Posten Norge AS, 0001 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); postkasser av metall; lastebærere og bakker av metall; containere av metall. Klasse:9 Vitenskaplige og elektriske, apparater og instrumenter, samt apparater til undervisning; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinprogrammer, elektroniske dagbøker, elektroniske oppslagstavler, elektroniske publikasjoner, lysrørsskilt for reklame, lysskilt, modemer, elektriske omformere, magnetiske omkodere, radiomaster, mekaniske skilt. Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i lutten eller i vannet. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; instruksjons-og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer;. filatelistiske produkter i form av frimerker og album for oppbevaring av disse. Klasse:20 Møbler; postkasser; ikke av metall eller murverk; lastbærere og bakker av plast; containere, ikke av metall. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder direkte markedsføring og relasjonsmarkedsføring(crm); drift av kundebehandlingssenter over tele- og datanettverk; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; drift av datasystemer; drift av kundebehandlingsprogrammer; kontortjenester; logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen direkte markedsføring(crm); utarbeidelse og distribusjon av reklameblad og adressert reklame, direkte, ved post eller elektronisk, distribusjon av prøver; bedriftsopplysninger, bedriftsundersøkelser, gallupundersøkelse, innsamling av informasjon og statistisk informasjon til bruk i databaser, administrasjon 11

12 registrerte varemerker /12 av databaser; organisering av messer for salg og markedsføring; utleie av kontormaskinapparater; salg av de nevnte varer i klassene 6, 9, 12, 16 og 20 samt salg av klær, fottøy og hodeplagg. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester; forretninger med fast eiendom. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bud- og telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring; utleie av faksimileapparater og modemer. Klasse:39 Transportvirksomhet; logistikk (innhenting, lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før sending, vareombringelse); kurértjenester, postombæring. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av trykksaker (andre enn av reklametekster); utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet knyttet til datamaskiner, dataprogrammer og databaser; filmproduksjoner, herunder på videobånd; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; publisering av elekstroniske bøker og tidsskrifter online; spilltjenester tilbudt online; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner. Klasse:42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; installasjon av dataprogrammer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronsisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering) kopiering av dataprogram, kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av webtjenester for andre; programmering av datamaskiner; faglig og teknisk rådgivning og konsultasjon i forbindelse med datamaskiner og dataprogrammer, drift av datasystemer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. Klasse:45 Meklingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Posten Norge AS, 0001 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); postkasser av metall; lastebærere og bakker av metall; containere av metall. Klasse:9 Vitenskaplige og elektriske, apparater og instrumenter, samt apparater til undervisning; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinprogrammer, elektroniske dagbøker, elektroniske oppslagstavler, elektroniske publikasjoner, lysrørsskilt for reklame, lysskilt, modemer, elektriske omformere, magnetiske omkodere, radiomaster, mekaniske skilt. Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; instruksjons-og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; filatelistiske produkter i form av frimerker og album for oppbevaring av disse. Klasse:20 Møbler; postkasser; ikke av metall eller murverk; lastbærere og bakker av plast; containere, ikke av metall. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder direkte markedsføring og relasjonsmarkedsføring(crm); drift av kundebehandlingssenter over tele- og datanettverk; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; drift av datasystemer; drift av kundebehandlingsprogrammer; kontortjenester; logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen direkte markedsføring (CRM); utarbeidelse og distribusjon av reklameblad og adressert reklame, direkte, ved post eller elektronisk, distribusjon av prøver; bedriftsopplysninger, bedriftsundersøkelser, gallupundersøkelse, innsamling av informasjon og statistisk informasjon til bruk i databaser, administrasjon av databaser; organisering av messer for salg og markedsføring; utleie av kontormaskinapparater; salg av de foran nevnte varer i klassene 6, 9, 12, 16 og 20 samt salg av klær, fottøy og hodeplagg. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester; forretninger med fast eiendom. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bud - og telegrafitjenester for post og telegraf; 12

13 registrerte varemerker /12 Klasse:39 overføring av meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring; utleie av faksimileapparater og modemer. Transportvirksomhet; logistikk (innhenting, lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før sending, vareombringelse); kurdrtjenester, postombæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av trykksaker (andre enn av reklametekster); utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet knyttet til datamaskiner, dataprogrammer og databaser; filmproduksjoner, herunder på videobånd; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; spilltjenester tilbudt online; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner. Klasse:42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; installasjon av dataprogrammer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); kopiering av dataprogram, kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av webtjenester for andre; programmering av datamaskiner; faglig og teknisk rådgivning og konsultasjon i forbindelse med datamaskiner og dataprogrammer; drift av datasystemer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. Klasse:45 Meklingstjenester (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Posten Norge AS, 0001 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); postkasser av metall; lastebærere og bakker av metall; containere av metall. Klasse:9 Vitenskaplige og elektriske, apparater og instrumenter, samt apparater til undervisning; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinprogrammer, elektroniske dagbøker, elektroniske oppslagstavler, elektroniske publikasjoner, lysrørsskilt for reklame, lysskilt, modemer, elektriske omformere, magnetiske omkodere, radiomaster, mekaniske skilt. Klasse:12 Klasse:16 Klasse:20 Klasse:35 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; instruksjons-og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; filatelistiske produkter i form av frimerker og album for oppbevaring av disse. Møbler; postkasser; ikke av metall eller murverk; lastbærere og bakker av plast; containere, ikke av metall. Annonse- og reklamevirksomhet, herunder direkte markedsføring og relasjonsmarkedsføring(crm); drift av kundebehandlingssenter over tele- og datanettverk; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; drift av datasystemer; drift av kundebehandlingsprogrammer; kontortjenester; logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen direkte markedsføring (CRM); utarbeidelse og distribusjon av reklameblad og adressert reklame, direkte, ved post eller elektronisk, distribusjon av prøver; bedriftsopplysninger, bedriftsundersøkelser, gallupundersøkelse, innsamling av informasjon og statistisk informasjon til bruk i databaser, administrasjon av databaser; organisering av messer for salg og markedsføring; utleie av kontormaskinapparater; salg av de foran nevnte varer i klassene 6, 9, 12, 16 og 20 samt 13

14 registrerte varemerker /12 Klasse:36 Klasse:38 Klasse:39 salg av klær, fottøy og hodeplagg. Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes forsikringstakere samt tegning av forsikringer, finansiell virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester; forretninger med fast eiendom. Telekommunikasjonsvirksomhet; bud - og telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring; utleie av faksimileapparater og modemer. Transportvirksomhet; logistikk (innhenting, lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før sending, vareombringelse); kurertjenester, postombæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av trykksaker (andre enn av reklametekster); utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet knyttet til datamaskiner, dataprogrammer og databaser; filmproduksjoner, herunder på videobånd; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; spilltjenester tilbudt online; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner. Klasse:42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; installasjon av dataprogrammer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); kopiering av dataprogram, kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av webtjenester for andre; programmering av datamaskiner; faglig og teknisk rådgivning og konsultasjon i forbindelse med datamaskiner og dataprogrammer; drift av datasystemer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. Klasse:45 Meklingstjenester (546) kombinert merke eller et rent figurmerke The Iams Co, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:31 Næringsmidler for dyr. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BREACHSHIELD (541) ordmerke i standard font Trilegiant Corp, 100 Connecticut Avenue, CT06850 NORWALK, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:35 Klasse:36 Klasse:42 Klasse:45 Konsulenttjenester vedrørende forretninger som ytes til andre bedrifter og som er relatert til forretningsinformasjon og til kompromisser eller sikkerhetsbrudd i slik informasjon, som potensielt kan lede til identitetstyveri eller annet misbruk, endring av eller ulovlig bruk av personnumre Betaling av utgifter som følge av en personlig datatyverihendelse som resulterer i åpning ulovlig av kontoer (finansielle refusjonstjenester), fremskaffelse av finansiell informasjon på området for kreditt, kredittrapporter og kredittverdighet; kortregistreringstjenester i form av kredittkortkanselleringstjenester for mistede eller stjålne kort og underretningstjenester til kredittkortutstedere; fremskaffelse av kredittkortovervåkningstjenester. Computertjenester, nemlig fremskaffe en database via en webside som presenterer personlig sikkerhetsinformasjon for medlemmer vedrørende trygderegistreringer eller sosiale sikkerhetsregistreringer, medisinske registreringer og kjøreregistreringer av dem selv eller deres familier. Overvåking av lnternet websider, meldingstavleforum, Internet samtalerom (irc), blogger og andre online lokaliteter for personlig identitetsinformasjon og kjøpe- og kredittkortnumre, og fremskaffelse av varsling med hensyn til enhver kompromitterende informasjon eller endringer i samme; støttetjenester fremskaffet over telefon, e-post, og online via lnternet, på området for forhindring av og assistanse med reparasjon av skade forårsaket av identitetstyveri og skade på kreditthistorie; forbrukervarslingsinformasjon, beskyttelse og assistanse i tilfellet av tyveri av identitet, eller mistede eller stjålne kredittkort, førerkort, pass, flybilletter og andre personlige identitetsdokumenter; tjenester relatert til trygderegistreringer eller sosiale sikkerhetsregistreringer og personlige, finansielle og medisinske registreringer, nemlig personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; fremskaffelse av forbrukervarslingsinformasjon, forbrukervarslings- og overvåkningsinformasjon i tilfellet av identitetstyveri eller kredittkort eller finansielt tyveri, alle fremskaffet online, via telefon eller via tradisjonelle hjelpemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Camilla Tubertini, Calle Ljungbecks gata 22, MALMØ, Sverige (SE) Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, dekorasjoner av papir, papir for dekorasjoner, borddekorasjoner av papp. Klasse:21 Husholdnings og kjøkkenredskaper samt beholdere; glassvarer, porselen og keramikk ikke opptatt i andre klasser; bakebrett, bord porselen, fat, kjevler, brødbokser, boller, mugger, fruktboller, støvtørkere, matlagningsformer, isbitformer, husholdningsredskaper ikke av metall, isbøtter, kakebokser, bakeformer, kakeskjærer, keramikkvarer, papir tallerkener, piknik kurver, potter, porselensvarer, skåler og glassskåler. Klasse:30 Brød, konditorvarer, konfektyrer, is; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennepseddik, sauser(smakstilsetninger); krydderier, is; desserter; bakevarer; næringsmiddelsblandinger for bakeprodukter, spiselige dekorasjoner 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SANDISK SECUREACCESS (541) ordmerke i standard font SanDisk Corp, 601 McCarthy Blvd, CA95035 MILPITAS, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Software for bruk med USB flashdrev. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke NLY Scandinavia AB, Box 690, BORÅS, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; uekte smykker; brosjer; mansjettknapper; prydnåler; slipsnåler; klokkereimer; nøkkelringer med pryd eller emblem; bijouteri. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Detaljhandelsvirksomhet, særlig avstandssalg og salg via internett i relasjon til edle metaller og deres legeringer og varer laget av edle metaller eller overtrukne hermed, edelstener, ur og kronometriske instrumenter, uekte juvelvarer, brosjer, mansjettknapper, prydnåler, slipsnåler, klokkereimer, nøkkelringer (pyntegjenstander eller medaljonger), juvelvarer, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, nøkkelkniper, kreditkortholdere, lommebøker, skuldervesker, håndvesker, kofferter og reisevesker, handlevesker, toalettvesker, vesker for dresser, skjorter og kjoler, klær, fottøy, hodeplagg,; informasjonstjenester online vedrørende shopping av moteprodukter; annonse- og reklamevirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet via online elektroniske kommunikasjonsnettverk; markedsføring av merke- og moteprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BRAVO (541) ordmerke i standard font TRADECONSULT AS, Postboks 750 Sentrum, 5807 BERGEN Klasse:6 Klasse:19 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORPULS (541) ordmerke i standard font Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:1 Klasse:3 Klasse:4 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:43 Ildslukningsmidler; hydrogen. Midler til rengjøring, bilvask, polering og flekkfjerning samt til sliping; såper. Drivstoff, olje og fett, nemlig bensin og smøreolje for motorer; drivstoff for forbrenningsmotorer, nemlig bensin og diesel; flydrivstoff; drivstoffblandinger i dampform, nemlig, naturgass, ethan, propan og butangass; LPG (liquefied petroleum gas); smøreoljer, nemlig gearoljer, transmisjonsoljer, industrielle oljer og jernbaneoljer; syntetiske industrioljer; motoroljer; benzen. Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klassene 1, 3 og 4. Betalingstjenester, herunder for CO2-kvoter; utstedelse av betalings- og rabattkort. Bensinstasjonsvirksomhet. Transportvirksomhet; utleie av tilhengere og kjøretøyer. Tilveiebringelse og bevertning av mat og drikke, bevertning og tilveiebringelse av mat og drikke i storkiosker og snackbarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke El Coto de Rioja SA, Camino Viejo de Logroño S/N, OYON (ARABA/ÁLAVA), Spania (ES) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:33 Spanske viner (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NOVA SEA (541) ordmerke i standard font Nova Sea AS, Postboks 34, 8764 LOVUND Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Klasse:40 Fisk, ikke levende; bearbeidede fiskeprodukter; bearbeidede matvarer laget av fisk; skalldyr; spiselige oljer og fett. Fisk, levende; skalldyr, levende. foreløpig kl Fiskeforedling; foredling av skalldyr; matvareforedling; produksjon av matfisk og skalldyr i hav- og kystbasert fiskeoppdrett. Klasse:44 Fiskeoppdrett. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Harstad Profileringspool, Postboks 807, 9485 HARSTAD Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:16 Aviser og publikasjoner; varer laget av papir eller papp. Klasse:35 Klasse:41 Markedsføringsvirksomhet; organisering av messer og markeder for salg og markedsføring; salgsfremmende tjenester. Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av musikk festivaler; utgivelse av tekster. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIVA LAKRITS (541) ordmerke i standard font Leaf Sverige AB, Brogatan 7, MALMÖ, Sverige (SE) Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, MALMÖ, Sverige (SE) Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WHOPPER LAB (541) ordmerke i standard font Burger King Corp, 5505 Blue Lagoon Drive, FL33126 MIAMI, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Klasse:35 Computerapplikasjonsoftware for mobiltelefoner, nemlig software for fremskaffelse av informasjon innen området restauranter. Online bestillingstjenester innen området takeaway og levering fra restauranter og gatekjøkken. Klasse:43 Restauranttjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SNJO (541) ordmerke i standard font Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ment (541) ordmerke i standard font ET MÅL AS, Rosenlundveien 4, 2619 LILLEHAMMER Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke PT Siantar Madju, JL. Mastrip 822 A, KARANGPILANG, SURABAYA, Indonesia (ID) Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO Klasse:25 Fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HELLVIK HUS (541) ordmerke i standard font Hellvik Hus Kjededrift AS, Jærveien 1250, 4375 HELLVIK Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:19 Bygningsmaterialer; prefabrikkerte hus og bygninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, Sverige (SE) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Hellvik Hus Kjededrift AS, Jærveien 1250, 4375 HELLVIK Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:19 Bygningsmaterialer; prefabrikkerte hus og bygninger. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Holmestrand&Botne skolekorps, Postboks 1, 3081 HOLMESTRAND Klasse:41 Arrangering av musikkfestival. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Boost Advertising AS, Postboks 1284 Sluppen, 7462 TRONDHEIM Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO Klasse:35 Abonnementsalgstjenester for teleselskaper, Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Administrasjon av dataarkiver, Administrasjon av handelstjenester, Administrasjon av prosjekter, Administrativ ordreutførelse/ordregjennomføring, Annonseog reklamevirksomhet via postordre, Bedriftsopplysninger, Bedriftsundersøkelser, Bestillingstjenester, Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter, Byråer for handelsinformasjon, Datasøk i datafiler, for andre, Datastyrt sporing og tracing, Fjernsynsreklame, Forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning, Forretningsinformasjoner, Forretningsundersøkelser, Gallupundersøkelse, Innsamling av informasjon for bruk i databaser, Markedsstudier, Markedsundersøkelser, Modelltjenester for reklame og salg, On-line annonsering på datanettverk, Oppdatering av reklamedokumentasjon, Organisering av handels- og reklameutstillinger, Prissammenligningstjenester, PR-virksomhet, Radioreklame og -annonsering, reklamebyråer, Reklamevirksomhet, Salg av digitale informasjonsprodukter, Salgsfremmende tjenester, Skriving av reklametekster, Systematisering av informasjon for bruk i databaser, Utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia, Utleie av reklamemateriell, Utleie av reklameplass, Utsendelse av reklameannonser, Varemerkebygging, Utsendelse av reklamemateriell, Layout tjenester for reklameformål, Presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder, Informasjon om telekommunikasjon, 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer