nr 44/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 44/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 44/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Expert AS, Postboks 43, 1483 SKYTTA, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner, bærbare dataspillmaskiner: databehandlingsutstyr; rutere, nettverksadaptere, optiske- og fiberoptiske kabler, elektriske kabler, koaksialkabler, splittere, antenner, mus til datamaskiner, tastaturer, musematter, veggfester for fjernsynsapparater og dataskjermer, samt deler og tilbehør til alle de foran nevnte varer. Klasse 20 Møbler, TV-bord. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Expert AS, Postboks 43, 1483 SKYTTA, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner, bærbare dataspillmaskiner: databehandlingsutstyr; rutere, nettverksadaptere, optiske- og fiberoptiske kabler, elektriske kabler, koaksialkabler, splittere, antenner, mus til datamaskiner, tastaturer, musematter, veggfester for fjernsynsapparater og dataskjermer, samt deler og tilbehør til alle de foran nevnte varer. Klasse 20 Møbler, TV-bord. Expert AS, Postboks 43, 1483 SKYTTA, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner, bærbare dataspillmaskiner: databehandlingsutstyr; rutere, nettverksadaptere, optiske- og fiberoptiske kabler, elektriske kabler, koaksialkabler, splittere, antenner, mus til datamaskiner, tastaturer, musematter, veggfester for fjernsynsapparater og dataskjermer, samt deler og tilbehør til alle de foran nevnte varer. Klasse 20 Møbler, TV-bord. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IOPSYS Inteno Broadband Technology AB, Drivhjulsvägen 22, SE HÄGERSTEN, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Computerprogrammer (nedlastbar programvare); nedlastbare programvareapplikasjoner; applikasjonsprogramvare; kommunikasjonsprogramvare; datamaskinoperativsystemer; programvare for anvendelse i overgangen mellom ulike datanettoperativsystemer; programvare for applikasjons- og databaseintegrering; programvare for innebygde systemer; ingen av de forannevnte varer relatert til feltet oftalmologisk optikk og synskorreksjon og beskyttelse.. Klasse 38 Internettportaltjenester; internettilgangstjenester; kommunikasjonstjenester for overføring av informasjon ved elektroniske hjelpemidler; tjenester vedrørende telekommunikasjonsnettporter; ingen av de forannevnte 3

4 registrerte varemerker nr 44/15 tjenester relatert til feltet oftalmologisk optikk og synskorreksjon og beskyttelse. Klasse 42 Utvikling av applikasjonsløsninger for dataprogrammer; utvikling av dataprogrammer; nettskytjenester; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]; ingen av de forannevnte tjenester relatert til feltet oftalmologisk optikk og synskorreksjon og beskyttelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Postboks 578, 1327 LYSAKER, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsrådgivningsvirksomhet; HR konsulentvirksomhet; rekrutteringstjenester; utleie av personell; arbeidsformidlingstjenester; tjenester relatert til ansettelser, herunder, tilby arbeidsplassering, karriereutvikling, rekruttering av ansatte, og generell ansettelsesinformasjon til andre; personaladministrasjons- og konsulentvirksomhetstjenester; karriereplanleggingstjenester; arbeidsomplasseringstjenester; bedriftsrådgivning og informasjonstjenester; organisering av arbeidsutvandring og arbeid i utlandet, innenlands og internasjonale omplasseringsprogram, internasjonale utskiftingstjenester; rekrutteringsoutsourchingtjenester; innsamling og anvendelse av markeds- og firmaopplysninger og analytiske tjenester; markedsundersøkelser; gallupundersøkelser; tilveiebringe online karrierenettverkstjenester og informasjon innenfor områdene arbeid og sysselsetting, rekruttering, jobbressurser og ledige stillinger; tilveiebringelse av informasjon vedrørende rekruttering; arrangering av seminarer og nettverksarrangementer for forretningsformål, forretningsrådgivning og forretningsutvikling; utvelgelse og bedømmelse av personlighet, personlige kvaliteter og personers skikkethet for ulike yrker, stillinger eller virksomheter, kontorer og arbeidsområder; utarbeidelse av programmer og metoder for individ- og ledelsesutvikling. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelse og opplæringstjenester; godkjenning av eksamener og grader; tilby utdanning og opplæring i forretningsferdigheter og jobbferdigheter; tilby opplæring innen jobbsøk, karriereutvikling, markedsføring av seg selv, intervjuferdigheter og forskningsarbeidsgrupper; tilby kurs med studier innen jobb- og bedriftsferdigheter; karrierekonsulenttjenester; utdanning og opplæring innen karriereadministrering og karriereovergangstjenester; arrangering og gjennomføring av seminarer, kurs, konkurranser, konferanser, kongresser, workshops; informasjon vedrørende utdannelse; yrkesveiledningstjenester; jobbcoaching; tjenester knyttet til utdannings- og karriereveiledning. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; tjenester forbundet med evaluering av kvalitetssystemer ved høyere utdanningsinstitusjoner og akkreditering av institusjoner og studietilbud innen høyere utdanning; kartlegging av kompetanse, kapasitet og dyktighet i organisasjoner, bedrifter og hos den enkelte medarbeider; ikke-nedlastbar dataprogramvare for tilgang til, innmatning, lagring, bearbeidelse og gjenvinning av ansettelses- og karriererelatert informasjon; ikke-nedlastbar dataprogramvare til evaluering av jobb- og karriereferdigheter; tilveiebringelse av søkemotorer for å innhente data via kommunikasjonsnettverk; datatjenester, nemlig utvikling av virtuelle samfunn der registrerte brukere kan engasjere seg i sosial, forretningsmessig og samfunnsmessig nettverksbygging; tilveiebringelse av en nettside inneholdende teknologi som setter online-brukere i stand til å opprette personlige profiler med informasjon via sosiale nettverk. Klasse 45 Sosiale introduksjons- og nettverkstjenester; tilveiebringe informasjon innen personlig utvikling; internettbasert sosial introduksjon og nettverksbygging; tilveiebringelse av online databaser innenfor karriereveiledning, sosial nettverksbygging og sosial introduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Postboks 578, 1327 LYSAKER, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsrådgivningsvirksomhet; HR konsulentvirksomhet; rekrutteringstjenester; utleie av personell; arbeidsformidlingstjenester; tjenester relatert til ansettelser, herunder, tilby arbeidsplassering, karriereutvikling, rekruttering av ansatte, og generell ansettelsesinformasjon til andre; personaladministrasjons- og konsulentvirksomhetstjenester; karriereplanleggingstjenester; 4

5 registrerte varemerker nr 44/15 arbeidsomplasseringstjenester; bedriftsrådgivning og informasjonstjenester; organisering av arbeidsutvandring og arbeid i utlandet, innenlands og internasjonale omplasseringsprogram, internasjonale utskiftingstjenester; rekrutteringsoutsourchingtjenester; innsamling og anvendelse av markeds- og firmaopplysninger og analytiske tjenester; markedsundersøkelser; gallupundersøkelser; tilveiebringe online karrierenettverkstjenester og informasjon innenfor områdene arbeid og sysselsetting, rekruttering, jobbressurser og ledige stillinger; tilveiebringelse av informasjon vedrørende rekruttering; arrangering av seminarer og nettverksarrangementer for forretningsformål, forretningsrådgivning og forretningsutvikling; utvelgelse og bedømmelse av personlighet, personlige kvaliteter og personers skikkethet for ulike yrker, stillinger eller virksomheter, kontorer og arbeidsområder; utarbeidelse av programmer og metoder for individ- og ledelsesutvikling. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelse og opplæringstjenester; godkjenning av eksamener og grader; tilby utdanning og opplæring i forretningsferdigheter og jobbferdigheter; tilby opplæring innen jobbsøk, karriereutvikling, markedsføring av seg selv, intervjuferdigheter og forskningsarbeidsgrupper; tilby kurs med studier innen jobb- og bedriftsferdigheter; karrierekonsulenttjenester; utdanning og opplæring innen karriereadministrering og karriereovergangstjenester; arrangering og gjennomføring av seminarer, kurs, konkurranser, konferanser, kongresser, workshops; informasjon vedrørende utdannelse; yrkesveiledningstjenester; jobbcoaching; tjenester knyttet til utdannings- og karriereveiledning. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; tjenester forbundet med evaluering av kvalitetssystemer ved høyere utdanningsinstitusjoner og akkreditering av institusjoner og studietilbud innen høyere utdanning; kartlegging av kompetanse, kapasitet og dyktighet i organisasjoner, bedrifter og hos den enkelte medarbeider; ikke-nedlastbar dataprogramvare for tilgang til, innmatning, lagring, bearbeidelse og gjenvinning av ansettelses- og karriererelatert informasjon; ikke-nedlastbar dataprogramvare til evaluering av jobb- og karriereferdigheter; tilveiebringelse av søkemotorer for å innhente data via kommunikasjonsnettverk; datatjenester, nemlig utvikling av virtuelle samfunn der registrerte brukere kan engasjere seg i sosial, forretningsmessig og samfunnsmessig nettverksbygging; tilveiebringelse av en nettside inneholdende teknologi som setter online-brukere i stand til å opprette personlige profiler med informasjon via sosiale nettverk. Klasse 45 Sosiale introduksjons- og nettverkstjenester; tilveiebringe informasjon innen personlig utvikling; internettbasert sosial introduksjon og nettverksbygging; tilveiebringelse av online databaser innenfor karriereveiledning, sosial nettverksbygging og sosial introduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Domstein Foods AB, Box 23, SE KUNGSHAMN, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fjærkre og vilt; fisk, fiskeprodukter (ubearbeidede og bearbeidede), sjømat, sjømatprodukter, kaviar, fiskegrateng, ferdigretter av fisk og/eller sjømat; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Sushi. Klasse 31 Fiskerogn, levende fisk, næringsmidler for fisk. Klasse 40 Fiskeforedling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OMNI Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snus- og tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Reinbeer STIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER, Hjerkinnhusvegen 33, 2661 HJERKINN, Klasse 32 Øl. 5

6 registrerte varemerker nr 44/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MULTIBIZ AS, Øvre Eikervei 54, 3048 DRAMMEN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CLUB PENGUIN Disney Canada Inc, Dickson Avenue, CA- BCV1Y9X1 KELOWNA, Canada Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; registreringen omfatter ikke publisering av bøker. TACOPEDIA AS, Bromstadveien 2, 7045 TRONDHEIM, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Restauranter, veikroer, gatekjøkken, kaféer og alle tjenester tilknyttet slik virksomhet og catering generelt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YO! TO GO Yo! Sushi Limited, 95 Farringdon Road, GB-EC1R3BT LONDON, Storbritannia Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; tilberedning av mat og drikke; bar- og restaurantvirksomhet; selvbetjeningsrestauranter; take away-tjenester; kaféog kafeteriavirksomhet; cateringtjenester for bevertning og tilbringing av mat og drikke; cocktailbarer; tilveiebringelse av informasjon relatert til barer og restauranter; tilveiebringelse av informasjon relatert til tilberedning av mat og drikke; informasjonstjenester relatert til alle de forannevnte tjenester; reserveringsog bestillingstjenester relatert til det forannevnte. 6

7 registrerte varemerker nr 44/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; sjokolade, søtsaker og sukkervarer; mysli; spiseis, iskrem; sauser; puddinger; grøt; vaffelrøre; kakemikser; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ferdigretter, måltider, mellommåltider, snacks, desserter og drikker hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann, drikkevann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; smoothie; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; sportsdrikker og energidrikker; ernæringsdrikker (ikke-medisinske). KONGEVEIEN EIENDOM AS, c/o Canica AS, Postboks 49 Vinderen, 0319 OSLO, AABØ EVENSEN & CO ADVOKATFIRMA AS, Att: Advokat Ketil Sauarlia, Postboks 1789 Vika, 0122 OSLO, Klasse 41 Fornøyelsesparker. Klasse 44 Aromaterapitjenester; Badstutjenester; Helsebringende kurbadtjenester; Skjønnhetspleietjenester; Massasje. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tine SA, Postboks 25, 0051 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; dietetiske stoffer og næringsmidler for medisinsk bruk; beriket mat for medisinsk bruk, herunder mat for spedbarn, små barn, syke, invalide og eldre; ernærende kosttilskudd for medisinsk bruk; ernærende produkter for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; vitaminer, mineraler, kosttilskudd, næringstilskudd. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter, herunder yoghurt; supper; ferdigretter, måltider, mellommåltider, snacks, desserter og drikker hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; pasta; pizza; Twentieth Century Fox Film Corporation, West Pico Boulevard, US-CA90035 LOS ANGELES, USA Klasse 18 Tepper til dyr. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer; puter; figurer og statuer laget av gips, plast, voks eller tre; flaggstenger; møbler; gavedekorasjoner laget av plast; ikke-elektriske vifter for personlig bruk; nøkkelringer laget av plast og nøkkelring-anheng laget av plast; navn-skilt laget av plast; madrasser; speil; ikke-juletreornamenter laget av gips, plast, voks eller tre; partyornamenter laget av plast; bilderamme; puter; flagg laget av plast; kakedekorasjoner laget av plast; plastbokser; skilt laget av plast (novelty license plate); vimpler laget av plast; soveposer; (vindklokker (uro); persienner; leketøybokser og kister; bokstøtter; bokstativ; tredimensjonale replikas av spillefilm- og TVproduksjonskarakterer i full størrelse, laget av plast, lateks og polyuretanskum (novelty items). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker; laken; putetrekk, dekorative putetrekk; tepper, nemlig babytepper, barnetepper, små tepper (lap blanket), reise-tepper og sengetepper (bed blankets); overkast/tepper til senger; duntepper, vatteppe; sengetepper (bed spreads); badehåndklær; strandhåndklær; kjøkkenhåndklær; ansiktshåndklær; håndklær for håndvask; vaskekluter; onvsvotter; grillvotter; duker ikke laget av papir; spisebrikker ikke laget av papir; servietter; dusjforheng. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; skjorter; bukser; shorts; 7

8 registrerte varemerker nr 44/15 undertøy; boxer shorts; hatter; skyggeluer; treningsgensere; gensere; skjørt; hansker; sokker; sko; støvler; kåper; jakker; svømmetøy; belter; skjerf; pyjamaser; tøfler; babytøy; strømper; Halloween- og maskeradekostymer og masker; slips. Klasse 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale); tapet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IFIT Icon Health & Fitness Inc, 1500 South, 1000 West,, US-UT84321 LOGAN, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Computer software for trådløs datakommunikasjon for mottak, behandling, bearbeiding, overføring og vising av informasjon vedrørende fitness, kroppsfett, kroppsmasseindeks (BMI); computer software for behandling og styring av informasjon vedrørende sporing, overensstemmelse og motivasjon med et helse og fitnessprogram; elektroniske overvåkingsinnretninger som har inkorporerte mikroprosessorerer, digitale skjermer og akselerometer for å oppdage, lagre, rapportere, overvåke, opplaste og nedlaste sport, fitnesstrening og aktivitetsdata til internett og kommunikasjon med personlige computere, vedrørende tid, antall skritt, forbrente kaloriere, avstand; computer software for fitness; computer software og computer applikasjoner for mobiltelefoner og personlige digitale innretninger for overvåking, opplasting og nedlasting av data vedrørende sportsaktivitet, fitness trening og fitness nivå til internett og andre computer og elektroniske kommunikasjonsnettverk; computer software og computer applikasjoner for mobiltelefoner og personlige digitale innretning som overvåker, sporer og sammenligner sportsaktivitet og fitness nivå; computer software og computer applikasjon software for mobiltelefoner og personlige digitale innretninger som tilveiebringer tips, instruksjon, undervisning og personlig trening, for å forbedre brukerens fitnessnivå; computer software for behandling og styring av informasjon vedrørende sporing, overensstemmelse og motivasjon med et helse- og fitnessprogram; webbaserte, nedlastbare software for innsamling, lagring og vising av personlige prestasjonsdata fra forskjellige fitnessaktiviteter, visning av ernæringsinformasjon og fitness og atletiske programmer og trening, software for sporing, overvåking og planlegging av fitness treningsaktiviteter. Klasse 41 Tilveiebringe informasjon og konsultasjonstjenester innen området treningsutstyr og personlig helse, fitness og ernæring ved hjelp av et globalt computer nettverk; tilveiebringe en webside inneholdende informasjon vedrørende ernæring, dietter, slanking, velvære og helse. Klasse 42 Tilveiebringe informasjon og konsultasjonstjenester innen området treningsutstyr og personlig helse, fitness og ernæring ved hjelp av et globalt computer nettverk; ASP (Application Service Provider) inneholdende software for bruk med mobile innretninger, nettbrett, og computere for sporing, lagring og vising av personlige prestasjonsdata for forskjellige fitnessaktiviteter; ASP (Application Service Provider) inneholdende applikasjonsprogramgrensesnitt (API) software for tilknytning og innvirking med software applikasjoner på mobile innretninger, nettbrett, og computer for å spore, lagre og vise personlige prestasjonsdata for forskjellige fitnessaktiviteter; tilveiebringe en webside inneholdende informasjon vedrørende ernæring, dietter, slanking, velvære og helse. Klasse 44 Tilveiebringe informasjon og konsultasjonstjenester innen området treningsutstyr og personlig helse, fitness og ernæring ved hjelp av et globalt computer nettverk; ASP (Application Service Provider) inneholdende software for bruk med mobile innretninger, nettbrett, og computere for sporing, lagring og vising av personlige prestasjonsdata for forskjellige fitnessaktiviteter; ASP (Application Service Provider) inneholdende applikasjonsprogramgrensesnitt (API) software for tilknytning og innvirking med software applikasjoner på mobile innretninger, nettbrett, og computer for å spore, lagre og vise personlige prestasjonsdata for forskjellige fitnessaktiviteter; tilveiebringe en webside inneholdende informasjon vedrørende ernæring, dietter, slanking, velvære og helse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HØRGÅRD Nordic Outdoor AS, Tromøyveien 18, 4841 ARENDAL, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Fiskevesker; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer. Klasse 25 Fiskevester; fiskejakker; klær, fottøy og hodeplagg. Klasse 28 Fiskeredskaper; fiskekroker; kunstig fiskeagn; pilker; fiskehåver; fiskeruser; fiskesneller; fiskestenger; sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; spill og leketøy. 8

9 registrerte varemerker nr 44/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/492,261 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av autoimmune sykdkommer. Klasse 16 Trykksaker, nemlig, salgsfremmende og informativt materiale i form av brosjyrer, pamfletter, nyhetsbrev, og papirvarer relatert til legemidler og behandling og forebygging av sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAFSLUND TELLIER Hafslund Tellier AS, Drammensveien 144, Skøyen, 0277 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Programvare; faktureringsmaskiner. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; fakturering. Klasse 36 Finansielle tjenester; faktureringstjenester; fakturabetalingstjenester; inkassotjenester; monetær virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/492,263 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bristol-Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av autoimmune sykdkommer. Klasse 16 Trykksaker, nemlig, salgsfremmende og informativt materiale i form av brosjyrer, pamfletter, nyhetsbrev, og papirvarer relatert til legemidler og behandling og forebygging av sykdommer. Express Delivery Sweden AB, Vasagatan 5 B, SE GÖTEBORG, Sverige Klasse 35 Byråer for handelsinformasjon; Forretningsinformasjoner; Prissammenligningstjenester; Forretnings- og forbruksinformasjon- og rådgivning; Outsourcingstjenester [forretningsassistanse]; Sammenstilling av statistikk; Elektronisk sporing og lokalisering av pakker og forsendelser; Kommersielle formidlingstjenester; Tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere og av varer og tjenester. Klasse 39 Transporttjenester; Trafikkinformasjon; Fysisk lagring av elektronisk lagrede data og dokumenter; Vareinnpakking; Innpakking av varer; Kurértjenester [kurérpost eller varer]; Transportmeglingsvirksomhet; Befraktningsvirksomhet; Sjøtransport; Spedisjonstjenester; Sporvogndrift; Båttransport; Transport; Omvisningstjenester; Frakt [varetransport]; Elvetransport; Fergetransport; Varelagring; Oppbevaring; Magasinering; Lagring; Lagring av varer; Varelevering; Emballering av varer; Utbringelse av pakker; Jernbanetransport; Busstransport; Biltransport; Lufttransport. Klasse 42 Nettskytjenester; Softwaretjenester [SaaS]. 9

10 registrerte varemerker nr 44/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PURELL GOJO Industries, Inc, One GOJO Plaza, Suite 500, US-OH44311 AKRON, USA Klasse 3 Såper og rensemidler for allslags formål; såpestykker; kremsåper; desinfiserende såper; fuktighetskrem for ansiktet; såper og rensemidler for hendene; håndsåper; flytende såpe; medisinske såper; perinealsåper; våtservietter for husholdningsrengjøring; engangskluter impregnert med rensende kjemikalier eller forbindelser for personlig hygiene; engangskluter impregnert med rensende kjemikalier eller forbindelser for husholdningsbruk; engangskluter impregnert med rensende kjemikalier eller forbindelser for industriell eller kommersiell bruk; fuktighetskremer; såper for kroppspleie; såper for personlig bruk; toalettsåper; fuktighetskrem for hendene; grovrengjøringsmidler for hendene, håndsåpe, håndrensemidler i kremform, håndrensemidler i form av skum, hudrensemidler i form av lotion, hudrensemidler i form av skum, hudbeskyttende bodylotion og krem, kroppssåpe i lotionform, kroppssåpe i skumform, håndkrem, sjampo og kroppsvaskemidler, servietter impregnert med håndrensemidler, og refillinnsatser for alt det foregående; rengjøringsmidler for harde overflater, desinfeksjonsmidler for harde overflater, og midler for sterilisering av harde overflater, og refillinnsatser for alt det foregående. Klasse 5 Hygieniske steriliseringspreparater; våtservietter for steriliseringsformål; våtservietter for desinfeksjonsformål; våtservietter for steriliseringsformål; desinfeksjonsmidler for allslags formål; steriliseringsmidler for allslags formål; bakteriedrepende midler for allslags formål; engangskluter impregnert med desinfiserende kjemikalier eller forbindelser for bruk i husholdningen; steriliserende engangskluter; engangskluter impregnert med steriliserende forbindelser; våtservietter for bakteriedrepende formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Proxloop PROXLOOP AS, Eidsvoll gate 13b, 7030 TRONDHEIM, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater oginstrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering,regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd ogbilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitaleopptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner,databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter;kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIRIKNIT AS, Hundsværgata 8, 6008 ÅLESUND, Klasse 25 Klær Klasse 35 Salg av klær (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Klasse 5 Klasse 9 Farmasøytiske preparater. Dataprogrammer og software vedrørende helse og helsebevissthet. Klasse 16 Trykksaker, nemlig pamfletter, hefter og brosjyrer vedrørende helse og helsebevissthet. Klasse 44 Medisinske informasjonstjenester, nemlig tilveiebringe informasjon om emnene helse og helsebevissthet og helsespørsmål til leger, profesjonelt helsepersonell og 10

11 registrerte varemerker nr 44/15 pasienter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORSOK Standard, Mustads vei 1, 0283 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; elektroniske publikasjoner (nedlastbare). Klasse 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); bøker; kataloger; skjemaer; tegninger; fotografier; trykte publikasjoner. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; administrasjon av prosjekter; forretnings- og forbruksinformasjon og rådgivning; innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering og vedlikehold av data i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; salg av digitale informasjonsprodukter; rådgivning knyttet til standardisering; utarbeidelse av standarder innen ulike forretningsområder; forvaltning av standarder; sertifisering (utstedelse av dokumenter); rådgivning vedrørende kvalitetssikring; budsjetteringstjenester; utarbeidelse av regnskapsrapporter. Klasse 39 Fysisk lagring av elektronisk lagrede data og dokumenter. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av seminarer; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; skriving av tekster (andre enn for reklameformål); utgivelse av publikasjoner, tekster, bøker, håndbøker, brosjyrer og kataloger; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare). Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; digitalisering av dokumenter; elektronisk datalagring; prosjektstudier (tekniske); teknisk forskning; tilveiebringelse av vitenskapelig informasjon; teknisk ekspertise; ingeniørtjenester; sertifiseringstjenester (kvalitetskontroll); kvalitetskontroll; sertifiseringstjenester basert på tekniske og juridiske standarder; utarbeidelse av tekniske standarder. Klasse 45 Juridiske tjenester; juridisk administrasjon av lisensiering; lisensiering av immateriell eiendomsrett; utarbeidelse av juridiske og normgivende standarder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPECTRA Tensar International Corporation, 2500 Northwinds Parkway, Suite 500, US-GA30009 ALPHARETTA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 42 Design av fleksible fortausystemer for andre; design av rullende fortau for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CURESAFE Dynea AS, Postboks 160, 2001 LILLESTRØM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare; industriell prosesskontrollprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KAI MARTINSEN, STORENGVEIEN 14, 1570 DILLING, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 11

12 registrerte varemerker nr 44/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Salvador Benjumea Bravo de Laguna, Fosswinckelsgate, 32 A, 5008 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 42 Konsultasjoner i fagområdet energi-sparing. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INATREQ Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, US- IN46268 INDIANAPOLIS, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Pesticider, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider og insekticider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen opptaksmedier; elektroniske publikasjoner (nedlastbare). Klasse 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); bøker; kataloger; skjemaer; tegninger; fotografier; trykte publikasjoner. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; administrasjon av prosjekter; forretnings- og forbruksinformasjon og rådgivning; innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering og vedlikehold av data i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; salg av digitale informasjonsprodukter; rådgivning knyttet til standardisering; utarbeidelse av standarder innen ulike forretningsområder; forvaltning av standarder; sertifisering (utstedelse av dokumenter); rådgivning vedrørende kvalitetssikring; budsjetteringstjenester; utarbeidelse av regnskapsrapporter. Klasse 39 Fysisk lagring av elektronisk lagrede data og dokumenter. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av seminarer; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; skriving av tekster (andre enn for reklameformål); utgivelse av publikasjoner, tekster, bøker, håndbøker, brosjyrer og kataloger; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare). Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; digitalisering av dokumenter; elektronisk datalagring; prosjektstudier (tekniske); teknisk forskning; tilveiebringelse av vitenskapelig informasjon; teknisk ekspertise; ingeniørtjenester; sertifiseringstjenester (kvalitetskontroll); kvalitetskontroll; sertifiseringstjenester basert på tekniske og juridiske standarder; utarbeidelse av tekniske standarder. Klasse 45 Juridiske tjenester; juridisk administrasjon av lisensiering; lisensiering av immateriell eiendomsrett; utarbeidelse av juridiske og normgivende standarder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVERYCARE AS, Nord Torpaveien 4, 2881 AUST- TORPA, Klasse 42 Installasjon av dataprogrammer; teknologiske rådgivningstjenester. Standard, Mustads vei 1, 0283 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Kompaktdisker, DVD-er og andre digitale 12

13 registrerte varemerker nr 44/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVERYCARE AS, Nord Torpaveien 4, 2881 AUST- TORPA, Klasse 42 Installasjon av dataprogrammer; teknologiske rådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HOTSPRING Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Klasse 38 Tjenester relatert til trådløs bredbåndskommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVERYCARE AS, Nord Torpaveien 4, 2881 AUST- TORPA, Klasse 42 Installasjon av dataprogrammer; teknologiske rådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HACO GOODTECH ENVIRONMENT AS, Farexvegen 19, 2016 FROGNER, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 11 Installasjoner, apparater og innretninger for rensing av vann og avløp; filtre; deler, komponenter og tilbehør til de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVERYCARE AS, Nord Torpaveien 4, 2881 AUST- TORPA, Klasse 42 Installasjon av dataprogrammer; teknologiske rådgivningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smart11X RÅD AS, c/o Digs AS, Olav Tryggvasons gate 30, 7011 TRONDHEIM, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Dataassistert overføring av beskjeder og bilder. Overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner. Overføring av digitale filer. Telefonisk kommunikasjon. Telekonferansetjenester. Tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk. Tilveiebringelse av online forum. Tilveiebringelse av praterom på internett. Tilveiebringelse av tilgang til databaser. Videokonferansetjenester. Trådløs kringkasting. Telefonsentraltjenester. Sending av fjernsynsprogram. Personsøkertjenester [Radio, telefon eller andre typer elektronisk kommunikasjon]. Kommunikasjon ved dataterminaler. Kommunikasjon ved optisk fibernettverk. Informasjonsbyråer [nyheter]. Informasjon om telekommunikasjon. Elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]. Elektronisk postoverføring. Satelittoverføring. 13

14 registrerte varemerker nr 44/15 Klasse 41 Akademier [utdanning]. Arrangering og ledelse av praktiske seminarer. Coaching (veiledning). Døvetolking. Filmfremvisning. Filmproduksjon på videobånd. Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer. Fjernsynsunderholdning. Fotografering. Informasjon vedrørende utdannelse. Instruksjon [opplæring]. Layouttjenester, andre enn for reklameformål. Organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning). Organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]. Organisering av lotterier. Organisering av sportskonkurranser. Organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål. Organisering og ledelse av konferanser. Organisering og ledelse av kongresser. Organisering og ledelse av seminarer. Organisering og ledelse av kollokvium. Organisering og ledelse av symposium. Praktisk opplæring [ved demonstrasjon]. Skriving av tekster [andre enn for reklameformål]. Tekstforfattervirksomhet. Undervisning. Utgivelse av bøker. Utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. Veiledning. Videobåndredigering. Videofilming. Yrkesfaglig opplæring. Yrkesveiledning. Klasse 42 Analysering av datasystemer. Design av computersystemer. Driftstjenester for servere. Elektronisk datalagring. Elektronisk sikkerhetskopiering. Fjernlagring av datasikkerhetskopier. Fjernovervåkning av datasysteme.r Forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk. Fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside. Fremskaffelse av søkemotorer for internettet. Ingeniørvirksomhet [Teknisk ekspertise]. Installasjon av dataprogrammer. Kalibreringstjenester. Konsulenttjenester innen dataprogramvare. Konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner. Konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media. Konvertering av dataprogrammer og data [Ikke fysisk konvertering]. Kopiering av dataprogrammer. Leie av webserver. Nettskytjenester. Oppdatering av dataprogrammer. Plattformtjenester [PaaS]. Programmering for datamaskiner. Rådgivning ved design av websider. Rådgivningstjenester innen IT. Sertifiseringstjenester (kvalitetskontroll). Softwaretjenester [SaaS]. Utarbeidelse av dataprogrammer. Utleie av dataprogrammer. Vedlikehold av dataprogrammer og software. Vitenskapelig forskning. Webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLUE SIMPLE 3 The Gillette Company, One Gillette Park, US-MA02127 BOSTON, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 8 Barberkniver, barberhøvler, barbermaskiner og barberblader; dispensere, kassetter, holdere og patroner, alle spesielt utformet for og inneholdende barberblader; deler og komponenter til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Horten Bryggeri AS, Sollistrandveien 12, 3187 HORTEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FREDRIKSTAD ENERGI AS, Stabburveien 18, 1617 FREDRIKSTAD, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 39 Distribusjon av elektrisk kraft. Klasse 40 Produksjon av elektrisk kraft. 14

15 registrerte varemerker nr 44/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELECTRO Diageo North America Inc., 801 Main AvenueNorwalk, US-CT06851 NORWALK, USA Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikkevarer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sektor Stovner Eiendom AS, Drammensveien 145, 0277 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsstudier; markedsundersøkelser; meningsmålinger; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forvaltning og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus. Detaljhandel av: kjemiske produkter til bruk i industri, vitenskap og jordbruk, malinger, fargestoffer og rustbeskyttelsesmidler, rengjøringsmidler og midler til toalettbruk, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel, drivstoff og belysningsstoffer, lys og veker for lys, farmasøytiske preparater og andre preparater for medisinsk bruk, bygningsmaterialer av metall, isenkramvarer, maskiner, verktøymaskiner og motorer, håndverktøy, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, salgsautomater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer, møbler, speil, billedrammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper, gjenstander til rengjøringsformål, glassvarer, porselen og keramikk, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker, garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, sysaker, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for røkere. Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, forpaktning av faste eiendommer; utleie av kontorer; utleie av forretningslokaler; finansiell virksomhet. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester, catering, kantiner, kaféer, kafeteriaer, restauranter, snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sektor Torvbyen Eiendom AS, Drammensveien 145, 0277 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsstudier; markedsundersøkelser; meningsmålinger; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forvaltning og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus. Detaljhandel av: kjemiske produkter til bruk i industri, vitenskap og jordbruk, malinger, fargestoffer og rustbeskyttelsesmidler, 15

16 registrerte varemerker nr 44/15 rengjøringsmidler og midler til toalettbruk, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel, drivstoff og belysningsstoffer, lys og veker for lys, farmasøytiske preparater og andre preparater for medisinsk bruk, bygningsmaterialer av metall, isenkramvarer, maskiner, verktøymaskiner og motorer, håndverktøy, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, salgsautomater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer, møbler, speil, billedrammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper, gjenstander til rengjøringsformål, glassvarer, porselen og keramikk, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker, garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, sysaker, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for røkere. Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, forpaktning av faste eiendommer; utleie av kontorer; utleie av forretningslokaler; finansiell virksomhet. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester, catering, kantiner, kaféer, kafeteriaer, restauranter, snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PACLIGEN Novartis AG, CH-4002 BASEL, Sveits Awapatent A/S, Rigensgade 11, DK-1316 KØBENHAVN K, Danmark Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker, nemlig antineoplastiske midler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HOLTEFJELLGRUPPEN AS, Dansrudveien 75, 3036 DRAMMEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 37 Byggevirksomhet; installasjon- og reparasjonsvirksomhet av energi- og vvs-produkter, samt andre produkter til bruk i hus og bygninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen L'OREAL SWITCH THE LOOK L'Oréal SA, 14, rue Royale, FR PARIS, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 44 Rense- og skjønnhetsbehandlingsinformasjon og rådgivning for forbrukere ved valg av sminke, kosmetikk og skjønnhetsprodukter. 16

17 registrerte varemerker nr 44/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vingmed AS, Solbråveien 13, 1383 ASKER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; plaster og forbindingsstoffer. Klasse 10 Kirurgiske apparater og instrumenter; ortopediske artikler; suturmaterialer; medisinske apparater, instrumenter og utstyr, samt dertilhørende tilbehør. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg av medisinske apparater, instrumenter og utstyr, samt dertilhørende tilbehør. forlagsvirksomhet, publisering og printing. Klasse 45 Sikkerhetstrykk- og -printingtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FYTAZIO Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMITHWICK'S Diageo Ireland, St. James's Gate, IE- DUBLIN 8, Irland Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 32 Øl; lager (øl); ale, stout og porter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/514,318 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP JETADVANTAGE Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Klasse 9 Datasoftware for dokumenthåndtering og -styring; datasoftware for bruk med mobil printing eller utskrift; datasoftware for utskriftssikkerhet; datasoftware for administrasjon av arbeidsflyt; datasoftware for styring og administrasjon av utskriftsinnretninger. Klasse 42 Utarbeidelse og vedlikehold av et interaktivt nettsted inneholdende ressurser for dokumenthåndtering og - styring; nettskyprintingtjenester; tilveiebringe midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar software for bruk i (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALTUA ALTUA AS, Camilla Colletts vei 15, 0258 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; konsulentbistand og rådgivning i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; oppdatering og vedlikehold av data i databaser; systematisering av informasjon til databaser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; undervisning [opplæring] i bruk av dataprogrammer; publisering av elektronisk undervisningsmateriell; publisering av elektroniske opplæringsprogram. 17

18 registrerte varemerker nr 44/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Deler og utstyr for maskiner og apparater for videospill, nemlig strømkabler og minnekort; dataprogrammer, elektroniske komponenter. Klasse 28 Maskiner og apparater for videospill; automatiske myntautomater; underholdnings- og spillemaskiner; elektriske og/eller elektroniske underholdnings- og spillemaskiner, -apparater og -installasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYLANTA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Klasse 5 Farmasøytiske preparater, nemlig preparater for gastrointestinal lindring og syrenøytraliserende preparater. Sektor Kremmertorget Eiendom AS, Drammensveien 145, 0277 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsstudier; markedsundersøkelser; meningsmålinger; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forvaltning og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus. Detaljhandel av: kjemiske produkter til bruk i industri, vitenskap og jordbruk, malinger, fargestoffer og rustbeskyttelsesmidler, rengjøringsmidler og midler til toalettbruk, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel, drivstoff og belysningsstoffer, lys og veker for lys, farmasøytiske preparater og andre preparater for medisinsk bruk, bygningsmaterialer av metall, isenkramvarer, maskiner, verktøymaskiner og motorer, håndverktøy, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, salgsautomater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer, møbler, speil, billedrammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper, gjenstander til rengjøringsformål, glassvarer, porselen og keramikk, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker, garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, sysaker, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, spill og leketøy, 18

19 registrerte varemerker nr 44/15 gymnastikk- og sportsartikler, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for røkere. Klasse 36 Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, forpaktning av faste eiendommer; utleie av kontorer; utleie av forretningslokaler; finansiell virksomhet. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester, catering, kantiner, kaféer, kafeteriaer, restauranter, snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CANESNAIL Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Allee, DE LEVERKUSEN, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Klasse 5 Klasse 8 Kosmetikk. Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; plaster og forbindingsstoffer, desinfeksjonsmidler. Skrapejern (verktøy). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Datametrix AS, Postboks 6528 Etterstad, 0606 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 37 Installasjon og vedlikehold av kommunikasjonsløsninger, IT sikkerhetsløsninger, datasenter og nettverksinfrastruktur. Klasse 38 Telekommunikasjons- og datakommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonstjenester, nemlig kontroll og overvåking av telekommunikasjonssystemer, hustelefonsentralsystemer og samtaledistribusjonssystemer; Internet protocol (IP) baserte telekommunikasjonstjenester; kommunikasjonstjenester over data, video, mobilt nettverk, bredbånd, optisk fibernettverk, over Intranett, ekstranett, internett og andre elektroniske og optiske midler, TV eller over kabelnettverk eller datanettverk; tilby telekommunikasjonsforbindelser til computerdatabaser, internett eller andre elektroniske nettverk; tilveiebringelse av tilgangstid til datanettverk og interaktive datakommunikasjonsnettverk; audio-, video-, data- og grafisk kommunikasjon via nettverk, samarbeidstjenester, nemlig tilveiebringe sanntids-, multimedia- og multipartkommunikasjon over computer nettverk; utleie av telekommunikasjonsutstyr; nettverk, sikkerhet, datasenter/lagringstjenester, telefoni, video, videokonferanse, sentralbord og kontaktsenterløsninger via nettskytjenester; rådgivnings-, informasjons-og konsultasjonstjenester relatert til alle forannevnte tjenester; Klasse 42 Design av data- og telekommunikasjonsnettverk; installasjon og vedlikehold av dataprogrammer og software; oppdatering, design og installasjon av computer software; utleie av computere og datautstyr og av computer software; computer system design; rådgivning på området for computer hardware; tekniske prosjektstudier; webvertstjenester; utviklinger av løsninger for sikker drift av eksterne og interne nettverk; skylagringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elins Hårstudio ELIN SVEEN, BUERLIA 24, 3234 SANDEFJORD, Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen #TKW FREDRIK GEORGES LINDVIK, FURULUNDTOPPEN 20 C, 0282 OSLO, Klasse 14 Klokker, for barn og ungdom. 19

20 registrerte varemerker nr 44/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tempo FAMILIEFORLAGET AS, Pilestredet 94 c, 0358 OSLO, Klasse 16 Bøker om mopeder og motorsykler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIJABRA Memoria AS, Apeltunhaugene 199, 5238 RÅDAL, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; magasiner, tidsskrift, bøker, publikasjoner og aviser; invitasjoner; hefter; programmer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; arrangering av messer for salg og markedsføring; markedsføring og promotering av sosiale og faglige arrangementer; markedsføring og promotering av andres varer og tjenester; markedsføring og promotering av andres varer og tjenester via data- og kommunikasjonsnettverk; tilrettelegging for utveksling og salg av tredjemanns tjenester og produkter via dataog kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online plattformer for å sette selgere i forbindelse med kjøpere; markedsføring og promotering av varer og tjenester for andre ved å tilby nettsider med linker til andres nettsider; online annonserings- og markedsføringstjenester for andre; salg av brudekjoler; salg av bryllupsklær; salg av bryllupskaker; salg av blomsterdekorasjoner. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; formidling, planlegging og avholdelse av faglige og sosiale arrangementer og aktiviteter (eventbyråvirksomhet); artistopptredener; DJ-tjenester; diskotektjenester; oppsetting av show og forestillinger (live); arrangering av fester, turer, festivaler, konkurranser og kulturelle arrangementer (underholdning); tilbydelse av toastmastertjenester (visevert); skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; fotografering; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; online journaler, weblogger, artikler, blogger og bryllupsblogger; elektroniske publiseringstjenester; foto- og videodelingstjenester; rådgivning relatert til alle forannevnte tjenester. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering, bartjenester, catering- og kantinetjenester, utleie av selskapslokaler. Klasse 45 Planlegging og arrangering av brylluper; personlige stylisttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MEMORIA Memoria AS, Apeltunhaugene 199, 5238 RÅDAL, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; formidling, planlegging og avholdelse av faglige og sosiale arrangementer og aktiviteter (eventbyråvirksomhet); artistopptredener; DJ-tjenester; diskotektjenester; oppsetting av show og forestillinger (live); arrangering av fester, turer, festivaler, konkurranser og kulturelle arrangementer (underholdning); tilbydelse av toastmastertjenester (visevert); skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; fotografering; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; online journaler, weblogger, artikler, blogger og bryllupsblogger; elektroniske publiseringstjenester; foto- og videodelingstjenester; rådgivning relatert til alle forannevnte tjenester. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering, bartjenester, catering- og kantinetjenester, utleie av selskapslokaler. Klasse 45 Planlegging og arrangering av brylluper; personlige stylisttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IZREMA Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, US-NY10017 NEW YORK, USA Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer