nr 25/ NO årgang 103 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 25/ NO årgang 103 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /13 Innholdsfortegnelse: Etterlysning... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphørte lisensavtaler Oppreisning Søksmål om slettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 etterlysning /13 Etterlysning På bakgrunn av begjæring om slettelse fra ACAPO AS på vegne av Til bords AS, Bergen, etter varemerkeloven 43, bes innehaver av registreringsnummer ordmerket BREA GEAR, Nordic Gear ANS, Rudningvegen 21, 3570, ÅL,, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder. På bakgrunn av begjæring om slettelse fra ACAPO AS på vegne av Til bords AS, Bergen, etter varemerkeloven 43, bes innehaver av registreringsnummer , det kombinerte merket BREA GEAR, Nordic Gear ANS, Rudningvegen 21, 3570, ÅL,, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder. På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Protector IP Consultants AS etter varemerkeloven 43, bes innehaver av registreringsnummer , ordmerket FJORD STREAM, Fjord Technology AS, Postboks 222, Fjellvegen 1, 6772 NORDFJORDEID,, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder 3

4 registrerte varemerker /13 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PIVOTAL GoPivotal, Inc, 1900 S. Norfolk Street, US-CA94403 SAN MATEO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Klasse:42 Dataprogram for datasystem- og applikasjonsutvikling, distribusjon og administrasjon; programvare for innsamling, analyse og lagring av informasjon og data. Programvare som tjeneste (SaaS - Software as a service) tjenester med programvare for å gjøre et virtuelt datamiljø tilgjengelig via Internett i den hensikt å drive applikasjonsutvikling, distribusjon og administrasjon; SaaS-tjenester med programvare for innsamling, analyse og lagring av informasjon og data; SAAS tjenester med programvare for datasystem- og applikasjonsutvikling, distribusjon og administrasjon; plattform som en tjeneste (PaaS - platform as a service) med dataprogramvareplattformer for et virtuelt datamiljø tilgjengelig via Internett i den hensikt å drive applikasjonsutvikling, distribusjon og administrasjon; PaaS tjenester med datamaskinplattformer for innsamling, analyse og lagring av informasjon og data; PaaS tjenester med dataprogramvareplattformer for datasystem- og applikasjonsutvikling, distribusjon og administrasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOLTILVI Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: søppel ODD ALMERUD, Vollenvn. 115, 1389 HEGGEDAL, Klasse:25 Klær (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONFIRMIT VOICES Confirmit AS, Karenslyst allé 56, 0277 OSLO, Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Programvare for elektronisk databehandling Klasse:35 Innsamling av informasjon i databaser; bistand med forretningsmodeller for kundeinvolvering; analysering av virksomhetsinformasjon; markedsanalyse; salg av programvare; elektronisk databehandling Klasse:42 Programmering av programvare for elektronisk databehandling; konsultasjonsvirksomhet vedrørende design og utvikling av programvare og maskinvare; utleie av programvare 4

5 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Céleste of Norway IRENE GRANBERG, SØRFINNSET, 8140 INNDYR, Klasse:3 Klasse:8 Klasse:21 Kosmetiske produkter for hud og hårpleie; parfymer; make-up; kosmetikksett; sminkeprodukter; solbeskyttende midler; såper, såpestykker, badesalt; hudpleieartikler for å rengjøre huden på ansikt og kropp; ansikts- og kroppsskrubb; masker for skjønnhetspleie; hudpleieartikler for å pleie huden på ansikt og kropp; hudpleieartikler for barbering; barberingspreparater; underlagskrem for sminke; hudpleieartikler for baby og hudpleieartikler for å forebygge strekkemerker i svangerskapet. Barberingssett herunder barberhøvel Hårbørster; børster og kammer; børstesett for sminke (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEXTGEN AS, Phønix gate 3, 1606 FREDRIKSTAD, Klasse:11 Innretninger og armaturer for belysning, nemlig lamper fastmontert på bygning og/eller fast grunn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NVR NKD NUVENTURES AS, Postboks 74 Skøyen, 0212 OSLO, Klasse:14 Klasse:25 Klasse:35 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; uekte smykker; brosjer; mansjettknapper; pyntenåler; slipsnåler; klokkeremmer; nøkkelringer med pynt eller emblem; bijouterier. Klær, fottøy, hodeplagg. Detaljhandelstjenester, inkludert postordrehandel, handel per distanse og handel over internett, vedrørende klær, fottøy, hodeplagg, varer av lær og lærimitasjoner, belter, lommebøker, vesker, bager, paraplyer, smykker, klokker, hårbånd, hårspenner og tilbehør; on-line informasjonstjenester vedrørende kjøp og salg av moteprodukter, annonse- og reklametjenester via elektronisk kommunikasjonsnettverk on-line; markedsføring av merke- og moteprodukter. Completion Technology Resources AS, Lagerveien 12 A, 4033 STAVANGER, Klasse:37 Boring av olje- og gassbrønner. 5

6 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TACTUS VG Mobil AS, Akersgata 55, 0180 OSLO, Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Fjernsynsreklame, radioreklame, utsendelse av reklameannonser, reklamebyrå, oppdatering av reklamemateriale, reklameoppslag, publisering av reklametekster, utarbeidelse av reklametekster, reklamevirksomhet, statistisk informasjon, utarbeidelse av statistikk, utsendelse av reklameannonser, annonsebyrå, spredning av reklameannonser, bedrifts- og foretningsledelse, konsultasjon om bedriftsledelse, bedriftsundersøkelser, innsamling av informasjon for bruk i databaser, systematisering av informasjon for bruk i databaser, oppdatering av reklamedokumentasjon, fjernsynsreklame, layouttjenester for reklameformål, markedsføring, markedsstudier, markedsundersøkelser, produksjon av reklamefilmer, publisering av reklametjenester, radioreklame og annonsering. Informasjonsbyråer (nyheter), pressebyråer. Fotografireportasjer, reportasjetjenester, skriving av tekster (andre enn for reklameformål), spilltjenester tilbudt online, tekstforfattervirksomhet, arrangering og ledelse av praktiske seminarer, fotografering. Rådgivning ved design av websider, rådgivningstjenester innen IT, software (SAAS), vedlikehold av dataprogrammer og software, vedlikehold og opprettelse av websider for andre, analyse av datasystemer, programmering for datamaskiner, utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold av dataprogrammer og software, design av computersystemer, teknisk forskning, forsking og utvikling av nye produkter (for tredjemann), konsulenttjenester innen dataprogrammering, konsulentvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner, programmering for datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GABLER GABLER AS, Postboks 1818 Vika, 0123 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:42 Elektroniske data og publikasjoner med oversikt over antatte døds- og uføresannsynligheter i en befolkningspopulasjon. Markedsføringsvirksomhet; innsamling og systematisering av informasjon over antatte døds- og uføresannsynligheter i en befolkningspopulasjon; salg av tariffer og dataprogramvare med informasjon over antatte døds- og uføresannsynligheter i en befolkningspopulasjon. Finansiell virksomhet; aktuarvirksomhet; rådgivning vedrørende kapitalinvesteringer, pensjonsforsikringer og pensjonsordninger. Teknologiske tjenester; kvalitetskontroll; analysering av informasjon over antatte dødsog uføresannsynligheter i en befolkningspopulasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COLOUR GODDESS Unilever Plc, Port Sunlight, GB-CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hårtonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikke-medisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. 6

7 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COMMUTER Levi Strauss & Co, 1155 Battery Street, US-CA94111 SAN FRANCISCO, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INTERNETTMEGLEREN AS, Glads vei 56, 0489 OSLO, Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. LIV MERETE NIELSEN, VESTBRYNET 27, 1160 OSLO, TJUBI AS, Vormstuguvegen 40, 2624 LILLEHAMMER, Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIDA C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, US-NJ07974 MURRAY HILL, USA Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:10 Medisinske instrumenter og apparater, nemlig katetre, ballongkatetre til pulmonal- og aortaklaffer, og deler og tilbehør dertil. 7

8 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Seponett LARS ANDRÉ SLÅTENG, EINMOVEIEN 22 B, 8009 BODØ, Klasse:10 Klasse:20 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Beholdere for medikamenter. Beholdere for medisinsk avfall. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Beholdere. Containere. Kasser. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Beholdere. Søppelbøtter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARBA Arbaflame AS, Postboks 113, 1300 SANDVIKA, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:1 Klasse:4 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; cellulose. Brensel; ved; trepellets; skogsflis; hogstavfall; torvbrensel; torvbriketter [brensel]; trekull [brensel; brenseloljer; brikettkull [brensel]. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; behandling av tre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CEGEDIM Norway AS, Grenseveien 95, 0663 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Forretningsinformasjonstjenester for profesjonelle innenfor helsepleie som tilbyr online sikker kanal for kommunikasjon gjennom dedisert webside. Klasse:38 Internetportaltjenester og sikker webplattform for profesjonelle innen helsepleie for tilgang til profesjonelt register og katalog, søkbare arkiver for kommunikasjon, kommunikasjonsnettverk og profesjonelle nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kjeldsberg. Frokostkaffe. Rett på smak. KJELDSBERG KAFFEBRENNERI AS, Båtsmansgaten 1, 7042 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Melkeprodukter. Klasse:30 Kaffe, sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:35 Salg av ovennevnte varer. 8

9 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kjeldsberg. Ordentlig kaffe. Rett på smak. KJELDSBERG KAFFEBRENNERI AS, Båtsmansgaten 1, 7042 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Melkeprodukter. Klasse:30 Kaffe, sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:35 Salg av ovennevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PEFICAD Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Soldi NYE NOTABENE AS, Postboks 100, 3057 SOLBERGELVA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:18 Varer av lær og lærimitasjoner; lommebøker og pengepunger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Delete Your Work Week 3Sixty, Postboks 101, 1300 SANDVIKA, Klasse:41 Praktisk opplæring av bedrifter i hvordan man automatiserer og outsourcer tjenester til utlandet PIR II PLAN AS, Professor Brochs gate 8 C, 7030 TRONDHEIM, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse:16 Arkitektskisser, arkitektmodeller. Klasse:37 Byggevirksomhet. Klasse:42 Arkitekter og arkitekttjenester; industridesign, interiørarkitekter. Klasse:44 Landskapsarkitekter, hagearkitekter. 9

10 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pantai TO INVEST NORGE LTD, Munkerudåsen 23, 1165 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Norsk-Russisk Handelskammer, Akersgaten 13, 0105 OSLO, Klasse:35 Administrasjon av prosjekter; bedriftsundersøkelser; bedriftsopplysninger; bistand for ledelse av handels- og industribedrifter; bistand ved forretningsledelse; byråer for handelsinformasjon; faglige konsultasjoner for forretninger; forretningsinformasjoner; forretningsundersøkelser; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedriftsog forretningsledelse; lobbyvirksomhet for forretningsformål; markedsføring; organisering av handels- og reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; public relations (PRvirksomhet); rådgivning for forretningsledelse; rådgivning for organisasjons- og forretningsledelse; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; salgsfremmende tjenester (for tredjemann). Klasse:41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av symposium; konferansevirksomhet; forum- og seminarvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Bruk/innarbeidelse Ja Krigsvoll Holding AS, Øvre Flatåsv. 4B, 7079 FLATÅSEN, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og drivremmer (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; salgsautomater. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og - maskiner. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker og bager (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 10

11 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ask Embla STAIRS MUSIC AS, Ørneveien 3, 3209 SANDEFJORD, Kristin Wroldsen, Ørneveien 3, 3209 SANDEFJORD, Klasse:9 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:41 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; artistopptredener. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: X-Fit 3 T PRODUKTER AS, Vestre Rosten 80, 7075 TILLER, Klasse:41 Gruppetime på treningssenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: METARESOURCE AS, Storgata 7, 2000 LILLESTRØM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kurs og seminarer; utgivelse av tekster. Ols AS, c/o Bano AS, Postboks 43 Sentrum, 5803 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:11 Prefabrikerte baderom med vaskeservanter, vaskearmaturer, dusjarmaturer, dusjseter, Klasse:19 dusjstenger og speillys, toaletter. Bygninger (transportable), ikke av metall, herunder prefabrikerte baderomsmoduler. Klasse:35 Salg av de angitte varene i klasse 11 og

12 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, Postboks dep, 0031 OSLO, Klasse:41 Informasjonstjenester vedrørende utdanning. NYX Security AB, Storgatan 15, SE LUDVIKA, Sverige Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Sikkerhetsapparater for adgangskontroll (automatiske og elektriske); automatiske sikkerhetsbarrierer; kodede kort med sikkerhetsfunksjoner for identitetsformål; elektriske sikkerhetsetiketter; holografiske sikkerhetsapparater; bevegelsesfølsom sikkerhetsbelysning; alarmer for personlig sikkerhet; fotoceller for sikkerhetsbelysning; sikkerhetsalarmsystemer (ikke for kjøretøy eller båter); sikkerhetsalarmer; sikkerhetsanordninger for heiser; sikkerhetsapparater for behandling av lydsignaler; sikkerhetskameraer; sikkerhetskontrollapparater; sikkerhetsovervåkningsapparater; selvklebende sikkerhetstape (kodet); selvklebende sikkerhetstape (magnetisk); sikkerhetsalarmer. Klasse:11 Lamper for sikkerhetsbelysninger; sikkerhetsbelysning styrt gjennom fotoceller. Klasse:20 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:45 Sikkerhetsbokser; sikkerhetsskap. Installasjon av sikkerhetssystemer; installasjon av sikkerhetsanordninger for kjøretøy; reparasjon av sikkerhetslåser; vedlikehold og service av sikkerhetsalarmer; vedlikehold og service av sikkerhetskort; oppførelse av sikkerhetsgjerder; installasjon av sikkerhetsapparater for beboere; informasjonstjenester vedrørende installasjon og vedlikehold av sikkerhetssystemer. Transporttjenester; sikkerhetsoppbevaringstjenester (transport); transport av verdigjenstander i sikkerhetskjøretøy. Undervisning; instruksjon og veiledning av personale for å sikre en maksimal sikkerhetsbeskyttelse. Konsulenttjenester for datasikkerhet; overvåkningstjenester vedrørende datasikkerhetssystemer; konsulenttjenester innen datasikkerhetsområdet; datasikkerhetstjenester; datasikkerhetstjenester (brannvegger); design og utvikling av elektroniske datasikkerhetssystemer; profesjonelle konsulenttjenester vedrørende datasikkerhet; tilveiebringelse av sikkerhetstjenester for datanettverk; datatilgangstjenester og datoriserte transaksjoner; forskning vedrørende sikkerhet. Rådgivningstjenester vedrørende sikkerhet; konsultasjoner i sikkerhetsspørsmål; 12

13 registrerte varemerker /13 sikkerhetstjenester; sikkerhetsrådgivningstjenester; bagasjeinspeksjon for sikkerhetsformål; overvåkning av innbrudds- og sikkerhetsalarmer; overvåkning av sikkerhetssystemer; åpning av sikkerhetslåser; passkontrolltjenester (sikkerhet); sikkerhetspsykologiske tester; sikkerhetspsykometriske tester; sikkerhetstjenester ved offentlige arrangementer; utleie av sikkerhetsapparater; sikkerhetsmerking av gods; utleie av sikkerhets- og overvåkningsapparater; rådgivningstjenester i forbindelse med sikkerhet; sikkerhetsanalyser av risiko; utarbeidelse av attester for gjennomført sikkerhetskontroll ved utstedelse av identitetskort; sikkerhetsvakttjenester; sikkerhetsinspeksjonstjenester for andre; sikkerhetstjenester vedrørende bygninger; sikkerhetstjenester for å beskytte eiendom og individer; sikkerhetstjenester for å beskytte eiendom; sikkerhetstjenester for å beskytte personer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/718,714 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SYNC'DIN Manpower Inc, 100 Manpower Place, US-WI MILWAUKEE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:41 Computer software for vurdering av arbeidsog forretningsferdigheter; computer software for bruk i arbeids-, forretnings-, tekstbehandlings- og kontorautomasjonsopplæring; computer software for bruk i forvaltning av arbeidsøkeropplysninger; computer software for å tilpasse arbeidstakers ferdigheter og arbeidsgivers muligheter. Trykt prøvemateriale for bruk ved vurdering av arbeidsferdigheter; trykt instruksjonsmateriale for bruk i opplæring i arbeidsferdigheter; trykt instruksjonsmateriale innen området menneskelige ressurser; trykte opplæringsmanualer for arbeidsferdighetsopplæring; trykte monografier, nyhetsbrev og bulletiner, alle innen området menneskelige ressurser. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; arbeidskontortjenester, arbeidsformidlingstjenester; arbeidsformidlingstjenester for midlertidige og faste ansettelser; arbeidsrelaterte tjenester, nemlig tilveiebringe arbeidsplassering, karriereutvikling, arbeidsrekruttering, og generell arbeidsinformasjon til andre; tjenester innen personalspørsmål; tjenester vedrørende menneskelige ressurser; tilveiebringe og lede programmer for personell på kontrakt; tjenester innen personalledelse og konsultasjonsvirksomhet vedrørende personalspørsmål; arbeidsformidling, nemlig tilveiebringe arbeidsferdighetsscreening- og bedømmelsesverktøy via en webside på et globalt informasjonsnettverk; rådgivningstjenester vedrørende ansettelser; konsultasjonstjenester innen karriereplanlegging; tjenester innen omplassering av arbeid og ansatte; faglige konsultasjoner om forretninger; bokførings- og interne bedriftsrevisjonstjenester for andre; bedriftsundersøkelsetjenester; bedriftsrådgivnings og -informasjonstjenester; konsultasjonstjenester vedrørende forretningsorganisering; skatteforberedelsesog konsultasjonstjenester; tjenester innen karriereplanlegging og karriereskifte, nemlig tilveiebringe rådgivning og informasjon på hvordan man vellykket skifter jobber; tjenester innen ansettelse, nemlig vurdering og tilpassing av arbeidstaker med arbeidsgivers muligheter gjennom computergenererte analyser. Utdanningsvirksomhet og opplæringsvirksomhet, nemlig tilveiebringe opplæring i forretnings- og arbeidsferdigheter og kontorteknologi; utdannings- og opplæringstjenester, nemlig tilveibringe kurs og seminarer innen området karriereplanlegging og karriereskifte; 13

14 registrerte varemerker /13 tilveiebringe opplæring innen arbeidssøking, karriereutvikling, egenmarkedsføring, intervjuferdigheter og forskningsarbeidsgrupper; opplæringstjenester for personale, nemlig tilveiebringe on-line studier og kurs innen informasjonsteknologi, softwarebruk, arbeids- og bedriftsferdigheter; karriererådgivningstjenester, nemlig, tilveiebringe rådgivning vedrørende utdanningsmuligheter og -valg for å forfølge karrieremuligheter. Klasse:42 Konsulenttjenester innen området computer nettverk; konsulenttjenester innen området computer hardware og software, computerlagringssystemer og computer sikkerhet; rådgivning innen dataprogrammering; rådgivning innen datasikkerhet; datasikkerhetsrådgivning innen området scanning og penetrasjon testing av computere og nettverk for å vurdere informasjonssikkerhetssårbarheten; computer software rådgivning; rådgivning innen området informasjonsteknologi; tilveiebringe online ikke-nedlastbar computer software for tilgang, inndata, lagring, behandling og gjenfinning av ansettelses-, arbeids- og karriererelatert informasjon; tilveiebringe online ikkenedlastbar software for evaluering av arbeidsog karriereferdigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Dunhill Tobacco of London Ltd, Globe House, 4 Temple Place, GB-WC2R2PG LONDON, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:34 Sigaretter, sigarer, sigarillos, rulletobakk, pipetobakk og tobakksprodukter. 14

15 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: x-tract Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE DÜSSELDORF, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; håndkofferter, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; detaljvirksomhet, også via websteder og teleshopping, relatert til klær, fottøy, hodeplagg, blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, solbriller, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker, håndkofferter, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; organisering og gjennomføring av salgsfremmende begivenheter og kundevennlige skjemaer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LARA AS, Vågsgata 33, 4306 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; catering; bartjenester; drift av restauranter og kafeer; utleie av møterom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BUNDGAARD Bundgaard Sko & Støvler ApS, c/o Bella Centret/ CIFF Shoes, Sanita Tra, Center Boulevard 5, DK-2300 KØBENHAVN S, Danmark Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:25 Fottøy 15

16 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:10 Analyseapparater for blod; medisinske og veterinære apparater og instrumenter for automatisert isolering, bearbeiding, og analyse av arvemateriale fra biologiske prøver; medisinske og veterinære apparater og instrumenter til bestemmelse og kartlegging av gensekvenser; kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. Aqua Gen AS, Industriveien 13, 7200 KYRKSÆTERØRA, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:1 Kjemiske produkter til bioteknologisk forskning; bioteknologiske preparater til bruk innen vitenskap og forskning; cellekulturer til bruk innen vitenskapelig eller medisinsk forskning; kjemiske produkter for isolering og bearbeiding av arvemateriale fra biologiske prøver og produkter for analyse av slikt arvemateriale; kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:5 Farmasøytiske produkter, preparater og substanser til bruk innen gen- og celleterapi; produkter og cellekulturer til diagnostisk bruk for mennesker or/eller dyr; farmasøytiske, veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:29 Klasse:31 Klasse:42 Kjøtt, fisk, skalldyr, fiskeprodukter, fiskemat, konservert fisk; fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Levende dyr; levende fisk, fiskeagn (levende), fiskerogn; næringsmidler til dyr. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, malt. Edb-programmering. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse:44 Oppdrett av dyr, fisk, og skalldyr; konsulentvirksomhet innen fiskeoppdrett; kvalitetskontroll og kvalitetssikring; skadedyrbekjempelse og bekjempelse av parasitter i forbindelse med fiskeoppdrett; utvikling av avlsmateriale for fisk gjennom avlsarbeid; forskning innen bioteknologi; celleog geneanalyser for klinisk diagnostikk og biologisk forskning; biologiske analyser i mikroskala; prøveopparbeiding av biologisk materiale; laboratorietjenester; analyser, forskning og testing relatert til gener, genestudier, og DNA sammensetninger; kjemiske analyser, bakteriologi, bakteriologisk forskning, biologisk forskning, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), kjemisk forskning, teknisk forskning, kjemiske undersøkelser; veterinære tjenester; medisinske tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Klasse:9 Dataprogrammer for DNA sekvensering; biologiske analysesystemer og biochips; vitenskapelige apparater og instrumenter til bestemmelse og kartlegging av gensekvenser; vitenskapelige apparater og instrumenter for automatisert isolering, bearbeiding, og analyse av arvemateriale fra biologiske prøver og software derfor; vitenskapelige, nautiske, 16

17 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Dekk Partner AS, Strandveien 10, 1366 LYSAKER, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:12 Dekk, felger og slanger for kjøretøyer; kjettinger for kjøretøyer; belter for kjøretøyer; gummilapper for reparasjon av luftslanger og dekk; ventiler for kjøretøysdekk; luftpumper; skvettskjermer og -lapper; sykkeldekk og - slanger; eker for kjøretøyer og sykler. Klasse:35 Administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester; salg av ovennevnte produkter i klasse 12; salg av bilrekvisita. Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; verkstedstjenester relatert til kjøretøyer og sykler, herunder omlegging, montering og avbalansering av dekk, felger og slanger; vask av kjøretøy, herunder rengjøring og polering av biler og bildeler; regummiering av dekk. Klasse:39 Dekkhotell-tjenester; transport og oppbevaring av dekk, kjøretøy og kjøretøydeler for kunder. IMEDIAPP SAS, 11 rue Paul Lelong, FR PARIS, Frankrike Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; computer applikasjonssoftware for mobiltelefoner, nemlig software for annonsering, kommunikasjon, telekommunikasjon og filbehandling; computer applikasjonssoftware for mobiltelefoner, bærbare mediespillere, håndholdte datamaskiner, smarttelefoner og datamaskiner, nemlig software for annonsering, kommunikasjon, telekommunikasjon og filbehandling; computer software utviklingsverktøy; computer software for datasystem- og applikasjonsutvikling, distribusjon og administrasjon; computer software for bruk i reklame, kommunikasjon, telekommunikasjon og filbehandling; computer software, nemlig programvareutviklingsverktøy for å skape mobile internettapplikasjoner og klientgrensesnitt; nedlastbar computer software for reklame, kommunikasjon, telekommunikasjon og filbehandling; nedlastbar software for annonsering, kommunikasjon, telekommunikasjon og filbehandling; nedlastbar software i form av en mobilapplikasjon for annonsering, 17

18 registrerte varemerker /13 kommunikasjon, telekommunikasjon og filbehandling. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; arrangering av avisabonnement for andre; datastyrt filbehandling; online annonsering på et datanettverk; utleie av annonseringstid på kommunikasjonsmedier; publisering av reklametekster; spredning av reklametrykksaker. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester knyttet til elektroniske oppslagstavler (telekommunikasjonstjenester); pressebyråvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; dataprogramvareutvikling; dataprogramvareutvikling innen mobilapplikasjoner; dataprogramvareutvikling innen annonsering, kommunikasjon, telekommunikasjon og filbehandling; dataprogramvareutvikling, dataprogrammering og vedlikehold av dataprogrammer for annonsering, kommunikasjon, telekommunikasjon og filbehandling; rådgivning innen software design; konsulenttjenester innen design og utvikling av tekniske prosesser; design og utvikling av computer software; design og utvikling av computer software for annonsering, kommunikasjon, telekommunikasjon og filbehandling; design, utvikling og implementering av software; design, utvikling og konsulenttjenester knyttet til dette innen annonsering, kommunikasjon, telekommunikasjon og filbehandling; design, utvikling, installasjon og vedlikehold av computer software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hognamat HOGNAMAT AS, Terminalveien 15, 7391 RENNEBU, Klasse:29 Kjøt; vilt; konservert kjøtt; bearbeidede kjøttvarer; saltet kjøtt; pølser; skinke; svinekjøtt; bacon. Klasse:43 Catering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CJ Corporation, 12, Sowol-ro 2-gil, KR- JUNG-GU, SEOUL, Sør-Korea Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; preparater for fremstilling av brusende drikker; brus; drikker av druejuice; drikker av eplejuice; drikker av appelsinjuice; limonader; smoothies; rispunsj (ikke alkoholholdig); sirup for drikker; drikker av ginsengjuice; ginsengpulver for drikker; drikker av grønnsaksjuice; drikkevann; øllignende drikker, herunder imitert øl. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; reklamebyråer; utsendelse av reklamemateriell; fjernsynsreklame; telefonsalgstjenester; demonstrasjon av varer; filmreklame; utleie av reklameplass på websider; annonsering via elektroniske medier og på internett; presentasjon av varer, herunder dataprogramvare, via internett og andre kommunikasjonsnettverk, for detaljsalg; presentasjon av dataprogramvare for håndholdte mobile digitale elektroniske enheter og annen forbrukerelektronikk; prokura, herunder kjøp av landbruks- og marine produkter for andre; forretningsadministrasjon og rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; importog eksportbyråer; bedriftsledelse for utøvende kunstnere; abonnementsalgstjenester for teleselskaper; engros- og detaljhandelstjenester med korn, kornbaserte bearbeidede produkter, krydder, frukt, konfekt, brød, tyggegummi, godteriprodukter, sjokolade, mineralvann, fruktbaserte drikker, farmasøytiske preparater, bagger, håndvesker, klær, fottøy, undertøy, kosmetikk, kosmetiske redskaper, skjønnhetsutstyr, toalettartikler, møbler, elektriske husholdningsartikler, kjøkkenutstyr, tilbehør, smykker og klokker; salg av dagligvarer. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningsinformasjon; underholdning fremført av sangere; planlegging av forestillinger; arrangering og ledelse av forestillinger, musikalske innslag og konserter; 18

19 registrerte varemerker /13 teateroppsetninger; distribusjon av film; produksjon av fjernsynsprogrammer; produksjon av show; produksjon av lydopptak; publisering av bøker; matlagingsinstruksjoner; arrangering og gjennomføring av kongresser; nyhetsreportasjetjenester; anskaffelse og ledelse av sportsfasiliteter; spilletjenester; fremskaffelse av fritidsfasiliteter; festplanlegging; arrangering av fremvisning for underholdningsformål; skuespillerakademier; musikkakademier; danseinstruksjoner; utdanningskurs via internett; utleie av videofilmer; fotografitjenester; nattklubber. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; restauranter; kantiner; restaurantkjedetjenester; teaterbarer; bartjenester; kafeer; kafeteriaer; matlagingsbyråer; catering av mat og drikke; bakeritjenester; tilveiebringelse av databaser innen oppskrifter og matlagingsinformasjon; puber; hoteller; overnattingsbyråer (hoteller, pensjonater); utleie av kokeapparater; utleie av stoler, bord, bordduker, glasstøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PHARMAGENIUS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:41 Tilveiebringelse av utdannelse og opplæring til apoteker, farmasøyter og apotekansatte i forbindelse med salg av forbrukerprodukter i apoteker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, US-NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:41 Tilveiebringelse av utdannelse og opplæring til apoteker, farmasøyter og apotekansatte i forbindelse med salg av forbrukerprodukter i apoteker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NAUTICA CONSULTING INTERNATIONAL AS, Vendla 16C, 1397 NESØYA, Klasse:39 Turoperatør; organisering av reiser; organisering av cruisefart; passasjertransport; reiseledervirksomhet; sightseeing; transport av reisende; båtutleie. 19

20 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/859,160 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CAPTIVATOR Boston Scientific Scimed Inc, One Scimed Place, US- MN55311 MAPLE GROVE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:10 Medisinsk utstyr, nemlig kirurgiske instrumenter for endoskopi; endoskopikirurgiske anordninger for endoskopisk mukosal reseksjon og endoskopisk submukosal disseksjon; kirurgiske utstyrssett for endoskopi, omfattende forseglings- og innsnevringshetter (bander caps), anbringelsessystemer for forseglings- og innsnevringshetter (bander caps), medisinske snarer, samt patologiutstyrssett for prosessering av uthentede prøveeksemplar. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STEVE MADDEN Steven Madden Ltd, In Barnett Avenue, US- NY11104 LONG ISLAND CITY, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:14 Smykker for antrekk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pennzoil-Quaker State Co, 700 Milam Street, US- TX77002 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:1 Transmisjons-, bremse- og styrevæsker; frostvæsker og kjølevæsker. Klasse:4 Oljer; fett; smøremidler. Klasse:7 Luft-, olje- og transmisjonsfiltre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kraft Foods Global Brands LLC, Three Lakes Drive, US-IL60093 NORTHFIELD, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:29 Kremoster, ost og ostebaserte produkter. 20

21 registrerte varemerker /13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DE, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: begravelsestjenester; lisensiering av industrielle rettigheter; copyright management; single-coaching, herunder personlig rådgivning om mellommenneskelige forhold, arrangere møter mellom tidligere ukjente for rekreasjonsformål, innenfor rammen av datingtjenester; analyse og rådgivning om mellommenneskelige forhold. Elitemedianet GmbH, Am Sandtorkai 50, DE HAMBURG, Tyskland Advokat Rune Nordengen, c/o Bull Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse:35 Reklame og bistand til forretningsdrift, herunder oppdatering av reklamemateriell, formidling av reklame, organisering av utstillinger og messer for kommersielle formål eller reklameformål, dekorering av utstillingsvinduer og boder, TV-reklame, markedsundersøkelser, konsulenttjenester til utøvende kunstnere, offentliggjøring og publisering av tekster, utarbeidelse av annonser og salgsfremmende tiltak for markedsføring, markedsføring, PR, utendørs reklame, radioreklame, sales promotion (salgsarbeid) for andre, utleie av reklameplass og reklamemateriell, postreklame, utdeling av vareprøver og distribusjon av reklamemateriell (brosjyrer, invitasjoner, eventuelt kunngjøringer, brosjyrer, trykksaker, vareprøver), demonstrasjon av varer for reklame, reklamebyråtjenester, reklame gjennom salgsfremmende litteratur, tjenester knyttet til registrering, transkripsjon, utarbeide og / eller utforme skriftlig kommunikasjon (også som kontorarbeid); bistand ved forretningsdrift og kontorarbeid. Klasse:38 Klasse:42 Telekommunikasjon; tilveiebringelse av plattformer og portaler på internett; tilveiebringelse av "chatterom" på Internet og i Internett-fora; tilveiebringelse av tilgang til informasjon på Internett for andre (elektroniske tjenester og Internett-leverandører),); tilveiebringelse av tilgang til data på datanettverk; elektronisk overføring av nedlastbare filmer; online tjenester, særlig å tilveiebringe en internettplattform for det formål å formidle tilgang til og overføring av kundedata (informasjon); utleie (leasing) av tilgang til en database; tilveiebringelse av tilgang til nedlastbar informasjon fra Internett. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; industriell analyse og forskningstjenester; design og utvikling av maskinvare og programvare; oppdatere, utleie, vedlikehold og design av programvare; vitenskapelig og industriell forskning; programmeringstjenester; databehandlingstjenester; grafisk design. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DORO SECURE Doro AB, Magistratsvägen 10, SE LUND, Sverige Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:10 Klasse:37 Apparater for innspilling, opptak, sending eller gjengivelse av lyd, bilder eller data inkludert telefonsentraler og telefonapparater, MP3 spillere, radiomottagere og sendere, walkietalkier, lydforsterkere, lydhøgtalere, kameraer (for fotografering) og videokameraer, telefaksapparater og telefaksmodem; databehandlingsutstyr og datamaskiner; magnetiske og optiske bærere av lyd, bilder eller data; apparater og instrument for telekommunikasjon, inkludert telefoner, mobiltelefoner, håndsett til telefon, høretelefoner med mikrofon, høyttalere, tastaturer, mikrofoner og øretelefoner; mikrofoner; hodetelefoner; fjernkontroller; ladere, inkludert bærbare ladere for bruk utomhus; stativ for ladere; adaptere for forbindelse mellom telefonapparater og hørselsapparater; batteridrevne sporere av objekter; software for mobiltelefoner; elektroniske kalendere; elektroniske overvåkere av babyer; babyalarm; private sikkerhetsalarm; elektriske alarminstrument (ikke for kjøretøy); personalarm, alarmsensorer, alarmsystem, mottakere for alarmsignaler, alarm for personlig sikkerhet; vesker for mobile radiotelefoner, datamaskiner og bærbare datamaskiner; tilbehør, deler, komponenter og testapparater for samtlige nevnte varer; brukermanualer både elektronisk lesbar, maskinlesbar eller datalesbar anvendelse i sammenheng med samtlige nevnte varer ikke inkludert varer til bruk for katastrofehjelp. Elektroniske hørselshjelpemiddel. Vedlikehold og service av alarmer, installasjon og reparasjon av alarmer. Klasse:45 Personlige og sosiale tjenester for å dekke individuelle behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og personer; etterforskning og overvåking vedrørende sikkerheten for personer og grupper; tjenester til personer i forbindelse med sosiale arrangementer, herunder eskortetjenester, ekteskap og partnerskap, 21

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 38/09-2009.09.14 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/12-2012.08.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 32/12-2012.08.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 32/12-2012.08.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/13-2013.05.06 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 19/13-2013.05.06 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 19/13-2013.05.06 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer