nr 19/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 19/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Deling Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 19/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SORADAS SOL MAT AS, Saghaugen 10, 5411 STORD, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatningsdrikker; ris; pasta; mel og næringsmidler laget av korn; brød; konditorivarer og konfektyrer og godterier; is; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser og smakstilsetninger; krydder; is; næringsmidler fremstilt av ris; frossenretter. Klasse 32 Øl; mineral - og kullsyreholdig vann samt andre ikke - alkoholholdige drikker; fruktdrikker og - juicer; saft og andre preparater for framstilling av drikker; sportsdrikker. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet; cateringvirksomhet; snack-barer; utbringelse av ferdigmat; kantiner; kafeer; bartjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen stekepanner; bakeredskaper; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 29 Behandlet frukter, sopp og grønnsaker (inkludert nøtter og belgfrukter); fisk, sjømat og bløtdyr; kjøtt; fugleegg og eggprodukter; oljer og fett; melk og melkeprodukter; gelé, syltetøy, kompotter, spirer av frukt og grønnsaker; syltetøy; tørkede frukt produkter; tørkede grønnsaker; bearbeidede grønnsaker; frossen frukt; frosne grønnsaker; konservert frukt; syltede grønnsaker; frukt marmelade; marmelade; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Bakverk, konfekt, sjokolade og desserter; brød; kakedeig; bearbeidet korn, stivelse, og varer laget av disse, samt preparater for baking og gjær; is, iskrem, frossen yoghurt og sorbet; kaffe, te og kakao og erstatning derfor; salter, krydder, krydder og smakstilsettingsstoffer; sukker, naturlige søtstoffer, søte belegg og fyllinger, bieprodukter, nemlig honning; krydderblanding; salt; sukker; krydder; eddik; ketchup; sjokolade-baserte drikker; sjokoladepulver; iskrem og is; tyggegummi; frokostblandinger; sennep; sauser [smakstilsettingsstoffer]; sauser med krydder chutneys og pastaer; mysli; ris. Klasse 35 Detaljhandel og engroshandel av næringsmidler; utsendelse av reklameannonser relatert til informasjon om mat og drikke på Internett; organisering av utstillinger eller events for kommersielle eller reklameformål; detaljhandelstjenester knyttet til mat, kokebøker, bøker, matmenyer, trykte oppskrifter, oppskriftshefter, tilberedt mat; administrative tjenester relatert til abonnementer og online abonnementer knyttet til mat, kokebøker, trykte oppskrifter og tilberedte retter; online informasjon for reklameformål. Klasse 39 Vareombringelse; distribusjon [transport] av detaljhandel varer; levering av næringsmidler; levering av mat og drikke forberedt til konsum; innpakning og lagring av varer. Klasse 41 Opplæringsvirksomhet; kursvirksomhet; matlagingskurs. Klasse 43 Tilbringing av mat og drikke; tilberedning av mat og drikke; catering; informasjon knyttet til mat og drikke på Internett. Godtlevert.no AS, Maridalsveien 89, 0461 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 16 Kokebøker; bøker; matmenyer; trykte oppskrifter; oppskriftshefter. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenapparater og redskaper samt -beholdere; kjøkkentøy; kasseroller; gryter; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kor og Katti HERLAND ROBERT, SMÅLENSGATA 1 A, 0657 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og 3

4 registrerte varemerker nr 19/15 gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WiMEA8 FELL AS, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. planlegging. Klasse 41 Arrangement og gjennomføring av dataparty; arrangering og ledelse av konserter; organisering av spillfestival; gaming festival: arrangering og ledelse av praktiske seminarer; artistopptredener; organisering av elektronisk sport; billettkontor [underholdningvirksomhet]; dj- tjenester; organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; spilltjenester tilbudt online; underholdningsvirksomhet; spillmesser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TS - TRAILER TOTAL SERVICE NORGE AS, Borgeskogen 13, 3160 STOKKE, Klasse 12 Tilhenger; kjøretøy; utstyr til tilhenger over 12 tonn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Barerips SVANPRO AS, Ellinggardsvegen 5, 6490 EIDE, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 40 Tekstilbehandling, trykk på klær og refleksvester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gigacon Gamingfestival GIGACON GAMINGFESTIVAL AS, Tordenskiolds gate 3, 0160 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Administrasjon av prosjekter; administrativ ordreutførelse/ordregjennomføring; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; fakturering; markedsføring; online annonsering på datanettverk; organisering av messer for salg og markedsføring; publisering av reklametekster; radioreklame ; reklamevirksomhet; utleie av salgstands; økonomisk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LILLE SPECIAL LILLE SPECIAL AS, Sika 2, 1684 VESTERØY, Klasse 29 Syltetøy; grønnsaker, konserverte; marmelade; olivenolje; sopp, konservert; snacks; geleer, spiselige. Klasse 30 Krydderier; kjeks; kjeksvarer; sukkertøy; kaffe; kaker; karameller [godterier]; te; sjokolade; marsipan; iskrem; kokesalt; salt til husholdningsbruk; krydder; honningkaker; krydderblandinger; småkaker; eddik; makroner [bakverk]; honning; sennep; smørbrød; pastiller [sukkertøy]; brente mandler; lakris [søtsaker]; ris; sauser; spagetti; lakrisstenger [søtsaker]; kaffedrikker; søtsaker; relish [kryddersaus]; 4

5 registrerte varemerker nr 19/15 smørbrødkjeks; chutney (krydder); salatdressinger; fruktsaus; pestosaus; dipper; pastasauser; kapers; pasta. Klasse 35 Salg av matvarer; salg av gaveartikler; salg av interiørartikler; import- og eksportagenturer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QUALCOMM Incorporated, 5775 Morehouse Drive, US-CA SAN DIEGO, USA Klasse 9 Computer software for streaming av digitale medier og informasjon over internett, kommunikasjonsnettverk og trådløse og cellulære nettverk; computer software for kompatibilitet mellom datamaskiner, nettbrett, forbrukerelektronikk og mobile kommunikasjonsenheter for å motta og spille av digitalt innhold; computer software for å opprette og administrere en database med lyd-, video- og multimediefiler og streams; computer software for å søke, spille, kommentere, dele, vise, lagre og organisere lyd-, video- og multimediefiler og streams. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIMEWISE PERFECTLY BRIGHT Mary Kay Inc., Dallas Parkway, US-TX75001 ADDISON, USA Klasse 3 Kosmetikk; ikke-medisinske hudpleiepreparater; ikkemedisinske toalettartikler; dufter for personlig bruk; parfymer; eau du toilette; eau du cologne. OSLO IDRETTSLAG SVØMMING, Postboks 2707 St.Hanshaugen, 0131 OSLO, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/323,403 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INSTACART Maplebear Inc. dba Instacart, 420 Bryant Street, US- CA94107 SAN FRANCISCO, USA Klasse 9 Nedlastbar software for søking (browsing) og kjøp av tredjeparters forbruksvarer; nedlastbar software med oppskrifter og informasjon innen områdene mat, matlaging, vin og drikke. Klasse 35 Online detaljhandelstjenester av tredjeparters forbruksvarer, nemlig tilberedt mat, ferskmat, kjøtt, sjømat, deli-produkter («deli products»), bakervarer, alkoholholdig drikke, ikke-alkoholholdig drikke, meieriprodukter og egg, hermetikk-produkter, tørkede varer, frosne varer, frokost-matvarer, snack-måltider, produkter for lagring av mat, kosmetikk, produkter til personlig pleie, helsekostprodukter, pleieprodukter til barn og baby, produkter til dyr, rengjøringsmidler, husholdningsartikler, kjøkkenartikler, serveringsutstyr, inkludert tallerkener, boller, kopper og bestikk, rensemidler, kontorrekvisita, media- og underholdningsprodukter, inkludert bøker, magasiner og CD-er, papirvarer, klær, sportsprodukter og søppelsekker; annonsering og markedsføring av tredjeparters varer og tjenester via globale computer nettverk; sammenligningstjenester relatert til shopping; fremme tredjeparters varer og tjenester, nemlig tilveiebringe spesialtilbud og online-kataloger med et vidt spekter av tredjeparters forbruksvarer; onlinebestillingstjenester relatert til dagligvarer og andre supermarkedprodukter; fremme tredjeparters varer og tjenester, nemlig tilveiebringe oppskrifter online relatert til tredjeparters forbruksvarer. Klasse 39 Transport- og leveringstjenester av forbruksvarer; 5

6 registrerte varemerker nr 19/15 leveringstjenester knyttet til dagligvarer. Klasse 42 Tilveiebringe en webside som gjør det mulig for brukere å søke, browse, og kjøpe tredjeparters forbruksvarer; tilveiebringe midlertidig bruk av ikkenedlastbar software for søking, sammenligning og kjøpe tredjeparters forbruksvarer; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software for bestilling av leveringstjenester. Klasse 45 Personlige shoppingtjenester for andre (personal shopping); tjenester forbundet med sosiale onlinenettverk for å lage, dele, og søke etter oppskrifter, handlelister, og informasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZEROGRAND Cole Haan LLC, 150 Ocean Road, US-NH03840 GREENLAND, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 18 Dokumentmapper, lommebøker, kofferter, reisekister, reisevesker, sekker, lærvesker, håndvesker, pengepunger, handlevesker i lær, læretuier for nøkler, visittkortholdere, kredittkortholdere, skuldervesker, bagasje, bagasjelapper av lær, passetuier av lær, kosmetikketuier, konvoluttvesker, bager for sportsartikler, sportsbager, strandvesker, paraplyer. Klasse 25 Klær for menn, kvinner og barn; olabukser, bukser, undertøy, skjorter, t-skjorter, topper, ermeløse topper, skjørt, sokker, jakker, kåper, shorts, bluser, gensere, vester, kjoler, skjerf, hansker, sjal, buksedresser, caper, regntøy, skitøy, badetøy, undertøy, singleter, strømper; slips; fottøy; støvler, sko, joggesko, pumps, sandaler og tøfler; hodeplagg, skyggeluer, hatter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Trio Perfekta AB, Box 54, SE LÖNSBODA, Sverige Murgitroyd & Co, Mannerheimintie 12B, 5th floor, FI HELSINGFORS, Finland Klasse 6 Rør og slanger av metall; og ventiler, koblinger, og beslag av metall for rør og slanger av metall. Klasse 11 Apparater og installasjoner for vanntilførsel, vannrør, sanitære installasjoner, sanitærutstyr, rørdeler og installasjoner til sanitære formål, og kraner. Klasse 17 Rør, ikke av metall; og ventiler, koblinger, og rørdeler for rør og slanger, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRADEMACK Trademack LLC, Agents and Corporations Inc, 1201 Orange St Ste 600 One Commerce Center, US- DE19801 WILMINGTON, USA ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 35 Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av handelstjenester; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; avskrift [transkripsjon]; bedriftsopplysniger; bedriftsundersøkelser; bistand ved forretningsledelse; byråer for handelsinformasjon; datasøk i datafiler, for andre; dokumentkopiering; etterforskning for forretninger; faglige konsultasjoner om forretninger; fakturering; forhandlinger og sluttføring av kommersielle transaksjoner for tredjepart; forretningsog forbruksinformasjon- og rådgivning; forretningsadminstrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; forretningsevaluering; forretningsinformasjoner; forretningsledelse for frilans tjenesteytere; forretningsledelse for sportsutøvere; forretningsundersøkelser; fotokopieringstjenester; fremskaffelse av forretningsinforasjon via en webside; fremskaffelse av kommersiell og forretningskontaktinformasjon; gallupundersøkelse; innsamling av informasjon for bruk i databaser; kommersielle formidlingstjenester; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; markedsføring; markedsstudier; markedsundersøkelser; maskinskrivning; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; omflyttingstjenester; oppdatering og vedlikehold av data i databaser; personnelrekruttering; presentasjon av varer gjennom medier for detaljsalg; produsering av reklamefilmer; prokura [handel på andres vegne]; rådgivning for forretningsledelse; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; regnskapsanalyser; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; sekretærtjenester; skriving av reklametekster; søkemotor optimalisering; sponsorsøktjenester; systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 42 Analysering av datasystemer; design av computersystemer; digitalisering av dokumenter [skanning]; driftstjenester for servere; elektronisk datalagring; fjernlagring av data sikkerhetskopier; fjernovervåking av datasystemer; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering via en webside; fremskaffelse av søkemotorer for internettet; grafisk formgiving; industridesign; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; kopiering av dataprogrammer; kvalitetskontroll; leie av webserver; nettskytjenester; oppdatering av dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; programmering for datamaskiner; rådgivningstjenester innen IT; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. Klasse 45 Meklingstjenester; mekling; konfliktløsningstjenester; forvaltning av opphavsrettigheter; rådgivning for immateriell eiendomsrett; registrering av domenenavn 6

7 registrerte varemerker nr 19/15 (juridisk tjeneste]; overvåkning av immaterielle rettigheter; lisensiering av immateriell eiendomsrett; juridiske tjenester; juridisk forskning; forvaltning av forfatterrettigheter. Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av internasjonal registrering nr , i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , FR, 10/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordic GSA European Cargo Services SA, Le Dôme Roissy Pôle - 5 rue de la Haye, FR ROISSY CDG CEDEX TREMBLAY EN FRANCE, Frankrike Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 35 Meglervirksomhet og handelsagenttjenester i forbindelse med fraktforsendelser og lufttransport av varer, i særdeleshet kjøp, salg og organisering av fraktforsendelser og lufttransport av varer på vegne avog for andre; prokura tjenester for andre (handelstjenester, spesielt innen området fraktforsendelser og lufttransport for andre selskap). Klasse 39 Transport, utsendelse, pakking, innpakning, emballering, lagring, oppbevaring, forvaring, og levering av pakker, last, bagasje, verdisaker eller varer, i særdeleshet med fly; fraktvirksomhet (forsendelse av varer) og befraktning, i særdeleshet innen området flytransport; meglervirksomhet for fraktforsendelser, og transportmeglingsvirksomhet, i særdeleshet i relasjon til flytransport; levering av post og aviser, i særdeleshet med flytransport; informasjon vedrørende flytransport og leie av fly; informasjon vedrørende lagring av pakker, bagasje eller varer; utlån og utleie av fly, i særdeleshet for transport av varer; registrering av bagasje, varer og passasjerer; lessing og lossing av fly; tilveiebringe luftfartøy; pilot-tjenester for luftfartøy; profesjonelle konsultasjoner innen området flytransport og flyfrakt; logistikktjenester innen lufttransport sektoren, i særdeleshet informasjon relatert til levering av varer; transportmeglingsvirksomhet, i særdeleshet innen lufttransport; tauing av kjøretøy, tauing av fly; utleie av lagringscontainere, utleie av varehus, containere og garasjer; informasjon vedrørende transportering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/359,335 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAREMINERALS CORRECTIVES Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. Klasse 5 Medisinske hudpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/384,696 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CLAY CHAMELEON Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. 7

8 registrerte varemerker nr 19/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/359,356 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKINSORIALS Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. Klasse 5 Medisinske hudpleiepreparater. Norwegian Food Partner AS, Ytrebygdsvegen 37, Hovedgården, 5251 SØREIDGREND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; lettøl. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), mjød. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POCO LOCO Reverie AS, Eidsvågbakken 1, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Briller, brilleinnfatninger; solbriller; brilleetuier; brilleglass; brillesnorer; brillepussekluter. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur; stoppeklokker; vekkerklokker; klokkereimer og -bånd; snusdåser laget av edle metaller; juvelesker og klokkeetuier laget av edle metaller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Skruen Mastrevik AS, sætremarka 1, 5943 AUSTRHEIM, Klasse 35 Salg av jernvare, maling, klær, sminke, båt og fisk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARRIE TAYLOR Reverie AS, Eidsvågbakken 1, 5105 EIDSVÅG I ÅSANE, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Briller, brilleinnfatninger; solbriller; brilleetuier; brilleglass; brillesnorer; brillepussekluter. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur; stoppeklokker; vekkerklokker; klokkereimer og -bånd; mansjettknapper; snusdåser laget av edle metaller; juvelesker og klokkeetuier laget av edle metaller. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; handlenett, kofferter og reisevesker; ryggsekker, paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; vesker; håndvesker; lommebøker; bager, kosmetikkvesker; toalettvesker; 8

9 registrerte varemerker nr 19/15 skipssekker; dokumentmapper; ryggsekker; etuier for kredittkort; etuier for nøkler; etuier og vesker for datamaskiner; etuier og vesker for tablet-datamaskiner; etuier og vesker for klokker, briller og mobiltelefoner; nøkkelholdere av lær og huder. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; belter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Scan A HØIBO AS, Sagmyra 21, 4624 KRISTIANSAND S, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. databehandlingsutstyr, datamaskinprogrammer, nedlastbare dataprogrammer (App'er),datamaskiner, skrivere; radioapparater, CD-rom spillere; mus, musematter; tastatur; diskettstasjoner; modemer; underholdningsapparater alene for bruk sammen med fjernsynsmottakere, spilleapparater for bruk med fjernsyn eller datamaskin; båndopptakere, mikrofoner, CD-spillere, DVD-spiller; fjernsynsapparater; forsterkere, høyttalere; høretelefoner; platespillere; bilradioer; videospillere og -opptakere, videokameraer; mikrofoner; telefakssystemer; fotografiapparater; telefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner; bildetelefoner, håndfrisett for telefoner; lommeoversetter (elektronisk); elektriske kontakter og ledninger; lyspærer; stikkontakter; termostater; kabler; regnemaskiner; brannslukningsapparater; brannvarslere; ringeklokker; sikringsskap; bevegelsessensorer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære forhold; lamper; panelovner; kjøleskap, frysere; elektriske tørkeanordninger for tøy; elektriske redskaper for koking og steking; elektrisk julebelysning; utegrill; kaffemaskiner; varmekabler; deler og tilbehør til forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Elektroimportøren AS, Industriveien 11, 1481 HAGAN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 7 Elektriske maskiner og -apparater, og elektromagnetiske apparater; elektriske kjøkkenmaskiner (ikke opptatt i andre klasser); oppvaskmaskiner, vaskemaskiner; skjæremaskiner; elektriske eltemaskiner for husholdningsformål, kaffekverner (ikke hånddrevne); sentralstøvsugere, støvsugere, støvsugerslanger; apparater for tepperens; slipemaskiner for knivblad; strikkemaskiner; strykemaskiner; symaskiner; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse 9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet ;apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, og fotografiske og optiske apparater, og instrumenter til veiing og måling, og regnemaskiner og databehandlingsutstyr og datamaskiner; magnetiske og optiske databærere, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GULA TIDEND Vidar Lehmann, Søreidtræet 22, 5251 SØREIDGREND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Trykksaker, magasiner, tidsskrift, bøker, publikasjoner, kart og aviser, alt i elektronisk form. Klasse 16 Papir, papp, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; magasiner, tidsskrift, bøker, publikasjoner, kart og aviser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; reportasjetjenester; publisering av elektroniske bøker, aviser, magasiner og tidsskrifter online; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; tekstforfattervirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nismo Performance Center Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2, Takara-cho, Kanagawaku, JP- YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Kabelbaner for last- eller frakthåndtering; skyvevogner 9

10 registrerte varemerker nr 19/15 for gruvedrift; trekkvogner for gruvedrift; traktor; ikkeelektriske drivmotorer for landkjøretøyer (unntatt deres deler); aksler, akslinger og spindler (for landkjøretøyer); aksellagere (for landkjøretøyer); akselkoplinger (for landkjøretøyer); lagere (for landkjøretøyer); kraftoverføringer og utvekslinger (for landkjøretøyer); støtdempere (for landkjøretøyer); fjærer (for landkjøretøyer); bremser (for landkjøretøyer); biler, samt deres deler og tilbehør. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; eksport- og importagentur; informasjonsredigering på databaser; tilveiebringelse av informasjon relatert til bilkjøp, ved bruk av internett; veiledning og rådgivning relatert til bilkjøp, ved bruk av internett; tilveiebringelse av informasjon relatert til megler- eller agenturvirksomhet for salgsavtaler for bil mellom individer, via internett; tilveiebringelse av informasjon relatert til bilsalg, herunder informasjon om funksjoner og dekor av, samt størrelse og farger på biler; agentur for innkjøp, agentur for formidling og megling av salgsavtaler for bil og motorsykkel, samt deres deler og tilbehør, og tilveiebringelse av informasjon om dette; tilveiebringelse av informasjon relatert til salgspriser for biler; tilveiebringelse av informasjon relatert til salg av biler og deres deler og tilbehør; tilveiebringelse av informasjon relatert til detaljhandlere som selger biler og deres deler og tilbehør; planlegging, administrasjon eller presentasjon av utstillinger for å selge biler; planlegging, administrasjon eller presentasjon av utstillinger av biler og relaterte produkter; detaljhandelseller engrostjenester for biler; detaljhandels- eller engrostjenester for bildeler og -tilbehør. Klasse 37 Reparasjon eller vedlikehold av biler; megling av bilreparasjon eller -vedlikehold; reparasjon eller vedlikehold av maskiner og apparater for lossing og lessing; reparasjon eller vedlikehold av elektroniske maskiner og apparater; reparasjon eller vedlikehold av telekommunikasjonsmaskiner og -apparater (unntatt telefonapparater, radiomottakere og fjernsynsmottakere); reparasjon eller vedlikehold av kjøretøyvaskeanlegg; utskifting av bilmotorolje; utskifting av bil- og motorsykkelolje, batterier og dekk, og bildeler og utstyr; tilveiebringelse av informasjon om vedlikehold, herunder datoer for utskifting av sikkerhetsinnretninger på biler, avstand kjørt, datoer for bilkontroll, samt utløpsdatoer for forsikringer, ved bruk av magnetkort eller minnekort; bilettersyn, reparasjon eller vedlikehold vurdert som nødvendig i bilkontroller; tilveiebringelse av informasjon relatert til reparasjon, ettersyn og vedlikehold av biler; ettersyn av bildeler og -tilbehør, herunder lysarmatur til biler, retningsvisere, motorolje, bremser, batterier, kjølevæske og bildekk; reparasjon, vedlikehold, utbedring og ettersyn av biler og deres deler og tilbehør; tilveiebringelse av informasjon om bilvedlikehold; tilveiebringelse av informasjon om bilreparasjon eller -vedlikehold vurdert som nødvendig i bilkontroller; tilveiebringelse av informasjon om bilreparasjon eller -vedlikehold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen E-valuta ERIK RICKARD STIGSON, ETTERSTADGATA 20 B, 0658 OSLO, Klasse 38 Tilveibringelse av online forumtilveibringelse av tilgang till databaserinformasjionbyråer (Nyheter) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOSVOLD Mosvold Rederi AS, Gåseholmen Brygge, 4552 FARSUND, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandel, nemlig salg av alle varer nevnt i klasse 20 samt salg av forbrukerelektronikk, interiørvarer, gaveartikler, dagligvarer, husholdningsartikler, klær, sko, kjøkkenartikler, parfymevarer og såper, bygningsmaterialer, isolasjonsmaterialer, isenkramvarer, møbler, lær og lærimitasjoner, sportsartikler, tekstilvarer, papirvarer, tepper, kjøkkeninnredninger, belysningsartikler, maling og lakker, kosttilskudd, leker og spill, håndverktøy- og redskaper (manuelt drevne) og håndverktøy (ikke hånddrevet). Klasse 40 Produksjon av møbler, speil, billedrammer. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; utleie og formidling av midlertidig innlosjering; reservering av midlertidig innlosjering; hotel, motel, bar, kafe, restaurant, bankett og catering tjenester; utleie av rom for å arrangere tilstelninger, konferanser, konvensjoner (sammenkomst), utstillinger, seminarer og møter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GULLHAVRE smøllene AS, Postboks 293 Nesttun, 5853 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; frø til bruk til matlaging, derunder valmuefrø, sesamfrø, solsikkekjerner, gresskarkjerner. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kornbaserte drikker; linfrø; næringsmidler av mais, maismel, polenta; frokostblandinger; grøt, grøtblandinger; ferdige deiger og rører for brød, bakverk og konditorvarer; brød, bakverk og konditorvarer som halvfabrikata. Klasse 40 Maling av korn; blanding og miksing av næringsmidler; fremstilling av deiger og rører for brød, bakverk og konditorvarer; bakerivirksomhet, nemlig 10

11 registrerte varemerker nr 19/15 bearbeiding og produksjon av bakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CRUNCHY DUO LAIT Kellogg Co, P.O. Box 3599, US-MI BATTLE CREEK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 30 Frokostblandinger; preparater laget av korn; kornbaserte snacks; kornbarer; matprodukter laget av korn til bruk som frokostmat, snacks eller som ingredienser til matlaging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Foten er roten A HØIBO AS, Sagmyra 21, 4624 KRISTIANSAND S, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Arctic Blue Knut Marius Dahlen, Inger Alver Glørsensvei 60, 3184 BORRE, Klasse 12 Båter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIDAROS CLOTHING HÅKON VIKHAGEN, Utsiraveien 10, 7045 TRONDHEIM, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Navico Inc, E. Skelly Drive, US-OK TULSA, USA Klasse 9 Marint audioserversystem, omfattende forsterkere, høyttalere, dokkingstasjon, kontakter og kabler. Klasse 16 Instruksjonsmanualer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Inmatic AS, Frydenlundgata 19, 0169 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 7 Oppvaskmaskiner; oppvaskinnretninger for storkjøkken og serveringssteder, i form av oppvaskmaskiner samt deler, komponenter og tilbehør dertil, nemlig oppvaskmaskinstativer (oppvaskmaskindeler), kurver for bestikk, servise, 11

12 registrerte varemerker nr 19/15 kjøkkenredskap og/eller glasstøy, transportbånd og - skinner for inn-/utmating til/fra oppvaskmaskinen. Klasse 37 Utleie av oppvaskmaskiner for husholdnings- og industriformål; installasjon, reparasjon og vedlikehold av oppvaskmaskiner for husholdnings- og industriformål; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med reparasjon eller vedlikehold av oppvaskmaskiner for husholdnings- og industriformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BROWCARA FRED HAMELTEN, HAXTHAUSENS GATE 2 B, 0263 OSLO, Klasse 3 Kosmetiske preparater, øyenbrynsminke, øyenbryngel, øyenbrynserum, øyensminke, blyanter for kosmetisk bruk, fargeoppløsninger til kosmetisk bruk, fargestoffer til hår, kosmetikksett, kosmetisk krem, kosmetiske preparater; kosmetikk for øyebryn, blyanter for øyenbryn, make-up blyanter, sminke, sminkeprodukter, maskara, fargestoffer for toilettbruk, kosmetisk olje, essensielle oljer, sminkefjerner. PLUSS PERSONELL AS, Godesetdalen 10, 4034 STAVANGER, PLUSS PERSONAL OSLO AS, Rådhusgata 9, 0151 OSLO, Klasse 35 Arbeidsformidling; personellrekruttering; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NUXO PLAYWAY AS, Falsensvei 24, 5063 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; app til smarttelefon; app til nettbrett. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; brettspill; blokkspill; spill på datamaskin; spill på smartboard. WATERCIRCLES SKANDINAVIA AS, Strandveien 50, 1366 LYSAKER, Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOTIVATI Motivati AS, c/o Cecilie Lycke, Ole Irgens' vei 50, 5019 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogramvare. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; tilby databaserte løsninger for ledelse og personaladministrasjon i private og offentlige virksomheter; utvikling av metoder for kommunikasjon 12

13 registrerte varemerker nr 19/15 mellom ledere og underordnede i private og offentlige virksomheter; konsultasjoner i personalspørsmål; rådgivning vedrørende HMS. Klasse 42 Design og utvikling av dataprogrammer; brukerstøttetjenester for dataprogramvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/388,578 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BARE HAVEN Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Ikke-medisinske hudpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/388,591 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OIL OBSESSED Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Ikke-medisinske hudrensemidler. kontortjenester.fremskaffelse av forretningsinformasjon via en webside (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRIMETIME BAYONETTE AS, Hasleveien 15 B, 0571 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAMUEL ABIRI PAYNE-WARD, NOBELS GATE 29 A, 0268 OSLO, Klasse Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; catering; restauranter. CRISTIAN LORAND POPA AVED, HANS EGEDES GATE 57, 9406 HARSTAD, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 13

14 registrerte varemerker nr 19/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Per Bostad, Kalbakkstubben 7, 0951 OSLO, Klasse 6 Trappeinnretning av metall. Klasse 12 Utstyr til kjøretøy i form av en trappeinnretning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SQUARE Square Inc, 1455 Market Street, Suite 600, US- CA94103 SAN FRANCISCO, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Maskinvare og programvare for utførelse, behandling og autentifisering av betalingstransaksjoner med kredittkort, debetkort, gavekort, forhåndsbetalte kort, kontanter og andre betalingsformer; elektroniske innretninger, nemlig kortlesere, computer-chip lesere, utsalgsstedsterminaler, og tilhørende maskinvare og programvare, alle for godkjennelse, utførelse, muliggjørelse, tilretteleggelse, behandling, betjening, autentifisering og administrasjon av betalingstransaksjoner via mobile innretninger, kassaapparater og andre systemer på utsalgsstedet, og lokale og globale kommunikasjonsnettverk; dataprogramvare for elektronisk handel som setter brukeren i stand til å utføre forretningstransaksjoner via mobile innretninger, kassaapparater og andre systemer på utsalgsstedet, og lokale og globale kommunikasjonsnettverk; magnetisk kodede gavekort, forhåndsbetalte kort og utsatt betalingskort; holdere for magnetisk kodede gavekort, forhåndsbetalte kort og utsatt betalingskort; elektronisk kodede gavekort, forhåndsbetalte kort og utsatt betalingskort; holdere for elektronisk kodede gavekort, forhåndsbetalte kort og utsatt betalingskort; dataprogramvare, nemlig software applikasjoner for bruk av konsumenter innen området mobil betaling; datamaskinvare og dataprogramvare for innsamling, lagring, analysering og tilveiebringelse av data og informasjon vedrørende elektroniske betalingstransaksjoner; programvare for muliggjøring av mobile betalinger, og som setter kunden i stand til å bruke deres elektroniske signatur, PIN-kode, navn eller foto for å fullføre mobile betalingstransaksjoner; dataprogramvare for utstedelse av kvitteringer i forbindelse med mobile betalingstransaksjoner; elektroniske og elektriske apparater, nemlig maskiner for utstedelse, lesing og registrering av kvitteringer; dataprogramvare til bruk ved utstedelse av fakturaer og inndrivelse av utestående beløp; dataprogramvare for fremstilling, vedlikehold og oppdatering av online søkbare databaser inneholdende selgerinformasjon og informasjon om andres varer og tjenester; dataprogramvare for tilgang til informasjonsregistre som kan nedlastes fra det globale datanettverk; dataprogramvare for tilrettelegging og håndtering av selger-kunde kommunikasjon, og for å tilveiebringe informasjon vedrørende betalingstransaksjoner; dataprogramvare for å tilveiebringe en on-line database innen området transaksjonsbehandling, for å opplaste transaksjonsdata, tilveiebringe statistisk analyse, og fremstille meddelelser og rapporter; dataprogramvare som setter individer og selskaper i stand til å frembringe web-tilstedeværelse som reflekterer og oppsummerer deres demografiske informasjon, profil, innkjøpshistorie og preferanser, betalingshistorie og metoder, og annen informasjon som gjenspeiler deres online og mobile transaksjoner; dataprogramvare for forretningsoptimalisering, planlegging og administrasjon; dataprogramvare for innsamling, lagring, analysering og rapportering av forretningsrelaterte data og informasjon, nemlig programvare for frembringelse og rapportering av forretningsanalyser relatert til betalingsbehandling, autentisering og sporing; dataprogramvare for tilrettelegging av kreditt, lån og kontantutlån; dataprogramvare for tilrettelegging og ferdigstillelse av pengeoverføringer og lån via epost, mobile innretninger og globale og lokale datanettverk; dataprogramvare for forretningsforetak, nemlig programvare til bruk for å muliggjøre, drive og administrere kunderelasjoner og lojalitetsprogram; dataprogramvare for utsendelse av tilbud, belønninger, kuponger, avtaler, sjanser og reklame til kunder via mobile innretninger og lokale og globale datanettverk, og for å gjøre anbefalinger ovenfor kundene vedrørende andres varer og tjenester; dataprogramvare for distribusjon av reklame, tilbud, belønninger, kuponger, avtaler og rabatter via epost, lokale og globale nettverk og via mobile innretninger; datamaskinvare og dataprogramvare for håndtering av varelagre innen detaljhandelen; nedlastbar GISprogramvare (geografisk informasjonssystem); dataprogramvare for fastleggelse og kartlegging av konsumenters fysiske lokalisering; programvare for datoriserte søkemotorer. Klasse 35 Reklamering og salgsfremmende tjenester for andre; online og mobile reklametjenester; annonsere og markedsføre andres varer og tjenester via epost, globale og lokale datanettverk og via mobile elektroniske innretninger; administrasjon og sporing av kredittkort, debetkort, gavekort, forhåndsbetalte kort, utsatt betalingskort, kontanter og andre former for betalingstransaksjoner for forretningsformål; tilveiebringe en online søkbar database som inneholder selgerinformasjon og informasjon vedrørende andres varer og tjenester; tilveiebringe en online søkbar database som fremviser andres varer og tjenester; tilveiebringe online markedsplasser for selgere og kjøpere av varer og/eller tjenester; tilveiebringe et nettsted som fremviser en online markedsplass for utveksling av varer og tjenester med andre brukere; utstede og tilveiebringe kvitteringer for elektroniske betalinger og betalingstransaksjoner; annonsere og markedsføre andres varer og tjenester ved særskilte tilbud og promoteringer; annonsering og markedsføring andres varer og tjenester ved å gjøre anbefalinger til konsumenter vedrørende de varer og tjenester som best vil møte deres behov, basert på konsumentens tidligere innkjøp og innkjøpsmønster; markedsføringstjenester, nemlig promotering av andres gavekort, forhåndsbetalte kort, gavekuponger, belønninger, kuponger, rabatter og spesialtilbud; tilveiebringe varsler og meddelelser vedrørende andres varer og tjenester, og vedrørende belønninger, kuponger, rabatter, tilbud og unike kjøpsmuligheter; promoteringstjenester, nemlig promotering av andres varer ved å tilveiebringe gavekort, forhåndsbetalte kort, gavekuponger, belønninger, kuponger, rabatter og spesialtilbud; tilveiebringe et web-basert system og online portaler innen området konsument-til-foretak handel, for konsumenter å kunne gå inn i, håndtere og 14

15 registrerte varemerker nr 19/15 modifisere deres konsumentpreferanseinformasjon, for bruk av forhandlere til å fremstille og administrere tilbud om levering til konsumenter; drive og administrere kunderelasjoner og lojalitetsprogram; tilveiebringe incitament-belønningsprogram ved utstedelse og behandling av lojalitetskuponger for frekvent bruk av deltakende forretningsforetak; tilveiebringe incitamentbelønningsprogram for kunder ved utstedelse og behandling av lojalitetspoeng ved online kjøp av et forretningsforetaks varer og tjenester; bedriftsledelse relatert til forretningsoptimalisering; håndtering av forretningsinformasjon, nemlig elektronisk rapportering av forretningsinformasjon, forretningsanalyser, nemlig informasjon og analyser vedrørende salg av andres varer og tjenester, og vedrørende autentisering, behandling og administrasjon av mobile betalinger; fremstilling av forretningsrapporter; fremstilling av rapporter for andre vedrørende salg av andres varer og tjenester; annonserings og markedsføringstjenester tilveiebrakt ved hjelp av indirekte metoder for markedsføringskommunikasjon, nemlig sosiale media, søkemotor-markedsføring, markedsføring ved forespørsler, internettmarkedsføring, markedsføring via mobile innretninger, blogger og andre former for passive, delbare eller virale kommunikasjonskanaler;håndtering av forretningsinformasjon, nemlig elektronisk rapportering av forretningsanalyser relatert til behandling, autentisering og sporing av betalinger; innsamling og frembringelse av forretningsregistre; tilveiebringe online forretningsregistre som fremviser andre foretak, varer og tjenester; overvåkingstjenester for andre i forretningsøyemed for å bringe på det rene den geografiske lokalisering av brukere av mobile betalingsinnretninger og/eller personer som utfører kredittkort-transaksjoner; annonserings og registertjenester, nemlig promotering av andres tjenester ved å tilveiebringe en web side som fremviser lenker til andres hjemmesider; tilveiebringe en web side som fremviser oppslutning, evalueringer, anbefalinger og forslag om varer og tjenester for kommersielle formål; tilveiebringe en web side som fremviser oppslutning, evalueringer, anbefalinger og forslag fremsatt av brukere om varer og tjenester for kommersielle formål; promotering av andres varer og tjenester ved rapportering og analyse av søkemotorhenvisninger; innkjøpsforenklingstjenester, nemlig tilveiebringe en online sammenligne-innkjøp søkemotor for innhenting av innkjøpsinformasjon; e- handelstjenester, nemlig tilretteleggelse av utvekslingen av finans- og forretningsinformasjon mellom- og blant kunder og foretak relatert til e- handelstransaksjoner; e-handelstjenester, nemlig tilveiebringe informasjon om produkter via telekommunikasjonsnettverk for markedsføring og salgsformål; bestillingsoppfyllelsestjenester; administrasjon av varelager; administrasjon av varelager innen området forbrukervarer og tjenester; elektronisk behandling av bestillinger for andre; administrativ behandling av innkjøpsrekvisisjoner; forretningsledelse og -konsultasjoner innen området transport og leveringer; datorisert sporing og følging av pakker i transitt for å besørge rettidig levering, for forretningsformål; tilveiebringe sporingstjenester og informasjon vedrørende sporing av dokumenter, pakker, frakt, varepartier og andre gjenstander i transitt; datatjenester, nemlig innsamle, lagre, analysere og tilveiebringe data og informasjon vedrørende elektroniske betalingstransaksjoner; datatjenester, nemlig administrasjon av online ventelister og automatisering av online ventelisteprosesser for andre; datatjenester, nemlig innsamle og stille til rådighet data og informasjon vedrørende den fysiske lokalisering til brukere av innretninger. Klasse 36 Godkjenne, behandle, autentisere, håndtere og avstemme betalingstransaksjoner foretatt ved kredittkort, debetkort, gavekort, forhåndsbetalte kort, utsatt betalingskort, kontanter, og andre former for betalinger; finansielle tjenester, nemlig godkjenne, behandle, autentisere, håndtere og avstemme elektroniske betalinger og elektroniske betalingstransaksjoner; finansielle tjenester, nemlig sette kunden i stand til å kjøpe, tildele andre, eller dele magnetisk kodede gavekort, forhåndsbetalte kort og betalingskort med andre; finansielle tjenester, nemlig sette konsumenter og forretningsforetak i stand til å foreta elektroniske betalingstransaksjoner ved bruk av elektronisk signatur, PIN-kode eller foto; behandling av transaksjoner foretatt ved bruk av gavekort og forhåndsbetalte kort; betalingstjenester i forbindelse med lojalitetsprogram; tilveiebringe person-til-person pengeoverføringer og lånetjenester via epost, mobile elektroniske innretninger og globale og lokale datanettverk; besørge og frembringe kreditt, lån og kontantforskuttering; besørge og frembringe kreditt, lån og kontantforskuttering mellom tredjeparter; finansielle tjenester, nemlig besørge finansiering til eksisterende forretningsforetak og foretak under etablering; finansieringstjenester; finansielle tjenester, nemlig yte kreditt og tilveiebringe finansielle ressurser, lån og kontantforskuttering til eksisterende forretningsforetak og foretak under etablering; faktureringstjenester. Klasse 38 Tilveiebringe elektronisk overføring av finansiell og forretningsmessig informasjon mellom og blant kunder og forretningsforetak; tilveiebringe elektronisk overføring av betalingstransaksjoner og relatert informasjon, selger-kjøper kommunikasjon, og annonserings- og reklamemateriell; telekommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringe epost notifikasjonsvarsler via internett og mobile elektroniske innretninger. Klasse 39 Besørge henting, levering, lagring og transport av dokumenter, pakker, frakt og varepartier via bakke- og lufttransport. Klasse 42 Tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar dataprogramvare for behandling, autentisering, håndtering og sporing av betalinger; tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar dataprogramvare for forretningsforetak, nemlig programvare til bruk for å muliggjøre, tilrettelegge, drifte og administrere kunderelasjoner og lojalitetsprogram; tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar dataprogramvare til bruk for å innsamle, lagre, analysere og tilveiebringe data og informasjon vedrørende elektroniske betalingstransaksjoner; tilveiebringe en interaktiv web side som fremviser teknologi som setter brukeren i stand til å få tilgang til, spore, håndtere, overvåke, og generere informasjon og rapporter vedrørende andres salg av varer og tjenester; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare som setter individer og forretningsforetak i stand til å frembringe web-tilstedeværelse som reflekterer og oppsummerer deres demografiske informasjon, profil, innkjøpshistorie og preferanser, betalingshistorie og metoder, og annen informasjon som gjenspeiler deres online og mobile transaksjoner; tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar programvare for forretningsoptimalisering, planlegging og administrasjon; tilveiebringe en web side som fremviser teknologi som setter brukeren i stand til å opprette handlelister, ønskelister, og ventelister for fremtidig levering; tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar dataprogramvare for å gjøre reservasjoner og bestillinger for underholdnings-, sportslige og kulturelle begivenheter, innkvartering, måltider, spa-avtaler og andre avtaler knyttet til personlig pleie; datatjenester, nemlig frembringe et online samfunn for registrerte brukere for å delta i diskusjoner, dele evalueringer, omtaler, anbefalinger, forslag, favoritter, innkjøpshistorikk knyttet til varer og tjenester, for å få tilbakemeldinger fra likesinnede, danne virtuelle samfunn, og for å engasjere seg i sosiale nettverk vedrørende andres varer og tjenester; tilveiebringe online ikke-nedlastbar programvare for geografiske informasjonssystem (GIS programvare); Online kartleggingstjenester vedrørende den fysiske lokaliseringen til selgere samt produkter og tjenester av interesse for konsumenten; kartleggingstjenester; 15

16 registrerte varemerker nr 19/15 tilveiebringe en web side som fremviser en søkemotor for brukernes fastsettelse av lokaliseringen til selgere og til gjenstander for salg; datatjenester, nemlig tilveiebringe informasjon og grafisk gjengivelse vedrørende den fysiske lokaliseringen til selgere og deres produkter og tjenester på en internett hjemmeside; tilveiebringe brukerautentiseringstjenester for e-handelstransaksjoner; e-handelstjenester, nemlig være vert for e-handel plattformer på internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/294,228 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNLEASH THE CAFFEINE FREE BEAST! Monster Energy Company, 1 Monster Way, US- CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form. Klasse 30 Drikkeklar te, iste og tebaserte drikker; drikkeklar smakstilsatt te, iste og tebaserte drikker; drikkeklar kaffe, iskaffe og kaffebaserte drikker; drikkeklar smakstilsatt kaffe, iskaffe og kaffebaserte drikker. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. The International Association of Lions Clubs, 300 W. 22nd Street, US-IL60523 OAK BROOK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 35 Foreningstjenester, nemlig å fremme fremme foreningens og medlemsklubbenes idealer ved å fremme godt fellesskap gjennom en studie av problemene i internasjonale relasjoner, fremme teorier og prinsipper for godt styre og gode samfunnsånd, fremme en aktiv interesse i den borgerlige, kommersielle og moralske velferd i samfunnet, fremme effektivitet og høy etisk standard i virksomheter, og fremme av humanitære tjenester Klasse 36 Veldedige pengeinnsamlingstjenester; pengeinnsamlingstjenester for forskning og omsorgstjenester for syn og hørsel; veldedige tjenester, nemlig å reise midler til ofre og hjelpearbeidere involvert i naturlige eller menneskeskapte katastrofer Klasse 41 Utdanningstjenester i form av kurs for egenutvikling innen virksomhetskompetanse, mellommenneskelige ferdigheter og tekniske ferdigheter, fremskaffet via en web-side på Internett, undervisningstjenester, nemlig å drive klasser, seminarer og workshops og formidling av litteratur innen forebygging og eliminering av blindhet, forebygging og eliminering av barneblindhet, og behandling av sydommer som forårsaker blindhet; klubbtjenester, nemlig, organisering, tilsyn og veiledning ved dannelse av klubber for veldedige, humanitære, tjenesteytende og pedagogiske formål (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARTISTS IN THE PLUS AITP Europe AS, Kanalveien 11, 5068 BERGEN, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 9 Nedlastbar musikk og bildefiler; jukebokser og musikalske / myntbaserte musikalske maskiner (jukeboksliknende maskiner); høyttalere og mikrofoner; lydopptak- og lydreproduksjonsapparater. Klasse 41 Underholdning; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, presentasjon (demonstrasjon) og utleie av film og musikk; produksjon, presentasjon (demonstrasjon) og utleie av kringkastningsprogrammer, og kringkastningsmusikk; musikk-, film- og videoproduksjon; presentasjon, demonstrasjon og utleie av videoopptak og lydfiler; underholdningsinformasjon; produksjon av underholdingsshow og interaktive programmer for distribusjon via Internett, TV, kabel, satellitt, lyd- og bildemedialagrere, CD og andre laserdisker, datakassetter og datadisker og via elektroniske tjenester; produksjon og tilbydelse av underholdingsinformasjon via kommunikasjons- og datanettverk; presentasjon av live underholdning; teaterproduksjon; underholdningstjeneste; organisere og gjennomføre underholdningsshow og teaterproduksjoner; innspilling, studiotjenester for TV og radio. Klasse 45 Lisensiering av rettigheter relater til TV, film, musikk, video og radloprogrammer, produksjon og produksjonsformater; juridiske tjenester; forvaltning av opphavs- og immaterielle rettigheter; utøvelse av copyrightrettigheter. 16

17 registrerte varemerker nr 19/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Høye Damer i Høye Hæler ANNE MARIE GULDAHL JERNQUIST, Smedbergveien 9, 1187 OSLO, Klasse 41 Klubbvirksomhet [underholdning]. Veiledning. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 45 Online sosiale nettverkstjenester. Nettsamfunn. Arrangering av sosiale arrangementer for gruppemedlemmer, både online og fysiske treff. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LACTALIS McLELLAND Ltd, The Creamery Commerce Road, GB-GH97DA STRANRAER, Storbritannia Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, fruktsauser; egg, melk og melkeprodukter; ost; spiselige oljer og fett. Forenede Advokater, Postboks 1393 Vika, 0114 OSLO, Klasse 45 Juridiske tjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICA AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft

18 registrerte varemerker nr 19/15 og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HJEMMERESTAURANTEN ICA AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norsk Gjenvinning AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Avfallsposer og avfallssekker av papir, plast, plastemballasje. Klasse 22 Avfallsposer og avfallssekker av tekstil, glassfiber. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand med utarbeidelse av avfallsplaner; utarbeidelse av statistikk for avfallsmengde og avfallstyper; bistand med dokumentasjon for sluttbehandling og deponering av avfall; bistand med utarbeidelse av rapporter i tilknytning til håndtering av avfall og transport og lagring av masser. Klasse 39 Transportvirksomhet; transport og lagring av avfall; utleie av containere. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; avfallsbehandling; gjenvinning av avfall og skrot; avfallsforbrenning; avfallsdestruksjon; håndtering av farlig avfall; sortering av avfall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Interoptik AS, Eyvind Lyches vei 19A, 1338 SANDVIKA, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og hygieniske preparater; rengjøringspreparater for kontaktlinser; løsninger for bruk med kontaktlinser; beskyttende, rengjørings, påførings, desinfiserings, koking og andre væsker for kontaktlinser. Klasse 9 Kontaktlinser; beholdere for kontaktlinser; brilleetuier. Norsk Gjenvinning AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Avfallsposer og avfallssekker av papir, plast, plastemballasje. Klasse 22 Avfallsposer og avfallssekker av tekstil, glassfiber. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand med utarbeidelse av avfallsplaner; utarbeidelse av statistikk for avfallsmengde og avfallstyper; bistand med dokumentasjon for sluttbehandling og deponering av avfall; bistand med utarbeidelse av rapporter i tilknytning til håndtering av avfall og transport og 18

19 registrerte varemerker nr 19/15 lagring av masser. Klasse 39 Transportvirksomhet; transport og lagring av avfall; utleie av containere. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; avfallsbehandling; gjenvinning av avfall og skrot; avfallsforbrenning; avfallsdestruksjon; håndtering av farlig avfall; håndtering av tunge masser; sortering av avfall; drift og håndtering av gjenvinningsstasjoner og deponi for avfall og resirkulerbart materiale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TORNAR Archer (UK) Limited, Archer House, Main Road, GB- AB210BP BLACKBURN, ABERDEEN, Storbritannia Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 6 Metallprodukter for bruk ved tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull, nemlig metallrør, rørsystem og rør av metall, metall forlengelsesrør og foringsrør, metallhylser og glidehylser av metall, metallbrønner, forlengelsesrør og foringsrør for brønnboring, rørstykker av metall, nemlig korte borevektrør i boreborestrengen og gjengede overganger; nedihulls rørstykker av metall, nemlig korte borevektrør i boreborestrengen og gjengede overganger; metallvare for bruk ved bygging, vedlikehold og reparasjon av og intervensjon i olje-, gass-, kondensat og vannbrønner, brønnboringer og borehull, nemlig borevektrør, borerør og hylser; manuelt betjente borestreng-kilebelter av metall for å gripe borerør; rørklemmer av metall; metallplugger; avstrykerplugger av metall; manifolder av metall for olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; tilbehør til borerør, nemlig borevektrør av metall; metallrørbeskyttere; metall borerørbeskyttere; opphentingsutstyr av metall med ekspansjonspakninger for bruk ved tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull, nemlig opphentingsvektøy med trykkspyling og styresko opphentingsverktøy for fjerning av rusk fra plugghalser; metallventiler som ikke er del av maskiner; boresikringsventiler av metall, nemlig metallventiler som ikke er deler av maskiner for olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull, sluseventiler av metall som ikke er del av maskiner; manuelt betjente strupeventiler av metall; tilbakeslagsventiler av metall som ikke er del av maskiner; avlederventiler av metall som ikke er deler av maskiner; sikkerhetsventiler av metall som ikke er deler av maskiner; flottørventiler av metall som ikke er deler av maskiner. Klasse 7 Mekanisk drevne verktøy, maskiner og anordninger for boring, komplettering, sementering, produsere fluider fra og intervensjon i olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull, og for bruk i bore-, kompletterings-, intervensjons- og produksjonsstrenger; automatiserte batteribetjente nedihullsverktøy for bruk ved boring av olje-, gass, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; mekanisk drevne nedihulls sementeringsverktøy for bruk i olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull, mekanisk drevne strømningsstyrende og strømningssirkulerende verktøy for bruk i olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; undervannsventiler som er deler av maskiner; brønnhoder; ventilenheter for oljefeltpumper; hydrauliske sirkulasjonsventiler som er deler av maskiner; sirkulasjonsventiler som er deler av maskiner; oljefeltmaskiner som er ekspansjonspakninger; oljefeltmaskiner som er intervensjonsekspansjonspakninger for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; oljefeltmaskiner som er permanente ekspansjonspakninger for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; oljefeltmaskiner som er ekspansjonspakninger aktivisert ved elektrisk neddykkbare pumper (ESP) for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; oljefeltmaskiner som er opphentbare ekspansjonspakninger for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; oljefeltmaskiner som er lommeekspansjonspakninger for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; oljefeltmaskiner som er ekspansjonspakninger for foret borehull for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; oljefeltmaskiner som er ekspansjonspakninger for åpne borehull for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; rørstykker, nemlig neddykkbare pumper for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; nedihulls rørstykker med avstandsrørstykker, nemlig neddykkbare pumper for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; forbindelser, nemlig belter for maskiner for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; gassløft-forbindelser, nemlig belter for maskiner for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; perforeringsforbindelser for rengjøring, nemlig belter for maskiner for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; mekanisk drevne innsettingsverktøy for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; mekanisk drevne ikkeeksplosive innsettingsverktøy for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; motoriserte innsettingsverktøy for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; deler av maskiner for tetning og sikring av olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull, nemlig oppheng, intervensjonsoppheng, sveveoppheng, opphentbare oppheng, plugger, broplugger, høytrykksplugger, kilebelter, mekaniske kilebelter, hydrauliske kilebelter, strupeinnretninger, variable strupeinnretninger, og hydraulisk betjente strupeinnretninger. Klasse 20 Olje og gass brønnutstyr, nemlig ikke-metalliske plugger for bruk innenfor olje- og gassindustrien. Klasse 37 Bygningskonstruksjon; reparasjonstjenester for olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; installasjonstjenester, nemlig boring av brønner for utnyttelse av olje og naturgass. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester, nemlig forskning og design tjenester innenfor feltet olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; industriell analyse og forskningstjenester innenfor feltet olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; analyse for oljefelt leting; oljebrønn styringsaktiviteter som tilveiebringer målinger og nedihulls telemetri, utfører brønndiagnostisering, brønnlogging og testing relatert til tetning og sikring av brønner; geologisk kartlegging; ingeniørtjenester innenfor feltet olje-, gass-, kondensat- og vannbrønner, brønnboringer og borehull; oljefelt kartlegging; oljeleting. 19

20 registrerte varemerker nr 19/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen festivaler og konserter; opplæringsvirksomhet; undervisningsvirksomhet Klasse 45 Etablere sosiale nettverk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sjur Mollestad, Tjuvholmen Allé 21, 0252 OSLO, Klasse 35 Administrasjon av dataarkiver; annonse- og reklamevirksomhet; arbeidsformidling. Klasse 38 Elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonsvirksomhet]; personsøkertjenester [telekommunikasjonsvirksomhet]. Klasse 42 Søkemotoroptimalisering; digitalisering av dokumenter; elektronisk datalagring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZORBZ Funtastic Limited, Level 2, Tower 2 Chadstone Place1341 Dandenong Road, AU-3148 CHADSTONE, VICTORIA, Australia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 28 Leker; leketøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ETHIO-NORWAY SPORT CLUB, c/o Asayhgne Tilahun, Lyngveien 20 A, 1430 ÅS, Klasse 36 Veldedighetsinnsamlinger Klasse 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT), Postboks 578, 1327 LYSAKER, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsrådgivningsvirksomhet; HR konsulentvirksomhet; rekrutteringstjenester; utleie av personell; arbeidsformidlingstjenester; tjenester relatert til ansettelser, herunder, tilby arbeidsplassering, karriereutvikling, rekruttering av ansatte, og generell ansettelsesinformasjon til andre; personaladministrasjons- og konsulentvirksomhetstjenester; karriereplanleggingstjenester; arbeidsomplasseringstjenester; bedriftsrådgivning og informasjonstjenester; organisering av arbeidsutvandring og arbeid i utlandet, innenlands og internasjonale omplasseringsprogram, internasjonale utskiftingstjenester; rekrutteringsoutsourchingtjenester; innsamling og anvendelse av markeds- og firmaopplysninger og analytiske tjenester; markedsundersøkelser; gallupundersøkelser; tilveiebringe online karrierenettverkstjenester og informasjon innenfor områdene arbeid og sysselsetting, rekruttering, jobbressurser og ledige stillinger; tilveiebringelse av informasjon vedrørende rekruttering; arrangering av seminarer og nettverksarrangementer for forretningsformål, forretningsrådgivning og forretningsutvikling; utvelgelse og bedømmelse av personlighet, personlige kvaliteter og personers skikkethet for ulike yrker, stillinger eller virksomhet, kontorer og arbeidsområder; utarbeidelse av programmer og metoder for individ- og ledelsesutvikling. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelse og opplæringstjenester; godkjenning av eksamener og grader; tilby utdanning og opplæring i forretningsferdigheter og jobbferdigheter; tilby opplæring innen jobbsøk, karriereutvikling, markedsføring av seg selv, intervjuferdigheter og forskningsarbeidsgrupper; tilby opplæring innen jobbsøk, karriereutvikling, markedsføring av seg selv, intervjuferdigheter og forskningsarbeidsgrupper; tilby kurs med studier innen jobb- og bedriftsferdigheter; karrierekonsulenttjenester; utdanning og opplæring innen karriereadministrering og karriereovergangstjenester; arrangering og gjennomføring av seminarer, kurs, konkurranser, konferanser, kongresser, workshops; informasjon vedrørende utdannelse; yrkesveiledning; jobbcoaching. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer