nr 11/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 11/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...64 Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Erstatning Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CELLU-CUSHION PRO TECTORS Sealed Air Corporation (US), 200 Riverfront Boulevard, NJ07407 ELMWOOD PARK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Polyolefinskumhjørner for bruk ved pakking og emballering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BAKKAVÖR Bakkavör Group hf, Armula 3, 108 REYKJAVIK, IS Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Molde Næringseiendom AS, Grandfjæra 28, 6415 MOLDE, 36 Utleie av næringsområde (fast eiendom). 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 40 Bearbeiding av materialer. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM innen) hotellbookings agentur; hotellreservasjon; reservering av innkvartering; hotellrom agentur. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/266,247 FLUORODYE Champion Technologies Inc, Suite 2700, 3200 S.W. Freeway, TX Houston, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 2 Vannbasert sporfarge for lekkasjesporing. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Svenska Resegruppen AB, P.O Box 7517, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Annonse - og reklamevirksomhet; datastyrt informasjonstjeneste for virksomheter, lagring og henting av data; håndtering av elektroniske databaser; data behandling; dataverifisering og håndtering av registre; håndtering av databaser, nemlig innmating, behandling/bearbeiding, kontroll, lagring og henting av elektronisk informasjon, spesielt i forbindelse med reiser og destinasjoner/reisemål; elektronisk bokføring; tjenester innen visning av markedsføring, sammensetning, sammenstilling, innsamling og distribusjon av reklamemateriell, produksjon av reklamemateriell, kostprisanalyser, selvkostanalyser; konsultasjon, informasjon og rådgivning samt utarbeidelse av rapporter innen de ovennevnte tjenester; sammenstilling, visning av varesortiment for å muliggjøre at kunder og brukere kan få informasjon om og få kjøpe varer (inklusiv on-line); demonstrasjon av varesortiment for å muliggjøre at kunder og brukere kan få informasjon om og få kjøpe varer (inklusiv on-line). 39 Arrangering av reiser; transport av reisende; formidling av reiseinformasjon; reisebyrå; reisereservering; eskorte av reisende; reiseledervirksomhet informasjonstjeneste innen reising og reiseliv; organisering av reiser; reservering og bestilling av billetter for reisende; bestilling av transport; plassreservering (transport); bestilling av reiser; gjøre billettreservasjoner; utleie av kjøretøy; gi kunder informasjon om reiser og destinasjoner, inkludert seteplass, priser, tider for avgang og ankomst, flyselskaper, flyplassinformasjon; arrangering og organisering av rundturer; sightseeing; guiding, transport og lagring av bagasje. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Interactive Advertising AS, Storgaten 1, 3210 SANDEFJORD, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Software; programvare for styring av annonsering på elektroniske medier, spill på elektroniske medier. 35 Annonse og reklamevirksomhet via elektroniske medier, herunder annonsering gjennom konkurranser og spill og annonsering gjennom skrap og vinn spill; salgsfremmende tjenester for tredjemenn via elektroniske medier, herunder annonsering gjennom konkurranser og spill og annonsering gjennom skrap og vinn spill; reklamering på elektroniske medier. 41 Design og utvikling av dataprogrammer, annonser, spill og reklamer til bruk på elektroniske medier. 41 Informasjon og bestilling av billetter til underholdning og fornøyelser og forlystelser, spesielt i forbindelse med reiser; organisering av konkurranser. 43 Reservering av midlertidig innkvartering; reserveringstjenester husly, losji, husrom, bolig (selvbetjente ferieleiligheter); pensjonatreservering; formidling av rom innen hotell og pensjonat; (tjenester 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/316,851 TARGANTA Targanta Therapeutics Corp, 7170 Frederick Banting, 2nd Floor, QCH452A1 ST.LAURENT, CA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/ TECHWORDS International Data Group Inc, 5 Speen Street, MA01701 FRAMINGHAM, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Reklamevirksomhet (for andre); forretningsrådgivning og forretningsforskning og - undersøkelser. 41 Arrangere og gjennomføre konkurranser/begivenheter (underholdning og undervisning). 42 Fremskaffe og vedlikeholde en webside (for andre). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MOTOROLA Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Detaljhandelstjenester vedrørende kommunikasjonsenheter og kommunikasjonstilbehør, et fullt sortiment av elektroniske produkter og computer software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Den Norske Israelsmisjon, Holbers plass 4, 0166 OSLO, 16 Trykksaker, kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, veiledningsarbeid. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Proximo Spirits Inc, c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 32 Ikke-alkoholholdige drikker 33 Vodka; alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FINN personsøk Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder, elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THREE-O Proximo Spirits Inc, c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, NY10017 NEW YORK, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 32 Ikke-alkoholholdige drikker. 33 Vodka; alkoholholdige drikker. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester, datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder, elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester, datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder, elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THREE OLIVES CHERRY BOMB Proximo Spirits Inc, c/o Abelman, Frayne & Schwab, 666 Third Avenue, NY10017 NEW YORK, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 32 Ikke-alkoholholdige drikker. 33 Vodka; alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CH 60176/06 NATURALITY Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL, CH Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 34 Tobakk, rå eller behandlet; tobakksprodukter, sigarer, sigaretter, cigarillos, tobakk for rulling av egne sigaretter, pipetobakk, skråtobakk, snus, kretek; tobakkserstatninger (ikke for medisinske formål); artikler for røkere, sigarettpapir og -munnstykker, sigarettfiltere, tobakksbokser, sigarettetuier og askebegere, piper, lommeapparater for rulling av sigaretter, lightere; fyrstikker. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder, elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via gjennom trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Polaris World Development SL, Parque Empresarial Polaris World, Autovía Murcia, San Javier, km 18, BALSICAS, MURCIA, ES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse; forretningsadministrasjon; kontortjenester; forretningskontortjenester; forretningsadministrasjonstjenester; bistand ved forretninger; foretaksorganisasjon; foretakstjenester; foretaksorganisasjonstjenester; sekretærtjenester for foretak; kopiering av dokumenter; utleie av kontormaskiner og -apparater; kontortjenester; forretningstransaksjonstjenester; sekretærtjenester; bistand ved ledelse av kursentre; forretningsledelse av kursentre. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Italiaeksperten, Krosshaugveien 3, 4085 HUNDVÅG, 41 Utvikling av menneskes språklige ferdigheter gjennom kursvirksomhet. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FINN nettsøk Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FINN næringsmarkedet Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FINN katalog Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FINN landbruk Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FINN tjenester Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FITNESS.XPRESS Fitness.Xpress AS, Haslevangen, 0579 OSLO, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. 41 Utdannelsesvirksomhet: opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/211,928 PASSION FOR PERFORMANCE SanDisk Corp, 601 McCarthy Boulevard, CA95035 MILPITAS, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Halvlederlagerenheter med høyeffekt, nemlig integrerte kretser, elektroniske kretskort og magnetbåndkassetter, og flashminnekort, magnetbåndkassetter, adaptere, konvertere, kontroller, spillere, leseenheter, lagermoduler, og computer periferiutstyr; bærbare digitale opptaks- og datalagringsenheter med høyeffekt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FINN bedriftssøk Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FINN personer Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FINN bedrifter Finn.no AS, Grensen 5/7, 0178 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); onlineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PISTOL Anguilla Rums Ltd, P.O. Box 1023, The Valley SANDY GROUND, AI Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); destillert sprit; rom; tequila; viner; brennevin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COMPANY PULSE MOVE as, Postboks 2001 Vika, 0125 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand og konsultasjon ved ledelse og administrasjon av bedrifter; konsultasjoner i personalspørsmål; markedsstudier; markedsundersøkelser; statistisk informasjon; innsamling og systematisering av informasjon til bruk i databaser; økonomiske beregninger og økonomisk planlegging; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering, arrangering og ledelse av praktiske seminarer, kurs, konferanser, kongresser; e-læring; undervisning via Internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke MOVE as, Postboks 2001 Vika, 0125 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand og konsultasjon ved ledelse og administrasjon av bedrifter; konsultasjoner i personalspørsmål; markedsstudier; markedsundersøkelser; statistisk informasjon; innsamling og systematisering av informasjon til bruk i databaser; økonomiske beregninger og økonomisk planlegging; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering, arrangering og ledelse av praktiske seminarer, kurs, konferanser, kongresser; e-læring; undervisning via Internett. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; analyse av datasystemer; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; samt utleie av disse; dataprogrammering; utarbeidelse, installering, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; analyse av datasystemer; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; samt utleie av disse; dataprogrammering; utarbeidelse, installering, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/114,372 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLUXMANAGER Inductoheat Inc, North Avis Drive, MI48071 MADISON HEIGHTS, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 11 Installasjoner og innretninger for varmebehandling, nemlig induksjonsvarmebehandlende utstyr som benytter en induksjonsspole og flukskonsentratorer for å herde, spenningsavlaste, anløpe eller hardgjøre et vidt spekter av tilvirkete metallprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket (554) Merket er et tre-dimensjonalt Yoshida Metal Industry Co ltd, , Youshida Shimonakano TSUBAME-SHI, NIIGATA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 8 Kjøkkenkniver (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Mobile Telecommunications Company (KSC), Shuweikh Residentianl, Block B6, Airport Street, Building KUWAIT, KW Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Mobiltelefoner, radiotelefoner, elektroniske planleggere og tilbehør til forannevnte varer, nemlig hodemikrotelefoner, mikrofoner, høytalere, bæreetuier og beltklips; dataprogramvare og programmer til bruk ved overføring eller reproduksjon eller mottakelse av lyd, bilder, video eller data via et telekommunikasjonsnettverk eller system mellom terminaler og for å forbedre og forenkle bruk og tilgang til datanettverk og telefonnettverk; dataprogramvare til bruk i universal databaseadministrasjon; dataprogramvare for salgs- og betalingsoverføring for å tillate ordrebestillinger og betalinger i området elektronisk salgstransaksjoner via et globalt datanettverk eller telekommunikasjonsnettverk, dataprogramvare til opplæring og produktstøtte for datamaskiner og mobiltelefoner i området kommunikasjon; programvare for dataspill til bruk med mobile håndsett, dataprogramvare og programmer inneholdende musikk, spillefilmer, animasjon, elektroniske bøker; dataprogramvare for distribusjon av informasjon og interaktive multimedia innhold som inneholder tekst, bilder, video og lyd til brukere i området kommunikasjon; dataprogramvare og programmer for administrasjon og operasjon av trådløse telekommunikasjonsinnretninger; dataprogramvare for å få tilgang til, undersøke, indeksere og gjenfinne informasjon og data fra globale datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk, og for å bla gjennom og navigere gjennom hjemmesider på nevnte nettverk; dataprogramvare for sending og mottakelse av kort meldinger og elektronisk post og for filtrering av ikke-informasjon fra dataen, analoge og digitale radiomottakere eller mottakere for data, tale, billed- og videokommunikasjon; programvare for elektronisk spill for mobile håndsett, kameraer, nemlig fotografiske kameraer, digitale kameraer, spillefillmkameraer, videokameraer; systemer og apparater for elektronisk pengetransaksjoner, nemlig 15

16 registrerte varemerker /08 smartkort, smartkortlesere, kalkulatorer; kort for kommunikasjonsformål, alle til bruk med komrnunikasjonsapparater, globale posisjoneringsenheter. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Malvik Produkter AS, Havneveien, 7550 HOMMELVIK, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, 6 Bygningsmaterialer av metall; plater av metall; varer av uedelt metall. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); plater ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BINGO FLAMINGO Viacom International Inc, 1515 Broadway, NY10036 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Underholdningsapparater for spill for bruk med en fjernsynsskjerm eller videomonitor; datastyrte eller elektroniske underholdningsapparater; mynt- eller pollettopererte elektriske eller elektroniske underholdningsapparater for bruk med computer, fjernsyn og mobiltelefoner; computer software; computerspill; videospill; CD-ROM spill; audiooutputspill; spillkassetter for computervideospill og video outputspillmaskiner; computerspillkassetter, computerspillprogrammer; computerspill tape; mobiltelefoner og alle typer trådløst mobiltelefonutstyr og -tilbehør, herunder mobiltelefondeksler; ringetoner i form av nedlastbare ringetoner, musikk, MP3, grafikk, spill og videobilder for trådløse kommunikasjonsinnretninger; trådløse overføringsinnretninger og mobile kommunikasjonsinnretninger som tillater stemmegivning og mottak av stemme- og tekstmeldinger med andres trådløse kommunikasjonsinnretninger; interaktive elektroniske spill for bruk med computere; videospillmaskiner, frittstående videospillmaskiner som gjør bruk av CD- ROM, frittstående videospillmaskiner, frittstående audiooutputspillmaskiner. 28 Spill og leketøy, underholdningsspillmaskiner; elektroniske spill. 41 Underholdning, sportslige og kulturelle tjenester, herunder produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og levende underholdning, produksjon av tegnefilm og fjernsynsinnslag; tjenester vedrørende film- og fjernsynsstudioer; tjenester vedrørende filmunderholdning, fjernsynsunderholdning og levende underholdningsfremføringer og -show, tjenester vedrørende utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter; fremskaffelse av informasjon om søkerens fjernsynsprogramtjenester til et stort antall brukere via worldwide web eller internett eller andre online databaser; produksjon av danseshow, musikkshow og videoprisutdelingsshow; komedieshow, konkurranseshow og sportsbegivenheter med publikum tilstede og for direktesending eller opptak for senere sending; levende musikkonserter; fjernsynsnyhetssendinger; organisering av talentkonkurranser og musikk- og fjernsynsprisutdelingsarrangementer; organisering og presentasjon av visning av underholdning vedrørende stil og mote; fremskaffelse av informasjon på området underholdning ved hjelp av et globalt computernettverk. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FRANZ SCHULZ Wedins Skor & Accessoarer AB, Gustavslundsvägen 143, BROMMA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; vesker, håndvesker, skuldervesker, ryggsekker, lommebøker, portemoneer; paraplyer, parasoller og spaserstokker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg; hansker, votter, belter. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelstjenester, nemlig salg, postordresalg og salg via Internett av klær, fottøy, hodeplagg, hansker, votter, belter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, kofferter og reisevesker, vesker, håndvesker, skuldervesker, ryggsekker, lommebøker, portemoneer, paraplyer, parasoller og spaserstokker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke NAML Norske Anleggsgatnere, Postboks 5483 Majorstua, 0305 OSLO, Tibe T Reklamebyrå, Fjordgt. 3, 7010 TRONDHEIM, 35 Annonse- og reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: plant framtida di NAML Norske Anleggsgatnere, Postboks 5483 Majorstua, 0305 OSLO, Tibe T Reklamebyrå, Fjordgt. 3, 7010 TRONDHEIM, 35 Annonse- og reklamevirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Waterguard Intl AS, Munkedamsveien 45D, 0250 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 11 Apparater og innretninger for vanntilførsel og sanitære formål, samt automatiske vannstoppere, regulerings- og sikkerhetsanordninger for vannapparater. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Traveljigsaw Ltd, 1st Floor, 49 Peter Street, M23NG MANCHESTER, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 39 Bilutleie- og leasingvirksomhet; utleie og leasing av passasjerkjøretøyer, kommersielle og industrielle kjøretøyer; reisereservasjonsvirksomhet; elektronisk informasjonstjenester, nemlig interaktive og on-line informasjonstjenester i relasjon til bil-leasing og -utleie, reiseinformasjon og interaktiv og on-line reservasjonstjenester for bil-leasing og -utleie; planlegging og/eller booking av ferier, reiser, turer, cruise og bilutleie, inklusiv planlegging og/eller booking av ferier, reiser, turer, cruise og bilutleie via internett; planlegging og/eller booking av seter for reiser via internett; reisebyråvirksomhet, inklusiv reisebyråvirksomhet via internett. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Barken Invest AB, Box 79, VALLENTUNA, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler til bruk ved vasking, rengjørings-, polerings- skure- og slipemidler; såper, parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiepreparater, tannpulver, -krem og pasta 7 Maskiner og maskinverktøy; motorer(ikke for kjøretøy); maskinkoblings- og transmisjonsdeler (ikke for kjøretøy); jordbruksredskaper(ikke håndredskap); eggklekkingsmaskiner. 41 Undervisning /utdanningsvirksomhet; tilrettelegging av veiledning/instruksjon; underholdning; sports-og idrettsaktiviteter, kulturvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA TRIDURAL Labopharm Inc, 480 Armand-Frappier Blvd., QCH7V4B4 LAVAL, CA Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CAN-AM Bombardier Recreational Products Inc, 726 St. Joseph Street, QCJ0E 2L0 VALCOURT, CA Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Verne- og beskyttelsesjakker; verne- og beskyttelsesbriller; verne- og beskyttelsesdresser; verne- og beskyttelseshjelmer; diagnostisk software for kjøretøy; refleksarmbånd; verne- og beskyttelsessko og -støvler; knebeskyttere; bryst- og kroppsbeskyttere; takometere; speedometre. 12 Befordringsmidler til bruk på land, inkludert alle terrengkjøretøyer, motorsykler, motoriserte trehjulinger, scootere og strukturdeler til disse; motorer for landkjøretøyer, inkludert motorer til alle terrengkjøretøyer, motorsykler, trehjulinger og scootere og strukturdeler til disse. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Petromarker AS, Skogstøstraen 37, 4029 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; senderapparater for elektromagnetiske signaler; antenner; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; datamaskinprogrammer; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 35 Innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av dataarkiver. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; analysetjenester for utnytting av oljeog gassforekomster; oljeleting; gassleting; geologiske grunnundersøkelser; geologisk leting; kartlegging av underjordiske reservoarer. 25 Klær, gangklær og tilbehør, nemlig skjorter, gensere, treningsgensere, t-skjorter, strikkegensere, vester, bukser, treningsbukser, shorts, bermudashorts, jakker, frakker, vindtette jakker, vester, regnfrakker, hansker;hodeplagg, inkludert hatter, capser, luer. 28 Spill og leketøy; inkludert miniatyr terrengkjøretøy, motorsyker, trehjulinger, scootere og radiostyrte modellkjøretøy, nemlig terrengkjøretøy, motorsykler, trehjulinger, scootere; nyrebelter; albuebeskyttere. 35 Detaljhandeltjenester for alle terrengkjøretøy, motorsyker, motoriserte trehjulinger, scootere; annonse- og reklamevirksomhet, reklame og fellesreklame og -promotering av alle terrengkjøretøyer, motorsykler, motoriserte trehjulinger og scootere for andre i form av tv-reklame, radioreklame, avisannonsering, brosjyrer, postere og plakater, fremskaffelse av informasjon via internett og salg av terrengkjøretøy, motorsyker, motoriserte trehjulinger, scootere, promotering av salg av terrengkjøretøy, motorsyker, motoriserte trehjulinger, scootere for andre i form av tvreklame, radioreklame, avisannonsering, brosjyrer, postere og plakater, fremskaffelse av informasjon via internett. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke RTE EDF Transport, 1, Terrasse Bellini, TSA 41000, PARIS LA DEFENSE CEDEX, FR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 35 Direkte eller indirekte administrativ ledelse styring av elektrisitetstransportnettverk; administrativ ledelse og styring av stabilitet/balanse i elektrisitetsforsyningen i offentlige elektrisitetstransportnettverk; administrativ ledelse og styring av offentlige elektrisitetstransportnettverksanlegg; direkte eller indirekte operasjonell og funksjonell ledelse/styring av elektrisitetstransportnettverk; operasjonell og funksjonell ledelse/styring av elektrisitetsforsyningen i offentlige elektrisitetstransportnettverk; operasjonell og funksjonell ledelse/styring av offentlige elektrisitetstransportnettverksanlegg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Vann BA, Vangsvegen 143, 2317 HAMAR, 16 Salgsrapporter/publikasjoner. 35 Annonsering. 41 Undervisning. 37 Vedlikehold av offentlige elektrisitetstransportnettverk; utvikling, nemlig bygging og styrking av offentlige elektrisitetstransportnettverk. 39 Transport av elektrisitet; forsyning av adgang til offentlige elektrisitetstransportnettverk; tilslutning av brukere til offentlige elektrisitetstransportnettverk og sammenkobling med naboland. 42 Identifikasjon og analyse av handlinger for å kontrollere/styre behovet for elektrisitet; utvikling (teknisk design og industriell eller vitenskapelig forskning) av offentlige elektrisitetstransportnettverk; direkte eller indirekte teknisk ledelse/styring av elektrisitetstransportnettverk; teknisk ledelse/styring av elektrisitetsflyt i det offentlige elektrisitetstransportnettverk; teknisk ledelse/styring av arbeider på offentlige elektrisitetstransportnettverk. 20

21 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Havariet Bar Kjs Servering AS, Torget 2, 5014 BERGEN, 41 Underholdningsvirksomhet; Sportslig og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; Midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 3D Perception, Solbråveien 41, 1383 ASKER, 9 Projeksjonssystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gerd Håvimb, Dr. Sands veg 8, 7052 TRONDHEIM, 20 Sengetøy. 24 Tekstiler. 25 Klær (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Vital Forsikring ASA, v/dnb R Bank ASA, Konsernjuridisk, Kirkegaten 15, 8.etg, 0021 OSLO, 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand med ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 43 Bevertning og tilberedning av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 44 Medisinske tjenester; veterinær tjenester og hygenisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker og dyr; landbruk; hagebruk og skogbrukstjenester. 45 Juridiske tjenester, sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendommer og enkeltmennesker; personlig og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 21

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 49/06-2006.12.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 49/06-2006.12.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 26/07-2007.06.25 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 26/07-2007.06.25 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 21/06-2006.05.22 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 21/06-2006.05.22 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 21/06-2006.05.22 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer