nr 22/ NO årgang 101 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 22/ årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Erstatning av nasjonalt varemerke med internasjonalt varemerke Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ATLANTIC SAPPHIRE Atlantic Sapphire AS, Daugstad, 6392 VIKEBUKT, Klasse:29 Fisk (ikke levende); fiskefileter; fisk, konservert. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/070,622 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Pedagogisk verktøy AS, Postboks 8034 Forus, 4068 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; bøker; trykksaker; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) samt deler og tilbehør til disse varene. Klasse:28 Leker og spill; pedagogiske leker og spill; pedagogiske elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med en ekstern skjerm eller monitor; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:35 Import og salg av dataprogrammer, CDer, DVDer, papir, papp og varer laget av disse materialer som inngår i klasse 16, trykksaker, bøker, skrivesaker og papirvarer, instruksjonsog undervisningsmateriell (ikke apparater), leker, spill, pedagogiske leker, pedagogiske spill, pedagogiske elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med en ekstern skjerm eller monitor. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kursvirksomhet; organisering av utstillinger for utdannelsesformål; tilveiebringelse av ikke nedlastbare on-line elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster andre enn reklametekster; veiledning og informasjon vedrørende forannevnte tjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Maxim Integrated Products Inc, 120 San Gabriel Drive, CA94086 SUNNYVALE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Batterier; integrerte kretser; halvledere. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EDB BUSINESS PARTNER EDB Business Partner ASA, Postboks 640 Skøyen, 0214 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse:35 Rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til IT-drift. Klasse:42 Design og utvikling av dataprogrammer og ITsystemer; programmering for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; kopiering av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer og datasystemer; vedlikehold av dataprogrammer og software; design av computersystemer; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; kopiering av dataprogrammer; kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner, dataprogrammer og webserver; vedlikehold av dataprogrammer og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/069,506 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Trådløse kommunikasjonsapparater, nemlig modemer, mobiltelefoner, trådløse aksessnetttelefoner (wireless local loop telephones) og håndsett til personlig kommunikasjonstjenester (PCS), og komponenter og instruksjonsmanualer solgt som en enhet med disse; kretsløpssammenstillinger til radiofrekvens- og mellemfrekvenstransceivere, og analoge og digitale signalbehandlingskretsløpssystemer for trådløse kommunikasjonsapparater; dataprogrammer for signalbehandling i modemer, trådløse aksessnettelefoner (wireless local loop telephones), mobiltelefoner, håndsett til personlig kommunikasjonstjenester (PCS), og PDA innretninger; signalprosessorer; integrerte kretsløp, datahardware og software for signalbehandling i trådløse kommunikasjonsapparater, elektroniske innretninger for forbrukere, bærbare medieinnretninger, mobile spillinnretninger, lommecomputere og smarttelefoner; integrerte kretsløp og computer hardware for mobiltelefoner, radiotelefoner og håndholdte computere; computer software for signalbehandling i mobiltelefoner, radiotelefoner og håndholdte computere; computer hardware for mobiltelefoner og radiotelefoner; modemer og forsterkere; instrumenter til komprimering og dekomprimering av signaler, talekodere og - dekodere, nemlig vokodere, og software til komprimering og dekomprimering av signaler og tekniske manualer solgt som en enhet med disse. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/069,490 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/075,624 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Trådløse kommunikasjonsapparater, nemlig modemer, mobiltelefoner, trådløse aksessnetttelefoner (wireless local loop telephones) og håndsett til personlig kommunikasjonstjenester (PCS), og komponenter og instruksjonsmanualer solgt som en enhet med disse; kretsløpssammenstillinger til radiofrekvens- og mellemfrekvenstransceivere, og analoge og digitale signalbehandlingskretsløpssystemer for trådløse kommunikasjonsapparater; dataprogrammer for signalbehandling i modemer, trådløse aksessnettelefoner (wireless local loop telephones), mobiltelefoner, håndsett til personlig kommunikasjonstjenester (PCS), og PDA innretninger; signalprosessorer; integrerte kretsløp, datahardware og software for signalbehandling i trådløse kommunikasjonsapparater, elektroniske innretninger for forbrukere, bærbare medieinnretninger, mobile spillinnretninger, lommecomputere og smarttelefoner; integrerte kretsløp og computer hardware for mobiltelefoner, radiotelefoner og håndholdte computere; computer software for signalbehandling i mobiltelefoner, radiotelefoner og håndholdte computere; computer hardware for mobiltelefoner og radiotelefoner; modemer og forsterkere; instrumenter til komprimering og dekomprimering av signaler, talekodere og - dekodere, nemlig vokodere, og software til komprimering og dekomprimering av signaler og tekniske manualer solgt som en enhet med disse. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Villa Stillas AS, Skoleveien 2, 3478 NÆRSNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; stillaser av metall; deler og tilbehør til stillaser av metall. Klasse:35 Import og salg av bygningsmaterialer, stillaser samt deler og tilbehør til stillaser. Klasse:42 Ingeniørvirksomhet; plantegning og rådgiving vedrørende bygging; industrielt design; utvikling av nye produkter for tredjemann. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Villa Stillas AS, Skoleveien 2, 3478 NÆRSNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; stillaser av metall; deler og tilbehør til stillaser av metall. Klasse:35 Import og salg av bygningsmaterialer, stillaser samt deler og tilbehør til stillaser. Klasse:42 Ingeniørvirksomhet; plantegning og rådgiving vedrørende bygging; industrielt design; utvikling av nye produkter for tredjemann. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gratangen Mek Industri AS, Hellarbogen, 9470 GRATANGEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:7 Maskiner; landbruksmaskiner; snøploger og annet snøryddings utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CITIFY SOFA AS, Dronningens gate 24 A, 4610 KRISTIANSAND S, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FJELLSPREKK FORBRUKSIMPORT AS, Eikeheiveien 2, 4640 SØGNE, Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Urix Norsk rikskringkasting AS, Juridisk avdeling, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 OSLO, Klasse:38 Klasse:41 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Brother Industries Ltd, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, NAGOYA-SHI, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Etikettrykkemaskiner til bruk sammen med computere; elektroniske etikettrykkemaskiner; computer software for drift av etikettetrykkemaskiner; media registrert med computerprogram, nemlig CD, DVD, MP3, minnekort, og USB til bruk i forbindelse med etikettetrykkemaskiner. Klasse:16 Etikettrykkemaskiner for kontorbruk og husholdningsbruk; håndholdte etikettrykkemaskiner for kontorbruk og husholdningsbruk; tapekassetter og taperefill for etikettrykkemaskiner; klebetape for skriveog papirvarer og for husholdningsbruk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nes Regnskapsbyrå AS, Bryggeveien 24, 2350 NES PÅ ROMERIKE, Klasse:35 Regnskapsanalyser; regnskapsanalyser (utarbeiding av-); regnskapsførsel; regnskapskontroll Klasse:36 Fast eiendom (forpaktning av-); fast eiendom (taksering av-); finansanalyser; finansiell sponsorvirksomhet; finansiell virksomhet; finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; finansiering (leasing); finansieringsevaluering (forsikring, bank, fast eiendom); finansieringstjenester; finansieringsvirksomhet; finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom); finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner Klasse:45 Juridiske tjenester. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet DE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VOICE SCARF Daimler AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater Klasse:12 Kjøretøyer og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling, Tjeldberget 7, 8012 BODØ, Klasse:16 Klasse:35 Hefter; spørreskjema. Arbeidspsykologisk kartlegging til bruk innen ledertrening, karriereutvikling, teambygging og rekruttering som brukes innen konsulentbistand til ledelse og administrasjon av bedrifter og organisasjoner; utarbeidelse av rapporter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet DK (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: gsi Grason-Stadler Rhinometrics A/S, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:10 Elektroniske apparater for å teste høreapparater og hørehjelpemidler, elektroniske apparater for læring og utdannelse av hørselssvekkede og døve og software for styring og kontroll av foran nevnte apparater og for visning av informasjon derfra. Apparater for medisinske og diagnostiske tester; deler og utstyr for apparater for medisinske og diagnostiske tester (ikke opptatt i andre klasser). 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KNØTTEN KRO Knøtten Kro AS, Postboks 178, 4576 LYNGDAL, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INCEPTION Warner Bros Entertainment Inc, 4000 Warner Boulevard, CA91522 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:28 Klasse:41 Spillefilmer inneholdende komedie, drama, action, spenning, eventyr og/eller animasjon, og spillefilmer for kringkasting på TV inneholdende komedie, drama, action, spenning, eventyr og/eller animasjon; forhåndsinnspilte vinylplater, lydbånd, audiovideobånd, audio-videokassetter, audiovideoplater og DVD-er inneholdende musikk; CD-ROM-spill; kortfilmkassetter inneholdende komedie, drama, action, spenning, eventyr og/eller animasjon for bruk med håndholdte fremvisere og projektorer; elektroniske dagbøker; musematter; audio-videobånd, audio-videokassetter, audio-videoplater og/eller lydbånd solgt sammen med hefter og små bøker; dataprogrammer, nemlig software som linker digitalisert video- og audiomedia til et globalt informasjonsnettverk; spillutstyr solgt som en enhet for spill av dataspill av selskapslektypen; video- og dataspillprogrammer; videospillinnsatser og - kassetter; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); interaktive datasoftware; arkadespill tilpasset for bruk med tv-mottakere alene; CD-ROM-spill; video- og dataspillprogrammer; interaktive dataspillprogrammer; dataspillsoftware for bruk på mobile og cellulære telefoner; dataspillprogrammer nedlastbare via internett; nedlastbare dataspillprogrammer; videospillplater, -innsatser og -kassetter; elektroniske spillkonsoller; konsoller for bruk med datamaskiner; dekorative magneter; mobiltelefondeksler; mobiltelefonetuier; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Spill og leketøy; leker og sportsartikler, inkludert spill og leketøy, nemlig actionfigurer og tilbehør derfor; plysjleker; utstyr solgt som enheter for spill av kortspill; lekekjøretøyer; dukker; sendeplater; elektroniske håndholdte spillenheter; spillutstyr solgt som enheter for spill av et brettspill, et kortspill, et manipulativt spill, en selskapslek, et dataspill av selskapslektypen, og et actionpreget skytespill; frittstående videooutput-spillmaskiner; puslespill og manipulative puslespill; rullebrett. Underholdningstjenester, nemlig tjenester i form av live-action komedie, drama og/eller animasjon som spillefilm; underholdningstjenester i form av live-action komedie, drama og/eller animasjon som tvprogrammer; produksjon av live-action komedie, drama og/eller animasjon som spillefilm; produksjon av live-action komedie, drama og/eller animasjon som tv-programmer; produksjon av teateroppføringer omfattende både animasjon og live-action; underholdningstjenester tilveiebrakt via et globalt datanettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare interaktive spill; elektroniske 9

10 registrerte varemerker /11 spill tilveiebrakt via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av on-line publikasjoner; online publikasjon eller utgivelse av elektroniske bøker, aviser og tidsskrifter; informasjon tilveiebrakt av et globalt datanettverk innen området for underholdning relatert til musikk, film og tv-serier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:33 Tequila; alkoholholdige drikkevarer inneholdende tequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AVENGERS MVL Rights LLC, 1600 Rosecrans Avenue, CA90266 MANHATTAN BEACH, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:24 Klasse:25 Forhåndsinnspilte DVDer, CDer, videokassetter og laser disker inneholdende musikk og/eller direktesendte actionprogrammer eller spillefilmer eller tegnefilmer; solbriller; videospillkassetter; videospilldisker; videospillprogramvare; interaktive videospillprogrammer; interaktive multimediedataspillprogrammer; interaktive videospill av virtuell virkelighet bestående av datamaskin maskinvare og programvare; datamaskinprogrammer; datamaskin spillprogramvare; dataspillkassetter; dataspilldisker; sykkelhjelmer. Trykket materiale og papirvarer, nemlig tegneseriebøker og tegneseriehefter og fortellinger i illustrasjonsform; barnebøker, aktivitetsbøker for barn, fargeleggingsbøker, klistremerkebøker; klistremerker; klistremerker til å klistre på støtfangeren; plakater; byttekort; samlealbum for byttekort; kunstmateriell, nemlig fargestifter, tusjpenner, fargeblyanter, kunst og håndverksutstyr, malerpensler, forhåndstrykkede ark eller plakater for fargelegging og maling; tavler for skriving og maling; kritt og krittavler til hjemmebruk; avtrekksbilder og bilder som overføres ved hjelp av varme (midlertidige tatoveringer); skolemateriell, nemlig penner, blyanter, viskelær, pennal, blyantspissere, tegnelinjaler, papirstiftemaskiner, brevpressere, notatbøker, mapper, ringpermer, spiralhefter, bokbind og bokmerker; dørhåndtakhengere av papir; brevpapir, skrivepapir, konvolutter, notatkort, gratulasjonskort, postkort, notatblokker, memoblokker; avtalebøker; kalendre; trykkede mønstre for kostymer; festvarer av papir, nemlig gavepapir, brikker av papir, kreppapir, trykkede papirinvitasjoner, kakedekorasjoner av papir, papirservietter, kuvertbrikker av papir, festhatter av papir, dekorative midtstykker for bord og papirduker. Lærvesker, håndvesker og portemoneer av lær, lommebøker, håndvesker og portemoneer, nøkkelpunger, gymbagger, skolevesker, bokvesker, handlevesker, ransler, ryggsekker, skovesker for reise, kofferter og håndbagasjereisevesker, sportsvesker, skipssekker, håndleddsvesker, midjetasker, rompetasker, paraplyer. Tekstiler og tekstilvarer; sengetøy, putetrekk, putevar, sengekapper, dyner, dynetrekk, tepper, pledd, gardiner, vinduskapper; badehåndkler, ansiktskluter; strandhåndkler; dusjgardiner; bordduker, servietter; flagg, vimpler; lommetørkler; veggløpere. Tøy, nemlig t-skjorter, treningsgensere, skjorter, kortbukser, joggebukser, lange bukser (slacks), overaller, vester, jakker, kåper, regntøy, undertøy, sovetøy, morgenkåper, svømmetøy, hatter, skyggeluer, solskjermer, skjerf, hodebånd, slips, sokker, sko, støvler, 10

11 registrerte varemerker /11 Klasse:28 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:41 joggesko, strandsko, sandaler, handsker, bukseseler, belter, halloweenkostymer og maskeradekostymer. Lekeactionfigurer og tilbehør dertil, mekaniske actionleker; lekesett til bruk med lekeactionfigurer; batteridrevne actionleker; radiokontrollerte lekekjøretøy; lekekjøretøylekesett for lekekrig på liksom eller eventyraktiviteter; plysjleker; myke skulpturleker; dukker; dukketilbehør; "bean bag"(bønnepose)-dukker; kosedyr; bøybare leker; dukketeaterdukker; balonger; vannsprutende leker; oppblåsbare leker; blinkspill; sjakksett; brettspill; kortspill; spillkort; puslespill; drager; yo-yoer; sendeplater; spillbord; lekevåpen; lekeklokker; spill til rollespill; modellbyggingssett; håndholdte enheter for å spille videospill; myntopererte videospill; arkadespill; flipperspill; spill av type flipperspill; gummiballer; oppblåsbare svømmebasseng (lekeartikler); rulleskøyter; rulleskøyter med hjulene på linje bak hverandre; skateboard; albubeskyttelse for sportsbruk; knebeskyttelse for sportsbruk; hoppetau; snowboard; svømmebrett for fritidsbruk; juletredekorasjoner (unntatt konfektyrer eller belysningsartikler). Konfektyrvarer, sukkertøy, sukkertøybarrer, sjokolade, sjokoladebarrer, konditorvarer, småkaker, kaker, kjeks, müslibar, energibarrer, tyggis, ballongtyggis, frosset iskrem, iskrembarrer, iskremsmørbrød, iskremkonfektyrer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, og preparater laget av korn, brød, wienerbrød; is, honning; krydderier; kornblandinger, brød, kandiserte fruktsnacks; frosset eggekrem, frosset yoghurt. Drikkevarer inkludert øl, mineralvann, kullsyreholdig vann, brus, sodavann, andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker, fruktpunsj, fruktjuicer, siruper, andre preparater for å lage drikkevarer. Elektroniske publikasjonstjenester, nemlig digital publisering av tegneseriebøker, tegneseriehefter og grafiske romaner med actioneventyrhistorier og karakterer som er oppdiktet; produksjon, distribusjon og leie av spillefilmer; produksjon og distribusjon av TVog radioprogrammer; produksjon og leie av lyd- og videoopptak; underholdningstjenester, nemlig multimedieproduksjon av underholdningsprogrammer og interaktive programmer for distribusjon via TV, kabel, satelitt, audio og videomedier, kassetter, datamaskindisker og digitale midler; underholdningstjenester, nemlig multimediaproduksjon av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjonsog datamaskinnettverk; underholdningstjenester i form av tilveiebringelse av løpende programmer med tegnefilmer og/eller direktesendt actioneventyr overført via trådløse kommunikasjonsapparater, nemlig mobiltelefoner, digitaliseringsbord, datamaskiner, og trådløse håndholdte enheter; underholdningstjenester i området film og TV, nemlig skaping, produksjon og distribusjon av datamaskingenererte bilder for spillefilmer, tegnefilmer, videoer, tegnefilmvideoer, TVprogrammer; animasjonsproduksjonstjenester; tilveiebringelse av audio- og visuell spesialeffekt til TV og spillefilm, animasjonstjenester for film, video og TV; underholdningstjenester, nemlig en løpende serie av TV-programmer med tegneserier og/eller direktesendt actioneventyr; TVprogram inneholdende utstilling av filmer og videokassetter; kinotjenester, nemlig utstilling av filmer og videokassetter på kinoer; underholdningstjenester, nemlig direktesendt forestilling med teatermessig ustilling med rollefigurer i kostymer; tilveiebringelse av online interaktivt dataspillprogramvare via et elektronisk nettverk som er tilgjengelig nettverksmessig av nettverksbrukere; tilveiebringelse av on-line dataspill; tilveiebringelse av websider i underholdningsområdet relatert til tegneseriebøker, spillefilmer, animerte tvprogrammer og videospill gjennom et elektronisk nettverk; underholdningspark- og temaparktjenester; opplæringstjenester, nemlig utvikling, arrangering og avholdelse av utdanningsseminarer og -programmer i området tegneserier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Absolute Real Estate AS, Postboks 7007, Sentrum, 5805 BERGEN, Advokat Kjell-A. Helland, v/adv f Snorre Sæveraas, Postbokst 594, Sentrum, 5806 BERGEN, Klasse:36 Bestyrelse av fast eiendom. Bestyrelse av leiegårder. Boligformidling (leiligheter). Utleie av leiligheter. Utleie av kontorer Klasse:41 Booking av seter for kulturelle arrangementer. Organisering av kulturelle arrangementer. Underholdningsinformasjon. Underholdningsvirksomhet. Organisering av mottakelser/selskapsplanlegging (underholdning) Klasse:43 Hotellreservering. Reservering av midlertidig innkvartering/innkvartering. Formidling av losji (hoteller, pensjonater). Hoteller. Utleie av værelser 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONCEDO Concedo ASA, Toroveien 1, 1383 ASKER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:42 Teknologiske tjenester; oljeleting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Concedo ASA, Toroveien 1, 1383 ASKER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:42 Teknologiske tjenester; oljeleting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ULTRASIGHT StyleMark Inc, 2 Sunshine Boulevard, FL32174 ORMOND BEACH, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Solbriller og solbrilleglass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/167,372 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EZCROSS C. R. Bard, Inc., 730 Central Avnue, NJ07974 MURRAY HILL, US Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter til hjerteuttagningsprosedyrer, nemlig innfører til venøs adgang, dilatator og styretråd, samt deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Birkedal Hartmann Birkedal Hartmann AS, Karl Johans gate 20, 0159 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdig drikke, unntatt øl. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OS ID Os ID AS, Verjåfaret 1, 2550 OS I ØSTERDALEN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:6 Klasse:20 Øremerker og nummerskilt for husdyr; merkeplater; klaver; bjeller; alle forannevnte varer av metall Øremerker og nummerskilt for husdyr; merkeplater; klaver, bjeller 12

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 08/13-2013.02.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 51/13-2013.12.16 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 2000.02.21 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer