nr 22/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 22/ årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Erstatning av nasjonalt varemerke med internasjonalt varemerke Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ATLANTIC SAPPHIRE Atlantic Sapphire AS, Daugstad, 6392 VIKEBUKT, Klasse:29 Fisk (ikke levende); fiskefileter; fisk, konservert. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/070,622 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Pedagogisk verktøy AS, Postboks 8034 Forus, 4068 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; bøker; trykksaker; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater) samt deler og tilbehør til disse varene. Klasse:28 Leker og spill; pedagogiske leker og spill; pedagogiske elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med en ekstern skjerm eller monitor; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:35 Import og salg av dataprogrammer, CDer, DVDer, papir, papp og varer laget av disse materialer som inngår i klasse 16, trykksaker, bøker, skrivesaker og papirvarer, instruksjonsog undervisningsmateriell (ikke apparater), leker, spill, pedagogiske leker, pedagogiske spill, pedagogiske elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med en ekstern skjerm eller monitor. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kursvirksomhet; organisering av utstillinger for utdannelsesformål; tilveiebringelse av ikke nedlastbare on-line elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster andre enn reklametekster; veiledning og informasjon vedrørende forannevnte tjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Maxim Integrated Products Inc, 120 San Gabriel Drive, CA94086 SUNNYVALE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Batterier; integrerte kretser; halvledere. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EDB BUSINESS PARTNER EDB Business Partner ASA, Postboks 640 Skøyen, 0214 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse:35 Rådgivnings- og konsulenttjenester relatert til IT-drift. Klasse:42 Design og utvikling av dataprogrammer og ITsystemer; programmering for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; kopiering av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer og datasystemer; vedlikehold av dataprogrammer og software; design av computersystemer; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; kopiering av dataprogrammer; kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner, dataprogrammer og webserver; vedlikehold av dataprogrammer og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/069,506 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Trådløse kommunikasjonsapparater, nemlig modemer, mobiltelefoner, trådløse aksessnetttelefoner (wireless local loop telephones) og håndsett til personlig kommunikasjonstjenester (PCS), og komponenter og instruksjonsmanualer solgt som en enhet med disse; kretsløpssammenstillinger til radiofrekvens- og mellemfrekvenstransceivere, og analoge og digitale signalbehandlingskretsløpssystemer for trådløse kommunikasjonsapparater; dataprogrammer for signalbehandling i modemer, trådløse aksessnettelefoner (wireless local loop telephones), mobiltelefoner, håndsett til personlig kommunikasjonstjenester (PCS), og PDA innretninger; signalprosessorer; integrerte kretsløp, datahardware og software for signalbehandling i trådløse kommunikasjonsapparater, elektroniske innretninger for forbrukere, bærbare medieinnretninger, mobile spillinnretninger, lommecomputere og smarttelefoner; integrerte kretsløp og computer hardware for mobiltelefoner, radiotelefoner og håndholdte computere; computer software for signalbehandling i mobiltelefoner, radiotelefoner og håndholdte computere; computer hardware for mobiltelefoner og radiotelefoner; modemer og forsterkere; instrumenter til komprimering og dekomprimering av signaler, talekodere og - dekodere, nemlig vokodere, og software til komprimering og dekomprimering av signaler og tekniske manualer solgt som en enhet med disse. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/069,490 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/075,624 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Trådløse kommunikasjonsapparater, nemlig modemer, mobiltelefoner, trådløse aksessnetttelefoner (wireless local loop telephones) og håndsett til personlig kommunikasjonstjenester (PCS), og komponenter og instruksjonsmanualer solgt som en enhet med disse; kretsløpssammenstillinger til radiofrekvens- og mellemfrekvenstransceivere, og analoge og digitale signalbehandlingskretsløpssystemer for trådløse kommunikasjonsapparater; dataprogrammer for signalbehandling i modemer, trådløse aksessnettelefoner (wireless local loop telephones), mobiltelefoner, håndsett til personlig kommunikasjonstjenester (PCS), og PDA innretninger; signalprosessorer; integrerte kretsløp, datahardware og software for signalbehandling i trådløse kommunikasjonsapparater, elektroniske innretninger for forbrukere, bærbare medieinnretninger, mobile spillinnretninger, lommecomputere og smarttelefoner; integrerte kretsløp og computer hardware for mobiltelefoner, radiotelefoner og håndholdte computere; computer software for signalbehandling i mobiltelefoner, radiotelefoner og håndholdte computere; computer hardware for mobiltelefoner og radiotelefoner; modemer og forsterkere; instrumenter til komprimering og dekomprimering av signaler, talekodere og - dekodere, nemlig vokodere, og software til komprimering og dekomprimering av signaler og tekniske manualer solgt som en enhet med disse. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Villa Stillas AS, Skoleveien 2, 3478 NÆRSNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; stillaser av metall; deler og tilbehør til stillaser av metall. Klasse:35 Import og salg av bygningsmaterialer, stillaser samt deler og tilbehør til stillaser. Klasse:42 Ingeniørvirksomhet; plantegning og rådgiving vedrørende bygging; industrielt design; utvikling av nye produkter for tredjemann. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Villa Stillas AS, Skoleveien 2, 3478 NÆRSNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; stillaser av metall; deler og tilbehør til stillaser av metall. Klasse:35 Import og salg av bygningsmaterialer, stillaser samt deler og tilbehør til stillaser. Klasse:42 Ingeniørvirksomhet; plantegning og rådgiving vedrørende bygging; industrielt design; utvikling av nye produkter for tredjemann. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gratangen Mek Industri AS, Hellarbogen, 9470 GRATANGEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:7 Maskiner; landbruksmaskiner; snøploger og annet snøryddings utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CITIFY SOFA AS, Dronningens gate 24 A, 4610 KRISTIANSAND S, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FJELLSPREKK FORBRUKSIMPORT AS, Eikeheiveien 2, 4640 SØGNE, Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Urix Norsk rikskringkasting AS, Juridisk avdeling, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 OSLO, Klasse:38 Klasse:41 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram, distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Brother Industries Ltd, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, NAGOYA-SHI, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Etikettrykkemaskiner til bruk sammen med computere; elektroniske etikettrykkemaskiner; computer software for drift av etikettetrykkemaskiner; media registrert med computerprogram, nemlig CD, DVD, MP3, minnekort, og USB til bruk i forbindelse med etikettetrykkemaskiner. Klasse:16 Etikettrykkemaskiner for kontorbruk og husholdningsbruk; håndholdte etikettrykkemaskiner for kontorbruk og husholdningsbruk; tapekassetter og taperefill for etikettrykkemaskiner; klebetape for skriveog papirvarer og for husholdningsbruk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nes Regnskapsbyrå AS, Bryggeveien 24, 2350 NES PÅ ROMERIKE, Klasse:35 Regnskapsanalyser; regnskapsanalyser (utarbeiding av-); regnskapsførsel; regnskapskontroll Klasse:36 Fast eiendom (forpaktning av-); fast eiendom (taksering av-); finansanalyser; finansiell sponsorvirksomhet; finansiell virksomhet; finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling; finansiering (leasing); finansieringsevaluering (forsikring, bank, fast eiendom); finansieringstjenester; finansieringsvirksomhet; finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom); finansinformasjon; finansrådgivning; finanstransaksjoner Klasse:45 Juridiske tjenester. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet DE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VOICE SCARF Daimler AG, Mercedesstrasse 137, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater Klasse:12 Kjøretøyer og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stiftelsen Nordnorsk Lederutvikling, Tjeldberget 7, 8012 BODØ, Klasse:16 Klasse:35 Hefter; spørreskjema. Arbeidspsykologisk kartlegging til bruk innen ledertrening, karriereutvikling, teambygging og rekruttering som brukes innen konsulentbistand til ledelse og administrasjon av bedrifter og organisasjoner; utarbeidelse av rapporter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet DK (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: gsi Grason-Stadler Rhinometrics A/S, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:10 Elektroniske apparater for å teste høreapparater og hørehjelpemidler, elektroniske apparater for læring og utdannelse av hørselssvekkede og døve og software for styring og kontroll av foran nevnte apparater og for visning av informasjon derfra. Apparater for medisinske og diagnostiske tester; deler og utstyr for apparater for medisinske og diagnostiske tester (ikke opptatt i andre klasser). 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KNØTTEN KRO Knøtten Kro AS, Postboks 178, 4576 LYNGDAL, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INCEPTION Warner Bros Entertainment Inc, 4000 Warner Boulevard, CA91522 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:28 Klasse:41 Spillefilmer inneholdende komedie, drama, action, spenning, eventyr og/eller animasjon, og spillefilmer for kringkasting på TV inneholdende komedie, drama, action, spenning, eventyr og/eller animasjon; forhåndsinnspilte vinylplater, lydbånd, audiovideobånd, audio-videokassetter, audiovideoplater og DVD-er inneholdende musikk; CD-ROM-spill; kortfilmkassetter inneholdende komedie, drama, action, spenning, eventyr og/eller animasjon for bruk med håndholdte fremvisere og projektorer; elektroniske dagbøker; musematter; audio-videobånd, audio-videokassetter, audio-videoplater og/eller lydbånd solgt sammen med hefter og små bøker; dataprogrammer, nemlig software som linker digitalisert video- og audiomedia til et globalt informasjonsnettverk; spillutstyr solgt som en enhet for spill av dataspill av selskapslektypen; video- og dataspillprogrammer; videospillinnsatser og - kassetter; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); interaktive datasoftware; arkadespill tilpasset for bruk med tv-mottakere alene; CD-ROM-spill; video- og dataspillprogrammer; interaktive dataspillprogrammer; dataspillsoftware for bruk på mobile og cellulære telefoner; dataspillprogrammer nedlastbare via internett; nedlastbare dataspillprogrammer; videospillplater, -innsatser og -kassetter; elektroniske spillkonsoller; konsoller for bruk med datamaskiner; dekorative magneter; mobiltelefondeksler; mobiltelefonetuier; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Spill og leketøy; leker og sportsartikler, inkludert spill og leketøy, nemlig actionfigurer og tilbehør derfor; plysjleker; utstyr solgt som enheter for spill av kortspill; lekekjøretøyer; dukker; sendeplater; elektroniske håndholdte spillenheter; spillutstyr solgt som enheter for spill av et brettspill, et kortspill, et manipulativt spill, en selskapslek, et dataspill av selskapslektypen, og et actionpreget skytespill; frittstående videooutput-spillmaskiner; puslespill og manipulative puslespill; rullebrett. Underholdningstjenester, nemlig tjenester i form av live-action komedie, drama og/eller animasjon som spillefilm; underholdningstjenester i form av live-action komedie, drama og/eller animasjon som tvprogrammer; produksjon av live-action komedie, drama og/eller animasjon som spillefilm; produksjon av live-action komedie, drama og/eller animasjon som tv-programmer; produksjon av teateroppføringer omfattende både animasjon og live-action; underholdningstjenester tilveiebrakt via et globalt datanettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare interaktive spill; elektroniske 9

10 registrerte varemerker /11 spill tilveiebrakt via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av on-line publikasjoner; online publikasjon eller utgivelse av elektroniske bøker, aviser og tidsskrifter; informasjon tilveiebrakt av et globalt datanettverk innen området for underholdning relatert til musikk, film og tv-serier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:33 Tequila; alkoholholdige drikkevarer inneholdende tequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AVENGERS MVL Rights LLC, 1600 Rosecrans Avenue, CA90266 MANHATTAN BEACH, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:24 Klasse:25 Forhåndsinnspilte DVDer, CDer, videokassetter og laser disker inneholdende musikk og/eller direktesendte actionprogrammer eller spillefilmer eller tegnefilmer; solbriller; videospillkassetter; videospilldisker; videospillprogramvare; interaktive videospillprogrammer; interaktive multimediedataspillprogrammer; interaktive videospill av virtuell virkelighet bestående av datamaskin maskinvare og programvare; datamaskinprogrammer; datamaskin spillprogramvare; dataspillkassetter; dataspilldisker; sykkelhjelmer. Trykket materiale og papirvarer, nemlig tegneseriebøker og tegneseriehefter og fortellinger i illustrasjonsform; barnebøker, aktivitetsbøker for barn, fargeleggingsbøker, klistremerkebøker; klistremerker; klistremerker til å klistre på støtfangeren; plakater; byttekort; samlealbum for byttekort; kunstmateriell, nemlig fargestifter, tusjpenner, fargeblyanter, kunst og håndverksutstyr, malerpensler, forhåndstrykkede ark eller plakater for fargelegging og maling; tavler for skriving og maling; kritt og krittavler til hjemmebruk; avtrekksbilder og bilder som overføres ved hjelp av varme (midlertidige tatoveringer); skolemateriell, nemlig penner, blyanter, viskelær, pennal, blyantspissere, tegnelinjaler, papirstiftemaskiner, brevpressere, notatbøker, mapper, ringpermer, spiralhefter, bokbind og bokmerker; dørhåndtakhengere av papir; brevpapir, skrivepapir, konvolutter, notatkort, gratulasjonskort, postkort, notatblokker, memoblokker; avtalebøker; kalendre; trykkede mønstre for kostymer; festvarer av papir, nemlig gavepapir, brikker av papir, kreppapir, trykkede papirinvitasjoner, kakedekorasjoner av papir, papirservietter, kuvertbrikker av papir, festhatter av papir, dekorative midtstykker for bord og papirduker. Lærvesker, håndvesker og portemoneer av lær, lommebøker, håndvesker og portemoneer, nøkkelpunger, gymbagger, skolevesker, bokvesker, handlevesker, ransler, ryggsekker, skovesker for reise, kofferter og håndbagasjereisevesker, sportsvesker, skipssekker, håndleddsvesker, midjetasker, rompetasker, paraplyer. Tekstiler og tekstilvarer; sengetøy, putetrekk, putevar, sengekapper, dyner, dynetrekk, tepper, pledd, gardiner, vinduskapper; badehåndkler, ansiktskluter; strandhåndkler; dusjgardiner; bordduker, servietter; flagg, vimpler; lommetørkler; veggløpere. Tøy, nemlig t-skjorter, treningsgensere, skjorter, kortbukser, joggebukser, lange bukser (slacks), overaller, vester, jakker, kåper, regntøy, undertøy, sovetøy, morgenkåper, svømmetøy, hatter, skyggeluer, solskjermer, skjerf, hodebånd, slips, sokker, sko, støvler, 10

11 registrerte varemerker /11 Klasse:28 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:41 joggesko, strandsko, sandaler, handsker, bukseseler, belter, halloweenkostymer og maskeradekostymer. Lekeactionfigurer og tilbehør dertil, mekaniske actionleker; lekesett til bruk med lekeactionfigurer; batteridrevne actionleker; radiokontrollerte lekekjøretøy; lekekjøretøylekesett for lekekrig på liksom eller eventyraktiviteter; plysjleker; myke skulpturleker; dukker; dukketilbehør; "bean bag"(bønnepose)-dukker; kosedyr; bøybare leker; dukketeaterdukker; balonger; vannsprutende leker; oppblåsbare leker; blinkspill; sjakksett; brettspill; kortspill; spillkort; puslespill; drager; yo-yoer; sendeplater; spillbord; lekevåpen; lekeklokker; spill til rollespill; modellbyggingssett; håndholdte enheter for å spille videospill; myntopererte videospill; arkadespill; flipperspill; spill av type flipperspill; gummiballer; oppblåsbare svømmebasseng (lekeartikler); rulleskøyter; rulleskøyter med hjulene på linje bak hverandre; skateboard; albubeskyttelse for sportsbruk; knebeskyttelse for sportsbruk; hoppetau; snowboard; svømmebrett for fritidsbruk; juletredekorasjoner (unntatt konfektyrer eller belysningsartikler). Konfektyrvarer, sukkertøy, sukkertøybarrer, sjokolade, sjokoladebarrer, konditorvarer, småkaker, kaker, kjeks, müslibar, energibarrer, tyggis, ballongtyggis, frosset iskrem, iskrembarrer, iskremsmørbrød, iskremkonfektyrer, kaffe, te, kakao, sukker, ris, mel, og preparater laget av korn, brød, wienerbrød; is, honning; krydderier; kornblandinger, brød, kandiserte fruktsnacks; frosset eggekrem, frosset yoghurt. Drikkevarer inkludert øl, mineralvann, kullsyreholdig vann, brus, sodavann, andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker, fruktpunsj, fruktjuicer, siruper, andre preparater for å lage drikkevarer. Elektroniske publikasjonstjenester, nemlig digital publisering av tegneseriebøker, tegneseriehefter og grafiske romaner med actioneventyrhistorier og karakterer som er oppdiktet; produksjon, distribusjon og leie av spillefilmer; produksjon og distribusjon av TVog radioprogrammer; produksjon og leie av lyd- og videoopptak; underholdningstjenester, nemlig multimedieproduksjon av underholdningsprogrammer og interaktive programmer for distribusjon via TV, kabel, satelitt, audio og videomedier, kassetter, datamaskindisker og digitale midler; underholdningstjenester, nemlig multimediaproduksjon av underholdning, nyheter og informasjon via kommunikasjonsog datamaskinnettverk; underholdningstjenester i form av tilveiebringelse av løpende programmer med tegnefilmer og/eller direktesendt actioneventyr overført via trådløse kommunikasjonsapparater, nemlig mobiltelefoner, digitaliseringsbord, datamaskiner, og trådløse håndholdte enheter; underholdningstjenester i området film og TV, nemlig skaping, produksjon og distribusjon av datamaskingenererte bilder for spillefilmer, tegnefilmer, videoer, tegnefilmvideoer, TVprogrammer; animasjonsproduksjonstjenester; tilveiebringelse av audio- og visuell spesialeffekt til TV og spillefilm, animasjonstjenester for film, video og TV; underholdningstjenester, nemlig en løpende serie av TV-programmer med tegneserier og/eller direktesendt actioneventyr; TVprogram inneholdende utstilling av filmer og videokassetter; kinotjenester, nemlig utstilling av filmer og videokassetter på kinoer; underholdningstjenester, nemlig direktesendt forestilling med teatermessig ustilling med rollefigurer i kostymer; tilveiebringelse av online interaktivt dataspillprogramvare via et elektronisk nettverk som er tilgjengelig nettverksmessig av nettverksbrukere; tilveiebringelse av on-line dataspill; tilveiebringelse av websider i underholdningsområdet relatert til tegneseriebøker, spillefilmer, animerte tvprogrammer og videospill gjennom et elektronisk nettverk; underholdningspark- og temaparktjenester; opplæringstjenester, nemlig utvikling, arrangering og avholdelse av utdanningsseminarer og -programmer i området tegneserier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Absolute Real Estate AS, Postboks 7007, Sentrum, 5805 BERGEN, Advokat Kjell-A. Helland, v/adv f Snorre Sæveraas, Postbokst 594, Sentrum, 5806 BERGEN, Klasse:36 Bestyrelse av fast eiendom. Bestyrelse av leiegårder. Boligformidling (leiligheter). Utleie av leiligheter. Utleie av kontorer Klasse:41 Booking av seter for kulturelle arrangementer. Organisering av kulturelle arrangementer. Underholdningsinformasjon. Underholdningsvirksomhet. Organisering av mottakelser/selskapsplanlegging (underholdning) Klasse:43 Hotellreservering. Reservering av midlertidig innkvartering/innkvartering. Formidling av losji (hoteller, pensjonater). Hoteller. Utleie av værelser 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONCEDO Concedo ASA, Toroveien 1, 1383 ASKER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:42 Teknologiske tjenester; oljeleting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Concedo ASA, Toroveien 1, 1383 ASKER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:42 Teknologiske tjenester; oljeleting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ULTRASIGHT StyleMark Inc, 2 Sunshine Boulevard, FL32174 ORMOND BEACH, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Solbriller og solbrilleglass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/167,372 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EZCROSS C. R. Bard, Inc., 730 Central Avnue, NJ07974 MURRAY HILL, US Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter til hjerteuttagningsprosedyrer, nemlig innfører til venøs adgang, dilatator og styretråd, samt deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Birkedal Hartmann Birkedal Hartmann AS, Karl Johans gate 20, 0159 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdig drikke, unntatt øl. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OS ID Os ID AS, Verjåfaret 1, 2550 OS I ØSTERDALEN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:6 Klasse:20 Øremerker og nummerskilt for husdyr; merkeplater; klaver; bjeller; alle forannevnte varer av metall Øremerker og nummerskilt for husdyr; merkeplater; klaver, bjeller 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jo Jørgen Stordal, Frydenlundgata 4, 0169 OSLO, Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; konsulenter, rådgivere, kreativ utarbeidelse, manusutvikling, opplæring, trening, skuespill for underholdningsbransjen. Klasse:42 Design for underholdningsbransjen. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Posten Norge AS, 0001 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bud - og telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring; utleie av faksimileapparater og modemer. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av trykksaker (andre enn av reklametekster); utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet knyttet til datamaskiner, dataprogrammer og databaser; filmproduksjoner, herunder på videobånd; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; spilltjenester tilbudt online; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner. Klasse:42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; installasjon av dataprogrammer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); kopiering av dataprogram, kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av webtjenester for andre; programmering av datamaskiner; faglig og teknisk rådgivning og konsultasjon i forbindelse med datamaskiner og dataprogrammer; drift av datasystemer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Team Otto AS, Rosenkrantz vei 9 B, 1397 NESØYA, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Posten Norge AS, 0001 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bud - og telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring; utleie av faksimileapparater og modemer. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av trykksaker (andre enn av reklametekster); utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet knyttet til datamaskiner, dataprogrammer og databaser; filmproduksjoner, herunder på videobånd; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; spilltjenester tilbudt online; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner. Klasse:42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; installasjon av dataprogrammer; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); kopiering av dataprogram, kvalitetskontroll; opprettelse og vedlikehold av webtjenester for andre; programmering av datamaskiner; faglig og teknisk rådgivning og konsultasjon i forbindelse med datamaskiner og dataprogrammer; drift av datasystemer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FREEZER roelli roelli confectionery schweiz gmbh, Burggraben 22, 9000 ST GALLEN, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Klasse:30 Halspastiller, konfektyrer og tyggegummi for medisinsk bruk. Ikke-medisinske halspastiller, konfektyrer og tyggegummi. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Estrella Maarud Brands AB, Angereds Storåsväg, ANGERED, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; yoghurt og frossen yoghurt; spiselige oljer og fett; tomatpuré og tomatjuice (for matlaging; snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, stekte, tørkede og krydrede nøtter. Klasse:30 Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, te, kakao, inkludert drikker derav; sukker og naturlige søtningsmidler; mel og næringsmidler tilvirket av korn, frokostcerealer, pasta og andre deigprodukter, nemlig pizzaer, piroger, paier, brød, konditorvarer og godsaker, inkludert sjokoladeprodukter og godterier; is, yoghurtis, frosset yoghurt og is; salt, sennep, ketshup, eddik, sauser (smakstilsetninger), krydder, snacksprodukter i form av pop corn og maischips samt snacksprodukter basert på mais, ris, korn, rug eller bakverk. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Estrella Maarud Brands AB, Angereds Storåsväg, ANGERED, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; yoghurt og frossen yoghurt; spiselige oljer og fett; tomatpuré og tomatjuice (for matlaging; snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, stekte, tørkede og krydrede nøtter. Klasse:30 Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, te, kakao, inkludert drikker derav; sukker og naturlige søtningsmidler; mel og næringsmidler tilvirket av korn, frokostcerealer, pasta og andre deigprodukter, nemlig pizzaer, piroger, paier, brød, konditorvarer og godsaker, inkludert sjokoladeprodukter og godterier; is, yoghurtis, frosset yoghurt og is; salt, sennep, ketshup, eddik, sauser (smakstilsetninger, krydder, snacksprodukter i form av pop corn og maischips samt snacksprodukter basert på mais, ris, korn, rug eller bakverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/075, US 85/075,483 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ADOBE Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue, CA95110 SAN JOSE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Klasse:42 Markedsundersøkelser; utførelse av online markedsundersøkelser knyttet til kunde- og medarbeidertilfredshet og -holdninger samt organisasjonskultur eller -effektivitet; forberedelse av elektroniske forretningsrapporter knyttet til kunde- og medarbeidertilfredshet og -holdninger samt organisasjonskultur eller -effektivitet samt bruk av nettsteder; innsamling, rapportering, analyse og integrering av data knyttet til bruk av nettsteder og effekten av markedsføringskampanjer; drift av elektronisk databaser. Datatjenester, nemlig konsulenttjenester knyttet til nettsteder; diagnostiseringstjenester knyttet til datamaskiner og nettsteder, nemlig overvåking av nettsteder for andre for å forbedre andres nettsteders skalerbarhet og yteevne; sporing, analyse, evaluering og rådgiving for andre vedrørende webdesign, implementering, brukervennlighet, funksjon, ytelse og optimalisering; ASP(application service provider)-tjenester, omfattende programvare for drift og optimalisering av nettsted-ytelse og effektiviteten av online markedskampanjer; teknisk støtte, nemlig overvåking av nettverksystemer; ASP(application service provider)-tjenester, omfattende programvare for drift, innsamling, integrering og deling av et vidt spekter av data og informasjon om nettstedbesøk innenfor området online forretningsoptimalisering; ASP(application service provider)-tjenester, omfattende programvare for sporing av nettsted-trafikk og drift, overvåking, sporing og optimalisering av ytelse og effektivitet av nettsteder, online markedskampanjer og "nøkkelord-søk"-ytelser; ASP(application service provider)-tjenester, omfattende programvare for drift av nøkkelord-søk og for web-analyse; tilveiebringelse av online, ikkenedlastbar programvare for drift, innsamling, integrering og deling av et vidt spekter av data og informasjon fra ulike kilder. 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/060,622 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HENRY & BELLE Henry-Lee and Company LLC, 549 West Randolph Street, IL60661 CHICAGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:25 Klær, nemlig jeans, jakker, bukser, gensere, bluser, kjoler og topper til damer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Pivot Point International Inc, 1560 Sherman Avenue, Suite 700, IL60201 EVANSTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Innspilte audiokassettbånd, slides, laserdisker, videotape, DVD-er og CD-ROM, alle med informasjon om kosmetologi, frisering, frisyrer, hardesign, estetikk, hudpleie, make-up og negler. Klasse:16 Brosjyrer, kataloger, tidsskrifter, kursbøker og instruksjonsmateriale, nemlig student- og lærerveiledninger, arbeidsbøker og håndbøker, alle innen området kosmetologi, frisering, frisyrer, hårdesign, estetikk, hudpleie, make-up og negler. Klasse:41 Distribusjon av undervisningsmateriell relatert til kosmetologi, frisering, frisyrer, hårdesign, estetikk, hudpleie, make-up og negler, opplæring av personell og koordinering og gjennomføring av undervisningstimer, arbeidsgrupper og demonstrasjoner i kosmetologi, frisering, frisyrer, hårdesign, estetikk, hudpleie, make-up og negler, undervisning og opplæring av andre i frisering, frisyrer, hårdesign, estetikk, hudpleie, make-up og negler. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: vedrørende datamaskiner, konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering), opprettelse og vedlikehold av websider for andre, sikkerhetstjenester i forbindelse med datavirus; webhotell (tilby vertsserver for andres hjemmesider. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke FOUR DIMENSIONS AS, Postboks 254, 1326 LYSAKER, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning: apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater, magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; ytre enheter for computere, dataprogrammer (nedlastbar programvare), innregistrerte programmer for datamaskiner, magnethukommelse for datamaskiner, dataspillprogrammer; magnetiske, myke og optiske disketter; diskettstasjoner for datamaskiner, høyttalere, lager for datamaskiner, modemer, monitor som datamaskinmateriell og som datamaskinvare; mus (databehandlingsutstyr), musematter, optiske databærere, overvåkningsprogrammer for datamaskiner, skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer, smartkort med integrerte kretser, tekstbehandlingsmaskiner; nedlastbare, elektroniske tidsskrifter. Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; analysering av datasystemer, programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, kopiering av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, vedlikehold av dataprogrammer og software, utleie av datamaskiner, utleie av dataprogrammer, utleie av webserver, ; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); design av computersystemer, installasjon av dataprogrammer, konsulenttjenester innen dataprogramvare, konsultasjonsvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NTNU/SINTEF Soil Abrasion Test Inst for geologi og bergteknikk NTNU, Sem Sælands vei 1, 7034 TRONDHEIM, Inst for bygg, anlegg og transport NTNU, Sem Sælands vei 1, 7034 TRONDHEIM, SINTEF Geologi og bergteknikk, Sem Sælandsvei 2A, 7465 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:37 Klasse:42 Klasse:45 Vitenskapelige apparater og instrumenter for testing av slitasjeegenskaper til løsmasser (leire, silt, sand, grus); dataprogram for databearbeidelse og beregning av indekser. Ingeniørtjenester knyttet til bruk av testemetoder for tunnelbygging og graving/masseuttak i sedimentære avsetninger. Profesjonell og teknisk rådgivning, analyse og undersøkelser av tekniske testmetoder for slitasjeegenskaper til løsmasser og alle former for laboratorieanalyser vedrørende slike aktiviteter; ingeniørtjenester ved løsmasser- og berganalyser; teknisk risikovurdering; forskning og utvikling av nye prosesser; geologisk forsking og vitenskapelige undersøkelser; design av maskiner, apparater og instrumenter (samt deler dertil) eller systemer bestående av slike maskiner, apparater og instrumenter; utvikling av programmer for databearbeiding. Lisensiering av intellektuelle rettigheter til tredjeparter. 18

19 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bacardi & Company Ltd, Aeulestrasse 5, 9490 VADUZ, LI Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, ikke-alkoholholdige drikker nemlig drikkevann, kullsyreholdig vann, vann med smakstilsetninger, mineralvann (drikkevarer); lemonader, sodavann, ikkealkoholholdige ingefærøl, tonic; fruktdrikker og fruktjuicer (drikkevarer), grønnsaksjuicer (drikkevarer), ikke-alkoholholdig cider; sorbet (drikkevarer); fruktpulver til fremstilling av drikker, pulver for oppbrusing av drikkevarer, pastiller for oppbrusing av drikkevarer; preparater til fremstilling av sukkerholdig kullsyreholdig vann, sukkeroppløsning for ikkealkoholholdige drikkevarer, cola ekstrakter; ikke-alkoholholdige fruktekstrakter, ikkealkoholholdige grønnsaksekstrakter; ikkealkoholholdige drikkevarer inneholdende melkesyregjæring, ikke-alkoholholdige drikkervarer av myse. Klasse:33 Alkoholholdige drikker unntatt øl, nemlig cider, destillerte alkoholholdige drikkevarer, nemlig rom, rom-baserte drikkevarer, tequila, tequilabaserte drikkevarer, vodka, vodka-baserte drikkevare, whisky, whisky-baserte drikkevarer, gin, gin-baserte drikkevarer, brandy, brandy-baserte drikkevarer, cognac, cognac-baserte drikkevarer; likører; vin; ferdigblandede alkoholholdige cocktailer, nemlig cocktailer smakstilsatt med rom, tequila, vodka, gin, cognac og vin. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke NorDiag ASA, Frysjaveien 40, 0884 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:1 Kjemiske preparater, andre enn for medisinsk eller veterinær bruk; kjemiske produkter for analyse, andre enn for medisinsk eller veterinær bruk. Klasse:5 Kjemiske preparater for medisinsk eller veterinær bruk; kjemiske produkter for analyse, for medisinsk eller veterinær bruk. Klasse:10 Medisinske apparater, instrumenter og artikler; sett hovedsakelig bestående medisinske apparater, instrumenter og/eller artikler. Klasse:35 Detalj- og engroshandelstjenester, herunder online, vedrørende alle de forannevnte varer i klassene 1, 5 og 10. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning, forskning vedrørende bioteknologi; kvalitetskontroll av næringsmidler og vann; biologiske analyser og undersøkelser; faglige konsultasjoner vedrørende biologiske analyser og undersøkelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEGAL Segal AS, Postboks 14, 1441 DRØBAK, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:35 Salg av klær, fottøy og hodeplagg. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DULCITA Looije Tomaten BV, Nollaantje 42c, 2676BW MAASDIJK, NL Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:31 Klasse:35 Klasse:44 Alle typer tomater. Reklame, salgsfremmende og forretningsfremmende mekling/formidling i forbindelse med kjøp og salg og import og eksport av alle typer tomater. Forplantning, forbedring og dyrking, deriblant ved hjelp av substrater, vevkultur, vitro kultur og hydrokultur av alle typer tomater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VITOMARIS SanaPharma AS, Enebakkveien 117, 0680 OSLO, Klasse:5 Kosttilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AGROLPORTAL AgriKjøp AS, Schweigaardsgate 34E, 0134 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Organisering og drift av kundelojalitetsprogrammer; forhandling og formidling av innkjøpsavtaler for medlemmer, herunder bedrifter og organisasjoner; presentasjon og promosjon av varer og tjenester på kommunikasjonsmedier for informasjon og salgsformål; sammenstilling til fordel for andre av varer og tjenester som medlemsfordeler via internett nettsted, frembringelse av informasjon og rådgivning i relasjon til medlemsfordeler; frembringelse av rådgivning og assistanse i valg av varer og tjenester, frembringelse av informasjon og rådgivning vedrørende varene og tjenestene; sette kunder og bedrifter som frembringer varer og tjenester promotert på plattformen i forbindelse med hverandre; annonsering for andre; organisering av salgsfremmende og annonseringsvirksomhet i den hensikt å utvikle kunder og personell lojalitet; bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Cavi-Lipo Bioenergiser Danmark ApS, Smedegårdsvej 2, 8800 VIBORG, DK Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/13-2013.04.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 18/13-2013.04.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 0029. nr 18/13-2013.04.29 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/05-2005.12.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 52/05-2005.12.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 52/05-2005.12.27 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer