nr 08/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 08/08-2008.02.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 08/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...35 Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/207,352 H2Ocean Water Standard Co LLC, 2680 NW 41st Street, FL BOCA RATON, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 32 Drikkevann i form av avsaltet vann, behandlet vann, eller renset vann; drikkevann på flaske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GREATNESS IS WITHIN Everlast World's Boxing Headquarters Corp, 750 East 132nd Street, NY10018 BRONX, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Beskyttelseshjelmer til bruk i sport 25 Bekledning, nemlig fottøy, benklær, badekåper, skjorter, shorts, nattøy, gensere, og undertøy for menn; bluser, fottøy, benklær, badekåper, skjorter, shorts, nattøy, gensere, bysteholdere og undertøy for damer; bluser, fottøy, benklær, skjorter, shorts, nattøy, gensere og undertøy for jenter og gutter; fottøy, benklær, skjorter, shorts, nattøy og gensere for små barn og spedbarn; aerobicbelter, gensere for boksere, sko for boksere, underbukser, elastiske belter, treningsdrakter, treningsshortser, treningsbukser, treningstopper, treningsjakker, hansker (bekledning), jakker, kåper og frakker, vester, joggedresser, strikkede hodeplagg, hatter, capser, lueskygger, strikkede skjerf, votter, bryterskjorter, badstudrakter, sokker, strømper, trikotasje, bukseseler, joggebukser, joggegensere, jeans, badetøy, saronger og omslagssjal, t-skjorter, termoundertøy, bokse- og badeshorts, vektløftingshansker og belter. 28 Øre- og øyenbrynsbeskyttelse for boksere, boksemasker, tannbeskyttere, boksehansker, boksesekker, kamphansker, treningsdukker, plattformer for boksesekker, håndvekter (manualer), beskyttelsesog verneutstyr for fotballspillere, romaskiner, vekter for trening av brystmuskler, mosjonsapparater med fjærer, grepsutviklere, medisinballer, hodebeskyttelser, bokseballer, treningsbokseballer, treningsvesker, hoppetau, munnstykker, bryte- og bokseshortser, suspensorium for menn [sportsutstyr], skobeskyttere, bokse- og bryteringer, baseballballer, baseballhansker, baseballballtre, masker for mottakere, beskyttelsesutstyr for mottakere, fotballer, basketballer, rulleskøyter, skøyter, gymnastikkhester, skranker, klatretau, ruller for stasjonære treningssykler, vektbenker, stepmaskiner, vektløftingshansker, skihansker, utstyrsbager, gymbager, trampoliner, treningsutstyr, vektsløftingsutstyr, vektløftingsbelter, hoppetau, løse vekter; aerobicutstyr, nemlig aerobic fitness belter, stasjonære treningssykler, elastiske treningsbånd, ankelvekter, håndleddsvekter, tredemøller, treningssykler og kampsportutstyr, nemlig sparkeputer, leggbeskyttere, hodebeskyttere, slaghansker, kroppsbeskyttere, håndholdte pads for kampsport, slag- og sparkebrett; spill for spillehaller. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRICOLOR Bent Karlsen Trading Scandinavia AB, Box 36, ÅRJÄNG, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 33 Fransk brandy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CUBILITY Cubility AS, Fabrikkveien 26, 4323 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); separatorer for rensing av væsker; filtreringsapparater for rensing av fluider som inneholder faststoff; deler og tilbehør til forannevnte varer. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; deler og tilbehør dertil. 11 Installasjoner for rensing av boreslam; installasjoner for rensing av fluider som inneholder faststoff; deler og tilbehør til forannevnte varer. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; reparasjon og vedlikehold av maskiner; reparasjon og vedlikehold av utstyr for brønnboring; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COMPERIO SEARCH Comperio AS, Øvre Slottsgt. 27, 0157 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Apparater for opptak, forsterking, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for undervisning; datamaskiner og databehandlingsutstyr; magnetiske databærere; bærbare datamaskiner; CD-plater (audio-video), CDspiller, computer periferiutstyr, computerprogrammer (nedlastbar programvare), datamaskinprogrammer (innregistrerte på databærere), dataspillprogrammer, hukommelseslager for datamaskiner, mus (databehandlingsutstyr), musematter, plateskiftere for datamaskiner, tekstbehandlingsmaskiner; dataprogrammer for bruk ved utvelgelse og verifisering av data; dataprogrammer for søk i og bearbeidelse av musikkfiler; dataprogrammer for informasjonssøk og informasjonsgjenfinning; dataprogrammer for sporing, rapportering og varsling av tidligere foretatte og kommende trinn i søkeprosedyrer; dataprogrammer for bruk ved undervisning og opplæring i bruk av søkemotorer og andre søkeverktøy. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; administrasjon av data-arkiver, datasøk for andre i datafiler, innsamling av informasjon for bruk i databaser, online annonsering på datanettverk, systematisering av informasjon for bruk i databaser. 42 Industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; analysering av datasystemer, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, design av computersystemer, gjenoppretting av data, ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise), installasjon av dataprogrammer, konsulenttjenester innen dataprogramvare, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering), kopiering av dataprogrammer, utleie av datamaskiner, dataprogrammer og webserver; vedlikehold av dataprogrammer og software; vedlikehold og opprettelse av websider for andre; webhotell (tilby vertsserver for andres hjemmesider); design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer for bruk ved søk i og administrasjon av data- og musikkfiler. 45 Forvaltning av og rådgivning om immaterielle rettigheter; lisensiering av immaterielle rettigheter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og datamaskinprogrammer; oppdatering og vedlikehold av datamaskinprogrammer; kvalitetskontroll; kontroll av maskiner og utstyr for bruk i brønner; ingeniørvirksomhet. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, BAD VILBEL, DE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Comperio AS, Øvre Slottsgt. 27, 0157 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Apparater for opptak, forsterking, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for undervisning; datamaskiner og databehandlingsutstyr; magnetiske databærere; bærbare datamaskiner; CD-plater (audio-video), CDspiller, computer periferiutstyr, computerprogrammer (nedlastbar programvare), datamaskinprogrammer (innregistrerte på databærere), dataspillprogrammer, hukommelseslager for datamaskiner, mus (databehandlingsutstyr), musematter, plateskiftere for datamaskiner, tekstbehandlingsmaskiner; dataprogrammer for bruk ved utvelgelse og verifisering av data; dataprogrammer for søk i og bearbeidelse av musikkfiler; dataprogrammer for informasjonssøk og informasjonsgjenfinning; dataprogrammer for sporing, rapportering og varsling av tidligere foretatte og kommende trinn i søkeprosedyrer; dataprogrammer for bruk ved undervisning og opplæring i bruk av søkemotorer og andre søkeverktøy. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; administrasjon av data-arkiver, datasøk for andre i datafiler, innsamling av informasjon for bruk i databaser, online annonsering på datanettverk, systematisering av informasjon for bruk i databaser. 42 Industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; analysering av datasystemer, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, design av computersystemer, gjenoppretting av data, ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise), installasjon av dataprogrammer, konsulenttjenester innen dataprogramvare, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering), kopiering av dataprogrammer, utleie av datamaskiner, dataprogrammer og webserver; vedlikehold av dataprogrammer og software; vedlikehold og opprettelse av websider for andre; webhotell (tilby vertsserver for andres hjemmesider); design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer for bruk ved søk i og administrasjon av data- og musikkfiler. 45 Forvaltning av og rådgivning om immaterielle rettigheter; lisensiering av immaterielle rettigheter. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AHLSELL GJØR DET ENKLERE Å VÆRE FAGMANN Ahlsell AB, STOCKHOLM, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser). 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer). 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer. 9 Vitenskapelige, nautiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for inspeksjon og kartlegging; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet. som halvfabrikata, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av metall), klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Fjord Power Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF), Breiviksveien 40, 5045 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 43 Midlertidig innlosjering. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; transportable hus (ikke av metall). 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Detaljsalgstjenester vedrørende uedle metaller og legeringer av disse, bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall, ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, vitenskapelige, nautiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for inspeksjon og kartlegging, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, ekstrudert plast 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE HOBBIT The Saul Zaentz Co, 2600 Tenth Street, CA94710 BERKELEY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, elektroniske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater, maskiner og innretninger for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske, optiske og digitale databærere, opptaksplater, CD-plater, DVDplater og CD-ROM-er; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer og software, herunder for data- og videospill samt elektroniske spill; nedlastbare dataspill, elektroniske spill, interaktive on-linespill, videospill og ringetoner; periferiutstyr for datamaskiner; apparater, innretninger og maskiner for data- og videospill samt elektroniske spill for så vidt de inngår i denne klasse; telefoner, herunder mobiltelefoner; briller; solbriller; beskyttelsesbriller og briller for sportsbruk; etuier, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 20 Møbler, speil, billedrammer; interiørartikler, pyntegjenstander, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; luftmadrasser for camping; pengeklyper, ikke av metall; puter; kakedekorasjoner av plast, plastflagg; pilleesker av plast; soveposer og liggeunderlag; verktøykasser, ikke av metall; rullegardiner; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. tilveiebringe on-line kortspill; tilveiebringelse av spillehaller; forlystelses- og temaparker; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og TV-programmer; veddeløp, lykkespill og lotterivirksomhet; informasjon innenfor alle forannevnte områder; forannevnte tjenester også tilveiebrakt via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Development Center for Teaching Chinese as a Foreign Language of the Ministry of Education PRC, 17th Floor, Fangyuan Mansion B56, Zhongguancun South St., PR BEIJING, CN Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 41 Eksaminasjonsvirksomhet, akademier (utdanning), undervisning, veiledning, utdannelse, instruksjon (opplæring), informasjon vedrørende utdannelse, organisering og ledelse av kollokvier, organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål, utgivelse av bøker, publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line, publisering av videobånd, produksjon av radio og fjernsynsprogram. 25 Klær, belter, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; håndholdte enheter for spill av videospill; LCDspillmaskiner; frittstående videospillmaskiner; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; fanklubber; utleie av dataspillprogrammer, spillefilmer og videospill; billettreservering for show og andre underholdningsevenementer; booking av fornøyelseshaller; booking av seter for show; booking av teaterbilletter; kasinoer; tilveiebringelse av fasiliteter for evenementer vedrørende kasino- og spillkonkurranser og - turneringer; filmdistribusjon; filmstudioer; forlagsvirksomhet; billettkontortjenester; on-line publikasjoner; drift av filmstudioer; redigeringsvirksomhet; produksjon og distribusjon av spillefilmer; produksjon og distribusjon av TV-show; produksjon av video- og dataspillsoftware; produksjon av videodisker; tilveiebringelse av dataspill som kan bli aksessert over et nettverk via nettverksbrukerne; 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIDDLE-EARTH The Saul Zaentz Co, 2600 Tenth Street, CA94710 BERKELEY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske, elektroniske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater, maskiner og innretninger for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske, optiske og digitale databærere, opptaksplater, CD-plater, DVDplater og CD-ROM-er; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer og - software, herunder for data- og videospill samt elektroniske spill; nedlastbare dataspill, elektroniske spill, interaktive on-linespill, videospill og ringetoner; periferiutstyr for datamaskiner; apparater, innretninger og maskiner for data- og videospill samt elektroniske spill for så vidt de inngår i denne klasse; telefoner, herunder mobiltelefoner; briller; solbriller; beskyttelsesbriller og briller for sportsbruk; etuier, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 20 Møbler, speil, billedrammer; interiørartikler, pyntegjenstander, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; luftmadrasser for camping; pengeklyper, ikke av metall; puter; kakedekorasjoner av plast; plastflagg; pilleesker av plast; soveposer og liggeunderlag; verktøykasser, ikke av metall; rullegardiner; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 25 Klær, belter, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; håndholdte enheter for spill av videospill; LCDspillmaskiner; frittstående videospillmaskiner; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; fanklubber; utleie av dataspillprogrammer, spillefilmer og videospill; billettreservering for show og andre underholdningsevenementer; booking av fornøyelseshaller; booking av seter for show; booking av teaterbilletter; kasinoer; tilveiebringelse av fasiliteter for evenementer vedrørende kasino- og spillkonkurranser og - turneringer; filmdistribusjon; filmstudioer; forlagsvirksomhet; billettkontortjenester; on-line publikasjoner; drift av filmstudioer; redigeringsvirksomhet; produksjon og distribusjon av spillefilmer; produksjon og distribusjon av TV-show; produksjon av video-og dataspillsoftware; produksjon av videodisker; tilveiebringelse av dataspill som kan bli aksessert over et nettverk via nettverksbrukerne; tilveiebringe on-line kortspill; tilveiebringelse av spillehaller; forlystelses- og temaparker; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og TV-programmer; veddeløp, lykkespill og lotterivirksomhet; informasjon innenfor alle forannevnte områder; forannevnte tjenester også tilveiebrakt via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EVITA Emotions of Scandinavia AS, Bredmyra 10, 1739 BORGENHAUGEN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Detaljhandel med klær, fottøy og hodeplagg; franchisetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE HOBBIT The Saul Zaentz Co, 2600 Tenth Street, CA94710 BERKELEY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; bøker og blader; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; forhåndsbetalte, ikke magnetisk kodete kort for spill av videospill, dataspill og on-line, interaktive spill; pengeklyper. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIDDLE-EARTH The Saul Zaentz Co, 2600 Tenth Street, CA94710 BERKELEY, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; bøker og blader; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; forhåndsbetalte, ikke magnetisk kodete kort for spill av videospill, dataspill og on-line, interaktive spill; pengeklyper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIA MILA Emotions of Scandinavia AS, Bredmyra 10, 1739 BORGENHAUGEN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Detaljhandel med klær, fottøy og hodeplagg; franchisetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WESTERNGECO WesternGeco Seismic Holdings Ltd, Schlumberger House, Buckingham Gate, RH60NZ GATWICK, WEST SUSSEX, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 35 Databehandlingstjenester for olje- og gassindustrien; forretningskonsultasjoner for olje- og gassindustrien. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; seismisk overflateinnsamling og dataprosessering for å tilveiebringe seismiske bilder av jordas undergrunn, nemlig seismisk landoverflate-, marin-, havbunnskabel og overgangssoneinnsamling; prosessering av seismiske overflatedata, prosessering av 3D vertikal seismisk profilering; registrering av data fra seismiske grupper i brønnboringer utført gjennom samtidig innsamling av 3D overflatedata; installasjon og innsamling av permanent gruppe gravet inn i, begravd nær overflate eller havbunn; overflateseismisk innsamling og prosessering, og seismikk-assisterte reservoarløsninger i hvert tilfelle, for multiklientundersøkelser, vedlikehold av sentre for overflateseismisk dataprosessering; utstyrsutforming, lisens, support og fremstilling av overflateseismisk innsamling og prosessering; forsknings- og utviklingsprogrammer og overflateseismiske datahåndteringtjenester for å tilveiebringe seismiske bilder av jordas undergrunn, nemlig seismisk landoverflate-, marin-, havbunnskabel- og overgangssonedatainnsamling, overflateseismisk dataprosessering, omfattende prosessering av 3D vertikal seismisk profilering, registrering av data fra seismiske brønngrupper utført under samtidig innsamling av 3D overflatedata, installasjon og innsamling av permanent gruppe gravet inn i, begravd nær overflate eller havbunn; overflateseismisk innsamling og prosessering, i hvert tilfelle, for multiklientundersøkelser, vedlikehold av sentre for overflateseismisk dataprosessering. Bag-Butler Bag-Butler, Grooseveien 238B, 4879 GRIMSTAD, 35 Markedsføring og salg av effekter for vesker. 40 Produksjon av effekter for vesker. 42 Designutvikling av plastprodukter. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: miss Jo Ellos AB, Ödesgärdesgatan, BORÅS, SE ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 35 Kundeinformasjon ved salg av klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM INTELLIGENCE Reckitt Benckiiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT HOOFDDORP, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; vaske- og rensemidler; såper for klesvask; stivelse for klesvask; vaskeblått; midler til klesvask; vaske- og rensemidler for renserier; tepperensere; teppesjampoer; avskallings- og kalkfjerningspreparater for husholdningsformål; stoffmyknere, tilsetningsstoffer til klesvask; flekkfjerningspreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pronto Pronto Umoe Catering Café AS, Postboks 280, 1301 SANDVIKA, 43 Bevertning og tilberedning av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/185, US 77/185,162 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på datamaskiner og videospillmaskiner; dataspillkassetter (cartridges), forhåndsinnspilte videobånd, lydbånd, CD-er og DVD-er inneholdende lyd og bilde/video innen feltene musikk, live actionprogrammer, filmopptak, spillefilmer og animasjonstegnefilmer, spillefilmer og filmopptak inneholdende komedie, drama, action, eventyr og animasjon; spillefilmer og filmopptak for kringkasting på fjernsyn inneholdende komedie, drama, action, eventyr og animasjon; og plastikkcovere for dataspillkonsoller. 14 Medaljonger, nøkkelkjeder og -ringer, jakkenåler (pins), klokker, ur. 16 Publikasjoner, nemlig strategiguider, brukermanualer, tegneserier, litteraturbokserier, eventyrbokserier, blader, magasiner og nyhetsbrev, alle innen feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning; penner, blyanter, markeringspenner, skrivesaker og papirvarer, omslag for/inneholdende skrivesaker og papirvarer, notatbrett med papirklype, skrivebordssett (skrivebordsrekvisita), penne- og blyantholdere, monterte og umonterte fotografier, plakater, magnettavler, notatblokker, binders, stiftsmaskiner, brevpresser, papirbrikker, kalendere, notatbøker, bokomslag, klistremerkebøker, gratulasjonskort og notatkort. 18 Bærevesker og -poser for alle formål, ryggsekker, lommebøker. 25 Skjorter, vester, trøyer, gensere, treningsbukser, bukser, kjeledresser, shorts, sparkebukser, jakker, caps, pyjamas, kåper, badekåper, morgenkåper, nattskjorter og -trøyer, bukseseler, overaller, frakker, kapper, svettebånd, skjerf, sjal, hansker, votter, sokker, trikotasje, strikkevarer, strømper, undertøy, fottøy, hodeplagg, hatter, slips, solskjermer (hodeplagg), armbånd (bekledning), tøysmekker, forklær, og Halloween- og maskeradekostymer. 28 Leker, leketøy og spill, nemlig actionfigurer og tilleggsutstyr dertil; ballonger; badekarleker; lekebyggeklosser; dukker og tilleggsutstyr dertil; dukkeklær; brettspill; kortspill; lekekosmetikk for barn; kostymemasker; støpte miniatyrkjøretøyer; lekefly og - 10

11 registrerte varemerker /08 helikoptre; batteridrevne, fjernkontrollstyrte lekekjøretøyer; sendeplater og skjenebrett (flying discs); oppblåsbare vinyl figurer; puslespill; drager; klinkekuler; innendørs hvile- og leketelt; plysjleketøy; håndholdte dukker, hånddukker; lekekjøretøyer til å sitte i og kjøre på; togsett; leke-barberingssaker; rullebrett (skateboard); rulleskøyter; lekesparebøsser, vannspruteleker; lekepistoler, juletrepynt; flipper- og spillehallmaskiner; håndholdte enheter for spilling av elektroniske spill; modellbyggesett av lekefigurer; lekeplassballer; sportsballer; basketballer; golfballer; golfballmarkører; tennisballer; baseballer; sprettballer; gummiballer; sportsballer av gummi; lekeballer av gummi; baller av mykt materiale for lindring av stress; bager for bæring av golfutstyr; bager for bæring av basketballutstyr, bager for bæring av baseballutstyr; bager for bæring av tennisutstyr; manipulasjonspuslespill og bygge- og konstruksjonsleker; uroer for barnesenger (crib mobiles); uroer for barn, skyte-/målskivesett bestående av en skyte-/målskive, plastsugekopp-piler og en lekedartpistol; spillkort. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tilveiebringe et online tidsskrift/magasin og et nettsted som inneholder informasjon innen feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning, tilveiebringe informasjon online relatert til dataspill og dataforbedringer for spill; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe et online dataspill; produksjon og distribusjon av spillefilmer, filmopptak og fjernsynsprogrammer; og underholdning i form av løpende fjernsynsprogrammer innen feltet dataspill, science fiction, spill og underholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Mibi og Mobo Ingrid Kristine Hasund, Rabberstien 14 B, 4639 Kristiansand, 25 Klær, fottøy, hodeplag. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norbygaten Dagligvare AS, Tøyengata 3-9, 0190 OSLO, Zeeshan Siddiqui, Norbygata 50, 0187 OSLO, 30 Ris. 28 Spill og leketøy; gymnastikk og sportsartikler. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WHOPPER Burger King Corp, 5505 Blue Lagoon Drive, FL33126 MIAMI, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 30 Smørbrød; varme smørbrød; hamburgersmørbrød; kyllingsmørbrød; fiskesmørbrød; brød; brødfylte produkter, fylte brødprodukter; fylte boller, rundstykker og smørbrød, burgere; wraps; sauser; krydderier, sennep; ketchup, majones; salatdressinger. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; kafé- og kaffebartjenester; tjenester i forbindelse med tilberedning av mat og drikke; takeaway-tjenester for mat og drikke; restauranttjenester; tjenester i forbindelse med hurtigmat-restauranter; tjenester i forbindelse med hurtigservice-restauranter; tjenester i forbindelse med selvbetjeningsrestauranter; snackbarer; restaurant- og bartjenester inkludert kiosker og take-away; tilveiebringe ferdige måltider; tilberede matvarer eller måltider for konsumering i eller utenfor lokalitetene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Simoveo AS, Martin Linges vei 25IT Fornebu, 1367 SNARØYA, Kjell-Are Furnes, Hagegata 39b, 0653 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Meeting Point AS, Postboks 107 Nordstrand, 1160 OSLO, Advoco Advokatfirma DA, Postboks 7139, St. Olavs Plass, 0130 Oslo, 9 Programvare. 35 Markedsstudier, markedsundersøkelser. 42 Utleie av software 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Solberggården Helsesenter AS, Sarpsborgveien 5B, 1640 RÅDE, 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter (treningssenter). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: expressgym Solberggården Helsesenter AS, Sarpsborgveien 5B, 1640 RÅDE, 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter (treningssenter). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DEVILSTONE Cupa Materiales SA, Sierra Nevada, 9, PINTO (MADRID), ES Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære, bitumen, transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 35 Dekorasjon av interiører (hus) og steder der det drives næring, utsmykning på fasader. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Etikettdesign, grafisk formgivning, industriell formgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Coremine PubGene AS, Postboks 180 Vinderen, 0319 OSLO, 9 Datamaskin program; domenespesifikk søkemotorplattform som presenterer data via interaktive, gafiske nettverk. 42 Industriell analyse og forskning; design og utvikling av dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Mediehuset Opp AS, Inge Krokansvei 11, 7340 OPPDAL, 16 Avis, trykksaker og annet media. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Centrotherm Photovoltaics AG, Johannes-Schmid- Strasse 8, BLAUBEUREN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner og deler dertil, halvledere og tilsluttende halvledere, alle for produksjon og behandling av solceller. 9 Vitenskapelig, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, alle spesielt for produksjon og behandling av solceller og deres råmaterialer; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering og kontroll av elektrisitet, alle særlig for produksjon og behandling av solceller og deres råmaterialer. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller ovetrukne dermed, ikke opptatt i andre kiasser; ur og kronometriske instrumenter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kåre Molia, Postboks 507, 3342 ÅMOT, 13 Geværetuier; patronbelter/patronhylseholdere; geværremmer. 25 Klær og hodeplagg for jakt og friluftsliv. 26 Snorer/remmer/stropper til klær. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjons- og vedlikeholdsvirksomhet; nemlig med hensyn til maskiner og verktøymaskiner så vel som deres enkeltdeler, samlet hver enkelt for produksjon og behandling av solceller og deres råmaterialer. 40 Bearbeiding av materialer. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke CellCura AS, Kjølnes Ring, 3914 PORSGRUNN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 1 Stamceller til bruk i forskningsøyemed. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Dalo Sweden AB, Box 72, GSJÖ, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere, og baderomsartikler opptatt i klassen. 5 Næringsmedium (culture media) for medisinsk og veterinær bruk; proteinfrie fluider i form av næringsmedium brukt til å kultivere egg, sæd, embryoer og celler til bruk i menneske- og dyrebefruktningsteknologi og i terapeutisk stamcelleforskning og terapier; stamceller til bruk i terapeutisk øyemed. 9 Laboratorieapparater, anordninger, instrumenter og tilbehør; arbeidsstasjoner (arbeidsbenker) til bruk i laboratorier; møbler til laboratorier. 10 Inventar for medisinsk og veterinær bruk. 40 Tilvirkningstjenester ( OEM tilvirkning) av proteinfrie medium og næringsmedium for andre. 42 Utvikling, rådgivning og konsultasjonstjenester i relasjon til menneske- og dyrebefruktningsteknologi, stamcelletilberedning og behandling, cellekulturanordninger, stamcelle-og cellekulturmetoder, laboratorieutstyr og arbeidsstasjoner for laboratorier; kontraktsforskningstjenester; sertifikasjonstjenester relatert til laboratorieutstyr og arbeidsstasjoner. 44 Medisinske analyser vedrørende forplantningsteknologier, stamceller og næringsmedium (culture media). 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOST ODYSSEY Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på datamaskiner og videospillmaskiner; CD-er og DVD-er inneholdende lyd og bilde/video innen feltene musikk, live-action programmer, filmopptak, spillefilmer og animasjon/animasjonstegnefilmer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke HWG Kapitalist AS, Postboks 6990, St. Olavspl., 0130 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom, eiendomsmegling. 16 Publikasjoner, nemlig strategiguider, brukermanualer, tegneserier, litteraturbokserier, eventyrbokserier, blader, magasiner og nyhetsbrev, alle innen feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning; penner, blyanter, markeringspenner, skrivesaker, papirvarer, skrivesaksporteføljer, utklippstavler,skrivebordssett (skrivebordsrekvisita), penne- og blyantholdere, monterte og umonterte fotografier, plakater, magnettavler, notatblokker, binders, stiftemaskiner, brevpresser, papirbrikker, kalendere, notatbøker, bokomslag,klistremerkebøker, gratulasjonskort og notatkort. 25 Skjorter, vester, trøyer, gensere,treningsbukser, bukser, kjeledresser, shorts, sparkebukser, jakker, caps, pyjamas, kåper, badekåper, morgenkåper, nattskjorter og trøyer, bukseseler, overaller, frakker, kapper, svettebånd, skjerf, sjal, hansker, votter, sokker, trikotasje, strikkevarer, strømper, undertøy, fottøy, hodeplagg, hatter, slips, solskjermer (hodeplagg), håndlinninger, mansjetter,tøysmekker, forklær, og halloween- og maskeradekostymer. 28 Leker, leketøy og spill, nemlig actionfigurer og tilleggsutstyr til slike; ballonger; badekarleker; lekebyggeklosser; dukker og tilleggsutstyr for slike; dukkeklær; brettspill; kortspill; lekekosmetikk for barn; kostymemasker; støpte miniatyrkjøretøyer; lekefly og - helikoptre; batteridrevne, fjernkontrollstyrte lekekjøretøyer; sendeplater og skjenebrett (flying discs); oppblåsbare vinylfigurer; puslespill; drager; klinkekuler; innendørs sove- og leketelt; plysjleketøy; håndholdte dukker; lekekjøretøyer til å sitte i og kjøre på; leke-togsett; leke-barberingssaker; rullebrett (skateboard); rulleskøyter; leke-sparebøsser; vannspruteleker; lekepistoler; juletrepynt; flipper- og spillehallmaskiner; håndholdte enheter for spilling av elektroniske spill; modellbyggesett av lekefigurer; lekeplassballer; sportsballer; basketballer; golfballer; golfballmarkører; tennisballer; baseballer; sprettballer; gummiballer; sportsballer av gummi; lekeballer av gummi; baller av mykt materiale for lindring av stress; bager for transport av golfutstyr; bager for transport av basketballutstyr; bager for transport av baseballutstyr; bager for transport av tennisutstyr; manipulasjonspuslespill og bygge- og konstruksjonsleker; uroer til barnesenger (crib mobiles); uroer for barn; skyte-/målskivesett bestående av en skyte-/målskive, gummisugekopp-piler og en lekedartpistol; spillkort. 41 Tilveiebringe et online magasin og en nettside inneholdende informasjon innen feltene 16

17 registrerte varemerker /08 dataspill, science fiction, spill og underholdning; tilveiebringe informasjon online relatert til dataspill og datamaskinforbedringer for spill; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe et online dataspill; produksjon og distribusjon av filmopptak, spillefilmer og fjernsynsprogrammer; underholdning i form av løpende fjernsynsprogrammer innen feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PLAZA BY STARKA Starka AB, Box 73, SÖDRA SANDBY, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 19 Bygningsmaterialer av betong eller sement; stive rør av betong eller sement for bygninger; betongelement, rør, stein og plater for bygnings- og anleggsformål, sementbelegninger, sementplater, heller og plater av betong; steiner for bruk rundt trær, trappesteiner og sokler/fundament av betong; benker, pollerter og kjegler av betong eller sement. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke HWG Kapitalist AS, Postboks 6990, St. Olavspl., 0130 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 36 Forretninger med fast eiendom herunder drift av fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Marit Sendstad, Storhamargata 55, 2317 HAMAR, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 30 Næringsmidler av korn, bakverk, lefser. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB VISION CAPITAL Vision Capital Ltd, 54 Jermyn Street, SWIY6LX LONDON, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 16 Trykksaker; publikasjoner; magasiner; aviser; papir og papirvarer. 35 Organisasjons- og forretningsledelse; bedriftsledelse; kontortjenester; regnskapsførsel og regnskapskontroll; rådgivning relatert til selskapsstruktur; forretningsevaluering; forretningsledelse; handelsinformasjon; organisasjon og forretningsledelse; forretningsundersøkelser; statistisk informasjon; økonomisk planlegging og beregninger; konsulenttjenester i relasjon til alle forannevnte tjenester; formidling av informasjon i relasjon til alle forannevnte tjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Brødrene Hørte Eiendom AS, Hørte, 3800 BØ, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 36 Forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; blikkenslagervirksomhet. 39 Transportvirksomhet. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; rådgivning i finansielle spørsmål; finansstyring; finansieringstjenester; formidling av finansinformasjon; fondsinvestering; økonomisk rådgivning vedrørende fond; kapitalinvesteringer; økonomisk rådgivning ved kapitalinvesteringer; finansielle tjenester (private equity); eiendomsforvaltning; formuesforvaltning; formidling av rådgivning i investeringsspørsmål; formidling av finansielle spørsmål; konsulentvirksomhet i relasjon til alle forannevnte tjenester; formidling av informasjon til alle forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GRYPHON Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 10 Suturankre. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/285,035 FLEX-V Fike Corp, 704 South 10th Street, MO64015 BLUE SPRINGS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Eksplosjonsavlastningsventiler for sikkerhetsformål; brannalarmer, brannslukningsapparater; brannsprinklere; brannslukningssystemer, brannbekjempelsesutstyr; brannsikkerhetsventiler; kontrollventiler, kontrollenheter for ventilasjonssystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Las Vegas Sands Corp, 3355 Las Vegas Boulevard South, NV89109 LAS VEGAS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; særlig shipping og leveringstjenester, nemlig, henting, transportering, og levering av pakker og brev ved forskjellige transportmidler; koordinering av reisearrangementer for individer og grupper; organisering av utflukter, sightseeingturer, ferier, turer og reiser; organisering, bestilling og planlegging av utflukter, dagsturer og sightseeingturer; reisebyråtjenester, nemlig reservering og bestilling av utflukter; passasjertransport; biltransport, leiebiltransport, privatsjåførtjenester, limosinetjenester; busstransporttjenester; bilparkering; hotellparkeringstjenester; innsjekkingstjenester for bagasje ved flyplasser; båtturer; levering av gavekurver med utvalgte varer til bestemte anledninger eller temaer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; særlig kasinoer med kasino- og spillefasiliteter, kasino- og spillevirksomhet; planlegging og tjenester i forbindelse med konferanser, brylluper, festanledninger og arrangementer; konserter og konsertbestilling, underholdningsshow, sportsbegivenheter, helseklubber, spill- og konkurransetjenester, fornøyelsessentre og spillehaller; produksjon og distribusjon av fjernsynsshow i området komedie, revy, musikkopptredener, dans og spill; kasino- og spillevirksomhet levert via et globalt datanettverk og verdensveven; levering av fasiliteter til arrangementer. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; særlig hoteller, restauranter, barer, catering, tilveiebringe fasiliteter til konferanser, banketter, mottakelser, veldedighetsarrangement og spesielle begivenheter. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Las Vegas Sands Corp, 3355 Las Vegas Boulevard South, NV89109 LAS VEGAS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; særlig shipping og leveringstjenester, nemlig, henting, transportering, og levering av pakker og brev ved forskjellige transportmidler; koordinering av reisearrangementer for individer og grupper; organisering av utflukter, sightseeingturer, ferier, turer og reiser; organisering, bestilling og planlegging av utflukter, dagsturer og sightseeingturer; reisebyråtjenester, nemlig reservering og bestilling av utflukter; passasjertransport; biltransport, leiebiltransport, privatsjåførtjenester, limosinetjenester; busstransporttjenester; bilparkering; hotellparkeringstjenester; innsjekkingstjenester for bagasje ved flyplasser; båtturer; levering av gavekurver med utvalgte varer til bestemte anledninger eller temaer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; særlig kasinoer med kasino- og spillefasiliteter, kasino- og spillevirksomhet; planlegging og tjenester i forbindelse med konferanser, brylluper, festanledninger og arrangementer; konserter og konsertbestilling, underholdningsshow, sportsbegivenheter, helseklubber, spill- og konkurransetjenester, fornøyelsessentre og spillehaller; produksjon og distribusjon av fjernsynsshow i området komedie, revy, musikkopptredener, dans og spill; kasino- og spillevirksomhet levert via et globalt datanettverk og verdensveven; levering av fasiliteter til arrangementer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Las Vegas Sands Corp, 3355 Las Vegas Boulevard South, NV89109 LAS VEGAS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; særlig shipping og leveringstjenester, nemlig, henting, transportering, og levering av pakker og brev ved forskjellige transportmidler; koordinering av reisearrangementer for individer og grupper; organisering av utflukter, sightseeingturer, ferier, turer og reiser; organisering, bestilling og planlegging av utflukter, dagsturer og sightseeingturer; reisebyråtjenester, nemlig reservering og bestilling av utflukter; passasjertransport; biltransport, leiebiltransport, privatsjåførtjenester, limosinetjenester; busstransporttjenester; bilparkering; hotellparkeringstjenester; innsjekkingstjenester for bagasje ved flyplasser; båtturer; levering av gavekurver med utvalgte varer til bestemte anledninger eller temaer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; særlig kasinoer med kasino- og spillefasiliteter, kasino- og spillevirksomhet; planlegging og tjenester i forbindelse med konferanser, brylluper, festanledninger og arrangementer; konserter og konsertbestilling, underholdningsshow, sportsbegivenheter, helseklubber, spill- og konkurransetjenester, fornøyelsessentre og spillehaller; produksjon og distribusjon av fjernsynsshow i området komedie, revy, musikkopptredener, dans og spill; kasino- og spillevirksomhet levert via et globalt datanettverk og verdensveven; levering av fasiliteter til arrangementer. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; særlig hoteller, restauranter, barer, catering, tilveiebringe fasiliteter til konferanser, banketter, mottakelser, veldedighetsarrangement og spesielle begivenheter. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; særlig hoteller, restauranter, barer, catering, tilveiebringe fasiliteter til konferanser, banketter, mottakelser, veldedighetsarrangement og spesielle begivenheter. 20

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/07-2007.11.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 45/07-2007.11.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 45/07-2007.11.05 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 06/10-2010.02.08 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 38/15-2015.09.14 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 31 2001.07.30 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 31 2001.07.30 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 31 2001.07.30 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

tidende nr 49-2003.12.01 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 49-2003.12.01 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 49-2003.12.01 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/06-2006.09.25 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 39/06-2006.09.25 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 39/06-2006.09.25 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/11-2011.05.02 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 18/11-2011.05.02 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 18/11-2011.05.02 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 30/08-2008.07.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer