nr 14/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 14/ årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...42 Delvis overdragelse - partial change in ownership/partial assigment Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelser av internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Merkeordningen beskyttede betegnelser Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Fotogram AS, Fåmyråsen 7, 4640 SØGNE, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, postkort, plakater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Cott Beverages Inc, 4211 W.Boy Scout Blvd., FL33607 TAMPA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 32 Ikke-alkoholholdige drikker, sirup, konsentrater og ekstrakter for tilvirkning av disse. 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; mobiltelefontjenester. 40 Fremkalling av bilder; produksjon av reklamemateriell, nemlig kort, T-skjorter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LABELPOINT Dymo Corp, 44 Commerce Road, CT06902 STAMFORD, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Håndholdte etiketteringsmaskin. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 12 Skip og båter samt deler og tilbehør; kjøretøyer; arbeidsvogner, vogntog, varebiler, sportskjøretøyer, busser, rekreasjonskjøretøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, trekkvogner (traktorer), samt konstruksjonsdeler og tilbehør hertil; tohjulede motorkjøretøyer, sykler og deler og tilbehør hertil, kjerrer; tippevogner; skyveanordning for bil; trekkeanordning for bil; traktorer (trekkmaskiner); motorer for landkjøretøyer; aksler for kjøretøyer; kraftoverføring og gir for maskiner; støtdempere; bremseapparater; vekselstrømsmotorer og likestrømsmotorer for landkjøretøyer; tyverialarmer for kjøretøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger eller dekk. 36 Tegning av bilulykkeforsikring, meglervirksomhet for utleie og salg, kredittkort- og betalingskorttjenester, finansinformasjonstjenester, finansiering relatert til kjøretøyer, avbetalingslån, kredittkortforsikring, taksering av bruktbiler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Det Norske Veritas AS, Postboks 300, 1323 HØVIK, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av dataprogrammer, herunder tjenester i forbindelse med dataprogrammer via globale datanettverk; utvikling og oppdatering av software verktøy. 39 Bilutleie, transportinformasjon, biltransport, båttransport, meglervirksomhet relatert til transport. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISANET CONNECTED Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, CA94404 FOSTER CITY, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; databehandlingstjenester, databasedrift, drift og kompilasjon av databaser, drift og administrasjon av telekommunikasjonssystemer og nettverk for andre; annonse- og reklamevirksomhet, markedsføring og salgsfremmende tjenester, nemlig markedsføring av salg av varer og tjenester for andre ved annonsering, salgsfremmende konkurranser, kampanjer og motiverende tiltak i form av premier, rabatter, bonuspoeng og verdiøkende tilbud som utløses i forbindelse med bruk av betalingskort, tjenester knyttet til kundelojalitetstjenester og kundeklubbtjenester, for kommersielle, salgsfremmede og/eller reklameformål; distribusjon og spredning av reklame for andre via internett. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle tjenester, banktjenester, betalingstjenester og betalingsoverføring, kredittkorttjenester, debetkorttjenester, kontantkorttjenester, kontantutbetalinger, innskuddskontotilgang, automatiske tellemaskintjenester, betalingstjenester på salgssteder og transaksjonssteder, transaksjonsautoriseringstjenester, tjenester tilknyttet verifiserings- og autentifisering av transaksjoner, betalingstransaksjoner, person-til-person betalingstjenester via elektroniske innretninger; elektroniske kapitaloverføringer, smartkorttjenester, valutaveksling, forvaltning av finansiell informasjon, finansiell informasjon formidlet via datamaskiner i et sikret datanettverk, debiteringstjenester, kontant og utlandsk valutavekslingstransaksjoner, kontanterstatning fremskaffet ved kredittkort, konsultasjoner om forbrukslån, kreditt- og finansielle konsultasjoner, kredittkort transaksjoner, verifisering av kredittkort, debetkort, elektroniske kontanttransaksjoner, elektroniske kreditkorttransaksjoner, elektroniske debettransaksjoner, elektroniske kapitaloverføringer, elektronisk betaling, nemlig elektronisk behandling og overføring av betalingsdata; finansiell informasjon fremskaffet via elektroniske innretninger, finansiell informasjonsbehandling; on-line fremskaffelse av verdianalyser i et elektronisk nettverk; fremskaffelse av elektronisk overføring av kreditt- og debetkorttransaksjoner og elektronisk betaling via et globalt datanettverk, fremskaffelse av informasjon på områdene kreditt- og debetkort. datakryptering og dekryptering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Less AS, Postboks 113, 2858 KAPP, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 10 Lette og isolerende flerbruksbårer; termisk isolerende hetter (hodeplagg) og -poser i bobleplast for førstehjelp og til medisinsk bruk; bæreseler for letting av transport av pasientbårer; bære- og fastspenningsstropper for pasientbårer; understell og ben til bårer; tilpassede veggfesteanordninger for bårer. 16 Termisk og akustisk isolerende plastemballasje, herunder folier, sekker og poser av plast til innpakning og emballering. 17 Termisk og akustisk isolerende materialer og veggelementer; termisk og akustisk isolerende plast som halvfabrikata. 19 Lette og sterke veggelementer til nødhus; akustisk og termisk isolerende veggelementer. 22 Bæreseler for flyttebyråer, begravelsesagenter, teppeleggere og for lasthåndtering. 40 Bearbeidning av plast- og papirmaterialer. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; datamaskinkodekonvertering for andre, datamaskinkonsultasjoner og diagnostiske tjenester, datamaskinvareutvikling, dataprogrammering for andre, dataprogramvaredesign for andre, fremskaffelse av informasjon på områdene dataprogramvare, datamaskinvare og internettsikkerhet for globale og lokale datamaskinnettverk; rådgivning relatert til 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: aktiviteter, også elektronisk; spill via datakommunikasjon, også interaktive; organisering av tipping, pengespillvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Canal Digital AS, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og - optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder, data, tekst og film; magnetiske databærere; mekanismer for betalingskortstyrte apparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; maskinvare, dataprogramvare, CD- ROM, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; produktkataloger på database, produktkatalogprogrammer som muliggjør toveis kommunikasjon med en datamaskin; grensesnittenheter for datamaskiner, fjernsynsapparater og fjernkontroller; datalagring- og dataprosesseringskort; modemer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklame og annonser; administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering av reklamedokumentasjon; markedsundersøkelser; publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); kundeveiledning ved elektronisk handel av varer fra TV via fjernkontroll og mulighet til å bestille varer fra TV via fjernkontroll. 36 Finansiell virksomhet; interaktive betalingstjenester; elektronisk bankvirksomhet. 38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; informasjon om data- og telekommunikasjon; drift av data- og telenettverksportal.for globale data- og telenettverk; globale datanettverkstjenester, drift av globale data- og telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, data, lyd, bilder og film; drift av datanettbasert kundeinformasjonstjenester; kundeveiledning ved elektronisk handel; elektronisk stemmegivning; drift av betal-tv-tjenester; interaktive tjenester for distribusjon for ulike nettverk; fjernsynssendinger; satelittoverføring. 41 Underholdningsvirksomhet; elektronisk underholdingsvirksomhet; sportslige og kulturelle 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: underholdingsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, også elektronisk; spill via datakommunikasjon, også interaktive; organisering av tipping, pengespillvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Canal Digital AS, Snarøyveien 30, 1331 FORNEBU, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder, data, tekst og film; magnetiske databærere; mekanismer for betalingskortstyrte apparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; maskinvare, dataprogramvare, CD- ROM, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; produktkataloger på database, produktkatalogprogrammer som muliggjør toveis kommunikasjon med en datamaskin; grensesnittenheter for datamaskiner, fjernsynsapparater og fjernkontroller; datalagring- og dataprosesseringskort; modemer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklame og annonser; administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering av reklamedokumentasjon; markedsundersøkelser; publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for tredjemann); kundeveiledning ved elektronisk handel av varer fra TV via fjernkontroll og mulighet til å bestille varer fra TV via fjernkontroll. 36 Finansiell virksomhet; interaktive betalingstjenester; elektronisk bankvirksomhet. 38 Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; informasjon om data- og telekommunikasjon; drift av data- og telenettverksportal.for globale data- og telenettverk; globale datanettverkstjenester, drift av globale data- og telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, data, lyd, bilder og film; drift av datanettbasert kundeinformasjonstjenester; kundeveiledning ved elektronisk handel; elektronisk stemmegivning; drift av betal-tv-tjenester; interaktive tjenester for distribusjon for ulike nettverk; fjernsynssendinger; satelittoverføring. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, BONN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Elektriske, elektroniske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signallering, kontroll og undervisning; apparater for opptak, overføring, behandling og gjengivelse av lyd, bilder eller data; maskinlesbare databærere, nemlig magnetiske, elektriske og optiske databærere for opptak, gjengivelse, overføring og behandling av lyd, bilder eller data; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner. 16 Trykksaker, spesielt pregete, fortrykkede, utskrevne og/eller trykte kort av papp eller plast; instruksjons-og opplæringsmateriell (ikke apparater); kontorrekvisita (ikke møbler). 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; innsamling, systematisering og økonomiske analyser av data og informasjon i databaser; detaljhandelstjenester relatert til telekommunikasjons-og dataoverføringsinnretninger. 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; drift og utleie av telekommunikasjonsutstyr, spesielt for radio og fjernsyn; innsamling og tilveiebringelse av nyheter og informasjon; innsamling og tilveiebringelse av data, nemlig overføring av data i datanettverk, tilveiebringelse av tilgangstid til data i datanettverk. 42 Dataprogrammering; utvikling, administrasjon og vedlikehold av databaser; utleietjenester relatert til databehandlingsutstyr og datamaskiner; tekniske prosjektstudier og planleggingstjenester relatert til utstyr for telekommunikasjons- og designtjenester; industriell analyse og forskning. 41 Underholdningsvirksomhet; elektronisk 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Wolff Walsrode AG, Walsrode 1, WALSRODE, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle formål, kjemiske produkter til bruk i næringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Yokohama Rubber Co Ltd, 36-11, Shimbashi 5- chome, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 12 Dekk for kjøretøyer, tohjulede motorkjøretøyer, sykler og luftfartøyer; hjul for kjøretøyer, tohjulede motorkjøretøyer, sykler og luftfartøyer; felger for kjøretøyer, tohjulede motorkjøretøyer, sykler og luftfartøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet ES M FR E24 Schibsted ASA, Postboks 1178 Sentrum, 0107 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Trykksaker, magasiner, tidskrift og aviser, alt i elektronisk form. 16 Trykksaker, magasiner, tidskrift og aviser. 35 Annonse og reklamevirksomhet i aviser, inkludert aviser i elektronisk form; salgsfremmende tjenester for andre, publisering av reklametekster. 41 Forlagsvirksomhet, utgivelse av trykksaker, magasiner og aviser, også inkludert slike tjenester via et globalt computer nettverk; redigering av trykksaker, magasiner og aviser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CARBOFLEX Imerys Minerals Ltd, Par Moor Centre, Par Moor Road, PL242SQ CORNWALL, PAR, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 1 Mineraler, nemlig kalsium karbonat for bruk i produksjon av papir og papp. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Obshchestvo s Ogranichennoy Otvetstvennostyu(Mezon Griz Ltd), 35/98 ul. Esperanto, KAZAN, RU Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker(unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALUSPORT BOATS John Anthony Eddo, Evje Terrasse 3, 1338 SANDVIKA, 7 Båtmotorer. 12 Båter og båtutstyr. 25 Klær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STRAVINSKY STRAV Holding AS, Rosenkrantzgate 17, 0160 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 41 Diskotekvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; konsertvirksomhet; musikkunderholdning; arrangering av selskaper og selskapsbegivenheter; nattklubbtjenester. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; tjenester vedrørende kafeer, restauranter, snackbarer, barer, kantiner og cocktailbarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAVBRIS Forma AS, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, skalldyr, muslinger, fjærkre og vilt; pålegg av de nevnte; kjøttekstrakter, posteier; patéer; tørrede og kokte frukter og grønnsaker, potetmos; geleer, syltetøy, kompotter, egg; frokostsalater, kaviar; spiselige oljer og fett. 30 Kjøttkraft, majoneser og majonesbaserte salater; sushi. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser, friske frukter og grønnsaker; frø, nøtter, mandler, nøtter for næring og såvarer, fjærkre, egg, fisk, skalldyr; herunder østers, krepsdyr og hummer; naturlige planter, friske kjøkkenurter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ÆRLIG? HELT HERLIG! Hamelten Health Co, Losbyveien 5, 1475 FINSTADJORDET, 3 Kosmetiske preparater for bad, etterbarberingsmidler, kosmetiske produkter for hudpleie, lotion for kosmetisk bruk, pimpstein, såper, deodoranter for personlig bruk, hårvann, Lavendelvann, barberingspreparater, krem, kosmetiske preparater. 30 Bakepulver. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EURODYNAMIC Nor-Cargo AS, Postboks 367 Sentrum, 0102 OSLO, Deloitte Advokatfirma DA, Postboks 347 Skøyen, 0213 OSLO, 39 Transportvirksomhet, spedisjonstjenester; befraktningsvirksomhet; frakt, sjøtransport, lossing av gods; oppbevarings- og lagringstjenester, pakking av varer for transport, transportmeglingsvirksomhet; informasjonstjenester vedrørende transport og lagring; lagring av elektroniske lagrede data og dokumenter, logistikktjenester (innhenting, lagring, emballering og pakking av gods før sending, vareombringelse), kurertjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/826,571 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Graphic Packaging International Inc, 814 Livingston Court, GA30067 MARIETTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 7 Pakke- og emballasjemaskiner. 16 Pakke- og emballasjematerialer, nemlig esker i papp, esker i kartong, kartongetiketter og kartongomslag, innpaknings- og emballasjepapir, plastemballasje og kjemisk belagt papir til emballering og innpakning. 17 Laminater av papir og plastfilm (plast som halvfabrikata) til kommersiell pakking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Micro Bio Logics Inc, 217 Osseo Avenue North, MN56303 ST. CLOUD, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 1 Diagnostiske reagenser og sett for in vitro bruk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 35 Datasøk i datafiler etter fortløpende etterutdannelsespoeng. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Mineralske kosttilskudd. 29 Melk, frossen melk, yoghurt; meieriprodukter. 30 Kaffe, te, kakao, og bakervarer, herunder brød, smørbrødkjeks, kjeksvarer; frossen yoghurt, iskrem. 32 Mineralvann, fruktdrikker og fruktjuicer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Babybest Norge AS, Hvamsvingen 9-11, 2013 SKJETTEN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE THOMAS SABO CHARM CLUB On Glory Trading Ltd, RM /F World-Wide House, 19 Des Voeux Rd Central, HK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, bijouteri; ringer, øreringer, øreklips, øredobber, brosjer, halskjeder, hengende omarnenter, kjeder til juvelérvarer, smykker og bijouteri, armbånd; etuier og skrin for juvelérvarer, smykker og bijouteri; edle stener, perler; horologiske og kronometriske instrumenter; små klokker og ur, armbåndsur, urskiver og klokkeskiver, etuier for klokker og ur, urverk for klokker og ur, urverkdeler for klokker og ur; deler og elementer til forannevnte varer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, deler og elementer til forannevnte varer. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SAMFUNNSNØKKELEN Argus AS, Parkveien 51 A, 0256 OSLO, 16 Kataloger, håndbøker. 35 Utleie av reklameplass (på nettet). 42 Ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke allrens Løkås, Postboks 25, Furuveien 11 Skedsmosenteret, 2021 SKEDSMOKORSET, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 Rensing av klær, tekstiler og tepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque, CP45601 JALISCO, MX Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Tequilla, tequilalikør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INTERCEPT Medtronic Inc, 710 Medtronic Parkway, MN55432 MINNEAPOLIS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 10 Nevrologiske stimulatorer brukt i behandlingen av epileptiske anfall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CYCLETRACK Coop Norden AB, Box 21, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 6 Låser av metall for sykler og mopeder. 9 Hastighets- og lengdekontrollapparater for sykler; sykkelhjelmer. 11 Belysningsinnretninger for sykler og batteridrevne lamper. 12 Sykler; reservedeler og tilbehør for sykler. 28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Wyeth Holdings Co, 5 Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WEN Wenche B Eik, Borgemarka 68 B, 3711 SKIEN, 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Defa AS, Blingsmoveien 30, 3540 NESBYEN, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; elektroniske apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; databehandlingsutstyr; deler og komponenter til alle forannevnte apparater og instrumenter. 11 Apparater og innretninger for oppvarming, deler og utstyr til slike produkter; elektriske kupévarmere for kjøretøyer og befordringsmidler. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, deler og utstyr til alle forannevnte kjøretøyer og befordringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CYPH2ONIC Cordis Corp, NW 60th Avenue, FL33014 MIAMI LAKES, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 10 Medisinske innretninger i form av hydrofil belegningsteknologi solgt som en integrert komponent av en stent. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MULTIREG Pål Aksel Forberg, Ekornveien 6, 2819 GJØVIK, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; termostater. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CASIO PHOTO LOADER Casio Keisanki KK (Casio Computer Co Ltd), 6-2, Honmachi 1-chome, Shibuya-ku TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; håndholdte personlige datamaskiner, personlige digitale assistenter (PDA), personlige datamaskiner (PC), maskinvarekomponenter og periferapparater for datamaskiner, programvare for datamaskiner, skrivere for datamaskiner, programvare for en personlig datamaskin (PC) for bruk i å oppnå datautveksling mellom personlig datamaskin og et armbåndsur eller et digitalkamera og andre elektroniske apparater og instrumenter, elektroniske kalkulatorer, elektroniske personlige organiseringsapparater, digitalkameraer, skrivere for digitalkameraer, LCD-fjernsynsapparater, navigasjonsapparater og -instrumenter, bilnavigasjonsapparater og -instrumenter, mobiltelefoner, elektroniske etikettskrivere, radioanropsapparater, radioapparater, CD-spillere, innspilte musikkplater, innspilte videoplater, levende filmer, prosjektører, apparater for visuell gjengivelse, lagringsenheter, datamaskinprogramvare for sending av digitale bilder tatt av digitalkameraer, deler og tilbehør for ovennevnte varer, apparater for skanning, prosessering, sending og projeksjon av bilder og avbildninger, og andre apparater og instrumenter for visuell avbildning. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gran Tre ANS, 2770 JAREN, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); bygningsmaterialer og -elementer i tre for å kle konstruksjoner utvendig. 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 40 Bearbeiding av materialer; sagbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Zett AS, Postboks 9025 Grønland, 0133 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; online annonsering på datanettverk. 38 Telekommunikasjonstjenester; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; kommunikasjon ved dataterminaler. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Opprettelse og vedlikehold av websider for andre; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider], utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nhat Hien Tran Le, Austflata 10B, 7048 TRONDHEIM, 25 Klær. 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Delta Electronics Inc, 186 Ruey Kuang Road, 114 TAIPEI, TW Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Programmerbare temperaturregulatorer, optiske omkodere (encoder); programmerbare logiske regulatorer, drivaksler for vekselstrøm-motorer med variabel hastighet, drivaksler for vekselstrøm-motorer, frekvensinverterte; tilrettelagte(human) grensesnittinnretninger for maskiner, driftgrensesnitterminaler; optiske sensorer; optiske brytere; kraftsystemer for telekommunikasjon, kraftsystemer for telekommunikasjon montert i stativ (racks); omkoblingskraftleveringsenheter; avbruddsfrie kraftsystemer(ups); likestrøm-likestrøm omformere; likerettere med brytermodus(switch mode); standard likestrøm til likestrøm omformere; kontroll- og oppsynsenheter; ladeapparater; monitorer inkludert TVmonitorer, LCD monitorer, computermonitorer og fargemonitorer; batterikontroll og oppsynsenheter; kraftdistribusjonsenheter; vekselstrømsdistribusjonsenheter; likestrømsdistrubusjonsenheter; vekselstrøm/likestrøm adaptere; likestrøm/vekselstrøm invertere; elektronisk ballast; oscillatorer; aktive filtere; deler og tilbehør for computernettoppbygging; tennspoler; likestrømvifter; vekselstrømvifter; tangentialvifter; inngangstransformatorer; DF/mikrobølgekomponenter og moduler; induksjonsspoler for integrerte kretser; induksjonspoler; høyfrekvens elektro-magnetiske interfernsefelleschoke (high frequency electro-magnetic interference common mode choke); fiberoptiske sender/mottaker moduler; styreenheter for vifter og likestrøm-drivaksler; kjølere; børsteløse likestrømspindelmotorer og steppermotorer; EMI/RFI; EMI/RFI filter; fiberoptiske passive komponenter; radiofrekvensog mikrobølgeforsterkere; optiske komponenter; DSL fordelere; LCD fjernsynsapparater; DPD fjernsynsapparater; LCD monitorer; CRT monitorer; PDP monitorer; bildebehandlingssystemer for medisinske formål; LCE prosjektører; DLP prosjektører. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Mayland A/S, Meterbuen 18, 2740 SKOVLUNDE, DK Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. 11 Kalde katode fluorescerende lamper/enheter. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LES BOISSINELLES Bent Karlsen Trading Scandinavia AB, Box 36, ÅRJÄNG, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. Varene har Frankrike som opprinnelsesland. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Berg Marketing Bjørnar B Berg, Verksgata 42, 4013 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; biologiske preparater for medisinsk bruk; vitaminpreparater; kosttilskudd. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Postordresalg samt salgstjenester vedrørende og oppstillingstjenester for andre av såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, farmasøytiske preparater, veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, biologiske preparater for medisinsk bruk, vitaminpreparater, kosttilskudd, klær, fottøy og hodeplagg slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GARCIA Garcia as, Åsenveien, 4050 SOLA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurant og catering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke H-Produkter AS, Blindheimsbreivika, 6010 ÅLESUND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 6 Vinduer av metall og deler dertil (ikke opptatt i andre klasser); bygningsdører av metall. 19 Vinduer (ikke av metall) og deler dertil (ikke opptatt i andre klasser); bygningsdører (ikke av metall). 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Vålerenga Fotball, Postboks 6064, Etterstad, 0601 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 25 Fotballsupporter utstyr i form av klær, fottøy, hodeplagg. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tønsberg Tekstil Engros AS, Løkkeåsveien 222B, 3138 SKALLESTAD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 25 Fottøy, hodeplagg og klær herunder klær for tur, jakt & fritidsklær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jakob Hatteland Holding AS, 5578 NEDRE VATS, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 35 Bistand til bedriftsledelse; kontortjenester; regnskapsførsel. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Delta Electronics Inc, 186 Ruey Kuang Road, 114 TAIPEI, TW Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 7 Drivaksler for vekselstrøm induksjonsmotorer; drivaksler for servomotorer; børsteløse likestrøm motorer; drivaksler for børsteløse likestrøm motorer; regulatorer for sevrvomotorer; børsteløse likestrøm spindelmotorer og steppermotorer; viftebrett (fan tray) og moduler; vifter herunder likestrøm motorvifter. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jakob Hatteland Holding AS, 5578 NEDRE VATS, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 35 Annonse og reklamevirksomhet; Public Relation (PR-virksomhet); markedsføring av tekniske produkter og tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COURTYARD Marriott Worldwide Corporation, Fernwood Road, MD20817 BETHESDA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 43 Hoteller; restauranter, catering, bar- og loungetjenester; feriested- og losjeringstjenester, fremskaffelse av alminnelige fasiliteter for møter, konferanser og utstillinger; fremskaffelse av bankettfasiliteter og fasiliteter for offisielle arrangementer for spesielle anledninger; reservering av hotellplass for andre. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, Suite 300, DE19808 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 34 Sigaretter, tobakk og tobakksprodukter, artikler for røkere, lightere, fyrstikker 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EXIE Exie AS, Holbergsgate 21, 0166 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Databærere til bruk i datamaskiner og dataprogrammer innregistrert på databærere, datamaskiner og elektronisk databehandlingsutstyr; programvarer (innregistrerte EDB-programmer); programvare for planlegging, rapportering og oppfølging av ressurser, økonomi og andre resultater inkludert presentasjoner på EDB. 35 Konsulent tjenester (forretningsvirksomhet og IT) knyttet virksomhetsstyring / "Performance Management". 42 Forskning og utvikling (for tredjemenn) av datamaskinprogrammer, datamaskinsystemer og datamaskiner; datamaskinprogrammering; forskning og rapportutarbeidelse og systemanalyse av datamaskinog programvare; ajourføring og vedlikehold av programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BRAVO SPORTS Heinrich Bauer Spezialzeitschriften Verlag KG, Hamburg, DE Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, 41 Offentliggjøring og utgivelse av trykksaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RAUS Relasjonsledelse AS, Spurkeland, 5912 SEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Bistad ved ledelse og administasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 42 Utvikling av dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Martin Yaffe International Ltd, Arrow Mill, Queensway, OLI12QN ROCHDALE, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 28 Leker; spill og leketøy; skinner for lekekjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UHM Tina Hessel, Ullernveien 91, 0381 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); trykksaker og publikasjoner; bøker, tidsskrifter. 35 Konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, arbeidsmiljø og bedriftsledelse. 41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av symposium, kurs og seminarer; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 08/11-2011.02.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 37-2013.09.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 30/08-2008.07.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer