nr 47/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 47/ årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Meddelelser i forhold der korrespondanse fra Patentstyret ikke har nådd frem til adressat Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen T (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/848, US 77/848, US 77/848,428 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QEZ QEZ Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Halvlederbrikker, integrerte kretser, software og firmware for bruk i forbindelse med en batterilader; tilbehør for bruk med en batterilader; bærbare elektroniske enheter for bruk med en batterilader; batteriladere som omfatter en batteriladermottakerdel og en batteriladeroverføringsdel. Klasse:28 Batteridrevne leketøy. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja T Selskapet AS, Postboks 24, 0801 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PregoMobile migrationage.com (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Pregomobile AS, Vollsveien 70, 1358 JAR, Klasse:9 Elektroniske, historiske publikasjoner Klasse:16 Klasse:41 Trykte, historiske publikasjoner Utgivelse av trykte og elektroniske, historiske publikasjoner (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Helsport AS, Postboks 25, 7221 MELHUS, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, feste- og bæreanordninger for ryggsekker, regulerbare bæresystemer for ryggsekker, regulerbare festeanordninger for ryggsekker, selesystemer, remmer, seler og ustyr til ryggsekker Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, særlig spenner, kroker, låser, nagler, trinser, klipser, festeklemmer, beslag, stativer, stenger, plastbeslag Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale, glassfiber for tekstile formål, karbonfibre for tekstile formål, tekstilfibre (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HSH Next Generation HSH Next Generation HSH, Postboks 2900 Solli, 0230 OSLO, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse:35 Klasse:41 Klasse:45 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsstudier, organisering av messer for salg og markedsføring, online annonsering for salg og markedsføring, public relation. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; organisering av kulturelle arrangement; utgivelse av bøker og av elektroniske bøker og tidskrifter online; organisering og ledelse av kongresser, seminar og konferanser; oversettelsesvirksomhet; rekreasjonsinformasjon; reportasjetjenester; tekstforfattervirksomhet. Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker, konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; rådgivning om immateriell eiendomsrett; lisensiering av immaterielle rettigheter; forvaltning av opphavsrettigheter; juridiske tjenester. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SCANLIFT SCANLIFT Carl Fuglesang as, Postboks 25, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RCONTAINER RCONTAINER R-Container Import A/S, Elvegaten 52, 2003 LILLESTRØM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall. Klasse:19 Klasse:35 Bygningsmaterialer, ikke av metall. Salg av containere, aggregater, bygningsmoduler, plasthaller, modulvogner, flyttbare WC og industrihaller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen R (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja R-Container Import A/S, Elvegaten 52, 2003 LILLESTRØM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall. Klasse:19 Klasse:35 Bygningsmaterialer, ikke av metall. Salg av containere, aggregater, bygningsmoduler, plasthaller, modulvogner, flyttbare WC og industrihaller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BTM BTM Jula Postorder AB, Box 363, SKARA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:12 Sykler. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KLEENEX KLEENEX Kimberly-Clark Worldwide Inc, 401 North Lake Street, WI54956 NEENAH, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Såper; anti-bakteriell gel; anti-bakterielle servietter og kluter; servietter og kluter impregnert med et rensende middel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BETALUTIN BETALUTIN Nordic Nanovector AS, Forskningsveien 2 B, Rikshospitalet, 0027 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KIMS FREDAGSMIKS KIMS FREDAGSMIKS Kims Norge AS, Sandakerveien 56, 0401 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt: kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; potetchips, potetskiver, potetbasert snacks, preparerte nøtter. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; chips (kornprodukt), maisbasert snacks, brente mandler, popcorn. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt; nøtter, peanøtter (frukt). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PALEXICA PALEXICA Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, AACHEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PALEXXIA PALEXXIA Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, AACHEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig analgesia, til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PAMPERS PEACEFUL NIGHTS. PLAYFUL DAYS PAMPERS PEACEFUL NIGHTS. PLAYFUL DAYS The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Klasse:5 Klasse:16 Ikke-medisinske personlige rengjøringsprodukter, herunder forhåndsimpregnerte servietter med personlige rengjørings- og/eller kosmetiske preparater. Hygieniske produkter for kvinner, herunder truseinnlegg, sanitetsbind og tamponger, menstruasjonstruser, interlabiale produkter for feminin hygiene, bukser for feminin hygiene, bleier og bind for inkontinente, bukser og truser for inkontinente, andre absorberende interlabiale produkter for inkontinente eller for feminin hygiene; produkter impregnert med medisinsk eller desinfiserende lotion, fuktige renseservietter for hygienisk bruk, desinfeksjonsmidler. Engangsbleier fremstilt av papir og/eller cellulose; papirprodukter for personlig bruk og for bruk i husholdningen, nemlig tørkerull, papirservietter, toalettpapir, ansiktsserviett og andre papir produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Casa Nostra bar - import (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Casa Nostra AS, Eckersbergs gate 15 A, 0266 OSLO, Klasse:33 Klasse:35 Alkoholholdig drikkevare fra Italia. Import og salg av italienske produkter nemlig vin, øl, brus, vann, likør, kaffe, oster, oljer, balsamikoedikk, pasta, spekemat og andre mat og drikkevareprodukter. Klasse:43 Barvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MULTREA MULTREA Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater til medisinske formål. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen istand (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Strektegning av eit hus over teksten (591) Merket er i farger: Nei Istand AS, Sægrov, 6843 SKEI I JØLSTER, Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kigatoo AS, Laurits Grønlands vei 12, 3035 DRAMMEN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), trykksaker; hefter; bøker; samtlige forannevnte varer også for pedagogiske formål. Klasse:28 Leker, spill og leketøy, herunder pedagogiske leker, spill og leketøy; elektroniske spilleapparater andre enn for bruk sammen med en ekstern skjerm eller monitor; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med en ekstern skjerm eller monitor; samtlige forannevnte varer også for pedagogiske formål. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kursvirksomhet. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen mattis (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kigatoo AS, Laurits Grønlands vei 12, 3035 DRAMMEN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), trykksaker; hefter; bøker; samtlige forannevnte varer også for pedagogiske formål. Klasse:28 Leker, spill og leketøy, herunder pedagogiske leker, spill og leketøy; elektroniske spilleapparater andre enn for bruk sammen med en ekstern skjerm eller monitor; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med en ekstern skjerm eller monitor; samtlige forannevnte varer også for pedagogiske formål. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; kursvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mattis Mattis Kigatoo AS, Laurits Grønlands vei 12, 3035 DRAMMEN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), trykksaker; hefter; bøker; samtlige forannevnte varer også for pedagogiske formål Klasse:28 Leker, spill og leketøy, herunder pedagogiske leker, spill og leketøy; elektroniske spilleapparater andre enn for bruk sammen med en ekstern skjerm eller monitor; elektroniske spill, andre enn for bruk sammen med en ekstern skjerm eller monitor; samtlige forannevnte varer også for pedagogiske formål. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, kursvirksomhet. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen seatower (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Seatower AS, Kirkeveien 64, 0364 OSLO, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; herunder også alle forannevnte varer relatert til understøttelser for marine energigeneratorer, og også varer for understøttelse av marine energigeneratorer. Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; herunder også alle forannevnte varer relatert til understøttelser for marine energigeneratorer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; herunder også alle forannevnte tjenester relatert til understøttelser for marine energigeneratorer, og også tjenester for understøttelse av marine energigeneratorer. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; herunder også alle forannevnte tjenester relatert til understøttelser for marine energigeneratorer, og også tjenester for understøttelse av marine energigeneratorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STOPIT STOPIT Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler; kjemiske substanser til forbedring av jord og til konservering og oppbevaring av såkorn og frø. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLACK RASPBERRY LIQUEUR ROYALE DE FRANCE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Braun-Forman Corp, 850 Dixie Highway, KY40210 LOUISVILLE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), heunder destillert sprit, produsert i Frankrike. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BK DESSERT SHOTS BK DESSERT SHOTS Burger King Corp, 5505 Blue Lagoon Drive, FL33126 MIAMI, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:29 Yoghurt, desserter; melkebaserte desserter. Klasse:30 Frossen yoghurt; puddinger, mousser, fromasjer, desserter; kaker; småkaker; iset og isavkjølt krem, iskrem; siruper, sauser; karameller; kjeks. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Noref Noref Norsk Ressurssenter for Fredsbygging, Postboks 2947 Tøyen, 0608 OSLO, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, Klasse:16 Klasse:41 Klasse:42 Publikasjoner Arrangering og ledelse av seminarer; instruksjon; organisering og ledelse av kollokvium, konferanse, kongresser, seminarer og symposium; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; tilveiebringelse av on-line elektroniske. Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil (innenfor fredsbygging). Rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester innenfor de foran nevnte områder (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REF REF Norsk Ressurssenter for Fredsbygging, Postboks 2947 Tøyen, 0608 OSLO, Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, Klasse:16 Klasse:41 Klasse:42 Publikasjoner Arrangering og ledelse av seminarer, instruksjon; organisering og ledelse av kollokvium, konferanse, kongresser, seminarer og symposium; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; tilveiebringelse av on-line elektroniske Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil (innenfor fredsbygging). Rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester innenfor de foran nevnte områder 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRON LEGACY TRON LEGACY Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Klasse:9 Klasse:14 Klasse:18 Klasse:20 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; registreringen omfatter ikke radioapparater. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AUKRUST AUKRUST Kari og Kjell Aukrusts Stiftelse - Aukruststiftelsen, 2560 ALVDAL, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aukrust (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NITEDALS Tændstiker AS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: aukrust (device) (591) Merket er i farger: Nei Kari og Kjell Aukrusts Stiftelse - Aukruststiftelsen, 2560 ALVDAL, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Swedish Match Norge AS, Brynsalléen 4, 0667 OSLO, Arntzen de Besche Advokatkontor AS, Postboks 2734, 0204 OSLO, Klasse:4 Grillkull, grillbriketter, peiskubber Klasse:34 fyrstikker, opptenningsfyrstikker, lightere 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Victoria Gabana Victoria Gabana Sigurd Vedal, Bestumveien 86N, 0283 OSLO, SIMONSEN Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Markedsførings-, annonse- og reklamevirksomhet; markedsundersøkelser og -studier; tjenester som gjelder registrering, etablering eller systematisering av matematiske eller statistiske tjenester; tjenester for reklamebyråer og kontaktannonsefirmaer; annonsering i forbindelse med tjenesteytelser for kontaktannonsefirmaer; personlighets-, utvelgelses- og relasjonstester; kontaktannonsetjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Telekommunikasjonsvirksomhet; fremskaffelse og kringkasting av meldinger og informasjon via radio, televisjon og telefonnettverk, herunder ringesentre og SMS-tjenester, og via internett og elektronisk nettverk, herunder men ikke begrenset til elektroniske e- postmeldinger; tjenester som gjelder fremskaffelse av nettportaler på internett; tjenester som gjelder utvikling, etablering, tilgjengeliggjøring og drift av chatterom, blogger og internettfora; onlinetjenester, nemlig utvikling, etablering, tilgjengeliggjøring og drift av databaser som søkeplattformer for informasjonsutvikslingsformål; tjenester som gjelder tilgangstid til en computer database eller elektronisk nettverk, herunder fremskaffelse av tilgang for andre. Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; organisering av kulturelle og sportslige aktiviteter; organisering av underholdningsaktiviteter og -tjenester; organisering av frilufts- og fritidsaktiviteter på og utenfor internett; bistand til frilufts- og fritidsaktivitetsdeltakere; publiserings- og distribueringstjenester av filmer, bilder, bøker, kataloger, nyhetsbrev og tidsskrifter i fysisk media eller via internett eller elektroniske nettverk; tjenester som gjelder redigering, produksjon, publisering og leie av filmer, videokassetter, CD-rom, DVDer og magnetiske datamedium, herunder som kan lastes ned fra internett og elektroniske nettverk; spilltjenester online for mobiltelefoni, internett og elektroniske nettverk. Utvikling og programmering av data hardware og software; onlinetjenester, nemlig utvikling, etablering, tilgjengeliggjøring og drift av databaser som søkeplattformer; ASP-tjenester (application service provider services), nemlig integrasjon, installasjon og vedlikehold av databaser på nett- og informasjonsutvekslingsplattformer; utvikling av data software som kan lastes ned til mobiltelefoni og fra internett og andre elektroniske nettverk, herunder tjenester som gjelder design og utvikling av og support til nettsider; design og utvikling av spilltjenester for mobiltelefoni, internett andre elektroniske nettverk; tjenester som gjelder utvikling og etablering av og support til nettplattformer. Klasse:45 Personlig og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov- ekteskaps-, nettverkings- og kontaktformidlingstjenester via radio, televisjon og telefonnettverk, herunder ringesentre, SIVIS-tjenester, og på og utenfor internett og elektronisk nettverk; kontaktformidlingsbyrå; tjenester som gjelder parterapi og -rådgivning; ekteskapsbyrå; coaching av single, nemlig personlig samlivsog forholdsrådgivning for single; tjenester som gjelder organisering av møter og introduksjoner mellom ubekjente personer for rekreasjons- og fritidsaktiviteter; sosiale eskortetjenester; tjenester som g]elder testing av personlighet og fysisk attraktivitet og utarbeidelse av profiler vedrørende personlighet og fysisk attraktivitet for andre; fremskaffelse av informasjon vedrørende online stevnemøte og introduksjonstjenester; tjenester som gjelder utstedelse og innvilgelse av brukerrettigheter til immateriell eiendom og industrielt eiendomsrettigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MCG MultiClient Geophysical AS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei MultiClient Geophysical AS, Postboks 7, 1375 BILLINGSTAD, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:42 Teknologiske tjenester; geologiske grunnundersøkelser; innhenting av seismiske data og tjenester relatert dertil. 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARKITEKNISK ARKITEKNISK HS:Vagle Elektro AS, Jærveien 86, 4319 SANDNES, Autograf AS, v/ Haakon Ørland, Heiamyrå 2, 4032 STAVANGER, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysing, oppvarming, dampproduksjon, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:37 Installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TAPEXA TAPEXA Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, AACHEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker, unntatt farmasøytika for behandling av kardiovaskulære og metaboliske sykdommer og forhold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MORNRIX MORNRIX Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, AACHEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. Klasse:41 Klasse:42 Klasse:44 Utdannelse. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert hertil; industrielle analyse- og forskningstjenester; design og utvikling av datamaskinvare og dataprogramvare. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygiene- og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TAPENTRA TAPENTRA Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, AACHEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPLITKON SPLITKON Limtre Holding AS, c/o Økonomihuset Ringerike AS, Kartverksveien 11, 3511 HØNEFOSS, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:6 Klasse:19 Bygningsbeslag av metall. Bygningsmaterialer (ikke av metall); treverk, bærebjelker (ikke av metall), trebruer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Croft ORIGINAL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE WILD ONES THE WILD ONES Famous Star & Straps Inc, 4050 East Greystone Drive, CA91761 ONTARIO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Håndvesker; reisevesker, lommebøker, kofferter, paraplyer, dokumentmapper, bokser av lær, nøkkeletuier, varer laget av lær og imitasjoner av lær. Klær, fottøy, hodeplagg, belter. Detaljsalg-tjenester på områdene håndvesker, reisevesker, lommebøker, kofferter, paraplyer, dokumentmapper, bokser av lær, nøkkeletuier, varer laget av lær og imitasjoner av lær, klær, fottøy, hodeplagg og belter; reklamevirksomhet, forretningsledelse og forretningsadministrasjon; elektronisk datalagring; organisering, drift og oppsyn/kontroll av lojalitets- og insitamentplaner/-skjemaer; reklametjenester fremskaffet via Internet; produksjon av fjernsyns- og radioreklame; regnskapsføring/revisjon, auksjonsvirksomhet og databehandling. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Boccioni-Comercio Gestao e Servicos Lda, Avenida Arriaga 77, Edificio Marina Forum, 6th Floor, Room 605, 9000 FUNCHAL (MADEIRA), PT Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:33 Viner, brennevin og likører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Scansafe Scansafe Bong Ljungdahl AB, Box 516, KRISTIANSTAD, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen S SCHIBSTED (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Schibsted ASA, Apotekergata 10, 0180 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for andre; annonsetjenester for andre i trykte og elektroniske medier; online annonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk; innsamling av informasjon for bruk i databaser; publisering av annonse og reklamemateriell online; administrasjon av dataarkiver for andre. Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner; kommunikasjon ved dataterminaler; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner, alle de forannevnte tjenestene også via regionale eller globale tele- og datanettverk; tjenester forbundet med elektroniske oppslagstavler; elektronisk overføring av streamet og nedlastbare lyd- og bildefiler via computer nettverk og andre kommunikasjonsnettverk; webcasting tjenester; elektronisk overføring av beskjeder; tilveiebringelse av tilgang til spill på Internet, regionale og globale computernettverk og andre kommunikasjonsverktøy; tilveiebringelse tilgang til databaser; overføring av musikk, underholdning, TV program, spillefilmer, nyheter, sport, spill, musikk, konserter, radio programmer, kulturelle begivenheter og underholdningsrelaterte programmer via regionale og globale nettverk og andre kommunikasjonsverktøy; elektronisk overføring av lyd- og bildefiler via kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online oppslagstavler for overføring av beskjeder mellom computer brukere i forbindelse med konserter, musikk, underholdning, video, radio, TV, filmer, nyheter, sport, spill og kulturelle begivenheter. Klasse:41 Forlagsvirksomhet; utgivelse og tilveiebringelse av trykksaker, magasiner og aviser, også i elektronisk form og via regionale eller globale tele- og datanettverk; redigering av trykksaker, magasiner og aviser, også i elektronisk form og via regionale eller globale tele- og datanettverk; tilveiebringelse av ikkenedlastbar programvare. Klasse:42 Design og utvikling av dataprogrammer; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; design, utvikling, ajourføring, vedlikehold og drift av websider; design, utvikling, ajourføring og vedlikehold av software; design, utvikling og vedlikehold av hardware; tilgjengeliggjøring av tilgang til databaser; design, frembringelse, opprettelse, publisering og vertskapstjenester for hjemmesider; direktekoplede (online) tjenester for søking, gjenfinning, gjenoppretting, indeksering og organisering av data på dataog kommunikasjonsnettverk; tilby bruk av direktekoplet (online) ikke-nedlastbar software; tilby bruk av direktekoplet (online) ikkenedlastbar software for kommunikasjon via lokale eller globale kommunikasjonsnettverk, inkludert internett-, intranett-, ekstranett-, fjernsyns-, cellulær- og satellittnettverk; design, frembringelse, opprettelse, publisering av og vertskapstjenester for databaser; tilveiebringelse av søkemotorer for fremskaffelse av data på et globalt computer nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIMCENTER SIMCENTER Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 STAVANGER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:42 Datatjenester, nemlig utvikling og tilrettelegging av styringssystemer for helsetjenester eller medisinsk simulering. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RETTIDASS RETTIDASS Vis A Vis AS, Torggata 13, 1707 SARPSBORG, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Preparater og produkter for fjerning av lukt og gass i stasjonære og portable toaletter. Klasse:5 Desinfeksjonsmidler for bruk i stasjonære og portable toaletter. Klasse:35 Engros- og detaljhandel med de ovennevnte varer i klasse 3 og 5. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SILVA SILVA Assisi ANS, Refsalveien, 3340 ÅMOT I MODUM, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, herunder coaching. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROYAL (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Royal Bathroom A/S, Roskildevej 30, 7441 BORDING, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:11 Apparater til belysning, herunder belysning til baderom, oppvarming, dampdannelse, koking, kjøling, tørking, ventilasjon og vannledning samt sanitetsinstallasjoner, herunder dusjavskjerminger, dusjavlukker, boblebad, tilbehør til boblebad, nemlig apparater til automatisk desinfeksjon av boblebad, badekar, håndkletørkere, dampkabinetter, vannfat og servanter til bruk for håndvask på toaletter og baderom, håndvasker, badeinstallasjoner, bideter, dusjbadavlukker, sanitetsinstallasjonsvegger til dusjbad, toaletter (vannklosetter), transportable toaletter, urinaler, toalettskåler, toalettseter, skyllesisterner, dampbad, dampbadinstallasjoner, blandebatterier til vannledninger, kraner for rør og tappekraner for sanitære installasjoner samt deler og tilbehør (ikke opptatt i andre klasser) til foran nevnte varer. Klasse:20 Møbler til badeværelser, herunder skap til badeværelser, medisinskap, oppbevaringsskap, servanter, vaskmoduler (enheter til innbygning av vask og kummer), hyller og reoler, speil og speilskap, våtromstilbehør, møbler, billedrammer, varer (ikke inneholdt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:35 Engros- og detaljhandel (herunder via Internet) med apparater til belysning, herunder belysning til baderom, oppvarming, dampdannelse, koking, kjøling, tørking, ventilasjon og vannledning samt sanitetsinstallasjoner, herunder dusjavskjerminger, dusjavlukker, boblebad, tilbehør til boblebad, nemlig apparater til automatisk desinfeksjon av boblebad, badekar, håndkletørrere, dampkabinetter, vannfat og servanter til bruk for håndvask på toaletter og baderom, håndvasker, badeinstallasjoner, bideter, dusjbadavlukker, sanitetsinstallasjonsvegger til dusjbad, toaletter (vannklosetter), transportable toaletter, urinaler, toalettskåler, toalettseter, skyllesisterner, dampbad, dampbadinstallasjoner, vannledninger, blandebatterier til vannledninger, kraner for rør og tappekraner for sanitære installasjoner samt deler og tilbehør (ikke opptatt i andre 18

19 registrerte varemerker /10 klasser) til foran nevnte varer samt engros- og detaljhandel (herunder via lnternet) med møbler til badeværelser, herunder skap til badeværelser, medisinskap, oppbevaringsskap, servanter, vaskmoduler (enheter til innbygning av vask og kummer), hyller og reoler, speil og speilskap, våtromstilbehør, møbler, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materiaier, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OSLO BAZAAR (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OSLO BAZAAR OSLO BAZAAR Skogsverket DA, Postboks 25, 6431 BUD, Klasse:14 Klokker, smykker, edelstener, mynter og medaljer. Klasse:16 Frimerker, brevmerker, postkort, brev, konvolutter, gamle dokumenter, geografiske kart, grafiske trykk og reproduksjoner, fotografier, albumer, bøker og trykksaker. Klasse:25 Klær og hodeplagg. Klasse:36 Utleie av fast eiendom og antikvitetstaksering. Klasse:39 Utleie av lagerplass; oppbevaring, lagring og befraktning. Klasse:43 Utleie av midlertidige eiendommer og lokaler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Skogsverket DA, Postboks 25, 6431 BUD, Klasse:14 Klokker, smykker, edelstener, mynter og medaljer. Klasse:16 Frimerker, brevmerker, postkort, brev, konvolutter, gamle dokumenter, geografiske kart, grafiske trykk og reproduksjoner, fotografier, albumer, bøker og trykksaker. Klasse:25 Klasse:35 Klær og hodeplagg. Annonse og reklamevirksomhet, organisering av utsalgssteder, organisering av utstillinger for handels- og reklameformål, messer og markeder for salg og markedsføring, og utleie av reklameplass. Klasse:36 Utleie av fast eiendom og antikvitetstaksering. Klasse:39 Utleie av lagerplass; oppbevaring, lagring og befraktning. Klasse:43 Utleie av midlertidige eiendommer og lokaler. 19

20 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CMC CMC Aker Process Systems AS, Postboks 403, 1327 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner, herunder maskiner for separering, filtrering og rensing av gasser, væsker og tørrstoffer; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater og innretninger for separering, filtrering og rensing av gasser, væsker og tørrstoffer; apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NutriFriend NutriFriend SMARTFISH AS, Postboks 77 Smestad, 0309 OSLO, Klasse:5 Dietetiske drikker for medisinsk bruk; dietetiske næringsdrikker for medisinsk bruk; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; farmasøytiske produkter; mineralvann for medisinsk bruk; oljer for medisinsk bruk; kosttilskudd. Klasse:29 Melkedrikker; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; meieriprodukter; melk; yoghurt; kosttilskudd. Klasse:30 Drikker (kakaobaserte); drikker (sjokoladebaserte); kosttilskudd. Klasse:32 Fruktjus; fruktdrikker (alkoholfrie); fruktnektar; fruktsaft; ekstrakter; kullsyreholdige drikker; myse; saft; sorbet; valedrikk; vann; drikker på basis av myse eller valle; kosttilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen L'OREAL PRO-KERATINE L'OREAL PRO-KERATINE L'Oreal, 14, rue Royale, PARIS, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Parfymer; toalettvann; bade-og dusjgels og salter for ikke-medisinsk bruk; toalettsåper; kroppsdeodoranter; kosmetiske kremer, melk, lotions, gels og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; melk, gels og oljer (kosmetiske) til bruk ved soling og etter soling; sminkepreparater; sjampo; gels, skum, balsam og produkter i sprayform for hårpleie og hårfrisering; hårspray; hårfargings- og blekeprodukter; produkter for ondulering og krølling av håret samt for å forme og feste håret; eteriske oljer. 20

21 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AQUATOP AQUATOP Teknos Group OY, Takkatie 3, HELSINGFORS, FI Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:2 Maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DISAURUSBRØD Sunt og godt MIDDELALDERBRØD fra Rødberg barnehage LUKTE KJENNE SE OPPLEVE GJØRE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Nore og Uvdal kommune, v/leif E Ågesen, Sentrum 16, 3630 RØDBERG, Klasse:16 Brødposer med tegninger. 21

22 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cryo-Save (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARCTIC NAVIGATION (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Cryo-Save AG, Churerstrasse 65B, 8808 PFÄFFIKON, CH Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:10 Medisinske apparater for flytting og lagring av blodprøver eller blodbestanddeler, herunder kroppens stamceller. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester innen området prøvetaking, behandling og bearbeiding av menneskeblod og navlestrengblod, og prøvetaking, behandling og bearbeiding av levende humant cellemateriale, herunder kroppens stamceller og kroppens benmarg. Klasse:44 Medisinske tjenester og tjenester av medisinske spesialister innen området prøvetaking, behandling og bearbeiding av menneskeblod og navlestrengblod, og prøvetaking, behandling og bearbeiding av levende menneskecellemateriale, herunder stamceller og benmarg; blodbanktjenester og bankens tjenester i forbindelse med en lagring av cellematerialet, herunder en stamcellebank og en benmargbank. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Arctic Navigation NUF, Rødhetteveien 8, 4019 STAVANGER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; arbeidsformidling; utleie av personell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ACCENT ACCENT The Dow Chemical Co, MI48674 MIDLAND, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Kjemikaler til bruk innen området oljeleting- og produksjon. 22