nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TWIX MARCO POLO (730) Innehaver: Master Foods AS, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Hele klassen. (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer og deler til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AIR LIQUIDE (730) Innehaver: L Air Liquide (Société Anonyme pour l Etude et l Exploitation des Procédés Georges Claude), 75, quai d Orsay, F Paris Cédex 07, FR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 5: Hygieniske preparater (andre enn til toalettbruk); dietetiske stoffer til medisinsk bruk; desinfeksjonsmidler til hygieniske formål; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider; herbicider. KL. 42: Hygienisk behandling; skjønnhetspleie, veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester. FR, ,

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WRITE ONCE RUN ANYWHERE ENDERMOLOGIE (730) Innehaver: LPG Systems, Valence, FR (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Mountain View, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinvare og dataprogramvare, instruksjonsmanualer for forannevnte varer; datamaskinvare og dataprogramvare til bruk i forbindelse med globalt datanettverk, instruksjonsmanualer for forannevnte varer; brannslukningsapparater. KL. 42: Tilveiebringelse av dataprogramvare som kan bli lastet ned fra et globalt datanettverk; distribusjon av dataprogramvare online over internett og world wide web; edb-programmering, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, utleie av datamaskiner, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskinvare og dataprogramvare, forannevnte tjenester også i forbindelse med globale datanettverk. (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Såper, kosmetikk, parfymevarer, eteriske oljer; kremer, melk og lotioner for kosmetisk hudpleie, shampooer, kremer og lotioner for kosmetisk hårpleie. KL. 10: Apparater for estetisk og/eller medisinsk massasje. KL. 42: Massasjetjenester, skjønnhetssalonger og - institutter, skjønnhetsspesialist-tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLEX (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 5: Hygieniske preparater og produkter (andre enn til toalettbruk) for kvinner; sanitetsbind, tamponger og truser for menstruasjon, truseinnlegg for hygienisk bruk. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EXPERIAN (730) Innehaver: Experian Ltd, Nottingham NG1 5HF, GB (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Drammensveien 852, 1372 Asker, NO (740,750) Fullmektig: Nycomed Pharma Holding AS, Varemerkeavdelingen, Postboks 614 Skøyen, 0212 Oslo KL. 5: Dietetiske produkter til vektreduksjon. KL. 29: Næringsmidler (dietetiske produkter) av animalsk opprinnelse, grønnsaker og hagebruksprodukter bearbeidet for konsumering og til bruk ved vektreduksjon. KL. 30: Vegetabilske næringsmidler (dietetiske produkter) bearbeidet for konsumering og til bruk ved vektreduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CERASTOP (730) Innehaver: Ceram Tools AS, Skipperg 4, 4611 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Magne Vindenes c/o Elkem ASA Patentavdelingen, Postboks 8040 Vågsbygd, 4675 Kristiansand S KL. 19: Keramiske materialer for bruk til forsterkning av komponenter som er utsatt for abrasiv slitasje. KL. 9: Computer hardware, computer software; computerprogrammer og computerdata innregistrert på kort, disker, kompaktdisker, computer-kassetter, EDBdisketter, CD-plater, kompaktplater, DVD-plater/ disketter, CD-rom, harddisk, optiske plater/disketter, magnetiske, optiske materialer eller komponenter; optiske eller magnetiske disker; innregistrerte bånd og kort, myke disketter; data om kunders livsstil systematisert i en database innregistrert på databærere, software for utforming, vedlikehold og utskrift av kart; kart lagret eller beskuet i elektronisk form; kredittbedømmelsessoftware; software til administrasjon av kredittregnskap; kredittstrategisoftware; software for forebygging og påvisning av svindel; kredittselskapssoftware; bedriftsinformasjonssoftware; software for kredittadministrasjon; software for behandling av søknader; software for kommersiell agentinformasjon; software for direkte markedsføring; kundemålrettet software; kundeprofilert software; software til rentelister; software for lokal markedsplanlegging; direkte markedsføringssoftware; software til annonsering; markedsinntrengingssoftware; software til informasjon om konkurrenter; understøttelsessoftware; kredittkonsultasjonssoftware; kredittsorteringssoftware; risikobedømmelsessoftware; software til prospektanalyse; detaljplasserings- og eiendomslokaliseringssoftware; kjøretøyinformasjonssoftware; kommunikasjonssoftware; databasebedømmelsessoftware; markedsanalysesoftware; firmaforskningssoftware; computer software innregistrert på databærere og publikasjoner i elektronisk form innregistrert på databærere tilført on-line fra databaser eller fasiliteter fremskaffet på globalt nettverk (inkludert nettområder); computer software og telekommunikasjonsapparater inkludert modemer for å etablere forbindelse til database og globalt nettverk; computer software til å muliggjøre søking av data. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); kart, inkludert kart av geografisk, demografisk og geodemografisk distribusjoner; detaljhandelskart og eiendomskart, trykksaker og trykte publikasjoner; papirbånd og kort til innspilling (for opptak) av dataprogrammer; skrivesaker og papirvarer. KL. 35: Forretningsundersøkelser og forretningskonsultasjonstjenester; forretningsinformasjonstjenester; selskapsinformasjonstjenester; informasjonstjenester angående firmaers og andre næringsdrivendes foretaksstabilitet; informasjonstjenester angående 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 firmaers og andre næringsdrivendes foretaksstabilitet; postkodeanalysetjenester; byråer for markedsanalyser; databehandlingtjenester, direkte markedsførings- og reklametjenester; analysering og behandling av postsvar på vegne av andre; annonseanalysetjenester; markedspenetrasjonsinformasjonstjenester; informasjon om konkurrenter; telemarkedsføringstjenester; telefonsvartjenester på vegne av andre; salgsfremmende tjenester; kundemålrettede tjenester; kundeprofilerte tjenester; informasjonstjenester, informasjonstjenester i forbindelse med stemmegiverlister; informasjonstjenester i forbindelse med offentlige registre/dokumenter; informasjonstjenester om påtatte navn og sammenslutninger; informasjonstjenester om bruk og registrering av kjøretøy; tjenester i forbindelse med analysering og innsamling av data angående forbrukernes livsstil; tjenester i forbindelse med analysering og innsamling av data i forbindelse med kunders verdier; lokale markedsplanleggingstjenester; utleie av lister over navn og telefonnumre; annonseringstjenester og tjenester i forbindelse med reklamering og publisering på vegne av andre og informasjonstjenester relatert til det forannevnte; forretningsinformasjonstjenester, alt fremskaffet on-line fra en datamaskindatabase eller globalt nettverk; innsamling av annonser til bruk som nettsider på globalt nettverk. KL. 36: Tjenester for kredittbyråer og kredittagenturer; tjenester for kredittkonsultasjon og finansrådgivning; kredittvurderingstjenester; tjenester for administrering av kredittregnskap; kredittstrategitjenester, tjenester i forbindelse med forbrukeres kreditthistorie; tjenester om tidligere uriktige kredittsøknader; kredittsorteringstjenester; prospektanalysetjenester; kredittverdighetsvurderingstjenester; risikovurderingstjenester; tjenester i forbindelse med plassering og posisjonering av detaljplassering på vegne av andre; evalueringstjenester angående detaljplassering; eiendomsrelaterte verdisettingstjenester (eiendomsmeglertjenester); informasjonstjenester relatert til finanser fremskaffet on-line fra en computerdatabase eller globalt nettverk; informasjonstjenester angående firmaers og andre næringsdrivendes kredittrisiko; firmaers betalingsoppførelsestjenester; opplysninger om kreditt og finansiering i forbindelse med kjøp av kjøretøy; eiendomsrelaterte verdisettingstjenester (takseringstjenester). KL. 38: Tjenester relatert til fremskaffelse av kommunikasjonsmuligheter for vurdering av databaser og annen informasjon lagret på datamaskiner; telekommunikasjon av informasjon (inkludert nettsider), telekommunikasjon; datamaskinprogram; elektroniske posttjenester; vurdering av telekommunikasjonstilgang og tilknytning til computerdatabaser og globalt nettverk. KL. 41: Trening og utdannelsestjenester relatert til computer software og hardware, forretningsinformasjonssystem, forretnings (firma-) undersøkelser, databehandling, direkte markedsføring og annonsering, kreditt- og finansanalyser og markedsanalyser. KL. 42: Utleie av tilgangstid til bruk av databaser og andre datamaskintjenester; utleie av computer hardware og software; tjenester for å rette datafeil og gjenopprette data etter datasammenbrudd; computeranalytiker og programmeringstjenester relatert til utforming, håndtering/administrasjon og utskrift av kart; datamaskinutleie; utforming og oppdragsskriving, alt for innsamling av nettsider på globalt nettverk; informasjon fremskaffet on-line fra en datamaskindatabase eller fra globalt nettverk; utforming av det globale nettvers nettsider. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: alfanett AS, Postboks 8, 1306 Bærum Postterminal, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PAQUETAGE (730) Innehaver: Lintch, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lærvarer; lær og imitasjoner av lær; varer laget av forannevnte materialer; bager, bager for camping; skolevesker, skoleransler; bæreseler for babyer; strandvesker, handlevesker; ryggsekker; håndvesker; reisevesker; plaggvesker for reiser; vesker med bandolærer; lommebøker; kortholdere og seddelbøker; dokumentmapper; notatblokketuier; punger, håndvesker; reisesett (lærvarer); kofferter; bokser og esker av lær eller lærimitasjoner; reisevesker; viltvesker (jakttilbehør); paraplyer; parasoller; lærimitasjoner. KL. 25: Klær; badedrakter; svømmedrakter; belter; morgenkåper; gensere; sokker; skjortebryst, jumpere; krave- og snippbeskyttere; strømpebukser, truser; undertøy; dresser; slips; skulderskjerf; gabardiner; pelser; hansker; vester; vanntette klær; skjørt; kapper; bukser; frakker; ytterfrakker; parkas; skinnforede frakker; pullovere; pyjamas; kjoler; forklær; strikkeplagg; uniformer; lagerfrakker; jakker; hodeplagg; hatter; bereter; luer; toga; fottøy; støvler for sport; espadrillos og sandaler; støvler; såler til fottøy; sko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHIPPER (730) Innehaver: Koninklijke PTT Nederland NV, Stationsweg 10, NL-9726 AC Groningen, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Datamaskiner og databehandlingsutstyr; magnetiske databærere; informasjonsbærere og - bærebølger, herunder korttilpassede informasjonsbærere og -bærebølger for identifikasjon-, kreditt- og betalingsformål, f.eks. betalingstransaksjoner, herunder forskuddbetalingstransaksjoner, relatert til telekommunikasjonstjenester, bankvirksomhet, elektronisk handel, innkjøp og bestillinger; dataprogrammer, herunder dataprogrammer i form av integrerte kretser (chips) på kortformede eller andre informasjonsbærere og -bærebølger; kombinasjoner av de forannevnte varer; informasjonsbærere og -bærebølger av papir, papp eller plast, identifikasjons-, kreditt- eller betalingskort for bruk kun i forbindelse med eller relatert til varene og tjenestene i klassene 9, 35, 36 og 42. KL. 16: Trykksaker, brosjyrer, kataloger, bruksanvisninger, trykt reklame- og annonsemateriell; alle de forannevnte varer for bruk kun i forbindelse med eller relatert til varene og tjenestene i klassene 9, 35, 36 og 42. KL. 35: Kontortjenester, annonse- og reklamevirksomhet, salgsfremmende virksomhet, forretnings- og bedriftsvirksomhet, utarbeidelse, utgivelse, utsendelse og publisering av annonser og reklametekster og reklamering og fremskaffing av varer og tjenester for tredjemenn; registrering, duplisering, komponering, sammensetting, summering, bestyring, håndtering, administrering, overføring eller systematisering av databaser, og av registreringer samt utnyttelse derav og av matematiske eller statistiske data; utføring av administrative aktiviteter for leverandører av de ovenfor nevnte varer og tjenester; forretnings- og bedriftsinformasjoner og -opplysninger; utførelse av markedsføringsaktiviteter; markedsundersøkelser; markedsstudier; undersøking og analysering av markeder; meningsmålinger, opinions- og gallupundersøkelser; reklame- og annonsebyråtjenester; reklamering, annonsering; utgivelse, utsendelse, spredning av reklameog annonsemateriell. KL. 36: Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; innvilging av kreditt, blant annet ved å utstede, utgi og utsende kreditt- og betalingskort; akseptering og autorisering av finansielle transaksjoner, også på vegne av tredjemenn, blant annet tjenester der brukeren, ved fremvisning av sitt kreditt- eller debitkort, eller etter akseptering av brukerens kort ved et elektronisk betalingssystem, blant annet en ledningsløs kortleser, eller etter identifikasjon på annen måte, kan kreve varer og/eller bruke tjenester der betaling skjer etter eller ikke, for eksempel ved debitering av telefonregningen og/eller automatisk oppsamling via bankkonto eller girokonto, og/eller ved å trekke fra beløpet fra kredittkortet; overføring av penger til tredjemenn innsamlet på vegne av dem; meglervirksomhet; megling i reklamering og annonsering. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonstjenester, enten beskyttet og/eller kodet eller ikke, slik som transport, lagring, behandling, utvikling og levering av informasjon og data, samt ha tilgjengelig den telekommunikasjonstruktur og datastruktur som er nødvendig derav for elektroniske betalingstransaksjoner ved informasjonsbærere og - bærebølger, herunder korttilpassede. KL. 42: Utarbeidelse, konstruering, installering, tilpassing, modifisering, ajourføring og oppdatering av dataprogrammer samt tilpassende, korrigerende, forbedrende og perfeksjonerende vedlikehold derav; forskning av markeder. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Koninklijke PTT Nederland NV, Stationsweg 10, NL-9726 AC Groningen, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Datamaskiner og databehandlingsutstyr; magnetiske databærere; informasjonsbærere og - bærebølger, herunder korttilpassede informasjonsbærere og -bærebølger for identifikasjon-, kreditt- og betalingsformål, f.eks. betalingstransaksjoner, herunder forskuddsbetalingstransaksjoner, relatert til telekommunikasjonstjenester, bankvirksomhet, elektronisk handel, innkjøp og bestillinger; dataprogrammer, herunder dataprogrammer i form av integrerte kretser (chips) på kortformede eller andre informasjonsbærere og -bærebølger; kombinasjoner av de forannevnte varer; informasjonsbærere og -bærebølger av papir, papp eller plast, identifikasjons-, kreditt- eller betalingskort for bruk kun i forbindelse med eller relatert til varene og tjenestene i klassene 9, 35, 36 og 42. KL. 16: Trykksaker, brosjyrer, kataloger, bruksanvisninger, trykt reklame- og annonsemateriell; alle de forannevnte varer for bruk kun i forbindelse med eller relatert til varene og tjenestene i klassene 9, 35, 36 og 42. KL. 35: Kontortjenester, annonse- og reklamevirksomhet, salgsfremmende virksomhet, forretnings- og bedriftsvirksomhet, utarbeidelse, utgivelse, utsendelse og publisering av annonser og reklametekster og reklamering og fremskaffing av varer og tjenester for tredjemenn; registrering, duplisering, komponering, sammensetting, summering, bestyring, håndtering, administrering, overføring eller systematisering av databaser, og av registreringer samt utnyttelse derav og av matematiske eller statistiske data; utføring av administrative aktiviteter for leverandører av de ovenfor nevnte varer og tjenester; forretnings- og bedriftsinformasjoner og -opplysninger; utførelse av markedsføringsaktiviteter; markedsundersøkelser; markedsstudier; undersøking og analysering av markeder; meningsmålinger, opinions- og gallupundersøkelser; reklame- og annonsebyråtjenester; reklamering, annonsering; utgivelse, utsendelse, spredning av reklameog annonsemateriell. KL. 36: Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; innvilging av kreditt, blant annet ved å utstede, utgi og utsende kreditt- og betalingskort; akseptering og autorisering av finansielle transaksjoner, også på vegne av tredjemenn, blant annet tjenester der brukeren, ved fremvisning av sitt kreditt- eller debitkort, eller etter akseptering av brukerens kort ved et elektronisk betalingssystem, blant annet en ledningsløs kortleser, eller etter identifikasjon på annen måte, kan kreve varer og/eller bruke tjenester der betaling skjer etter eller ikke, for eksempel ved debitering av telefonregningen og/eller automatisk oppsamling via bankkonto eller girokonto, og/eller ved å trekke fra beløpet fra kredittkortet; overføring av penger til tredjemenn innsamlet på vegne av dem; meglervirksomhet; megling i reklamering og annonsering. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonstjenester, enten beskyttet og/eller kodet eller ikke, slik som transport, lagring, behandling, utvikling og levering av informasjon og data, samt ha tilgjengelig den telekommunikasjonsstruktur og datastruktur som er nødvendig derav for elektroniske betalingstransaksjoner ved informasjonsbærere og - bærebølger, herunder korttilpassede. KL. 42: Utarbeidelse, konstruering, installering, tilpassing, modifisering, ajourføring og oppdatering av dataprogrammer samt tilpassende, korrigerende, forbedrende og perfeksjonerende vedlikehold derav; forskning av markeder. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TYTEX (730) Innehaver: Tytex A/S, Industrivej 21, DK-7430 Ikast, DK (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 5: Forbindingsstoffer i form av fikseringsbandasjer til hygieniske, kirurgiske og medisinske formål; hygienebenklær; absorberende underbukser til inkontinente; menstruasjonsbenklær. KL. 10: Støttebandasjer og støttebind; elastiske bandasjer; bandasjer (ortopediske) til ledd; støtterør og støttebukser til stomi- og urinposer; strømper til kirurgiske formål, støttestrømper. KL. 18: Dekkener for dyr; saldekkener; saltepper for hester. KL. 22: Poser av tekstilmateriale til emballasje. KL. 24: Stoffer til undertøy, metervarer som brukes til sårpleie og bandasje, metervarer til militærformål; elastisk vevet materiale; strikkvevde og vevde stoffer. KL. 25: Trikotasjevarer (bekledning); strikket bekledningsgjenstander; undertøy, herunder undertrøyer, underbukser, truser og underbenklær (bekledning); t- skjorter, strømper og strømpebukser; bleier av tekstiler. (730) Innehaver: Tytex A/S, Industrivej 21, DK-7430 Ikast, DK (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 5: Forbindingsstoffer i form av fikseringsbandasjer til hygieniske, kirurgiske og medisinske formål; hygienebenklær; absorberende underbukser til inkontinente; menstruasjonsbenklær. KL. 10: Støttebandasjer og støttebind; elastiske bandasjer; bandasjer (ortopediske) til ledd; støtterør og støttebukser til stomi- og urinposer; strømper til kirurgiske formål; støttestrømper. KL. 18: Dekkener for dyr; saldekkener; saltepper for hester. KL. 22: Poser av tekstilmateriale til emballasje. KL. 24: Stoffer til undertøy, metervarer som brukes til sårpleie og bandasje, metervarer til militærformål; elastisk vevet materiale; strikkvevde og vevde stoffer. KL. 25: Trikotasjevarer (bekledning); strikket bekledningsgjenstander; undertøy, herunder undertrøyer, underbukser, truser og underbenklær (bekledning); t- skjorter, strømper og strømpebukser; bleier av tekstiler. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORSTIL (730) Innehaver: Norstil AS c/o Styreformann Per Nordvald Sperre, Postboks 377, 6001 Ålesund, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Norstil AS c/o Styreformann Per Nordvald Sperre, Postboks 377, 6001 Ålesund, NO KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SNICKERS THE BIG ONE (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: Norstil AS c/o Styreformann Per Nordvald Sperre, Postboks 377, 6001 Ålesund, NO KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; sauser; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MARS THE BIG ONE CUNARD (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; sauser; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (730) Innehaver: Cunard Line Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og gullsmedvarer av eller overtrukket med edle metaller (unntatt knivsmedvarer, gafler og skjeer); juvelérvarer, smykker, edelstener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker, papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt; apparater og instrumenter for elektroniske spill andre enn slike tilpasset for bruk i forbindelse med TV-apparater; automatiske spill andre enn myntopererte og slike tilpasset for bruk i forbindelse med TVapparater. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RADIO BANDIT SVERRE BRAASTAD (730) Innehaver: Radio 1 Norge AS, Gjerdrumsveien 12, 0486 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ets. Tiffon SA, Jarnac, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KAYSWISS (730) Innehaver: K-Swiss Inc, Pacoima, CA , US (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Gudfjelløya ANS, 7898 Limingen, NO KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 Trondheim KL. 29: Kjøtt, fisk. KL. 39: Båttransport; guidevirksomhet; utleie av båter. KL. 41: Utleie av fiske- og jaktrettigheter. KL. 42: Utleie av hytter og hus; jordbruks- og skogbrukstjenester. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Delimar Holding ASA, Postboks 1069, 8001 Bodø, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen (730) Innehaver: K-Swiss Inc, Pacoima, CA , US (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 5: Medisinske tilsetninger for dyrefôr og veterinære preparater; preparater for vasking av husdyr, medisinske kremer og salver. KL. 6: Lenker av metall for hunder og kjæledyr. KL. 9: Hundefløyter. KL. 20: Kurver, kasser, reder og senger for kjæledyr. KL. 21: Bur for kjæledyr; børster, kammer og strigler for dyr. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatninger; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer; konfektyrer; spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver; salt og sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hage- og skogsprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; kattesand; næringsmidler til dyr; malt. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BUD (730) Innehaver: Anheuser-Busch Inc, 721 Pestalozzi Street, St. Louis, MO, US KL. 25: Klær og hodeplagg. KL. 32: Øl. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ELINDRA (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Postboks 4568 Torshov, 0404 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og dataprogrammer; utarbeiding, oppdatering og vedlikehold av datamaskiner og datamaskinprogramvare; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av websider til bruk på et globalt datanettverk; tjenester (som ikke inngår i andre klasser) tilbudt av organisasjoner til sine egne medlemmer. KL. 5: Medisinske og farmasøytiske preparater for å hindre og/eller lindre sykdommer og skader på sentralnervesystemet, mave- og tarmsykdommer, migrene og andre former for hodepine. US, , 75/

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Postboks 4568 Torshov, 0404 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og dataprogrammer; utarbeiding, oppdatering og vedlikehold av datamaskiner og datamaskinprogramvare; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av websider til bruk på et globalt datanettverk; tjenester (som ikke inngår i andre klasser) tilbudt av organisasjoner til sine egne medlemmer. (730) Innehaver: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Postboks 4568 Torshov, 0404 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og dataprogrammer; utarbeiding, oppdatering og vedlikehold av datamaskiner og datamaskinprogramvare; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av websider til bruk på et globalt datanettverk; tjenester (som ikke inngår i andre klasser) tilbudt av organisasjoner til sine egne medlemmer. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PORTICO (730) Innehaver: Business Travel International BV, Rijswijk, NL (730) Innehaver: Solex International (Thailand) Co Ltd, Bangkok, TH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 6: Nøkler; nøkleemner; hengelåser; dørbolter og boltelåser; rigellåser; reservehjullåser; dørbolter og boltelåser med håndtak; bildørlåser; sylinderlåser for dører; dørstengere; deler for dørlåser; pengeskap; pengeskrin; låser for kjøretøyer i form av støtdemperlåser, girlåser, bremse-clutch låser. KL. 12: Sykkellåser; rattlåser. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; utarbeidelse av forretningsrapporter, tilveiebringelse av forretningsinformasjon, datastyrt lagring og gjenfinning av forretningsinformasjon, databehandling og drift av databaser, organisering av utstillinger og messer for kommersielle formål og reklameformål. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; reisebyråvirksomhet; bestillingstjenester vedrørende reising; arrangement og reservasjon av reiser og turer på land, til sjøs og i luften; chartring av fly og luftfartøy; informasjon vedrørende alle forannevnte tjenester; tilveiebringelse av reiseinformasjon; utleie av kjøretøy; agenttjenester vedrørende leie og utleie av kjøretøy. KL. 42: Midlertidig innlosjering; reservasjonstjenester for hotellplass; bestillingstjenester vedrørende hotellplass; arrangement og reservasjon av hotellplass og fasiliteter for møter, seminarer, konferanser, utstillinger og messer; oversettelsestjenester; utleie av tilgangstid til databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HARDY (730) Innehaver: Saga Trading AS, Filipstadvn. 5, 0250 Oslo, NO KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MULTIPLECS (730) Innehaver: American Express Co, American Express Tower, World Financial Center, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRINERGY (730) Innehaver: Creo Products Inc, 3700 Gilmore Way, Burnaby, BC V5G 4M1, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vanlig arbeidsflyt- og RIP- (raster image processor) programvare for grafikkunstindustrien. US, , 75/637,976 (730) Innehaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430 Ås, NO KL. 16: Servietter, postkort, bordduker av papir. KL. 20: Bord, stoler, puter. KL. 21: Kaffekopper. KL. 24: Duker. KL. 28: Leker. KL. 30: Kaffe konditorvarer, kaker. KL. 35: Bistand ved ledelse av bedrifter, annonsevirksomhet, konsulentvirksomhet. KL. 42: Cafévirksomhet, konsulentvirksomhet. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: E-FREIGHT (730) Innehaver: E-track AS, Postboks 5284 Majorstua, 0351 Oslo, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Dan-Foam A/S, Holmelund 43, DK Aarup, DK KL. 10: Nakkeputer, puter og madrasser for medisinsk bruk. KL. 20: Sitte- og liggeunderlag, særlig nakkeputer, puter, madrasser, overmadrasser med trykkavlastende og varmefordelende mellomlag av skumstoff. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACCUGRAVE (730) Innehaver: Standex International Corp, 6 Manor Parkway, Salem, NH, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 40: Teksturering av former og støpeformer; gravering av former og støpeformer; materialbehandling for fremstilling av pregede og teksturerte utforminger på den indre overflaten av former og støpeformer; fremstilling av teksturer på trykkplater og transportbånd av rustfritt stål; spesialfremstilling av inngraverte stålpregede valser for fremstilling av teksturerte mønstre. (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 36: Deponering av varer i sikkerhetsskap. KL. 39: Spedisjonstjenester, nemlig registrering, gjenkjenning og overvåkning av varer; håndtering av frakt- og bagasjeprodukter inklusive reisebagasje; oppbevaring av frakt og reisebagasje. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: E-BAGGAGE (730) Innehaver: E-track AS, Postboks 5284 Majorstua, 0351 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 6: Containere (av metall), herunder reisecontainere for frakt og transport. KL. 18: Kofferter. KL. 20: Containere (ikke av metall), herunder reisecontainere for frakt og transport. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MONDO RINGKONTANT (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Merkelapper for bagasje; navneskilting og identifikasjonsbrikker; knapphullsmerker; bordkort, menykort, servietter, instruksjonskort; skrivesaker, trykksaker, bøker, almanakker; skilt, kalendere, fotografier, samlekort, klistremerker og album for klistremerker, klistremerker for støtfangere, byttekort; adressebøker, planleggere, skriveunderlag og skriveblokker; rutekart, veikart; male-, trykk- og tegnesett; manualer; tegninger, skisser, kart, plakater, linjaler, penner, skrivesaker og -tilbehør, instruksjons- og undervisningsmateriell; bruksanvisninger, håndbøker, ølbrikker; tegneserier, billedbøker, artikler til bruk for kunstnere, fargekritt, fettstifter, markeringstusjer, fargeblyanter, malerskrin, penner, blyanter, viskelær, pennaler, ringpermer, spiralblokker, notisbøker, bokomslag, bokmerker, skrivepapir, konvolutter, notatkort, gratulasjonskort, postkort, kladdebøker, notatblokker, memoblokker, dagbøker, engangsbleier, tavler, album, kontorrekvisita, papirduker, dekketøy av papir, kuvertbrikker av papir, papirservietter, borddekorasjoner av papir eller papp, kartong, papp og pappesker, papirkartong- eller pappmodeller, bilder, fotografier, aviser, tidsskrifter; tegneserier i form av tegninger eller andre verk for reproduksjon. KL. 30: Sjokolade; sjokolader; konfektyrer; kjeks; kaker; bakervarer; ris; risottoer og andre risretter; næringsmidler av korn samt kornbaserte næringsmidler, kornpreparater for bruk som føde for mennesker, pasta; te, kaffe, kaffeerstatning, kakao, drikkesjokolade, ferdiglagde drikker derav og bestanddeler for tillaging av slike drikker; snacks i form av ikke-søtede preparater laget av mel eller korn og inneholdende smakstilsetning, snacks i form av ikke-søtede preparater laget av mel eller korn og med fyll laget av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; pålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdigretter bestående hovedsakelig av korn, kornpreparater, ris eller pasta samt bestanddeler for tillaging av slike retter; sauser; spiseis, iskrem og frosne konfektyrer. (730) Innehaver: Telenor AS, Postboks 6701 St. Olavs plass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Mobiltelekommunikasjonsapparater; datalagringsog/eller dataprosesseringskort. KL. 38: Mobiltelefontjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Thai Agri Foods plc, Bangsaothong Samutprakan, TH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COSTCO (730) Innehaver: Price Costco International, Inc, 999 Lake Drive, Issaquah, WA 98027, US (730) Innehaver: Thai Agri Foods plc, Bangsaothong Samutprakan, TH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Sivilingeniør Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 3: Blekemidler, vaskemidler og andre midler for klesvask; mykningsmidler for klesvask; oppvaskmidler; preparater for rengjøring, polering, rensing og sliping; vaskemidler for glass; såper; parfymer; eteriske oljer; kosmetikk; kosmetiske preparater for bad; tannpussemidler; munnvann [ikke for medisinsk bruk]; antiperspiranter; deodoranter for personlig bruk; hårpleieprodukter; hårspray; sjampo; badegel; dusjsåper; håndlotion; håndkrem; kropps-lotion; lotion for kosmetisk bruk; våtservietter; servietter for baby; sandpapir. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærfe og vilt; hermetiserte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geléer; syltetøy; kompotter; egg; melk og melkeprodukter; ost; yoghurt; spiselige oljer og fett; skalldyr; ferdige retter; vegetabilske salater; blandet snacks; preparerte nøtter, nøtter med skall, nøtter uten skall; kandiserte nøtter; peanøttsmør; hermetiserte oliven; bearbeidede oliven; rosiner; konserverte bønner; tørkede bønner; bakte bønner; preparater for tilberedning av supper; supper. KL. 30: Kaffe; te; kakao; sukker; ris; mel og næringsmidler av korn; bakervarer; pasta; brød; godteriblandinger; ferdige retter; ferdige meksikanske retter i form av myke eller harde lefser fylt med kjøtt, grønnsaker og ost; kjøttpaier; paier; ravioli (pasta fylt med kjøtt); smørbrød; bakverk og konditorvarer; sukkertøy; sjokolade; is; honning; salt; sennep; eddik; sauser (krydder); krydder; pizza; popkorn; konditor-is; spise-is; yoghurt-is; iskrem. KL. 31: Jordbruks- og hagebruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; ubehandlede nøtter; frø; blomsterløker; levende planter og blomster, avkuttede blomster; næringsmidler for dyr; spiselige tyggegjenstander for dyr; hundekjeks; fuglemat; strø for dyr; kattesand. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; alkoholfrie drikker; sportsdrikker; drikkevann; andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker [unntatt øl]. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VENTUS KOMPRESSOR (730) Innehaver: Hankook Tire Co, Ltd, , Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, KR (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 12: Dekk; luftslanger for dekk til kjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRESINEX (730) Innehaver: Ares Trading SA, Vaumarcus, CH (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Midler til kropps- og skjønnhetspleie, eau de toilette, barbervann og -såpe, after shave, hårvann, parfymevarer, eteriske oljer, såper, tannpussemidler, neglelakk, neglepleiemidler, leppestifter, øyenbrynsstifter, mascara. KL. 6: Nøkkelskilt og nøkkelanheng av metall. KL. 9: Lyd- og bildebærere, nemlig kassetter, lydbånd, kompaktdisker og videokassetter; briller, brilleinnfatninger, brilleetuier, kompass. KL. 14: Ur og tilbehør til ur. DE, , /28 (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater inneholdende Desmopressin, en syntetisk analog til et hormon med virkning på nyrene for å kontrollere eller styre hyppig urinering. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Scandinavian Design Group AS, Postboks 2410 Solli, 0201 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. KL. 42: Strategisk design; emballasje design; industrielt design; grafisk formgivning; rådgivning for immateriell eiendomsrett; industridesign, industriell formgivning; interiørarkitekttjenester; interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); motedesigntjenester; tegning; utforming og utarbeidelse av forretningskjennetegn; varemerkebygging (branding). (730) Innehaver: Scandinavian Design Group AS, Postboks 2410 Solli, 0201 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. KL. 42: Strategisk design; emballasje design; industrielt design; grafisk formgivning; rådgivning for immateriell eiendomsrett; industridesign, industriell formgivning; interiørarkitekttjenester; interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); motedesigntjenester; tegning; utforming og utarbeidelse av forretningskjennetegn; varemerkebygging (branding). 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Kjell Furu, Postboks 70 Bogerud, 0694 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. (730) Innehaver: Navia ASA, Pirsenteret, 7005 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lyng & Co DA v/ Nils P. Jacobsen, Postboks 1494 Vika, 0116 Oslo KL. 7: Styreinnretninger for maskiner og motorer. KL. 9: Apparater og instrumenter til navigering av skip; navigasjonsinstrumenter; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for vanntilførsel. KL. 12: Styreanordninger for båter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Tjenester i forbindelse med drift av flyplasser; tjenester i forbindelse med inspeksjon av befordringsmidler. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; ingeniørvirksomhet; teknisk konsulentvirksomhet. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE GOD AND DEVIL SHOW (730) Innehaver: Mondo Media Corp, 125 Mississippi Street, 3rd Floor, San Fransisco, CA 94107, US (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Telefonvakten AS, H. N. Haugesgt. 50, 0481 Oslo, NO KL. 35: Kontortjenester; telefonsvartjenester for fraværende abonnenter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 41: Underholdning i form av animerte tegneserier. US, , 75/711,961 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HIGHRISER (730) Innehaver: Ergo Pluss AS, Postboks 193 Havik, 4551 Farsund, NO (730) Innehaver: The Prudential Insurance Company of America, Two Gateway Center, 17 th Floor, 100 Mulberry Street, Newark NJ , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 10: Ørelappstol og hvilestol, begge med elektrisk oppreisningsfunksjon og elektrisk ryggregulering. KL. 20: Ørelappstol og hvilestol, begge med elektrisk oppreisningsfunksjon og elektrisk ryggregulering. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Prima Villmarksliv AS, Postboks 247 Alnabru, 0314 Oslo, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk -og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Odd Jensrud, Landfalløya 50, 3023 Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Trykkerivirksomhet; grafisk formgiving. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VMAG (730) Innehaver: Hatteland Instrumentering ANS, Bjerkelundveien 3, 3440 Røyken, NO KL. 9: Kombinert spennings- og magnetisk sensor for deteksjon av aktive lavspenningskabler. (730) Innehaver: Marine Pharma AS, 2045 Leirsund, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Oljer for medisinske formål. 25

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Select Service Partner AS, Fridtjov Nansens veg, Administrasjonsriggen, 2060 Gardermoen, NO KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; sjokolade og søtsaker. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (730) Innehaver: The Supreme Holding ApS, Aldersrogade 6G, 2, DK-2100 København Ø, DK KL. 3: Parfymerivarer. KL. 9: Briller. KL. 25: Dameklær, fottøy, hodeplagg. DK, , VR

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Vans Inc, Shoemaker Avenue, Santa Fe Springs, CA 90670, US KL. 16: Dagbøker, bøker, kalendere, ringpermer, arkivmapper med strikk, blyanter og pennaler. KL. 18: Vesker og ryggsekker. (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 7: Motorer og deler til motorer for stasjonær anvendelse. KL. 9: Programmer for data- og tekstbehandling innregistrert på databærere; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; måle- og kontrollapparater og -instrumenter. KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, motorkjøretøyer og deler til slike, forbrenningsmotorer for motorkjøretøyer, koblinger og innretninger for kraftoverføring for motorkjøretøyer. KL. 36: Leasingfinansiering og utleie av motorkjøretøyer, skinnegående kjøretøyer, luft- og vannfartøyer. KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer, skinnegående kjøretøyer, luft- og vannfartøyer. KL. 42: Teknisk og/eller driftsvitenskapelig såvel som organisatorisk planlegging av verksteder for reparasjon og istandsettelse av motorkjøretøyer og motorer samt teknisk overvåkning av deres utstyr og utrustning, teknisk rådgivning og skjønnsutøvelse, ingeniørsvirksomhet (ekspertise), utarbeidelse og vedlikehold av databehandlingsprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VANS (730) Innehaver: Vans Inc, Shoemaker Avenue, Santa Fe Springs, CA 90670, US KL. 16: Dagbøker, bøker, kalendere, ringpermer, arkivmapper med strikk, blyanter og pennaler. KL. 18: Vesker og ryggsekker. DE, , /12 27

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: AS Laagendalsposten, Bekkedokk 3, 3600 Kongsberg, NO KL. 16: Aviser, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, informasjonsbyråer, pressebyråer, data-assistert overføring av beskjeder og bilder. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av tekster. (730) Innehaver: Quest International BV, Huizerstraatweg 28, NL-1411 GP Naarden, NL KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål; kjemiske produkter for bruk i fremstilling og konservering av matvarer; kjemiske preparater i form av søtningsstoffer, kjemiske sammensetninger for fremstilling av smakstilsetninger, emulgeringsmidler for matvarer; enzymer for industrielle formål; kjemiske produkter for bruk ved gjæring av alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikker; fettsyrer; gelatin for industrielle formål; oljer for bruk i konservering av matvarer; sakkarin; kjemiske proteiner og kulturer for bruk i fremstilling av matvarer, kjemiske preparater for bruk i fremstilling av parfymer, kosmetiske parfymer, kosmetikk og toalettpreparater; parfymerte eteriske oljer for bruk i fabrikasjon; kjemiske produkter for bruk i utforming av dufter; sprednings-, stabiliserings-, blekeog fuktemidler for industrielt bruk; rensemidler for industrielt bruk. KL. 3: Parfymer og eteriske oljer; kosmetikk- og toalettpreparater; deodoranter og transpirasjonshindrende preparater; parfymerte såper; blekepreparater for kosmetiske formål; rensemidler for husholdningen og preparater for klesvask; hårfjerningsmidler og hårfjerningspreparater og -stoffer; tannpussemidler; tannpasta; farger for kosmetiske formål; rensemidler for kosmetiske formål; eteriske essenser og oljer; smakstilsetninger for drikker i form av eteriske oljer; hårpleiepreparater; preparater for klesvask; leppestifter, hånd- og kroppskremer og -lotions; avsminkingspreparater; maskara, skjønnhetsmasker; rensepreparater for personlig bruk; neglepleiepreparater og -stoffer; manikyrsett; kosmetiske blyanter; avskallingspreparater for personlig bruk; barberingspreparater; bløtleggingspreparater for klesvask; flekkfjerningsmidler. 28

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 KL. 5: Luftoppfriskere, albuminholdige matvarer for medisinske formål; antiseptiske midler; terapeutiske preparater for badet; biosider; medisinerte konfekter og søtsaker; medisinerte matvarer; helse; næringsmidler; helsekost; næringsmiddeltilskudd; næringsmidler for spedbarn; dietetiske næringsmidler, drikker og stoffer for medisinsk bruk; medisinsk te; tann-pastiller, -slipemidler, -sement og -lakk; medisinerte såper, lotions og toalettpreparater; preparater og stoffer for behandling og motvirkning av akner og eksem; preparater og stoffer for motvirkning av rynker; preparater og stoffer for behandling av arr og arrvev og for behandling av utseende av arr og arrvev. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; smør, margarin, fersk ost, fersk krem, smørkrem, kjernemelk, yoghurt, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, ikke fruktsauser; krydderier; is; brød, kjeks, kaker, sjokolade og sjokoladebaserte drikker, iskrem, frossen yoghurt; smakstilsetninger for mat og drikker andre enn eteriske oljer; praliner; glukose og gluten for mat; maismel, malt og maltekstrakter for mat; majones; marsipan, nudler, havre, pasta, paier, pizza, popcorn potet smak, ris, riskaker, semule, sorbeter, soya, soyamel og soyasauser, stivelse for mat, sukker og andre naturlige søtningsstoffer; tykningsmidler for matlaging; hvetemel. KL. 31: Dyrefôr, næringsmidler til dyr; ikke-medisinske tilsetninger for dyrefôr; alger for menneske- og dyrekonsum; friske bønner, friske frukter, bær, nøtter, haveurter og grønnsaker; kokosnøtter; korn og såvarer; mais, havre, humle; rug, hvete; gjær for dyr. KL. 32: Øl; mineralvann og kullsyreholdig vann; ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og frukt- og grønnsaksjuicer; isotoniske drikker; preparater til fremstilling av drikker, ekstrakter til fremstilling av drikker; pulver og tabletter for å få drikker til å bruse. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QUEST (730) Innehaver: Quest International BV, Huizerstraatweg 28, NL-1411 GP Naarden, NL KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål; kjemiske produkter for bruk i fremstilling og konservering av matvarer; kjemiske preparater i form av søtningsstoffer, kjemiske sammensetninger for fremstilling av smakstilsetninger, emulgeringsmidler for matvarer; enzymer for industrielle formål; kjemiske produkter for bruk ved gjæring av alkoholholdige og ikke-alkoholholdige drikker; fettsyrer; gelatin for industrielle formål; oljer for bruk i konservering av matvarer; sakkarin; kjemiske proteiner og kulturer for bruk i fremstilling av matvarer, kjemiske preparater for bruk i fremstilling av parfymer, kosmetiske parfymer, kosmetikk og toalettpreparater; parfymerte eteriske oljer for bruk i fabrikasjon; kjemiske produkter for bruk i utforming av dufter; sprednings-, stabiliserings-, blekeog fuktemidler for industrielt bruk; rensemidler for industrielt bruk. KL. 3: Parfymer og eteriske oljer; kosmetikk- og toalettpreparater; deodoranter og transpirasjonshindrende preparater; parfymerte såper; blekepreparater for kosmetiske formål; rensemidler for husholdningen og preparater for klesvask; hårfjerningsmidler og hårfjerningspreparater og -stoffer; tannpussemidler; tannpasta; farger for kosmetiske formål; rensemidler for kosmetiske formål; eteriske essenser og oljer; smakstilsetninger for drikker i form av eteriske oljer; hårpleiepreparater; preparater for klesvask; leppestifter, hånd- og kroppskremer og -lotions; avsminkingspreparater; maskara, skjønnhetsmasker; rensepreparater for personlig bruk; neglepleiepreparater og -stoffer; manikyrsett; kosmetiske blyanter; avskallingspreparater for personlig bruk; barberingspreparater; bløtleggingspreparater for klesvask; flekkfjerningsmidler. KL. 5: Luftoppfriskere, albuminholdige matvarer for medisinske formål; antiseptiske midler; terapeutiske preparater for badet; biosider; medisinerte konfekter og søtsaker; medisinerte matvarer; helse; næringsmidler; helsekost; næringsmiddeltilskudd; næringsmidler for spedbarn; dietetiske næringsmidler, drikker og stoffer for medisinsk bruk; medisinske; tann-pastiller, -slipemidler, - sement og -lakk; medisinerte såper, lotions og toalettpreparater; preparater og stoffer for behandling og motvirkning av akner og eksem; preparater og stoffer for motvirkning av rynker; preparater og stoffer for behandling av arr og arrvev og for behandling av utseende av arr og arrvev. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; 29

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 geléer, syltetøy, kompotter; smør, margarin, fersk ost, fersk krem, smørkrem, kjernemelk, yoghurt, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, ikke fruktsauser; krydderier; is; brød, kjeks, kaker, sjokolade og sjokoladebaserte drikker, iskrem, frossen yoghurt; smakstilsetninger for mat og drikker andre enn eteriske oljer; praliner; glukose og gluten for mat; maismel, malt og maltekstrakter for mat; majones; marsipan, nudler, havre, pasta, paier, pizza, popcorn potet smak, ris, riskaker, semule, sorbeter, soya, soyamel og soyasauser, stivelse for mat, sukker og andre naturlige søtningsstoffer; tykningsmidler for matlaging; hvetemel. KL. 31: Dyrefôr, næringsmidler til dyr; ikke-medisinske tilsetninger for dyrefôr; alger for menneske- og dyrekonsum; friske bønner, friske frukter, bær, nøtter, haveurter og grønnsaker; kokosnøtter; korn og såvarer; mais, havre, humle; rug, hvete; gjær for dyr. KL. 32: Øl; mineralvann og kullsyreholdig vann; ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og frukt- og grønnsaksjuicer; isotoniske drikker; preparater til fremstilling av drikker, ekstrakter til fremstilling av drikker; pulver og tabletter for å få drikker til å bruse. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CEXV (730) Innehaver: Canon KK, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer, tonere; trykksverte, beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske og fotografiske apparater og instrumenter samt utstyr og deler hertil; reservedeler for utskriftsmaskiner, printere, telefaksapparater og for fotografiske, elektrostatiske og termiske kopieringsapparater så som fotoprosesserende tromler/kassetter/innsatser og fotoprosesserende enheter, elektriske ladere og fotoprosesserende enheter eller tromler/kassetter/innsatser med tonere; kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 30

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: 1 & 1 AG & Co KGaA, Elgendorfer Strasse 57, D Montabaur, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; skrivesaker og papirvarer; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføring av annonse- og reklameplass på Internet; kundeveiledning ved salg av annonse- og reklameplass på Internet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Programmering for datamaskiner. DE, , /35 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: 1 & 1 AG & Co KGaA, Elgendorfer Strasse 57, D Montabaur, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; skrivesaker og papirvarer; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsføring av annonse- og reklameplass på Internet; kundeveiledning ved salg av annonse- og reklameplass på Internet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Programmering for datamaskiner. DE, , /35 31

32 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JACK OF ALL TRADES (730) Innehaver: Studios USA Television Distribution LLC, 8800 Sunset Boulevard, West Hollywood, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskinvare og dataprogramvare; audio- og visuelle opptak i alle former; audio- og visuelle innspillinger og opptak i alle former, nemlig kassetter, bånd, cd-plater, fonogramplater, audio- og videobånd, cd-rom, spill, apparater som er tilpasset eller ment for bruk sammen med et fjernsynsapparat; dataspillutstyr inneholdende minneinnretninger, nemlig disker, spillapparater, inkludert spillapparater som har sitt eget display men også kan tilknyttes et fjernsynsapparat; håndholdte enheter for interaktive videospillprogrammer; briller og solbriller; elektroniske eller magnetisk aktiverte forhåndsbetalte telefondebet kort; magneter; interaktiv dataspillprogramvare nedlastet fra et globalt datanettverk. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer; aviser og periodiske tidsskrifter, bøker; penner, blyanter og pennaler; viskelær; gummistempler; overføringsbilder; overføringsbilder som kan påstrykes. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt; spillemaskiner; videospillmaskiner. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av fjernsynsprogrammer; teksting av fjernsynsserier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: AS Byggtjenester, Postboks 82, 2807 Hunndalen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bjerketvedt Ferdigplen AS, Kjølnes Ring 25, 3914 Porsgrunn, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 31: Naturlige gressplener. 32

33 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BURTON 3D (730) Innehaver: The Burton Corp, 80 Industrial Parkway, Burlington, VT 05401, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 28: Snowboard bindinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sunnmøringen AS, Postboks 123, 6001 Ålesund, NO KL. 16: Trykksaker/avis. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Texture Norge AS, 6401 Molde, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Aviser. KL. 35: Arbeidsformidling; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; rådgivningstjenester for forretningsledelse; analyse av kostnadspriser; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; faglige konsultasjoner om forretninger; utarbeidelse av lønningslister; forretningsopplysninger; forretningsinformasjoner; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll; utarbeidelse av skatteberegning; fjernsynsreklame; public relation (PRvirksomhet); gallupundersøkelser. KL. 36: Finansiell virksomhet; konsulentbistand i skattespørsmål; rådgivning i finansielle spørsmål. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; informasjon vedrørende utdannelse. KL. 42: Juridiske tjenester. MOSS AVIS (730) Innehaver: Moss Avis AS, Skoggt. 3, 1530 Moss, NO KL. 16: Aviser, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, informasjonsbyråer, pressebyråer, data-assistert overføring av beskjeder og bilder. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av tekster. 33

34 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FREDRIKSSTAD BLAD (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fredriksstad Blad AS, Postboks 143, 1601 Fredrikstad, NO KL. 16: Aviser, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, informasjonsbyråer, pressebyråer, data-assistert overføring av beskjeder og bilder. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av tekster. (730) Innehaver: Agilent Technologies Inc, 395 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94306, US KL. 9: Teste- og måleutstyr og -komponenter; kommunikasjonsutstyr og -komponenter; computer hardware og software; utstyr for kjemiske analyser; elektroniske komponenter; oscillatorer, signalgeneratorer, sveipegeneratorer, nettverks- og spektralanalyserere, strøm-/kraft-/effektmålere, håndholdte testmålere, elektroniske frekvenstellere/-målere, atomiske klokker, kromatografer, massespektromålere, lysemitterende dioder, optiske omkodere, optiske koplinger/muffer, dioder, integrerte kretser, gen-analyseringsutstyr, og deler og tilbehør til det forannevnte. KL. 10: Medisinsk utstyr, apparater og instrumenter; pasientovervåkningsutstyr, instrumenter for overvåking av mor og barn, fostere og opptaksinstrumenter, monitorer for nyfødte, åndedrettsapparater, gjenopplivingsapparater, kardiovaskulære apparater, ultralydbildeutstyr, sonder, skoper, blodtrykksapparater og tilbehør, blodtestingsapparater, defibrillatorer, omformere, kardiografer, elektrokardiografer, anestesiapparater, elektroder for medisinsk bruk, radiologiske apparater for medisinske formål, stetoskoper, og deler og tilbehør til det forannevnte. 34

35 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HITCHCOCK CHUMBO (730) Innehaver: Edelvrucht GmbH, Hubert-Underberg- Allee 1, D Rheinberg, DE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 32: Øl, mineral- og kullsyreholdig vann og alkoholfrie drikker, fruktdrikker og fruktsaft, saft og andre preparater for fremstilling av drikkevarer. (730) Innehaver: Chumbo.com Inc, Minneapolis, MN 55401, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogramvare, videoplater, DVD-plater, CD-ROM plater og handbøker for disse varer, inneholdende forhåndregistrerte programmer for varierte emner levert av andre skapere av programvare. KL. 42: EDB-programmering; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; forretningstransaksjoner, elektronisk detaljhandel via et globalt datanettverk vedrørende dataprogramvare; datamaskinbaserte online undersøkelser og online bestillingstjenester; datamaskinbaserte online undersøkelser og online bestillingstjenester vedrørende engros- og detaljdistribusjon av multimediaprodukter og dataprogramvare som CD-plater, disketter, CD-ROM og direkte digital overføring; online lagringstjenester for detalj- og engrossalg vedrørende et stort utvalg av dataprogramvare og varer, alt via et globalt datanettverk; online engros- og detaljdistribusjon av programvare ved direkte digital overføring via et globalt datanettverk. 35

36 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SFI (730) Innehaver: Visma ASA, Postboks 303 Skøyen, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Computer software og -hardware; dataprogrammer. KL. 16: Trykksaker; brukerveiledninger for computer software, -hardware og dataprogrammer; instruksjonsog undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 42: EDB-programmering; utvikling, design, oppdatering, vedlikehold og installasjon av databaser, dataprogrammer, computer software og hardware; brukerstøttetjenester i tilknytning til databaser, dataprogrammer, computer software og -hardware; teknisk konsulentvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: PC Master AS, Postboks 111, 4685 Nodeland, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Datamaskiner, databehandlingsutstyr og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Horizon Cosmetics Inc, c/o United Corporate Services Inc, 15 East Nth. St., Dover, DE 19901, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen (730) Innehaver: Port Authority AS, Karihaugveien 89, 1086 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Datamaskiner og dataprogrammer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Ajourføring, vedlikehold og utarbeidelse av dataprogrammer. KL. 3: Ikke-medisinske preparater til toalett og bad, nemlig parfymer, eau de toilette, såper, skrubbekrem til ansiktet, dusjgelé, kroppsvask, sjampo, balsam, ikkemedisinske preparater til håret, toalettprodukter mot transpirasjon og deodoranter til personlig bruk, fuktighetskrem til ansiktet og kropp, eteriske oljer, badeolje, kroppstalkum, kosmetiske preparater til soling av huden, barberingskrem, etterbarberingsvann, -geléer og -krem, potpourri, duftposer og deodoranter (ikke til personlig bruk). 36

37 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. SpA, Viale Amelia, 70, I Roma, IT KL. 5: Farmasøytiske produkter, dietetiske produkter for medisinsk bruk; dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk. KL. 30: Dietetiske produkter, ikke for medisinsk bruk og dietetiske næringsmidler ikke for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Biscuiterie Nantaise BN SA, Nantes, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Brød, kjeks, kaker, paier, flarn, terter, vafler, ostekaker, puddinger, bakverk og mørdeigskaker; sjokolade, konfekt og konfektyrer, preparater laget av korn og mel; is; desserter. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Viking Redningstjeneste AS, Konowsgt 1-3, 0133 Oslo, NO KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 39: Redningstjenester. 37

38 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EUNOSIA AIRCELL (730) Innehaver: Ericsson Telecomunicazioni SpA, 203, Via Anagnina, Roma, IT (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Reklame; forretningsledelse; forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; tjenester overfor publikum bestående av å utvelge og organisere tilbud og salg av varer og tjenester innen sektorene kommersiell teknologi og kommunikasjon. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Planlegging, ingeniørvirksomhet, design av hardware og software, inkludert spesialkompetanse til å administrere og overføre data, informasjon, transaksjoner og enhver form for forretningsstrøm; vitenskaplig og industriell forskning, evalueringer, estimering, undersøkelse og overvåking, teknisk rådgivning, teknologioverføringer, utvelgelse og anbefalinger av denne type varer og tjenester, tjenester overfor tredjemann hvor foran nevnte varer og tjenester tilveiebringes. (730) Innehaver: Trilogy Communications Inc, 2910 Highway 80 East, Pearl, MS 39208, US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 38

39 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT (730) Innehaver: Paramount Pictures Corp, 5555 Melrose Avenue, Los Angeles CA , US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; videoapparater, videobånd, videokassetter, digital video discs/digital versatile discs (DVD), videodisker, laserdisker (inkludert stråler, laser og/eller andre lyslesere), så vel som alle andre apparater for bruk sammen med video- og diskanordninger, apparater og instrumenter for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, video- og disk-tekstenheter, hologrammer, fremkalte kinematografiske filmer og fjernsynsfilmer og elektroniske, fotografiske, kinematografiske, fonografiske og kommunikasjons-instrumenter, -apparater og -utstyr og videospill. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; filmfremvisningstjenester; filmdistribusjon; videodistribusjon; utleie av videokassetter, videodisker, laserdisker, digital video discs/digitale versatile discs (DVD) og bånd inneholdende forhåndsinnspilte levende filmer, fjernsynsserier og levende filmer laget for fjernsyn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WASA KNECKS (730) Innehaver: Wasabröd AB, S Solna, SE KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, konditorvarer, konfektyrer, søtsaker, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COMPONENTA (730) Innehaver: Componenta OYj, World Trade Center Helsinki, Aleksanterinkatu, SF Helsinki, FI (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske metallkabler og tråd av metall; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall; metallrør og ledninger; sikkerhetsskap; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. KL. 40: Bearbeiding av materialer. 39

40 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KITCHENAID CLASSIC (730) Innehaver: Whirlpool Properties Inc, Benton Harbor, MI, US KL. 7: Elektriske banke-, mikse- og blandemaskiner for hjemmebruk og utstyr og tilbehør til slike maskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: The Pillsbury Co, 200 South 6th Street, Minneapolis, MN 55402, US KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; mel og melbaserte blandinger for kaker, brownies, hurtigbrød, desserter; gjærbrød, paiskorper; konsumferdige kaker og konfektyrer; nedkjølt og frossen deig; glasur på boks for kaker, pizza, nedkjølte kjeks, pannekaker og vaffelmiks; sirup for pannekaker, melkonfektyrer; preparater laget av korn til mat for mennesker, frosne pannekaker; frosne vafler. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KITCHENAID DELUXE (730) Innehaver: Whirlpool Properties Inc, Benton Harbor, MI, US KL. 7: Elektriske banke-, mikse- og blandemaskiner for hjemmebruk og utstyr og tilbehør til slike maskiner. 40

41 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SCANMAGNET TRUTH CALVIN KLEIN (730) Innehaver: Gabor Molnar, Torpstubben 64B, 1389 Heggedal, NO KL. 6: Varer av stål. KL. 7: Elektromagnetisk, elektropermanent, permanentmagnetisk løfteinnretning og løfteutstyr. KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 39: Transport av varer. KL. 42: Ingeniøraktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VALUE IMAGING (730) Innehaver: Andersen Worldwide Société Cooperative, Route de Pré-Bois 29, CH-1215 Genève 15, CH (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 35: Forretningsrådgivningstjenester knyttet til opprettelse, styring og verdimåling av et selskaps materielle og immaterielle aktiva, revisjon, regnskapsførsel, risikostyring og forretningsrapporteringstjenester knyttet til identifisering og verdisetting av forretningsaktiva. (730) Innehaver: Calvin Klein Trademark Trust, c/o Calvin Klein Inc, 205 West 39th Street, New York, NY 10018, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Ikke-medisinske toalett- og badpreparater, herunder parfyme, eau de parfum, eau de parfum spray, eau de toilette og eau de toilette spray, såper, dusjsåpe, kroppsvask, badkrystaller, milde eksfoliatorer, antiperspiranter og deodoranter for personlig bruk, eteriske oljer, massasjeoljer, bad- og kroppsoljer, lotion og krem for hånd og hud, kroppstalkum, solbeskyttende preparater for menn og kvinner, barbérkremer, etterbarberingslotion og -balsam, potpurri, duftposer og duftpreparater til interiørbruk, røkelsespinner, lintøysspray, vaskemidler for ømfintlige artikler. KL. 4: Stearinlys. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TIME DEFIANCE (730) Innehaver: Amway Corp, 7575 Fulton Street, East, Ada, MI , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Hudpleieprodukter, nemlig krem og lotion for ansikt og kropp. 41

42 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LEVÉE (730) Innehaver: Levée Strumpfwaren Vertriebs-GmbH, D Sinsheim, DE KL. 25: Strømpevarer, nemlig strømper, strømpebukser, strømpeholdere, sokker, små sokker, knestrømper, sportssokker, leggings, Capribukser og sykkelbukser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Safmarine (Pty) Ltd, 22 Riebeek Street, Cape Town, Western Cape, ZA KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. VICTORIA (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Terje Høili AS, Postboks 1421, 1602 Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; håndklær av tekstiler. SERVO-MED (730) Innehaver: Jan F. Andersen AS, Postboks 1132 Flattum, 3503 Hønefoss, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 10: Kirurgiske, medisinske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne, tenner, ortopediske artikler; suturmaterialer. 42

43 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VERSUS JETSPRESS (730) Innehaver: Gianni Versace SpA, Via Manzoni 38, Milano, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Kosmetikk, natt- og dagkremer, rensepreparater for pleie av ansiktet og kroppen, badeskum, barberskum, etterbarberingsvann, underlagsmake-up, neglelakk, deodoranter for menn og kvinner, hånd- og kroppssåper, hårshampoer og hårrensemidler, hårspray, tannpasta og dufter nemlig parfymer, toalettvann og eteriske oljer for personlig bruk for menn og kvinner. KL. 9: Optiske instrumenter, apparater og utstyr; briller, solbriller; brillerammer/innfatninger; monokler; lorgnetter; deler, tilbehør, komponenter og etuier for alle ovennevnte varer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner, håndvesker, lommebøker, reisegods, attachémapper, handlevesker, dokumentmapper, sportsbager, reisebager, håndbager, skuldervesker, antrekkbager for reise, nøkkeletuier, paraplyer, parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy, salmakervarer. KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn nemlig belter, frakker, regnfrakker, vester, bluser og pullovere, jakker, bukser, skjørt, kjoler, dresser, skjorter og linneter, T- trøyer, gensere, undertøy, sokker og strømper, hansker, slips, skjerf, hatter og luer, støvler, sko og tøfler. (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper. KL. 5: Desinfiserende, antibakterielle, antifungale og/ eller antiallergiske preparater, rensemidler og sprayer, kluter impregnert med et desinfiserende, antibakteriell, antifungal og/eller antiallergisk produkt. KL. 7: Rengjørings- og sprayapparater og -maskiner samt tilbehør, deler og komponenter til slike. KL. 16: Papirprodukter for husholdnings-, institusjonsog hygienisk bruk, herunder kjøkken- og badehåndklær, rengjøringskluter for husholdningsbruk, tørkeruller for kjøkken, engangskluter. KL. 21: Gjenstander til rengjøringsformål, kluter, flekkfjerningskluter, svamper, støvkluter, stålull, mopper, puter, børster og impregnerte støvkluter til engangsbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: L UMA (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. CH, , 07612/

44 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOLARNAIL RIS (730) Innehaver: Creative Nail Design Inc, Vista, CA, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Kosmetikk, herunder preparater for behandling av negler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOLAROIL (730) Innehaver: Creative Nail Design Inc, Vista, CA, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Kosmetikk, herunder preparater for behandling av negler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RADICAL SOLARNAIL (730) Innehaver: Creative Nail Design Inc, Vista, CA, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Kosmetikk, herunder preparater for behandling av negler. (730) Innehaver: IPA AS, Sandslikroken 124, 5254 Sandsli, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kursvirksomhet. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; utvikling og modellering av grafiske fremstillinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FREE2CONNECT (730) Innehaver: Tele2 AB, Box 62, S Kista, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Registrert datamykvare og -program; elektroniske apparater for bruk ved telekommunikasjon, sentralbord, nummersendere og personsøkere; elektroniske apparater for fjernstyring av signaler; sendere av elektroniske signaler; telefonsendere; telekommunikasjonssendere; elektroniske telefonbøker; datamykvare i form av programpakker, nemlig mykvareprogram innspilt på CDrom-plater; magnetiske og optiske databærere og -media, apparater for innspilling, opptak, sending eller gjengivelse av lyd, bilder eller data. KL. 38: Telekommunikasjon; informasjon om telekommunikasjon; utleie av telekommunikasjonsutstyr; datastøttet overføring av meldinger og bilder; elektronisk postoverføring; kommunikasjon via dataterminaler; TV-, radio- og kabel-tv-sendinger; personsøkertjenester. KL. 42: Vedlikehold, oppdatering, utforming av dataprogramvare; innhenting av datainformasjon; dataprogrammering; datasystemanalyser; utleie av tilgangstid på databaser; prosjekt- og planleggingstjenester relatert til utstyr for telekommunikasjon. 44

45 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Deler AS, Postboks 305 Økern, 0511 Oslo, NO (730) Innehaver: The House of Edgeworth Inc, Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 34: Sigarer, sigarillos, rulletobakk, pipetobakk, sigaretter, lightere, fyrstikker og artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ISOFIX (730) Innehaver: Leif Berland, c/o Berland Betong, 4355 Kvernaland, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 19: Forskaling for betong (ikke av metall); bygningsmaterialer (ikke av metall); reisverk for bygninger (ikke av metall). 45

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer