nr 13/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 13/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 13/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Montico Eva-Cecilie Finstad, c/o Grid Design 2013, Sandakerveien 24, Bygg C5, 0473 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (utenom øl), viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/000,284 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIMLAMBA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. Bangsue Chia Meng Rice Mill Co Ltd, 102 Soi Rimthangrotfai, Bangsue Sub-District, TH BANGSUE DISTRICT, BANGKOK, Thailand Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 30 Halvmalt ris, ris, dampet ris, knust ris, kokt ris og klebrig ris. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MERX TEAM Merx Team AB, Galvaniseringsgatan 5, SE GÖTEBORG, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse 8 Gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, - høvler og -maskiner. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 3

4 registrerte varemerker nr 13/14 kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 35 Oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene hva angår uedle metaller og legeringer av disse, bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall, materialer av metall for jernbanespor, ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer, maskiner, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/005,943 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hightail Inc, 1919 S. Bascom Avenue, 3rd Floor, US- CA95008 CAMPBELL, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; computer software for overføring av filer og data over internett, innenfor et selskap, og over forskjellige plattformer; computer software som gir brukere anledning til å sende, motta og spore digitale filer over internett, innenfor et selskap, og over forskjellige plattformer; computer software, nemlig samhandlingssoftware for deling og samhandling av data, informasjon, dokumenter, elektroniske filer, videoer, lyd, bilder, foto, kalendre, kontakter, oppgavedata, prosjektledelse og arbeidsforløp; computer software som tillater brukerne å publisere og dele data, informasjon, dokumenter, elektroniske filer, videoer, lyd, bilder, foto, kalendre, kontakter, oppgavedata, prosjektledelse og arbeidsforløp online; computer software som tillater brukerne å opprette, anmerke, kommentere, manipulere, redigere, og dele data, informasjon, dokumenter og filer; computer software som setter brukerne i stand til å utferdige kontrakter og andre juridiske dokumenter med bruk av elektronisk signatur; computer software til bruk for å synkronisere elektroniske filer over mobile og stasjonære computer plattformer; computer software som setter brukeren i stand til å kontrollere tilgang til, og med hvem de deler elektroniske filer og mapper; computer software som setter en hovedadministrator i stand til å gi tilgang til flere brukere via softwareapplikasjonen; computer software for integrering av computer software i multiple systemer, nettverk, og lag av databehandlingsteknologi; computer software for applikasjon og database integrasjon; computer software som tilveiebringer enhver og alle meta-data for enhver fil eller mappe lagret, delt, sendt eller på annen måte overført via et intranett, ekstranett eller et globalt datanettverk; søkemotor software som setter brukerne i stand til å søke i elektroniske filer eller mapper over enhver plattform innenfor eller utenfor et foretak. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ASP (Application Service Provider), nemlig tilveiebringe software til brukere for elektronisk overføring og sporing av bruker-generert media og data filer; software som en tjeneste (SAAS), nemlig tjenester som frembyr software som setter brukerne i stand til elektronisk å overføre og spore forsendelser av brukergenererte digitale filer til andre via et globalt computer nettverk, som tillater brukerne å opprette, anmerke, kommentere, manipulere, redigere og dele data, informasjon, dokumenter og filer, som tillater brukerne å utferdige kontrakter og andre juridiske dokumenter elektronisk med bruk av elektronisk signatur, som setter brukerne i stand til å kontrollere adgang til og med hvem de deler elektroniske filer og mapper, som tilveiebringer enhver og alle meta-data for enhver fil eller mappe lagret, delt, sent eller på annen måte overført via et intranett, ekstranett eller et globalt datanettverk, som setter en hovedadministrator i stand til å gi tilgang til flere brukere via software applikasjonen, og til bruk for å synkronisere elektroniske filer over mobile eller stasjonære computer plattformer; tilveiebringe et nettsted som fremviser teknologi som setter internett brukere i stand til å opprette, anmerke, kommentere, manipulere, redigere og dele andres dokumenter og filer; tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar computer software; applikasjonstjenestetilbyder med software for applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for integrasjon av computer software i multiple systemer, nettverk og lag av databehandlingsteknologi; datatjenester, nemlig integrasjon av computer software i multiple systemer, nettverk og lag av databehandlingsteknologi; datatjenester, nemlig integrasjon av private og offentlige nettsky miljøer; datatjenester, nemlig tilveiebringe søkemotorer for fremskaffelse av data fra et globalt computer nettverk; datatjenester, nemlig tilveiebringe søkeplattformer som setter brukerne i stand til å søke i elektroniske filer eller mapper over enhver plattform innenfor eller utenfor et foretak. 4

5 registrerte varemerker nr 13/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CALORWELL Calorflex AS, Bakkegata 6, 3208 SANDEFJORD, Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 8 Borestrenger Klasse 17 Rør og slanger av komposittmateriale og koblingsstykker dertil; Rør og slanger av komposittmateriale av kveilbar eller spolbar type; Rør og slanger av komposittmateriale for bruk i olje- og gassbrønner og annen undergrunnsbruk; Rør og slanger av komposittmateriale for bruk innen geotermikk, Rør (fleksible) ikke av metall; Koblingsrør; Rør til bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av olje- og gassbrønner og annen undergrunnsbruk; Rør, ikke av metall, for bruk for vannboaren varme Klasse 19 Rørledninger, ikke av metall; Rør (vann) ikke av metall; Rør for sentralvarmeanlegg (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EKEBERGPARKEN Oslo kommune Kulturetaten, Postboks 1453 Vika, 0116 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tumblr Inc, 35 East 21st Street, 6th Floor, US- NY10010 NEW YORK, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare for å muliggjøre opplasting, nedlasting, tilgang, registrering, posting, fremvisning, blogging, lenking, deling, eller på annen måte tilveiebringelse/forsyning av elektroniske medier eller informasjon via datamaskin, internett og andre kommunikasjonsnettverk; dataapplikasjonprogramvare for mobile kommunikasjonsenheter, nemlig programvare for å muliggjøre opplasting, nedlasting, tilgang, registrering, posting, fremvisning, blogging, lenking, deling, eller på annen måte tilveiebringelse/forsyning av elektroniske medier eller informasjon via datamaskin og kommunikasjonsnettverk; nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig tidsskrifter og publikasjoner med brukerdefinert innhold på områder av allmenn interesse; nedlastbar programvare for datamaskiner, bærbare håndholdte digitale elektroniske kommunikasjonsenheter, mobile kommunikasjonsenheter og kablede og trådløse kommunikasjonsenheter for sosial nettverkskommunikasjon; nedlastbar programvare i form av mobilapplikasjoner for bruk med datamaskiner, bærbare håndholdte digitale elektroniske kommunikasjonsenheter, mobile kommunikasjonsenheter samt kablede og trådløse kommunikasjonsenheter til opprettelse, deling, registrering og forsendelse av innhold og blogger på internett; verktøy for dateprogramvareutvikling; dataprogramvare for bruk som programmeringsgrensesnitt (API) for bruk i utvikling av annen applikasjonsprogramvare. Klasse 35 Annonsevirksomhet, reklamevirksomhet og markedsføringtjenester fremskaffet ved hjelp av indirekte metoder for markedsføringskommunikasjon, nemlig sosiale medier, søkemotormarkedsføring, markedsundersøkelser, internettmarkedsføring, mobil markedsføring, mobiltelefonmarkedsføring, blogging og andre former for passive, delbare eller virale kommunikasjonskanaler; annonse-, reklame- og katalogtjenester, nemlig promotering av andres tjenester ved tilveiebringelse/forsyning av nettsider med linker til andres webområder; on-line annonserings- og markedsføringstjenester for andre. Klasse 38 Datatjenester, nemlig tilveiebringelse/forsyning av online-fasiliteter for sanntids interaksjon mellom og blant brukere av datamaskiner, mobile og håndholdte datamaskiner samt kablede og trådløse 5

6 registrerte varemerker nr 13/14 kommunikasjonsenheter vedrørende temaer av allmenn interesse; telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av meldinger, tekst, multimediainnhold, musikk, videoer, lydinnhold, animasjoner og bilder via globalt datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av online kommunikasjonslinker som overfører nettstedbrukere til andre nettsteder; bildedelingstjenester mellom datamaskiner, nemlig elektronisk overføring av digitale bildefiler mellom internettbrukere; levering av digital musikk ved elektronisk overføring. Klasse 41 Elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering av andres online-arbeid relatert til elektroniske medier, multimediainnhold, videoer, filmer, bilder, tekst, fotografier, brukergenerert innhold samt tilrelatert informasjon via internett og andre kommunikasjonsnettverk om emner av allmenn interesse; online publisering av andres blogger; elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering online av andres tekster og grafiske arbeider med fokus på informasjon innen underholdning, utdanning, sosiale spørsmål, politikk, kulturelle temaer, økonomiske temaer og områder av vitenskapelig og allmenn interesse; publisering av elektroniske publikasjoner; online publiseringer og tidsskrifter, nemlig, blogger relatert til temaer av allmenn interesse; arrangering, organisering gjennomføring, og verskapsutøvelse av sosiale underholdningsbegivenheter. Klasse 42 Tilveiebringelse/forsyning online av ikke-nedlastbar programvare for sosiale nettverk og deling og forbruk av medier via internett; applikasjonstjenestetilbyder (ASP) med fokus på programvare som muliggjør, tilrettelegger eller forenkler opplasting, nedlasting, streaming, regitrering, posting, visning, blogging, lenking, deling eller på annen måte tilveiebringelse/forsyning av elektroniske medier eller informasjon via kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse/forsyning av midlertidig brukertilgang til ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner for sosial nettverkskommunikasjon, opprettelse av virtuelle samfunn, samt overføring av lyd, bilde, video, musikk, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; tilveiebringelse/forsyning av nettsted som presenterer teknologi som muliggjør å laste opp og dele video, musikk, bilder, tekst, grafikk og data; vedlikehold av blogger for andre; tilveiebringelse/forsyning av nettsamfunn der brukere kan dele informasjon, bilder, musikk og lyd- og videoinnhold, få tilbakemeldinger fra andre brukere, danne virtuelle samfunn, og engasjere seg i sosiale nettverk. Klasse 45 Internettbaserte sosiale nettverkstjenester som tillater brukere å kommunisere og dele, lagre, overføre, se på, vise og nedlaste tekst, bilder, lyd- og videoinnhold, og annet multimediamateriale; sosiale nettverks- og nettverksbyggingstjenester online; tilveiebringelse/forsyning av sosiale nettverks- og nettverksbyggings-webområder for underholdningsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DERMLITE 3GEN INC, Rancho Viejo Road, #104, US- CA92675 SAN JUAN CAPISTRANO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 10 Medisinske innretninger, nemlig batteridrevne illuminatorer med forstørrende effekt, for bruk i dermatologiske undersøkelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APPOMAT s Statsbaner AS, Prinsensgate 7-9, 0048 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Billettautomater, automatiske billettautomater, billett kansellerings-maskiner. Klasse 36 Utstedelse av elektronisk innregistrerte verdikort til bruk som reisebilletter. Klasse 39 Booking av billetter for reiser, utstedelse av reisebilletter, reisebillett-reservasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DORITOS JACKED PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, US-NY PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier; is; ferdig tilberedt snacks og snackmat bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, mais, frokostblandinger, eller kombinasjoner derav, inkludert maischips, tortillachips, pitachips, rischips, riskaker, riskjeks, kjeks, saltstenger, saltkringler, puffet snacks, poppet popkorn, kandisert popkorn, sukret popkorn, kandiserte peanøtter, sukrede peanøtter, dipsauser til snackmat, salsaer, snackbarrer, -stenger og -plater. 6

7 registrerte varemerker nr 13/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HIPPOKRATES KLINIKK Michael Ballke, Damstredet 8, 0177 OSLO, Klasse 44 Medisinske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROASTED RED REBEL PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, US-NY PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier; is; ferdig tilberedt snacks og snackmat bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, mais, frokostblandinger, eller kombinasjoner derav, inkludert maischips, tortillachips, pitachips, rischips, riskaker, riskjeks, kjeks, saltstenger, saltkringler, puffet snacks, poppet popkorn, kandisert popkorn, sukret popkorn, kandiserte peanøtter, sukrede peanøtter, dipsauser til snackmat, salsaer, snackbarrer, -stenger og -plater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KELLFRI Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, SE SKARA, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; gjerder, grinder og inngjerdinger og stengsel av metall; utstyr av metall for skogbruk, landbruk, Klasse 7 bygging, veiarbeid og hagebruk; sandspredere av metall; transportbokser av metall; forhøyningslemmer; pallgafler; redskapsfester; veiskraper, skuffer, ploger; foringsdispensere og foringsutsyr; jordbor; gressharvere, jordharvere og harvmatter; frontvekter; hydraulikk sylindere; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; motordrevne verktøy og redskaper; kraner; hydraulisk utstyr; gressklippere; feiemaskiner; sementblandere; aggregater; vannpumper; rotorkultivatorer; gress- og løvoppsamlere; jordfresere og jordvendere; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; jordbruksinnhøstingsmaskiner; snøfresere. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; traktorer; ATVer; kompaktlastere; gravemaskiner; trillebårer og motoriserte trillebårer; tilhengere; tipptilhenger, tippvogner, lastebiltipper, traktortipper; hjul; dyretransportsvogner og dyretransportstilhengere; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandel av maskiner og komponenter til skogbruk, landbruk, hagebruk og entreprenører; grossisthandel av maskiner og komponenter til skogbruk, landbruk, hagebruk og entreprenører; netthandel av maskiner og komponenter til skogbruk, landbruk, hagebruk og entreprenører; franchisetjenester relatert til omsetning av maskiner og komponenter til skogbruk, landbruk, hagebruk og entreprenører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/966,664 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP LIVING PROGRESS Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Tilveiebringe informasjon innen området for global bedriftstilhørighet, nemlig bedriftsetikk, offentlig policy og prinsipper, miljøarkitektur og bærekraft, miljømessig fotavtrykk av produkter og tjenester, resirkulering, miljømessig effektivitet i forretningsdrift og - operasjoner, etikk og regeloverholdelse, menneskerettigheter, sosialt ansvar i forsyningskjeden, kunde- og medarbeiderfortrolighet og -beskyttelse, ansettelsespolicy; tilveiebringe informasjon og nyheter innen området for forretningsvirksomhet; tilveiebringe informasjon innen området for globalt bærekraftige bedrifts- og forretningsløsninger; veldedig virksomhet, nemlig organisering og utvikling av programmer med sikte på å fremme allmenn og bedriftsintern bevissthet om og holdninger til global bedriftstilhørighet, nemlig bedriftsetikk, offentlig policy og prinsipper, miljøarkitektur og bærekraft, miljømessig fotavtrykk av produkter og tjenester, resirkulering, miljømessig effektivitet i forretningsdrift og -operasjoner, etikk og regeloverholdelse, menneskerettigheter, sosialt ansvar i forsyningskjeden, kunde- og medarbeiderfortrolighet 7

8 registrerte varemerker nr 13/14 og -beskyttelse, ansettelsespolicy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MARKBYGG Markbygg Intressenter i Bohuslän AB, Bultvägen 4, SE UDDEVALLA, Sverige Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 19 Bygninger, ikke av metall; Transportable boliger, ikke av metall; Transportable bygninger, ikke av metall; Prefabrikkerte bygninger, ikke av metall. Klasse 36 Forvaltningstjenester vedrørende fast eiendom; Utleie av bygninger; Eiendomsmeglervirksomhet; Salg av bygninger, tomter, fast eiendom, villaer, boliger, fritidsboliger og leiligheter; Klasse 37 Bygge- og anleggsvirksomhet; Rådgivning og prosjektledelse i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet og bygninger; Oppføring/bygging av overbygninger, veier og fast eiendom; Utføring av grunnarbeider; Reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet; Installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TORKILDSEN & CO Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS, Postboks 2884 Solli, 0230 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GEOALIGN C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, US-NJ07974 MURRAY HILL, USA Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 10 Medisinske instrumenter og apparater, nemlig katetre, en posisjonerings- og sporingskomponent av katetersystem, og deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen We Norwegians GRANE DESIGN Tove Beate Grane, Vikeshovden 1, 5709 VOSS, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS, Postboks 2884 Solli, 0230 OSLO, LISE KATHRINE MO, c/o Advokatfirma Torkildsen & Co AS, Postboks 2884 Solli, 0230 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 45 Juridiske tjenester. 8

9 registrerte varemerker nr 13/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen G-Fix Norebo AS, Liamyrane 10, 5828 BERGEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 1 Lim og kjemiske produkter til industrielle formål. Klasse 17 Tetningsmateriale; fugemasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRAMART Artistorganisasjonen Gramart, Kirkegt 5, 0153 OSLO, Klasse 35 Bedriftsrådgivning, lobbyvirksomhet for forretningsformål. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, konserter. Klasse 45 Juridiske tjenester; politisk lobbyvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: (180) Registreringen FLÅMSBANA Flåm Utvikling AS, Postboks 42, 5742 FLÅM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Skrivesaker; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HARTMAN Hartman Enterprises BV, Goolkatenweg 55, NL- 7521BE ENSCHEDE, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 18 Parasoller. Klasse 20 Møbler; hagemøbler; puter for hagemøbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Differ Cookstoves AS, Storgt 26, 0184 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; biomasse-brensel; lys og veker for Klasse 9 lys. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet og solenergi; solcellesystemer; solceller; solcellepaneler; solcellemoduler; halvledere; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd ogbilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; ovner; kokeovner; solcelle-lamper; vannrensingsinstallasjoner; vannrensingsfiltre. Klasse 16 Emballasje av kartong eller papir (ikke opptatt i andre klasser); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); poser for emballasje (av papir eller plast); folier for emballasje. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); kokeutstyr. Klasse 35 Salg og distribusjon av ovner, kokeovner, solcellelamper, vannrensingsinstallasjoner, vannrensingsfiltre, husholdnings- og kjøkkenredskaper, kokeutstyr, 9

10 registrerte varemerker nr 13/14 solcellesystemer herunder solceller, solcellepaneler, solcellemoduler og halvledere (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ITRAFUNGOL Elanco Animal Health Ireland Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay, IE- DUBLIN, Irland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater, nemlig et antifungal for veterinært bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NYXX Handelskompaniet AS, Bøleveien 208, 3713 SKIEN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 25 Klær, sportsklær, hansker, votter, hodeplagg, fottøy. Klasse 35 Salg av klær, sportsklær, hansker, votter, hodeplagg, fottøy; salgsfremmende tjenester og markedsføring vedrørende klær, sportsklær, hansker, votter, hodeplagg, fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen smøllene AS, Postboks 293 Nesttun, 5853 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/001,495 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FASVYKA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. 10

11 registrerte varemerker nr 13/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/001,491 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FASVYKE Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KASHMIR CROWN BAKERIES KCB Holdings Ltd, P.O. Box 3251, AE- DUBAI, De forente arabiske emiratene Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, frosne, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljsalg av varer på området næringsmidler, snacks, kjøtt, fjærkre og vilt, frukt og grønnsaker, oljer og fett, konserverte matvarer, pikkels, mat og drikke, meieriprodukter, konfektyrvarer, kaker, spiseis, frosne konfektyrvarer og alkoholfrie drikker. Klasse 43 Tjenester vedrørende tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/032,206 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE CHEMISTRY INSIDE INNOVATION Celanese International Corp, 222 W. Las Colinas Blvd., Suite 900N, US-TX75039 IRVING, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 1 Monomerer brukt ved fremstilling av maling, emalje, belegg, klebemidler, rengjøringsmidler og vaskemidler; eddiksyre for fremstilling av vinylacetat monomerer; eddiksyre og anhydrid; etanol, alkohol, brennstoff, naturgass, biobrennstoff, fornybare brennstoff; industriell etanol brukt ved fremstilling av løsningsmidler; ubehandlet plast, termoplastiske polymerer, fiberforsterket termoplast, termoherdede polymerer, polyetylen, polyoksymetylen, polyestere, polyfenylen sulfid, flytende krystallpolymerer, polysykloheksylen dimetylen terftalat, UHMW-PE polymerer, acetal kopolymerer, syntetiske konstruksjonsresiner; ubehandlede kopolymer plast; etylen vinyl acetat (EVA) kopolymerer; polymeremulsjoner; vinylacetat, vinyl acetat kopolymerer og akrylbaserte polymeremulsjoner brukt ved fremstilling av klebemidler, bindemidler, maling, fargestoffer, belegg, primere, filmer, tepper, papir, nonwoven-produkter, bygningsmaterialer, matvarebelegg, og fiberbindinger; kunstige søtningsmidler; konserveringsmidler; acetat, ikke-prosessert celluloseesterpolymer, og klebemidler. Klasse 34 Celluloseacetatstry benyttet i fremstilling av sigarettfiltre; råfibre, nemlig celluloseacetatfibre i form av stry benyttet i fremstillingen av sigarettfiltre; filtre for sigaretter, tobakkfiltre Klasse 40 Brennstoff- og oljeraffineringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TEACHME Anita Fjelldal, Spars vei 18 A, 3138 SKALLESTAD, Klasse 15 Musikkinstrumenter. 11

12 registrerte varemerker nr 13/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SE, 2013/03012 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Direkt Chark i Göteborg AB, Malmsjøgatan 8, SE GØTEBORG, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt inkludert slaktevarer; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/001,485 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FYLAMDO Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAMSUNG TRIANGLE DESIGN Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 11 Luftkondisjoneringsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STROMOLOL Amneal Pharmaceuticals LLC, 1 New England Avenue, US-NJ08854 PISCATAWAY, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske produkter. GING AS, Torggata 43, 2317 HAMAR, Klasse 32 Alkoholfrie drikkevarer. 12

13 registrerte varemerker nr 13/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HEIMEBRENT AS, Kleppevegen 72, 2680 VÅGÅ, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Brennevin, Brennevin og likører for fordøyelsen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MALONEY'S Terra Ltd, Institute Road, IE- BAILIEBORO, CO. CAVAN, Irland Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 33 Alkoholholdige drikkevarer (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jahn Aamodt Design, Postboks 25 Råel, 3113 TØNSBERG, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 20 Møbler; barnemøbler, stellebord, bord, stoler; deler og utstyr til forannevnte varer; puter, madrasser. Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; dyner; dynetrekk, trekk for puter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HVEEM NORD ØSTRE AS, Hveemsvegen 34, 2850 LENA, Klasse 31 Friske grønnsaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOXY Marriott International, Inc, Fernwood Road, US- MD20817 BETHESDA, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 35 Franchise tjenester, det vil si, tilby bistand til bedriftsforvaltning i etablering og drift av hoteller, restauranter, nattklubber, barer, spa, rekreasjons- og treningsfasiliteter, detaljhandel, og leiligheter; bedriftsforvaltningstjenester, i forbindelse med forvaltning og drift av hoteller, restauranter, nattklubber, barer, spa, rekreasjons- og treningsfasiliteter, detaljhandel, leiligheter, leilighetskomplekser, konferansesentre, og timeshare feriesteder for andre; detaljvarehandel av gaveartikler og dagligvarer; forretningssentertjenester, det vil si utleie av kontormaskiner og kontorutstyr, og tilby kopierings-, tekstbehandlings- og budtjenester, og salg av kontorutstyr; bedriftsvirksomhetskonsultasjonstjenester; tilby fasiliteter til bruk av kontorutstyr og maskiner; bedriftadministrasjonstjenester; forretningsmøteplanleggingstjenester; tilby sammenkomst- og konferansefasiliteter for forretningsmøter. Klasse 41 Tilby underholdning, sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangere konferanser og organisere utstillinger for kulturelle formål og utdanningsformål; casinotjenester; spilltjenester; kabarettjenester; nattklubbtjenester; tilrettelegging for billetter og reservasjoner av show og andre underholdningseventer; helse og treningssentertjenester, det vil si, tilby tjenester, 13

14 registrerte varemerker nr 13/14 fasiliteter, instruksjon og utstyr til områder innen trening og fysisk mosjon; tilby tjenester, fasiliteter, instruksjon og utstyr til områder innen tennis, svømmebasseng, rekreasjonsaktiviteter, sykling, golf, vannsport, ridning, ski, tilgang til stranden og offisielle arrangementer; golfklubb, golfbane og golfinstruksjonstjenester; bryllupsplanleggingstjenester; arrangementsplanlegging og forvaltningstjenester. Klasse 43 Hotelltjenester; restaurant, catering, bar- og loungetjenester; feriested og losjitjenester; tilbyder av universalfasiliteter for møter, konferanser og utstillinger; tilbyder av bankett og offisielle arrangementsfasiliteter for spesielle anledninger; og reservasjonstjenester for hotellopphold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/017,243 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZAMLIFID Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Thule Sweden AB, Box 69, SE HILLERSTORP, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Trailere, slepevogner, hengere og tilhengere; overtrekk til trailere, slepevogner, hengere og tilhengere samt rammeverk for de forannevnte overtrekk. Klasse 39 Utleie av trailere, slepevogner, hengere og tilhengere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/022,636 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IMSTRATUS Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIDDELTHON INNOVASJON, Storevigbakken 28B, 4100 JØRPELAND, Klasse 9 Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, herunder: Håndfrisett for telefoner. Høretelefoner. Mikrofoner. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Herunder: Forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]. Teknisk forskning. Industridesign. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/004,702 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLACKSTREAM National Oilwell Varco LP, 7909 Parkwood Circle Drive, US-TX77036 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Verktøy og maskiner for olje- og gassleting, -utvinning og -produksjon. Klasse 9 Måleutstyr og -enhet for olje- og gassbrønner, samt deler dertil. 14

15 registrerte varemerker nr 13/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/025,283 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP CONTROL ZONE Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datamaskiner; bærbare datamaskiner; dataperiferiutstyr; datamus; datamus i form av en trackpad (styreflate); datamus, nemlig touchpads (styreflater); dataperiferiutstyr i form av musematter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/022,872 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIFAZRA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BODYLAB NutriNord v/rasmus Thorup Andersen, Plastvænget 3 D, DK-9560 HADSUND, Danmark Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAIPI COCONUT Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, US-NY10022 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; personlige pleieprodukter, nemlig hud- og kroppsvaskepreparater, hårpleiepreparater, fuktighetskremer for kropp og hud, lotioner og kremer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/031,601 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP VERTICA SOLO Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datavarehussoftware for bruk i administrasjon av data og informasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen flatmap(oslo) ARKTEKK AS, Langkaia 1, 0150 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll 15

16 registrerte varemerker nr 13/14 av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nær druen opplevelser AUTENTICO AS, Postboks 197, 1326 LYSAKER, Unico Pure Wine AS, c/o Autentico AS, Postboks 197, 1326 LYSAKER, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker; vin. Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; salg og markedsføring av vin og andre alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CCS Healthcare AB, Box 10054, SE BORLÄNGE, Sverige L-O Lundquist Patentbyrå AB, Box 80, SE KARLSTAD, Sverige Klasse 3 Kosmetiske preparater for hudpleie; preparater for hårpleie Klasse 5 Farmasøytiske preparater for hudpleie; farmasøytiske preparater for hårpleie; bakteriedrepende farmasøytiske preparater; kjemiske preparater for farmasøytisk bruk; farmasøytiske preparater for dyr; farmasøytiske og veterinære preparater (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PHARMADONE AS, Terrasseveien 6, 1369 STABEKK, Klasse 5 Analgetika, farmasøytiske produkter, kjemiske farmasøytiske produkter og preparater, kjemiske preparater til farmasøytisk bruk, legemidler for humanmedisin, narkotika, smertestillende midler. Klasse 42 Kjemiske analyser, kjemisk forskning, forskning og utvikling av nye produkter, kvalitetskontroll. Klasse 44 Farmasøyttjenester i form av reseptblanding, helsetjeneste, konsultasjon i farmasøytiske spørsmål, rehabilitering av stoffmisbrukere, sykepleietjenester. Norfilm AS, Postboks 522, 3412 LIERSTRANDA, Klasse 35 Produsering av reklamefilmer Klasse 41 Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer Fotografering Videofilming Filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; fotografering; videofilming. 16

17 registrerte varemerker nr 13/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Swedish Match North Europe AB, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snus- og tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GETRAW Getraw AB, Holmgårdsgatan 5, SE MALMÖ, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, fryste, tørrede og tilberedte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; behandlede nøtter; tørkede frukter; melkedrikker; smakstilsatte melkedrikker. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatninger; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer og godsaker; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger), krydderier, krydder, is; næringsmidler inneholdende sjokolade som hovedingrediens; næringsmidler inneholdende kakao (som hovedingrediens); smørbare sjokoladepålegg; smørbare pålegg fremstilt av sjokolade og nøtter; sjokolade; sjokoladegodter; sjokoladegodter med fyll; sjokoladegodsaker; sjokoladetrekk; sjokoladeovertrukne frukter (godsaker); sjokoladeovertrukne macadamianøtter (godsaker); sjokoladeovertrukne nøtter (godsaker); sjokoladeovertrukne nougatstenger; sjokoladeprodukter; næringsmidler i form av snackmat, inkludert i denne klassen; snackmat hovedsakelig bestående av godter; snackstenger og -plater bestående av sjokolade; snackstenger og -plater inneholdende en blanding av korn, nøtter og tørrede frukter (godsaker); snackstenger og -plater inneholdende tørret frukt (godsaker); snackbiter inneholdende nøtter (godsaker); kaker; sjokolade i form av praliner; sjokoladebaserte produkter; sjokoladedrikkpreparater og -produkter med nøttesmak; sjokoladebaserte ernæringskaker, ferdige til å bli spist; sjokolade; smørbare sjokoladepålegg for bruk på brød; sjokoladebaserte drikker; sjokoladetrøffel; sjokoladeprodukter; mandler med sjokoladeovertrekk (godsaker); sjokoladedrikker; sjokoladedrikker inneholdende melk; sjokoladedrikker, ikke basert på meieriprodukter eller grønnsaker; kakaobaserte kremer i form av smørbare pålegg; søte pålegg (honning); smørbare pålegg fremstilt av sjokolade og nøtter; nøttegodsaker; sauser inneholdende nøtter. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter, vekster og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PURELY PAMPERING Unilever N.V., Weena 455, NL-3013AL ROTTERDAM, Nederland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Såpe; medisinsk såpe; rengjøringsmidler; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleiepreparater; sjampoer og balsam; hårfargemidler; hårstylingprodukter; ikkemedisinske toalettpreparater; bade- og dusjpreparater; hudpleiepreparater; oljer, kremer og lotions for huden; barberingspreparater; preparater for bruk før og etter barbering; cologne; preparater for hårfjerning; solbrunings- og solbeskyttelsespreparater; kosmetikk; sminke og make-up fjerningspreparater; vaselin; leppepleieprodukter; talkum; bomullsvatt for kosmetiske formål, vattpinner for kosmetiske formål; impregnerte eller forhåndsfuktede renseputer, kluter eller våtservietter med personlig rense- eller kosmetisk lotion; skjønnhetsmasker, ansiktsmasker. 17

18 registrerte varemerker nr 13/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GANSITO Grupo Bimbo SAB de CV, Prol. Paseo de la Reforma #1000, MX-CP01210 COL. PEÑA BLANCA SANTA FE OBREGÓN, Mexico Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeertatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MODILAC SODILAC, 68, rue de Villiers, FR LEVALLOIS- PERRET, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; pulvermelk og melk for spedbarn og mindreårige; ernærings- og kosttilskudd for mennesker, særlig spedbarn og mindreårige; drikker beriket med vitaminer og mineraler; ernæringsdrikker. Klasse 29 Melk og melkeprodukter, nemlig vitaminberiket melk, smakstilsatt melk, meieridesserter, yoghurter; spiselige oljer og fett; smør; oster; melkedrikker (melkedominert). Klasse 30 Kakao; mel og preparater laget av kornprodukter; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sauser; ostesauser. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Satinder Vir Singh, Bilittkroken 47, 1279 OSLO, Klasse 44 Tannlegebehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZARUZIB Merck Sharp & Dohme Corp, One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EXPEDIUM VERSE DePuy Synthes Inc, 700 Orthopaedic Drive, US- IN46581 WARSAW, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 10 Spinalimplantater av kunstige materialer; kirurgiske instrumenter for bruk med spinalimplantater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROMEISTER AKADEMIET Mekonomen AB, Box 6077, SE KUNGENS KURVA, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 18

19 registrerte varemerker nr 13/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdigretter; pizza. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EXTRA Norsk Tipping AS, 2325 HAMAR, Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 SANDEFJORD, Klasse 41 Lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja Giga-Byte Technology Co., Ltd., No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien Dist., TW-231 NEW TAIPEI CITY, Taiwan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Hovedkort og skjermkort for datamaskiner. Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdigretter; pizza. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 19

20 registrerte varemerker nr 13/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROOFTOP GARDEN Altia Plc, Porkkalankatu 22, FI HELSINGFORS, Finland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). HSS TRANSPORT AS, Eivind Lychesvei 21 C, 1338 SANDVIKA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; bilverksteder. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEV.CON ApS, Sindalsvej 5 A, DK-8240 RIISKOV, Danmark Bech-Brunn Advokatfirma, Langelinie Allè 35, DK-2100 KØBENHAVN Ø, Danmark Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen E A Smith AS, Postboks 9410 Sluppen, 7493 TRONDHEIM, Vogt & Wiig Advokatfirma Trondheim AS, Postboks 1280 Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av stål og metall; transportable hus av stål og metall; materialer av stål og metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av stål og metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av stål og metall (isenkramvarer); metall- og stålrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet i form av tjenester relatert til produksjon, leveranse, bearbeiding og prøving av stål, metall, rør og armering til bygg, industri og anleggsbransje, samt installasjon, reparasjon og vedlikehold av slike produkter, samt teknisk bistand i denne forbindelse, med unntak for tjenester relatert til oljeboring, vannboring, gruvedrift og konstruksjoner i denne forbindelse. Klasse 40 Bearbeiding av materialer. Klasse 42 Rådgivning, forskning og utvikling relatert til produksjon, leveranse, bearbeiding og prøving av stål, metall, rør og armering til bygg, industri og anleggsbransje, samt installasjon, reparasjon og vedlikehold av slike produkter, samt teknisk bistand i denne forbindelse, med unntak for tjenester relatert til oljeboring, vannboring, gruvedrift og konstruksjoner i denne forbindelse. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 11/05-2005.03.14 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer