nr 13/ NO årgang 104 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 13/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Rettskraftige avgjørelser fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 13/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Montico Eva-Cecilie Finstad, c/o Grid Design 2013, Sandakerveien 24, Bygg C5, 0473 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (utenom øl), viner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/000,284 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIMLAMBA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 5 Farmasøytiske preparater for bruk for mennesker. Bangsue Chia Meng Rice Mill Co Ltd, 102 Soi Rimthangrotfai, Bangsue Sub-District, TH BANGSUE DISTRICT, BANGKOK, Thailand Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 30 Halvmalt ris, ris, dampet ris, knust ris, kokt ris og klebrig ris. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MERX TEAM Merx Team AB, Galvaniseringsgatan 5, SE GÖTEBORG, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse 8 Gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, - høvler og -maskiner. Klasse 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 3

4 registrerte varemerker nr 13/14 kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 35 Oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene hva angår uedle metaller og legeringer av disse, bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall, materialer av metall for jernbanespor, ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer, maskiner, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/005,943 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hightail Inc, 1919 S. Bascom Avenue, 3rd Floor, US- CA95008 CAMPBELL, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; computer software for overføring av filer og data over internett, innenfor et selskap, og over forskjellige plattformer; computer software som gir brukere anledning til å sende, motta og spore digitale filer over internett, innenfor et selskap, og over forskjellige plattformer; computer software, nemlig samhandlingssoftware for deling og samhandling av data, informasjon, dokumenter, elektroniske filer, videoer, lyd, bilder, foto, kalendre, kontakter, oppgavedata, prosjektledelse og arbeidsforløp; computer software som tillater brukerne å publisere og dele data, informasjon, dokumenter, elektroniske filer, videoer, lyd, bilder, foto, kalendre, kontakter, oppgavedata, prosjektledelse og arbeidsforløp online; computer software som tillater brukerne å opprette, anmerke, kommentere, manipulere, redigere, og dele data, informasjon, dokumenter og filer; computer software som setter brukerne i stand til å utferdige kontrakter og andre juridiske dokumenter med bruk av elektronisk signatur; computer software til bruk for å synkronisere elektroniske filer over mobile og stasjonære computer plattformer; computer software som setter brukeren i stand til å kontrollere tilgang til, og med hvem de deler elektroniske filer og mapper; computer software som setter en hovedadministrator i stand til å gi tilgang til flere brukere via softwareapplikasjonen; computer software for integrering av computer software i multiple systemer, nettverk, og lag av databehandlingsteknologi; computer software for applikasjon og database integrasjon; computer software som tilveiebringer enhver og alle meta-data for enhver fil eller mappe lagret, delt, sendt eller på annen måte overført via et intranett, ekstranett eller et globalt datanettverk; søkemotor software som setter brukerne i stand til å søke i elektroniske filer eller mapper over enhver plattform innenfor eller utenfor et foretak. Klasse 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ASP (Application Service Provider), nemlig tilveiebringe software til brukere for elektronisk overføring og sporing av bruker-generert media og data filer; software som en tjeneste (SAAS), nemlig tjenester som frembyr software som setter brukerne i stand til elektronisk å overføre og spore forsendelser av brukergenererte digitale filer til andre via et globalt computer nettverk, som tillater brukerne å opprette, anmerke, kommentere, manipulere, redigere og dele data, informasjon, dokumenter og filer, som tillater brukerne å utferdige kontrakter og andre juridiske dokumenter elektronisk med bruk av elektronisk signatur, som setter brukerne i stand til å kontrollere adgang til og med hvem de deler elektroniske filer og mapper, som tilveiebringer enhver og alle meta-data for enhver fil eller mappe lagret, delt, sent eller på annen måte overført via et intranett, ekstranett eller et globalt datanettverk, som setter en hovedadministrator i stand til å gi tilgang til flere brukere via software applikasjonen, og til bruk for å synkronisere elektroniske filer over mobile eller stasjonære computer plattformer; tilveiebringe et nettsted som fremviser teknologi som setter internett brukere i stand til å opprette, anmerke, kommentere, manipulere, redigere og dele andres dokumenter og filer; tilveiebringe midlertidig bruk av online ikke-nedlastbar computer software; applikasjonstjenestetilbyder med software for applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for integrasjon av computer software i multiple systemer, nettverk og lag av databehandlingsteknologi; datatjenester, nemlig integrasjon av computer software i multiple systemer, nettverk og lag av databehandlingsteknologi; datatjenester, nemlig integrasjon av private og offentlige nettsky miljøer; datatjenester, nemlig tilveiebringe søkemotorer for fremskaffelse av data fra et globalt computer nettverk; datatjenester, nemlig tilveiebringe søkeplattformer som setter brukerne i stand til å søke i elektroniske filer eller mapper over enhver plattform innenfor eller utenfor et foretak. 4

5 registrerte varemerker nr 13/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CALORWELL Calorflex AS, Bakkegata 6, 3208 SANDEFJORD, Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 8 Borestrenger Klasse 17 Rør og slanger av komposittmateriale og koblingsstykker dertil; Rør og slanger av komposittmateriale av kveilbar eller spolbar type; Rør og slanger av komposittmateriale for bruk i olje- og gassbrønner og annen undergrunnsbruk; Rør og slanger av komposittmateriale for bruk innen geotermikk, Rør (fleksible) ikke av metall; Koblingsrør; Rør til bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon av olje- og gassbrønner og annen undergrunnsbruk; Rør, ikke av metall, for bruk for vannboaren varme Klasse 19 Rørledninger, ikke av metall; Rør (vann) ikke av metall; Rør for sentralvarmeanlegg (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EKEBERGPARKEN Oslo kommune Kulturetaten, Postboks 1453 Vika, 0116 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 16 Papir, papp, ikke opptatt i andre klasser, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tumblr Inc, 35 East 21st Street, 6th Floor, US- NY10010 NEW YORK, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare for å muliggjøre opplasting, nedlasting, tilgang, registrering, posting, fremvisning, blogging, lenking, deling, eller på annen måte tilveiebringelse/forsyning av elektroniske medier eller informasjon via datamaskin, internett og andre kommunikasjonsnettverk; dataapplikasjonprogramvare for mobile kommunikasjonsenheter, nemlig programvare for å muliggjøre opplasting, nedlasting, tilgang, registrering, posting, fremvisning, blogging, lenking, deling, eller på annen måte tilveiebringelse/forsyning av elektroniske medier eller informasjon via datamaskin og kommunikasjonsnettverk; nedlastbare elektroniske publikasjoner, nemlig tidsskrifter og publikasjoner med brukerdefinert innhold på områder av allmenn interesse; nedlastbar programvare for datamaskiner, bærbare håndholdte digitale elektroniske kommunikasjonsenheter, mobile kommunikasjonsenheter og kablede og trådløse kommunikasjonsenheter for sosial nettverkskommunikasjon; nedlastbar programvare i form av mobilapplikasjoner for bruk med datamaskiner, bærbare håndholdte digitale elektroniske kommunikasjonsenheter, mobile kommunikasjonsenheter samt kablede og trådløse kommunikasjonsenheter til opprettelse, deling, registrering og forsendelse av innhold og blogger på internett; verktøy for dateprogramvareutvikling; dataprogramvare for bruk som programmeringsgrensesnitt (API) for bruk i utvikling av annen applikasjonsprogramvare. Klasse 35 Annonsevirksomhet, reklamevirksomhet og markedsføringtjenester fremskaffet ved hjelp av indirekte metoder for markedsføringskommunikasjon, nemlig sosiale medier, søkemotormarkedsføring, markedsundersøkelser, internettmarkedsføring, mobil markedsføring, mobiltelefonmarkedsføring, blogging og andre former for passive, delbare eller virale kommunikasjonskanaler; annonse-, reklame- og katalogtjenester, nemlig promotering av andres tjenester ved tilveiebringelse/forsyning av nettsider med linker til andres webområder; on-line annonserings- og markedsføringstjenester for andre. Klasse 38 Datatjenester, nemlig tilveiebringelse/forsyning av online-fasiliteter for sanntids interaksjon mellom og blant brukere av datamaskiner, mobile og håndholdte datamaskiner samt kablede og trådløse 5

6 registrerte varemerker nr 13/14 kommunikasjonsenheter vedrørende temaer av allmenn interesse; telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av meldinger, tekst, multimediainnhold, musikk, videoer, lydinnhold, animasjoner og bilder via globalt datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av online kommunikasjonslinker som overfører nettstedbrukere til andre nettsteder; bildedelingstjenester mellom datamaskiner, nemlig elektronisk overføring av digitale bildefiler mellom internettbrukere; levering av digital musikk ved elektronisk overføring. Klasse 41 Elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering av andres online-arbeid relatert til elektroniske medier, multimediainnhold, videoer, filmer, bilder, tekst, fotografier, brukergenerert innhold samt tilrelatert informasjon via internett og andre kommunikasjonsnettverk om emner av allmenn interesse; online publisering av andres blogger; elektroniske publiseringstjenester, nemlig publisering online av andres tekster og grafiske arbeider med fokus på informasjon innen underholdning, utdanning, sosiale spørsmål, politikk, kulturelle temaer, økonomiske temaer og områder av vitenskapelig og allmenn interesse; publisering av elektroniske publikasjoner; online publiseringer og tidsskrifter, nemlig, blogger relatert til temaer av allmenn interesse; arrangering, organisering gjennomføring, og verskapsutøvelse av sosiale underholdningsbegivenheter. Klasse 42 Tilveiebringelse/forsyning online av ikke-nedlastbar programvare for sosiale nettverk og deling og forbruk av medier via internett; applikasjonstjenestetilbyder (ASP) med fokus på programvare som muliggjør, tilrettelegger eller forenkler opplasting, nedlasting, streaming, regitrering, posting, visning, blogging, lenking, deling eller på annen måte tilveiebringelse/forsyning av elektroniske medier eller informasjon via kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse/forsyning av midlertidig brukertilgang til ikke-nedlastbare programvareapplikasjoner for sosial nettverkskommunikasjon, opprettelse av virtuelle samfunn, samt overføring av lyd, bilde, video, musikk, fotografiske bilder, tekst, grafikk og data; tilveiebringelse/forsyning av nettsted som presenterer teknologi som muliggjør å laste opp og dele video, musikk, bilder, tekst, grafikk og data; vedlikehold av blogger for andre; tilveiebringelse/forsyning av nettsamfunn der brukere kan dele informasjon, bilder, musikk og lyd- og videoinnhold, få tilbakemeldinger fra andre brukere, danne virtuelle samfunn, og engasjere seg i sosiale nettverk. Klasse 45 Internettbaserte sosiale nettverkstjenester som tillater brukere å kommunisere og dele, lagre, overføre, se på, vise og nedlaste tekst, bilder, lyd- og videoinnhold, og annet multimediamateriale; sosiale nettverks- og nettverksbyggingstjenester online; tilveiebringelse/forsyning av sosiale nettverks- og nettverksbyggings-webområder for underholdningsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DERMLITE 3GEN INC, Rancho Viejo Road, #104, US- CA92675 SAN JUAN CAPISTRANO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 10 Medisinske innretninger, nemlig batteridrevne illuminatorer med forstørrende effekt, for bruk i dermatologiske undersøkelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APPOMAT s Statsbaner AS, Prinsensgate 7-9, 0048 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Billettautomater, automatiske billettautomater, billett kansellerings-maskiner. Klasse 36 Utstedelse av elektronisk innregistrerte verdikort til bruk som reisebilletter. Klasse 39 Booking av billetter for reiser, utstedelse av reisebilletter, reisebillett-reservasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DORITOS JACKED PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, US-NY PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier; is; ferdig tilberedt snacks og snackmat bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, mais, frokostblandinger, eller kombinasjoner derav, inkludert maischips, tortillachips, pitachips, rischips, riskaker, riskjeks, kjeks, saltstenger, saltkringler, puffet snacks, poppet popkorn, kandisert popkorn, sukret popkorn, kandiserte peanøtter, sukrede peanøtter, dipsauser til snackmat, salsaer, snackbarrer, -stenger og -plater. 6

7 registrerte varemerker nr 13/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HIPPOKRATES KLINIKK Michael Ballke, Damstredet 8, 0177 OSLO, Klasse 44 Medisinske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROASTED RED REBEL PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, US-NY PURCHASE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier; is; ferdig tilberedt snacks og snackmat bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, mais, frokostblandinger, eller kombinasjoner derav, inkludert maischips, tortillachips, pitachips, rischips, riskaker, riskjeks, kjeks, saltstenger, saltkringler, puffet snacks, poppet popkorn, kandisert popkorn, sukret popkorn, kandiserte peanøtter, sukrede peanøtter, dipsauser til snackmat, salsaer, snackbarrer, -stenger og -plater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KELLFRI Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, SE SKARA, Sverige Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; gjerder, grinder og inngjerdinger og stengsel av metall; utstyr av metall for skogbruk, landbruk, Klasse 7 bygging, veiarbeid og hagebruk; sandspredere av metall; transportbokser av metall; forhøyningslemmer; pallgafler; redskapsfester; veiskraper, skuffer, ploger; foringsdispensere og foringsutsyr; jordbor; gressharvere, jordharvere og harvmatter; frontvekter; hydraulikk sylindere; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; motordrevne verktøy og redskaper; kraner; hydraulisk utstyr; gressklippere; feiemaskiner; sementblandere; aggregater; vannpumper; rotorkultivatorer; gress- og løvoppsamlere; jordfresere og jordvendere; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; jordbruksinnhøstingsmaskiner; snøfresere. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; traktorer; ATVer; kompaktlastere; gravemaskiner; trillebårer og motoriserte trillebårer; tilhengere; tipptilhenger, tippvogner, lastebiltipper, traktortipper; hjul; dyretransportsvogner og dyretransportstilhengere; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandel av maskiner og komponenter til skogbruk, landbruk, hagebruk og entreprenører; grossisthandel av maskiner og komponenter til skogbruk, landbruk, hagebruk og entreprenører; netthandel av maskiner og komponenter til skogbruk, landbruk, hagebruk og entreprenører; franchisetjenester relatert til omsetning av maskiner og komponenter til skogbruk, landbruk, hagebruk og entreprenører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/966,664 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP LIVING PROGRESS Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Tilveiebringe informasjon innen området for global bedriftstilhørighet, nemlig bedriftsetikk, offentlig policy og prinsipper, miljøarkitektur og bærekraft, miljømessig fotavtrykk av produkter og tjenester, resirkulering, miljømessig effektivitet i forretningsdrift og - operasjoner, etikk og regeloverholdelse, menneskerettigheter, sosialt ansvar i forsyningskjeden, kunde- og medarbeiderfortrolighet og -beskyttelse, ansettelsespolicy; tilveiebringe informasjon og nyheter innen området for forretningsvirksomhet; tilveiebringe informasjon innen området for globalt bærekraftige bedrifts- og forretningsløsninger; veldedig virksomhet, nemlig organisering og utvikling av programmer med sikte på å fremme allmenn og bedriftsintern bevissthet om og holdninger til global bedriftstilhørighet, nemlig bedriftsetikk, offentlig policy og prinsipper, miljøarkitektur og bærekraft, miljømessig fotavtrykk av produkter og tjenester, resirkulering, miljømessig effektivitet i forretningsdrift og -operasjoner, etikk og regeloverholdelse, menneskerettigheter, sosialt ansvar i forsyningskjeden, kunde- og medarbeiderfortrolighet 7

8 registrerte varemerker nr 13/14 og -beskyttelse, ansettelsespolicy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MARKBYGG Markbygg Intressenter i Bohuslän AB, Bultvägen 4, SE UDDEVALLA, Sverige Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, Klasse 19 Bygninger, ikke av metall; Transportable boliger, ikke av metall; Transportable bygninger, ikke av metall; Prefabrikkerte bygninger, ikke av metall. Klasse 36 Forvaltningstjenester vedrørende fast eiendom; Utleie av bygninger; Eiendomsmeglervirksomhet; Salg av bygninger, tomter, fast eiendom, villaer, boliger, fritidsboliger og leiligheter; Klasse 37 Bygge- og anleggsvirksomhet; Rådgivning og prosjektledelse i forbindelse med bygge- og anleggsvirksomhet og bygninger; Oppføring/bygging av overbygninger, veier og fast eiendom; Utføring av grunnarbeider; Reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet; Installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TORKILDSEN & CO Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS, Postboks 2884 Solli, 0230 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GEOALIGN C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, US-NJ07974 MURRAY HILL, USA Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 10 Medisinske instrumenter og apparater, nemlig katetre, en posisjonerings- og sporingskomponent av katetersystem, og deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen We Norwegians GRANE DESIGN Tove Beate Grane, Vikeshovden 1, 5709 VOSS, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS, Postboks 2884 Solli, 0230 OSLO, LISE KATHRINE MO, c/o Advokatfirma Torkildsen & Co AS, Postboks 2884 Solli, 0230 OSLO, Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse 45 Juridiske tjenester. 8

9 registrerte varemerker nr 13/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen G-Fix Norebo AS, Liamyrane 10, 5828 BERGEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 1 Lim og kjemiske produkter til industrielle formål. Klasse 17 Tetningsmateriale; fugemasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRAMART Artistorganisasjonen Gramart, Kirkegt 5, 0153 OSLO, Klasse 35 Bedriftsrådgivning, lobbyvirksomhet for forretningsformål. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, konserter. Klasse 45 Juridiske tjenester; politisk lobbyvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: (180) Registreringen FLÅMSBANA Flåm Utvikling AS, Postboks 42, 5742 FLÅM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Skrivesaker; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HARTMAN Hartman Enterprises BV, Goolkatenweg 55, NL- 7521BE ENSCHEDE, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 18 Parasoller. Klasse 20 Møbler; hagemøbler; puter for hagemøbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Differ Cookstoves AS, Storgt 26, 0184 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; biomasse-brensel; lys og veker for Klasse 9 lys. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet og solenergi; solcellesystemer; solceller; solcellepaneler; solcellemoduler; halvledere; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd ogbilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; ovner; kokeovner; solcelle-lamper; vannrensingsinstallasjoner; vannrensingsfiltre. Klasse 16 Emballasje av kartong eller papir (ikke opptatt i andre klasser); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); poser for emballasje (av papir eller plast); folier for emballasje. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); kokeutstyr. Klasse 35 Salg og distribusjon av ovner, kokeovner, solcellelamper, vannrensingsinstallasjoner, vannrensingsfiltre, husholdnings- og kjøkkenredskaper, kokeutstyr, 9

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 41/10-2010.10.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer