nr 50/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 50/15-2015.12.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 50/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Oppheving av varemerkeregistrering Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Opphør av lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 50/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARCTIC MASCOT KJELL OLAV NILSEN, Postboks 1213, 9262 TROMSØ, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt;biljardbord Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAVETS HELTER Yngvar Andreas Aagaard, Værret 25, 8373 BALLSTAD, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 29 Bacon; drikker av melk eller hovedsakelig av melk; ferdigretter helt eller primært bestående av fjærkre; ferdigretter helt eller primært bestående av kjøtt; fisk [ikke levende]; fisk, konservert; fiskefileter; fiskehermetikk; fiskemousse; fiskeprodukter; fjærkre [kjøtt]; fløte [melkeprodukter]; fruktbasert snacks; hummer, ikke levende; kjøtt; kjøtt, konservert; kreps, ikke levende; meieriprodukter; melk; oster; østers, ikke levende; saltet fisk; saltet kjøtt; syltet frukt; syltetøy; vilt; yoghurt. Klasse 35 Import- og eksportagenturer. Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen kjøtt, fisk og andre fødevarer som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer i et varemagasin, supermarked eller fysisk butikk. Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen kjøtt, fisk og andre fødevarer som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer via postordrekatalog eller telefonordre. Å, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer innen kjøtt, fisk og andre fødevarer som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer en på nettside for handel med slikt vareutvalg. Klasse 41 Museumsdrift [fremvisning, utstilling]; organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; skriving av tekster [andre enn for reklameformål]; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAGORAMA TISTA SENTER AS, c/o BDO ASStorgata 18, 1776 HALDEN, Klasse 18 Håndvesker. Lommebøker. Klasse 35 Salg av motevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEATS ONE Beats Electronics, LLC, 8600 Hayden Place, US- CA90232 CULVER CITY, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjons- og telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe online elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger mellom datamaskinbrukere vedrørende media, musikk, video, film, bøker og fjernsyn; lyd- og audiovisuell kringkasting og overføring av data og av informasjon via elektroniske kommunikasjonsnettverk, lokale og globale datanettverk og trådløse kommunikasjonsnettverk; strømming av lyd- og 3

4 registrerte varemerker nr 50/15 audiovisuelt innhold via elektroniske kommunikasjonsnettverk, lokale og globale datanettverk og trådløse kommunikasjonsnettverk; webcasting-tjenester; tilveiebringe online chatte-rom for sosial nettverksbygging; tilgangstjenester for telekommunikasjons; tilveiebringe telekommunikasjonstilgang til nettsider; tilveiebringe telekommunikasjonstilgang og koblinger til databaser, registre og kataloger via internett og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe tilgang til online søkbare databaser av tekst-, data-, bilde-, lyd-, videoog multimedieinnhold; kommunikasjonstjenester, nemlig matching av brukere for overføring av musikk, video- og lydopptak via kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe telekommunikasjonstilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk, for overføring eller mottak av lyd-, video eller multimedieinnhold; overføring av digitalt lyd-, video- og multimedieinnhold ved telekommunikasjon; elektroniske overføring av lyd- og videofiler via data- og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; kringkasting av lyd; kringkasting av video; kringkasting eller overføring av radio- og fjernsynsprogrammer; kringkasting eller overføring av videoinnhold via et globalt datanettverk; strømming av videoinnhold via et globalt datanettverk; strømming av lydinnhold via et globalt datanettverk; webcastingtjenester; internett-kringkastingstjenester; internett-radiotjenester; radiokringkasting; internettradiotjenester, nemlig overføring av lydmateriale via internett. Klasse 41 Utdannelses- og underholdningstjenester; distribusjon av lydprogrammer, videoprogrammer, spillefilmer og fjernsynsprogrammer; datamaskinbaserte utdannelses-, undervisning- og opplæringstjenester; tilveiebringe forhåndsinnspilt lyd-, video- og mulimedieinnhold via trådet og trådløse nettverk; tilveiebringe forhåndsinnspilt lyd-, video- og mulimedieinnhold i henhold til forbrukerens preferanser via internett og andre elektroniske og kommunikasjonsnettverk; underholdnings- og utdannelsestjenester, nemlig tilveiebringe en nettside og database med underholdningsrelaterte og utdannelsesrelaterte elektroniske publikasjoner, lydinnhold, videoinnhold, datasaoftware, dataspill samt annet multimedieinnhold; tilveiebringe utdannelses- og underholdningsinformasjon; organisering og utførelse av direktesendte forestillinger, sportsbegivenheter og kulturelle begivenheter; organisering og utførelse av utdannelses- og underholdningsutstillinger, - fremvisninger, -arbeidsgrupper, -forelesninger, - seminarer, -opplæring og -konferanser; billettreservasjons- og bookingtjenester for underholdnings-, sportslige og kulturelle begivenheter; tilveiebringe informasjon, råd, nyheter, anmeldelser og kommentarer innen områdene underholdning, sportslige og kulturelle begivenheter; underholdningstjenster, nemlig tilveiebringe strømming, abonnement og nedlastbar musikplattform og tjenester; tilveiebringe direktesendt underholdning og forhåndsinnspilt underholdning, nemlig direktesendte musikkopptredener av musikkband og DJ-er; musikalsk underholdning i form av direktesendte visuelle og lydopptredener av musikkband og DJ-er; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe online radio- og fjernsynsprogrammer med nyheter om musikk, underholdning og aktuelle hendelser; multimedieunderholdningstjenester i form av opptaks-, produksjons- og etterbearbeidingstjenester innen områdene musikk, video og filmer; musikkproduksjonstjenester; musikkvideoproduksjonstjenester; videoproduksjonstjenester; underholdningstjenester, nemlig lage et online samfunn for registrerte brukere for å kunne delta i diskusjoner, få tilbakemelding fra brukernes likemenn, danne virtuelle samfunn samt ta del i sosiale nettverksbyggingstjenester innen områdene musikk, underholdning og sport; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringe programmer med kommentarer og musikk levert via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMARTFOCUS Smartfocus UK Ltd, Lynton House 7-12, Tavistock Square, GB-WC1H9LT LONDON, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Dataprogram for bruk i markedsføring, meldingsformidling, e-poster og / eller ved utarbeidelse, administrasjon av kommunikasjon; nedlastbar programvare i form av et dataprogram og / eller mobilapplikasjon. Klasse 38 Kommunikasjon via datamaskiner; elektronisk overføring av data, meldinger og bilder via dataterminaler, elektroniske brett, mobiltelefoner; kringkasting av meldinger ved hjelp av digitale interaktive tjenester; streaming av digitalt innhold via internet. Klasse 41 Produksjon og utleie av utdannings- og undervisningsmateriell; inklusiv alle forannevnte tjenestene som tilbys online via et datanettverk eller via internet eller ekstranett. Klasse 42 Illustrasjonstjenester (design); industrielle og kommersielle designtjenester; design, tegning og oppdragsskriving, alt for samling av nettsider på Internet; datatjenester, nemlig utvikling og implementering av nettsteder, programvareapplikasjoner og informasjonsteknologi innen datanettverkssystemer for andre; webdesigntjenester; opprettelse, redigering og oppdatering av nettstedsinnhold; opprettelse og støtte for dataprogrammer og / eller mobile applikasjoner for å spore forbrukernes bruk og preferanser på nettsteder; design av publiserings- og reklamemateriell; datatjenester, nemlig design og implementering av bannerannonser; grafiske designtjenester; informasjon, konsultasjon og rådgivningstjenester, alle knyttet til de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TEERIGHT RYDGREN, Junkerens vei 14, 1540 VESTBY, Klasse 28 Sportsartikler. 4

5 registrerte varemerker nr 50/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 3535 KRØDEREN, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Optiske linser; briller, solbriller, sportsbriller, beskyttelsesbriller og tilbehør til slike; brilleinnfatninger og brilleetuier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Superhefte HOUSE OF MATH AS, Postboks 2943 Solli, 0230 OSLO, Klasse 41 Undervisning, utgivelse, utgivelse av tekster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEIKO RADIO SYNC SOLAR Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, JP- TOKYO, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 14 Ur, klokker, stoppeklokker, ur og kronometriske apparater og instrumenter; kasser, skrin, etuier og deler for alle de forannevnte varer. Lützow of Sweden, Sandtäktsvägen 10, SE FALUN, Sverige Klasse 3 Avfargingsmidler for kosmetisk bruk; blekemidler for kosmetisk bruk; fargestoffer for håret; hydrogenperoksid for kosmetisk bruk; hårbalsam; hårfargestoffer; hårrettingspreparater; hårspray; hårvann; preparater for hårkrølling; sjampo; tørrsjampo. Klasse 8 Barberblader; forskjærkniver; hårkrølling (redskap for- ); hårsakser for klipping, elektriske eller ikke; kniver; krølljern; sakser; sakser [for klipping av sauer]; snekkerbelter; strykejern; verktøybelter. Klasse 11 Hårtørrere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICLOUD Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 14 Ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur; klokker; tidsmålere; kronografer for bruk som tidsmålere; kronometre; klokkestropper; klokkeremmer; etuier for armbåndsur, klokker, ur og kronometriske instrumenter; deler for armbåndsur, klokker samt ur og kronometriske instrumenter; juvelervarer. 5

6 registrerte varemerker nr 50/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRANSPORT SERVICE AS, Nyli Ringvei 28, 4844 ARENDAL, ADVOKATFIRMAET AKSNES ARNKVÆRN, Postboks 7134, St. Olavsplass, 0130 OSLO, Klasse 39 Befraktningsvirksomhet; emballering av varer; lossing av gods; transport med lastebiler;transporttjenester; vareinnpakking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/629,186 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONESORT Pitney Bowes Inc., 3001 Summer Street, US-CT STAMFORD, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Poststasjon bestående av datamaskinvare, nemlig tastatur og skjerm sammen med en vekt, strekkodekanner, kamera og etikettprinter hvor alt brukes relatert til posthåndtering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Thales UK Limited, 2 Dashwood Lang Road, The Bourne Business Park, GB-KT152NX ADDLESTONE, WEYBRIDGE, Storbritannia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Apparater, instrumenter og programvare for datakommunikasjon og datasikkerhet ; apparater, instrumenter og programvare for brukerautentisering og transaksjonssikkerhet over et nettverk; apparater, instrumenter og programvare for utstedelse, overvåking og styring av smartkort og sikkerhetsmerker; deler, tilbehør og firmware for alle de nevnte apparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , AU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JIM BEAM DOUBLE OAK Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook Road, US- IL60015 DEERFIELD, USA Klasse 33 Alkoholholdige drikker, unntatt øl. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , AU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOUBLE OAK Jim Beam Brands Co., 510 Lake Cook Road, US- IL60015 DEERFIELD, USA Klasse 33 Alkoholholdige drikker, unntatt øl. 6

7 registrerte varemerker nr 50/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter laget av de foran nevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIANJIN YUETIAN INVESTMENT & DEVELOPMENT CO LTD, ROOM 4-101, NO.33 GUOFENGXINGYUAN, QILIZHUANG, CN- XIQING, TIANJIN CITY, Kina Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 25 Klær; regntøy; sko; barnetøy; hatter; hansker [bekledning]; hode- og halstørkler av silke; trikotklær; belter [bekledning]; maskeradekostymer. Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter laget av de forannevnte varer. Klasse 30 Te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 29, 30 og 31. Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fairfield Industries Incorporated, 1111 Gillingham Lane, US-TX77478 SUGAR LAND, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 42 Tilveiebringe tjenester innen området olje- og gassleting, nemlig utføre geofysiske undersøkelser, 7

8 registrerte varemerker nr 50/15 datafangst og analyse; design av seismiske fangstparametre, -modeller eller -planer for fangst av seismisk data; seismisk datafangst, -prosessering og - analyse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MARIANNE BOIJE, Bygdøynesveien 30 B, 0286 OSLO, Klasse 7 Klasse 9 Salgsautomater. Aerometere; batterikar; batterikasser; batteriladere; elektriske adaptere; elektriske batterier; elektriske brytere; elektriske ledninger; globalt posisjoneringssystem apparater [gps]; mobiltelefoner; mobiltelefonomslag; mobiltelefonstropper; musematter. Klasse 16 Albumer; bladpapir [papirvarer]; brevpapir; grafiske trykk; graveringer; konvolutter [papirvarer]; pamflett; papir; papirblokker; penner [kontorrekvisita]; trykksaker. Klasse 25 Badebukser; hodeplagg; hælputer for sko; jakker; overall; ytterfrakker; yttertøy. Klasse 38 Kommunikasjon med mobiltelefoner; satellittoverføring; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester. Klasse 39 Distribusjon av elektrisk kraft; emballering av varer; innpakking av varer; lagring av varer; transport; vareinnpakking. Klasse 42 Arkitekturkonsultasjoner; emballasjedesign; oppdatering av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANTA RITA TRES MEDALLAS SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA, Apoquindo 3669, CL- LAS CONDES, SANTIAGO, Chile Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 33 Vin og musserende vin. TENVIK HOLDING AS, Postboks 164, 3164 REVETAL, LEGAL SERVICE PROVIDER ADVOKAT AS, c/o Adv Cramer & Co, Postboks 130, 3101 TØNSBERG, Klasse 40 Behandling av metaller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Instagram, LLC, 1601 Willow Road, US-CA94025 MENLO PARK, USA Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, oppmålings-, fotografiske, kinematografiske, optiske, veie-, måle-, signalerings-, kontroll- (overvåking), livrednings- og opplæringsapparater og -instrumenter; apparater og instrumenter for å gjennomføre, svitsje, omforme, akkumulere, regulere eller kontrollere elektrisitet; apparater for registrering, sending eller reproduksjon av lyd eller bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; CD-plater, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntopererte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; Nedlastbar dataprogramvare for å modifisere og muliggjøre overføring av bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold; Nedlastbar dataprogramvare for å se på og interagere med en feed av bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold og assosiert tekst og data; Nedlastbar dataprogramvare for å finne innhold og innholdsutgivere og for å abonnere på innhold; Dataprogramvare for å tagge bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold med data som angir tid, sted, folk og emne; Dataprogramvare for søkemotorer; Dataprogramvare for agering i sosiale nettverk; Dataprogramvare for å opprette, administrere og interagere med et nettbasert samfunn; Dataprogramvare for å administrere innhold i sosiale nettverk, interagere med et virtuelt samfunn, og for overføring av bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold, foto, videoer, data, tekst, meldinger, kommentarer, reklame, 8

9 registrerte varemerker nr 50/15 medieannonseringskommunikasjoner og informasjon; Dataprogramvare for å opprette, redigere, laste opp, laste ned, få tilgang til, se på, poste, vise, tagge, blogge, strømme, koble, gjøre merknader på, uttrykke følelser om, kommentere, innbake, overføre, dele, søke eller på annen måte tilveiebringe eller interagere med elektroniske medier; Dataprogramvare for å sende elektroniske meldingsvarsler, meddelelser og påminnelser; Programvare for å sende og motta elektroniske meldinger; Dataprogramvare for formidling av reklame for andre; Dataprogramvare for anvendelse som et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); Dataprogramvare i form av applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API-er) som forenkler nettbaserte tjenester for agering i sosiale nettverk, utvikling av programvareapplikasjoner og kjøp og formidling av reklame; Interaktivt foto- og videoutstyr, nemlig kioskterminaler for å ta, laste opp, laste ned, redigere, skrive ut og dele digitale bilder og video. Klasse 35 Reklamevirksomhet; bedriftsledelse; forretningsadministrasjon; kontorarbeid; Markedsførings-, reklame- og salgsfremmende tjenester; Formidling av reklame for andre via data- og kommunikasjonsnettverk; Promotere andres varer og tjenester via data- og kommunikasjonsnettverk; Markedsførings- og reklamerådgivningstjenester; Markedsundersøkelsestjenester; Tilveiebringelse av informasjon fra markedsundersøkelser; Nettbaserte annonser; Reklamere for, markedsføre og promotere andres varer og tjenester ved å tilveiebringe foto- og videoutstyr ved spesielle arrangementer. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskinvare og dataprogramvare, Tilveiebringe et nettsted som gir brukere muligheten til å delta i sosiale nettverk og administrere sitt sosiale nettverksinnhold; Tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for å agere i sosiale nettverk, administrere innhold i sosiale nettverk, opprette et virtuelt samfunn, og for overføring av bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold, foto, videoer, data, tekst, meldinger, reklame, medieannonseringskommunikasjoner og informasjon; Tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare for å modifisere og muliggjøre overføring av bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold; Tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for å se på og interagere med en feed av bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold og assosiert tekst og data; Tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for å finne innhold og innholdsutgivere og for å abonnere på innhold; Tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar dataprogramvare for å tagge bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold med data som angir tid, sted, folk og emne; Tilveiebringe informasjon fra søkbare indeksregistre og databaser med informasjon; Tilveiebringe søkemotorer for å oppnå data via kommunikasjonsnettverk; Tilveiebringe en nettbasert nettverkstjeneste som gjør det mulig for brukere å overføre personlige identitetsdata og dele personlige identitetsdata med og blant flere applikasjoner eller nettsteder; Datatjenester, nemlig drifting av nettfasiliteter online for andre for å organisere og gjennomføre møter, arrangementer og interaktive diskusjoner via kommunikasjonsnettverk; Datatjenester, nemlig oppretting av et virtuelt samfunn for registrerte brukere for å dele, se på, abonnere på og interagere med bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold og relaterte data og informasjon; Applikasjonstjenesteyter (ASP-leverandørtjenester), nemlig å drifte andres dataprogramvareapplikasjoner; Applikasjonstjenesteyter (ASP) med programvare for å agere i sosiale nettverk, administrere innhold i sosiale nettverk, opprette et virtuelt samfunn, og for overføring av bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold, foto, videoer, data, tekst, meldinger, reklame, medieannonseringskommunikasjoner og informasjon; Applikasjonstjenesteyter (ASP) med programvare som gjør det mulig å opprette, redigere, laste opp, laste ned, få tilgang til, se på, poste, vise, tagge, blogge, strømme, koble, gjøre merknader på, uttrykke følelser om, kommentere, innbake, overføre, dele, søke eller på annen måte tilveiebringe eller interagere med elektroniske medier; Applikasjonstjenesteyter (ASP) med applikasjonsprogrammeringsgrensesnittprogramvare (API-programvare) som forenkler nettbaserte tjenester for agering i sosiale nettverk, utvikling av programvareapplikasjoner og kjøp og formidling av reklame; Applikasjonstjenesteyter (ASP) med programvare for bruk ved kjøp, salg, sporing, taksering, optimalisering, målrettet-gjøring, analysering, levering og rapportering av nettbasert reklame og markedsføring; Applikasjonstjenesteyter (ASP) med programvare for bruk ved utvikling og administrering av nettbaserte reklame- og markedsføringskampanjer; Platform as a service (PAAS) med programvareplattformer for å agere i sosiale nettverk, administrere innhold i sosiale nettverk, opprette et virtuelt samfunn, og for overføring av bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold, foto, videoer, data, tekst, meldinger, reklame, medieannonseringskommunikasjoner og informasjon; Utleie av dataprogramvare som gir brukere muligheten til å laste opp, redigere og dele bilder, videoer og audiovisuelt innhold. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og personer; Online sosial nettverkstjenester; Internettbasert formidling av sosiale kontakter, nettverksbyggings- og datingtjenester; Tilveiebringe informasjon i form av databaser med informasjon innen sosial nettverksbygging, formidling av sosiale kontakter og dating. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INSTAGRAM Instagram, LLC, 1601 Willow Road, US-CA94025 MENLO PARK, USA Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; Klær for menn, kvinner og barn, nemlig skjorter, t-skjorter, jakker, overdeler, gensere, hodeplagg, hatter, kapser og luer. Klasse 35 Reklamevirksomhet; bedriftsledelse; forretningsadministrasjon; kontorarbeid; Markedsførings-, reklame- og salgsfremmende tjenester; Formidling av reklame for andre via data- og kommunikasjonsnettverk; Promotere andres varer og tjenester via data- og kommunikasjonsnettverk; Markedsførings- og reklamerådgivningstjenester; Markedsundersøkelsestjenester; Tilveiebringelse av informasjon fra markedsundersøkelser; Nettbaserte annonser; Reklamere for, markedsføre og promotere andres varer og tjenester ved å tilveiebringe foto- og videoutstyr ved spesielle arrangementer. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; Fotodelings- og videodelingstjenester, nemlig elektronisk overføring av digitale fotofiler, videoer og audiovisuelt innhold blant Internett-brukere; telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold, foto, videoer, data, tekst, meldinger, reklame, medieannonseringskommunikasjoner og informasjon; Fildelingsnettverk (peer-to-peer network)- 9

10 registrerte varemerker nr 50/15 datatjenester, nemlig elektronisk overføring av bilder, audiovisuelt innhold og videoinnhold, foto, videoer, data, tekst, meldinger, reklame, medieannonseringskommunikasjoner og informasjon; Tilveiebringe tilgang til datamaskinbaserte, elektroniske og nettbaserte databaser; Tilveiebringe online-forum for kommunikasjon, nemlig overføring innen emner av allmenn interesse, Tilveiebringe tjenester for e-post og direktemelding; Chatterom-tjenester for sosial nettverksbygging; Tilveiebringe onlinekommunikasjonskoblinger som overfører nettstedbrukere til andre lokale og globale nettsteder. Klasse 41 Undervisning; tilveiebringelse av opplæring; underholdning; sport og kulturelle aktiviteter; Tilveiebringe datamaskinbaserte, elektroniske og nettbaserte databaser innen underholdning; Publisering av elektroniske journaler og blogger med brukergenerert eller spesifisert innhold; Forlagstjenester, nemlig publisering av elektroniske utgivelser for andre; Utleie av foto-/og eller videografikioskterminaler for å ta, laste opp, redigere og dele bilder og videoer. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og personer; Online sosial nettverkstjenester; Internettbasert formidling av sosiale kontakter, nettverksbyggings- og datingtjenester; Tilveiebringe informasjon i form av databaser med informasjon innen sosial nettverksbygging, formidling av sosiale kontakter og dating. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Reitan Convenience AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, krydderier. Klasse 32 Øl, vann, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), vin, cider og ferdigmiksede alkoholdrikker (andre enn ølbaserte). Klasse 43 Bevertning, tillaging av mat og drikke, take away (bevertning), kafeer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter og snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Epi Guard EPIGUARD AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE FREDRIKSTAD, Magnus Lia, c/o Eker Design AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE FREDRIKSTAD, Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EPIGUARD AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE FREDRIKSTAD, Magnus Lia, c/o Eker Design AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE FREDRIKSTAD, Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EpiShuttle EPIGUARD AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE FREDRIKSTAD, Magnus Lia, c/o Eker Design AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE FREDRIKSTAD, Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 10

11 registrerte varemerker nr 50/15 organisering av reiser. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POWER INFUSION Fred Hamelten, Haxthausensgate 2 B, 0263 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Klasse 8 Blyanter for kosmetisk bruk; blyanter for øyenbryn, make-up blyanter; dekorative motiver for kosmetisk bruk; kunstige øyevipper; maskara, pudder for sminking, rouge; vattpinner for kosmetisk bruk; parfymer; vatt for kosmetisk bruk; aromatiske stoffer [eteriske oljer]; rosenolje, jasmmolje, lavendelolje, sitronoljeessenser, stjemeanisessens; eteriske essenser, eteriske oljer, fargestoffer for toalettbruk; kosmetikk for dyr; lavendelvann; luktevann; moskusblomster [parfymevarer]; mynte for parfymeri; mynteessenser; neglekunstklistremerker; negler; oljer for kosmetisk bruk; oljer for parfymer; oljer til toalettbruk, potpurri [parfyme]; talkum for toalettbruk. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); pinsetter, pinsetter for hårfjeming, pinsetter for kosmetiske formål, etui til pinsetter; elektriske og ikke elektriske hårfjerningsapparater; elektrisk og ikke elektrisk tradings maskin til fjerning av hår; elektriske og ikke elektriske hårsakser for klipping; neglepinsetter, elektriske og ikke elektriske negleklippere og neglefiler, og neglepoleringsfiler; øyevipptang; øyebrynssaks; beskjæringssakser, filer, fotpleiebestikk, håndklippere; håndpumper; manikyrbestikk, manikyrsett, negletenger; neglefiler; sakser. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); pensler; gjenstander til rengjøringsformål; tråd for fjerning av kroppshår; øyebrynbørster; kammer; etui for kammer; kosmetikkredskaper; elektriske og ikke elektriske blandeskåler til kosmetikk; etui til kosmetikkredskaper; make-up børste. EPIGUARD AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE FREDRIKSTAD, Magnus Lia, c/o Eker Design AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE FREDRIKSTAD, Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EPIGUARD AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE FREDRIKSTAD, Magnus Lia, c/o Eker Design AS, Torsnesveien 210 B, 1634 GAMLE FREDRIKSTAD, Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 11

12 registrerte varemerker nr 50/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HEARTLED AS, Gamle Kongeveg Nord 272, 7609 LEVANGER, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PINK LADY, NATURLIG OG UIMOTSTÅELIG Apple and Pear Australia Ltd, 39 O'Connell Street, AU- VIC3051 NORTH MELBOURNE, Australia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 31 Korn og jordbruk, hagebruks- og skogbruksprodukter; friske frukter; frø; naturlige planter ; trær; malt; epler og epletrær. Klasse 35 Reklamevirksomhet i alle media; utsendelse av reklameannonser, dekorasjon av vinduer, demonstrasjoner av varer, arrangering av show, utstillinger, arrangementer og messer for salgs- og markedsførings formål, on-line annonsering på datanettverk; sluttbrukertjenester knyttet til epler i form av markedsføring og salg av epler; fremskaffelse ved salg av variant epler for andre, slik at forbrukere kan se og kjøpe dem i butikker eller kjøpesentre eller fra registrerte butikker, fra en generell handelsvarekatalog eller en nettside, eller av noen annen form for elektroniske medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/566,419 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CONFIRM Pitney Bowes Software Inc., 4200 Parliament Place Suite 600, US-MD20706 LANHAM, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Programvare for bruk innenfor administrasjon av infrastruktur, kapitalforvaltning og administrasjon av kundeservice. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HK Container henger Helge Kristoffersen AS, Lønningsflaten 23, 5258 BLOMSTERDALEN, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 6 Bygningsmaterialer av metall; Bygningsplater av metall; Containere av metall; Fenderverk av metall; Forankringsbøyer av metall; Forankringsplater; Konstruksjoner av metall [bygninger]; Låsebolter; Låser av metall, andre enn elektriske; Låser for kjøretøyer av metall; Lastepaller av metall; Metallsprinkler; Pengeskrin av metall; Prefabrikkerte brygger av metall; Rammer av metall for bygging; Sikkerhetsskrin; Transportable bygninger av metall; Transportpaller av metall. Klasse 12 Bagasjebærere for kjøretøyer; Bagasjevogner; Jernbanevogner; Kjølevogner; Lastevogner; Tilhengere (kjøretøy]; Tilhengerfester for kjøretøyer; Tippeanordninger for vogner [deler av vogner]; Understell for vogner; Varebiler. Klasse 39 Befraktningsvirksomhet; Emballering av varer; Godsbefraktning; Lagring; Lasthåndtering; Spedisjonstjenester; Transportinformasjon; Transportmeglingsvirksomhet; Utleie av containere. 12

13 registrerte varemerker nr 50/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION, 4F, NO.150, LI-TE RD., PEI TOU, TW- TAIPEI, Taiwan Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Blitser til fotografering; blitspærer; lysemitterende dioder (LED); fotografiapparater; digitale videokameraer; stativer for fotografiapparater og kameraer; elektriske koblinger; batteriladere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MEN ReShade Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, JP- TOKYO, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Hårpleie- og hårbehandlingskomposisjoner, herunder shampo, preparater for bleking, farging, toning og striping av hår, permanentpreparater og permanentnøytraliseringsmidler, leggevann, hårbalsam og hårrensepreparater, hårspray, hårstylingsprodukter, hårskum, hårvann, hårvoks, hårlakk. Humornieu AS, Tryms vei 2, 0588 OSLO, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Humornieu AS, Tryms vei 2, 0588 OSLO, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengetepper; bordduker. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COOP HotellKupp Coop Handel AS, Østre Aker Vei 264, 0977 OSLO, COOP NORGE SA, v/juridisk avdeling, Postboks 21 Haugenstua, 0915 OSLO, Klasse 43 Midlertidig innlosjering; ferietjenester (innlosjering), formidling av midlertidig losji (hoteller, pensjonater), hotellreservering, reservering av midlertidig innkvartering, utleie av værelser (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OPRY Grand Ole Opry IP LLC, US-TN37214 NASHVILLE, USA Klasse 9 Forhåndsinnspilte CD-er og DVD-er som presenterer musikk, drama, komedie og varietéunderholding; 13

14 registrerte varemerker nr 50/15 kjøleskapsmagneter; audio- og videoopptak som presenterer musikk, drama, komedie og varietéunderholding; digitale media, nemlig nedlastbare audio- og videopptak som presenterer musikk, drama, komedie og varietéunderholding. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig jakker, kapper, skjorter, T-skjorter, gensere, sparkebukser, hodeplagg, fottøy, klær til barn, undertøy. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet i form av levende musikaler, drama, komedie og varietéunderholding; underholdningsvirksomhet i form av levende musikaler, drama, komedie og varietéunderholding kringkastet over fjernsyn, radio, satellitt, internett, audio- og videomedia. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Go Mobile GO MOBILE AS, Bosmyrkollen 2, 4620 KRISTIANSAND S, Jens Glad Balchen, Postboks 6052, 4691 KRISTIANSAND S, Klasse 9 Dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere], Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare], Dataspillprogrammer, Programvarer [innregistrerte EDB programmer, software], Telefonapparater Klasse 35 Administrasjon av data-arkiver, Reklamevirksomhet, Telemarkedstjenester, Utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia, Utleie av reklameplass Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder, Mobiltelefontjenester, Telefonisk kommunikasjon Klasse 39 Drosjetjenester, Frakt [varetransport], Godsbefraktning, Transportinformasjon, Transportmeglingsvirksomhet, Transportreservering, Plassreservering [transport], Busstransport Klasse 42 Konsulenttjenester innen dataprogramvare, Oppdatering av dataprogrammer, Programmering for datamaskiner, Softwaretjenester [SaaS], Vedlikehold av dataprogrammer og software (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tryg Forsikring A/S, Klausdalsbrovej 601, DK-2750 BALLERUP, Danmark Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KERASHAPE Kao Kabushiki Kaisha (also trading as Kao Corporation), 14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, Chuo-ku, JP TOKYO, Japan Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 3 Hårpleie- og hårbehandlingskomposisjoner, nemlig shampo, preparater for bleking, farging og toning av hår, permanentpreparater og permanentnøytraliseringspreparater, leggevann, hårbalsam og hårrensepreparater, hårspray, preparater for styling av hår, hårskum, hårvann, hårvoks og hårlakk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BX, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANDISK SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, US- CA MILPITAS, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; dataoperativsystemer; data maskinvare; datafastvare; hukommelseslager for datamaskiner; computer periferiutstyr; nedlastbar programvare; nedlastbar programvare for mobile innretninger; batteriladere; kalibreringsringer; integrerte kretsbrikker; diagnostiske apparater, ikke for medisinsk bruk; platestasjoner for datamaskiner; magnetiske disketter; magnetisk datamedium; elektroniske ikkeflyktige computer lagringsmedium; kodete magnetkort; telefaksmaskiner; analyseapparater, ikke for medisinsk bruk; integrerte kretskort; interkommunikasjonsapparater; grensesnittenheter for datamaskiner; måleapparater; mikroprosessorer; elektriske overvåkingsapparater; optiske apparater og instrumenter; bærbare kommunikasjons-, databehandlingsapparater og media spillere; 14

15 registrerte varemerker nr 50/15 transmittere av elektroniske signaler; flash drev; silisiumskiver for integrerte kretser. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; profesjonelle forretnings- og organisasjonskonsultasjoner; konsulentbistand i forretningssaker; forretningsinformasjoner; innsamling og systematisering av informasjon i databaser; administrasjon av data-arkiver; prokura (handel på andres vegne); oppdatering og vedlikehold av data i databaser. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av data maskinvare; oppgradering av data maskinvare; installasjon, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og utstyr. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; klubbvirksomhet (utdannelse); undervisning, opplæring, og instruksjonsvirksomhet; informasjon vedrørende utdannelse; opplæringstjenester tilveiebrakt online fra et datanettverk; tilveiebringe elektroniske publikasjoner online, ikke nedlastbare; tilveiebringe online videoer, ikke nedlastbare; praktisk opplæring (ved demonstrasjon); utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utgivelse av elektroniske bøker og tidsskrifter online; tilrettelegging og utførelse av seminarer og arbeidsgrupper. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; arkitekturkonsultasjoner; arkitekter; kalibreringstjenester; nettskytjenester; programmering for datamaskiner; konsulenttjenester innen dataprogramvare; design av computersystemer; analysering av datasystemer; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; kopiering av dataprogrammer; elektronisk datalagring; rådgivningstjenester innen IT; industridesign; installasjon av dataprogrammer; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering; vedlikehold av fastvare og programvare; fjernovervåkning av datasystemer; fjernlagring av data sikkerhetskopier; kvalitetskontroll; gjenoppretting av data fra datamaskiner; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; driftstjenester for servere; prosjektstudier [tekniske]; materialtesting; oppdatering av fastvare og programvare; leie av webserver; rådgivning ved design av websider. Klasse 45 Lisensiering av immateriell eiendomsrett; lisensiering av dataprogramvare [juridisk tjeneste]; online sosial nettverkstjenester; konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BX, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANDISK ION ACCELERATOR SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, US- CA MILPITAS, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; dataoperativsystemer; data maskinvare; datafastvare; hukommelseslager for datamaskiner; computer periferiutstyr; nedlastbar programvare; nedlastbar programvare for mobile innretninger; batteriladere; kalibreringsringer; integrerte kretsbrikker; diagnostiske apparater, ikke for medisinsk bruk; platestasjoner for datamaskiner; magnetiske disketter; magnetisk datamedium; elektroniske ikkeflyktige computer lagringsmedium; kodete magnetkort; telefaksmaskiner; analyseapparater, ikke for medisinsk bruk; integrerte kretskort; interkommunikasjonsapparater; grensesnittenheter for datamaskiner; måleapparater; mikroprosessorer; elektriske overvåkingsapparater; optiske apparater og instrumenter; bærbare kommunikasjons-, databehandlingsapparater og media spillere; transmittere av elektroniske signaler; flash drev; silisiumskiver for integrerte kretser. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; profesjonelle forretnings- og organisasjonskonsultasjoner; konsulentbistand i forretningssaker; forretningsinformasjoner; innsamling og systematisering av informasjon i databaser; administrasjon av data-arkiver; prokura (handel på andres vegne); oppdatering og vedlikehold av data i databaser. Klasse 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av data maskinvare; oppgradering av data maskinvare; installasjon, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og utstyr. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; arkitekturkonsultasjoner; arkitekter; kalibreringstjenester; nettskytjenester; programmering for datamaskiner; konsulenttjenester innen dataprogramvare; design av computersystemer; analysering av datasystemer; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; kopiering av dataprogrammer; elektronisk datalagring; rådgivningstjenester innen IT; industridesign; installasjon av dataprogrammer; fremskaffelse av informasjon om computerteknologi og programmering; vedlikehold av fastvare og programvare; fjernovervåkning av datasystemer; fjernlagring av data sikkerhetskopier; kvalitetskontroll; gjenoppretting av data fra datamaskiner; forskning og utvikling av nye produkter [for tredjemann]; driftstjenester for servere; prosjektstudier [tekniske]; materialtesting; oppdatering av fastvare og programvare; leie av webserver; rådgivning ved design av websider. 15

16 registrerte varemerker nr 50/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BX, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANDISK OPTIMUS SanDisk Corporation, 951 SanDisk Drive, US- CA MILPITAS, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 9 SSD lagringsmedia (solid state drives), fastdrivere; programvare for håndtering av data og datalagring, for nettskybasert nettverkslagring, og for bruk i akselerering av ytelsen og skalerbarheten av dataplattformer; programvare for operativsystemer; programvare for arbeidsmengder av forskjellig art, programvare for leseintensive og skriveintensive arbeidsmengder; programvare for datakryptering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, US, US, 86/521,507 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KNOX ROSE Target Brands, Inc., TPS-3165, 1000 Nicollet Mall, US- MN55403 MINNEAPOLIS, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til livredning og undervisning;apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; briller; solbriller. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; håndvesker, vesker, skuldervesker, ransler, handlevesker, myntpunger, clutchvesker, ryggsekker, strandvesker, lommebøker, toalettmapper og vesker, bager og skipssekker, tomme kosmetikkvesker, tomme kosmetikkskrin og kofferter, tomme sminkevesker, tomme sminkeskrin og kofferter, smykkevesker og poser. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær og bekledning, nemlig kjoler, skjørt, bluser, shorts, vester, benklær, langbukser, bukser, denimbukser, strikkegensere, tank top-er, gensere, treningsbukser, shorts, skjorter, topper, jakker, blazere, dressjakker, dress-sett, frakker, kåper, strømpebukser, sjal, stolaer, skjerf, slips, lommetørklær, skulderskjerf og ordensbånd, badetøy, hansker, votter, halstørklær, ørevarmere, belter, strømper, sokker; intimbekledning, nemlig, brystholdere, undertøy, truser, camisoler, underkjøler og skjørt, kroppsfasongformende bekledning, hofteholdere, undertøy, nattøy, pyjamaser, morgen- og badekåper, nattkjoler; fottøy, nemlig sko, støvler, sandaler og tøfler; hodeplagg, nemlig, hatter, caps, luer og lueskygger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/592,504 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARTIA LifeCell Corporation, One Millennium Way, US- NJ08876 BRANCHBURG, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater; menneskelig allograft-vev; bearbeidet menneskelig donorhud for regenerering og rekonstruksjon av vev. Klasse 10 Kirurgiske og medisinske innretninger; menneskelig vev for transplantasjonsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CA, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROGUE Wolf Steel Ltd., 24 Napoleon Road, CA-ONL4M0G8 BARRIE, Canada Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 11 Griller og utegriller. 16

17 registrerte varemerker nr 50/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Patron Spirits International AG, Quaistrasse 11, CH SCHAFFHAUSEN, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); destillert sprit; rom; tequila; vodka; vin; brennevin; likør. griljerte pølser; grønnsaker, hermetiske; grønnsaker, kokte; grønnsaker, tørkede; grønnsaksalater; grønnsaksmousse; grønnsaksupper; hermetisk kjøtt; hermetiske grønnsaker; kjøtt; kjøtt, konservert; kjøttekstrakter; kjøttvarer [bearbeidet]; konsentrater [buljong]; leverpostei; meieriprodukter; melk; milkshake; potetchips; potetchips med lite fett; pølser; saltet kjøtt; smørepålegg; yoghurt. Klasse 30 Bakverk; bindemidler for pølser; desserter; gluten, bearbeidet for mat; iskrem; kakao; kaker; kjøttkraft; kjøttpaier; krydder; sauser; sjokolade; sjokoladedrikker; sorbet [spiseis]; søtsaker; tomatsaus; vafler. Klasse 32 Alkoholfrie drikker; cider (ikke alkoholholdig); grønnsakjuice; kullsyreholdig vann; mineralvann (preparater for fremstilling av mineralvann; mineralvann [drikker]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , AZ, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XTREMEIDFJORD, c/o Destinasjon Eidfjord, Postboks 74, 5786 EIDFJORD, Klasse 41 Organisering av sportskonkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bollsak KAJA VANG AS, Øvre Vangsvei 42, 3520 JEVNAKER, Klasse 16 Bokmerker; bordbrikker av papir; brevpapir; brosjyrer; bøker; etiketter; frimerker; grafiske trykk; hilsningskort med musikk; håndbøker; håndklær av papir; innbundne bøker; innpakningspapir; kakeformer av papir; papir; pennaler; penner [kontorrekvisita]; pensler; plakater; poser for emballasje [av papir eller plast]; poser til bruk i mikrobølgeovner; prospekter; registre [bøker]; ringpermer; sangbøker; sjablonger [papirvarer]; skolemateriell; skrivebøker; skrivepenner; tegneblokker; tegnebrett; tegnesaker; tegneserie; tegneserier; tegneutstyr; tegninger; tidsskrifter; transparenter [papirvarer]; trykksaker. Klasse 29 Blodpølser; buljonger; desserter; ferske grønnsaker; British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROCA PATRON Patron Spirits International AG, Quaistrasse 11, CH SCHAFFHAUSEN, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); destillert sprit; rom; 17

18 registrerte varemerker nr 50/15 tequila; vodka; vin; brennevin; likør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen V REPORTING AS, Sollivegen 103, 6414 MOLDE, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen K PODS British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. KAJA VANG AS, Øvre Vangsvei 42, 3520 JEVNAKER, Klasse 16 Bokmerker; bordbrikker av papir; brevpapir; brosjyrer; bøker; etiketter; frimerker; grafiske trykk; hilsningskort med musikk; håndbøker; håndklær av papir; innbundne bøker; innpakningspapir; kakeformer av papir; papir ; pennaler; penner [kontorrekvisita]; pensler; plakater; poser for emballasje [av papir eller plast]; poser til bruk i mikrobølgeovner; prospekter; registre [bøker]; ringpermer; sangbøker; sjablonger [papirvarer]; skolemateriell; skrivebøker; skrivepenner; tegneblokker; tegnebrett; tegnesaker; tegneserie; tegneserier; tegneutstyr; tegninger; tidsskrifter; transparenter [papirvarer]; trykksaker. Klasse 29 Blodpølser; buljonger; desserter; ferske grønnsaker; griljerte pølser; grønnsaker, hermetiske; grønnsaker, kokte; grønnsaker, tørkede; grønnsaksalater; grønnsaksmousse; grønnsaksupper; hermetisk kjøtt; hermetiske grønnsaker; kjøtt; kjøtt, konservert; kjøttekstrakter; kjøttvarer [bearbeidet]; konsentrater [buljong]; leverpostei; meieriprodukter; melk; milkshake; potetchips; potetchips med lite fett; pølser; saltet kjøtt; smørepålegg; yoghurt. Klasse 30 Bakverk; bindemidler for pølser; desserter; gluten, bearbeidet for mat; iskrem; kakao; kaker; kjøttkraft; kjøttpaier; krydder; sauser; sjokolade; sjokoladedrikker; sorbet [spiseis]; søtsaker; tomatsaus; vafler. Klasse 32 Alkoholfrie drikker; cider (ikke alkoholholdig); grønnsakjuice; kullsyreholdig vann; mineralvann (preparater for fremstilling av mineralvann; mineralvann [drikker]. 18

19 registrerte varemerker nr 50/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen V REPORTING AS, Sollivegen 103, 6414 MOLDE, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Colgate-Palmolive Europe Sàrl, Grabetsmattweg, CH THERWIL, Sveits Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Produkter til personlig pleie, nemlig, hud- og kroppsvaskingspreparater; hårpleiepreparater; kroppog hudkremer, lotion og kremer; deodoranter og antiperspiranter for personlig bruk; talkum; barberingspreparater ; kosmetiske solingspreparater og preparater for å beskytte huden mot effekten av solen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen C More Entertainment AB, Tegeluddsvägen 3, SE STOCKHOLM, Sverige Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Programvare for interaktiv televisjon; Dataprogram for interaktiv televisjon og for interaktive spill og/eller quiz; Interaktiv underholdning programvare for bruk med personlige datamaskiner; CD-ROM-stasjoner; CDplater; Grammofonplater; Innspilte kassetter; Eksponert kinematografisk film; Tegnefilm. Klasse 16 Trykte magasiner om film; Aviser; Vedlegg til aviser. Klasse 35 Markedsundersøkelser; Konsultasjoner, rådgivning og bistand for reklame, markedsføring og PR; Produsering av reklamefilmer; Annonse- og reklamevirksomhet,

20 registrerte varemerker nr 50/15 Salgsfremmende tjenester [for tredjemann] og markedsføring; Utleie av annonseplass; Utleie av reklamemateriell; Radio- og tv-reklamevirksomhet; Radio- og fjernsynsvirksomhet; Informasjon i forbindelse med markedsføring; Kommersielle informasjonstjenester; Sammenstilling av statistikk. Klasse 38 Interaktive sending- og kommunikasjonstjenester; Interaktive televisjons- og radiosending; Overføring av programvare for interaktiv underholdning; Overføring av lyd og bilder via satellitt eller interaktive multimedianettverk; Kabeltelevisjonssending; Televisjonssending; Informasjonsbyråer [nyheter]; Sending av radio og televisjon via satellitt; Sending av radio og televisjon, også via kabel; TV-relaterte kommunikasjonstjenester; Telekommunikasjonsvirksomhet; Tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk. Klasse 41 Undervisning/utdannelsesvirksomhet; Utdanning seminarier Underholdningsvirksomhet; Veiledning/ instruksjon [opplæring] for programvaren; Utdannelse i utvikling av programvaresystemer; Instruksjon [opplæring] i strategisk planlegging relatert til annonseog reklamevirksomhet, salgsfremmende tjenester og markedsføring; Interaktiv underholdning; Tjenester knyttet til produksjon av underholdning i form av filmer; Tilveiebringelse av filmer on-line (ikke nedlastbare); Utleie av film- og lydopptak; Konsultasjon om film og musikkproduksjon; Leasing av utstyr for interaktiv og digital komprimert fjernsyn; Leasing av filmer; Lyd, video, film og TV-innspilling tjenester; Produksjon av film, radio- og fjernsynsprogrammer; Underholdning via film; Tilveiebringelse av informasjon om fjernsynsprogrammer; Informasjonstjenester i forbindelse med idrett; Informasjon om underholdning; Utdeling av informasjon relatert til underholdning via en direkte forbindelse fra en database på Internett; Tjenester for visning av kinofilmer; Publisering av elektroniske trykksaker online; Nyhetsreportasjetjenester; Råd om organisering og formidling av sportsbegivenheter; Underholdning, sports- og kulturaktiviteter; Produksjon av sportsbegivenheter for fjernsyn; Utleie av fjernsynsprogrammer; Utleie av kinematografiske filmer og video; Utleie av innspilt Undervisning/utdannelse. Klasse 42 Plattformtjenester [PaaS]; Utarbeidelse av interaktiv programvare for multimedia; Design og utvikling av multimedia produkter; Utvikling av programvare for bearbeiding og distribusjon av multimedieinnhold. av reklamefilmer; Annonse- og reklamevirksomhet, Salgsfremmende tjenester [for tredjemann] og markedsføring; Utleie av annonseplass; Utleie av reklamemateriell; Radio- og tv-reklamevirksomhet; Radio- og fjernsynsvirksomhet; Informasjon i forbindelse med markedsføring; Kommersielle informasjonstjenester; Sammenstilling av statistikk. Klasse 38 Interaktive sending- og kommunikasjonstjenester; Interaktive televisjons- og radiosending; Overføring av programvare for interaktiv underholdning; Overføring av lyd og bilder via satellitt eller interaktive multimedianettverk; Kabeltelevisjonssending; Televisjonssending; Informasjonsbyråer [nyheter]; Sending av radio og televisjon via satellitt; Sending av radio og televisjon, også via kabel; TV-relaterte kommunikasjonstjenester; Telekommunikasjonsvirksomhet; Tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk. Klasse 41 Undervisning/utdannelsesvirksomhet; Utdanning seminarier Underholdningsvirksomhet; Veiledning/ instruksjon [opplæring] for programvaren; Utdannelse i utvikling av programvaresystemer; Instruksjon [opplæring] i strategisk planlegging relatert til annonseog reklamevirksomhet, salgsfremmende tjenester og markedsføring; Interaktiv underholdning; Tjenester knyttet til produksjon av underholdning i form av filmer; Tilveiebringelse av filmer on-line (ikke nedlastbare); Utleie av film- og lydopptak; Konsultasjon om film og musikkproduksjon; Leasing av utstyr for interaktiv og digital komprimert fjernsyn; Leasing av filmer; Lyd, video, film og TV-innspilling tjenester; Produksjon av film, radio- og fjernsynsprogrammer; Underholdning via film; Tilveiebringelse av informasjon om fjernsynsprogrammer; Informasjonstjenester i forbindelse med idrett; Informasjon om underholdning; Utdeling av informasjon relatert til underholdning via en direkte forbindelse fra en database på Internett; Tjenester for visning av kinofilmer; Publisering av elektroniske trykksaker online; Nyhetsreportasjetjenester; Råd om organisering og formidling av sportsbegivenheter; Underholdning, sports- og kulturaktiviteter; Produksjon av sportsbegivenheter for fjernsyn; Utleie av fjernsynsprogrammer; Utleie av kinematografiske filmer og video; Utleie av innspilt Undervisning/utdannelse. Klasse 42 Plattformtjenester [PaaS]; Utarbeidelse av interaktiv programvare for multimedia; Design og utvikling av multimedia produkter; Utvikling av programvare for bearbeiding og distribusjon av multimedieinnhold. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CMORE C More Entertainment AB, Tegeluddsvägen 3, SE STOCKHOLM, Sverige Fenix Legal KB, Stureplan 4 C, 4 tr, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Programvare for interaktiv televisjon; Dataprogram for interaktiv televisjon og for interaktive spill og/eller quiz; Interaktiv underholdning programvare for bruk med personlige datamaskiner; CD-ROM-stasjoner; CDplater; Grammofonplater; Innspilte kassetter; Eksponert kinematografisk film; Tegnefilm. Klasse 16 Trykte magasiner om film; Aviser; Vedlegg til aviser. Klasse 35 Markedsundersøkelser; Konsultasjoner, rådgivning og bistand for reklame, markedsføring og PR; Produsering 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 46/15-2015.11.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 23/15-2015.06.01 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer