nr 15/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 15/15-2015.04.07 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 15/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Avgjørelse fra Klagenemnda Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer Opphør av fullmektigverv INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 15/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DARKNESS ONEZERO HOLDING AS, Olavsgate 15, 3916 PORSGRUNN, Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse 20 Møbler, speil og billedrammer. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HYATT TRULY Hyatt International Corporation, 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, US-IL60606 CHICAGO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 43 Hoteller; feriehotelltjenester; moteller; midlertidig overnatting; reisebyråvirksomhet for reservering av hotellinnlosjeringer; spesialiserte hotelltjenester presentert som del av et program for hyppige hotellgjester; hotelltjenester som gjelder insentivprogrammer med tilbud om spesielle gjestetjenester, fasiliteter og utmerkelser til hyppige hotellgjester; restaurant-, bar- og cocktailsalongtjenester; snackbartjenester; catering for forsyning av mat og drikker; fremskaffelse av bankett og sosiale funksjonsarenaer for spesielle anledninger; fremskaffelse av konferanse-, utstilling- og møtefasiliteter og rom; utleie av stoler, bord, bordduker og glassvarer for konferanse, utstilling, møte og sosiale funksjoner og banketter; utleie av møterom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen s sjømatråd AS, Postboks 6176, 9291 TROMSØ, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse 16 Trykksaker og reklamemateriell; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse 29 Fisk (ikke levende), fiskefileter, fiskeprodukter, saltet fisk, konservert fisk. Klasse 35 Salg og markedsføring av fisk og fiskeprodukter; annonse og reklamevirksomhet. Klasse 41 Undevisning og opplæring; kursvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lembees THOMAS MATHISEN, LANDFALLØYA 34, 3023 DRAMMEN, Klasse 35 Salg av lunsj, frukt og fastfood pakker fra gatekjøkken; salg av klær, sko, vesker, varer til hus og hjem, fritidsvarer via en nettbutikk. Klasse 36 Utleie av leiligheter. Klasse 37 Rengjøring av bygninger (interiør). Klasse 39 Lagring av varer. 3

4 registrerte varemerker nr 15/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Playmodul MASSIV LUST AS, Gaupnegrandane, 6868 GAUPNE, Klasse 19 Bygningsplater, ikke av metall; treplater for bygging. Klasse 20 Møbeldeler av tre. Klasse 37 Snekkertjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MEGAZIN Oenoforos AB, Box 24005, SE STOCKHOLM, Sverige Brann AB, Box 12246, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 33 Vin, alkoholholdige drikkevarer utenom øl. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FISKESPRELL s sjømatråd AS, Postboks 6176, 9291 TROMSØ, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse 16 Trykksaker og reklamemateriell; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse 29 Fisk (ikke levende), fiskefileter, fiskeprodukter, saltet fisk, konservert fisk. Klasse 35 Salg og markedsføring av fisk og fiskeprodukter; annonse og reklamevirksomhet. Klasse 41 Undervisning og opplæring; kursvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JUST SMILE Chiquita Brands L.L.C., 550 South Caldwell Street, US- NC28202 CHARLOTTE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 31 Friske frukter og grønnsaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS Ameriprise Financial, Inc., 5226 Ameriprise Financial Center, US-MN55474 MINNEAPOLIS, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; finansiell virksomhet, nemlig et porteføljetilbud for klienter bestående av råd vedrørende investeringer, finanskapitalforvaltning, likviditetsstyring; finansiell porteføljeforvaltning, finansiell forskning og finansiell risikostyring; fremskaffelse av online finansielle kalkulatorer; fremskaffelse av aksje/verdipapir markedsinformasjon; aksjefondinvesteringer og aksjefonddistribusjon; investeringsfondsoverføringer og -transaksjoner; porteføljetilbud for klienter bestående av finanskapitalforvaltning og likviditetsstyring; pensjonsplanleggingstjenester, nemlig definerte pensjonsytelsestjenester, definerte pensjonsinnskuddstjenester, fremskaffelse av finansiell informasjon for å undervise forbrukere om aspekter ved pensjonering og fremskaffelse av pensjonsfinansielle planleggingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Adrealine HELGE NICOLAISEN, RESIKKARINGEN 14, 9700 LAKSELV, Klasse 25 Klær, hodeplagg, hansker, sko, støvler. 4

5 registrerte varemerker nr 15/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen s Geologiske Undersøkelse, Postboks 6315, Sluppen, 7491 TRONDHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; geologiske grunnudersøkelser, geologisk leting og geologisk forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Admincontrol AS, Fridtjof Nansens Plass 2, 0160 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Dataprogramvare (software); datamaskiner (hardware); databehandlingsapparater og -innretninger; dataprogramvare for mobiloperativsystemer (apper); koblingsenheter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; Overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; tilveiebringelse av tilgang til dataprogrammer i datanettverk; tilveiebringelse av brukertilgang til globale nettverk; e- posttjenester; datastøttet overføring av meldinger og bilder. Klasse 42 Softwaretjenester; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, herunder apper; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. (551) Fellesmerkebestemmelser: Fellesmerkebestemmelser;Fellesmerket kan kun benyttes av bedrifter som er godkjent medlem av Kledningskontrollen. Enhver bedrift som produserer overflatebehandlet kledning kan bli tilsluttet Kledningskontrollen.Kledningskontrollen en frivillig kontrollordning opprettet av bedrifter som produserer industrielt overflatebehandlet kledning i samarbeid med malingsleverandører. Kontrollordningen har til formål og sikre enhetlig kvalitet og merking av industrielt overflatebehandlet kledning, samt å heve nivået ved overflatebehandling av heltrekledning.kontrollordningen administreres av et styre på 4 medlemmer og styret har avgjørende myndighet når det gjelder godkjenning og suspensjon av bedrifter.en bedrifts godkjennes for medlemskap når den oppfyller følgende krav: Benytter produksjonsutstyr som er egnet til industriell overflatebehandling Har utstyr til å utføre produksjonskontroll Utfører produksjonskontroll Benytter råstoff (ubehandlete bord) som er produsert i henhold til SN/TS 3186:2008 Heltrekledning av bartre til utvendig bruk. Benytter godkjente produkter til overflatebehandlingen (Produkter hvor produsent kan fremlegge dokumentasjon og testrapporter)tilsluttede bedrifter forplikter seg til to kontrollbesøk årlig.hvis det ved ekstern kontroll blir funnet alvorlige avvik skal bedriftens utbedring og evaluering følges opp med ekstrakontroll. Tidsbegrenset tap av retten til å benytte fellesmerket utløses når to etterfølgende kontroller har medført ekstrakontroll innenfor samme kontrollfelt, eller det avdekkes feil som grovt bryter med Kledningskontrollens basiskrav.bedriften kan benytte fellesmerket igjen når den har verifisert at nødvendige grep er tatt som gjør at den tilfredsstiller alle krav til en medlemsbedrift i Kledningskontrollen.Ekskludering av et medlem kan foretas dersom medlemmet har handlet grovt uaktsomt, eller med overlegg ikke har etterlevd gjeldende krav i Kledningskontrollen over lengre tid.misligholdelse av bedriftens økonomiske forpliktelser overfor Kledningskontrollen medfører automatisk suspensjon. Sekretariat Kledningskontrollen, Boks 113 Blindern, 0314 OSLO, Norsk Treteknisk Institutt, Postboks 113 Blindern, 0314 OSLO, Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 5

6 registrerte varemerker nr 15/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Protex AS, Eggavegen 20, 7380 ÅLEN, Klasse 10 Medisinsk hoftebeskytter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FJORDS Fjords Processing AS, Postboks 403, 1327 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; apparater og innretninger for separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse; sentrifuger; separatorer; deler, beslag og tilbehør og til alle forannevnte varer; alle forannevnte varer til bruk innen olje- og gassproduksjon. Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; dataprogramvare og databehandlingsutstyr til bruk i forbindelse med separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse; alle forannevnte varer til bruk i olje- og gassproduksjon. Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; apparater, instrumenter og innstallasjoner for separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse; deler, beslag og tilbehør til alle forannevnte varer; alle forannevnte varer til bruk i olje- og gassproduksjon. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikeholdstjenester relatert til apparater for separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse, sentrifuger og separatorer, og deres deler, beslag og tilbehør; alle forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon. Klasse 40 Petroleumsbehandling, petroleumsseparasjonsvirksomhet; raffineringsvirksomhet; separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse; alle de forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; ingeniørtjenester; vedlikehold-, innstallasjons- og utviklingstjenester av dataprogramvare relatert til separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse; alle de forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FJORDS PROCESSING Fjords Processing AS, Postboks 403, 1327 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 7 Klasse 9 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater; apparater og innretninger for separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse; sentrifuger; separatorer; deler, beslag og tilbehør og til alle forannevnte varer; alle forannevnte varer til bruk innen olje- og gassproduksjon. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; dataprogramvare og databehandlingsutstyr til bruk i forbindelse med separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse; alle forannevnte varer til bruk i olje- og gassproduksjon. 6

7 registrerte varemerker nr 15/15 Klasse 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; apparater, instrumenter og innstallasjoner for separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse; deler, beslag og tilbehør til alle forannevnte varer; alle forannevnte varer til bruk i olje- og gassproduksjon. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikeholdstjenester relatert til apparater for separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse, sentrifuger og separatorer, og deres deler, beslag og tilbehør; alle forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon. Klasse 40 Petroleumsbehandling, petroleumsseparasjonsvirksomhet; raffineringsvirksomhet; separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse; alle de forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; ingeniørtjenester; vedlikehold-, innstallasjons- og utviklingstjenester av dataprogramvare relatert til separering og/eller behandling av alle typer fluider/væsker, gass og masse; alle de forannevnte tjenester til bruk i olje- og gassproduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja WE SUPPORT THE HEROES OF TOMORROW Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 35 Sponsortjenester for promotering av individer innen sport, kultur og utdanning. Klasse 36 Finansiell sponsorvirksomhet for individer innen sport, kultur og utdanning. forbedring, screening, forebyggelse, beskyttelse og redegjørelse av dataoverføring over det globale datainformasjonsnettverket, nemlig for nettverkssikkerhetssystemløsninger inkludert integrerte og administrerte brannmurer, inntrengingsforebygging og -oppdagelsessystemer og sårbarhetsvurderingsapplikasjoner via datanettverk og internett; datasoftware for diagnostisering, installering, support, administrasjon, konfigurering, tilkobling, kompatibilitet, oppgradering og styring av datahardware, datafirmware og datasoftware. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CPOS STATENS KARTVERK, Serviceboks 15, 3507 HØNEFOSS, KRISTIN SKJERVEN, c/o Kartverket, Kartverksveien 21, 3511 HØNEFOSS, Klasse 35 Salg av digitale informasjonsprodukter; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Streaming av data; telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av digitale filer; kommunikasjon med mobiltelefon; kommunikasjon med dataterminaler; kommunikasjon med optisk fibernettverk. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; kvalitetskontroll; analysering av datasystemer; elektronisk datalagring; fjernovervåking av datasystemer; elektronisk datalagring; elektronisk sikkerhetskopiering; forskning og utvikling av nye produkter (for tredjemann); landmåling; nettskytjenester; oppmåling; vitenskapelig forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIPPINGPOINT Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Data- og nettverkshardware og -software for Inflight Dubai LLC, P. O. Box , AE- DUBAI, De forente arabiske emiratene Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke 7

8 registrerte varemerker nr 15/15 opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COLMEC ECO Colmec Holding AB, Box 675, SE NORRKÖPING, Sverige Advokatfirman Fylgia KB, Box 55555, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Elektriske, fotografiske, optiske, målings-, signalerings- og kontroll- (overvåkning) apparater og instrumenter; maskiner for inspeksjon av dekk, anordninger for overvåkning av dekk, kontrollpaneler og kontrollanordninger for bruk i dekkindustrien; målerianordninger; datamaskinsoftware for drift og kontroll av dekkonstruksjonsfabrikker og annet maskinerie brukt ved regummiering av dekk; datamaskinsoftware for vedlikehold, ledelse og administrasjon av alle dekkrelaterte aktiviteter herunder logistikk og lagerstyrning. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og tilbehør til forannevnte varer; dekk for kjøretøyer; hjulfelger; ventiler for dekk; slangeledninger; dekkreparasjonslapper; innerslanger for dekk; balanselodd for dekk for kjøretøyer; luftbefordringsmidler; transportvogner og traller. Klasse 17 Regummeringsmaterialer for kjøretøydekk. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjon av kjøretøyer, rengøring, smøring, og vedlikeholdstjenester, regummiering, banelegging og reparasjon av dekk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Colmec Holding AB, Box 675, SE NORRKÖPING, Sverige Advokatfirman Fylgia KB, Box 55555, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 9 Elektriske, fotografiske, optiske, målings-, signalerings- og kontroll- (overvåkning) apparater og instrumenter; maskiner for inspeksjon av dekk, anordninger for overvåkning av dekk, kontrollpaneler og kontrollanordninger for bruk i dekkindustrien; målerianordninger; datamaskinsoftware for drift og kontroll av dekkonstruksjonsfabrikker og annet maskineri brukt ved regummiering av dekk; datamaskinsoftware for vedlikehold, ledelse og administrasjon av alle dekkrelaterte aktiviteter herunder logistikk og lagerstyrning. Klasse 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og tilbehør til forannevnte varer; dekk for kjøretøy; hjulfelger; ventiler for dekk; slangeledninger; dekkreparasjonslapper; innerslanger for dekk; balanselodd for dekk for kjøretøy; luftbefordringsmidler; transportvogner og traller. Klasse 17 Regummeringsmaterialer for kjøretøydekk. Klasse 37 Byggevirksomhet; reparasjon av kjøretøy, rengøring, smøring, og vedlikeholdstjenester, regummiering, banelegging og reparasjon av dekk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ILLEGAL BURGER ILLEGAL BURGER AS, Møllergata 23, 0179 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ROBERT LT Automation A/S, Gl. Markedvej 1, DK-9320 HJALLERUP, Danmark Klasse 7 Roboter. Klasse 10 Apparat til medisinsk rehabilitering; utstyr til fysioterapi og rehabilitering; kroppsrehabiliteringsapparater for medisinske formål; apparater til muskeltrening ved medisinsk rehabilitering. 8

9 registrerte varemerker nr 15/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YEZZ JOHN NORMANN RØDSETH, LONØYVEIEN 35, 1684 VESTERØY, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter, klokker og armbåndsur, sykepleierur. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg, sykepleieruniform, sykepleierantrekk. Klasse 28 Barneleker. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NOBLE AGRI Noble Group Limited, Clarendon House, Church Street, BM-HM11 HAMILTON, Bermuda Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Råvarehandel (finansiell virksomhet); råvarehandel for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Noble Group Limited, Clarendon House, Church Street, BM-HM11 HAMILTON, Bermuda Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 36 Råvarehandel (finansiell virksomhet); råvarehandel for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Millennium & Copthorne International Limited, 36 Robinson Road #04-01 City House, SG SINGAPORE, Singapore Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Bedriftsledelse og -administrasjon av hoteller og moteller samt annen midlertidig innkvartering inkludert betjente leiligheter og boliger samt apartment-hoteller; PR-tjenester i relasjon til midlertidig innkvartering, inkludert hoteller og moteller, betjente leiligheter og boliger samt apartment-hoteller; markedsføring av midlertidig innkvartering, inkludert hoteller og moteller, betjente leiligheter og boliger samt apartment-hoteller, herunder annonsering og reklame for de forannevnte tjenester via internett og andre globale datanettverk. Klasse 43 Midlertidig innkvarteringstjenester, utleie av værelser, catering (mat og drikke), utleie av møterom, restauranter, caféer, reservering av midlertidig innkvartering; tilveiebringe midlertidig innkvartering; tilveiebringe betjente leiligheter og boliger; hotelltjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ANTI A NEW TYPE OF INVESTMENT AS, c/o Anti Inc AS, Maridalsveien 15 E, 0178 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; rådgivning vedrørende reklame, kommunikasjon og markedsføring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; produksjon av film; fotografering; fotografireportasjer. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; grafisk formgiving; industriell formgiving; industridesign; emballasjedesign; design av websider; motedesigntjenester; rådgivning vedrørende grafisk formgiving og design. 9

10 registrerte varemerker nr 15/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen A NEW TYPE OF INTERFERENCE A NEW TYPE OF INVESTMENT AS, c/o Anti Inc AS, Maridalsveien 15 E, 0178 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; rådgivning vedrørende reklame, kommunikasjon og markedsføring. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; produksjon av film; fotografering; fotografireportasjer. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; grafisk formgiving; industriell formgiving; industridesign; emballasjedesign; design av websider; motedesigntjenester; rådgivning vedrørende grafisk formgiving og design. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CH, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 3 Toalettsåper, parfyme, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/370,142 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HTC Corporation, No. 23, Xinghua Road, TW-330 TAOYUAN DISTRICT, TAOYUAN CITY, Taiwan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Fotografiapparater; digitale fotografiapparater; datamaskinvare og dataprogrammer for kontroll og overføring av data til og fra fotografiapparater og digitale fotografiapparater; overføringskabler og ledninger for fotografiapparater og videokameraer; batteripakker for fotografiapparater og digitale fotografiapparater; etuier og tilbehør til de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, US, 86/374,715 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UFC EMBEDDED Zuffa LLC, 2960 West Sahara Avenue, US-NV89102 LAS VEGAS, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 38 Videokringkastingstjenester via internett; streaming av videomateriale på internett. Klasse 41 Underholdning, nemlig en vedvarende videoserie innen kampsport, kringkastet via internett; videoopptakstjenester; tilveiebringelse av onlinevideoer innen kampsport, ikke nedlastbar. 10

11 registrerte varemerker nr 15/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Zaptec IP AS, Postboks 8109, 4068 STAVANGER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 7 Maskiner og driller for boring; maskiner, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for Klasse 9 landkjøretøyer). Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; transformatorer; kretskort, batteriladere, satellittnavigatorer, satellitter for vitenskapelig bruk av kraftelektronikk, strømomformere; dynamometre [kraftmålere]; løsninger for kraftoverføring. Klasse 12 Deler og tilbehør til elektriske kjøretøyer, koplinger og anordninger for overføring av drivkraft for landkjøretøyer. Klasse 37 Vedlikehold og reparasjon av transformatorer, kretskort, batteriladere, satellittnavigatorer, strømomformere, dynamometre [kraftmålere] samt av deler og tilbehør til alle forannevnte varer og til elektriske kjøretøyer; vedlikehold og reparasjon relatert til løsninger for kraftoverføring, maskiner, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); vedlikehold og reparasjon av maskiner og driller for boring; informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise) relatert til utvikling av transformatorer, kretskort, batteriladere, satellittnavigatorer, kraftelektronikk, strømomformere, dynamometre [kraftmålere], løsninger for kraftoverføring, maskiner, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), maskiner og driller for boring og for deler og tilbehør til elektriske kjøretøyer; design av kretskort, transformatorer, batteriladere, satellittnavigatorer, kraftelektronikk, strømomformere, dynamometre [kraftmålere], løsninger for kraftoverføring, maskiner, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), maskiner og driller for boring og av deler og tilbehør til elektriske kjøretøyer og transformatorer; teknisk kontroll og testing av deler og tilbehør til elektriske kjøretøyer og transformatorer, kretskort, batteriladere, satellittnavigatorer, kraftelektronikk, strømomformere, dynamometre [kraftmålere]; design av løsninger for kraftoverføring; informasjon og rådgivning vedrørende de forannevnte tjenester. Zaptec IP AS, Postboks 8109, 4068 STAVANGER, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 7 Maskiner og driller for boring; maskiner, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for Klasse 9 landkjøretøyer). Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; transformatorer; kretskort, batteriladere, satellittnavigatorer, satellitter for vitenskapelig bruk av kraftelektronikk, strømomformere; dynamometre [kraftmålere]; løsninger for kraftoverføring. Klasse 12 Deler og tilbehør til elektriske kjøretøyer, koplinger og anordninger for overføring av drivkraft for landkjøretøyer. Klasse 37 Vedlikehold og reparasjon av transformatorer, kretskort, batteriladere, satellittnavigatorer, strømomformere, dynamometre [kraftmålere] samt av deler og tilbehør til alle forannevnte varer og til elektriske kjøretøyer; vedlikehold og reparasjon relatert til løsninger for kraftoverføring, maskiner, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); vedlikehold og reparasjon av maskiner og driller for boring; informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. Klasse 42 Ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise) relatert til utvikling av transformatorer, kretskort, batteriladere, satellittnavigatorer, kraftelektronikk, strømomformere, dynamometre [kraftmålere], løsninger for kraftoverføring, maskiner, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), maskiner og driller for boring og for deler og tilbehør til elektriske kjøretøyer; design av kretskort, transformatorer, batteriladere, satellittnavigatorer, kraftelektronikk, strømomformere, dynamometre [kraftmålere], løsninger for kraftoverføring, maskiner, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), maskiner og driller for boring og av deler og tilbehør til elektriske kjøretøyer og transformatorer; teknisk kontroll og testing av deler og tilbehør til elektriske kjøretøyer og transformatorer, kretskort, batteriladere, satellittnavigatorer, kraftelektronikk, strømomformere, dynamometre [kraftmålere]; design av løsninger for kraftoverføring; informasjon og rådgivning vedrørende de forannevnte tjenester. 11

12 registrerte varemerker nr 15/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STEPPER AS, Rosenholmveien 25, 1414 TROLLÅSEN, Klasse 9 IT-infrastruktur som hardware, software, nettverk og tilbehør og skybaserte løsninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/492,873 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen G-ASSIST HGST NETHERLANDS B.V., Herikerbergweg 238, Luna ArenA, NL-1101CM AMSTERDAM, Nederland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Software inneholdende verktøy og informasjon for datalagring, kapasitet, båndbreddekapasitet og - beregninger, og relaterte produkter og serviceanbefalinger; software inneholdende verktøy og informasjon for hardware- og softwareanbefalinger innen audio, video, fotografi og datalagring og - redigering. RÅ SMAK AS, Torstad Gård, Torstadveien 26, 1395 HVALSTAD, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandelstjenester, herunder online detaljhandelstjenester, av mat og drikke, nemlig de ovennevnte varene i klasse 29, 30 og 32; salg og markedsføring av mat og drikke, nemlig de ovennevnte varene i klasse 29, 30 og 32. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Destination Lapland Oy, Ahdinkuja 1, FI ÄKÄSLOMPOLO, Finland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 16 Trykksaker.

13 registrerte varemerker nr 15/15 Klasse 36 Administrering, bestyring og utleie av fast eiendom, fast eiendom- og ferieleilighetsbyråtjenester i forbindelse med utleie og salg av fast eiendom og ferieleiligheter. Klasse 39 Reisebyråvirksomhet, reisetjenester med tilleggstjenester for reisende, nemlig utleie av biler, snøkjøretøy, snøscootere og andre kjøretøyer. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 43 Hotelltjenester, utleie av hytter, midlertidig innlosjering; beverting og tilbringing av mat og drikke; utleie av ferieleiligheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONSTER ENERGY ABSOLUTELY ZERO Monster Energy Company, 1 Monster Way, US- CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRATTVAAG ELECTRO AS, Postboks 104, 6282 BRATTVÅG, Klasse 37 Byggevirksomhet. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/491,559 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONE HAND NO HASSLE! Monster Energy Company, 1 Monster Way, US- CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Ernæringssupplementer i flytende form. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker. Stein Vegard Rønning, Åsaringen 286, 7236 HOVIN I GAULDAL, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 3 Såper, rengjøringsmidler og vaskemidler for kjøretøyer; poleringsmidler, poleringspapir,poleringsvoks og pussemidler for kjøretøyer; rensemidler, flekkfjerningsmidler og lakkfjerningsmidler for kjøretøyer; felgrens; antirustmidler. Klasse 21 Svamper og kluter for rengjøring; børster for rengjøring; poleringsmateriell; bøtter. Klasse 37 Vasking, rengjøring, vedlikehold og repararasjon av kjøretøyer; polering av kjøretøyer;lakkering av kjøretøyer; understellsbehandling og rustbehandling av kjøretøyer. 13

14 registrerte varemerker nr 15/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fred Hamelten, Haxthausensgate 2 B, 0263 OSLO, Klasse 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, blyanter for kosmetisk bruk, blekevann; blekemidler for kosmetisk bruk; avsminkingspreparater; avfargingsmidler for kosmetisk bruk; barberingspreparater, barbersåpe; etterbarberingsmidler og bartevoks; blomsterekstrakter [parfymerivarer]; diamantpulver [slipemidler]; Eau de Cologne; fargefjernere, fargefjerningsmidler; fargemidler til skjegg; fargeoppløsninger til kosmetisk bruk; fargestoffer til hår; fett for kosmetiskbruk; hydrogenperoksid for kosmetisk bruk; hårfjerningsmidler; klebemidler for festing av løshår, klebemidler for kosmetiske formål; kosmetikksett, kosmetisk krem, kosmetiske preparater, kosmetiske preparater for øyevipper; kosmetikk for øyebryn, blyanter for øyenbryn, permanent øyebrynsfarge og øyevippefarge; dekorative motiver for kosmetisk bruk; kunstige festemidler for øyenvipper; kunstige øyevipper; sminker; sminkeprodukter, leppestifter, lipgloss, maskara, pudder for sminking, rouge; masker for skjønnhetspleie; vattpinner for kosmetisk bruk; parfymer, parfymevarer; pomader for kosmetisk bruk; solbeskyttende midler [kosmetikk], solkrem; vaselin for kosmetisk bruk; vatt for kosmetisk bruk; voks for fjerning av hår; våtservietter; aloeverapreparater for kosmetisk bruk; alunsteiner [alunsteiner]; aromatiske stoffer [eteriske oljer]; astringerende midler for kosmetisk bruk; basis for blomsterparfymer, bergamott-essens; rosenolje, jasminolje, lavendelolje, sitronoljeessenser, stjerneanisessens; krem for lærtøy; blankpussemidler; desinfiserende produkter, desinfiserinede såper, desinfiserende midler til hud og utstyr; desinfiserende midler til overflater; eteriske essenser, eteriske oljer, eterisk olje av sedertre; fargestoffer for toilettbruk, fettfjerningsmidler, unntatt for bruk under fabrikasjonsprosesser; geraniol; iononoppløsning [parfymeri]; kosmetikk for dyr, kosmetiske preparater for bad; kosmetiske preparater for hudpleie; kunstige negler; lavendelvann; lotion for kosmetisk bruk; luftforfriskningsmidler; luktevann; mandelmelk for kosmetisk bruk; mandelolje; mandelsåpe; medisinske såper; moskusblomster [parfymevarer]; munnforfriskningstape; munnpleiemidler, ikke for medisinsk bruk, munnspray; mynte for parfymeri; mynteessenser; neglekunstklistremerker; neglelakk; negler; preparater for behandling av negler; nøytraliseringsmidler for permanent; oljer for kosmetisk bruk; oljer for parfymer; oljer til toalettbruk, potpurri [Parfyme]; rensemelk for toalettbruk; rensemidler, unntatt de som brukes ved fabrikasjonsprosesser og for medisinsk bruk; røkelsespreparater [parfyme], røkelse, røkelsespinner; salver andre enn for medisinsk bruk; servietter impregnert med kosmetisk lotion; sjampo, tørrsjampo; såper mot svette; talkum for toalettbruk; tannpasta; toalettpreparater og produkter, toalettoljer og toalettprodukter mot transpirasjon; utskyllingspreparater for personlig hygiene [toalettartikler];kosmetiske preparater for hudpleie; kosmetiske preparater for hud; hudbeskyttende middel til bruk før farging av hår; preparat med bedøvende effekt; preparat med smertelindrende effekt; kosmetisk preparat med smertelindrende effekt; mykgjørende preparater for hud. Klasse 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); barberkniver, -høvler og -maskiner; pinsetter, pinsetter for hårfjerning, etui til pinsetter; elektriske og ikke elektriske hårfjerningsapparater; elektrisk og ikke elektrisk trådings maskin til fjerning av hår; elektriske og ikke elektriske hårsakser for klipping; neglepinsetter, elektriske og ikke elektriske negleklippere og neglefiler, og neglepoleringsfiler; øyevipptang; øyebrynssaks; saks; apparater for tatovering; barberredskaper, elektriske og ikke elektriske barberblader, barbersett, beskjæringskniver, beskjæringssakser, blad for sakser og etuier for barberhøvler; filer, fotpleiebestikk, futteraler for barberkniver; håndklippere; håndpumper; hårkrølling (redskapfor-); klippemaskiner for skjegg ; knivblad [redskap]; krølljern; manikyrbestikk, manikyrsett, negletenger; nålefiler; sakser; sliperedskaper for knivblad; sliperemmer for barberkniver. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, det vil si utsmykningsgjenstander av edelt metall med eller uten juveler til pinsetter og pinsettetuier; juvelervarer, smykker, ravsmykker, smykker av elfenben, smykkegjenstander av gagat, emaljerte smykker; smykkenåler, strass-smykker, halskjeder; kjeder, brosjer [smykker], brystnåler [smykker]; smykkeskrin; edle stener; ur og kronometriske instrumenter, elektriske ur; klokker [ur], klokkeremmer; etuier og skrin for ur; amuletter [smykker], armbånd [smykker]; armbåndsur, atomdrevne ur, lommeur, lommeurkjeder, stoppeklokker og kronografer; urremmer; barrer av edelmetaller; bokser og etuier av eller med edelmetall, diamanter og edelstener; bijouterivarer; diamanter ; edelmetaller [ubearbeidede eller halvbearbeidedel; edelsteiner; emblemer av edelmetall; festenåler [bijouteri]; gulltråd [smykker]; gull, ubearbeidet eller hamret; hatteornamenter av edelmetall; kunstgjenstander av edelmetall; lenker av edelmetall [smykker]; mansjettknapper; medaljer; medaljonger [smykker]; mynter; nøkkelringer [bijouteri]; perler [juveler], perler til smykker; ringer [smykker]; skoornamenter av edelmetall; slipsholdere, slipsklemmer og slipsnåler; sølvtråd; øreklips og øreringer; halvedelsteiner; kobberjetonger; perler av syntetisk rav; platin (metall); statuer og statuetter av edelmetall; edle metaller, edelstener, juveler og smykker til bruk på pinsetter, pinsettetui og andre skrin, opp-bevaringsbokser og oppbevaringskasser. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, det vil si halsrem, pinsettetuier, verktøyholder, pinsettholder, stativ for pinsetter, arbeidsbelte, hårbånd, arbeidsveske, dameveske, clutch, pinsettetui, bærbar eller mobil makeupstasjon/arbeidsstasjon, make-up belte, saksebelte, arbeidshylster, skinnbelte, eske av lær, eske av lærimitasjon, handlenett, handleveske, håndveske, pose for emballasje, ryggsekk, kasse av lær; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; sveper, bandolærremmer av lær; belter 14

15 registrerte varemerker nr 15/15 (reimer) av lær;, dokumentkofferter, kosmetikkofferter og dokumentmapper; fjærfutteraler av lær; garderobeposer for klær [for reiseformål]; gullslagerhud; hakebånd av lær; halsbånd for dyr, handlenett og handlevesker; hatteesker og hatteetuier av lær; hestebogtre, håndkofferter, håndvesker og jaktvesker; håndtak for kofferter, kasser av lær, kartonglær eller kunstlær; kjernelær; konvolutter av lær; kredittkortholdere i skinn/lær; kunstlær; lommebøker; lærbånd; læretuier for hatter; lærimitasjoner; lærreimer, lærsnorer, lærstropper [seletøy], lærtråder og lærtøy [skulderremmer]; maskenett-portemoneer; mollskinn [lærimitasjon]; notemapper; paraplyer, paraplytrekk og ringer for paraplyer; og portemoneer; poser for emballasje [av lær]; rammer for håndvesker; reisebager, reisekister, reisekofferter, reisemapper [lærvarer] og reisevesker, strandvesker, verktøyvesker av lær, trillebager, tursekker, ryggsekker, skolesekker og sekker for fjellklatrere; remmer [seletøy]; sekker for emballasje [av lær]; Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); tråd for fjerning av kroppshår; øyebrynbørster; kammer; etui for kammer; kosmetikkredskaper og elektriske og ikke elektriske blandeskåler til kosmetikk; make-up børster; etui til kosmetikkredskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Helgelendingen AS Helgeland Arbeiderblad, fearnleys gate 24, 8654 MOSJØEN, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim AS, Postboks 1280 Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, Klasse 9 Magasiner, tidskrifter, aviser, fotografier, fornannevnte varer i elektronisk form. Klasse 16 Trykksaker, tidskrifter, magasiner, fotografier, aviser. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; utleie og salg av reklameplass; meningsmålinger og markedsundersøkelser. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; fotografering; fotografireportasjer; reportasjetjenester; sportslige og kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse og distribusjon av trykksaker, magasiner, tidsskrifter, aviser, også via Internett og andre elektroniske medier; produksjon og distrubusjon av fjernsynsprogrammer, radioprogrammer og underholdning, også via Internett og andre elektroniske medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AIRACE AIRACE ENTERPRISE CO., LTD., 6F., NO.2, ALY. 1, LN. 1, ZHONGSHAN RD., DALI DIST., TW-412 TAICHUNG CITY, Taiwan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 8 Luftpumper, hånddrevne; håndpumper; håndverktøy, hånddrevne; skrunøkler (håndverktøy); skrutrekkere; nebbtang; meisler og kuttere; hammere (håndverktøy); brekkjern og spett; skiftenøkkel; palhjulhåndtak for pipenøkler; hånddrevet verktøy, nemlig multifunksjonslommeverktøy inneholdende skrunøkler, rørpipenøkler, sager, kniver, skrutrekkere, filer, nebbtang, dekkspaker, og kjedeverktøy, nemlig håndverktøy til bruk for å reparere sykkelkjeder; miniatyr-sykkelverktøy, nemlig skrunøkler, rørpipenøkler, sager, kniver, flaskeåpnere, skrutrekkere, filer, nebbtang, dekkspaker, og kjedeverktøy, nemlig håndverktøy til bruk for å reparere sykkelkjeder; håndverktøy, nemlig stillbare momentnøkler, rørkuttere, rørpipenøkler for vridning, Klasse 9 kabelkuttere, rørpipenøkler. Måleinstrumenter; trykkmålere; beskyttelseshjelmer; beskyttelseshjelmer for sport; sportsbriller; solbriller; vekter; apparater og instrumenter for veiing; hylser for bærbare datamaskiner; navigasjonsapparater for kjøretøy (om bord computere); anti-blende-briller; batterier, elektriske; overvåkningsapparater, elektriske; monitorer (computer hardware); monitorer (dataprogrammer). Klasse 12 Sykler; sykkel metall-arbeidsanordninger for reparering av sykler; sykkelstativ; tråsykkelpumper; luftpumper (kjøretøytilbehør); sykkelpumper; pumper for tråsykler, sykler; baggasjebærere for kjøretøy; klesbeskyttere for tråsykler, sykler; bakspeil; tråsykkelseter; skvettskjermer for tråsykler; kurver tilpasset tråsykler; klebrige gummilapper for reparering av sykkelslanger; sykkelvesker tilpasset tråsykler; vesker for tråsykler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BARE GOLD Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson Street, 22nd Floor, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 3 Kosmetikk og ikke-medisinske hudpleiepreparater. 15

16 registrerte varemerker nr 15/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NATT REISER DA, Torpfjellet 67, 1389 HEGGEDAL, Klasse 35 Bedriftsledelse av hoteller Klasse 36 Bestyrelse av fast eiendom; eiendomsomsetning; meglervirksomhet for fast eiendom; salg av eiendom ("omsetning"); utleie av fast eiendom; utleie av kontorer (fast eiendom). Klasse 39 Biltransport; busstransport; båttransport; båtutleie; drosjetjenester; elvetransport; fergetransport; havnedrift; jernbanetransport; leasing av kjøretøyer; lufttransport; lystbåttjenester; organisering av cruisefart; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomhet; reisereservering; sightseeing [turisme]; sjøtransport; sjåførtjenester; sporvogndrift; trafikkmeldingstjenester; transport av reisende; transportinformasjon; transportreservering; utleie av biler; utleie av busser; utleie av båt; utleie av fly; utleie av hester; utleie av passasjervogner. Klasse 43 Formidling av midlertidig losji [hoteller, pensjonater]; hotellreservering; restauranter; selvbetjeningsrestauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HEKLEGURI Hekleguri Design Mona Ellefsen, Ospedalen 164, 5308 KLEPPESTØ, ATTORNEY ALEXIA ELLUL WELSH, c/o Trademack- Formir, Spinola Road 137, MT-STJ3011 ST JULIANS, Malta Klasse 26 Broderier; fingerbøl; flettebånd; frynser; galon [kantebånd]; glidelåser; gullbroderier; hekter [sytilbehør]; jakkemerker [buttons]; kantbånd for gardiner; knappenålsputer; knapper; nåleesker; nåleetuier; nåleputer; nåler; sølvbroderier; spenner for klær; stoppenåler; strikkepinner; synåler; sysaker [unntatt tråd, garn]; trekkenåler; heklenåler Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet via postordre; auksjonssalg; import- og eksportagenturer; modelltjenester for reklame og salg; on-line annonsering på datanettverk; presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; og, for andres fordel, sammenbringe et bredt utvalg varer som gjør det mulig for kunder å enkelt se og kjøpe disse varer på en nettside for handel med bredt utvalg av håndarbeider i garn og tekstil samt utstyr for slikt håndarbeid. Klasse 41 Publisering av elektroniske boker og tidsskrifter online; tekstforfattervirksomhet; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner [ikke nedlastbare]; undervisning; utgivelse av bøker; utlån av bøker; veiledning; yrkesfaglig opplæring; yrkesveiledning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NITROBEAT DEEJAY & MUSIC PRODUCER.TAKLE, Breistølsveien 34, 5034 BERGEN, Klasse 41 Diskotektjenester; dj-tjenester; layouttjenester, andre enn for reklameformål. 16

17 registrerte varemerker nr 15/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAVENSWOOD Franciscan Vineyards, Inc., 1178 Galleron Road, US- CA94574 ST. HELENA, USA Otello Law Firm, Engdahlsvej 12 A, DK-7400 HERNING, Danmark Klasse 33 Viner; alkoholholdig drikke [unntatt øl]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Eva's Musikkinstrument AS, Postboks 6133 Etterstad, 0602 OSLO, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse 15 Musikkinstrumenter og rekvisita til musikkinstrumenter ikke opptatt i andre klasser. Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet, handel og utleie, herunder elektronisk fjernhandel, netthandel og handel over disk av musikkinstrumenter og rekvisita til musikkinstrumenter ikke opptatt i andre klasser. Klasse 40 Produksjon av musikkinstrumenter og tilbehør til disse. 17

18 registrerte varemerker nr 15/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GALAXY TAB J Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Mobiltelefoner og smarttelefoner. Registreringen omfatter ikke varer i relasjon med animeserier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GALAXY TAB A Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Mobiltelefoner og smarttelefoner. Registreringen omfatter ikke varer i relasjon med animeserier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GALAXY TAB E Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, KR- SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør- Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 9 Mobiltelefoner og smarttelefoner. Registreringen omfatter ikke varer i relasjon med animeserier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FEIRINGKLINIKKEN LANDSFORENINGEN FOR HJERTE OG LUNGESYKE, Postboks 8768 Youngstorget, 0028 OSLO, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Vitenskapelig forskning for medisinske formål. Klasse 44 Sykehus; rekonvalesenshjem; helsetjeneste; medisinsk rehabilitering; poliklinikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALINITY Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, US- IL ABBOTT PARK, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 1 Kontrollpreparater og kalibreringsvæsker for medisinske diagnostiseringsinstrumenter; kontrollpreparater og kalibreringsvæsker for laboratorium-instrumenter som brukes for in vitro diagnostiske tester og/eller analyser; kjemiske reagenser for medisinsk diagnose og/eller analyse. Klasse 5 Diagnostiske reagenser; medisinske diagnostiske reagenser; diagnostiske preparater for medisinske formål; diagnostiske test sett; patroner inneholdende medisinske diagnostiske reagenser. Klasse 9 Blod undersøkelses instrumenter (ikke til medisinsk bruk); laboratorieanalyseapparater for måling, testing og analyse av blod, kroppsvæsker og/eller vev; hematologianalyseapparater (ikke til medisinsk bruk); analyseapparater for klinisk kjemi (ikke til medisinsk bruk) ; analyseapparater for immunoanalyse (ikke til medisinsk bruk) ; automatiserte kliniske molekylære laboratorieinstrumenter (ikke til medisinsk bruk) ; laboratorieprøvetakingsinstrumenter (ikke til medisinsk bruk); molekylære diagnostiske systemer bestående av sekvensere, spektrometre, sensorer og datamaskiner, for analyse av ukleinsyresekvenser, nukleinsyrer, genetisk materiale, smittestoffer og/eller patogener (ikke til medisinsk bruk); laboratorieinstrumenter for mikrobiell undersøkelse og identifikasjon (ikke til medisinsk bruk); dataprogrammer og maskinvare for identifisering og analyse av nukleinsyresekvenser, nukleinsyrer for patogen identitet, medikamentresistensegenskaper og rettsmedisinske profiler (ikke til medisinsk bruk); laboratorieapparater, nemlig molekylære diagnostiske sensorer for analyse av nukleinsyresekvenser, nukleinsyrer, genetisk materiale, smittestoffer og/eller patogener (ikke til medisinsk bruk); dataprogrammer for front-end prosessering, instrumentkontroll, dataanalyse og 18

19 registrerte varemerker nr 15/15 rapportering for molekylære diagnostiske instrumenter; maskinvare og programvare for bruk innen medisinsk diagnostikk; elektroniske publikasjoner, nemlig instruksjonsark og manualer for in vitro diagnostiske instrumenter, laboratoriumautomatiseringssystemer og tilhørende programvare; data management software for medisinske diagnostiske instrumenter; data management software for hematologianalysatorer, kliniske kjemianalysatorer, immunoanalyse analysatorer og blod undersøkelses instrumenter; dataprogramvare og maskinvare for medisinske diagnostiske instrumenter; dataprogramvare og maskinvare for hematologianalysatorer, kliniske kjemianalysatorer, immunoanalyse analysatorer og blod screening instrumenter; dataprogrammer og maskinvare for å håndtere grensesnittet mellom medisinske diagnostiske laboratorieinstrumenter; datamaskinprogramvare og maskinvare for håndtering av medisinsk diagnostisk laboratoriumarbeidsflyt; laboratorieinformasjon management software og hardware; dataprogramvare og maskinvare for overvåking av medisinske diagnoseinstrumenter; dataprogrammer og maskinvare for overvåking av laboratoriediagnoseinstrumenter; dataprogramvare og maskinvare for feilsøking av medisinske diagnoseinstrumenter; datamaskinprogramvare og maskinvare for feilsøking av laboratoriediagnoseinstrumenter; dataprogrammer for behandling av data fra diagnostisk medisinsk testing; programvare for bruk i medisinsk diagnostisk testing; maskinvare for bruk i medisinsk diagnostisk testing; maskinvare og programvare for fjernovervåking av in vitro diagnostiske instrumenter. Klasse 10 Blod undersøkelse instrumenter for medisinsk bruk; medisinske analyseinstrumenter for måling, testing og analysering av blod, kroppsvæsker og/eller vev for bruk i laboratorier; medisinske diagnoseinstrumenter for in vitro diagnostiske tester og/eller analyser; hematologianalyseapparater, analyseapparater for klinisk kjemi for medisinsk bruk; analyseapparater for immunoanalyse for medisinsk bruk; medisinske instrumenter for in vitro diagnostiske tester og/eller analyser for bruk i laboratorier; medisinsk utstyr for anvendelse innen medisinsk diagnostikk i laboratorier; medisinsk utstyr i form av datahåndtering og laboratorieautomasjonssystemer for bruk innen medisinsk diagnostikk, molekylære diagnostiske instrumenter for medisinsk bruk; medisinske instrumenter for mikrobiell-gjennomsøking og identifisering for medisinsk bruk i laboratorier; medisinske apparater, nemlig molekylærdiagnostiske sensorer for analyse av nukleinsyresekvenser, nukleinsyrer, genetisk materiale, smittestoffer og/eller patogener for medisinsk bruk i laboratorier; prøvetakingssett som brukes i forbindelse med in vitro diagnostikk inneholdende også prøve-oppsamlingsrør for medisinsk bruk. Klasse 37 Tekniske støttetjenester innen medisinsk diagnostikk; tilby tekniske støttetjenester for medisinske diagnostiske instrumenter; operativ overvåkingstjenester for blod-, kroppsvæske- og vevtestingsinstrumenter og relaterte data; tilby tekniske støttetjenester for medisinske diagnostiske instrumenter; tilby elektroniske feilsøkingstjenester utført på avstand eller på stedet for laboratorier innen in vitro diagnostikk; tilby operative overvåkingstjenester for laboratorie - og medisinske instrumenter; tilby installasjon, vedlikehold og reparasjon av medisinske diagnostiske instrumenter; tilby installasjon, vedlikehold og reparasjon av laboratorieinstrumenter. Klasse 41 Skaffe tilveie og tilby elektroniske publikasjoner, nemlig instruksjonsark og manualer for in vitro diagnostiske instrumenter, laboratoriumautomasjonssystemer og relatert programvare; undervisningsvirksomhet; praktisk opplæring; arrangering og ledelse av seminarer og kurs (undervisning). Klasse 42 Tjenester i form av å tilby teknisk støtte vedrørende in vitro diagnostiske laboratorieinstrumenter, laboratorieautomasjonssystemer og relatert programvare og maskinvare; tjenester i form av å gi teknisk støtte angående laboratorieprogramvare innenfor feltet av in vitro-diagnostikk; tjenester i form av å gi fjernstyrte elektronikkfeilsøkingstjenester for laboratorier innen in vitro diagnostikk; tilby tjenester innenfor operasjonelle overvåkingstjenester for laboratorieutstyr innen in vitro diagnostikk; tjenester i form av fjernovervåking av diagnostiske laboratoriumssystemer; tjenester i form av å tilby ekstern elektronisk overvåking av in vitro diagnostisk utstyr og laboratorieautomasjonssystemer; tjenester i form av å tilby å gi en web-basert programvareplattform for laboratorium og diagnostisk utstyr, informasjon styring, overvåking og analyse innen in vitro diagnostikk; tjenester i form av å tilby software som en tjeneste ved å tilby programvare for bruk innen håndtering av data og informasjon innen in vitro diagnostikk. Klasse 44 Medisinske diagnostikktjenester; medisinske tjenester for diagnose av tilstander i det menneskelige legemet; in vitro diagnostiske tjenester; molekylære diagnostiske tjenester; medisinsk testing for diagnostiske eller behandlingsmessige formål; administrere medisinsk pasienttesting, nemlig medisinsk diagnostisk testing, overvåkingtjenester og rapporteringstjenester; data og informasjonshåndtering, sporing, analyse og rapportering innen medisinsk diagnostikk; medisinske diagnostiske-, overvåkings-, analyse- og rapporteringstjenester; tilby informasjon innen medisinsk diagnostikk; tilveiebringe informasjon relatert til diagnose, overvåking og behandling av medisinske tilstander; tilby informasjon innen medisinsk diagnostikk vedrørende laboratorievirksomhet, laboratorie arbeidsflyt, laboratorie automatisering, laboratorie programvare, informatikk, medisinske diagnostiske instrumenter, laboratorieinstrumenter, medisinske diagnostiske reagenser og analyser; rådgivning innen medisinsk diagnostikk, molekylær diagnostikk og in vitro diagnostikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZEPATIER Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. 19

20 registrerte varemerker nr 15/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PALIROY Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BATTENYA Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GESEVRO Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ATTLINSA Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CLIPZERA Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , SG, T J (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE HORSE AND HIS BOY CS Lewis PTE Ltd, 15 Beach Road #03-07, Beach Centre, SG SINGAPORE, Singapore Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (supervision), livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, nemlig bøker, magasiner, journaler, klistermerker, byttekort (samlekort), plakater, kalendere, 3D overføringsbilder(3d Decals) for alle overflater, skrivepapirblokk, lommetørkler, 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 43/14-2014.10.20 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer