nr 43/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 43/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser ter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rtigher Endringer i fullmaktsforhold Erstatning av nasjonal med internasjonal registrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Sltede internasjonale registreringer Avgjørelse ter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Endrede fellesmerkebestemmelser Administrativ overprøving av registrering av foraksnavn Rtelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystem (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerkekst (541) Merk er ordmerke (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merk er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merk (591) Merk er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løp av tre måneder fra i dag kan d fremstes innsigelse mot registreringen av varemerk, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 ann ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/535,076 (210) Søknadsnr.: (267608) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267609) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Solid Concepts Inc, Avenue Crocker, US- CA91355 VALENCIA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:40 Individuelt tilpassede produktfremstillingstjenester for andre innenfor områd hurtigproduksjon av prototype for nye produkter, direkte digital produktfremstilling, bearbeidelse og sprøytestøping; fremstilling av individuelt tilpassede deler av plast og mall ter ordre og spesifikasjon fra andre; produktfremstillingstjenester for andre innenfor områd produktprototypfremstilling for ulike bransjer; prototypfremstilling av nye produkter for andre; fremstilling av individuelt tilpassede plast og malldeler og prototyper ter ordre og spesifikasjoner for andre; rådgivingstjenester innenfor områd prototypframstilling og fremstilling av nye produkter for andre. Klasse:42 Tjenester knytt til design av dataprogramvare; design av dataprogrammer til bruk ved fremstilling av deler og prototyper, testing av datastyrte designkonsepter for andre; forskning og utvikling innenfor hurtig fremstilling av prototyper og produkter. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Viken Skog BA, Postboks 500, Sentrum, 3504 HØNEFOSS, Norge Advokatfirma Bentzen AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS, Norge Klasse:35 Salg og formidling av varer basert på tre og trevirke; konsulenttjenester og utleie av arbeidskraft innen skogindustri og industri basert på trevirke. Klasse:36 Investering, drift, bestyrelse og utleie av fast eiendom, fabrikkanlegg og kontorer. Klasse:40 Bearbeiding av produkter og materialer basert på trevirke. Klasse:42 Forskning, teknisk forskning, innovasjon og utvikling av nye produkter herunder for tredjemann. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267610) (220) Inndato: (180) Registreringen TREKLYNGEN (541) Merk er ordmerke i standard font Viken Skog BA, Postboks 500, Sentrum, 3504 HØNEFOSS, Norge Advokatfirma Bentzen AS, Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS, Norge Klasse:35 Klasse:36 Klasse:40 Salg og formidling av varer basert på tre og trevirke, konsulenttjenester og utleie av arbeidskraft innen skogindustri og industri basert på trevirke. Investering, drift, bestyrelse og utleie av fast eiendom, fabrikkanlegg og kontorer. Bearbeiding av produkter og materialer basert på trevirke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267612) (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse:42 Forskning, teknisk forskning, innovasjon og utvikling av nye produkter herunder for tredjemann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267611) (220) Inndato: (180) Registreringen OSLOMEKANISKEVERKSTED (541) Merk er ordmerke i standard font Oslo Mekaniske Verksted AS, Tøyenbekken 34, 0188 OSLO, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pub. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Rune Forshaug, Svingen 10C, 0196 OSLO, Norge Klasse:9 Apparater og instrumenter for styring, databehandlingsutstyr og programvare Klasse:10 Medisinske apparater Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. Design og utvikling av datamaskiner og programmer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267613) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke ROMM AS, Postboks 278, 2051 JESSHEIM, Norge Klasse:9 Dekoder i form av s up box, ip box fo dekoding/visning av digital-tv distribuert over kabel-tv og fiber basert TV (ip-tv). Klasse:38 Distribusjon av TV-signaler over ntbrt (tabl) og telefon. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267614) (220) Inndato: (180) Registreringen DIGG (541) Merk er ordmerke i standard font ROMM AS, Postboks 278, 2051 JESSHEIM, Norge Klasse:9 Klasse:38 Dekoder i form av s up box, ip box fo dekoding/visning av digital-tv distribuert over kabel-tv og fiber basert TV (ip-tv). Distribusjon av TV-signaler over ntbrt (tabl) og telefon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267615) (220) Inndato: (180) Registreringen TLC: TABLES, LADDERS & CHAIRS (541) Merk er ordmerke i standard font World Wrestling Entertainment Inc, 1241 East Main St., US- CT06902 STAMFORD, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:16 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til livredning og undervisning; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater; nedlastbare ringoner, grafikker og musikk via globalt ntverk og trådløst utstyr; dekorasjons-kjøleskapmagner; video- og dataspillbånd, video- og dataspilldiskter, video- og dataspillkasster, video-og dataspillkasster/-patroner, video- og dataspill CD-ROM, video-utgangspillemaskiner for bruk sammen med fjernsyn; kinematografiske og fjernsynsfilmer, nemlig spillefilmer i rning av sportsunderholdning; forhåndsinnspilte grammofonplater, forhåndsinnspilte CD'er, forhåndsinnspilte videobånd, forhåndsinnspilte video-kasstbånd, forhåndsinnspilte DVD'er og forhåndsinnspilte audio-kasster, som alle viser/forestiller sportsunderholdning; myntmate fornøyelses-spillemaskiner; interaktive videospillprogram og dataspillkasster; musematter; engangskameraer; solbriller; solbrilleuier; medisinglass; optiske uier, nemlig uier for briller og solbriller; walkie-talkie; beskyttelseshjeimer; sportshjeimer. Papir, papp og varer lag av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; papirhenge- /festelapper, papphenge-/festelapper; emballasje, nemlig brt, papir for innpakking og emballasje, papirlommer for emballasje, plastposer for emballasje, plast bobleplast for innpakking eller emballasje; samlealbum, nemlig for klistremerke/merke/ikt samlekort, fotosamlekort; ikter, nemlig trykte papirikter, trykte forsendelsesikter; ruradresseikter ikke av tekstil; mapper; plastposer for alminnelig bruk; papirservise, nemlig papir-spisebrikker, papir-kuvertbrikker, papirdekkøy, papirduker; papir-lunsjposer; klistremerker/merker/ikter; plakater til å klistre på støtfangere; vindus-overføringsbilder; penner; blyanter; blyantspissere; blyantuier; kritt; viskelær, nemlig gummiviskelær, krittviskelær, tavleviskelær; postere; notisbøker; handelskort; kalendere; fotografier; innrammede bilder; fotografiske trykk; bilder; fotoalbum; brosjyrer, flygeblader, magasiner og aviser vedrørende sportsunderholdning; postkort; gratulasjonskort; avtrekksbilder/overføringsbilder; midlertidige tatoveringsoverføringer; fargeleggingsbøker; aktivitsbøker for barn; souvenirprogrammer vedrørende sportsunderholdning; bøker som viser 5

6 registrerte varemerker /12 illustrerte biografier; autografbøker; tegneseriehefter; bildebøker; klistremerkealbum; bokomslag; bokmerker av papir; bokplater; memolapper; kladdebøker, datobøker; adressebøker; agenda-/dagsordenbøker; gummistempler; stempelputer; forhåndsbalte telefonkort for samlere, ikke magnisk kode; frimerker for samlere, nemlig jubileums-frimerkeark; spesialfremstilt personlige sjekker; sjekkhefteomslag; papirbannere; trykte papirskilt for dører; tegnelinjaler; litografier; selskapsposer av papir; selskapseffekter av papir, nemlig papirhatter; stensiler for å streke/risse opp mønster til papir; gaveinnpakning av papir; kakedekorasjoner av papir. Klasse:28 Spill og lekøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julrepynt; lekeactionsfigurer og tilbehør hertil; uier for handlingsfigurer (action figures); lekekjørøy; tavlespill; spillkort; lekespinningtopper; alenestående video-effekt spillemaskiner som viser wrestling; spillehallspill relatert til wrestling; flippermaskinspill relatert til wrestling; håndholdte enher for å spille elektroniske spill; bordferdighsspill relatert til wrestling; puslespill; drager; leke-wrestlingringer; dukker; duske (bobble-head)-dukker; dukker/marionter; fylte lekedyr; kortspill; lekegitarer; vanngeværer; vinylprodukter for lek i basseng, nemlig flytende lenestol med pute bak, oppblåsbare lekeflåter for akvatisk rekreasjonsbruk; julredekorasjoner; kostymemasker; lekebelter, dukkemøbler; selskapsfavoritter i form av smell-bong-bonger og støyinstrumenter; rullebrt; bowlinghaller og tilbehør, nemlig bowling-hansker, håndleddstøtter, poser for bowlinghaller; opptrekkbare leker; lekescootere; bowling-plugger; kne- og albuematter for sportsbruk; jojoer; modellbyggest av plast for å bygge lekekjørøy; biljardkøer; nyhsleker, nemlig lekebanker av tinn; lekøy tyggegummimaskiner; lekøy mekaniske dispensere for sukkertøy; lekøy pinnyggegummidispensere; lekøy tyggegummifigur-lagere; lekøy skumhender; konfti. Klasse:41 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267616) (220) Inndato: (180) Registreringen BETAGLUCARE (541) Merk er ordmerke i standard font Prorsum Healthcare AB, Sahlgrenska Science Park, Medicinaregatan 8A, SE GÖTEBORG, Sverige Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 OSLO, Norge Klasse:5 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Farmasøytiske og verinærmedisinske preparater; sanitære preparater til medisinske formål; diiske preparater til medisinske formål; næringsmidler til spedbarn; plaster og forbindingsmateriell; materiale til tannplombering og tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr; preparater til bekjempelse av sopp og mugg. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørkede, frosne og kokte grønnsaker; geleer, syltøy og fruktkompotter; egg, melk og meieriprodukter; spiselige oljer og ft. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sagogryn og kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn; konditori- og sukkervarer; spiseis; honning og sirup; gjær og bakepulver; salt; sennep; eddik, herunder vineddik; sauser (krydrede); krydder; is. Landbruks-, skogbruks- og havebruksprodukter samt korn ikke inntatt i i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såkorn; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. Klasse:32 Fruktdrikker. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267617) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 KØBENHAVN K, Danmark Advokatfirma Grte DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Norge Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisit; apparater for opptak overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magniske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; lagr dataprogramvare til bruk i bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-i eiendomsmegler-, pensjons-, leasingog finansiell virksomh, herunder til online adgang via datamaskiner, modem, Intern og andre globale datamaskinntverkssystemer. Klasse:36 Klasse:38 Forsikringsvirksomh, finansiell virksomh, valutarisk virksomh, eiendomsmeglervirksomh; bankvirksomh; sparekassevirksomh; pensjonskassevirksomh; investeringsvirksomh; homebanking; låne-, kredit- og finansieringsvirksomh; kredittgivning; formidling av lån; realkredittlån; kredit og finansiering; kreditkontrakter; kjøpsfinansiering; lånefinansiering; finansiering av lån mot sikkerh, herunder I form av pant, eiendomsforbehold, garanti, kausjon og sikkerh i aktiva; finansiell leasing, operasjonell leasing av fast eiendom; factoring; investering av kapital; finansiell risk management; investeringsfond- og foreninger; pantelånsvirksomh; inkassobyråvirksomh; finansiell rådgivning; finansiell analyse; tilveiebringelse av finansiell informasjon; administrasjon, kontroll og behandling av balinger; fondsbørsmeglere; fondsbørsvirksomh; forvaltning av fast eiendom, formuer og kapital; utleie av fast eiendom; leasing av fast eiendom; aktuarvirksomh; taksering av fast eiendom; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, megler-, og formidlingsvirksomh vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser; alle forannevnte ytelser også ytt via Internt og intrant. Telekommunikasjonsvirksomh; telekommunikasjon vedrørende bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, eiendomsmegler-, pensjons-, leasing- og finansiell virksomh; tilveiebringelse av adgang til elektronisk informasjon om bank-, valuta-, investerings-, realkreditt-, forsikrings-, eiendomsmegler-, pensjons-, leasing- og finansiell virksomh. Klasse:16 Klasse:35 Papir, papp og varer lag av disse materialer, ikke opptatt l andre klasser, trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; trykksaker vedrørende bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, eiendomsmegler-, pensjons-, leasing og finansiell virksomh. Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved forrningsledelse, virksomhsdrift og forrningsadministrasjon, bistand ved ivarakelse avkontoroppgaver; annonse- og reklamevirksomh vedrørende bank-, valuta-, investerings-, forsikrings-, eiendomsmegler-, pensjons-, leasing- og finansiell virksomh; organisering av utstillinger med kommersielle eller reklamemessige formål; omkostningsanalyser; datasøking for andre 1 dataregistre og databaser; innhenting, sortering, redigering, systematisering, kompilering og innføring av informasjon i databaser og registre; utarbeidelse av kontoutdrag, lønningslister, selvangivelser, kostnads- og oversiktsanalyser, statistiske opplysninger og økonomiske rapporter og prognoser; vurdering av forrningsanliggender; kommersiell konsulentbistand vedrørende virksomhsoverdragelser; fusjoner og omlegging av ervervsvirksomher; regnskapsføring; revisjon; bokføring; regnskapsrevisjon; reklamevirksomh og markedsføring; markedsføringsbistand; onlineannonsering på Internt og datantverk; auksjonssalg; auksjonsvirksomh; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, og formidlingsvirksomh vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser. Klasse:41 Klasse:42 Utdannelsesvirksomh; undervisningsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportsarrangementer og kulturelle arrangementer; forrningsmessig undervisning og utdannelse; praktisk undervisning (demonstrasjoner); tjenesteytelser og konsulentvirksomh vedrørende utdannelse, undervisning og opplæring av ledelse og personale; undervisning, utdannelse og opplæring innenfor bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, eiendomsmegler-, pensjons-, leasingog finansiell virksomh; utdannelse og undervisning i forbindelse med forrning, industri, forrningsadministrasjon, personalforhold, markedsføring, salgsteknikk, forrningsledelse og virksomhsdrift; undervisning og opplæring innen edb, informasjonsteknologi og bruk av kommunikasjons- og computerntverk; undervisning og opplæring i bruk og håndtering av dataprogramvare; utdannelse og undervisning i administrasjons-, fakturerings-, bestillings-, balings- og salgssystemer; utdannelses- og kursvirksomh vedrørende interiørarkitektsvirksomh, boliginnredning og byggevirksomh; arrangering, ledelse og organisering av seminarer, kurs, undervisning, konvensjoner, konferanser, kongresser, utstillinger og demonstrasjoner vedrørende finansiering, markedsføring, salgsteknikk, forrningsledelse, virksomhsdrift og forrningsadministrasjon, Vitenskapelige og teknologiske tjenesteytelser samt forskning og design i den forbindelse; industriell analyse og forskning; design og utvikling av computer hardware og computer software; utleie av computer hardware, computer software, utstyr til elektronisk databehandlingsutstyr og databehandlingsanlegg; computerprogrammering; design og utvikling av computer hardware og computer software, herunder til bruk for bank-, valuta-, investerings-, realkreditt-, forsikrings-, 7

8 registrerte varemerker /12 eiendomsmegler-, pensjons-, leasing- og finansiell virksomh; vedlikehold av computer software til bruk for bank-, valuta-, investerings-, realkredit-, forsikrings-, eiendomsmegler-, pensjons-, leasingog finansiell virksomh; arkitektvirksomh; ingeniørvirksomh; interiørarkitektvirksomh; utvikling, vedlikehold, overvåking og administrasjon av hjemmesider for andre; webhosting for andre; rådgivnings- og konsulentvirksomh vedrørende alle de forannevnte ytelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267618) (220) Inndato: (180) Registreringen AIRLIFE CLARITY (541) Merk er ordmerke i standard font CareFusion 2200, Inc, 3750 Torrey View Court, US- CA92130 SAN DIEGO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:10 Medisinske respiratorer og ventilatorer og deler og komponenter relatert dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267620) (220) Inndato: (180) Registreringen EARTHKEEPERS (541) Merk er ordmerke i standard font TBL Licensing LLC, 200 Domain Drive, US-NH03885 STRATHAM, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seløy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , EM, (210) Søknadsnr.: (267621) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267619) (220) Inndato: (180) Registreringen FFM (541) Merk er ordmerke i standard font Kongsberg Esco MPV AS, Postboks 85, 3602 KONGSBERG, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:6 Ventiler av mall. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Alux A/S, Holmbladsvej 4, DK-8600 SILKEBORG, Danmark Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:6 Uedle maller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av mall; transportable hus av mall; materialer av mall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av mall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av mall (isenkramvarer); mallrør, sikkerhsskap og -skrin; varer av uedelt mall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av mall); stive rør (ikke av mall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av mall); monumenter (ikke av mall). 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , EM, (210) Søknadsnr.: (267622) (220) Inndato: (180) Registreringen I LOVE MY KÅNKEN (541) Merk er ordmerke i standard font Fenix Outdoor AB, Box 209, SE ÖRNSKÖLDSVIK, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:18 Bager; ryggsekker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267624) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267623) (220) Inndato: (180) Registreringen EVERCARE MEDIKIT (541) Merk er ordmerke i standard font OneMed Group OY, Msäläntie 20, FI HELSINGFORS, Finland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:3 Klasse:5 Klasse:10 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eriske oljer, kosmikk, hårvann; tannpussemidler. Farmasøytiske og verinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; diisk mat og stoffer for medisinsk bruk og verinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og verinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:25 Klasse:44 Klær, fottøy, hodeplagg. Medisinske tjenester; verinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke ÖA Denin & Fashion AB, Box 4228, SE STOCKHOLM, Sverige Albihns.Zacco AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:18 Vesker av lærimitasjoner; vesker av lær; håndvesker; dokumentmapper; bager for sport; kofferter; toaltmapper; lommebøker. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:35 Daljhandelstjenester for klær og motilbehør. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267625) (220) Inndato: (180) Registreringen SAFEGAGE (541) Merk er ordmerke i standard font Brandity AS, Kvitsøygaten 15, 4014 STAVANGER, Norge Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:35 Klasse:41 Klasse:45 Annonse og reklamevirksomh; kontortjenester; undersøkelser, kontroll og sertifisering av sikkerhsselskap; rådgivning, konsulenttjenester og kvalitssikring av sikkerhsselskap og sikkerhstjenester; rådgivning og konsulenttjenester vedrørende internkontroll for sikkerhsselskaper. Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh. Sikkerhstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; kvalitssikring av sikkerhstiltak og sikkerhstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267627) (220) Inndato: (180) Registreringen CurryClub (541) Merk er ordmerke i standard font GANDHI INDISK RESTURANT AS, Majorstuveien 36, 0367 OSLO, Norge Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267626) (220) Inndato: (180) Registreringen EXELIXIS (541) Merk er ordmerke i standard font Exelixis Inc, 210 East Grand Avenue, US-CA94080 SOUTH SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:5 Klasse:42 Farmasøytiske preparater; kjemiske, analytiske og diagnostiske reagensmidler for in vivo-bruk; smertestillende midler; hormoner; psykofarmaka; antiflogistika; midler mot kreft. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning, tilveiebringelse av informasjon til andre for bruk i vitenskapelig og industriell forskning og utvikling; teknologi- og utviklingstjenester innen områdende bioinformatikk, genomikk, proteomikk og biokjemi; vitenskapelige-, medisinske- og industrielle forsknings- og utviklingstjenester; klinisk forskning; laboratorisk forskning; medisinskog vitenskapelig forskning, nemlig utførelse av kliniske forsøk; forskning og utvikling av nye legemidler og kliniske produkter; analyse av materiale; kjemiske analyser; laboratorijenester; tilveiebringe medisinsk og vitenskapelig forskningsinformasjon innen områdene farmasøytiske og kliniske forsøk; laboratoriestingstjenester; medisinske laboratorijenester; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til d forannevnte, herunder slike tjenester tilveiebrakt online fra datantverk eller internt. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267628) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267629) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Futaba Corp, 629 Oshiba, JP- MOBARA-SHI, CHIBA-KEN, Japan Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:7 Mallarbeidsmaskiner og verktøy; pressemaskiner; pressestøpeformer for mallforming, fargest, styrepinner, styringshylser, kuleholdere, skaft, stanser, trekkjern, andre deler for pressestøpeformer for mallforming, og sentralutstyr for pressestøpeformer for mallforming; smijernsformer; utstyr for transport av materialer, matebånd til tanggriper; doseringsvalser, planerere, auto-spoler, plastikkprosesseringsmaskiner og -apparater; innsprøytingsfresemaskiner; kompresjons-fresemaskiner; ekstruderings-fresemaskiner; plaststøpeformer, støpebaser, støpeplater, innsatser, kjerner, utkasterbolt (på presse), styrepinner, styringshylser, innløpsbøssinger, varmfordelingskanaler, rurpinner, andre deler for plaststøpeformer, temperaturkontrollutstyr for støpeformer, trykksensorer for støpeformer, temperatursensorer for støpeformer, andre sensorer for støpeformer, og sentralutstyr for plaststøpeformer; ikke-elektriske drivmotorer; forbrenningsmotorer, motorer, og motorer for modeller; pneumatiske eller hydrauliske maskiner og instrumenter, vindmøller, og elektrisists-produserende vindmøller; startere for motorer og maskiner; vekselstrømsgenerator; likestrømsgeneratorer; generatorer for vindkraftgenrerering; landbruksmaskiner; desinfeksjonssprayere; fjernkontrollenher for desinfeksjonssprayere; halvlederfabrikerende maskiner og systemer; eksponeringsutstyr; rengjøringsutstyr; plater for utstyr; maler for utstyr. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke CEBYC AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Norge Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisit; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magniske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse:36 Forsikringsvirksomh; finansiell virksomh; monær virksomh; forrninger med fast eiendom. Klasse:41 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267630) (220) Inndato: (180) Registreringen SIRENEX (541) Merk er ordmerke i standard font The Dow Chemical Co, US-MI48674 MIDLAND, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:1 Bindemiddeltilsninger for å gjøre dekk- eller bekledningsmidler vanntte. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267631) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267632) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke ROCK TAXI Leiv Kåre Larsen, Boganesveien 5, 4020 STAVANGER, Norge Klasse:25 Klasse:39 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg, uniformer, yttertøy. Transportvirksomh; busstransport; drosjjenester; organisering av reiser; passasjertransport; sightseeing. Underholdningsvirksomh; diskotektjenester; DJvirksomh; karaokjenester; filmfremvisning; spillefasiliter. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Triathlon Norge AS, Gimlemoen 19, Sørland Kunnskapspark, 4630 KRISTIANSAND S, Norge REIDAR JØRGEN WANGENSTEEN, Havreveien 9, 4635 KRISTIANSAND S, Norge Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengepper; bordduker. Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og lekøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julrepynt. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267633) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267634) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke STEEP BUT NOT SO STEEP AS, c/o Tor Harald Bringedal, Stuhaugvegen 25, 5462 HERØYSUNDET, Norge Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seløy og salmakervarer. Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og lekøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julrepynt. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Agrium Inc, Lake Fraser Drive S E, CA-ABT2J7E8 CALGARY, Canada Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge Klasse:1 Gjødsel, pellert gjødsel, gjødsel med kontrollert frigjøring, kjemiske og biologiske ingredienser for bruk i fremstilling av gjødsel. Klasse:5 Pesticider, herbicider, fungicider, preparater til utryddelse av insekter og skadedyr. Klasse:44 Frøproduksjon og bearbeidings- og fordelingstjenester, tilpassede anvendelsestjenester, nemlig anvendelse av gjødsel og andre jordbrukskjemikalier, agronomiske konsulenttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267635) (220) Inndato: (180) Registreringen snusi (541) Merk er ordmerke i standard font IDA ØSTGÅRD, Fredensborgveien 11 B, 0177 OSLO, Norge Klasse:14 Edle maller og deres legeringer og varer av edle maller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronomriske instrumenter. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267636) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267638) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Fagerhaug & Olstad AS, Granåsvegen 1, 7048 TRONDHEIM, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:20 Møbler. Klasse:35 Markedsføringsvirksomh; salg av møbler. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Rosmersholm AS, Pilestred 94 C, 0358 OSLO, Norge Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267639) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/525,585 (210) Søknadsnr.: (267637) (220) Inndato: (180) Registreringen DECLARE Dapagliflozin Evaluation of CardiovascuLAR Events (541) Merk er ordmerke i standard font Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:42 Medisinsk og vitenskapelig forskning, nemlig, kliniske forsøk relatert til farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Norges Bygdeungdomslag, Postboks 9377, Grønland, 0135 OSLO, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:41 Opplæringsvirksomh; sportslige- og kulturelle aktiviter; utgivelse av tekster (andre enn reklame tekster). 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267640) (220) Inndato: (180) Registreringen AGRIUM (541) Merk er ordmerke i standard font Agrium Inc, Lake Fraser Drive S E, CA-ABT2J7E8 CALGARY, Canada Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge Klasse:1 Klasse:5 Klasse:44 Gjødsel, pellert gjødsel, gjødsel med kontrollert frigjøring, kjemiske og biologiske ingredienser for bruk i fremstilling av gjødsel. Pesticider, herbicider, fungicider, preparater til utryddelse av insekter og skadedyr. Frøproduksjon og bearbeidings- og fordelingstjenester, tilpassede anvendelsestjenester, nemlig anvendelse av gjødsel og andre jordbrukskjemikalier, agronomiske konsulenttjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267641) (220) Inndato: (180) Registreringen Konvall (541) Merk er ordmerke i standard font Konvall Norge AS, Finsalvegen 75, 2322 RIDABU, Norge PIA HAUGSETH ENGER, c/o Konvall Norge AS, Finsalvegen 75, 2322 RIDABU, Norge Klasse:18 Klasse:25 Dokumentkofferter, lommebøker, reisebager Badekåper, bukser, bukseseler, brysteholdere, dresser, hansker, jakker, jerseyklær, kjoler, hodeplagg, hofteholdere (undertøy), leggings (bukser), overall, parkas, pelser (klesplagg), pelskraver, pysjamaser, regntøy, sandaler, saronger, shortsskjørt, sjal, skjorte (korterm), skjorter, skjørt, sko, slips, sokker, stranddresser, strandsko, strikkegensere, strømpebukser, strømpebånd, strømpeholdere, strømper, støvler, t-skjorter, truser, trøyer, underkjoler (undertøy), underskjørt, vester, klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , AR, (210) Søknadsnr.: (267642) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, US-OH45202 CINCINNATI, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:35 Tilveiebringelse av informasjon og rådgivning til forbrukere vedrørende kjøp av husholdningsartikler og produkter for personlig pleie; elektroniske handelstjenester, nemlig tilveiebringe informasjon via internt vedrørende husholdningsartikler og produkter for personlig pleie, i reklame og salgshensikt. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267643) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/534,752 (210) Søknadsnr.: (267644) (220) Inndato: (180) Registreringen ACCUPAGE (541) Merk er ordmerke i standard font Hewlt-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Software for optisk karaktergjenkjenning (OCR); software for bruk ved skanning av dokumenter og bilder; skannere, skrivere, telefaksmaskiner, kopimaskiner og elektroniske multifunksjonsinnrninger for bruk ved kopiering, trykking, utskrift, skanning, videobehandling og/eller overføring av dokumenter og bilder. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Atlas Design Group AB, Box 12124, SE GÖTEBORG, Sverige Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:14 Edle maller og deres legeringer og varer av edle maller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronomriske instrumenter; uekte smykker; mansjtknapper, prydnåler; slipsnåler; klokkeremmer; nøkkelringer med pynt eller emblem. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seløy og salmakervarer; nøkkelfutteral; kredittkortholdere; lommebøker; skuldervesker; håndvesker; kofferter og reisevesker; shoppingvesker; toaltvesker; vesker for dresser, skjorter og kjoler. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; undertøy; strømper. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267645) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267646) (220) Inndato: (180) Registreringen FOURS (541) Merk er ordmerke i standard font Fours AS, Havneveien 3, 5918 FREKHAUG, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:16 Varer lag av papir; trykksaker; instruksjonsmateriell; klassifiseringssertifiseringsdokumenter. Klasse:35 Klasse:41 Konsultasjoner om forrninger og forrningsrisiko; rådgivning om risikohåndtering; utstedelse av klassifikasjons- og sertifiseringsdokumenter, konsulenttjenester innen yrkesrelatert helse- og sikkerhshåndtering. Opplæringsvirksomh, arrangering og ledelse av arbeidsgrupper og seminarer; utgivelse av tekster, andre enn reklamekster; utgivelse av regler, bestemmelser, standarder og protokoller. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Crown Creative Co Ltd, 33-3, Yanaka 1-chome, Adachi-ku, JP- TOKYO, Japan Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge Klasse:25 Nattøy; forklær (bekledning); kravebeskyttere (bekledning); sjal; tøybleier for barn; slips; bukseseler; skjerf, hansker og votter (bekledning), øreklaffer, frakker, overfrakker, ytterfrakker, kåper, kapper, klær av skinn, alle lag til bruk i kaldt vær; stolaer (pelsverk); pelser (klesplagg); såler (for fottøy); sovemasker; hatteformer; gamasjer; dresser til menn; drakter (dresser) til kvinner; flosshatter; uniformer; kalosjer; overall (arbeidsantrekk). Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; konsultasjonsvirksomh; tjenester vedrørende risikohåndtering, risikovurdering og sikkerhshåndtering; klassifiseringstjenester; sertifiseringstjenester; verifiseringstjenester; kvalitskontroll; ingeniørtjenester; inspeksjonstjenester. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , JP, (210) Søknadsnr.: (267647) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, JP- KYOTO-SHI, KYOTO, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge Klasse:9 Videospillapparater for forbrukere; programmer for videospillapparater for forbrukere; elektroniske krser, magniske disker, optiske disker, optisk magniske disker, magniske bånd, ROM- kort, ROMkasster, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for videospillapparater for forbrukere; styringsenher, styrespaker og minnekort for videospillapparater for forbrukere; andre deler og tilbehør for videospillapparater for forbrukere; programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; elektroniske krser, magniske disker, optiske disker, optisk magniske disker, magniske bånd, ROM- kort; ROM- kasster, CD-ROM, DVD- ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; videospillmaskiner for spillehaller; programmer for videospillmaskiner for spillehaller; elektroniske krser, magniske disker, optiske disker, optisk magniske disker, magniske bånd, ROMkort, ROM-kasster, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for videospillmaskiner for spillehaller; andre deler og tilbehør for videospillmaskiner for spillehaller; datamaskiner; elektroniske krser, magniske disker, optiske disker, optisk magniske disker, magniske bånd, ROMkort, ROM- kasster, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for datamaskiner; nedlastbare dataprogrammer; andre dataprogrammer; spillprogrammer for mobiltelefoner; elektroniske maskiner, apparater og deres deler; mobiltelefoner; remmer og festeanordninger for mobiltelefoner; andre deler og tilbehør for mobiltelefoner; telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; innspilte CD-er; andre fonografiske opptak/innspillinger; mronomer; elektroniske krser og CD-ROM som lagrer programmer for automatiske fremføringer for elektroniske musikkinstrumenter; nedlastbare musikkfiler; eksponerte kinematografiske filmer; eksponerte diasfilmer; diasrammer; nedlastbare bildefiler; innspilte videodisker og videobånd; elektroniske publikasjoner. Klasse:16 Skrivebøker; mekaniske blyanter; andre skrivesaker og studiemateriell; handelskort; magasiner (publikasjoner); kataloger; pamflter; andre trykksaker; fotografier; fotografistativer; papirbannere; papirflagg. Klasse:28 Kortspill-leker og deres tilbehør; håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; deler og Klasse:35 tilbehør for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; andre leker; dukker; strategiske brtspill (Go games); japanske spillkort (Utagaruta); japansk sjakkspill (Shogi games); kortspill og deres tilbehør; terningspill; japanske terningspill (Sugoroku); terningbegre; diamantspill; sjakkspill; damspill (damspillst); trylleapparater; domino; spillkort; japanske spillkort (Hanafuda); mah-jong; spillmaskiner og -apparater; biljardutstyr; fornøyelsesmaskiner og -apparater til bruk i fornøyelsesparker (andre enn videospillmaskiner for spillehaller); sportsutstyr; fiskeredskaper; insektsamlingsutstyr. Annonsering og reklamevirksomh eller fremskaffelse av informasjon derav; fremskaffelse av informasjon vedrørende arrangering, gjennomførelse og organisering av fagmesser; utstedelse av rabattmerker eller fremskaffelse av informasjon derav; analyse av bedriftsledelse eller bedriftsrådgivning; markedsundersøkelser eller fremskaffelse av informasjon derav; undersøkelse via spørreskjema eller fremskaffelse av informasjon derav; fremskaffelse av informasjon om varesalg; utstedelse av kuponger for salgsfremming av varer eller tjenester eller fremskaffelse av informasjon derav; bedriftsledelse av hoteller; fremskaffelse av informasjon vedrørende forberedelse, revisjon eller godkjennelse av finansregnskap; arbeidskontorer; auksjonsvirksomh eller fremskaffelse av informasjon derav; importeksportbyråer; arrangering av avisabonnementer eller fremskaffelse av informasjon derav; stenografitjenester; transkripsjon; dokumentkopiering; kontorfunksjoner, nemlig arkivering, herunder dokumenter eller magnbånd; drift av skrivemaskiner, teleksmaskiner og andre lignende kontormaskiner; mottakelse av besøkende i bygninger; fremskaffelse av informasjon vedrørende mottakelse av besøkende i bygninger; mottakelse av besøkende i offentlige fasiliter; fremskaffelse av informasjon vedrørende mottakelser for besøkende i offentlige fasiliter; utleie av reklamemateriell; utleie av skrivemaskiner, kopieringsmaskiner og tekstbehandlingsmaskiner; fremskaffelse av anstelsesinformasjon; utleie av salgsautomater; dalj- eller engrostjenester for sportsartikler; dalj- eller engrostjenester for videospillapparater for forbrukere; dalj- eller engrostjenester for programmer for videospillapparater for forbrukere; dalj- eller engrostjenester for elektroniske krser, magniske disker, optiske disker, optisk magniske disker, magnbånd, ROM-kort, ROM-kasster, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for videospillapparater for forbrukere; daljeller engrostjenester for styringsenher, styrespaker og minnekort for videospillapparater for forbrukere; dalj- eller engrostjenester for andre deler og tilbehør for videospillapparater for forbrukere; dalj- og engrostjenester for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; dalj- og engrostjenester for elektroniske krser, magniske disker, optiske disker, optisk magniske disker, magnbånd, ROM-kort, ROM-kasster, CD- ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for håndholdte 18

19 registrerte varemerker /12 Klasse:36 spillapparater med LCD-skjermer, dalj- og engrostjenester for deler og tilbehør for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; dalj- og engrostjenester for kortspill leker og deres tilbehør; dalj- og engrostjenester for dukker; dalj- og engrostjenester for strategiske brtspill (Go games); dalj- og engrostjenester for japanske spillkort (Utagaruta); dalj- og engrostjenester for japanske sjakkspill (Shogi games); dalj- og engrostjenester for kortspill og deres tilbehør; dalj- og engrostjenester for terningspill; dalj- og engrostjenester for japanske terningspill (Sugoroku); dalj- og engrostjenester for terningbegre; dalj- og engrostjenester for diamantspill; dalj- og engrostjenester for sjakkspill; dalj- og engrostjenester for damspill (damspill st); dalj- og engrostjenester for trylleapparater; dalj- og engrostjenester for dominospill; dalj- og engrostjenester for spillkort; daljog engrostjenester for japanske spillkort (Hanafuda); dalj- og engrostjenester for Mah-jong; dalj- og engrostjenester for spillmaskiner og -apparater; dalj- og engrostjenester for biljardutstyr; dalj- og engrostjenester for andre leker, dukker og spillmaskiner og -apparater. Godkjennelse av bankinnskudd (herunder utstedelse av erstattende obligasjoner/gjeldsbevis) og aksept av faste termininnskudd; lån (finans) og diskontering av veksler; innenriks valutaoppgjør; gjeldsgaranti og aksept av regninger; deknings- /kausjonsutlån; akkvisisjon og overføring av pengeoppkrav; forvaring av verdigjenstander herunder verdipapirer og edle maller (sikkerhs depositumstjenester); pengeveksling (veksling av penger); forvaltning av finansielle fremtidige kontrakter (futures contracts); forvaltning av penger, verdipapirer, pengefordringer, personlig formue, eiendom, rtigher til faste installasjoner på eiendommer, jordrtigher eller forpaktning av eiendom; byråer for tegning av obligasjoner; utenlandske valutaforrninger; rembursrelaterte tjenester; meglervirksomh vedrørende leie og kjøp; utstedelse av symbolske verdier; byråer for innsamling av baling av benytt gass eller elektrisk kraft; konsignert innsamling av baling for varer; byråer eller meglerkontorer vedrørende kjøp og salg av verdipapirer for andre; handel med derivater og standardiserte terminpapirer (securities index futures); handel med verdipapiropsjoner; handel med oversjøiske derivater og standardiserte terminpapirer (securities index futures); byråer eller meglerkontorer vedrørende handel av verdipapirer, derivater og standardiserte terminpapirer (securities index futures), verdipapiropsjoner og oversjøiske derivater og standardiserte terminpapirer (securities index futures); byråer eller meglerkontorer vedrørende d å bro agenter med kommisjonshandel i innenriks verdipapirmarkeder, derivater og standardiserte terminpapirer (securities index futures) og verdipapiropsjoner; byråer eller meglerkontorer vedrørende d å bro agenter med kommisjonshandel i oversjøiske verdipapirmarkeder og derivater og standardiserte terminpapirer (securities index futures); byråer eller meglerkontorer vedrørende fremtidige avtaler Klasse:38 Klasse:40 angående verdipapirer, vedrørende fremtidige avtaler angående derivater og standardiserte terminpapirer (securities index futures), for fremtidige avtaler vedrørende verdipapiropsjoner, dagshandel (spot) og fremtidige transaksjoner av derivater og standardiserte terminpapirer (securities index futures); meglerforrning vedrørende verdipapiravvikling; verdipapirtegning; verdipapirtilbud; transaksjon av verdipapirabonnementer eller -tilbud; fremskaffelse av aksjemarkedsinformasjon; byråer vedrørende handel for råvarederivater (commodity futures); livsforsikringsmegling; livsforsikringstegning; byråer vedrørende skadeforsikring; takstjustering vedrørende skadeforsikring; skadeforsikringstegning; beregning av kurs på forsikringspremie; ledelse av bygninger; byråer eller meglerkontorer vedrørende utleie av bygninger; leasing eller utleie av bygninger eller fremskaffelse av informasjon derav; byråer eller meglerkontorer vedrørende omsning av bygninger for andre eller fremskaffelse av informasjon derav; vurdering av fast eiendom eller fremskaffelse av informasjon derav; forvaltning av eiendom (land management); byråer eller meglerkontorer vedrørende leasing eller utleie av landeiendommer; leasing av landeiendommer eller fremskaffelse av informasjon derav; byråer eller meglerkontorer vedrørende omsning av landeiendommer for andre eller fremskaffelse av informasjon derav; fremskaffelse av informasjon når d gjelder bygninger eller landeiendommer (fast eiendom saker); takst på antikviter eller fremskaffelse av informasjon derav; takst på kunst eller fremskaffelse av informasjon derav; takst av edle stener eller fremskaffelse av informasjon derav; takst av bruktbiler eller fremskaffelse av informasjon derav; selskaps soliditsforespørsel; skatterådgivning; skattebyråer/-kontorer; opprtelse av veldedighsfond; utleie av papirpenge- og mynttelle- og behandlingsmaskiner; utleie av pengeautomater/minibanker eller automatiske tellemaskiner. Telekommunikasjon (unntatt kringkasting); kringkasting; nyhsbyråer; utleie av telekommunikasjonsutstyr herunder telefoner og faksimile apparater; fremskaffelse av samtale rom og fremskaffelse av informasjon derav; fremskaffelse av informasjon om programlister for fjernsynskringkasting; kommunikasjon via personlige datamaskiner (PC) eller fremskaffelse av informasjon derav; kommunikasjon via håndholdte spillapparater med LCD-skjermer og fremskaffelse av informasjon derav: kommunikasjon via videospillapparater for forbrukere eller fremskaffelse av informasjon derav. Fjerning av strålingsstråler; behandling eller bearbeidelse av tøy, klær eller pels (herunder tørking); skredderhåndverk eller dameskredderi; brodering; mallarbeide; bearbeidelse av gummi; bearbeidelse av plast; keramikkbearbeidelse; trearbeide; papirbehandling og -arbeide; steinarbeide; utstopping av dyr; bearbeidelse av bambus, trebark, rotting, slyngplanter eller andre mineralske grønnsaksmaterialer (andre enn bearbeidelse av ingredienser); bearbeiding av mat; bearbeidelse av kunstige lemmer eller kunstige tenner (herunder bearbeidelse 19

20 registrerte varemerker /12 Klasse:41 av medisinske materialer); bearbeidelse av kinematografiske filmer; fotografisk forstørrelse; fotografisk trykking; fremkalling av fotografisk film; bokbinding; vannbehandling; gjenvinning av avfall; gjenvinning av kjernebrensel; gravering av tningsstempler; fotogravyr; utleie av tekstilmaskiner og - apparater; utleie av maskiner og apparater for filmutvikling, fotografi trykking, fotografi forstørrelse eller ferdigbehandling av fotografi; utleie av mallbehandlingsmaskiner og verktøy; utleie av bokbindingsmaskiner; utleie av maskiner og apparater for bearbeiding av mat eller drikker; utleie av maskiner og apparater for skogsarbeid, trearbeid eller finering eller kryssfinerarbeid; utleie av maskiner og apparater for fremstilling av tremassepapp, fremstilling av papir eller papirarbeid; utleie av vannrenseapparater; utleie av avfallskomprimeringsmaskiner og - apparater; utleie av avfallsknusingsmaskiner og -apparater; utleie av kjemiske bearbeidingsmaskiner og -apparater; utleie av glassfremstillingsmaskiner og -apparater; utleie av skomakermaskiner; utleie av tobakksbearbeidingsmaskiner; fremskaffelse av informasjon vedrørende behandling av materialer; trykking; fremskaffelse av informasjon vedrørende trykking; innsamling, sortering og avhending av avfall og skrot; utleie av strikkemaskiner; utleie av symaskiner; utleie av romkjøleapparater (for husholdningsformål); utleie av trykkemaskiner og -apparater; utleie av luftkondisjoneringsapparater; fremskaffelse av informasjon vedrørende innsamling og sortering av husholdningsavfall og skrot; fremskaffelse av informasjon vedrørende trykking; fremskaffelse av informasjon vedrørende bearbeiding av kinematografiske filmer, fotografisk forstørrelse, fotografisk trykking og utvikling av fotografiske filmer; fremskaffelse av informasjon vedrørende overhaling (make over), forandring og avpassing av klær; utleie av husholdningsapparater for elvarmeknikk (ikke inkludert i andre klasser). Fremskaffelse av bilder via kommunikasjon med håndholdte spillapparater med LCDskjermer; fremskaffelse av bilder via kommunikasjon med videospillmaskiner for spillehaller; fremskaffelse av bilder via kommunikasjon med videospillapparater for forbrukere; fremskaffelse av bilder via annen kommunikasjon; fremskaffelse av bilder/levende bilder (pictures) via kommunikasjon med håndholdte spillapparater med LCDskjermer; fremskaffelse av bilder/levende bilder (pictures) via kommunikasjon med videospillmaskiner for spillehaller; fremskaffelse av bilder/levende bilder (pictures) via kommunikasjon med videospillapparater for forbrukere; fremskaffelse av bilder/levende bilder (pictures) via annen kommunikasjon; fremskaffelse av filmer via kommunikasjon med håndholdte spillapparater med LCDskjermer; fremskaffelse av filmer via kommunikasjon med videospillmaskiner for spillehaller; fremskaffelse av filmer via kommunikasjon med videospillapparater for forbrukere; fremskaffelse av filmer via annen kommunikasjon; fremskaffelse av musikk og lyd via Klasse:42 kommunikasjon med håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; fremskaffelse av musikk og lyd via kommunikasjon med videospillmaskiner for spillehaller; fremskaffelse av musikk og lyd via kommunikasjon med videospillapparater for forbrukere; fremskaffelse av musikk og lyd via annen kommunikasjon; organisering, ledelse eller arrangering av videospillbegivenher; fremskaffelse av spill via kommunikasjon med håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; fremskaffelse av spill via kommunikasjon med videospillmaskiner for spillehaller; fremskaffelse av spill via kommunikasjon med videospillapparater for forbrukere; fremskaffelse av spill via annen kommunikasjon; fremskaffelse av spill for videospillapparater for forbrukere; fremskaffelse av spill for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; fremskaffelse av spill for videospillmaskiner for spillehaller; utleie av lagringsmedia som lagrer programmer for videospillapparater for forbrukere; utleie av lagringsmedia som lagrer programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; utleie av lagringsmedia som lagrer programmer for videospillmaskiner for spillehaller; utleie av videospillapparater for forbrukere og av videospillmaskiner for spillehaller; utleie av håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; fremskaffelse av spill via telekommunikasjonsntverk; fremskaffelse av spill via kommunikasjonsntverk; utdannelses- og instruksjonstjenester relatert til kunst, håndverk, sport eller generell kunnskap; filmfremvisning, filmproduksjon eller filmdistribusjon; fremskaffelse av fornøyelsesfasiliter; utleie av tegneinstrumenter; fremskaffelse av informasjon vedrørende magasinartikler eller bøker; fremskaffelse av informasjon vedrørende artist/entertainer; fremskaffelse av informasjon vedrørende avisartikler; gjennomføring av priser, quiz, loddtrekninger, og spill for salgsfremming av varer eller tjenester, eller fremskaffelse av informasjon derav; fremskaffelse av informasjon vedrørende artikler som har stått i aviser, magasiner og dokumenter ved overføring via datakommunikasjonsterminal. Arkitektonisk design; landmåling; geologiske oppmålinger eller forskning; design av maskiner, apparater, instrumenter (samt deler dertil) eller systemer sammensatt av slike maskiner, apparater og instrumenter; designtjenester; fremskaffelse av dataprogrammer for medisinsk bruk; design av dataprogramvare, datamaskin software design eller vedlikehold av datamaskin software; teknisk rådgivning relatert til ytelse, operasjon og håndtering av datamaskiner, biler og andre maskiner som krever høye nivåer av personkunnskap, dyktigh eller erfaring av operatøren for å imøtekomme obligatorisk nøyaktigh ved bjening av disse; testing, inspeksjon eller undersøkelser/forskning av legemidler, kosmikk eller matvarer; forskning av bygningskonstruksjoner eller byplanlegging; testing eller forskning for forebyggelse av forurensning; testing eller forskning av elektrisit; testing eller forskning på byggeknikk; testing, undersøkelse eller forskning på jordbruk, husdyravl eller fiskerier; testing eller forskning på maskiner, apparater og instrumenter; utleie av måleapparater; 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/08-2008.01.28 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 05/08-2008.01.28 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 05/08-2008.01.28 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer