nr 05/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 05/07-2007.01.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 05/ årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Etterlysning...3 Registrerte varemerker...4 Ansvarsmerker...43 Internasjonale varemerkeregistreringer...44 Delvis overdragelse - Partial change in ownership/partial assignment Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelser av internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /07 Etterlysning På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Tandbergspatentkontor AS, etter varemerkeloven 26, bes innehaver av registrering nummer , ordmerket MAXON, Maxon Electronics Corporation of America Inc. eller selskapets representant eller fulmketig her i Norge om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder. 3

4 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Teknologiske tjenester; teknisk behovsanalyse; teknisk ekspertise; koordinering av tekniske prosjekter; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; plantegning; interiørkonsulentvirksomhet; miljøvernrådgivning; tekniske prosjektstudier; kvalitetskontroll. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sig Halvorsen AS, Postboks 1011, 4391 SANDNES, Gunnar Karlsen AS, Postboks 385, 4067 STAVANGER, Rønning Elektro AS, Zetlizsveien 2, 4017 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Analyse av kostnadspriser; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; energibudsjettering; innsamling av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av dataarkiver; konsulentbistand i forretningssaker; koordinering av økonomiske og administrative prosjekter; administrering av serviceavtaler; salg av og detaljsalgstjenester vedrørende blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av metall), husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), gjenstander til rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen og keramikk. 37 Reparasjon, vedlikehold og installasjon av apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, inneklimaanlegg, vanntilførsel og sanitære formål, tetnings- paknings-, og isolasjonsmateriale, rør og bøyelige rør; rørleggervirksomhet; bygningsinformasjon; byggeledelse. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SJOKOLADESLOTTET Hege Haslie, Haneborgveien 84, 1472 FJELLHAMAR, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, sjokolade, sjokoladedrikker, søtsaker; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 35 Salg av sjokolade, sjokoladedrikker, konditorvarer, konfektyrer og søtsaker direkte gjennom utsalg, gjennom Internet og i form av en abonnementsklubb; annonse- og reklamevirksomhet; oppstilling, for andre, av et utvalg av sjokoladevarer, sjokoladedrikker, konditorvarer, konfektyrer og søtsaker slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan kjøpe disse varene. 42 Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer for salg av sjokolade, sjokoladedrikker, konditorvarer og søtsaker gjennom Internet og som en abonnementsklubb; drift av databaser for å tilby andre tilgangstid i basen for kjøp av sjokolade, sjokoladedrikker, konditorvarer og søtsaker; drift av en abonnementsklubb på Internet som tilbyr kjøp av sjokolade, sjokoladedrikker, konditorvarer og søtsaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SMAK AV KYSTEN Stiftelsen Norsk Sjømatsenter, Bontelabo 2, 5003 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LUCIA Canon KK, 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 2 Trykksverte for skrivere, trykksvertepatroner (fylte) for skrivere. 9 Trykksvertepatroner (tomme) for skrivere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DREAM DINNERS Dream Dinners Inc, rd Avenue SE, WA98290 SHOMISH, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Mat, nemlig ferdige måltider bestående primært av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk; spiselige oljer og fett. 41 Utdannelses- og underholdningstjenester innen det kulinariske område, nemlig lederkurs iplanlegging og forberedelse av måltider, ernæring og bruk av kulinariske ressurser, utstyr og forsyninger. 43 Tilberedelse og sammensetning av måltider og matretter som er spesialtilpasset etter kundens ønske; mattilberedelse og catering av mat til publikum. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 40 Bearbeiding av materialer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsaktiviteter og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Eriksengruppen, Parkvegen 78, 6412 MOLDE, 6 Gravitasjonslås. 8 Hånddrevet løfte-, transport- og leggeverktøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Petrology Ltd, River Clyde House Erskine Ferry Road, G605EU OLD KILPATRICK, GLASGOW, GB Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 37 Installasjon av rør, vedlikehold og reparasjoner, rådgivning og konsulenttjenester for alle ovennevnte tjenester. 40 Sveisetjenester i forbindelse med rørproduksjon, vedlikehold og reparasjon; produksjon av olje- og gassrør. 42 Konstruksjon av olje- og gassrør; tekniske tjenester vedrørende olje- og gass industri, innbefattende teknisk rådgivning analyse, forskning og planlegging; ingeniørtjenester; prosjektledelsestjenester; teknisk prosjektledelse; teknisk analysetjeneste; konsulentvirksomhet innen helse og sikkerhet; testing, inspeksjon og evaluering; rådgivning og konsulenttjenester for alle ovennevnte tjenester. Eriksengruppen, Parkvegen 78, 6412 MOLDE, 6 Mekanisk låseinnretning for løfteverktøy. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE COKE SIDE OF LIFE The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (554) Merket er tre-dimensjonalt Bacardi & Company Ltd, Aeulestrasse 5, 9490 VADUZ, LI Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), viner, spiritus og likører. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (554) Merket er tre-dimensjonalt Bacardi & Company Ltd, Aeulestrasse 5, 9490 VADUZ, LI Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), viner, spiritus og likører. (554) Merket er tre-dimensjonalt Bacardi & Company Ltd, Aeulestrasse 5, 9490 VADUZ, LI Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), viner, spiritus og likører. 8

9 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENDURO Giti Tire Pte Ltd, 9 Oxley Rise, #01-02 The Oxley, SINGAPORE, SG Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 12 Dekk for kjøretøy Bacardi & Company Ltd, Aeulestrasse 5, 9490 VADUZ, LI Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), viner, spiritius og likører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRO-EMALJ Beecham Group plc, 980 Great West Road, TW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Ikke-medisinske toalettpreparater, tannpussemidler, munnskyllemidler, munnvann og pustforfriskningspreparater; munnpleiepreparater, dentale gels, blekepreparater, tannpoleringsmidler, tannhvittemidler og hurtigblekemidler for tenner, kosmetiske flekkfjernepreparater. 5 Medisinske munnpleieprodukter, medisinske tannpoleringspreparater, medisinske tannhvittepreparater, medisinsk munnvann, medisinske blekepreparater. 21 Tannbørster, tannpirkere, tanntråd, børster og svamper, deres holdere, munnstykker og applikatorer, deler og bestanddeler. Albert E Olsen Holding AS, Fossegrenda 17, 7005 TRONDHEIM, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 9

10 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIRE STORE AS Fire Store, Akersgaten 32, 0180 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 9 Elektroniske trykksaker, publikasjoner, tidsskrifter, aviser, bøker og kart, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker, publikasjoner, tidsskrifter, aviser, bøker og kart, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; utarbeidelse, publisering, salg og distribusjon av annonser og reklame for fjernsyn, radio, aviser, internett, DM (direct mail), samt andre papirbaserte og internettbaserte publikasjoner; utleie av reklame- og annonseplass; utarbeidelse og distribusjon av reklamemateriell; utarbeidelse og publisering av reklametekster; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; konsulent- og rådgivningstjenester relatert til produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer, samt utarbeidelse av innholdsleveranser til aviser, internettaviser, og andre papirbaserte og internettbaserte publikasjoner; konsulentog rådgivningstjenester relatert til ledelse, administrasjon, strategisk utvikling og produktutvikling relatert til produksjon og utsendelse av fjernsynsprogrammer, radioprogrammer, aviser, samt andre skriftlige papirbaserte og internettbaserte publikasjoner på internett, DM (direct mail); salgsfremmende tjenester; kontortjenester. 38 Utsending av radio- og fjernsynsprogrammer; informasjonsbyråer og pressebyråer; internettbasert informasjon; tilveiebringelse/forsyning av informasjon, herunder nyhetsinformasjon, meldinger og bilder; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til elektroniske publikasjoner. 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; nyhetsreportasjetjenester; radiounderholdning; fjernsynsunderholdning; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av trykksaker, publikasjoner, tidsskrifter, bøker, aviser og kart; utarbeidelse av innholdsleveranser til aviser, internettaviser, og andre skriftlige papirbasert og internettbaserte publikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STORE AS Fire Store, Akersgaten 32, 0180 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 9 Elektroniske trykksaker, publikasjoner, tidsskrifter, aviser, bøker og kart, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker, publikasjoner, tidsskrifter, aviser, bøker og kart, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; utarbeidelse, publisering, salg og distribusjon av annonser og reklame for fjernsyn, radio, aviser, internett, DM (direct mail), samt andre papirbaserte og internettbaserte publikasjoner; utleie av reklame- og annonseplass; utarbeidelse og distribusjon av reklamemateriell; utarbeidelse og publisering av reklametekster; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; konsulent- og rådgivningstjenester relatert til produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer, samt utarbeidelse av innholdsleveranser til aviser, internettaviser, og andre papirbaserte og internettbaserte publikasjoner; konsulentog rådgivningstjenester relatert til ledelse, administrasjon, strategisk utvikling og produktutvikling relatert til produksjon og utsendelse av fjernsynsprogrammer, radioprogrammer, aviser, samt andre skriftlige papirbaserte og internettbaserte publikasjoner på internett, DM (direct mail); salgsfremmende tjenester; kontortjenester. 38 Utsending av radio- og fjernsynsprogrammer; informasjonsbyråer og pressebyråer; internettbasert informasjon; tilveiebringelse/forsyning av informasjon, herunder nyhetsinformasjon, meldinger og bilder; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til elektroniske publikasjoner. 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; nyhetsreportasjetjenester; radiounderholdning; fjernsynsunderholdning; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av trykksaker, publikasjoner, tidsskrifter, bøker, aviser og kart; utarbeidelse av innholdsleveranser til aviser, internettaviser, og andre skriftlige papirbasert og internettbaserte publikasjoner. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AS Fire Store, Akersgaten 32, 0180 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 9 Elektroniske trykksaker, publikasjoner, tidsskrifter, aviser, bøker og kart, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker, publikasjoner, tidsskrifter, aviser, bøker og kart, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; utarbeidelse, publisering, salg og distribusjon av annonser og reklame for fjernsyn, radio, aviser, internett, DM (direct mail), samt andre papirbaserte og internettbaserte publikasjoner; utleie av reklame- og annonseplass; utarbeidelse og distribusjon av reklamemateriell; utarbeidelse og publisering av reklametekster; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; konsulent- og rådgivningstjenester relatert til produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer, samt utarbeidelse av innholdsleveranser til aviser, internettaviser, og andre papirbaserte og internettbaserte publikasjoner; konsulentog rådgivningstjenester relatert til ledelse, administrasjon, strategisk utvikling og produktutvikling relatert til produksjon og utsendelse av fjernsynsprogrammer, radioprogrammer, aviser, samt andre skriftlige papirbaserte og internettbaserte publikasjoner på internett, DM (direct mail); salgsfremmende tjenester; kontortjenester. 38 Utsending av radio- og fjernsynsprogrammer; informasjonsbyråer og pressebyråer; internettbasert informasjon; tilveiebringelse/forsyning av informasjon, herunder nyhetsinformasjon, meldinger og bilder; tilveiebringelse/forsyning av tilgang til elektroniske publikasjoner. 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; nyhetsreportasjetjenester; radiounderholdning; fjernsynsunderholdning; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av trykksaker, publikasjoner, tidsskrifter, bøker, aviser og kart; utarbeidelse av innholdsleveranser til aviser, internettaviser, og andre skriftlige papirbasert og internettbaserte publikasjoner. Optimus Prime AS, Grønnegaten 83/85, 2317 HAMAR, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Computer software og computer hardware; computer software for lagring, søking, kompilering, indeksering og organisering av informasjon på datanettverk, på individuelle arbeidsstasjoner og/eller på computere; computer software for laging av informasjonsindekser, indekser for webområder og indekser for andre informasjonsressurser. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; forretningstjenester. 38 Kommunikasjonstjenester, tilveiebringelse av flerbrukertilgang til informasjonssamlinger og databaser ved hjelp av globale datanettverk. 42 Datatjenester, herunder tilveiebringelse av software grensesnitt tilgjengelig gjennom nettverk for laging av individuelle online informasjonstjenester; ekstrahering og gjenfinning av informasjon og datautvinning ved hjelp av globale datanettverk; laging av informasjonsindekser, indekser for webområder og indekser for andre informasjonsressurser tilgjengelige gjennom globale datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av informasjon og data, herunder tekst, lyd og bilde, fra søkbare indekser og databaser, ved hjelp av globale datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av søkemotorer for innhenting av informasjon og data tilgjengelige via globale datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PURO-COAT Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle formål for å hindre bakterievekst på malte flater; ubearbeidede syntetiske harpikser, preparater og midler for herding. 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks. 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IRIS Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler for beskyttelse av overflater av metall og tre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ML910 Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Toveisradioer og bærbare datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Trygg og Sikker AS, Skippergata 33, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; komfyrvakter (elektroniske komponenter); TV safer (elektroniske komponenter); lynvern (elektroniske komponenter); brannalarmer; alarminstrumenter; røykvarslere; vannlekkasjevarslere; brannslukkingsutstyr; narkosegassvarslere; gassvarslere; boligalarmer; lydalarmer. 35 Salg av sikkerhetssystemer, alarmer, boligalarmer, gassvarslere, narkosegassvarslere, vannlekkasjevarslere, røykvarslere, brannslukkingsutstyr, rømningsutstyr og evakueringsutstyr. 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av brannslukkingsanlegg og sprinkleranlegg; installasjon, vedlikehold og reparasjon av sikkerhetssystemer, alarmer, boligalarmer, gassvarslere, narkosegassvarslere, vannlekkasjevarslere, røykvarslere, brannslukkingsutstyr, rømningsutstyr og evakueringsutstyr. 42 Ingeniørtjenester og teknisk ekspertise herunder rådgivning vedrørende prosjektering og bygging av brannslukkingsinstallasjoner, brannslukkingsanlegg og sprinkleranlegg; teknisk rådgivning vedrørende brannsikkerhet; sikkerhetstjenester; overvåkingstjenester; overvåkning av alarmer; forskning og utvikling av tjenester relatert til brann, vannlekkasjer, gasslekkasjer, installasjon og vedlikehold av brannslukkere og alarmsystemer; utvikling av handlingsplaner og rømningsplaner. 45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom eller enkeltmennesker; sikkerhetstjenester for beskyttelse av fast eiendom og individer, konsulentvirksomhet for sikkerhetstjenester, alarmsentraltjenester for personlig sikkerhet. 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/824,227 DIGG Digg Inc, 135 Mississippi Street, 3rd Floor, CA94107 SAN FRANCISCO, US Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, 41 Tilveiebringelse av online nyheter, informasjon og offentlige fortolkning; elektronisk forlagsvirksomhet, nemlig publisering av tekst og grafikk basert på stemmeresultater av online brukere. 42 Tilveiebringelse av spesiallaget online hjemmesider som presenterer brukerdefinert informasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Posten Norge AS, 0001 OSLO, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; som for eksempel bærbare betalingsterminaler, strekkodelesere og annet sporingsutstyr, samt vesker eller lignende for oppbevaring av dette. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen direkte markedsføring (CRM). 36 Forsikringsvirksomhet, tjenester som ytes forsikringstakere samt tegning av forsikringer; finansiell virksomhet; monetær virksomhet, vekslingstjenester; forretninger med fast eiendom. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bud- og telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner. 39 Transportvirksomhet; logistikk (innhenting, lagring/varehotell, emballering og pakking av gods før sending, vareombringelse); kurértjenester, postombæring. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, som drift av frimerkeklubber; klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse); utgivelse av trykksaker (andre enn reklametekster) og bøker; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; filmproduksjon, herunder videobånd. 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEALK Optimus Prime AS, Grønnegaten 83/85, 2317 HAMAR, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Computer software og computer hardware; computer software for lagring, søking, kompilering, indeksering og organisering av informasjon på datanettverk, på individuelle arbeidsstasjoner og/eller på computere; computer software for laging av informasjonsindekser, indekser for webområder og indekser for andre informasjonsressurser. 35 Annonse og reklamevirksomhet; forretningstjenester. 38 Kommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av flerbrukertilgang til informasjonssamlinger og databaser ved hjelp av globale datanettverk. 42 Datatjenester, herunder tilveiebringelse av software grensesnitt tilgjengelige gjennom nettverk for laging av individuelle online informasjonstjenester; ekstrahering og gjenfinning av informasjon og datautvinning ved hjelp av globale datanettverk; laging av informasjonsindekser, indekser for webområder og indekser for andre informasjonsressurser tilgjengelige gjennom globale datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av informasjon og data, herunder tekst, lyd og bilder, fra søkbare indekser og databaser, ved hjelp av globale datanettverk; tilveiebringelse/forsyning av søkemotorer for innhenting av informasjon og data tilgjengelige via globale datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ABBRA Tom Edvin Langeland, Ringgata 2c, 0577 OSLO, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XAMOXA Alcon Inc, Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Otolaryngologiske farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PAWS Abameme AS, Dronningens gate 23, 0154 OSLO, 3 Kosmetikk. 8 Verktøy, negleklippere. 44 Skjønnhetspleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOLANITY Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater og stoffer. 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ER Squibb & Sons LLC, Lawrenceville-Princeton Road, NJ08540 PRINCETON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Medisinske og kirurgiske bandasjer og forbindingsstoffer, fyllestoffer for sår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: METAL ONE Metal One Corp, 23-1, Shiba 3-Chome, Minato-Ku, Tokyo, JP Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 1 Kjemiske produkter, klebemidler, plantevekstregulerende midler, høyfettsyrer, antimonium, uranium, silikoner og kvikksølv, ikke-metalliske mineraler, ubearbeidet plast; masse, mel og stivelse for industriell bruk; gjødningsmidler; fotografiske materialer, testpapir, kunstig søtningsmiddel; keramisk glassering. 6 Jern og stål, uedle metaller og deres legeringer, metallmalm, metallmaterialer spesielt for bygg/konstruksjon, metalldeler for bygg, safe/pengeskap, metallutstyr for jernvarer, fabrikerte metallbyggeelementsett, flytende lagringstanker, industrielle vanntanker, flytende gasslagringstanker, gasslagringstanker, taljer av metall, fjærer av metall, ventiler av metall, bokser av metall, laste/lossepaller av metall, dreieskriver (for jernbane), traverser av metall, ikke-lysende sjømerker av metall, ikke-lysende/ikke mekaniske veiskilt av metall, ankere, fortøyningspåler av metall, verktøyskrin av metall, skilt av metall, spenner av metall, brodder av metall, karabinier av metall, sikringsmidler av metall for fjellklatring, stupebrett av metall. 14 Edle metaller, bordpynt og lignende av edelt metall, nøtteknekkere av edelmetall, pepperbøsser av edelmetall, sukkerskåler av edelmetall, eggbeger av edelmetall, serviettringer av edelmetall, askebegre av edelmetall, beholdere for tannstikkere av edelmetall, vaser/blomsterboller av edelmetall, nåleesker av edelmetall, smykkskrin av edelmetall, lysslukkere av edelmetall, portemoneer av edelmetall, skoornamenter av edelmetall, pudderdåser av edelmetall, artikler for røkere av edelmetall, personlige ornamenter, mansjettknapper, juvelervarer og imitasjoner derav, røffe edelstener/smykkestener, klokker/ur, trofeer, jubileumsskjold. 35 Reklamevirksomhet, utstedelse av rabattmerker, faglige konsultasjoner om forretninger, markedsstudier, handelsinformasjonstjenester, revisjon av regnskap, regnskapskontroll, regnskapsføring, regnskapsoppgjør, henvisningstjenester/personaletjenester, auksjonssalg, import-eksportagenturer, dokumentkopiering, stenografi, transkripsjon, resepsjon/informasjon/guiding for besøkende til bygg, utleie/leasing av publiseringsmateriale, utleie/leasing av skrivemaskiner/kopieringsmaskiner/datamaskiner, kjøp og salg av jern og stål, kjøp og salg av metallprodukter. 40 Behandling/produksjon av metall, behandling/produksjon av plast/keramikk, tilveiebringe informasjon for behandling av metall, rensing, foredlingstjenester, utleie/leasing av maskiner for arbeid med metall og verktøy, nemlig av perforeringspresse, formgivningsmaskiner, metallsagingsmaskiner, slipemaskiner, perforeringsmaskiner, kuttemaskiner, dreiemaskiner, slottingmaskin, boremaskin, gjengeskjæringsmaskin, muttergjengebormaskin, tannhjulsfresemaskiner og raffinørmaskiner, fresemaskin, rømmemaskin, avrettehøvelmaskiner, bonemaskiner, bormaskin, leppemaskin, valseverkmaskin, rørtrengverkmaskin, strengsktruderingsmaskin, 15

16 registrerte varemerker /07 trådtrekkingsmaskin, mekaniske presser, manuelle presser, hudrauliske presser, skjæremaskin, smimaskiner, krummingsmaskiner, oljehydrauliske presser, strengformingsmaskiner, gassveisemaskiner, oxy-acetylene sveise- og kuttemaskiner, elektriske sveisemaskiner, pneumatisk drill (hånd-holdte), pneumatiske hammere (hånd-holdte), slipere (håndholdte, motordrevne), sandpapirslipemaskin (håndholdte, motordrevne), elektriske driller (hånd-holdte), elektriske hammere (hånd-holdte), skrujern (motordrevne, hånddrevne), muttertrekker (motordrevne, manuelle), utjevningsmaskin (motordrevne, manuelle), poleringsmaskiner (motordrevne, manuelle), skrunøkler (elektriske, manuelle), tannhjulsfreser (maskinverktøy), metalltrykker (maskinverktøy), bor (maskinverktøy), gjengefreser (maskinverktøy), dreiepunktmaskin (makinverktøy), rømmemaskin (maskinverktøy), fresemaskin (maskinverktøy), opprømmingsmaskiner (maskinverktøy), metallkarbid kutteverktøy, antetsende metallkarbidverktøy, anti-abrasiv metallkarbidverktøy, metallkarbidtupper, metallkutteverktøy med diamantspiss, slitasjeresistente metallkutteverktøy, støpeformer, presseformer for metall forming. 42 Programmering/vedlikehold/oppdatering av dataprogrammer og software, utleie av datamaskiner, design, faglig rådgivning (ikke forretning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JADE EMPIRE Bio Ware Corp, 4445 Calgary Trail, Suite 200, ABT6H5R7 EDMONTON, CA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Computerspill; software; forhåndsinnspilte filmer og televisjonsfilmer og forestillinger som vedrørende rollefigurer i computerspill; audiobånd, videobånd og video- og audiodisker vedrørende rollefigurer, stemmer og lydspor fra computerspill. 28 Leker og spill, nemlig rollefigurer og aksjonsfigurer samt tilbehør, pogsspill (brikkespill). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bio Ware Corp, 4445 Calgary Trail, Suite 200, ABT6H5R7 EDMONTON, CA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Computerspill software; forhåndsinnspilte filmer og televisjonsfilmer og forestillinger som vedrørende rollefigurer i computerspill; audiobånd, videobånd og video- og audiodisker vedrørende rollefigurer, stemmer og lydspor fra computerspill. 28 Leker og spill, nemlig rollefigurer og aksjonsfigurer samt tilbehør, pogsspill (brikkespill). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Idemitsu Kosan Co Ltd, 1-1, 3-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, TOKYO, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 37 Oljebrønnboring; olje- og gassboring; gruveutvinning. 42 Oppmåling av oljefelt; konsulentbistand ved oljefelt; petroleumsleting og -undersøkelser; oljeleting; utnyttelse av petroleumsressurser. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Idemitsu Kosan Co Ltd, 1-1, 3-chome, Marunouchi, Chiyoda-ku, TOKYO, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 37 Oljebrønnboring; olje- og gassboring; gruveutvinning. 42 Oppmåling av oljefelt; konsulentbistand ved oljefelt; petroleumsleting og -undersøkelser; oljeleting; utnyttelse av petroleumsressurser. Ulf Hansen, Kimestadveien 138, 3184 BORRE, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, NY PURCHASE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Norsk Eventservice AS, Karl Johansgte 7, 0154 OSLO, 5 Kosttilskudd, inneholdende av mineraler og vitaminpreparater. 29 Kosttilskudd, inneholdende av naturlige oljer. 35 Distrubusjon og salg av næringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DRIKKI Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Grønnsaker (hermetiserte, tørkede eller kokte), frukter (hermetiserte, tørkede eller kokte), sopp hermetiserte, tørkede eller kokte), kjøtt, fjærkre, vilt, fisk og sjømat, alle disse produkter også i form av ekstrakter, supper, geleer, pasta, hermetikk, ferdige retter, frosne eller tørkede; syltetøy; egg; melk, fløte, smør, ost og andre næringspreparater basert på melk; melkeerstatning; melkebaserte og fløtebaserte desserter; yoghurt; soyamelk og soyabaserte preparater; spiselige oljer og fett; proteinpreparater for menneskelig føde; fløte som ikke inneholder melkeprodukter; pølser; kjøttvarer; peanøttsmør; supper, suppekonsentrater, suppekraft, buljong, klare kjøttsupper. 30 Kaffe, kaffeekstrakter and kaffebaserte preparater og drikker; iskaffe, kaffeerstatning; ekstrakter av kaffeerstatninger og preparater og drikker basert på kaffeerstatninger; sikori; te, te ekstrakter and te-baserte preparater og drikker; iste; maltbaserte preparater og drikker; kakao og kakaobaserte preparater og drikker, sjokolade, sjokoladeprodukter, sjokoladebaserte preparater og drikker; konfekt og konditorvarer, søtsaker og sukkertøy; sukker, tyggegummi; naturlige søtningsstoffer; bakerprodukter, brød, gjær, butterdeig; kjeks, kaker, småkaker, tynne kaker; karameller, desserter, puddinger; iskrem, vannis, sorbeter, frosne konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen yoghurt; bindemidler for fremstilling av iskrem og/eller vannis og/eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer og/eller frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen yoghurt; bindemiddel for å lage iskrem og/eller vannis og/eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer og/eller frosne kaker og/eller frossen softis og/eller frosne desserter og/eller frossen yoghurt; honning og honningerstatninger; frokostblandinger, müsli, cornflakes, kornproduktstenger, ferdiglagede frokostblandinger, kornblandingspreparater; ris, pasta, nudler; næringsmidler basert på ris, mel eller frokostblandinger, også i form av ferdiglagede retter; pizza; smørbrød; blandinger av næringspasta og ovnsklare preparerte deiger; sauser; soyasaus; ketchup; aromatiserende- eller krydderprodukter for mat, spiselige krydder, krydderier, salatdressinger, majones; sennep; eddik. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEXTASE MP Media sro, Branicka 514/140, PRAHA 4, CS Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Lyd og videoopptak; lyd og videoopptak fremskaffet ved nedlasting og/eller streaming fra datamaskiner og telekommunikasjonsnettverk, inkludert Internett og et verdensomspennende, globalt nettverk (World Wide Web); elektroniske, optiske og digitale publikasjoner; fotografiske transparenter, lysbilder og filmer; deler og utstyr for alle forannevnte varer; lyd, video, og dataopptaks- og -gjengivelsesapparater til lagring, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder; filmer og videobånd; MP3-spillere; mobiltelefoner og trådløse mobiltelefon utstyr og tilbehør; mobiltelefon software, grafikk, spill og videobilder for trådløse mobilkommunikasjons anordninger; trådløs overføring og mobikommunikasjons anordninger som muliggjør avstemning og mottak av stemme og tekst beskjeder med andre trådløse mobilkommunikasjons anordninger, slik som video, animasjoner, streams; magnetiske databærere inneholdende bilder og/eller lyd; minnebærere; interaktive CDer og CD ROMS; interaktive, elektroniske spill til bruk med datamaskiner, fjernsyn/krinkasting. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; online annonse- og reklamevirksomhet på et datamaskinnettverk. Alle de foran nevnte tjenester fremskaffet via Internett, et verdensomspennende, globalt nettverk (World Wide Web) og/eller via kommunikasjonsnettverk. 38 Kringkastings- og telekommunikasjonsvirksomhet; telefon og mobiltelefontjenester; Internett kringkasting; overføring og levering av tekst, musikk, beskjeder, bilder, streams, animasjoner, videoer, lyd, data, signaler og informasjon via kommunikasjonsnettverk og kringkasting; tjenester for fremskaffelse av elektroniske oppslagstavler; fremskaffelse av chatline tjenester; fremskaffelse av tilgang til og leasing av tilgangstid til Internett nettsteder; tjenester som leverandør av Internett tjenester (ISP); elektronisk post tjenester; utleie, leie og leasing av elektroniske postbokser og kommunikasjonsapparater; arrangement, informasjon, rådgivning og bistand vedrørende alle foran nevnte tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, alle de foran nevnte tjenester fremskaffet via Internett, et verdensomspennende, globalt nettverk (World Wide Web) og/eller via kommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Accelerated Christian Education Inc, 8200 Bryan Dairy Road, Suite 100, FL33777 LARGO, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Utstedelse og levering av curriculum og utdannelsesmateriell for slike skoler og fasiliteter. 41 Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet; assistanse og trening av andre i drift av kristenorienterte skoler og undervisningsfasiliteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM GE VERIWISE General Electric Co, 1 River Road, NY12345 SCHENECTADY, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Modemer, antenner, software, batterier, akkumulatorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tollkonsult AS, Kjelsåsveien 160, 0491 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Import- og eksportagenturer 36 Tollspeditører. 41 Undervisning. 42 Juridiske tjenester. 19

20 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 16 Trykksaker vedrørende farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 44 Medisinske tjenester; farmasøytiske tjenester. TES Co Ltd, Jubilee Buildings, Victoria Street DOUGLAS, ISLE OG MAN, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Kjemikalier til bruk i produksjon av biocider, vannrensningskjemikalier. 3 Preparater og andre stoffer for vaskeformål; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, universalrengjøringsmiddel av skum; desinfiserende rengjøringsmiddel, avfettingsmidler, toalettrensemiddel; såper, flytende håndsåpe; tannpussemidler, rengjøringsmidler inneholdende biocider; impregnerte tørke- og renseservietter, sponcidale servietter; Midler, stoffer og oppløsninger for rengjøring av medisinsk utstyr og endoskoper, ikke medisinerte toalettpreparater; håndrense- og -rengjøringsmidler, vernekrem, dusjgel, lotionkremer for kroppen; gel i pose for individuell rengjøring av hendene; babykrem, babyservietter, babytalkum; preparater for håret, sjampo, -balsam og kondisjoneringsmidler. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, plaster og f bindingsstoffer; materiale for forbindinger, sårpakninger, materialer til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, biocider, antiseptisk krem, antiseptisk lotion, antiseptisk gel, gel som smøremiddel, sårvask; plaster, forbindingsstoffer og sårforbindinger impregnert med biocidale midler, moskitokremer, -spray og -servietter. 20

21 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ADMENTO Gunnar Pedersen, Fosslandsosen, 7819 FOSSLANDSOSEN, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: New Era Cap Company Inc, P.O. Box 208, NY14047 DERBY, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 6 Pengeseddelklemmer av ikke-edelt metall. 9 Solbriller. 14 Ur og klokker; juvelervarer; pengeseddelklemmer av edelmetall. 18 Reisebagger og -vesker, kofferter, ryggsekker, håndvesker, ryggvesker, vadsekker, lommebøker, seddelbøker og små vesker. 25 Antrekk og fottøy for menn, kvinner og barn; belter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DR, ZAHL S TRIGLYSERID Fred Edvin Zahl, Postboks 298, 8401 SORTLAND, 5 Helsekost (omega 3 kapsel) 21

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer