nr 26/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 26/11-2011.06.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 26/ NO årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BOWRON G L Bowron & Co Ltd, 2-12 Long Street CHRISTCHURCH, NZ Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:18 Klasse:24 Klasse:27 Lær og lærvarer; dyreskinn, inkludert saueskinn og lammeskinn; varer laget av dyreskinn, herunder av saueskinn og lammeskinn; møbeltrekk laget av lær eller dyreskinn. Sengetøy, overmadrasser og madrassbeskyttere (sengetøy), saueskinn og lammeskinn behandlet for bruk som sengetøy; sengetepper; stoltrekk. Matter og tepper, inkludert matter for kjæledyr og matter og tepper laget av saueskinn og lammeskinn; veggtepper, ikke av tekstil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORTHCONNECT Agder Energi AS, Serviceboks 603, 4606 KRISTIANSAND S, NO Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, NO Klasse:36 Klasse:39 Klasse:40 Klasse:42 Finans- og investeringsvirksomhet; mekling av energi, herunder elektrisk kraft og gasskraft; rådgivning, informasjon og konsulenttjenester vedrørende de forannevnte tjenester. Transportvirksomhet; lagring av varer, herunder kraftlagring; kraftoverføring; distribusjon av elektrisitet og elektrisk kraft; rådgivning, informasjon og konsulenttjenester vedrørende de forannevnte tjenester. Produksjon av elektrisitet; rådgivning, informasjon og konsulenttjenester vedrørende de forannevnte tjenester. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, forskning relatert til energi, elektrisitet, gasskraft. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Seiko Holdings KK (trading as Seiko Holdings Corp), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:14 Ur, klokker, stoppeklokker, horologiske og kronometriske apparater og instrumenter, esker og deler for alle forannevnte varer. Seiko Holdings KK (trading as Seiko Holdings Corp), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:14 Ur, klokker, stoppeklokker, horologiske og kronometriske apparater og instrumenter, esker og deler for alle forannevnte varer. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Honda Motor Co Ltd, 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, TOKYO, JP Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; midler til absorbering, fukting og binding av støv; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Den Norske Turistforening, Youngstorget 1, 0181 OSLO, NO Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, NO Klasse:28 Klasse:39 Klasse:41 Klasse:43 Sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Organisering av reiser, herunder arrangering av reiser, turplanlegging; utfarter; opplevelsesturer; fellesturer og aktiviteter. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, turisthytter. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen American Nurses Credentialing Center, 8515 georgia Avenue, Suite 400, MD20910 SILVER SPRING, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:16 Trykksaker innen området omsorg/pleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DRUM Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:42 Medisinsk og vitenskapelig forskning i form av kliniske prøver. American Nurses Credentialing Center, 8515 georgia Avenue, Suite 400, MD20910 SILVER SPRING, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:41 Fremskaffelse av påskjønnelse ved prestering (credentialing) til organisasjoner som viser kompetanse/dyktighet når det gjelder omsorg gjennom et ideelt/trygt praksismiljø i alle typer av settinger/rammer hvor sykepleiere praktiserer. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PLDM K-Swiss Inc, Oak Crest Drive, CA91361 WESTLAKE VILLAGE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO Klasse:9 Klasse:18 Briller, solbriller og etuier derfor. Sportsbager, unntatt slike som er tilpasset for de bestemte varer de er designet for å inneholde; ryggsekker, håndbager, skolesekker og skolebager, kofferter, reisevesker og reisebager. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRUSOURCE Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, IN46268 INDIANAPOLIS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:30 Mel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet FI T (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CONGA Accelerate Brands AS, Postboks 3035, Elisenberg, 0207 OSLO, NO Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). India Tandoori Restaurant AS, Olav Paulus vei 30, 4024 STAVANGER, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; drift av restauranter; bartjenester; catering; tilbringing av take-away mat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVEENO POSITIVELY RADIANT INTENSE BOOST Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:3 Hudpleiepreparater i form av renseprodukter, fuktighetskremer, behandlingskremer, nattkrem, øyekrem, serum; kroppspleiepreparater i form av renseprodukter og fuktighetskremer. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Colavita SpA, Via Laurentina, km. 23,00, POMEZIA (RM), IT Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:29 Olivenoljer, frøoljer og produkter basert på olivenolje; kjøtt, fisk; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker oppbevart i olje eller eddik; syltetøy og marmelader. Klasse:30 Eddik, balsamicoeddik, krydderier, salatdressinger, sauser, tomatsauser. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si GYEONGGI-DO, KR Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:7 Elektriske vaskemaskiner for klær; elektriske støvsugere for husholdningsbruk; elektriske mixere for husholdningsbruk; automatiske oppvaskmaskiner; støvsugerposer; robotstøvsugere; gressklippere; elektriske gressklippere; avfallskverner for mat; symaskiner for husholdningsbruk; luftkompressorer; automatiske vaskemaskiner for kjøretøy; likestrømsgeneratorer. Klasse:9 Halv-ledere; USB-kort, datanettverkshuber, svitsjer og rutere; modem; smarttelefoner; mobiltelefoner; trådløse hodesett for mobiltelefoner, MP3 spillere og/eller telefoner; elektriske mobiltelefon batteriladere; datamaskin servere; digitalbokser, nemlig digitale media mottakere og dekodere, kabel- TV konvertere, Ethernet streaming media konvertere; harddiskstasjoner; optiske diskstasjoner; reisedatamaskiner; datamaskiner; skrivere for datamaskiner; monitorer for datamaskiner; PDA-er; fjernsynsmottakere; telefaxmaskiner; kassaapparater; elektriske batterier for bruk i mobiltelefoner; fiberoptiske kabler; elektriske flatjern; underholdningsapparater tilpasset kun for bruk med fjernsynsmottakere; videotelefoner; telefoner; videotapeopptakere; DVD spillere; MP3 spillere; bærbare multimedia spillere; høytalere for datamaskiner; CD-spillere; foto/filmkamera; videokamera; filmprojektorer; datamus; data musmatter; videoopptakere; videospillere; hjemmekinoanlegg bestående av fjernsynsmottakere, DVD spillere, lavfrekvensforsterkere og høytalere. Klasse:11 Vannrensere for husholdningsbruk; engangs steriliseringsposer for husholdningsbruk; kjøleskap, ikke-elektrisk; gasskomfyrer; bideer; gassovner; luftkondisjoneringsapparater; ventilatorer for husholdningsbruk, nemlig for luftkondisjoneringsapparater; gasslamper; luftvarmere for fartøy; luftkondisjoneringsanlegg for kjøretøy; luftfiltreringsinstallasjoner; luftrenseapparater og -maskiner; ismaskiner og -apparater; elektriske vifter; elektriske kjøleskap; luftfuktere; hårtørkere; elektriske komfyrer; elektriske tørketromler; elektriske brødristere; elektrisk oppvarmede tepper; mikrobølge komfyrer; induksjonskomfyrer; bakerovner. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, VLT1436 VALLETTA, MT Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:28 Bingospill (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONNLINE Onninen Oy, PL 109, VANTAA, FI Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:6 Klasse:7 Klasse:9 Klasse:11 Klasse:17 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater. Alle de forannevnte varer gjelder innenfor område bygge- og anleggsvirksomhet og ved bygging av infrastruktur. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Onninen Oy, PL 109, VANTAA, FI Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:9 Grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater. Alle de forannevnte varer innenfor område bygge- og anleggsvirksomhet og ved bygging av infrastruktur. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Onninen Oy, PL 109, VANTAA, FI Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:9 Grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater. Alle de forannevnte varenr innenfor områdene bygge- og anleggsvirksomhet og ved bygging av infrastruktur. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Onninen Oy, PL 109, VANTAA, FI Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:9 Grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater. Alle de forannevnte varer gjelder innenfor område bygge- og anleggsvirksomhet og ved bygging av infrastruktur. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SLR-PLUS Smith & Nephew Orthopaedics AG, Erlenstrasse 4A, 6343 ROTKRUEZ, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:10 Ortopediske artikler; ortopediske medisinske apparater og innretninger; ortopediske kirurgiske instrumenter. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Onninen Oy, PL 109, VANTAA, FI Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, NO Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:9 Grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater. Alle de forannevnte varer innenform område bygge- og anleggsvirksomhet og ved bygging av infrastruktur. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Daikin Industries Ltd, Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku OSAKA-SHI, OSAKA, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:11 Klimaapparater, luftkondisjoneringsapparater til husstander eller industrielle formål; varmeapparater, oppvarmingsutstyr til husstander eller industrielle formål; kjøleapparater, avkjølingsutstyr til husstander eller industrielle formål; lufte- og ventilasjonsapparater til husstander eller industrielle formål; luftrensingsapparater til husstander eller industrielle formål; luftavfuktningsapparater til husstander eller industrielle formål; luftfuktingsapparater til husstander eller industrielle formål; apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, matlaging og koking, kjøling, tørking, ventilering, lufting, vannforsyning og sanitære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORLEB TOLKE- OG TRANSLATØRTJENESTER AS, Postboks 163 Sentrum, 5804 BERGEN, NO Klasse:41 Oversettelsesvirksomhet 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet KR KR (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CJ CGV Co Ltd, 1606, Sangam-dong, Mapo-gu SEOUL, KR Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, nemlig annonsering av publiserte tekster forfattet av andre; annonse - og reklamevirksomhet, nemlig reklame for andres varer og tjenester ved å tilby filmannonsering og promotere andres filmer ved å tilby filmannonsering; online annonsering på datakommunikasjonsnettverk; kioskutsalg for med mat, drikke og suvenirer. Klasse:38 Kringkasting av kabel-tv; kringkasting av radio; kringkasting av TV; tilveiebringe av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk; telefontjenester; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; trådløse kommunikasjonstjenester. Klasse:41 Produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; presentasjon av direktesendte forestillinger; presentasjon av musikkforestillinger; impresariotjenester, nemlig, organisering av direktesendte forestillinger innen film; animasjonsproduksjonstjenester, underholdning, slik som direktesendt framføring av skuespill og konserter; distribusjon av kinematografiske filmer; underholdningstjenester, nemlig planlegging og gjennomføring av en serie filmfestivaler; filmproduksjon; filmstudioer; utleie av kinofilmer; publisering av tidsskrifter; nattklubber; videoopptak; tjenester for nyhetsjournalister; fremskaffelse av underholdningsfasiliteter; tilrettelegging av billettbestilling for filmer; tilrettelegging av billettbestilling til forestillinger og andre underholdningsbegivenheter; tilveiebringelse av informasjon og data om filmer. Klasse:43 Utleie av midlertidig losji; bartjenester; kafeer; kafeteriaer; catering av mat og drikke; hoteller; restauranter; snackbarer. Tore Holtet, Tunveien 6, 1820 SPYDEBERG, NO Klasse:8 Tenger (for ur, gull, sølv og kunsthåndverk), verktøy (for ur, gull, sølv og kunsthåndverk), håndverktøy (for ur, gull, sølv og kunsthåndverk). Klasse:18 Skinnforklær (for ur, gull, sølv og kunsthåndverk), fangskinn (for ur, gull, sølv og kunsthåndverk). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/180,120 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HYDROSTAT C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, NJ07974, US Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter, nemlig coating som bestanddel av katetre. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Teamtrade AS, Postboks 146, 4065 STAVANGER, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:7 Maskiner og dertiljørende deler og utstyr; ventiler; aktuatorer; manifolder. Klasse:9 Apparater og instrumenter for måling og kontroll; instrumenter for overvåking av rør i bruk i olje- og gassproduksjon. Klasse:42 Teknologiske tjenester; ingeniørvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/738,215 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JOIN THE ENTERTAINMENT Rovi Solutions Corp, 2830 De La Cruz Boulevard, CA95050 SANTA CLARA, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Klasse:45 Computer software, middelware og hardware for å lokalisere, søke, gi tilgang, forbedre, distribuere, administrere, organisere, identifisere, lisensiere, filtrere, personifisere, oppdatere, dele, reklamere i forbindelse med, fremskaffe informasjon vedrørende, gjøre anbefalinger for, muliggjøre interaktivitet med, og forhindre eller forsinke uautorisert bruk, kopiering og distribusjon av materiale, innhold og digitale varer; og tillate apparater å interkommunisere og kobles sammen, på områdene underholdning, spill, forbrukerelektronikk, kabel, satellitt, mobil, og online distribusjon. Annonse- og reklamevirksomhet, nemlig konsultasjon, design og utviklingstjenester på området elektronisk annonse- og reklamevirksomhet. Konsultasjon, design og utvikling, installasjon, integrasjon, sertifisering og teste tjenester, og teknisk support på området computer software, middelware og hardware for å lokalisere, søke, gi tilgang, forbedre, distribuere, administrere, organisere, identifisere, lisensiere, filtrere, personifisere, oppdatere, dele, reklamere i forbindelse med, fremskaffe informasjon vedrørende, gjøre anbefalinger for, muliggjøre interaktivitet med, og forhindre eller forsinke uautorisert bruk, kopiering og distribusjon av materiale, innhold og digitale varer; og tillate apparater å interkommunisere og kobles sammen, på områdene underholdning, spill, forbrukerelektronikk, kabel, satellitt, mobil, og online distribusjon; computer tjenester, nemlig fremskaffelse av databaser for underholdningsmedia, innhold og informasjon; tilveiebringe computerteknologi og brukergrensesnitt for å muliggjøre interaktiv programmering via computernettverk, kabel, satellitt, fjernsyn og elektroniske midler. Elektronisk lisensiering av sikkerhetstjenester for beskyttelse av immaterielle rettigheter, nemlig digitalt innhold, video, musikk, og bilder via lokale og globale computer nettverk; lisensiering av informasjon og digitalt innhold; lisensiering av immaterielle rettigheter. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Barnehagebrødet ANS, Notveien 2, 8013 BODØ, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Siring Invest, Haslevangen 28A, 0579 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sykkelog Koan Invest AS, Kristianslund, 2380 BRUMUNDDAL, NO Klasse:39 Klasse:41 Klasse:42 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GO'MORGEN Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:29 Melk og melkeprodukter; melkebaserte drikker; meieriprodukter; yoghurt, inkludert med ikke begrenset til drikkeyoghurt. Klasse:30 Næringsmidler av korn; kornblandinger; mysli. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICA AB, Svetsarvägen 16, SOLNA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:7 Elektriske husholdningsmaskiner; elektriske kjøkkenmaskiner; kjøkkenmaskiner (elektriske) for bearbeiding av mat; elektriske miksere (blandeapparater). Klasse:8 Barberredskaper, elektriske og ikke-elektriske; klippemaskiner for hår for personlig bruk, elektriske og ikke-elektriske. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; kaffetraktere, brødristere, hårtørkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HAUSTE Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS, c/o Ålesundregionen Utviklingsselskap, Rådhuset, Postboks 1521, 6025 ÅLESUND, NO Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, NO Klasse:39 Klasse:40 Klasse:41 Klasse:42 Transportvirksomhet; transport med lastebiler; lektertransport; godsbefraktning; jernbanetransport; emballering av varer; lossing av gods, lagring av varer; lagring; utleie av lagerplass; elvetransport; frakt [varetransport]; utleie av kjøretøyer; sjøtransport; båttransport; sleping; spedisjonstjenester; transport og lagring av avfall; transportmeglingsvirksomhet, transportinformasjon; containerutleie; lasthåndtering; magasinering; vanndistribusjon; vannforsyning; rådgivning og informasjon om transportvirksomhet; rådgiving og informasjon om lagring. Bearbeiding av materialer; behandling av papir; gjenvinning av avfall og skrot; avfallsbehandling [gjenvinning]; destruksjon av søppel og avfall; forbrenning av søppel og avfall; tilintetgjørelse av farlig avfall: sortering av avfall og resirkulerbart materiale; vannbehandling herunder vannrensing; avløpsbehandling herunder avløpsrensing; rensing av avløpsrør; rådgivning og informasjon om avfallsbehandling [gjenvinning]; rådgivning og informasjon om vann- og avløpsbehandling herunder rensing. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; korrespondanseundervisning; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; instruksjon [opplæring]; utgivelse av bøker; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; informasjon vedrørende utdannelse; eksaminasjonsvirksomhet; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; rådgivning og informasjon om utdannelses- og opplæringsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning, emballasjedesign; konsulenttjenester i forbindelse med energisparing; forskning i forbindelse med miljøvern; informasjon og rådgivning om miljøvern. 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ålesundregionen Interkommunale Miljøselskap IKS, c/o Ålesundregionen Utviklingsselskap, Rådhuset, Postboks 1521, 6025 ÅLESUND, NO Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, NO Klasse:39 Transportvirksomhet; transport med lastebiler; lektertransport; godsbefraktning; jernbanetransport; emballering av varer; lossing av gods, lagring av varer; lagring; utleie av lagerplass; elvetransport; frakt [varetransport]; utleie av kjøretøyer; sjøtransport; båttransport; sleping; spedisjonstjenester; transport og lagring av avfall; transportmeglingsvirksomhet, transportinformasjon; containerutleie; lasthåndtering; magasinering; vanndistribusjon; vannforsyning; rådgivning og informasjon om transportvirksomhet; rådgiving og informasjon om lagring. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; behandling av papir; gjenvinning av avfall og skrot; avfallsbehandling [gjenvinning]; destruksjon av søppel og avfall; forbrenning av søppel og avfall; tilintetgjørelse av farlig avfall: sortering av avfall og resirkulerbart materiale; vannbehandling herunder vannrensing; avløpsbehandling herunder avløpsrensing; rensing av avløpsrør; rådgivning og informasjon om avfallsbehandling [gjenvinning]; rådgivning og informasjon om vann- og avløpsbehandling herunder rensing. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; korrespondanseundervisning; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; instruksjon [opplæring]; utgivelse av bøker; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av kongresser; informasjon vedrørende utdannelse; eksaminasjonsvirksomhet; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; organisering og ledelse av seminarer; organisering og ledelse av symposium; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; rådgivning og informasjon om utdannelses- og opplæringsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning, emballasjedesign; konsulenttjenester i forbindelse med energisparing; forskning i forbindelse med miljøvern; informasjon og rådgivning om miljøvern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rusketaxi Bruseth Flem Transport AS, brekkhaugen 12, 6036 MAUSEIDVÅG, NO Klasse:37 Klasse:39 Rydding. Transportvirksomhet, herunder frakt (varetransport). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Porto Norge Tore Løvås, Postboks 6, 2301 HAMAR, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smart Installations AS, Kutterveien 12, 4056 TANANGER, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:7 Verktøymaskiner; skjæremaskiner; maskinsakser. Klasse:9 Induksjonsapparater; induksjonsspoler. Ekjord AS, Postboks 120 Lilleaker, 0216 OSLO, NO Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 18

19 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Smart Installations AS, Kutterveien 12, 4056 TANANGER, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:7 Verktøymaskiner; skjæremaskiner; maskinsakser. Klasse:9 Induksjonsapparater; induksjonsspoler. Haf Grenland AS, Helleveien 15, 3770 KRAGERØ, NO Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller vannet; motorer for landkjøretøyer; koplinger og anordninger for overføring av drivkraft for landkjøretøyer. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HILDE TAVARES, ROSSELANDSVEGEN 16, 4340 BRYNE, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROPOINTS Weight Watchers International Inc, 11 Madison Avenue, NY10010 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:41 Klasse:44 Elektroniske produkter, nemlig kalkulatorer, skrittmålere (pedometre), dagbøker, kalendere og planleggere; apparater for veiing av mat og kropp; datasoftware for beregning av matinntak og fysisk aktivitet. Organisering og ledelse av seminarer, forelesninger, foredrag og arbeidsgrupper (workshops) innen områdene for vektreduksjon, vektkontroll, ernæring samt trening og mosjon. Tilveiebringe tjenester for planlegging, behandling, veiledning og overvåkning av og for vektreduksjon; rådgivningstjenester innen områdene for vektreduksjon, vektkontroll og ernæring; tilveiebringelse av informasjon innen områdene for vektreduksjon, vektkontroll og ernæring; tilveiebringelse av informasjon vedrørende vektreduksjon, vektkontroll og ernæring via et nettsted. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SERVEPASS American Express Marketing & Development Corp, 200 Vesey Street 49-12, NY10285 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; kredittbehandling og korttjenester, tjenester relatert til elektronisk betaling med kort. 20

21 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COSPORT Jet Set Sports Holdings LP, P O Box 366, NJ07931 FAR HILLS, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:39 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:43 Kreditkort. Uedle metallnåler brukt som smykker, smykkenåler; nålesett nemlig knappehullsnålesett. Trykksaker, kontorutstyr, nemlig hilsningskort; hilsningskort med musikk; notatbøker; notatblokker; penner; blyanter; innpakningspapir; gaveoser i tekstil; gaveposer i papir; gaveposer i plast; dagsplanleggere; kalendere; avtalebøker; omslag; binders; trykte reiseguider; trykte skjema for sportslige begivenheter; kontorrekvisita. Annonse-, reklame og forretningstenester. Transportreservasjonstjenester, nemlig arrangering av på-stedet bakketransport til større nasjonale og internasjonale sportsbegivenheter; flyplass-møte og - mottakelsestjenester; turguidetjenester; billettildeling, -valg og -levering, nemlig innpakning av begivenhets-billetter for transport og levering via post eller bud. Tjenester i forbindelse med ledelse av begivenheter/arrangement, nemlig fremskaffelse av velkomstpakker med billetter for større nasjonale og internasjonale sportsbegivenheter; oversettelsestjenester; forhåndsplanlegging og -administrering, nemlig utvikling av programtidslinjer og daglige tidsrammer. Tjenester knyttet til bruk av programvare for database-behandlingsprogrammer for bruk innen området velkomst/begivenhetsledelse, nemlig til bruk for å forenkle on-lineplanlegging av alle aspekter av velkomst/begivenhetsprogram, herunder ledelse av programrammer, tidslinje, transport, catering, regnskap, billettbestilling, gjesteregistrering og losji. Hotellreservasjon for andre; reisebyråtjenester, nemlig reservasjon og bestilling av midlertidig innlosjering og koordinering av mat- og drikketjenester og -funksjoner; valg av menyer og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Recreativos Franco SA, Plaza de Cronos, 4, MADRID, ES Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:28 Spill, apparater for spill andre enn dem som er egnet for bruk med en ekstern fremvisningsskjerm eller monitor, spill andre enn dem som er egnet for bruk med en ekstern fremvisningsskjerm eller monitor. 21

22 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet FR (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAFRAN Group Safran, 2, boulevard du Général Martial Valin, PARIS CEDEX 15, FR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:2 Klasse:7 Klasse:9 Blekkpatroner. Hydrauliske motorer, hydrauliske og pneumatiske sylindere, hydrauliske akkumulatorer og trykkregulatorer, ventiler; verktøymaskiner, maskiner til produksjon av deler til bruk i flymotoromkapslinger og trykkreverserere, bremser, satellitter, raketter, missiler, turbojet-, ramjet-, pulsjetmotorer, rakettdrevet motorer, industrielle turbiner, draperings- og spolingsmotorer; lagere og trykklagere til maskiner og verktøymaskiner; patroner til filtermaskiner, filtre; industrielle roboter; varmevekslere; pumper, væskepumper, turbopumper og rør til væsker, hydrazinmotorer, to-(ublandet) drivstoffsmotorer, motorer med katalysatorforsterket kraft; mikrogravitasjon anordninger, trykkmekanismer, lastemekanismer; turbomolekylar pumper; overførings- og fremdriftselementer og koblinger; omkapslinger og trykkreverserere til flymotorer; komponenter for disse styrebokser og trykkreverserere; alle typer motorer til stasjonære eller mobile installasjoner (unntatt motorer for landkjøretøyer), turbojets, turbopropellere, turbokompressorer og gas turbomaskiner, innvendig forbrenning, elektrotermisk, jet, atomkraft, kombinert fremdrifts- og rakettdrevet motorer, kryogeniske rakettmotorer, fast drivstoff rakettmotorer til sattelittutskytningsanordninger/-ramper, og for ballistisk- og taktiskmissiler; ionemotorer, elektriske motorer, plasmamotorer, smøresystemer for motorer; pumping- og kompresjonsutstyr; pumpdrevet motorer; kompressorer til elektrisitets generatorer; hjelpemotorer til fly; kraftvarmeverk (anlegg for produksjon av elektrisk kraft og varme); plasma- og buejetkilder; mekaniske deler og komponenter til solcellepaneler; drivstoffsbeholdere, overflatespenningsbeholdere, selvtrykksatt beholdere; flymotor utskytningssystemer, flymotor trykkreverserere; flyseteutløsere; mekaniske bremseanordninger; komponenter til disse maskiner, pumper, motorer, systemer og trykkreverserere. Elektriske og/eller elektroniske bremseanordninger, bremser, elektronisk fjæringsdempning og stabiliseringskontroll; understellskontroll; slukningsapparat; magnetiske og elektromagnetiske motorer; magnetventiler og servoventiler, sylinderspole og servoventilaggregater, solenoidmagneter, servomekanismer, spesielt elektriske pumper, prøvestativ og -benker for disse servomekanismene; vitenskapelig, meteorologisk, nautisk, geodesisk, gyroskopisk, geografisk, fotografisk, kinematografisk, optisk, veiing, måling, indikerende, testing (inspeksjon), nødforsynings (-back-up) og undervisningsapparater og instrumenter; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter, nemlig potensielle datamaskiner, FADEC (full-authority digital engine control) datamaskiner, bremse, temperatur, trykk, vibrasjonsanalyse og flykontrolldatamaskiner, elektriske, elektroniske og magnetiske trykk, hastighet, deplasement, temperatur, posisjon og vibrasjonssensorer, sensorer og transdusere for fotografering, kinematografi, optikk, veiing, måling, signalering og kontroll; komponenter for disse sensorene; elektroniske dataprosessingskretskort; beskyttelseskapper for elektriske ledninger, kabler, foringer, avstivninger, elektriske skjermer og konnektorer, avbrytere, svitsjer, automatsikringer, kontaktorer, transformere, likerettere og spenning-strømomformere; optiske fibre; elektroniske systemer og utstyr og tilbehør, på paneler eller på annen måte, for anskaffelse og prosessering av data; elektrisk og elektronisk vedlikeholds- og testmateriell og utstyr (om bord på luftfartøy eller på maskiner, festet til prøvestativer eller prøvebenker eller bærbare for arbeid på bakken) for å lese og tolke data fra datamaskiner og sensorer; apparater og instrumenter for radiokommunikasjon, telemetri, fjernkontroll, radiohøydemåler og feildistanseindikatorer; faste, stasjonære og bevegelige testbenker for alle typer motorer, apparater og instrumenter for instruksjon og nødssituasjoner (back-ups); apparater for dataprosessering og datamaskiner; software og innregistrerte dataprogrammer og software for hjelp ved forvaltning av et sett av luftfartsmotorer og drift av testbenker; software for sikring av intranett og internettransaksjoner; software for telefonringetoner og spill; magnetiske, optiske og digitale opptaksmedia; solceller, radarer og antenner; komponenter for disse apparater og instrumenter; elektriske og elektroniske apparater for navigering, styring, føring og stabilisering av luftbårne, landgående og maritime befordringsmidler samt for romfartøy; gyroskoper; gyroskoputstyr og apparater; aksellerometerutstyr og apparater; kompasser; høydekorrelasjonstilbakestiller; navigasjonsutstyr og apparater for kjøretøyer; inerti-navigasjonssystemer og hybridnavigasjonssystemer; innebygd digitalt utstyr og apparater for luftfartøynavigering og angrep; odometre, dopplere; utstyr og apparater for radioelektrisk lokalisering og ved satellitter; flykontrontrollhjelmer og visualiseringsutstyr for sivil og militær bruk; databaseutstyr for forberedelse, ettersporing og gjenopprettelse av landkjøretøyoppdrag, samt oppdrag av luftfartøy og maritime fartøy; digitale kartleggingsapparater; utstyr for drift av digital databuss; oppdragsdatamaskiner; visualiseringsutstyr, vertikale visualiseringsutstyrsenheter (head-up display equipment); telemetre (avstandsmålere); luftdata-datamaskiner; vinddata-datamaskiner; radioaltimetre; dataoverføringsenheter; apparater, maskiner og anordninger for luftfart; apparater og utstyr for styring, fjernkontroll og for autopiloter; datamaskinhjulpne vedlikeholdssystemer (ACMS); dataanalysestasjoner (AGS); cockpitkontrollsystemer; automatpilotutstyr og systemer; sensorer; "slat" og "flap" kontrollsystemer; kontrollsystemer for føring av fly; bremse og 22

23 registrerte varemerker /11 trykkomkoblerkontrollaktivatorer; horisontalplankontrollsystemer; slingringsdempere; elektriske distribusjonssystemer; elektriske omformere; automatiske flykontrollsystemer for helikoptre; flykontrolldatamaskiner; trimsystemer; styringsaktivatorer, automatpilotdatamaskiner; inertireferanseenheter for posisjonering og føring; flydata-akkvisisjonssystemer; optiske apparater, utstyr og instrumenter for vitenskapelig bruk, navigering, styring, føring og stabilisering av luftbårne, landbaserte, maritime og rombaserte fartøy og kjøretøy; optiske apparater; utstyr og instrumenter for sivil og militær bruk, halvledende og superledende komponenter for bruk ved infrarød deteksjon; høypresisjonsoptiske anordninger; mikrokjølere; piezo-elektriske skannere; infrarødkameraer; videokameraer; optisk eller infrarød deteksjonsutstyr og apparater; kontrollutstyr og apparater for skyting; termisk billedfremstilling; infrarøde overvåkings- og sporingssystemer; periskoper; langttrekkende sikter og teleskoper; gyrostabiliserte sikter; holografiske sikter; apparater, utstyr og komponenter for ubemannede kjøretøyer for sivilt og militært bruk; fjernkontrollutstyr og apparater; fjernstyringsutstyr og apparater; fjernmålingsutstyr og apparater; utstyr og apparater for observasjon og gjenkjennelse; kontrollstasjoner; antenner; sikre overføringssystemer; helikopterbaserte overvåkingssystemer; sikre kommunikasjonssystemer; radiooverføringssystemer; telekommunikasjons og krypteringsterminaler; sikre digitale nettverk; elektroniske apparater, utstyr og instrumenter for fotsoldater og sivilt sikkerhetspersonale; elektriske og elektroniske apparater, utstyr og instrumenter integrerte i tekstilmaterialer; termiske bildesensorer; dagognatt overvåkningssystemer; høypresisjons optiske utstyr; gyrostabilisatorer; sanntids digital bildeoverføringssystemer; kikkerter til dagognatt syn; batterier og lagerceller; apparater for oppladning av elektriske lagerceller; flybårne overvåkningssystemer; gyrostabiliserte og styrbare optroniske plattformer; målilluminasjoner/belysninger; apparater og utstyr for frembringelse av geografisk informasjon; apparater og utstyr til anskaffelse, komprimering, overføring, analyse og reproduksjon av satellitt- og luftfotografier; digital radiolinje bildeoverføringssystemer; optiske komponenter; astronomiske speil; romoptikk; luftbårne sonderingsoptikk; optisk metrologi; fingeravtrykkidentifiseringssystemer, terminaler og software; biometriske identifikasjonssystemer, terminaler og software; biometriske systemer til administrasjon av identitet og sosialrettigheter; biometriske sensorer; utstyr og apparater til adgangskontroll, identifikasjons- og autentifiseringskontroll; utstyr og apparater til beskyttelse av adgang til nettverk; elektroniske betalingsterminaler; automatiske maskinbetalingsmoduler; sikre tastaturer; terminaler som leser kort til autentisering og anskaffelse av assosierte rettigheter; automatiserte apparater til lesing av sjekker; magnetiske minnekort og mikroprosessorkort; fartsmålere og fartskontrollradarer; kodede telefoner og telefaksmaskiner; elektriske overvåkningsutstyr og apparater; alarminstrumenter; Klasse:11 Klasse:12 teleovervåkningsterminaler; krypterings- og dekrypteringsutstyr og apparater; spillterminaler; optiske lesere til kontroll av loddsedler og falske penger detektorer; elektriske og elektroniske dataopptaks-, behandlings-, overførings-, lagrings- og utmatingsapparater, til lyd og bilder; elektriske og elektroniske kontrollskap og apparater; elektriske strømkabler; industrielle kabler; brannsikre kabler; telekommunikasjonskabler; kabelkoplingsapparater; utstyr og apparater til opptelling og sortering av personer, objekter or kjøretøyer, elektroniske tellere til måling av energi, væske og varme; trafikkregulerings- og illuminerte skilt; apparater, instrumenter og utstyr til begrensning av adgang av motorkjøretøyer; elektroniske kontrollpaneler og displaypaneler; modemer; rutere; hjemmeport; overføringsapparater som bruker kraftledningsteknologi (PLT); utstyr og apparater til overføring av beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder via en radiolink, kabel, optiske fiber, telefon, satellitt, terminaler, telekommunikasjonsnettverk og datanettverk; telefonkoplingspunktutstyr og apparater (for lyd, data og bilder); adgangsruter; multipleksere og krysskoplingsutstyr; apparater til høy datahastighets overføring på kobbernettverk; brytere; koplingsbokser; utstyr til radiostråler; radiokommunikasjonssystemer til anvendelse for jernbaner; IEEE b nettverkadgangsutstyr; GSM/GPRS nettverkutganger; fjernsynssendere og utsendere; telefonsendere; telekommunikasjons- og kontorterminaler til anvendelse av profesjonelle og forbrukere; multimedia terminaler; telefaksmaskiner; skannere; kopieringsmaskiner; printere; flerfunksjonsterminaler; tekstbehandlingsmaskiner; videofremvisere; trådløse telefoner; fjernsyn med høy oppløsning; retroprosjeksjonsfrensyn; LCDskjerm fjernsyn; dekodere og opptaksapparater og -utstyr for fjernsynslyd, - bilde og -data; digital fjernsynsapparater og - utstyr; harddisk digital fjernsynsopptakere, forskuddsmekanismer for fjernsynsmottakere; projeksjonsskjermer; videoskjermer; projeksjonsutstyr og apparater; cellulær radionettverk telefoniapparater og utstyr; personlige CD-spillere; cellulære radionettverk prøvingsverktøy. Installasjoner for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking og vanntilførsel; installasjoner til bearbeidelse (foredling) av kjernebrensel og -moderatorer; atommiler, kjernereaktorer; atomkraftapparater og -instrumenter; varmeakkumulatorer og rekuperatorer; varmevekslere og varmevekslere til bruk i romfremdrift; varmebehandlingsfyringsanlegg; varmemotstandere, mikrogravitasjonsovner, isotermiske fyringsanlegg, termisk beskyttelsesanordninger i form av belegg/kledninger og innretninger, unntatt filtre; vann og luft renseapparater, ventilasjonsinstallasjoner (air conditioning) for kjøretøyer, aktivt karbon adsorpsjonsfiltreingsenheter til industrielle formål. Alle land-, nautisk-, aeronautisk- og romfartøy; romutskytningsanordninger/-ramper og raketter til bruk i rommet; romferger til bruk i rommet, forsynt med hypersonisk fremdriftsmidler; overførings- og fremdriftskoplinger og -utstyr, alle typer motorer for landkjøretøyer, spesielt 23

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/10-2010.05.18 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 20/10-2010.05.18 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 20/10-2010.05.18 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 21/09-2009.05.18 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 26/15-2015.06.22 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer