nr 21/ NO årgang 99 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 21/09-2009.05.18 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 21/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Etterlysning... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelser Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 etterlysning /09 Etterlysning På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Håmsø Patentbyrå ANS, etter varemerkeloven 26, bes innehaver av registreringsnummer , det kombinerte merket ROTASHAKE, Schoeller Bleckmann Rotashake AS, Teknologiveien 11, 8517 Narvik, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder. 3

4 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Plumbo Clean Plumbo Clean Krefting AS, Nesveien 15, 1344 HASLUM, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Midler til rengjøring, polering, flekkfierning samt til sliping; såper; rensemidler, herunder midler til rens av keramikk, ovner, komfyrer, griller, stålprodukter, toaletter, WC, gryter, felger; glansmidler (shine), herunder glansmidler til keramikk, ovner, komfyrer, griller, stålprodukter, toaletter, WC, gryter, felger; kluter, herunder pussekluter, støvkluter, rengjøringskluter, skurekluter; fettfjerningsmidler; flekkfjerningsmidler; skrubbesvamper. Klasse:21 Skrubbesvamper, skrubber. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Stabil krystallvask Stabil krystallvask Krefting & Co, Nesveien 15, 1344 HASLUM, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; vaskemidler, herunder midler til vask av krystall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAFETYTOOLS allmet (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Safety Tools Allmet AS, Idrettsveien, 5353 STRAUME, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer). Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne)-, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner; sliperedskaper. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRANGER'S ORIGINAL PERFORMANCE RESTORED (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Grangers International Ltd, Grange Close, Clover Nook Industrial Park, DE554QT ALFRETON, DERBYSHIRE, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:1 Kjemiske substanser og preparater for vedlikehold av klær, fottøy og hodeplagg; kjemiske substanser og preparater for vedlikehold av lær, lerret og andre tekstilstoffer; kjemiske substanser og preparater for impregnering av klær, fottøy, hodeplagg, reisevesker, telt og soveposer; kjemiske substanser og preparater for impregnering av fjær, dun, fibrøse fyllmaterialer, lær, lerret og andre tekstilstoffer; vannavstøtende spray for klær; kjemiske substanser og preparater for å gjøre lær, lerret og andre tekstilstoffer motstandsdyktige mot olje; kjemiske substanser og preparater for å forhindre at lær, lerret og andre tekstilstoffer setter flekker; kjemiske substanser og preparater for å beskytte lær, lerret og andre tekstilstoffer mot ultrafiolett stråling; kjemiske substanser og preparater for å øke evnen hos fjær, dun, fibrøse fyllmaterialer, lær, lerret og andre tekstilstoffer til å reflektere ultrafiolett stråling; kjemiske substanser og preparater for bruk i vedlikeholds-, rengjørings- og/eller impregneringsprosessen i fremstillingen av kles-, fottøy- og/eller hodeplagg artikler; kjemiske substanser og preparater for bruk i vedlikeholds-, rengjørings- og/eller impregneringsprosessen i fremstillingen av lerret og andre tekstilstoffer; kjemiske substanser og preparater for bruk i vedlikeholds-, rengjørings- og/eller impregneringsprosessen i fremstillingen av artikler laget av lær, lerret og andre tekstilstoffer. Klasse:3 Kremer og blekemidler; blekemidler og andre midler for klesvask; preparater og substanser til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; rengjøringsmidler; preparater og substanser til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping for lær, lerret og andre tekstilstoffer; poleringsvoks og voks rengjøringspreparater; voks kondisjoneringspreparater for lær; krem for lærtøy; skokrem, skopussemidler; kremer for lær og lærimitasjoner; stivelse for lær, lerret og andre tekstilstoffer; bonevoks; midler for flekkfjerning; konserveringsmidler for lær og lærimitasjoner; produkter for personlig pleie; deodoranter for personlig bruk; lotion for kosmetisk bruk; servietter impregnert med kosmetisk lotion; medisinsk såpe; sjampo; såper; toalettsaker. Klasse:5 Kjemiske substanser og preparater for nøytralisering og eliminering av lukt fra skotøy. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner; varer av lær og lærimitasjoner; reisekofferter, vesker, kasser av lær eller kunstlær, dokumentmapper, dokumentkofferter, kosmetikkofferter, reisevesker og kasser for personlig pleie, lommebøker, pengepunger, etuier for nøkler (lærvarer), ryggsekker, poser for emballasje (av lær), kredittkortholdere, forretningskortholdere, ransler, kofferter, paraplyer. Klasse:21 Materialer, artikler, apparater og utstyr for rengjøring, polering og flekkfjerning; stålull; hansker, mopper, svamper, børster, kluter og lignende artikler for rengjørings-, polerings- og flekkfjerningsformål; svamper (ikke for kirurgisk bruk); voksimpregnerte svamper; børster; voksimpregnerte børster; voksimpregnert poleringsutstyr; materialer, artikler, apparater og utstyr for rengjøring og polering av sko; impregnerte svamper for rengjøring og for polering eller for bruk i påføring av rengjørings- og polerings preparater; formere (holdere) for sko; skohorn; skotøylester (former); såpedispensere; neglebørster; såpeholdere. Klasse:25 Innleggssåler inkludert i klasse 25 for sko og støvler. Klasse:26 Støvellisser og skolisser. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tandberg Telecom AS, Philip Pedersens vei 20, 1366 LYSAKER, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Videokonferansessystemer; videokonferanseapparater og -utstyr; systemer, apparater og utstyr, herunder software og webbasert software applikasjoner for sanntid-, multimedia- og multipartkommunikasjon over computernettverk; apparater for mottak, lagring, gjengivelse, avspilling, opptak og overføring av lyd eller bilder, herunder kameraer, mikrofoner, fjernsynsmonitorer, videomonitorer, computermonitorer, bordvideosystemer; lydmoduler; forsterkere, ekkokompensatorer, miksere, høyttalere, fjernstyringsapparater, fjernsynsmottakere, radiomottakere, diskspiller, minnebasert spillere, telefoner, videotelefoner, mobiltelefoner og bærbare terminaler; software applikasjoner og webbaserte software applikasjoner for kommunikasjon, interaksjon og datadeling; analog-til-digital og digital-tilanalog konvertere; systemer og utstyr for digital kringkasting av lyd, data og video over forskjellige nettverk inkludert kabel-, satellitt-, terrestrisk-, IP- og telenettverk; systemer og utstyr for streaming av lyd, data og video over forskjellige nettverk inkludert kabel-, satellitt-, terrestrisk-, IP- og telenettverk; systemer og utstyr for kommunikasjonsinfrastruktur inkludert servere, arkiver, multipointkontrollenheter, svitsjer, miksere, gateways, gatekeepers, brannvegger og nettverksstyringssoftware; systemer, utstyr og software for overvåking, sikkerhet, kryptering og autentisering av data; systemer, utstyr og software for styring av tid, avtaler, planer, aktiva samt styring av møterom. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, telekommunikasjonstjenester, telekonferanseog videokonferansetjenester; audio-, video-, data- og grafisk kommunikasjon via nettverk; samarbeidstjenester, nemlig tilveiebringe sanntid-, multimedia- og multipartkommunikasjon over computer nettverk, telekommunikasjonstjenester for media- og datakreering, vedlikeholdsutveksling og samarbeidstjenester; kommunikasjonstjenester via intranett, ekstranett, internett og andre elektroniske og optiske midler; kringkasting via radio, TV eller over kabelnettverk eller datanettverk; utleie eller leasing av datanettverk og telekommunikasjonsutstyr, infrastruktur, software og utstyr; utleie eller leasing av computer databaser eller -servere; utleie av multimedia og multipartkommunikasjonsapparater og -utstyr; kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av streamet lyd og audiovisuelle opptak via internett; streaming av lyd og videomateriale via internett; informasjonstjenester vedrørende kommunikasjon og kringkasting gjennom elektronisk media. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet, inkludert on-line opplæringsvirksomhet; ledelse og gjennomføring av videokonferanser, inkludert videokonferanser innen områdene utdanning, forretningsvirksomhet, telemedisin, feltoperasjoner, rettsvesen og helsevesen; Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; teknisk støtte, nemlig feilsøking av computer hardware- og softwareproblemer innen feltet kommunikasjon og kommunikasjonsutstyr; tekniske støttetjenester for computer software; design og utvikling av hardware og software, nemlig design og utvikling av software for kommunikasjons-, samarbeids-, underholdnings- og utdannelsesformål, videokonferanser og forretninger; design og utvikling av multimedia produkter, konsultasjonstjenester vedrørende software for tilveiebringelse av samarbeidstjenester on-line og i grupper; design og utvikling av software for on-line utdanning og on-line grupper. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NLF KOLLEGAHJELPEN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMAK AV ITALIA VI BRINGER ITALIA HJEM TIL DEG (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Norges Lastebileier-Forbund, Postboks 7134, St Olavsplass, 0130 OSLO, Klasse:44 Klasse:45 Psykologisk tjeneste i form av samtaler. Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Smak av Italia, Falkeveien 41, 3475 SÆTRE, Klasse:29 Fisk, hermetikk Klasse:30 Eddik, mel Klasse:32 Drikkevare Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen kdr gold (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Konsulent Data Restaurant AS, Olaf Helstesvei 1, 0694 OSLO, Klasse:35 Datatjenester. Klasse:38 Datatjenester. Klasse:42 Datatjenester; dataprogrammering. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/429,628 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Expedia Inc, th Avenue, SE, WA98005 BELLEVUE, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:35 Kundelojalitetstjenester og kundeklubbtjenester for kommersiell, promosjons- og eller reklameformål; promotering av bruk av kundekonti og kredittkortkonti for andre gjennom administrasjon av insentivprogrammer; gjennomføring av kundelojalitets-, belønnings-, tilhørighets- og insentivprogrammer for kommersiell promosjon og for reklameformål; annonse- og reklamevirksomhet, nemlig promosjon og markedsføring av varer og tjenester fra andre via elektroniske kommunikasjonsnettverk. Klasse:38 Oppslagstavle- og prateromstjenester over datamaskinnettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk innen underholdning, reiser, trening, hoteller og restauranter; tilveiebringelse av en tilkoblet datamaskindatabase innen reiseinformasjon; tilveiebringelse av tilgang til elektroniske data innen reiseinformasjon som brukere har lastet opp, kunngjort, sendt og overført slik at andre brukere kan kommentere, dele, betrakte, navigere, samle og organisere dataene via elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av et nettsted hvor brukere kan kunngjøre bedømmelser, evaluering og anbefaling av begivenheter og aktiviteter innen underholdning, reiser og hoteller. Klasse:39 Reisebyråtjenester, nemlig reservasjon og bestilling av transport; tilveiebringelse av informasjon, nyheter og evaluering vedrørende reiser ved hjelp av en telefon, telefax, e-post, kurerpost eller via elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av et nettsted og nettstedslenker til reiseinformasjon, geografisk informasjon, kart, kartbilder og reiseplanlegging; organisering og arrangering av reiseaktiviteter, nemlig turer, reiser til begivenheter og reiser til attraksjoner; bestilling av reiseaktiviteter, nemlig for turer, reiser til begivenheter og reiser til attraksjoner; tilveiebringelse av informasjon om turer og reiser til begivenheter og attraksjoner; organisering av sightseeing-turer; reisebyråtjenester, nemlig bestilling og booking av transport; reise- og turinformasjonstjenester; reise- og billettreservasjonstjenester; arrangering av bestilling av dagsturer og sightseeing-turer; forretningsrådgivning innenfor reising og reiseplanlegging; tilveiebringelse av informasjon for sammenligning av flybilletter og hotellpriser. Klasse:41 Tilveiebringelse av informas]on om underholdningsaktiviteter, bestilling og booking av show og andre underholdningsbegivenheter; datamaskintjenester, nemlig tilveiebringelse av oppkoblete nyhetsbrev innenfor reiser, reiseplanlegging, reise- og underholdningsnyheter, kart, by oppslagsverk og kataloger via elektroniske kommunikasjonsnettverk til bruk for reisende; tilveiebringelse av informasjon innenfor underholdning; tilveiebringelse av underholdningsaktiviteter, nemlig arrangering av billettreservasjoner for show og andre underholdningsbegivenheter; publikasjon av evalueringer. Klasse:43 Reisebyråtjenester, nemlig reservasjoner og bestillinger for midlertidig innlosjering; hotell og innkvarteringstjenester, nemlig tilveiebringelse og viderebefordring av informasjon og sikring av betaling i forbindelse med reservasjoner og bestillinger for midlertidig innlosjering og tilveiebringelse av evaluering av hoteller ved hjelp av telefon, telefaks e-post, kurerpost eller over elektroniske kommunikasjonsnettverk; reisebyråtjenester, nemlig reservasjoner og bestillinger for restauranter og måltider; tilveiebringelse av innkvarteringsinformasjon, nemlig bedømmelser, evaluering og anbefaling av innkvartering Klasse:45 Portnertjenester for andre omfattende å tilrettelegge forespurte personlige arrangementer og reservasjoner og tilveiebringelse av informasjon for å imøtekomme individuelle behov som oppstår ved lokale hoteller, feriesteder og underholdningsmøtesteder. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/428,728 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Expedia Inc, th Avenue, SE, WA98005 BELLEVUE, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:35 Kundelojalitetstjenester og kundeklubbtjenester for kornmersiell, promosjons- og eller reklameformål; promotering av bruk av kundekonti og kredittkortkonti for andre gjennom adrninistrasjon av insentivprogrammer; gjennomføring av kundelojalitets-, belønnings-, tilhørighets- og insentivprogrammer for kommersiell promosjon og for reklameformål; annonse- og reklamevirksomhet, nemlig promosjon og markedsføring av varer og tjenester fra andre via elektroniske kommunikasjonsnettverk Klasse:38 Oppslagstavle- og prateromstjenester over datamaskinnettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk innen underholdning, reiser, trening, hoteller og restauranter; tilveiebringelse av en tilkoblet datamaskindatabase innen reiseinformasjon; tilveiebringelse av tilgang til elektroniske data innen reiseinformasjon som brukere har lastet opp, kunngjort, sendt og overført slik at andre brukere kan kommentere, dele, betrakte, navigere, samle og organisere dataene via elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av et nettsted hvor brukere kan kunngjøre bedømmelser, evaluering og anbefaling av begivenheter og aktiviteter innen underholdning, reiser og hoteller Klasse:39 Reisebyråtjenester, nemlig reservasjon og bestilling av transport; tilveiebringelse av informasjon, nyheter og evaluering vedrørende reiser ved hjelp av en telefon, telefax, e-post, kurerpost eller via elektroniske kornmunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av et nettsted og nettstedslenker til reiseinformasjon, geografisk informasjon, kart, kartbilder og reiseplanlegging; organisering og arrangering av reiseaktiviteter, nemlig turer, reiser til begivenheter og reiser til attraksjoner; bestilling av reiseaktiviteter, nemlig for turer, reiser til begivenheter og reiser til attraksjoner; tilveiebringelse av informasjon om turer og reiser til begivenheter og attraksjoner; organisering av sightseeing-turer; reisebyråtjenester, nemlig bestilling og booking av transport; reise- og turinformasjonstjenester; reise- og billettreservasjonstjenester; arrangering av bestilling av dagsturer og sightseeing-turer; forretningsrådgivning innenfor reising og reiseplanlegging; tilveiebringelse av informasjon for sammenligning av flybilletter og hotellpriser Klasse:41 Tilveiebringelse av informas]on om underholdningsaktiviteter, bestilling og booking av show og andre underholdningsbegivenheter; datamaskintjenester, nemlig tilveiebringelse av oppkoblete nyhetsbrev innenfor reiser, reiseplanlegging, reise- og underholdningsnyheter, kart, by oppslagsverk og kataloger via elektroniske kommunikasjonsnettverk til bruk for reisende; tilveiebringelse av informasjon innenfor underholdning; tilveiebringelse av underholdningsaktiviteter, nemlig arrangering av billettreservasjoner for show og andre underholdningsbegivenheter; publikasjon av evalueringer. Klasse:43 Reisebyråtjenester, nemlig reservasjoner og bestillinger for midlertidig innlosjering; hotellog innkvarteringstjenester, nemlig tilveiebringelse og viderebefordring av informasjon og sikring av betaling i forbindelse med reservasjoner og bestillinger for midlertidig innlosjering og tilveiebringelse av evaluering av hoteller ved hjelp av telefon, telefaks e-post, kurerpost eller over elektroniske kommunikasjonsnettverk; reisebyråtjenester, nemlig reservasjoner og bestillinger for restauranter og måltider; tilveiebringelse av innkvarteringsinformasjon, nemlig bedømmelser, evaluering og anbefaling av innkvartering. Klasse:45 Portnertjenester for andre omfattende å tilrettelegge forespurte personlige arrangementer og reservasjoner og tilveiebringelse av informasjon for å imøtekomme individuelle behov som oppstår ved lokale hoteller, feriesteder og underholdningsmøtesteder. 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/429, US 77/429,572 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIXCETERA PIXCETERA AOL LLC, AOL Way, VA DULLES, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:41 Fremskaffelse av informasjon og nyheter vedrørende fotografier, fotografering, digitale fotoprodukter, og fotografisk teknologi via computernettverk; fremskaffelse av fotogallerier og fotoutstillinger via computernettverk; online computer tjenester, nemlig fremskaffelse av informasjon i form av artikler og meninger på området for fotografi. Klasse:42 Fremskaffelse av en webside som gir computerbrukere mulighet for å laste opp, utveksle og formidle eller dele med andre fotografier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GULE STRØMPRISER (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet JP (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE AFTER YEARS THE AFTER YEARS Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings (also trading as Square Enix Holdings Co Ltd), , Yoyogi, Shibuya-ku TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker, halvleder- ROM'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker, halvleder- ROM'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; joysticker; kontroller til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare musikklydopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei NorgesEnergi AS, Serviceboks 608, 4606 KRISTIANSAND S, Klasse:4 Elektrisk kraft Klasse:39 Distribusjon av elektrisk kraft Klasse:40 Produksjon av elektrisk kraft 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUNSILK MINERALS COLOUR SHINE SUNSILK MINERALS COLOUR SHINE Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Såper, rengjøringspreparater, hårbehandlingsprodukter, hårfargemidler, hårfargetoningsmidler, hårlosjoner, hårbølgingspreparater, shampoer, kondisjoneringsmidler, hårspray, hårpulver, midler for å stelle håret, hårlakk, hårskum, hårpoleringsmidler, hårgeleer, hårfuktemidler, hårvann, midler for beskyttende hårbehandling, midler for uttørking av hår, håroljer, hårtonic, hårkremer, preparater for å bruke ved bad og/eller dusj, deodoranter, anti-perspiranter; kosmetikk og make-up. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STS STS STS Gruppen AS, Postboks 6085 Postterminalen, 5892 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse:6 Stillaser av metall; uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor, ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse:19 Stillaser, ikke av metall; bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse:36 Klasse:37 Klasse:40 Klasse:42 Forretninger med fast eiendom. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; oppsetting og utleie av stillaser; utleie av høytrykkspumper, maskiner, verktøy, brenne- og skjæreutstyr; isolering; brannisolering; overflatebehandling; tjenester vedrørende tilkomstteknikk; innredning av skip og offshoreinstallasjoner; tildekking av arbeidsområder; industriell klatring, nemlig utførelse av byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet i områder som krever at utøveren klatrer. Bearbeiding av materialer; produksjon av isolasjonsmateriale; produksjon av isolasjonsmateriale for rør. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; teknisk rådgivning; ingeniørtjenester; inspeksjon, planlegging og prosjektering relatert til industriell klatring. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen StS gruppen isolasjonsmateriale; produksjon av isolasjonsmateriale for rør. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; teknisk rådgivning; ingeniørtjenester; inspeksjon, planlegging og prosjektering relatert til industriell klatring. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja STS Gruppen AS, Postboks 6085 Postterminalen, 5892 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse:6 Stillaser av metall; uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptaft i andre klasser); malmer. Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse:19 Stillaser, ikke av metall; bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse:36 Klasse:37 Klasse:40 Forretninger med fast eiendom. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; oppsetting og utleie av stillaser; utleie av høytrykkspumper, maskiner, verktøy, brenne- og skjæreutstyr; isolering; brannisolering; overflatebehandling; tjenester vedrørende tilkomstteknikk; innredning av skip og offshoreinstallasjoner; tildekking av arbeidsområder; industriell klatring, nemlig utførelse av byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet i områder som krever at utøveren klatrer. Bearbeiding av materialer; produksjon av 12

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 46/09-2009.11.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 46/09-2009.11.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 42/07-2007.10.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 42/07-2007.10.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 15/06-2006.04.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18/06-2006.05.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 18/06-2006.05.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 18/06-2006.05.02 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 28/11-2011.07.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 28/11-2011.07.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer