nr 20/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 20/09-2009.05.11 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 20/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIRIAMS FORHEKSEDE HUS MIRIAMS FORHEKSEDE HUS Terje Formoe, Slottsquartalet, Tordenskjoldsgate 9, 4612 KRISTIANSAND S, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse); organisering av konkurranser (undervisning eller underholdning); fornøyelsesparker, temaparker, dyreparker; drift av fritidsanlegg; artistopptredener. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restauranter, kafeteriaer, kafeer, barer, snackbarer; drift av campingplasser; midlertidig innlosjering; hoteller, moteller, pensjonater, feriehus; ferieleirtjenester (innlosjering); formidling og reservering av midlertidig losji. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Punkt. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Diventa AS, c/o Wilcon AS, Fabrikkveien 8, 4033 STAVANGER, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:14 Ur- og kronometriske instrumenter, lommeur og armbåndsur, kronografer, kronometere, elektriske, elektroniske og mekaniske klokker og ur, quartzklokker og -ur; veggklokker (-ur). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen i-see Sensor i-see Sensor Mitsubishi Electric Corp, 7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:11 Luftkondisjoneringsapparater samt deler og tilbehør dertil. 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen og instrumenter; installasjon og vedlikehold av overførings- og kringkastingsutstyr, apparater og instrumenter. Klasse:39 Lagring, distribusjon, transport, shipping og levering av elektrisitet, gass, olje, kjemikalier og metaller; konsulentvirksomhet i forbindelse med levering, distribusjon og overføring av elektrisitet, gass, olje, kjemikalier og metaller; rådgiving, informasjon og konsulentvirksomhet i forbindelse med de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Parle Agro refreshing India (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Trafigura Beheer BV, Gustav Mahlerplein 102, Ito Tower, 1082MA AMSTERDAM, NL Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle tjenester, samtlige relatert til produksjon, levering, handel, distribusjon og overføring av elektrisitet, gass, olje, kjemikalier og metaller; commodity trading (varebørshandel); tilveiebringe lån og kredittilbud; finansiering av prosjekter; rådgiving, informasjons- og konsulentvirksomhet i forbindelse med de forannevnte tjenester. Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av installasjoner for bruk i levering og distribusjon av elektrisitet, gass, olje, kjemikalier og metaller, innhenting av installasjoner for bruk i levering og distribusjon av elektrisitet, gass, olje, kjemikalier og metaller; installasjon, reparasjon, nødhjelp og opprettholdelse av gass-, elektrisitets- og vanninnretninger, apparater og instrumenter; legging, reparasjon, vedlikehold, fornyelse og renovering av rørledninger; konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av gass- og elektrisitetsinstallasjoner; installasjon, reparasjon og vedlikehold av energikrevende apparater og instrumenter; konstruksjon, reparasjon og vedlikehold av energikrevende installasjoner; installasjon av isoleringsmaterialer; tilkobling til gasslevering, gassholdig brensel, oljer og metaller; rådgiving, informasjon og konsulentbistand i forbindelse med de forannevnte tjenester; konsulentbistand i forbindelse med installasjon og vedlikehold av telekommunikasjon, overførings- og kringkastingsutstyr, apparater (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Parle Agro Private Ltd, Western Express Highway, Adheri(East), MUMBAI, IN Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer inkludert kjeks, sjokolade og toffeer, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser(smakstilsetninger), krydderier, is. Klasse:32 Øl, emballert drikkevann, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker, fruktjuicer; fruktnektar, fruktsiruper, fruktkonsentrater, fruktmasse og andre preparater for fremstilling av drikker. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PARLE AGRO PARLE AGRO Parle Agro Private Ltd, Western Express Highway, Adheri(East), MUMBAI, IN Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer inkludert kjeks, sjokolade og toffeer, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser(smakstilsetninger), krydderier, is. Klasse:32 Øl, emballert drikkevann, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker, fruktjuicer; fruktnektar, fruktsiruper, fruktkonsentrater, fruktmasse og andre preparater for fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PARLE PARLE Parle Agro Private Ltd, Western Express Highway, Adheri(East), MUMBAI, IN Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer inkludert kjeks, sjokolade og toffeer, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser(smakstilsetninger), krydderier, is. Klasse:32 Øl, emballert drikkevann, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker, fruktjuicer; fruktnektar, fruktsiruper, fruktkonsentrater, fruktmasse og andre preparater for fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APPY FIZZ APPY FIZZ Parle Agro Private Ltd, Western Express Highway, Adheri(East), MUMBAI, IN Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:32 Øl, emballert drikkevann, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker, fruktjuicer; fruktnektar, fruktsiruper, fruktkonsentrater, fruktmasse og andre preparater for fremstilling av drikker. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APPY APPY Parle Agro Private Ltd, Western Express Highway, Adheri(East), MUMBAI, IN Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:32 Øl, emballert drikkevann, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker, fruktjuicer; fruktnektar, fruktsiruper, fruktkonsentrater, fruktmasse og andre preparater for fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/448,731 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PHOTOSHOP PHOTOSHOP Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue, CA95110 SAN JOSE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Elektronisk lagring av filer, dokumenter, fotografier, digitale og grafiske bilder, data, tekst, og lydfiler, videofiler, multimediafiler og interaktive filer, dokumenter og arbeider. Klasse:42 Datatjenester; vertstjenester for digitale fotografier, digitale og grafiske bilder, og digitalt innhold på internett; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software for skaping, visning, manipulering, redigering, administrering, indeksering, katalogisering, sortering, organisering, lagring, overføring, synkronisering, utskriving, og utveksling av digitale fotografier, digitale og grafiske bilder, data, tekst, lyd, video, multimedia og interaktive dokumenter og arbeider, tekstdokumenter, og innregistrert informasjon; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software for overføring av digitale fotografier, digitale og grafiske bilder, data, tekst, lyd, video, multimedia og interaktive dokumenter og arbeider, tekstdokumenter, og innregistrert informasjon for bruk over datanettverk, trådløse nettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software for å skape automatiserte PDFlysbildefremvisninger, og nettbaserte fotogallerier og -album; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar software for åpning og konvertering av fotografiske, digitale og grafiske bilder, data, tekst, dokumenter, lyd, video, multimedia-arbeider, og innregistrert informasjon til ulike filformater; tilveiebringe informasjon innen områdene for grafisk tekstbehandling (desktop publishing), digital tekstbehandling, elektronisk tekstbehandling, skrivebordssetting, grafisk design, fotografi, fotoredigering og billedmanipulering, fotojournalistikk, trykk og utskrift, og datasoftware via internett; datatjenester, nemlig å skape et online samfunn eller fellesskap for registrerte brukere for å se bilder, skape, dele, lagre, laste opp og laste ned digitale bilder, vise frem sine kunnskaper og ferdigheter, slå opp og vise frem sine kunstverk og fotografier, få tilbakemelding og respons fra sine likesinnede, etablere og forme virtuelle samfunn eller fellesskap, ta del i sosial nettverking, samle inn preferansedata, og forbedre sine kunnskaper og ferdigheter; tilveiebringe midlertidig bruk av ikke-nedlastbar søkemotorsoftware; tilveiebringe søkemotorer for innhenting av data og informasjon via internett og kommunikasjonsnettverk; applikasjonstjenestetilbydervirksomhet (ASP), nemlig vertstjenester for andres programvareapplikasjoner; søking, leting (browsing) og gjenvinning av informasjon 6

7 registrerte varemerker /09 nettsteder, og andre ressurser tilgjengelige på internett for andre; datatjenester, nemlig å skape indekser for informasjon, nettsteder og andre ressurser tilgjengelige på internett og datanettverk; datatjenester, nemlig vertsvirksomhet for online nettfasiliteter for andre for organisering, ledelse og gjennomføring av online møter, samlinger og interaktive diskusjoner; tilveiebringe et nettsted inneholdende informasjon innen området for grafisk tekstbehandling (desktop publishing), digital tekstbehandling, elektronisk tekstbehandling, skrivebordssetting, grafisk design, fotografi, fotoredigering og billedmanipulering, fotojournalistikk, trykk og utskrift, og datasoftware via internett; tilveiebringe elektronisk varsling vedrørende endringer og tillegg på nettsteder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FROOTI FROOTI Parle Agro Private Ltd, Western Express Highway, Adheri(East), MUMBAI, IN Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:32 Øl, emballert drikkevann, mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker, fruktjuicer; fruktnektar, fruktsiruper, fruktkonsentrater, fruktmasse og andre preparater for fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FIRST SECURITIES WEALTH MANAGEMENT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei First Securities ASA, Postboks 1441 Vika, 0115 Oslo, Advokatfirmaet Selmer DA, Tjuvholmen Allé 1, 0252 OSLO, Klasse:35 Økonomiske beregninger, Økonomisk planlegging. Klasse:36 Finansiell virksomhet, Finansrådgivning, Finanstransaksjoner, Rådgivning i finansielle spørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Grønt Miljø (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Grønt Miljø AS, c/o Abra AS, Postboks 1801 Lade, 7440 TRONDHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:31 Hagebruksprodukter, frø og såvarer, naturlige planter og blomster 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen lofoten (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sunsilk MINERALS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Destination Lofoten AS, Postboks 210, 8301 Svolvær, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; postkort; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; systematisering av informasjon til bruk i databaser; gallupundersøkelser; markedsundersøkelser; organisering av messer for salg og markedsføring. Klasse:39 Transportvirksomhet; reiseledervirksomhet; sightseeing; turoperatører; utleie av biler, båter, kjøretøyer, turistbusser; organisering av reiser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:43 Midlertidig innlosjering i blant annet hoteller, moteller, feriehus, pensjonater, herberger, hytter, rorbuer, campingplasser; bevertning og tilbringing av mat og drikke; resturanter; hoteller, moteller, pensjonater, herberger, feriehus, hytter, rorbuer, campingplasser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Såper, rengjøringspreparater, hårbehandlingsprodukter, hårfargemidler, hårfargetoningsmidler, hårlosjoner, hårbølgingspreparater, shampoer, kondisjoneringsmidler, hårspray, hårpulver, midler for å stelle håret, hårlakk, hårskum, hårpoleringsmidler, hårgeleer, hårfuktemidler, hårvann, midler for beskyttende hårbehandling, midler for uttørking av hår, håroljer, hårtonic, hårkremer, preparater for å bruke ved bad og/eller dusj, deodoranter, anti-perspiranter; kosmetikk og make-up. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUNSILK MINERALS SHINE INFUSION SUNSILK MINERALS SHINE INFUSION Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Såper, rengjøringspreparater, hårbehandlingsprodukter, hårfargemidler, hårfargetoningsmidler, hårlosjoner, hårbølgingspreparater, shampoer, kondisjoneringsmidler, hårspray, hårpulver, midler for å stelle håret, hårlakk, hårskum, hårpoleringsmidler, hårgeleer, hårfuktemidler, hårvann, midler for beskyttende hårbehandling, midler for uttørking av hår, håroljer, hårtonic, hårkremer, preparater for å bruke ved bad og/eller dusj, deodoranter, anti-perspiranter; kosmetikk og make-up. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUNSILK MINERALS MOISTURIZN' REPAIR SUNSILK MINERALS MOISTURIZN' REPAIR Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Såper, rengjøringspreparater, hårbehandlingsprodukter, hårfargemidler, hårfargetoningsmidler, hårlosjoner, hårbølgingspreparater, shampoer, kondisjoneringsmidler, hårspray, hårpulver, midler for å stelle håret, hårlakk, hårskum, hårpoleringsmidler, hårgeleer, hårfuktemidler, hårvann, midler for beskyttende hårbehandling, midler for uttørking av hår, håroljer, hårtonic, hårkremer, preparater for å bruke ved bad og/eller dusj, deodoranter, anti-perspiranter; kosmetikk og make-up. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JOHNNY LEAVE HOME JOHNNY LEAVE HOME Carlings AS, Bergerveien 5, 1396 BILLINGSTAD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Briller og tilbehør, solbriller. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUNSILK MINERALS EXCEPTIONAL VOLUME MOUSSE SUNSILK MINERALS EXCEPTIONAL VOLUME MOUSSE Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Såper, rengjøringspreparater, hårbehandlingsprodukter, hårfargemidler, hårfargetoningsmidler, hårlosjoner, hårbølgingspreparater, shampoer, kondisjoneringsmidler, hårspray, hårpulver, midler for å stelle håret, hårlakk, hårskum, hårpoleringsmidler, hårgeleer, hårfuktemidler, hårvann, midler for beskyttende hårbehandling, midler for uttørking av hår, håroljer, hårtonic, hårkremer, preparater for å bruke ved bad og/eller dusj, deodoranter, anti-perspiranter; kosmetikk og make-up. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUNSILK MINERALS EXTREME HOLD SUNSILK MINERALS EXTREME HOLD Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Såper, rengjøringspreparater, hårbehandlingsprodukter, hårfargemidler, hårfargetoningsmidler, hårlosjoner, hårbølgingspreparater, shampoer, kondisjoneringsmidler, hårspray, hårpulver, midler for å stelle håret, hårlakk, hårskum, hårpoleringsmidler, hårgeleer, hårfuktemidler, hårvann, midler for beskyttende hårbehandling, midler for uttørking av hår, håroljer, hårtonic, hårkremer, preparater for å bruke ved bad og/eller dusj, deodoranter, anti-perspiranter; kosmetikk og make-up. 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POLAR SPORT POLAR SPORT MMI-IPCO LLC, 46 Stafford Street, P.O.Box 809, MA01842 LAWRENCE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:24 Klasse:25 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper; tekstiler for bruk ved fremstilling av klær og innredning, møbler og husgeråd, nemlig møbler og innredning, tepper og gulvbelegg, veggbelegg, stoffer og tekstiler, tepper, puter samt sengetøy, badehåndklær og kjøkkenhåndklær; tekstil metervare solgt som deler til klær. Regnfrakker, skjorter, kjoler, skjørt, sjal, hatter, visirer, tøfler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOSSARD GOSSARD Montfort Services Sdn Bhd, Unit 1001, 10th Floor, Star House, 3 Salisbury Road KOWLOON, HK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:25 Klær, undertøy, strømper, strømpebukser og trikotklær, dameundertøy, nattøy, badetøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VIKEN FJERNVARME VIKEN FJERNVARME Hafslund Fjernvarme AS, Drammensveien 144, 0247 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:39 Distribusjon av elektrisk kraft; vannforsyning; vanndistribusjon; innpakning og lagring av varer. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; produksjon av elektrisk kraft; rådgivning vedrørende elektrisk kraft, produksjon av fjernvarme; fjernvarmeanlegg; kjøleanlegg, vannbehandling: resirkulasjon av avfall og skrot. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; produktutvikling; industriell analyse og forskning; teknisk ekspertise, undervannsundersøkelser; geologiske grunnundersøkelser, meteorologisk informasjonstjeneste; miljøvernrådgivning; tekniske prosjektstudier; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, ajourføring, vedlikehold og utleie av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RAGE RAGE ID Software Inc, 3819 Towne Crossing Boulevard, Suite 222, TX75150 MESQUITE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Dataspillprogrammer og dataspillprogramvare for underholdningsbruk. Klasse:16 Trykte brukermanualer for dataspill. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOVEMENT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Movement Sales Group Nordic AB, Box 24214, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; foretaksledelse; foretaksadministrasjon; kontortjenester; konsulenttjenester vedrørende administrasjon og skjøtsel av butikker innenfor dagligvarehandelen; utleie av personell; butikknære tjenester vedrørende skjøtsel av butikker innenfor dagligvarehandelen; uttakning og eksponering av varer; innsamlig av data, markedsundersøkelser og salgsoppdrag innenfor dagligvarehandelen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ZECTOR ZECTOR Roxar Flow Measurement AS, Postboks 112, 4065 STAVANGER, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter til måling, analyse og kontroll av olje og gass; registreringen omfatter ikke tidsregistreringsapparater, automatiske tidsur og klokkeradioer. Klasse:37 Reparasjon, vedlikehold og installasjon av apparater og instrumenter for måling, kontroll og analyse av olje og gass. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLEXIBAGGLE FLEXIBAGGLE Société des Produits Nestlé, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:10 Pumper, hylser, rør, poser, beholdere, katetere og tilbehør for enteral ernæring. Klasse:16 Beholdere av plast i form av omslag, poser og film for næringsmidler for tilføring av ernæring ved hjelp av slanger for medisinsk formål, nemlig ernæring ved hjelp av nasoenteral sonde eller ved hjelp av perkutan endoskopisk gastronomi (PEG) (inkludert i klasse 16). Klasse:17 Plast i ekstrudert form for bruk i produksjonen, elastiske rør (ikke av metal), alle de foran nevnte varer for næringsmidler for tilføring av ernæring ved hjelp av slanger for medisinsk formål, nemlig ernæring ved hjelp av nasoenteral sonde eller ved hjelp av perkutan endoskopisk gastronomi (PEG) (inkludert i klasse 17). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TOREAD TOREAD Sport Factory AS, Åsanemyrane 320, 5131 NYBORG, Klasse:25 Klær, sko, sportsklær. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen U unander algeekstrakter til medisinske og diettmessige formål for mennesker og dyr, alle forannevnte varer også som tilsettingsstoffer i legemidler, helsekost, kosmetikk, hudkremer og slanke- /diettprodukter, tørrede eller konserverte alger, algeekstrakter og andre algeprodukter som kosttilskudd, næringsmidler og næringsmiddeltilsettingsstoffer for mennesker og dyr; farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:35 Salg av de nevnte varer i klasse 3, 5, 18 og 25 via butikk, internett, telefon og postordre. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STONZ (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Unander AS, Kongens gt 36, 7012 TRONDHEIM, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:3 Såper; badesåper; parfymevarer; eteriske oljer; produkter for kropps- og skjønnhetspleie, spesielt hud- og ansiktspleiende produkter, renseprodukter; hudkrem; geléer; kremer; oljer; fargestoffer for toalettbruk og for håret; fuktighetskremer; behandlende kremer; reparerende kremer; reparerende gelé; nærende kremer; bad- og dusjgelé; nattkremer; revitaliserende serumer; leppepomader; aromatiske blandinger av eteriske oljer for personlig bruk på huden, solkrem og hudkrem for bruk etter soling, hårvann, kosmetikk for hårpleie; hårshampo; hårbehandlingsmidler, hårrens; preparater for hårreparasjon; fuktighetsgivere for hår; preparater for styling av hår; hårspray og hårgelé, badetilsetninger og oljer. Klasse:5 Legemidler, naturlegemidler, helsekost, vitaminpreparater, mineralpreparater, proteinpreparater, tørrede alger og (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Stonz Wear Inc, 915 Cotton Drive, BCV5L3T2 VANCOUVER, CA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:25 Yttertøy for barn. 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COMBODART COMBODART SmithKline Beecham Plc, 980 Great West Road, TW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater og stoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen C circle IT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Acento AS, Prinsensgate 22, 0157 OSLO, Kvale & Co Advokatfirma ANS, Fr. Nansensplass 4, 0160 OSLO, Klasse:9 Databehandlingsutstyr; datamaskiner, dataprogrammer; databehandlingsapparater og -innretninger; programvare; skrivere; fjernsynsapparater. Klasse:35 Salg av datamaskiner, skrivere, serverløsninger og fjernsynsapparater. Klasse:37 lnnstallasjon, vedlikehold, drift og reparasjon av datamaskiner. Installasjon, vedlikehold, drift og reparasjon av servere. Klasse:42 Programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; kopiering av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CIRCLE IT CIRCLE IT Acento AS, Prinsensgate 22, 0157 OSLO, Kvale & Co Advokatfirma ANS, Fr. Nansensplass 4, 0160 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:42 Databehandlingsutstyr; datamaskiner, dataprogrammer; databehandlingsapparater og -innretninger; programvare; skrivere; fjernsynsapparater. Salg av datamaskiner, skrivere, serverløsninger og fjernsynsapparater. lnnstallasjon, vedlikehold, drift og reparasjon av datamaskiner. Installasjon, vedlikehold, drift og reparasjon av servere. Programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; kopiering av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Det Akademiske Kvarter Det Akademiske Kvarter Studentkulturhuset i Bergen AS, Postboks 1822 Håkonsgaten, 5828 BERGEN, Klasse:41 Kulturhus for studenter i Bergen, drift av kulturlokaler, drift av kulturtilbud, konserter, teater, scenekunst, galleri, klubbdrift, filmfremvisning, opplæring i drift av kulturtilbud; arrangering av debatter og politiske møter; foredragsvirksomhet. Klasse:43 Bevertning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Wonderland (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Fargekode: PMS 295 (591) Merket er i farger: Ja Wonderland AS, Øran Vest, 6300 ÅNDALSNES, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:20 Klasse:24 Møbler; senger; madrasser; sengebunner. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; soveromstilbehør nemlig trekk for madrasser, laken, putevar, tepper, duntepper og vattepper, sengetepper, pledd, overtrekk til duntepper og vattepper, sengedekker, putebeskyttere og madrassbeskyttere 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Wonderland (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Fargekode: PMS 295 (591) Merket er i farger: Ja Wonderland AS, Øran Vest, 6300 ÅNDALSNES, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:20 Klasse:24 Møbler; senger; madrasser; sengebunner. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; soveromstilbehør nemlig trekk for madrasser, laken, putevar, tepper, duntepper og vattepper, sengetepper, pledd, overtrekk til duntepper og vattepper, sengedekker, putebeskyttere og madrassbeskyttere (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MATLOW'S REFRESHERS MATLOW'S REFRESHERS Swizzels Matlow Ltd, Carlton House, New Mills, SK223HA HIGH PEAK DERBYSHIRE, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:30 Sukkertøy; fruktkarameller; tyggekarameller og karamellstenger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NATRUE - LABEL NATRUE - LABEL NaTrue Europaen Natural and Organic Cosmetics Interes Grouping EEIG, Avenue des Arts, 1, 1210 BRUSSEL, BE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Klasse:5 Klasse:35 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; kontortjenester; samordning, oppdatering, systematisk bestilling og vedlikehold av data i databaser; oppdatering av reklamemateriell; bedriftsinformasjon; bedriftsadministrasjon og konsulentvirksomhet vedrørende organisasjon, anskaffelsesvirksomhet for andre (anskaffelse av varer og tjenester for andre bedrifter), profesjonell forretningskonsultasjon; reklamebyråvirksomhet-, bedriftsetterforskning og informasjon; utarbeidelse av statistikker; effektivitetseksperter; økonomisk varsling; tilveiebringelse av informasjon og konsulentvirksomhet for forbrukere i handel og forretninger (forbrukerkonsultasjon); publikasjon av reklametekster; forretningsadministrasjon vedrørende lisensiering av varer og tjenester, for andre; markedsundersøkelser; markedsundersøkelser, meningsmålinger, PR; online reklamevirksomhet på datanettverk; organisasjon og planlegging av reklamearrangementer; organisasjon av messer og utstillinger for handels- og reklameformål; konsulentvirksomhet vedrørende organisasjon; presentasjon av bedrifter på internett og andre media; presentasjon av varer på kommunikasjonsmedia for salgsformål; prissammenligningstjenester; publikasjon av trykksaker (inklusiv i elektronisk format), for reklameformål; samling og arrangering av temarelaterte presseartikler; søking etter sponsorer og finansiering i form av reklamebedriftskonsulentvirksomhet, bedriftsadministrasjon; salgspromotering (for andre); tilveiebringelse av adresser for reklameformål; arrangering av handels- og økonomiske kontakter, også via internett; arrangering av kommersielle transaksjoner, for andre, inklusiv innenfor rammen av e- kommers; arrangering av kontrakter, for andre, for tilveiebringelse av tjenester; arrangering av reklamekontrakter, for andre; 15

16 registrerte varemerker /09 utstillingstjenester for markedsføring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei All Saints Retail Ltd, c/o Hamiltons Meriden House, 6 Great Cornbow, B633AB HALESOWEN, WEST MIDLANDS, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hudpleiepreparater, hårvann, sjampo, balsam, preparater for barbering og etterbarberingspreparater, deodoranter, tannpasta, lip balm (leppepomade), øyekremer og gel, solkrem og solbeskyttende midler, peeling- og hudrenseprodukter, vaskemidler, dusj- og badeskum og geleer, dusj- og badepreparater, hårfjerningsmidler. Klasse:4 Voks- og stearinlys; voks- og stearinlys til bruk som nattlys; kakelys; juletrelys av voks eller stearin; duftlys; lys med muskduft; veker til stearin- og vokslys. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; isenkram; små gjenstander av metall; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; kister og kasser av metall; metallbeholdere; metallbokser; metallkroker; nøkler, nøkkelringer; låser av metall; hengelåser; nagler og stifter av metall. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner; elektriske hårtrimmere; opptrekkere (til flasker); manikyrsett. Klasse:9 Optiske artikler; briller; solbriller; brilleetuier; kjeder, snorer, stropper og reimer til briller og solbriller; innfatninger for briller og solbriller; linser til briller og solbriller; hodetelefoner; musematter; mobiltelefontilbehør; bager og etuier tilpasset for fotografiske apparater og instrumenter og videokameraer; batteriholdere; videokassettholdere; CD-holdere: MP3- holdere; holdere tilpasset mobiltelefoner; holdere tilpasset for fremvisning og lagring av lyd- og videokassetter og -disketter; holdere tilpasset CDer; holdere til transport av kassetter og disketter. 16

17 registrerte varemerker /09 Klasse:16 Klasse:20 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; innbundne notatbøker; notatbøker med indekser; løsbladnotatbøker og -blokker; notatbøker; lommenotatbøker; beskyttelsesomslag for notatbøker; notatbøker med telefonindekser; bøker; gratulasjonskort; fotoalbum; pengeklyper av metall. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; klesknagger; puter; boligtekstiler (puter); bilderammer (ikke av metall), bokser og esker av tre eller plastikk, kleshengere, knagger for klesstativer (ikke av metall), klesstativer, garderobeskapposer for klær, dekorative puter, statuer av tre, voks, gips eller plast, sminkespeil, statuetter, veggplaketter, kurver (ikke av metall), kleskroker (ikke av metall), knagger for klær (ikke av metall), gardinklyper, -kroker, -ringer, -skinner, - stenger og -glidetrinser, flisekurver, speilfliser, bildestativer (stand), flaskekapsler (ikke av metall), hattestativ, klesklyper, emballasjebeholdere av plast, perlegardiner for dekorasjon, sugerør, uroer (dekorasjonsgjenstander), brett, gardiner brukt som interiørpersienner, piknikkurver, utstoppede dyr, lenestoler, soveposer for camping, sengebeslag (ikke av metall), sengeklær unntatt lintøy og sengetepper, sengehester, benker, kister og kasser ikke av metall, kister av tre eller plast, innendørs persienner, bokstativer, emballasje av tre for flasker, flaskestativ, rammelister [innramming], brødkurver, kartotekskap, medisinskap, kasser av tre eller plast, stoler, kasser for leker, kasser (ikke av metall), klesskap, klesstativer, skredderbyster, vugger, disker, glasstøykorger, skap, puter, fluktstoler, skrivebord, faststående fordelingsbeholdere (ikke av metall), utstillingsstativer, divaner, beslag for dører (ikke av metall), dørhandtak (ikke av metall), dører til møbler, toalettbord, lenestoler, broderrammer, ikke-elektriske vifter til personlig bruk, arkivskap, sengebeslag (ikke av metall), beslag (ikke av metall) til møbler, vindusbeslag (ikke av metall), blomsterstativ, fotskamler, møbler, møbelhyller, hattehyller, (høye) barnestoler for babyer, husnumre ikke av metall ikke lysende, kurver og kasser for husdyr, nøkkeltavler, stiger av tre eller plast, postkasser ikke av metall eller murverk, magasinholdere og -stativ, madrasser, avisstativer, vitrineskap, stenger (ikke av metall), ikke-mekaniske tromler (ikke av metall) for fleksible rør, seter [møbler], kanapeer [møbel], hyller for lagring, skap for serviser og dekketøy, sofaer, bordplater, metallbord, teltplugger (ikke av metall), fliser, faststående håndklefordelingsbeholdere (ikke av metall), bordplater for skrivemaskiner, paraplystativer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), korketrekkere, bokser av keramikk, keramikkprodukter for husholdning, keramikk til kjøkkenbruk, pyntegjenstander av keramikk, lysestaker. Klasse:24 Tekstiler og tekstil varer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper, håndklær, strandhåndklær. Klasse:27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale), tapeter. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt, brettspill; spillkort, backgammon, sjakkspill, damspill, dominospill. Klasse:35 Sammenstilling av samtlige forannevnte varer i klasse 3, 4, 6, 8, 9, 16, 20, 21, 24, 27 og 28 for andre som gjør kunder i stand til på en hensiktsmessig måte å se på og kjøpe varer fra varehus, forretninger og fra nettsider på internet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen bloom beautiful flowers - beautiful people (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Bloom BV, Noorddammerweg 102B, 1187ZV AMSTERDAM, NL Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:31 Naturlige planter og blomster og frø, stiklinger, deler og andre plantestartmaterialer derav. Klasse:35 Markedsføring, promotering og formidling i forhold til kjøp, salg og import og eksport av planter, blomster og frø, stiklinger og andre plantestartmaterialer derav. Klasse:44 Hagesentertjenester; tjenester i forhold til spredning, forbedring, kultivering og seleksjon, vevskultur og hydrokultur av naturlige planter og blomster og frø, stiklinger og andre plantestartmaterialer derav; konsultasjon- og informasjonstjenester i forhold til de forannevnte tjenestene. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ERA-COAT ERA-COAT Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Kjemiske produkter til industriell bruk i form av temperaturherdende pulver på polyester-, epoxy-, polymer-, fluorpolymer-, polyurethanbasis for beskyttende og dekorativ overflatebehandling av metalldeler og metallkonstruksjoner samt kjemiske herdemidler for maling og lakk. Kjemiske produkter til industriell bruk i form av temperaturherdende pulver på polyester-, epoxy-, polymer-, fluorpolymer-, polyurethan-basis for beskyttende og dekorativ overflatebehandling av plast- MDF- og tre-produkter. Klasse:2 Maling, fernisser, lakker (herunder pulverlakk), rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler for beskyttelse av overflater av metall og tre. Maling, fernisser, lakker (herunder pulverlakk), rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler for beskyttelse av overflater av MDF og plast (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DANICA SELECT DANICA SELECT Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Holmens Kanal 2-12, 1060 KØBENHAVN, DK Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:35 Klasse:36 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; bistand ved ivaretakelse av kontoroppgaver; informasjon, rådgivning, styring, planlegning, bistand og overvåkning vedrørende forretningsvirksomhet, forretningsledelse og organisasjon; handelsinformasjon- og rådgivning; forretningsmessige opplysningskontorer; markeds og forretningsundersøkelser og -analyser; marketingundersøkelser; innhenting av forretningsopplysninger samt innhenting av personopplysninger til forretningsmessige formål; datasøking for andre i dataregistre og - databaser; innhenting, sortering, redigering, systematisering, kompilering og innføring av informasjoner i databaser og -registre, herunder til bruk for transmittering og visning av finansielle opplysninger; utarbeidelse av kontooppgjøring, lønningslister, selvangivelser, omkostningsanalyser og -oversikter, statistiske opplysninger og økonomiske rapporter og prognoser; vurdering i forretningsanliggender; virksomhetsoperasjoner for andre; konsulentbistand vedrørende virksomhetsovertagelse og fusjoner; rasjonaliseringseksperter; regnskapsføring; revisjon; bokføring; regnskapsrevisjon; reklamevirksomhet og markedsføring, herunder direkte mail; markedsføringsbistand; marketingforskning; utarbeidelse av reklamerubrikker; utarbeidelse og bistand til utarbeidelse av salgs- og markedsføringsmateriale; online-annonsering på internett og datanettverk; oppdatering og spredning av annonse- og reklamemateriale; mangfoldiggjøring av dokumenter; auksjonssalg; auksjonsvirksomhet; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, formidlings- og meglervirksomhet vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; valutarisk virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet; pensjonsforsikring, sykeforsikring og livsforsikring; forsikringsmeglervirksomhet; pensjonskassevirksomhet; bankvirksomhet; fondsbørsmeglere; fondsbørsvirksomhet; investering av kapital; finansiell informasjon; finansielle og økonomiske vurderinger; investeringsfond og -foreninger; informasjon, rådgivning og analyser om forsikringsforhold og pensjonsforhold; forvaltning av pensjon; forvaltning av formuer; rådgivning vedrørende investering av kapital; informasjon vedrørende investering av kapital; forsikringsagenturvirksomhet; administrasjon 18

19 registrerte varemerker /09 av forsikringskrav; forsikrings-og gjenforsikringsavtaler; assurandørvirksomhet; aktuarvirksomhet; forsikringsmessig skadeadministrasjon og -behandling; utleie og administrasjon av eiendom, hus og leiligheter; kjøp og salg av eiendom; vurdering og verdiansettelse av fast eiendom; investering i fast eiendom; informasjons-, rådgivnings-, konsulent-, megler- og formidlingsvirksomhet vedrørende alle ovennevnte tjenesteytelser; tilveiebringelse av forsikringsmessige og finansielle produkter og tjenesteytelser via internett og intranett. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenesteytelser samt forskning og design i forbindelse dermed; industriell analyse og forskning; design og utvikling av computer hardware og computer software; dataprogrammering; design, utvikling og vedlikehold av computer hardware og computer software til bruk for bank-, finansierings-, investerings-, forsikrings-, pensjons- og valutarisk virksomhet, herunder via Internettet; utvikling, vedlikehold, overvåkning og administrasjon av hjemmesider for andre; overvåkning av immaterielle rettigheter; megler-, rådgivningsog konsulentvirksomhet vedrørende alle de nevnte ytelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MALIBU MALIBU General Motors Corp, 300 Renaissance Center, MI DETROIT, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:12 Motoriserte landkjøretøyer, nemlig biler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AURA AURA Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196 SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Mobiltelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SST SST Mitsubishi Jidosha Kogyo KK, 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, TOKYO, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:12 Drivmekanismer for kjøretøyer, kjøretøyer, karroseri for kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CRAZY BONES CRAZY BONES Martomagic SL, 8 Corts Catalanes Trade Center II, SANT CUGAT DEL VALLES, BARCELONA, ES Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 19

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EASYGO EASYGO Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:9 Synskorrigerende linser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FOTBALL Pizza (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Ørjan Olsen, Postboks 36 Fana, 5859 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:29 Ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og/eller melkeprodukter. Klasse:30 Ferdigretter hovedsakelig bestående av ris, tapioka, sago, bulgur, couscous, pasta, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer og sauser, paier, piroger, pizzaer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/544,739 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRECIFYL PRECIFYL Merck & Co Inc, P.O. Box 100, NJ WHITEHOUSE STATION, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av diabetes, kardiovaskulære sykdommer og forstyrrelser, sykdommer og forstyrrelser i sentralnervesystemet, kreft, fedme, respirasjonssykdommer og forstyrrelser, muskuloskeletale forstyrrelser, osteoporose, anti-smittepreparater, immunologiske preparater, analgetiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RESER RESER Coop Norge AS, Østre Aker Vei 264, 0977 OSLO, Juridisk Avdeling i Coop NKL BA, Postboks 1173 Sentrum, 0107 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/09-2009.01.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 05/09-2009.01.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 05/09-2009.01.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 38/11-2011.09.19 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/07-2007.12.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 49/07-2007.12.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 49/07-2007.12.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer