nr 39/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 39/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser ter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Varemerkeregistreringer som ikke er forny Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rtigher Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Sltede internasjonale registreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Avgjørelse ter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av registrering av foraksnavn Rtelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystem (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerkekst (541) Merk er ordmerke (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merk er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merk (591) Merk er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løp av tre måneder fra i dag kan d fremstes innsigelse mot registreringen av varemerk, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 ann ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267134) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, JP- TOKYO, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeid naturlig harpiks; bladmaller og mallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; toner (trykksverte) for blekkskrivere, kopieringsmaskiner, telefaksapparater; blekkpatroner (inkludert blekkpatroner med skrivehoder) for blekkskrivere, kopieringsmaskiner, telefaksapparater; toner for laserskrivere, kopieringsmaskiner, telefaksapparater; tonerkasster for laserskrivere, kopieringsmaskiner, telefaksapparater. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magniske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; fotografiapparater; digitale kameraer; bærbare videokameraer; elektroniske regnemaskiner; kopieringsmaskiner; telefaksapparater; skannere; laserskrivere; blekkskrivere; deler og tilbehør til forannevnte varer, nemlig batterier; batteriladere; bilbatteri-adaptere; AC (vekselstrøm) adaptere; uier for fotografiapparater, digitale kameraer, bærbare videokameraer; stropper for fotografiapparater, digitale kameraer, bærbare videokameraer; bagger for fotografiapparater, digitale kameraer, bærbare videokameraer; tripoder; computer software for digitale kameraer, bærbare videokameraer, blekkskrivere, laserskrivere, kopieringsmaskiner, telefaksapparater, skannere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267135) (220) Inndato: (180) Registreringen PREZOOM (541) Merk er ordmerke i standard font I-Parcel LLC, 25 Corporate Drive, Suite 175, US-MA01803 BURLINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:39 Verdensomspennende samling, lagring og levering av post, varer og pakker via luft- eller bakkransport; kurér- og frakttransporttjenester via luft- eller bakkransport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267136) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Gundersen Galvano AS, Helgebyveien 33, 1734 HAFSLUNDSØY, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:40 Bearbeiding av materialer; overflatebehandling av mall produkter; galvanisering. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , SE, (210) Søknadsnr.: (267137) (220) Inndato: (180) Registreringen FOOD CITY (541) Merk er ordmerke i standard font Stena Line Scandinavia AB, SE GÖTEBORG, Sverige Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pubvirksomh; salatbarer; restauranttjenester; kaféer; snackbarer; kafétjenester; kaferiatjenester; tilberedelse av næringsmidler; tilberedelse av måltider, inkludert i denne klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , SE, (210) Søknadsnr.: (267139) (220) Inndato: (180) Registreringen C-VIEW (541) Merk er ordmerke i standard font Stena Line Scandinavia AB, SE GÖTEBORG, Sverige Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; pubvirksomh; salatbarer; restauranttjenester; kaféer; snackbarer; kafétjenester; kaferiatjenester; tilberedelse av næringsmidler; tilberedelse av måltider, inkludert i denne klassen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267138) (220) Inndato: (180) Registreringen LET YOUR SKIN SEE THE LIGHT (541) Merk er ordmerke i standard font CyDen Ltd, Technium 2, GB- KINGS ROAD, SWANSEA, Storbritannia Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Norge Klasse:8 Håndholdte skjønnhsapparater; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse:9 Blitzlamper; lasere; fototerapeutiske apparater ikke for medisinsk formål; sensorer; elektroniske målesensorer; lyssensorer; oppmålingssensorer; optiske sensorer; sensorapparater, andre enn for medisinsk bruk; sensorer for måling av hudtoner; sensorapparater for bruk i forbindelse med måling av fysiske og/eller kjemiske paramer; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse:10 Fototerapeutiske apparater for medisinsk formål; fototerapeutiske apparater for kirurgisk formål; optiske apparater for bruk i terapeutiske behandlinger og i hudpleie behandlinger; blitzlys/blitzlamper for medisinske behandlinger; blitzlys/blitzlamper for kirurgiske behandlinger; fototerapeutiske apparater for kosmisk formål; blitzlamper for fototerapeutisk formål; apparater og instrumenter for foryngelse av huden; medisinske apparater for bruk i hudpleie; sensorer for måling av hud toner; sensorapparater for bruk i forbindelse med måling av fysiske og/eller kjemiske paramer; deler og tilbehør til de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267140) (220) Inndato: (180) Registreringen ELEKTRA (541) Merk er ordmerke i standard font K-2 Corp, th Avenue South, US-WA98108 SEATTLE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:28 Truger og staver; bager spesielt tilpass for sportsutstyr, nemlig bager for truger og staver. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/191,330 (210) Søknadsnr.: (267141) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Flipboard Inc, 818 Emerson Stre, US-CA94301 PALO ALTO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Dataprogrammer, nemlig software for å lage eller tilrtelegge en online tilstedeværelse der brukerne kan dele informasjon, delta i diskusjoner, få tilbakemeldinger fra sine likemenn, danne virtuelle samfunn og delta i sosiale ntverk med sosiale medier, fotografier, bilder og tema av allmenn interesse for slike brukere; dataprogramvare for å samle og integrere informasjon, bilder og innhold fra sosiale ntverk, offentlig tilgjengelige kilder og personlige ntsteder og kommunikasjon for å tilveiebringe og ste brukerne i stand til å samhandle med informasjon, bilder og innhold av størst interesse for dem; dataprogrammer, nemlig software som gjør d mulig for brukere av datamaskiner og mobile å få tilgang til, samle, organisere og samhandle med innhold, informasjon og bilder fra sosiale medientsteder, offentlig tilgjengelige kilder og personlige websider og kommunikasjon, og tilveiebringer data, informasjon og oppdateringer om temaer av allmenn interesse for medlemmer av online-fellesskap. Klasse:35 Online reklamjenester for andre; markedsføring av andres varer og tjenester via ntsted med kuponger, produktomtaler, og shopping; reklame-og katalogtjenester, nemlig markedsføring av andres varer og tjenester ved å tilveiebringe en ntside med bilder, annonser og innhold med linker til andres ntsteder; markedsføring av andres varer og tjenester ved å tilveiebringe en fellesskapsdrev ntsted med forbrukerinformasjon innen forrningsvirksomh, handel, investering og shopping; datatjenester, nemlig å tilveiebringe data, informasjon og oppdateringer på emner av interesse for brukere av online fellesskap, nemlig råd og informasjon om forrningsvirksomh, råd og informasjon om handelsvirksomh, råd og informasjon om shopping. Klasse:41 Underholdning og utdanningstjenester, nemlig online magasin med artikler, bilder og fotografier om nyher, underholdning, og aktuelle hendelser; tilveiebringelse av virtuelt miljø hvor brukere kan finne og utveksle artikler, bilder og fotografier om emner, mennesker, og aktuelle hendelser, og hvor brukere kan samhandle for underholdningsformål og for å uttrykke meninger om emner, mennesker og aktuelle hendelser; datatjenester, nemlig å tilveiebringe data, informasjon og oppdateringer om emner av interesse for brukere av online fellesskap, nemlig pedagogiske råd og informasjon og underholdningsinformasjon; datatjenester, nemlig tilveiebringelse av data, informasjon og oppdateringer om emner av interesse for brukere av online fellesskap, nemlig sosial ntverksinformasjon. Klasse:42 Datatjenester, nemlig tilveiebringelse av online ntsted for brukere til å dele informasjon, delta i diskusjoner, få tilbakemeldinger fra sine likemenn, danne virtuelle samfunn, og delta i sosiale ntverk med sosiale medier, fotografier, bilder og temaer av allmenn interesse for slike brukere; tilveiebringelse av interaktivt ntsted som samler og integrerer informasjon, bilder og innhold fra sosiale ntverk, offentlig tilgjengelige kilder og personlige websider og kommunikasjon og gjør d mulig for brukere å samhandle med informasjon og innhold av størst interesse for dem; datatjenester, nemlig tilveiebringelse av tilby en webbasert system og online portal med online ikke-nedlastbar programvare som gjør d mulig for brukere av datamaskiner og mobile enher å få tilgang til, samle og samhandle med innhold, informasjon og bilder fra sosiale medientsteder, offentlig tilgjengelige kilder, og personlige ntsider og kommunikasjon; datatjenester, nemlig tilveiebringelse av data, informasjon og oppdateringer om emner av interesse for brukere av online fellesskap, nemlig vitenskap og teknologiinformasjon; tilveiebringelse av ntsted med en mediaaggregator og søkemotor for internt og sosialte innhold; Application Service Provider (ASP), nemlig tilveiebringelse av hosting, administrering, utvikling og vedlikehold av andres applikasjoner, programmer, programvare, ntsteder og databaser innen personlige medier og kommunikasjonsinnhold; Application Service Provider (ASP) med programvare for bruk i samling, formidling, og assimilering av data, informasjon, fotografier og bilder for sosiale ntverksformål. Klasse:45 Online sosiale ntverkstjenester; tilveiebringelse av sosialt ntverksntsted for underholdnings- og kommunikasjonsformål. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267142) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke CampKilo Holding AS, Postboks 8003, 1508 MOSS, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:5 Farmasøytiske, medisinske og diiske preparater for vektreduksjon og vektkontroll; kosttilskudd; kosterstatninger for bruk til vektreduksjon og vektkontroll; ditdrikker; drikker til bruk som måltidserstattere; måltidserstattere i pulverform. Klasse:29 Pulver og blandinger til produksjon av shaker; supper, pulver og blandinger til produksjon av supper. Klasse:35 Salg av forannevnte varer i klassene 5 og 29 Klasse:44 Rådgivningstjenester relatert til vektreduksjon, vektkontroll og ernæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267145) (220) Inndato: (180) Registreringen TOYOTA HYBRID (541) Merk er ordmerke i standard font Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor Corporation), 1, Toyota-cho, JP- TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:14 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:21 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:41 Etuier, futteraler, deksler og tilbehør til smarttelefoner, uier, futteraler, deksler og tilbehør til mobiltelefoner, briller og nakkestropper og -remmer. Nøkkelkjeder og -lenker, nøkkelringer, skilt og emblemer av mall, armbåndsur. Skrivesaker og papirvarer. Bager, uier og futteraler til pass, og paraplyer. Tallerkener, kopper, drikkebeholdere, mugger, krus, spiseinnrninger, kjøkkenredskaper. Håndklær. Klær og luer. Leker og stoppede leker. Organisering, ledelse og arrangering av billøp og utstilling av biler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267143) (220) Inndato: (180) Registreringen SUKRILETT (541) Merk er ordmerke i standard font Proteinfabrikken AS, Postboks 63, 3160 STOKKE, Norge Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:30 Sukkererstatning; søtningsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267144) (220) Inndato: (180) Registreringen STRODEX (541) Merk er ordmerke i standard font Hercules Inc, 500 Hercules Road, US-DE19808 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:1 Kjemikalier for bruk i industriell vannbehandling; kjemikalier brukt som overflateaktive midler, emulsjonsstabiliserende stoffer og dispergeringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267146) (220) Inndato: (180) Registreringen DRYGOLIN ULTIMAT (541) Merk er ordmerke i standard font Jotun AS, Postboks 2021 Hasle, 3248 SANDEFJORD, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:2 Malinger, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, for så vidt de er malinger, oljer og ftarter; beisemidler; naturlige harpikser. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267147) (220) Inndato: (180) Registreringen DRYGOLIN PLUSS (541) Merk er ordmerke i standard font Jotun AS, Postboks 2021 Hasle, 3248 SANDEFJORD, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:2 Malinger, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, for så vidt de er malinger, oljer og ftarter; beisemidler; naturlige harpikser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267148) (220) Inndato: (180) Registreringen SONOFECT (541) Merk er ordmerke i standard font Epitarg AS, Forskningsveien 2A, 0373 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:5 Klasse:42 Klasse:44 Farmasøytiske og verinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; diiske stoffer for medisinsk bruk, fungicider, herbicider. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; vitenskapelige forskningstjenester for medisinske formål. Medisinske tjenester; verinære tjenester, hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267149) (220) Inndato: (180) Registreringen TINE STYRK (541) Merk er ordmerke i standard font Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Norge Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:5 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Farmasøytiske og verinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; diisk mat og stoffer for medisinsk bruk og verinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; vitaminer, mineraler. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft. Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , SE, (210) Søknadsnr.: (267150) (220) Inndato: (180) Registreringen PEE TEE (541) Merk er ordmerke i standard font Planglasteknik Stockholm AB, Prästkragens Väg 48, SE SALTSJÖ-BOO, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:19 Klasse:21 Glass for anvendelse i bygninger; flatt glass; laminert glass: vindusglass; sikkerhsglass; beskyttelsesglass; brannbeskyttelsesglass; isoleringsglass; vinduer; glassdører; glassvegger; glasspaneler; glassgulv; glasstak; glassbjelker; monteringsferdige bygningsdeler av glass; deler og komponenter derav. Ubearbeid eller delvis bearbeid glass; flatt glass (ikke for bygging); glassplater (ikke for bygging); glassplater for speil, for så vidt de inngår i denne klassen; glass for kjørøyer og farkoster (delvis bearbeid); glass for kjørøyruter; profilerte glassdeler. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267151) (220) Inndato: (180) Registreringen NORDSTRANDS LØPENDE FRUER (541) Merk er ordmerke i standard font Agathe Madtzog, Rundingen 12 B, 1170 OLSO, Norge Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og lekøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julrepynt. Klasse:41 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267152) (220) Inndato: (180) Registreringen Ravi (541) Merk er ordmerke i standard font NØKTERN AS, Tanumveien 117, 1341 SLEPENDEN, Norge Tonje Glorvigen Apeland, Tanumveien 117, 1341 SLEPENDEN, Norge Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og lekøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julrepynt. Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267153) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267154) (220) Inndato: (180) Registreringen Lycke (541) Merk er ordmerke i standard font Janic & Carlo AS, Sandstuveien 70, 0680 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:18 Klasse:22 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seløy og salmakervarer; trillebager, handlent, handlevesker, dokumentmapper, reisevesker og strandvesker. Tau, reip, hyssing, nt, canvasnt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); poser og sekker av tekstil for emballasje. Klasse:35 Daljhandel med følgende varer i klasse 14, 18, 22 og 25, nemlig: varer lag av edle maller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronomriske instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seløy og salmakervarer, trillebager, handlent, handlevesker, dokumentmapper, reisevesker og strandvesker, tau, reip, hyssing, nt, canvasnt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), poser og sekker av tekstil for emballasje, klær, fottøy, hodeplagg og belter til bekledning, herunder postordresalg og web-handel via Intern med de samme varer; annonse og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267155) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke MESTERBAKEREN HOLDING AS, Gamle Forusveien 20, 4033 STAVANGER, Norge Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke MESTERBAKEREN HOLDING AS, Gamle Forusveien 20, 4033 STAVANGER, Norge Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267156) (220) Inndato: (180) Registreringen DISCOVERY ADVENTURES (541) Merk er ordmerke i standard font Discovery Communications LLC, One Discovery Place, US- MD20910 SILVER SPRING, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:39 Organisering av turer; organisering, booking og arrangement av utflukter, dagsturer og sightseeing turer; koordinering av reisearrangementer for enkeltpersoner og for grupper; arrangering av reiser; skaffe tilveie en on-line database innen reiseinformasjonstjenester; organisering av utflukter, sightseeingturer, ferier, turer og reiser; skaffe tilveie en on-line søkbar database med informasjon om turer og reiseruter; reisebyråtjenester, nemlig å gjøre reservasjoner og bestillinger for transport; reiseinformasjon tjenester; reiseguide tjenester; omvisning med guide i museer, historiske steder, vingårder/vinprodusenter, eldgamle ruiner, naturreservater, ørkener, jungel, skog, vulkansk lava felt, naturskjønn og utendørs landskap, og nasjonalparker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267157) (220) Inndato: (180) Registreringen TERUMO BCT (541) Merk er ordmerke i standard font Terumo KK (Terumo Corp), 44-1, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, JP TOKYO, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:9 Dataprogram solgt separat for bruk utenfor felt diagnostikk ved måling og forutsigelse av produktutbytte fra blodkomponenter, for reduksjon av patogener, for generering av donorrapporter for blodkomponenter og for administrering av innsamlingsfasiliter for blodkomponenter samt blodkomponenter og cellekulturapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267158) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke MøreNot Holding AS, 6280 SØVIK, Norge Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer lag av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tnings-, paknings- og isolasjonsmaterialer; Klasse:22 bøyelige rør (ikke av mall); flytelegemer av plast. Tau, herunder flyteliner, reip, nt, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidede tekstilfibermaterialer. Klasse:35 Salg av ovennevnte varer i klasse 17 og 22. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267159) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267160) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke MøreNot Holding AS, 6280 SØVIK, Norge Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer lag av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tnings-, paknings- og isolasjonsmaterialer; Klasse:22 bøyelige rør (ikke av mall); flytelegemer av plast. Tau, herunder flyteliner, reip, nt, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidede tekstilfibermaterialer. Klasse:35 Salg av ovennevnte varer i klasse 17 og 22. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke MøreNot Holding AS, 6280 SØVIK, Norge Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer lag av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tnings-, paknings- og isolasjonsmaterialer; Klasse:22 bøyelige rør (ikke av mall); flytelegemer av plast. Tau, herunder flyteliner, reip, nt, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidede tekstilfibermaterialer. Klasse:35 Salg av ovennevnte varer i klasse 17 og

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267161) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267162) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke SABA AS, Guldlisten 35, 3048 DRAMMEN, Norge Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke MøreNot Holding AS, 6280 SØVIK, Norge Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer lag av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tnings-, paknings- og isolasjonsmaterialer; Klasse:22 bøyelige rør (ikke av mall); flytelegemer av plast. Tau, herunder flyteliner, reip, nt, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidede tekstilfibermaterialer. Klasse:35 Salg av ovennevnte varer i klasse 17 og 22. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267163) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke SANDNES JUDOKLUBB, Postboks 546, 4304 SANDNES, Norge Klasse:41 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267164) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Ekonomisk Förening Sveriges Branchförening MDTS, Box 3139, SE STOCKHOLM, Sverige Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedrifts- og organisasjonsrådgivning; økonomiske konsultasjoner. Klasse:36 Forsikringsvirksomh; finansiell virksomh; monær virksomh; forrninger med fast eiendom; forvaltning(finansiell); rådgivningstjenester innen finansiell forvaltning; administrasjon av finansiell virksomh; finansiell informasjon og rådgivning. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; forvaltning av immaterielle rtigher. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267168) (220) Inndato: (180) Registreringen CLIF SHOT (541) Merk er ordmerke i standard font Clif Bar & Company, th Stre, US-CA94608 EMERYVILLE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:5 Næringstilskudd i form av en drinkmiks i pulverform med fruktsmak. Klasse:30 Høyenergigel primært fremstilt av brun rissirup, snackfoodbarer (snack food chews) primært fremstilt av brun rissirup. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267165) (220) Inndato: (180) Registreringen Kraftuttrykk (541) Merk er ordmerke i standard font Nordmøre Energiverk AS, Industriveien 1, 6517 KRISTIANSUND N, Norge I&M Kommunikasjon AS, Nedre Strandgate 31, 6004 ÅLESUND, Norge Klasse:16 Magasiner og tidsskrifter om kraft og energi. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267169) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267170) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke WebOn AS, Postboks 2198, 3103 TØNSBERG, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Dataprogrammer (innregistrert på databærere), programvare (innregistrerte EDB-programmer); elektroniske publikasjoner nedlastbare fra Intern. Klasse:16 Trykte datamanualer og håndbøker; papir, papp og varer lag av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), spillkort; trykktyper; klisjeer (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Norge Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:29 Melk og melkeprodukter; meieriprodukter; ost; smørbare oster; smørbare pålegg lag hovedsakelig av varer i denne klasse. Klasse:35 Klasse:37 Klasse:41 Klasse:42 Systematisering av informasjon for bruk i databaser, oppdatering av reklamedokumentasjon; rådgivning om rasjonalisering av forrninger, annonse- og reklamevirksomh, utleie av reklameplass; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, forannevnte tjenester også tilbudt online via globalt datantverk Byggevirksomh; reparasjonsvirksomh; installasjonsvirksomh, herunder også installasjon av datantverk og data-anlegg samt reparasjon av datamaskiner. Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter, forannevnte tjenester også tilbudt online via globalt datantverk, tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare). Datakonsulent-tjenester og dataprogrammeringstjenester, utleie av tilgangstid til databaser; utleie og vedlikehold av software, utleie av datamaskiner, faglige konsultasjoner ikke om forrninger; vitenskapelig og industriell forskning, EDB-programmering, forannevnte tjenester også tilbudt online via globalt datantverk 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267171) (220) Inndato: (180) Registreringen OCEAN YIELD (541) Merk er ordmerke i standard font Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 0114 OSLO, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:7 Klasse:12 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjørøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjørøyer); Borerigger og produksjonsrigger (flytende eller ikke flytende) og Borårn (flytende eller ikke flytende), Jack-up borerigger (flytende eller ikke flytende) og jack-up produksjonsrigger (flytende eller ikke flytende); flyttbare flytende innrning for innkvartering av mennesker Kjørøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vann; skip og flytende installasjoner brukt til utvinning av olje og gass Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; Kontortjenester; prokura- og tilveiebringelsesstjenster for andre, av maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjørøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjørøyer); Borerigger og produksjonsrigger (flytende eller ikke flytende) og Borårn (flytende eller ikke flytende), Jack-up borerigger (flytende eller ikke flytende) og jack-up produksjonsrigger (flytende eller ikke flytende); flyttbare flytende innrning for innkvartering av mennesker Forsikringsvirksomh; finansiell virksomh; monær virksomh; forrninger med fast Eiendom; skipsmeglingsvirksomh; megling av last; megling mellom kjøpere og selger av skip Byggevirksomh; reparasjonsvirksomh; installasjonsvirksomh; utleie av verktøy og utstyr til olje og gass industrien Transportvirksomh; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av transportmidler, skip og flytende installasjoner (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267172) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 0114 OSLO, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjørøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjørøyer); Borerigger og produksjonsrigger (flytende eller ikke flytende) og Borårn (flytende eller ikke flytende), Jack-up borerigger (flytende eller ikke flytende) og jack-up produksjonsrigger (flytende eller ikke flytende); flyttbare flytende innrning for innkvartering av mennesker Klasse:12 Kjørøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vann; skip og flytende installasjoner brukt til utvinning av olje og gass Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; Kontortjenester; prokura- og tilveiebringelse av maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjørøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjørøyer), borerigger og produksjonsrigger (flytende eller ikke flytende), borårn (flytende eller ikke flytende), Jack-up borerigger (flytende eller ikke flytende) og jack-up produksjonsrigger (flytende eller ikke flytende), flyttbare flytende innrning for innkvartering av mennesker. Klasse:36 Forsikringsvirksomh; finansiell virksomh; monær virksomh; forrninger med fast Eiendom; skipsmeglingsvirksomh; megling av last; megling mellom kjøpere og selger av skip Klasse:37 Byggevirksomh; reparasjonsvirksomh; installasjonsvirksomh; utleie av verktøy og utstyr til olje og gass industrien Klasse:39 Transportvirksomh; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; utleie av transportmidler, skip og flytende installasjoner 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267173) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Kosmol A/S, Hvedemarken 12, DK-3520 FARUM, Danmark Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:3 Preparater for neglepleie, såper, parfymevarer, eriske oljer, kosmiske preparater til hud- og hårpleie. Klasse:21 Makeuppensler og applikatorer for pålegging av makeup. Klasse:35 Engros- og daljhandel, herunder via globale ntverk, med preparater for neglepleie, såper, parfymevarer, eriske oljer, kosmiske preparater til hud- og hårpleie, makeuppensler og applikatorer for pålegging av makeup. Klasse:44 Sunnhs- og skjønnhspleie; skjønnhssalongvirksomh, rådgivning vedrørende skjønnhspleie; informasjon vedrørende kosmiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/468,199 (210) Søknadsnr.: (267174) (220) Inndato: (180) Registreringen STUMBLEUPON (541) Merk er ordmerke i standard font StumbleUpon Inc, 301 Brannan Stre, 6th Floor, US- CA94107 SAN FRANCISCO, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:35 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer innregistrert på databærere; nedlastbar og ikke-nedlastbar programvare; applikasjons-software for computere, tabl computere, håndholdte computere, mobiltelefoner og mobile innrninger, for søk, tilgang, vurdering, anbefaling og deling av online innhold og for tilgang til online samfunn bestående av andre brukere med interesse for samme og lignende online innhold; søkemotor-software for computere, tabl computere, håndholdte computere, mobiltelefoner og mobile innrninger; applikasjons-software for computere, tabl computere, håndholdte computere, mobiltelefoner og mobile innrninger for tilgang til brukertilpasse web sider som fremviser brukerdefinert informasjon og personlige profiler; software til bruk på web sider for visning og kobling til informasjon vedrørende en bestemt web side og som tillater web side besøkere å gjennomgå og anbefale en bestemt web side via epost og sosiale ntverksapplikasjoner og -tjenester; software til bruk på web sider for tilgang til anbefalt og personifisert innhold innenfor en bestemt web side; software til bruk på web sider for fremvisning av anbefalte og personifiserte lenker til andre web sider. Annonse- og reklamevirksomh; annonserings- og forrningsinformasjonstjenester, via internt; annonsering, herunder on-line annonsering i computer ntverk; analysering av respons på annonseringer, planer og promoteringer; spredning av annonser for andre via internt; annonse- og reklamevirksomh tilveiebrakt ved indirekte moder for markedsføringskommunikasjon, nemlig sosiale media, markedsføring via søkemotorer, markedsføring på forespørsel, interntmarkedsføring, markedsføring via mobiltelefoner og andre mobile innrninger, blogging og andre former for passive, delbare eller virale kommunikasjonskanaler. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267175) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267176) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Kosmol A/S, Hvedemarken 12, DK-3520 FARUM, Danmark Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:3 Preparater for neglepleie, såper, parfymevarer, eriske oljer, kosmiske preparater til hud- og hårpleie. Klasse:21 Makeuppensler og applikatorer for pålegging av makeup. Klasse:35 Engros- og daljhandel, herunder via globale ntverk, med preparater for neglepleie, såper, parfymevarer, eriske oljer, kosmiske preparater til hud- og hårpleie, makeuppensler og applikatorer for pålegging av makeup. Klasse:44 Sunnhs- og skjønnhspleie; skjønnhssalongvirksomh, rådgivning vedrørende skjønnhspleie; informasjon vedrørende kosmiske preparater. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke COCOON SKIN AS, Drammensveien 126, 0277 OSLO, Norge Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eriske oljer, kosmikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske og verinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; diisk mat og stoffer for medisinsk bruk og verinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:44 Medisinske tjenester; verinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267177) (220) Inndato: (180) Registreringen GPT (541) Merk er ordmerke i standard font Garlock Pipeline Technologies Inc, 4990 Iris Stre, US- CO80033 WHEAT RIDGE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:6 Klasse:17 Mallpakninger og -tninger; rørisolasjonsbeslag og -tilbehør bestående hovedsakelig av mall; rørunioner og -mansjter; koplinger av mall for rør; forgreiningsrør av mall for rørledninger; rør av mall; ringer av mall; skiver av mall. Ikke-malliske pakninger og tninger; ikkemalliske avstandsholdere for rør og rørmantler; fugemasse for ekspansjonsledd; isolerende materialer; ikke-malliske koplinger for rør; rørpakninger; ikke-malliske ringer; vanntte ringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267178) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267179) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Filmweb AS, Nedre gate 7, 0551 OSLO, Norge Advokatfirma Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Norge Klasse:9 Elektronisk publikasjon av nytt innen film. Klasse:35 Klasse:38 Annonse- og reklamevirksomh; elektronisk bestillingstjeneste som omfatter salg av kinobillter over internt, mobiltelefon og andre elektroniske håndholdte enher, samt on-line annonsering på datantverk av kommende filmer. Tele- og datakommunikasjonsvirksomh og datantbasert kundeinformasjonsvirksomh. Klasse:42 Utarbeidelse, design, utvikling, redigering og oppdatering av databaser og dataprogrammer, herunder utvikling av ntbaserte balingstjenester. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke RIDDERRENNET, Idrtens Hus, 0840 OSLO, Norge Klasse:41 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267180) (220) Inndato: (180) Registreringen STARGATE 250 (541) Merk er ordmerke i standard font Sargas AS, Postboks 2451 Solli, 0201 OSLO, Norge Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Norge Klasse:7 Gassturbiner; kjeler for kraftproduksjon (boiler systems). 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267181) (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse:21 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:26 Dokumentkofferter, Dokumentmapper, Kofferter, Kofferter (reise-), Lommebøker, Mapper (dokument-), Paraplyer, Reisebager, Ryggsekker, Vesker (reise-), Reisevesker. Porselen og keramikk, Beholdere (drikke-), Drikkebeholdere, Drikkebeholdere (varmeisolerende-), Karafler, Keramikkprodukter for husholdning, Krus, Lunsjbokser, Pokaler, Sparebøsser, Sparegriser, Termosflasker. Tekstlier og tekstilvarer, Baderomstekstiler [frottématter, håndklær og kluter], Bannere, Flagg, ikke av papir, Pledd. Klær, Fottøy, Hodeplagg, Badekåper, Bandanas [halstørkler], Gensere, Hansker [bekledning], Hodebånd [bekledning], Hodeplagg, Jakker, Klær, Klær for gymnastikk, Korterm skjorte, Luer, Lueskygger, Morgenkåper, Skihansker, Skjerf, Skjorter, Skjørt, Shortsskjørt, Slips, Slåbroker, Vester, Sportsstøvler, T-skjorter, Tørkler av silke (hode- og hals-), Undertøy, Øreklaffer [bekledning]. Brystnåler [klestilbehør], Emblemer, Ikke av edelmall, Jakkemerker [buttons], Lisser (sko-), Merker (jakke-) [buttons], Nåler, Skolisser, Startnummer for idrtsformål, Startnummer for konkurranseformål. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Aktiv mot kreft, Slemdalsveien 72, 0373 OSLO, Norge Advokatfirma Selmer DA, v/anna-lena Carlsson, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, Norge Klasse:9 DVD-er og andre digitale opptaksmedier, Databehandlingsutstyr, Dataprogramvare, Solbriller, Skritteller, Glassbriller, Musematte, Elektroniske publikasjoner, Hjelmer til bruk i sport, Dataspillprogrammer, Dataprogrammer, Beskyttelseshjelmer for sport, Briller for sport, CDplater, Sportsbriller, USB-minnepinner, Refleksbrikker. Klasse:14 Klasse:16 Armbånd [smykker], Bijouterivarer, Emaljerte smykker, Gull, ubearbeid eller hamr, Halskjeder [smykker], Kjedepynt (smykker), Knapper (mansjt-), Mansjtknapper, Medaljer, Nøkkelringer [bijouteri], Nåler (feste-) [bijouteri], Smykker, Sølv (ubearbeid eller hamr), Slipsnåler. Plakat av papir eller kartong, Almanakker, Bilder, Brevpapir, Brosjyrer, Bøker, Bøker (innbundne -), Dokumentomslag, Fotografier [trykte], Kalendere, Kontorrekvisita, unntatt møbler, Konvolutter [papirvarer], Krus (brikker for øl-), Kulepenner, Omslag (dokument), Penner [kontorrekvisita], Plakat av papir eller kartong, Plakater, Prospekter, Publikasjoner [trykte], Trykksaker. Klasse:28 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:41 Klasse:42 Spill og lekøy, Gymnastikk- og sportsartikler, Bager (Golf-) med og uten hjul, Bager spesielt tilpass ski og surfebrt, Baller for spill, Apparater for fysiske øvelser, Redskaper for fysiske øvelser, Golfbager med og uten hjul, Golfhansker, Greenfikser (Golfutstyr), Gymnastikkapparater, Golfhansker, Overtrekk for ski, Ski, Bager spesielt tilpass ski og surfebrt, Skiskraper. Spredning av reklameannonser, bistand til bedriftsledelse, organisering av messer for salg og markedsføring, radioreklame og -annonsering, fjernsynsreklame, radioreklame, utsendelse av reklameannonser, utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver), reklameoppslag, utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker, vareprøver) Finansiell sponsorvirksomh, Forvaltning av formuer, Forvaltning av formuer, Veldedighsinnsamling, Sponsorvirksomh (finansiell), Veldedighsinnsamlinger. Utdannelsesvirksomh, Opplæringsvirksomh, Underholdningsvirksomh, Sportslige og kulturelle aktiviter, Artistopptredener, Utgivelse av bøker, Fotografering, Fysisk trening, Helseklubbvirksomh [helse og mosjon], Instruksjon [opplæring], Organisering av sportskonkurranser, Organisering og ledelse av seminarer, Personlig trener [trim og mosjon], Arrangering og ledelse av praktiske seminarer, Utleie av sportsutstyr [unntatt kjørøyer]. Utvikling av dataprogrammer, Ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, Utarbeidelse av dataprogrammer, Vedlikehold av dataprogrammer og software, Emballasjedesign, Grafisk formgiving, Konsulenttjenester innen dataprogramvare, Programmering for datamaskiner, Utleie av dataprogrammer, Vedlikehold av dataprogrammer og software. Klasse:18 Kofferter og reisevesker, Bager for sport, 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/486,170 (210) Søknadsnr.: (267182) (220) Inndato: (180) Registreringen CROOZER (541) Merk er ordmerke i standard font Zwei plus zwei GmbH, Oskar-Jäger-Str. 125, DE KÖLN, Tyskland Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge Klasse:12 Barnevogner; bagasjilhengere; vogner og tilhengere til å transportere barn på fotturer, joggurer, gåturer, skiturer, trugurer eller ved skøyting; sportsvogner; vogner og tilhengere; tilhengere for turer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267183) (220) Inndato: (180) Registreringen BETAQUICK (541) Merk er ordmerke i standard font Société des Produits Nestlé SA, CH-1800 VEVEY, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:5 Næringsmidler for barn og syke for medisinsk bruk, herunder medisinsk kostilskudd til ernæringsmessige formål, ernæringsmessig kosttilskudd for medisinsk bruk; diiske næringsmidler for medisinsk bruk, diiske næringsmiddeltilskudd for medisinsk bruk, næringsmidler for medisinsk bruk, diiske stoffer for barn og syke, diiske drikker for medisinsk bruk, forsterkende næringsmidler for personer med spesielle diiske behov, kosttilskudd for personer med spesielle diiske behov, næringsmidler for syke personer med spesielle diiske behov på grunn av en medisinsk tilstand, medisinske næringsmidler for personer med spesielle diiske behov på grunn av en medisinsk tilstand, mineralske kosttilskudd for mennesker, proteinrike næringsmidler for diisk formål for personer med en lidelse i fordøyelsessystem, proteinerstatninger for medisinske formål til bruk ved behandling av stoffskiftesykdommer, herunder fenylkonuri, lønnesirup urin sykdommer, tyrosenemi, forsterkende sammensninger for medisinsk bruk for behandling av ernæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267184) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Monster Worldwide Inc, 622 Third Avenue, US-NY10017 NEW YORK, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Norge Klasse:35 Tilveiebringelse av on-line informasjon innen områdene sysselsting, rekruttering, karriere, personlige forhold relatert til karriere og arbeidsliv, jobbressurser, jobboppføringerog jobbresyméer; tilveiebringelse av en on-line interaktiv sysselstings og rekrutteringstjeneste; tilveiebringelse av on-line stillingsplasseringtjenester, nemlig resymé/cvmatchende tjenester via globalt computer ntverk; jobb- og karrierentverkstjenester; tilveiebringe on-line annonseringstjenester for andre. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267185) (220) Inndato: (180) Registreringen Kid INTERIØR (541) Merk er ordmerke i standard font Kid Interiør AS, Postboks 49 Bragernes, 3001 DRAMMEN, Norge Advokatfirma SGB Storløkken AS, v/ Adv. Bernhard Halvorsen jr. Postboks 2913 Solli, 0230 OSLO, Norge Klasse:20 Klasse:23 Klasse:24 Møbel, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvfltverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Garn og tråd for tekstile formål. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; sengepper; bordduker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/535,372 (210) Søknadsnr.: (267187) (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse:26 Klasse:27 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maler, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Tepper, ryer, matter, linoleum og ann gulvbelegg; taper (ikke av tekstilmateriale). Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267186) (220) Inndato: (180) Registreringen EXOSEAL (541) Merk er ordmerke i standard font Cordis Corporation, 430 Route 22, US-NJ08807 BRIDGEWATER, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:10 Vaskulære lukkeinnrninger. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Lions Gate Entertainment Inc, 2700 Colorado Avenue, Suite 200, US-CA90404 SANTA MONICA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Computerspillprogrammer, cartridges og kasster; DVD-er med oppdikt drama; filmer om oppdikt drama; innspilte elektroniske media med oppdikt drama; nedlastbare filer på områd underholdning, nemlig ringoner, grafikk, bilder, elektroniske spill og musikk via globalt computerntverk og trådløse innrninger; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av sangbøker, tablaturer, og noter; magner; magnark; magnisk kodede debkort; musikalske lydopptak; computerlagringsinnrninger, nemlig tomme flashdrivverk; digitale medier, nemlig nedlastbare audio- og videoopptak, samt CDer med og promotering for filmer og dokumentarer; deksler for mobiltelefoner, samt tilpassede plastfilmer for å dekke til og beskytte elektroniske apparater, nemlig mobiltelefoner, bærbare musikkspillere, computere, computertilbehør og periferiutstyr, PDA-er, spillinnrninger, kameraer, videokameraer og e-boklesere; ryggsekker tilpass computere; kamerafutteraler; futteraler for mobiltelefoner; futteraler for PDAer; mobiltelefoner; computerspill, nemlig computerspillkasster, diskter og software; dekorative pyntegjenstander for mobiltelefoner; engangskameraer; elektroniske dagbøker og lommekalendere; bærevesker for bærbare datamaskiner; musematter; neonskilt; videospill, nemlig videospillkasster, diskter og software. Klasse:14 Juvelérvarer. Klasse:28 forhåndsklasse Klasse:35 Organisering av handelskonferanser og 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/12-2012.08.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 35/12-2012.08.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 35/12-2012.08.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer