nr 47/ NO årgang 96 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 47/ årgang 96 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /06 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Ansvarsmerke...40 Internasjonale varemerkeregistreringer...41 Delvis overdragelse - Partial change in ownership/partial assignment: Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Merkeordningen beskyttede betegnelser Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /06 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NL24 Schibsted ASA, Postboks 1178 Sentrum, 0107 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Trykksaker, magasiner, tidskrift og aviser, alt i elektronisk form (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Trykksaker, magasiner, tidskrift og aviser. 35 Annonse og reklamevirksomhet i aviser, inkludert aviser i elektronisk form, salgsfremmende tjenester for andre, publisering av reklametekster 41 Forlagsvirksomhet, utgivelse av trykksaker, magasiner og aviser, også inkludert slike tjenester via et globalt computer nettverk, redigering av trykksaker, magasiner og aviser. No1 Shoes AS, Postboks 290, 8401 SORTLAND, 14 Smykker, ekte og uekte. Bijouterivarer, klokker og ur. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer. 25 Fottøy, klær 3

4 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Apollo Tyres Ltd, Apollo House, 7 Institutional Area, Sector 32, GURGAON, HARYANA, IN Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, 12 Dekk, luftslanger for dekk, skvettskjermer og lapper for kjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PIMCO Allianz Global Inventors of America LP, 888 San Clemente Drive, Suite 100, CA92660 NEWPORT BEACH, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 36 Finansielle tjenester, nemlig investeringsforvaltning, investeringsrådgivning, fondsinvestering, investeringskonsultasjon og investering i fond for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PALMOLIVE NUTRA-OIL Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, 15th Floor, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Produkter for personlig pleie nemlig hudrensemidler; hårpleiepreparater; kropps og hud fuktighetsbevarerende preparater, -kremer og oljer. Bravo AS, Verkstedveien 13, 8624 MO I RANA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne);knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg-og stikkvåpen. 28 Spill og leketøy: gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Swanzen Quality AS, Wilhelmsgate 8 B, 0168 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 20 Senger for kjæledyr; reisesenger for kjæledyr; transportable hundesenger; en transportabel hundeseng bestående av en sammenrullbar sengeenhet og to skålformede endestykker av vanntette tekstilmaterialer for bruk som reisematskål og reisevannskål. 21 Matskåler og vannskåler for kjæledyr. 4

5 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VEKTERFOND Gjensidige Forsikring, Postboks 276 Sollerud, 1366 LYSAKER, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; fondsopprettelse og fondsinvesteringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Crea AS, Postboks 3990, Ullevål Stadion, 0806 OSLO, 7 Snøkanoner. 11 Kjøleapparater og -installasjoner for snøkanoner. 42 Tekniske prosjektstudier for snøproduksjon. Gourmand AS, c/o Matgrossisten Midt Norge AS, Østmarkveien 4, 7040 TRONDHEIM, 5 Næringsmidler for spebarn. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter og egg. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl;mineralvann, kullsyreholdig varm og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuiser; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, samt tilhørende demonstrasjon av varer og produkter. 5

6 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DWOREK Company of Spirits AS, Kalbakkveien 30, 0953 OSLO, 33 alkoholholdige drikker (unntatt øl) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CREOFORM Cf Production AB, Stenvägen 3, HALLSTAHAMMAR, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 19 Bygningsmaterialer i form av fast kjøkkeninnredning (ikke av metall). 20 Finsnekkerarbeider som inventar i kjøkken sånn som kjøkkenskap, kjøkkenskapdører, kjøkkenskuffer og benkeplater. 37 Overflatebeleggingsarbeid og fasadebeleggingsarbeid vedrørende kjøkkenskapdører, kjøkkendører, kjøkkenskuffer og benkeplater til kjøkken. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISI Aktiebolaget Electrolux, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 7 Oppvaskmaskiner samt deler til oppvaskmaskiner, herunder kurver, vaskemaskiner, tørkemaskiner, sentrifuger, valser (maskiner), strykemaskiner, miksere (blandeapparater), kjøkkenmaskiner (elektriske) for bearbeiding av mat, skjæremaskiner, kverner, deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 11 Kjøleskap, frysere, komfyrer, griller, ovner, mikrobølgeovner, luftkondisjoneringsinstallasjoner og apparater, vifter, ventilatorhetter, komfyrtopper for innbygging, vannrenseapparater, elektriske vannkokere, elektriske kaffebryggemaskiner, luftrensere, luftfuktere, brødristere, elektriske vaffeljern, tørkeapparater og - intallasjoner, tørkeskap, tørketromler, deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Joyfactory DA, Langhusveien 251, 1405 LANGHUS, 36 Kredittkort-tjenester/elektronisk momsrefusjon. 6

7 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Blend A/S, Edisonvej 4, 7100 VEJLE, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Briller; solbriller; etuier til briller og solbriller. 18 Håndvesker, reisevesker, handlevesker, håndkofferter, kofferter, toalettvesker, lommebøker, punger, paraplyer. 25 Klær til menn, kvinner og barn; fottøy og hodeplagg til menn, kvinner og barn. 35 Detaljhandel innen området kosmetiske preparater, parfymevarer, briller, solbriller, etuier til briller og solbriller, smykker (gullsmedvarer), bijouterivarer, ur, håndvesker, reisevesker, handlevesker, håndkofferter, kofferter, toalettvesker, lommebøker, punger, paraplyer, klær til menn, kvinner og barn, fottøy og hodeplagg til menn, kvinner og barn; forretningsledelse av detaljforretninger; kontorfunksjoner; annonse- og reklamevirksomhet; dekorasjon av butikkvinduer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/736, US 78/736, US 78/736,859 MAKE EVERY DROP COUNT The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 32 Drikker; nemlig drikkevann, vann med smakstilsetninger, mineralvann og kullsyreholdig vann; ikke-alkoholholdige drikker herunder brus og energidrikker og sportsdrikker; fruktdrikker og juicer; sirup, konsentrater og pulver alle for fremstilling av drikker, herunder vann med smakstilsetninger, mineralvann og kullsyreholdig vann, brus, energidrikker, sportsdrikker, fruktdrikker og juicer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM TASTE AND TRUST Juan José Llombart Gavalda, 14, Huberweg, LAHR, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 31 Friske frukter og grønnsaker. 32 Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 43 Forpleining og innlosjering av gjester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: B24 Schibsted ASA, Postboks 1178 Sentrum, 0107 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Trykksaker, magasiner, tidskrift og aviser, alt i elektronisk form 16 Trykksaker, magasiner, tidskrift og aviser. 35 Annonse og reklamevirksomhet i aviser, inkludert aviser i elektronisk form, salgsfremmende tjenester for andre, publisering av reklametekster 41 Forlagsvirksomhet, utgivelse av trykksaker, magasiner og aviser, også inkludert slike tjenester via et globalt computer nettverk, redigering av trykksaker, magasiner og aviser. 35 Tilveiebringelse av informasjon angående konsumenters drikkevarevalg og helse, velvære og trenings- og livsstils-spørsmål via internett. 41 Utdannelses-tjenester, nemlig å tilby undervisning, seminarer og arbeidsgruppe-undervisning relatert til konsumenters drikkevare-valg og helse, velvære og trenings- og livsstils-spørsmål. 7

8 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/764,325 NUMARA Numara Software Inc, 2202 North West Shore Blvd, Suite 650, FL33607 TAMPA, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Dataprogramvare til bruk innenfor håndtering av programstøtte (help desk), nemlig dataprogramvare for sporing og håndtering av IT-støtte-forespørsler og hendelsesrapporter fra brukere og for sporing og håndtering av IT-utstyrs historikk og støttekostnadsrapporter, dataprogramvare til bruk innenfor IT-kostnadsstyring, nemlig programvare for sporing, håndtering og revisjon av softwarelisenser og overholdelse og for sporing og håndtering av informasjon på datamaskin hardware styring, leie, bruker, leverandør, installasjon og systemkonfigurasjon, tilegnelse av aktiva (asset purchasing) og installasjon og anvendelse av dataprogramvare og programvareoppdatering ved lokale eller eksterne hjelpemidler 42 Installasjon og vedlikehold av dataprogramvare til bruk innenfor håndtering av programstøtte (help desk), installasjon og vedlikehold av dataprogrammer til bruk innen IT-kostnadsstyring (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INTRO Løvenskiold Handel AS, Postboks 38 Skøyen, 0212 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og - skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 8

9 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/769,966 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Numara Software Inc, 2202 North West Shore Blvd, Suite 650, FL33607 TAMPA, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Dataprogramvare til bruk innenfor håndtering av programstøtte (help desk), nemlig dataprogramvare for sporing og håndtering av IT-støtteforespørsler og hendelsesrapporter fra brukere og for sporing og håndtering av IT-utstyrs historikk og støttekostnadsrapporter; dataprogramvare til bruk innenfor IT-kostnadsstyring, nemlig programvare for sporing, håndtering og revisjon av softwarelisenser og overholdelse og for sporing og håndtering av informasjon på datamaskin hardware styring, leie, bruker, leverandør, installasjon og systemkonfigurasjon, tilegnelse av aktiva (asset purchasing) og installasjon og anvendelse av dataprogramvare og programvareoppdatering ved lokale eller eksterne hjelpemidler. 42 Installasjon og vedlikehold av dataprogramvare til bruk innenfor håndtering av programstøtte (help desk); installasjon og vedlikehold av dataprogrammer til bruk innen IT-kostnadsstyring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PYRAT Anguilla Rums Ltd, P.O. Box 1023, The Valley SANDY GROUND, AI Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); destillerte drikker; rom; tequila; viner, likører; alkoholholdige drikker med frukter; anis; anislikør; aperitiffer; arak; alkoholholdige essenser; alkoholholdige ekstrakter; alkoholholdige fruktekstrakter; bitter; eau de vie; cider; cocktailer; curacao; brenneviner og likører for fordøyelsen; enebærbrennevin; mjød; kirsch; myntealkohol; pæremost; ettervin; alkoholholdige risdrikker; sake; brennevin; vodka; whiskey. Kagome Co., Ltd., , 3-chome, Nishiki, Naka-ku NAGOYA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Fettstoffer (spiselige-), oljer (spiselige-), ost, melk, melkeprodukter, kjøtt, egg, fisk (ikke levende), fisk (konservert), kjøtt (konservert), tomat pure, kokte grønnsaker, tørkede grønnsaker, hermetiske grønnsaker, konserverte grønnsaker, eple pure, konservert frukt, tofu, supper (preparater for tilberedning av-), supper, konserverte bønner, konserverte linser, konserverte erter, soyabønner (konserverte-) for bruk i næringsmidler. 30 Iskrem (bindemiddel for-); kjøtt (mørningspreparater for-) til husholdningsbruk; vispet krem (preparater for-); aromatiske preparater for bruk i næringsmidler, te, te-baserte drikker, kaffe, kaffebaserte drikker, spiselig is, konditorivarer, krydder, ketchup (saus), tomatsaus, iskrem (pulver for-), kaffe (ubrent), melholdig mat, mandelmasse, kjøttpaier, pizza, ravioli, smørbrød, vårruller, sushi, tacos, gjær for deiger, surdeig, gjær, maltekstrakt for ernæringsformål, mel til bruk i næringsmidler, ris, gluten til bruk i næringsmidler, krydder. 31 Krans av friske blomster; fiskeagn (levende); humlekongler; skalldyr (levende), fisk (levende), alger til ernæring for mennesker eller dyr, ferske grønnsaker; sukkerrør; kopra; korn (kornsorter); proteiner (dyrefor), dyrefor; såkorn; blomster (friske-), planter, såvarer, trær (plantevekster), gress (friskt-), urter (friske kjøkken-). 32 Øl; ikke-alkoholholdige fruktdrikker, frukt juicer, mineralvann (drikker), tomatjuice (drikker), drikker (ikke alkoholholdige), humleekstrakter for fremstilling av øl; mysedrikker; grønnsaksjuicer (drikker), blandet juice av grønnsaker og frukt. 9

10 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEKOLAR LL Intressenter AB, OSBY, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AQUWATT Ocean Energy ASA, Hatlen 1, 6240 ØRSKOG, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, 7 Elektriske generatorer. 9 Elektriske apparater, energikonvertere og - akkumulatorer. 40 Produksjon av elektrisk kraft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALTARIA Foinco Invest AS, Postboks 1671 Vika, 0120 Oslo, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; regnskapsanalyser, regnskapsførsel, regnskapskontroll. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; finansiell rådgivning; finansiell investeringsvirksomhet; monetær virksomhet; bankvirksomhet; forretninger med fast eiendom. Frontstep AS, Gneisveien 57, 1555 SON, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FORTIKA Foinco Invest AS, Postboks 1671 Vika, 0120 Oslo, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; regnskapsanalyser, regnskapsførsel, regnskapskontroll. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; finansiell rådgivning; finansiell investeringsvirksomhet; monetær virksomhet; bankvirksomhet; forretninger med fast eiendom. 10

11 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RUNWAY STRAIGHT Kao KK (also trading as Kao Corp), Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Hårpleiepreparater, sjampoer, hårbalsam, mousse, hårspray, hårvann, håroljer, hårgel, hårvoks, kremer til å forme håret, hårfargestoffer; eteriske oljer; kosmetiske preparater; tannkrem. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Petro-Canada, P O Box 2844, ABT2P3E3 CALGARY, CA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Svovel. 4 Råolje, naturgass, naturgasskondensater, flytende naturgass; petroleumsbasert drivstoff og brennstoff; smøremidler, nemlig smøreoljer og fett. 35 Markedsføring av råolje, naturgass, naturgasskondensater, flytende naturgass og svovel. 39 Lagring og distribusjon av råolje, naturgass, naturgasskondensater, flytende naturgass og svovel. Bonnier Publications International AS, Postboks 433, Sentrum, 0107 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Elektroniske publikasjoner, herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk format, eller distribuert online eller via multimedienettverk; cd'er, innspilte og nedlastbare computerprogrammer; videokassettbånd og innspilte DVD-disker. 16 Trykksaker, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøker, plakater; fotografier; samlemapper (papirhandel). 41 Klubbvirksomhet (underholdning eller utdannelse), bokklubbvirksomhet, produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til bruk på datanettverk; produksjon av film og programmer lagret på videokassettbånd og DVDdisker. 40 Bearbeiding av råolje, naturgass, naturgasskondensater, flytende naturgass og svovel samt raffinering av samme, bearbeidelse av petrokjemiske produkter. 42 Boring og prøveboring etter råolje, naturgass, naturgasskondensater, flytende naturgass og svovel, samt utvinning av samme. 11

12 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Staur Foods AS, Utleirveien 140, 7036 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konservert, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLEARLY DEFINED Kao KK (also trading as Kao Corp), Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Hårpleiepreparater, sjampoer, hårbalsam, mousse, hårspray, hårvann, håroljer, hårgel, hårvoks, kremer til å forme håret, hårfargestoffer; eteriske oljer; kosmetiske preparater; tannkrem. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Norbobryggå AS, v/ Kåre Nilsen, Skeiehagen 56, 4085 HUNDVÅG, Advokatfirmaet PriceWaterHouseCoopers DA, Postboks 150, 4065 STAVANGER, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; foretninger med fast eiendom. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 12

13 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Canon Europa NV, 1185XB AMSTELVEEN, NL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 1 Kjemiske produkter for industriell bruk, for vitenskapelig bruk, for fotografering, så vel som kjemiske produkter for landbruk, hagebruk og skogbruk; Kjemiske produkter til bruk for elektrofotografi og for utskriftsformål; ubearbeidet kunstig harpiks, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; brannslukningsmidler; herdemidler og loddepreparater; kjemiske konserveringsmidler for næringsmidler; garvemidler; bindemidler for industriell bruk; silikon oblater for tilvirking av mikroprosessorer med en SOI (Silicon on Insulator) konstruksjon. 2 Maling, ferniss, lakk; rustbeskyttelsesmidler, konserveringsmidler for tre; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet harpiks (naturlig -); metallfolie og metallpulver for malere, dekoratører, typografer og kunstnere; trykksverte; trykksverte (toner) for kopieringsmaskiner, printere, telefaksmaskiner, og for skannere; toner for laserprintere, tonerkassetter for laserprintere, kopieringsmaskiner, telefaksmaskiner, og for skannere. 9 Vitenskapelige apparater og instrumenter, nautiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter for landoppmåling, elektroniske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter for bildebehandling, fotografiske apparater og instrumenter, kinematografiske apparater og instrumenter, optiske apparater og instrumenter, veieapparater og - instrumenter, oppmålingsapparater og -instrumenter, apparater og instrumenter for signalisering, apparater og instrumenter for inspeksjon og kontroll, livredningsutstyr, og apparater og instrumenter for opplæring; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; fordelingsautomater og mekanismer for myntautomater; kassaapparater; regnemaskiner; databehandlingsapparater og -innretninger; datamaskiner; programvarer; brannslukningsapparater; fotografiapparater, digitale fotografiapparater; videokameraer; digitale videokameraer; projektorer og projeksjonsapparater; elektroniske regnemaskiner; kopieringsmaskiner; telefaksmaskiner; skannere; printere (laser- og blekk-); batterier; batteriladere; bilbatteriadaptere; AC (alternating current) adaptere; etuier, bager, vesker og reimer tilpasset for fotografiske apparater (herunder digitale fotoapparater), videokameraer (herunder digitale videokameraer), trebente stativer, programvarer for digitale fotoapparater og digitale videokameraer, printere (laser- og blekk), kopieringsmaskiner, telefaksmaskiner, og skannere; multifunksjonelle maskiner som forener printing, kopiering, telefaks og skanning, og programvare for slike; digitale bildesystemer og computer hardware og software, og dertil hørende berøringsskjermer og CPU; software for å forbinde digitale bildesystemer med og andre anvendelsesområder for å forenkle distribusjon og håndtering av elektroniske kopier av dokumenter; ytre enheter for computere; tonerinnsatser og andre strukturelle deler inneholdende kassetter for bruk i kopieringsmaskiner, telefaksmaskiner, og printere; magnetiske databærere; maskin-lesbare digitale og analoge innspillingsbærere (med eller uten innspilling), innspillingsdisketter og -plater; apparater og instrumenter for å lede, overføre (inklusive trådløst), fordele, omdanne, akkumulere, regulere og kontrollere elektrisitet; røntgenfotografiapparater (for ikke-medisinsk bruk); innspillinger fra magnetiske databærere; dataterminaler, printere, og bilde-skannere; blekkpatroner for printere; toner-patroner for printere og kopieringsmaskiner; telefoner, apparater for telekommunikasjon, tekstbehandlingsmaskiner, datatrykk-systemer (desktop publishing); kalkulatorer; elektroniske display; digitale fjernsynsmottakere; solceller; solcellepaneler og batterier; halvledere og produksjonsapparater for slike; sorterere, automatiske dokumentmatere; beholdere og toner-patroner for kopieringsmaskiner; blekkpatroner og trykkerhoder for printere; linser for TV-sendinger; deler, utrustning, tilbehør og ekstrautstyr for alle forannevnte varer. 10 Kirurgiske apparater og instrumenter; medisinske apparater og instrumenter; tannlegeapparater og -instrumenter; veterinærapparater og -instrumenter; kunstige lemmer, øyer og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; medisinske maskiner; røntgenapparater; røntgen-fotografiapparater for medisinsk bruk; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. 16 Papir, papp, og varer lagd av slike materialer og som ikke inngår i andre klasser; trykksaker; bokbindingsmaterialer; fotografier; skrivesaker; lim for papirvarer og husholdningsbruk; kunstgjenstander; malerkoster og -pensler; blekk; skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler), og deler og tilbehør for slike varer; instruksjonsmateriell [unntatt apparater]; undervisningsmateriell [unntatt apparater]; plastmateriale for emballasje-og innpakkingsformål (ikke inkludert i andre klasser); trykkerityper; trykklisjeer. 35 Reklamevirksomhet; bedrifts- og forretningsledelse; bedrifts- og forretningsadministrasjon; kontortjenester og -gjøremål; salg av kontorutstyr, bildebehandlingsutstyr og elektronisk utstyr ved e-handel, samt rådgivning og informasjon relatert til dette; rådgivning for rekruttering; organisering av demonstrasjoner, utstillinger, og messer for forretningsog reklameformål; meningsmålinger; tjenester for detaljhandel relatert til kontorutstyr, elektrisk utstyr og bildebehandlingsutstyr; tjenester i forbindelse med dokument- og fotokopiering, reproduksjon, mangfoldiggjøring og skanning; data og bildebearbeiding; datastyrt filbehandling; utleie, leie og leasing av kopieringsmaskiner, fotokopieringsmaskiner, printere, telefaksmaskiner, skannere, bildeskannere, og annet kontorutstyr; informasjonstjenester for og redigering og klipping av nyheter og aktualiteter. 36 Finansielle tjenester; investeringstjenester; forsikringstjenester; forsikringsvirksomhet; finansiell og monetær virksomhet; meglervirksomhet for og forretninger vedrørende fast eiendom; administrasjon, utleie og leie av leiegårder, leiligheter, og faste eiendommer; tjenester i forbindelse med fond og fondsinvestering; veldedighetsinnsamling; organisering av innsamlinger og organisering av virksomheter med fondsinvesteringer som formål; finansiell sponsorvirksomhet; kreditt- og diskonteringstjenester; informasjons- og rådgivningstjenester i tilknytning til de forannevnte tjenester. 37 Bygge-, utviklings-, reparasjons- og 13

14 registrerte varemerker /06 installasjonstjenester; installasjon, vedlikehold, og reparasjon av datamaskiner, ytre enheter for datamaskiner, printere, kopieringsmaskiner, telefaksmaskiner, skannere, styreenheter, kameraer, digitale kameraer, og av kontormaskiner og kontorutstyr; informasjons- og rådgivningstjenester som gis i tilknytning til de forannevnte tjenester. 38 Telekommunikasjons- og andre kommunikasjonstjenester; leveringstjenester for bilde og data; telefon-, telefaks-, teleks-, beskjed-innsamlings- og beskjed-overførings-, og radioanleggs- og tjenester; data- og informasjonsoverføringer og -mottak, elektroniske beskjed- og leveringstjenester, on-line informasjonstjenester i forbindelse med telekommunikasjon; datautvekslingstjenester; overførsel av data ved telekommunikasjon; satelittkommunikasjonstjenester; kringkasting og overføring av radio- og fjernsynsprogrammer; teledataog tekst tv tjenester; videomeldingstjenester; videokonferansetjenester; video- og bildetelefontjenester; telekommunikasjon for informasjon (inklusive web sider), dataprogrammer og andre typer opplysninger; tilbydelse av brukertilgang til Internett; tilbydelse av telekommunikasjonsforbindelse til Internett eller databaser; telekonferansetjenester; elektroniske konferansetjenester; tilbydelse av tilgang til digitale websider på Internett; tilbydelse av tilgang til MP3 websider på Internett; tilbydelse av digital musikk via telekommunikasjon; drifting og betjening av søkemotorer; tjenester i forbindelse med telekommunikasjonstilgang; data assistert overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved datamaskiner og dataterminaler; pressebyråer; overføring av nyheter og aktualitetsinformasjon; leie, leasing og utleie av apparater, instrumenter, installasjoner og komponenter i forbindelse med anskaffelser av forannevnte tjenester; rådgivnings-, informasjons-og konsulenttjenester i forbindelse med alt det forannevnte. 39 Transport; innsamling, oppbevaring og utlevering av varer; arrangering og organisering av reiser; innsamling av avfall, rester og søppel; innsamling av skrapmetall; emballering og pakking av varer; tilbydelse, arrangering og utføring av postordretjenester; lagring av elektronisk lagrede data eller dokumenter. 40 Materialbehandling; destruksjon, forbrenning og resirkulering av avfall, rester og søppel; avfallsbehandling; avfallssortering og materialer for resirkulering; resirkulering av skrapmetall; trykkerivirksomhet; kopiering av filmer og fotografier; fremkalling av fotografier og film; fotosettingstjenester; påfylling av blekk-og tonerpatroner for printere, blekkprintere, laserprintere, kopimaskiner, telefaksmaskiner og skannere; resirkulering av blekk- og tonerpatroner for printere, blekkprintere, laserprintere, kopieringsmaskiner, telefaksmaskiner og skannere. 41 Undervisnings- og øvings- og treningstjenester; underholdningsvirksomhet; fotografering; sportslige og kulturelle aktiviteter; video- og lydutleietjenester; produksjon av filmer, radio- og fjernsynsprogrammer og av teleshopping- og webshoppingprogrammer; tilbydelse av on-line elektroniske publikasjoner; publikasjon av elektroniske bøker og aviser, tidsskrifter og journaler online; publikasjon av tekster i elektronisk format og andre tekster; utstillings- og demonstrasjonstjenester; organisering og ledelse av konferanser, seminarer, symposium, manuduksjoner og arbeidsgrupper; elektroniske bibliotekstjenester for tilgang til og levering av elektronisk informasjon (inklusive arkivinformasjon) i form av elektroniske tekster, lyd- og/eller videoinformasjon og -data; organisering og ledelse av elektroniske konferanser, diskusjonsgrupper og samtalerom; oversettingstjenester og informasjon og rådgivning relatert til dette. 42 Datatjenester; vedlikehold, oppdatering og utforming av dataprogrammer og -software; dataprogrammeringstjenester; tilbydelse av tilgang til elektronisk on-line nettverk for gjenfinning av informasjon; utleie av datamaskiner; design, tegning, og skriving og utarbeidelse av dokumenter på bestilling, for kompilasjon av websider på Internett; lage, organisere og drifte, og vedlikeholde databaser, intranett og websider; installasjon og vedlikehold av computer software; utleie og leasing av tilgangstid til computer databaser, utleie og leasing av tilgangstid til computer bulletins og meldingstavler og datanettverk; lage, organisere og drifte, og vedlikeholde webområder, websider og portaler for logging og registrering av tekst, bilder og musikk; informasjons- og rådgivningstjenester i tilknytning til alle forannevnte tjenester. 45 Konsulent- og informasjonsvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; vaktvirksomhet og beskyttelse av løsøre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TAKE CHARGE Kao KK (also trading as Kao Corp), Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Hårpleiepreparater, sjampoer, hårbalsam, mousse, hårspray, hårvann, håroljer, hårgel, hårvoks, kremer til å forme håret, hårfargestoffer; eteriske oljer; kosmetiske preparater; tannkrem. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Surfermp3 AS, Nesflåtveien 14, 4018 STAVANGER, 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, databehandlings utstyr. 14 Ur og kronometriske instrumenter. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 14

15 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TARGETED THERAPY Kao KK (also trading as Kao Corp), Nihonbashi Kayabacho, 1-chome, Chuo-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Kosmetiske preparater; toalettpreparater og - produkter; såper; parfymer og - velluktende midler; eteriske oljer; rengjøringsmidler; fuktighetsbevarende stoffer, fuktighetsbevarende stoffer for hendene og føttene, lotioner og ingredienser dertil, lotioner for hendene og føttene, kremer, håndkremer, fotkremer; antiperspiranter og deodoranter for personlig bruk; preparater for pleie og behandling av kroppen, ansiktet og huden; tannpasta. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STIFTSTADEN SPAREBANK Klæbu Sparebank, Postboks 300, 7541 KLÆBU, 36 Bankvirksomhet, rådgivning finansielle spørsmål, rådgivning forsikringsspørsmål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENDOPATH DEXTRUS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 10 Håndassisterte laparoskopiske innretninger og tilbehør for å fremskaffe intrakorpolig tilgang for kirurgen under kolorektale, urologiske og generelle kirurgiske prosedyrer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SAFRAN Bazar AS, Postboks 505 Økern, 0512 OSLO, 43 Kafé- og restaurantvirksomhet. Statoil Norge AS, Postboks 1176 Sentrum, 0107 OSLO, 16 Trykksaker, fotografier, skrivesaker og papirvarer. 18 Kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 15

16 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Illinois Tool Works Inc, 3600 West Lake Avenue, IL GLENVIEW, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 1 Antioksidanter; oksidasjonshemmere, dispergeringsmidler; tilsetningsstoffer for batterier; tilsetningsstoffer til å hemme rustdannelse i radiatorer; vannabsorberende midler for transmisjoner for kjøretøyer; kjemiske sammensetninger til spyling av maskiner; bremsevæsker. 2 Beskyttelsesmidler mot rust, korrosjonshemmende belegningssystemer; korrosjonshindrende midler; ovefflatetetningsvæsker. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; brensler (herunder motorbensin) og belysningsstoffer; sammensetninger til absorpsjon, fukting og binding av støv; viskositetsregulerende tilsetningsstoffer; tilsetninger til smøremidler for bruk under ekstreme forhold; fett for flerbruksformål; slagfaste smøremidler for understell og lagre; vannfaste smøremidler; varmefaste smøremidler; kontrollert renhet smøremidler for matvareindustrien; smøremidler for bruk ved lave temperaturer og ved kjøling; saltbestandig smørefett; smøremidler for gjengeskjæring i rør; sammensetninger mot fastklemming og/eller fastkjøring av bevegelige deler i maskiner; impregneringsmidler for metaller; smøremidler for tekstilmaskiner; dieselolje, bensin og oljer med høyt svovelinnhold for forbrenningmotorer; flerbruksoljer for traktorer; hydrauliske væsker for automatgir; motoroljetilsetninger; smøremidler for montering av dekk; smøremidler for vannpumper; paraffinaktige giroljer; hydraulikkoljer; skjæreoljer. Maskingrossisternes Forening, Postboks 2866 Solli, 0230 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skuvemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer 35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder organisering av messer for salg og markedsføring og organisering av handels- og reklameutstillinger; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, konferanser 16

17 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Maskingrossisternes Forening, Postboks 2866 Solli, 0230 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer 35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder organisering av messer for salg og markedsføring og organisering av handels- og reklameutstillinger; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; konferanser Jens Maudal, Thornegaten 39, 3015 DRAMMEN, 25 Jakker, gensere, trøyer, caps og luer. 32 Øl, mineralvann, vann, kullsyreholdige drikker, saft og fruktjuicer. 33 Vin, cider og brennevin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZOON Jan Harry Øien, Postboks 50, 1620 GRESSVIK, 11 Bakejern, bakeovn. 30 Bakverk, vaffel, pannekake. 32 Drikker, mineralvann. 17

18 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/769, US 78/769,154 PLAY 'N WASH Milliken & Co, P O Box 1926, SC29304 SPARTANBURG, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 2 Fargestoffer for kunstprodukter, bl.a. for markører, fettstifter og malinger. 16 Kunstprodukter, så som markører, fettstifter og malinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SAMMEN FLYTTER VI FJELL Sandvik Tamrock AS, Postboks 332 Økern, 0511 OSLO, 7 Anleggsmaskiner. 35 Annonsering. 37 Service- og vedlikeholdsarbeid, feltservice og verkstedsvirksomhet. 42 Teknologiske tjenester, konsulentvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/769, US 78/769,144 Milliken & Co, P O Box 1926, SC29304 SPARTANBURG, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 2 Fargestoffer for kunstprodukter, bl.a. for markører, fettstifter og malinger. 16 Kunstprodukter, så som markører, fettstifter og malinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JENSEN PULSE Jensen Møbler AS, Postboks 19, 3061 SVELVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Senger(møbler), madrasser, springmadrasser, sovesofaer, nattbord, møbler og puter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JENSEN WAVE Jensen Møbler AS, Postboks 19, 3061 SVELVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Senger(møbler), madrasser, springmadrasser, sovesofaer, nattbord, møbler og puter. 18

19 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Oliver Michael Wright, Lakkegata 64 A, 0562 OSLO, 3 Hårprodukter, stylingprodukter. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 44 Hårpleie. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MATTEKONGEN Mikrolinna OY, Raatihuoneenkatu 21 B 4krs, HÄMEENLINNA, FI Grieg Multimedia AS, Østre Muralmenning 1B, 5012 BERGEN, 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Max-Born-Strasse 4, HAMBURG, DE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 34 Tobakk i rå eller bearbeidet form; sigaretter; sigarer; tobakksprodukter; tobakkserstatninger, ikke for medisinsk eller helbredende formål; fyrstikker og artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Spill og leketøy. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Max-Born-Strasse 4, HAMBURG, DE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 34 Tobakk i rå eller bearbeidet form; sigaretter; sigarer; tobakksprodukter; tobakkserstatninger, ikke for medisinsk eller helbredende formål; fyrstikker og artikler for røkere. 19

20 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TORINI Kåre Antonio Sagmyr, Blakstad, 4820 FROLAND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 15 Musikkinstrumenter herunder trekkspill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FREECODE FreeCode AS, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 9 Dataprogrammer. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 41 Utdannelsesvirksomhet, Opplæringsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester, forskning og utvikling, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COCA-COLA ZERO The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 32 Kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, preparater til fremstilling av drikker. Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk, melkeprodukter og meieriprodukter; smør, kryddersmør; spiselige oljer og fett; ferdigretter for så vidt de omfattes av denne klasse; supper. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik; krydderier; is; ferdigretter for så vidt de omfattes av denne klasse; vaffelrøre; pannekakerøre; kakerøre; stekeklare deiger; dressinger; sauser. 20

21 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NÅ Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk, melkeprodukter og meieriprodukter; smør, kryddersmør; spiselige oljer og fett; ferdigretter for så vidt de omfattes av denne klasse; supper. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik; krydderier; is; ferdigretter for så vidt de omfattes av denne klasse; vaffelrøre; pannekakerøre; kakerøre; stekeklare deiger; dressinger; sauser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALCATEL IP TOUCH Alcatel, 54, rue La Boétie, PARIS, FR JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 9 Telefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARENGINE Voca AS, Svarttjønnveien 16, 4615 KRISTIANSAND S, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 TRONDHEIM, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser 35 Annonse- og reklamevirksomhet 39 Transportvirksomhet 41 Utdannelsesvirksomhet 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester 21

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer