nr 20/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 20/10-2010.05.18 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 20/ NO årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Etterlysning... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Merkeordningen beskyttede betegnelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 Etterlysning /10 Etterlysning På bakgrunn av begjæring om slettelse fra ABC-Patent, etter varemerkeloven 26, bes innehaver av internasjonal registreringsnummer , det kombinerte merket DK DIGITAL, DKdigital GmbH, Tenterweg 126, Ratingen, Tyskland, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder. 3

4 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HOGAREÑAS HOGAREÑAS Bagley Argentina SA, Avda Marcelino Bernardini 2434 ARROYITO, PROVINCE OF CORDOBA, AR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SoftwarePartner (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: To hender som gir et håndtrykk med skriften SoftwarePartner under (591) Merket er i farger: Ja SOFTWAREPARTNER, Stibolts gate 23, 3044 DRAMMEN, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ProCoNet ProCoNet ProCoNet AS, Postboks 22, 1375 BILLINGSTAD, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder portal og elektronisk henvisningstjeneste på et globalt og internt datanettverk, navigator for orientering mot databaser og websider, kommunikasjon ved dataterminaler, konsultasjoner, informasjons-og rådgivningstjenester knyttet til det forannevnte. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TINE Yoghurt XXL TINE Yoghurt XXL Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter; yoghurt, fløte, smør, ost, rømme, creme fraiche, milk shake, melkebaserte drikker, drikkeyoghurt, yoghurtbaserte drikker; ferdigretter og måltidserstatninger hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Kaffe, iskaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; kornblandinger, mysli; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdigretter og måltidserstatninger hovedsakelig laget av varer i denne klasse. Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/443,744 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARCHER FARMS ARCHER FARMS Target Brands Inc, 1000 Nicollet Mall, TPS-3165, MN MINNEAPOLIS, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:29 Klasse:30 Bearbeidede grønnsaker; tørkede grønnsaker; nøttebaserte matstenger; tørket kjøtt; bearbeidede spiselige frø; ost; smør; pølser; bacon; frosset kjøtt; frosset fjærkre; frosset svinekjøtt; frossen sjømat (ikke levende); grønnsakssalat; suppeblandinger; buljonger; frosne og forhåndspakkede middagsretter bestående hovedsakelig av kjøtt, pasta, grønnsaker og/eller ris; frosne og ferdigpakkede grønnsaksbaserte matretter; matolje; chili; hermetiske grønnsaker; ferdigpakkede grønnsaker; yoghurt; bearbeidede nøtter og/eller rosiner; melk; egg; bearbeidet kjøtt for forretningsmat; fjærkre; kjøtt; sjømat; fisk generelt for bruk som næringsmiddel; peanøttsmør; pikkels; bearbeidede oliven; hermetiske grønnsaker i biter; frosne grønnsaker; supper; smult; vegetabilske oljer; olivenolje; bearbeidede bønner; kulturmelkeprodukter i form av cottage cheese; rømme; dip til snacks; bearbeidede nøtter; grønne salater i pose; maraschinokirsebær; bearbeidede kokosnøtter; potetgull; jordbærtoppinger. Tortilla chips; popcorn; sesamstenger; snacksblandinger bestående hovedsakelig av kjeks, saltkringler, kandiserte nøtter og/eller poppet popcorn; peppermyntesukkertøy; sjokoladetrukne nøtter, saltkringler, kirsebær, kaffebønner, rosiner, grahamkjeks; karameller; sjokoladetrøffel; konfekt; kornbasert snacks; granola-frokostblandinger; havregryn; tortillalefser; bagels; boller; croissanter; scones; rundstykker; kanelsnurrer; bakverk; muffins; kaker; paier; terter; frosne desserter og konfekter; ostekake; brownies; smørbrød; puddinger; honning; sennep; grillsaus; marinader; relisher; krydderblandinger og krydderier; bakepulver; natron; salt; krydder; sukkerbaserte smakstilsetninger; frosne og forhåndspakkede middagsretter bestående hovedsakelig av pasta og ris; ris- og pastasalat; iskrem, frossen yoghurt; pasta; pastasaus; salsa, frokostblandinger, brød, rundstykker; hermetisk spagettisaus med pasta; salatdressinger; krutonger; eddik; bearbeidede urter; ris; sauser; pannekakeblandinger; pannekake- og bordsirup; bakeblandinger; sukker; mel; bakte desserter; kremmerhuskjeks til iskrem; sjokoladetoppinger og sukkerbaserte toppinger; pizza; iskrem; marshmallows; kjeks; kjeksvarer; smørbrødkjeks; kjøttsjy; pasta; spagettisauser; te; kakao; kaffe; kaffebaserte drikker inneholdende melk; maischips; snacks av puffet mais med ostesmak; saltkringler; sukkertøy; snacksblandinger bestående hovedsakelig av kjeks, saltkringler og/eller nøtter. Klasse:31 Rå og ubearbeidede nøtter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: PAIN IN PRACTICE logo (591) Merket er i farger: Nei Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:41 Utdanningstjenester for medisinske fagpersoner i området for smerte og angst. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAP (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:41 Medisinske utdannelsestjenester. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALLIANCE BOOTS ALLIANCE BOOTS The Boots Company Plc, NG23AA NOTTINGHAM, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Midler til toalettbruk; såper; parfymevarer; kosmetikk; hårvann; tannpussemidler; deodoranter for personlig bruk; hygieniske preparater for toalettbruk. Klasse:5 Næringsmidler for spebarn; plaster og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler. Klasse:8 Barberhøvler; barberblader; neglklippere; fotpleiebestikk. Klasse:10 Medisinske apparater, instrumenter og artikler; støtte- og kompresjonsstrømper. Klasse:11 Varmeflasker. Klasse:25 Klær og fottøy; innleggssåler; ullundertøy og varmeplagg. Klasse:28 Gymnastikk- og sportsartikler. Klasse:30 Vegetabilsk næringsmidler; kosttilskudd; kaffe, te, kaffeerstatning. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakking og lagring av varer. Klasse:42 Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling knyttet dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen M 3M 3M Co, 3M Center 2501 Hudson Road, MN55144 SAINT PAUL, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; filtreringsanordninger, nemlig filtre, filterinnsatser, filtermedia og filterhus for fjerning av urenheter fra væsker og andre filtrerbare substanser; maskindeler, nemlig luftfiltre, internmaskiner, eksos- og motorfiltre for støvsugere og luftfiltre for mekaniske formål. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; fluidfiltrerende innsatsenheter for generelle husholdingsformål og industrielle formål, herunder bruk i industrielle, farmasøytiske og matvare- og drikkeindustrien; filtreringsanordninger, nemlig filtre, filterinnsatser, filtermedia, filterhus, membraner, filterplater og deler dertil for veskefiltrering for husholdnings- og kommersielle formål, herunder isfremstillingsutstyr for bruk i matvare- og drikkeindustrien, samt i rensing av væsker og gasser og for separering av biomolekyler i biofarmasøytisk produksjon; anordninger til mykgjøring av vann; kondisjonerings- og utluftningsanordninger, herunder akvariumsfilterapparatur; reversert osmose vannrensingssystem og strømningsbegrensere for reversert osmose vannrensingssystemer; fibrøse filtreringsmedia for generelle husholdningsformål og for industriell bruk i forbindelse med rensing av luft og væsker; ikke-elektriske vannrensingsanordninger; beholdere (tomme vannrensingsmugger) til vannrensingsanordninger; varmtvannstanker; luftfiltermateriale og luftfiltre for industrielle formål og husholdningsformål anvendt i ildsteder, klimaanlegg, luftrensere for rom, hjem og bygnings HVAC-luftventilerings- og renseutstyr; luftrensingsanordninger og luftpurifiseringsanordninger, luftfuktere og lufttørrere for bil-og andre motorkjøretøysførerhus, samt andre husholdnings- industrielle og kommersielle formål og installasjoner. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIT NÆRINGSforeningen i TRONDHEIM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Alliance Boots (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Næringsforeningen i Trondheim, Postboks 778 Sentrum, 7408 TRONDHEIM, NO Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; rådgivning for foreningens medlemmer; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; markedsundersøkelser; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; forvaltning av eiendommer, fonds og legater. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; instruksjons-, kurs og konferansevirksomhet; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, symposium og seminarer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei The Boots Company Plc, NG23AA NOTTINGHAM, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Midler til toalettbruk; såper; parfymevarer; kosmetikk; hårvann; tannpussemidler; deodoranter for personlig bruk; hygieniske preparater for toalettbruk. Klasse:5 Næringsmidler for spebarn; plaster og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler. Klasse:8 Barberhøvler; barberblader; neglklippere; fotpleiebestikk. Klasse:10 Medisinske apparater, instrumenter og artikler; støtte- og kompresjonsstrømper. Klasse:11 Varmeflasker. Klasse:25 Klær og fottøy; innleggssåler; ullundertøy og varmeplagg. Klasse:28 Gymnastikk- og sportsartikler. Klasse:30 Vegetabilsk næringsmidler; kosttilskudd; kaffe, te, kaffeerstatning. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakking og lagring av varer. Klasse:42 Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling knyttet dertil. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SLEEK MYSTIQUE SLEEK MYSTIQUE Unilever Plc, Port Sunlight, CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Såper; parfyme, essensielle oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårlosjoner, hårbølgingspreparater, shampoer, kondisjoneringsmidler, hårspray, hårpulver, hår behandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og dusjpreparater, ikke-medisinerte toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALBERGER ALBERGER Cargill Inc, McGinty Road West, MN WAYZATA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Greentrans Corp, 11 FL., NO. 2, TUN HWA S. RD., SEC. 2 TAIPEI, TW Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:9 Sykkelhjelmer. Klasse:11 Sykkellykter, reflektorer til sykler for montering på eiker. Klasse:12 Sykler, sammenleggbare sykler, elektriske sykler og elektriske sammenleggbare sykler, deler og tilbehør til forannevnte varer, nemlig sykkelkurver, sykkelbjeller, bremser og bremsespaker, bagasjebrett, kjedeskjermer, kjeder, pedalarmer, girskiftere, gafler, rammer, koblinger til forgafler, gir, styrehåndtak, styrestammer, sykkelstyrer, styrerørslagere (headsets), nav, støtter, skjermer, pedaler, sykkelpumper, felger, saltasker, setetrekk, seter, setepinner, sadelrør, eiker, dekk, tåremmer og tåfester, stenger og rør, holdere til vannflasker, hjul; støtdempersystemer for sykler; motorer for sykler; mopeder; motoriserte scootere; motorsykler og deler dertil. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jørn Hilme-stemnet Jørn Hilme-stemnet VALDRES FOLKEMUSIKKLAG, Tyinvegen 27, 2900 FAGERNES, NO Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (Arrangering av musikkog dansefestival) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COVIZ WELLS COVIZ WELLS Dynamic Graphics Inc, 1015 Atlantic Avenue, CA94501 ALAMEDA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Interaktiv programvare som tillater 2D, 3D og 4D modellaging og animasjon av undergrunns borehull. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AIESEC (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Aiesec Norge, Sandakerveien 114B, 0484 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Bridgestone Corp, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, TOKYO, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:12 Biler samt deler og tilbehør herfor; dekk for personbiler; dekk for lastebiler; dekk for busser; dekk for racerbiler; dekk for biler; banepålagte dekk for personbiler; banepålagte dekk for lastebiler; banepålagte dekk for busser; banepålagte dekk for racerbiler; banepålagte dekk for biler; dekkslanger for personbiler; dekkslanger for lastebiler; dekkslanger for busser; dekkslanger for racerbiler; dekkslanger for biler; hjul for personbiler; hjul for lastebiler; hjul for busser; hjul for racerbiler; hjul for biler; gummimateriale for banepålegging av dekk for forannevnte kjøretøyer; tohjulede motorkjøretøyer samt deler og tilbehør herfor; dekk for tohjulede motorkjøretøyer; dekkslanger for tohjulede motorkjøretøyer; hjul for tohjulede motorkjøretøyer; sykler samt deler og tilbehør herfor; dekk for sykler; dekkslanger for sykler; hjul for sykler; gummimateriale for banepålegging av dekk for tohjulede motorkjøretøyer eller sykler; dekk og dekkslanger for luftfartøyer; gummimateriale for banepålegging av dekk for luftfartøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger eller dekk; felger og kapsler for kjøretøyhjul; dekkslanger for kjøretøyhjul; støtdempere for landkjøretøyer; pneumatiske støtdempere [luftfjæring for landkjøretøyer]; akselkoplinger eller konnektorer for landkjøretøyer; fendere for båter; seteputer for kjøretøyer; dekkbaner for kjøretøyer [traktortype]; hydrauliske slanger, ikke av metall, for bruk i kjøretøyer; opphengskomponenter for kjøretøyer; luftfjæringer; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SAMSUNG MONTE SAMSUNG MONTE Samsung Electronics Co Ltd, 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KR Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:9 Mobiltelefoner; hodesett for mobiltelefoner; elektriske batteriladere; elektriske oppladbare batterier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIVA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Norsk institut for vannforskning (NIVA), Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, NO Melkeveien Designkontor AS, Christian Krohgsgate 34, 0186 OSLO, NO Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse:42 Forskning. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SENIOR SHOP (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bulkedoktoren (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja BULKEDOKTOREN AS, Heiamyra 6a, 4033 STAVANGER, NO Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Senior Shop Europé AB, Engelska Gången 14, HELSINGBORG, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:35 Kundeinformasjon ved salg av konfeksjon; markedsføring av konfeksjon; bistand ved markedsføring i forbindelse med franchising; bistand ved forretningsledelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Prikken over i'et (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Pernod Ricard Denmark A/S, Kanonbådsvej 8, 1437 KØBENHAVN, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:33 Alkoholholdige drikkevarer (unntatt øl). 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lefdal.no Lefdal.no Elkjøp Nordic AS, Postboks 153, 1471 LØRENSKOG, NO Kvale Advokatfirma DA, Postboks 1752 Vika, 0122 OSLO, NO Klasse:7 Elektriske rengjøringsmasker og -apparater, og elektromagnetiske apparater for kjøkkenet; elektriske kjøkkenmaskiner (ikke opptatt i andre klasser), oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, skjæremaskiner, elektriske eltemaskiner for husholdningsformål, elektriske fruktpresser for husholdningsbruk, kaffekverner (ikke hånddrevne), sentralstøvsugere, støvsugere, støvsugerslanger, apparater for tepperens, slipemaskiner for knivblad, strikkemaskiner, strykemaskiner, symaskiner, elektriske boksåpnere, apparater for fremstilling av kullsyreholdige drikker; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper; elektriske klippemaskiner for hår, elektriske klippemaskiner for skjegg, elektriske negleklippere, elektriske neglefiler; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, og fotografiske og optiske apparater, og instrumenter til veiing og måling, og regnemaskiner og databehandlingsutstyr og datamaskiner; magnetiske og optiske databærere, databehandlingsutstyr, datamaskinprogrammer, datamaskiner, skrivere, radioapparater, CD-rom spillere, mus, musematter, tastatur, diskettstasjoner, modemer, underholdningsapparater alene for bruk sammen med fjernsynsmottakere, spilleapparater for bruk med fjernsyn eller datamaskin, båndopptakere, mikrofoner, CDspillere, DVD-spiller, fjernsynsapparater, forsterkere, høytalere, høretelefoner, platespillere, bilradioer, videospillere og - opptakere, videokameraer, mikrofoner, telefakssystemer, fotografiapparater, telefoner, trådløse telefoner, bildetelefoner, håndfrisett for telefoner, lommeoversetter ( elektronisk), elektriske kontakter og ledninger; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære forhold; lamper, panelovner, kjøleskap, frysere, elektrisk tørkeanordning for tøy, elektriske redskaper for koking og steking, elektrisk juletrebelysning, utegrill, yoghurtmaskin, kaffemaskiner; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:14 Klokker, ur, vekkerklokker og andre kronometriske instrumenter. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper; manuelt drevne små apparater for hakking, maling og pressing, elektriske tannbørster, elektriske kammer; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; tjenester knyttet til reparasjonsvirksomhet. 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen foran nevnte varer; bærebager for alle foran nevnte varer; bærebager for leker til å sitte og kjøre på; bærebager for scootere; bærebager for hjulbrett; bager spesielt tilpasset for sportsutstyr, sportsbager; bærebager for leker, bærebager for sportsvarer; bærebager for lekekjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen buddy (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Razor USA LLC, A Carmenita Road, CA90703 CERRITOS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; kjøretøyer i form av scootere; elektrisk drevne scootere; motorscootere; motoriserte eller ikkemotoriserte scootere for persontransport; elektrisk drevne kjøretøyer; motoriserte og ikke-motoriserte kjøretøyer, trehjulssykler, sykler, scootere; motorsykler og mopeder; pedalscootere; go-karts; firehjulssykler; landkjøretøyer; trehjulssykler; scootere; terrengsykkel, terrengmotorsykkel; motorsykler; bobiler; hjul, deler og utstyr for alle foran nevnte varer Klasse:28 Leker, spill og leketøy; sportsartikler, sportsprodukter; sportsutstyr, jojoer, beskyttelsesinnretninger, -anordninger og - utstyr; rekreasjonsapparater; kengurustylter, hoppestokker; deler og utstyr for alle foran nevnte varer; ramper og renner for sykler, skateboards, scootere, hjulbrett, buede brett (cambering board), fingerbrett, lekekjøretøyer, leker til å sitte på; lekekjøretøyer til å sitte på og kjøre med; lekescootere, radiostyrte biler; lekekjøretøyer; skøyter, rulleskøyter, lekesykler, lekescootere, fingerbrett, leker til å sitte på; leker til å sitte på og kjøre med, radiostyrte kort, radiostyrte biler; radiostyrte kjøretøyer, rullesko, hjuldrevne befordringsmidler, rekreasjonsapparater i form av buede brett i form av et dekk med små hjul på en svingbar enhet som man gynger på for å bringe en fremover, skateboards, buede brett (cambering boards), hjulbrett, scootere, lekemotorsykler, trehjulede scootere; deler og utstyr for alle foran nevnte varer; hjul for alle (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Elbil Norge AS, Spireaveien 6, 0580 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:12 Elektriske kjøretøyer og deres deler og tilbehør. Klasse:25 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:42 Klær, fottøy og hodeplagg. Detalj- og engroshandelstjenester relatert til elektriske kjøretøyer og deres deler og tilbehø samt til klær, fottøy og hodeplagg; informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. Vedlikehold og reparasjon av elektriske kjøretøyer og deres deler og tilbehør; informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. Transportvirksomhet med elektriske kjøretøyer; utleie og leasing av elektriske kjøretøyer og deres deler og tilbehør; informasjon og rådgivning vedrørende de forannevnte tjenester. Ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise) relatert til utvikling av elektriske kjøretøyer og deres deler og tilbehør; design av elektriske kjøretøyer og deres deler og tilbehør; teknisk kontroll og testing av elektriske kjøretøyer og deres deler og tilbehør; informasjon og rådgivning vedrørende de forannevnte tjenester. 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen kiss (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kiss Nail Products Inc, 57 Seaview Blvd., NY11050 PORT WASHINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Produkter til pleie av negler, nemlig, kunstige fingernegler, klebemidler for kunstige fingernegler, preparat for å fjerne klebemidler for kunstige fingernegler, preparat for å fjerne klebemidler på negler, fingerneglforsterker, fingernegiforsegler, fingerneglbeskytter, neglelakksett, sett bestående av kunstige akrylnegler og lim, sett bestående av smykker til å sette på neglene, lim, lakk samt manikyrpinne; produkter for å fremheve og utsmykke fingernegler, nemlig, negleoverføringbilder, negleglitter, neglecharms, neglesmykker, hengende neglesmykker, og andre trykksaker som kan bli påført negler til å forskjønne og dekorere neglene. Klasse:8 Manikyr og pedikyr redskaper; sandpapirfiler; neglefiler; negleklippere; neglegjennomhuller; negledrill og bor; neglbåndssaks, nebbtang og pinsett; fingerneglskulpturerings - og neglekunstpåføringsredskaper. Klasse:21 Utstyr til behandling av fingernegler, nemlig, børster og pensler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AMFLOW AMFLOW A & H Enterprises Inc, NE 116th Street, WA98034 KIRKLAND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:7 Trykkregulatorer for høytrykkssystemer; filtre for høytrykkssystemer. Klasse:9 Mekaniske, justerbare ventiler for måling av væske; ventilaktuatorer. 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen white (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen siteman (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei XXL Sport & Villmark AS, Postboks 353 Alnabru, 0614 OSLO, NO Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, NO Klasse:9 Beskyttelseshjelmer, hjelmer til bruk i sport, sportsbriller, elektriske batterier, fartsmålingsapparater, måleinstrumenter; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning. Klasse:11 Klasse:12 Klasse:25 Klasse:28 Lykter for sykler. Sykler, sykkelbjeller,sykkelbremser,sykkeldekk og -slanger,sykkeleker, sykkelfelger, sykkelgear,sykkelhjul, sykkelnav, sykkelkjeder, sykkelpumper, sykkeirammer, sykkelseter, sykkelskjermer, sykkelstyre, sykkelstøtter, overtrekk til sykkeseter, pedalarmer på sykler, slangeløse sykkeldekk, retningsvisere for sykler, sykkelvesker; kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land. Sykkelsko, bekledning for syklister, sykkelhansker; regntøy, klær, fottøy, hodeplagg. Gymnastikk- og sportsartikler, ikke tatt opp i andre klasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AÑO NUEVO AÑO NUEVO Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:33 Tequila. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Siteman AS, Øvre Torggate 6, 3050 MJØNDALEN, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:9 Databehandlingsutstyr, dataprogrammer; publiseringsverktøy til bruk på internett (programvare). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKREEN SKREEN Rune Skreen, Postboks 75, 7341 OPPDAL, NO Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; arbeidsformidling. Klasse:36 Finansiell virksomhet;aksjemeglingstjenester; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; utleie av kontorer; utleie av leiligheter; kapitalinvesteringer; fondsinvesteringer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; utleie av bygningsmaskiner, gravemaskiner, byggekraner, bulldosere. Klasse:39 Transportvirksomhet; utleie av biler, tilhengere, containere; utleie av lagerplass 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SKREEN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ProCoNet (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Rune Skreen, Postboks 75, 7341 OPPDAL, NO Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; arbeidsformidling. Klasse:36 Finansiell virksomhet;aksjemeglingstjenester; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; utleie av kontorer; utleie av leiligheter; kapitalinvesteringer; fondsinvesteringer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; utleie av bygningsmaskiner, gravemaskiner, byggekraner, bulldosere. Klasse:39 Transportvirksomhet; utleie av biler, tilhengere, containere; utleie av lagerplass (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei ProCoNet AS, Postboks 22, 1375 BILLINGSTAD, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder portal og henvisningstjeneste på et globalt og internt datanettverk, navigator for orientering mot databaser og websider, kommunikasjon ved dataterminaler, konsultasjoner, informasjons- og rådgivningstjenester knyttet til det forranevnte. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen dekk 1 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Jæren Dekk AS, Solavegen 464, 4354 VOLL, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, I luften eller I vannet; dekk og felger til kjøretøyer samt tilbehør til disse. Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer; omlegging, regummiering og vulkanisering av dekk. Klasse:39 Innpakning og lagring av varer; lagring av bilhjul og dekk (dekkhotell) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen dekk 1 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Jæren Dekk AS, Solavegen 464, 4354 VOLL, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, I luften eller I vannet; dekk og felger til kjøretøyer samt tilbehør til disse. Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer; omlegging, regummiering og vulkanisering av dekk. Klasse:39 Innpakning og lagring av varer; lagring av bilhjul og dekk (dekkhotell) (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Aveqia AB, Nordenflychtvägen 62, STOCKHOLM, SE Acadi Mark Norge AS, c/o Nitschke, Postboks 23, 1321 STABEKK, NO Klasse:21 Kjøkkenredskaper. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, underholdningsvirksomhet. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AVEQIA AVEQIA Aveqia AB, Nordenflychtvägen 62, STOCKHOLM, SE Acadi Mark Norge AS, c/o Nitschke, Postboks 23, 1321 STABEKK, NO Klasse:21 Kjøkkenredskaper. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, underholdningsvirksomhet. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HOYALUX ID WORKSTYLE HOYALUX ID WORKSTYLE Hoya Corp, 7-5, Naka-Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:9 Brillelinser; blanke brillelinser; briller; brilleinnfatninger; brilleetuier; solbriller; kontaktlinser; beholdere for kontaktlinser; skibriller, ikke inkludert noen andre typer briller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TURN ON TOMORROW TURN ON TOMORROW Samsung Electronics Co Ltd, 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KR Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, NO Klasse:7 Klasse:9 Klasse:11 Elektriske vaskemaskiner for klær; elektriske støvsugere for husholdningsbruk; elektriske mixere for husholdningsbruk; automatiske oppvaskmaskiner; støvsugerposer; robotstøvsugere; gressklippere; elektriske gressklippere; avfallskverner for mat; symaskiner for husholdningsbruk; luftkompressorer; automatiske vaskemaskiner for kjøretøy; likestrømsgeneratorer. Halv-ledere; USB-kort, datanettverkshuber, svitsjer og rutere; modem; smarttelefoner; mobiltelefoner; trådløse hodesett for mobiltelefoner, MP3 spillere og/eller telefoner; elektriske mobiltelefon batteriladere; datamaskin servere; digitalbokser, nemlig digitale media mottakere og dekodere, kabel- TV konvertere, Ethernet streaming media konvertere; harddiskstasjoner; optiske diskstasjoner; reisedatamaskiner; datamaskiner; skrivere for datamaskiner; monitorer for datamaskiner; PDA-er; fjernsynsmottakere; telefaxmaskiner; kassaapparater; elektriske batterier for bruk i mobiltelefoner; fiberoptiske kabler; elektriske flatjern; underholdningsapparater tilpasset kun for bruk med fjernsynsmottakere; videotelefoner; telefoner; videotapeopptakere; DVD spillere; MP3 spillere; bærbare multimedia spillere; høytalere for datamaskiner; CD-spillere; foto/filmkamera; videokamera; filmprojektorer; spill programvare (innregistrerte); datamus; data musmatter; videoopptakere; videospillere; hjemmekinoanlegg bestående av fjernsynsmottakere, DVD spillere, lavfrekvensforsterkere og høytalere. Vannrensere for husholdningsbruk; engangs steriliseringsposer for husholdningsbruk; kjøleskap, ikke-elektrisk; gasskomfyrer; bideer; gassovner; luftkondisjoneringsapparater; ventilatorer for husholdningsbruk, nemlig for luftkondisjoneringsapparater; gasslamper; luftvarmere for fartøy; luftkondisjoneringsanlegg for kjøretøy; luftfiltreringsinstallasjoner; luftrenseapparater og -apparater; ismaskiner og -apparater; elektriske vifter; elektriske kjøleskap; luftfuktere; hårtørkere; elektriske komfyrer; elektriske tørketromler; elektriske brødristere; elektrisk oppvarmede tepper; mikrobølge komfyrer; induksjonskomfyrer; bakerovner. 19

20 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INGENTING INGENTING Tor Jan Møller, Vevargata 8, 4306 SANDNES, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:9 CDer, DVDer og andre digitale lagringsmedier inneholdende musikk; grammofonplater; nedlastbar musikk; nedlastbare elektroniske publikasjoner; ringetoner. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:41 Artistopptredener og orkestervirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Michigan propellers (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COMFORT-U (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Bjørn Jarle AS, Hillevågsveien 101, 4016 STAVANGER, NO Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Michigan Wheel Corp, 1501 Buchanan Avenue SW, MI49507 GRAND RAPIDS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:12 Propeller (marine). 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 24/09-2009.06.08 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 38/11-2011.09.19 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 38/09-2009.09.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 38/09-2009.09.14 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 42/06-2006.10.16 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/09-2009.06.29 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 27/09-2009.06.29 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 27/09-2009.06.29 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24/11-2011.06.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 24/11-2011.06.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 24/11-2011.06.14 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 23/12-2012.06.04 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 12/11-2011.03.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/08-2008.08.11 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 33/08-2008.08.11 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 33/08-2008.08.11 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer