tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Internasjonale registreringer...» 44 Delvis overdragelse...» 100 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 101 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 115 Fornyelser...» 118 Slettelser...» 119 Innsigelser...» 120 INID-koder...» 121

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: NextGenTel AS, Postboks 376 Minde, 5826 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via optiske fibernettverk; overføring av data, beskjeder og bilder via datanettverk, optiske fibernettverk og telekommunikasjonsnettverk; konsulenttjenester vedrørende telekommunikasjon. KL. 42: Konsulenttjenester vedrørende internett, derunder vedlikehold og opprettelse av websider for andre; web hotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. (730) Innehaver: NextGenTel AS, Postboks 376 Minde, 5826 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via optiske fibernettverk; overføring av data, beskjeder og bilder via datanettverk, optiske fibernettverk og telekommunikasjonsnettverk; konsulenttjenester vedrørende telekommunikasjon. KL. 42: Konsulenttjenester vedrørende internett, derunder vedlikehold og opprettelse av websider for andre; web hotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: NextGenTel AS, Postboks 376 Minde, 5826 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via optiske fibernettverk; overføring av data, beskjeder og bilder via datanettverk, optiske fibernettverk og telekommunikasjonsnettverk; konsulenttjenester vedrørende telekommunikasjon. KL. 42: Konsulenttjenester vedrørende internett, derunder vedlikehold og opprettelse av websider for andre; web hotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. (730) Innehaver: NextGenTel AS, Postboks 376 Minde, 5826 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via optiske fibernettverk; overføring av data, beskjeder og bilder via datanettverk, optiske fibernettverk og telekommunikasjonsnettverk; konsulenttjenester vedrørende telekommunikasjon. KL. 42: Konsulenttjenester vedrørende internett, derunder vedlikehold og opprettelse av websider for andre; web hotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EDGESTONE CAPITAL PARTNERS (730) Innehaver: Edgestone Capital Partners Inc, 130 King Street West, Toronto, ON M5X 1J9, CA (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Publikasjoner, nemlig nyhetsbrev, pamfletter, rapporter, magasiner, brosjyrer; dataprogramvarepublikasjoner; operasjons- og opplæringsmanualer; presentasjonsmateriale; seminarmateriale. KL. 35: Salg av verdipapirer. KL. 36: Investeringstjenester og finansielle tjenester; investering innenfor områdene privatkapital, risikokapital, gjeld bestående av kortfristede, høyforrentede selskapsobligasjonslån, hedge fond, fast eiendomsfond, sikre gjeldsobligasjoner, råvarefond, spesialiserte fond og andre typer fond; rådgivningstjenester i forbindelse med finans og investering; finansielle administrasjonstjenester og finansiell konsultasjon; børshandlertjenester, investeringshandlertjenester og banktjenester; tjenester i forbindelse med kapitalinnskudd, samt rådgivning og administrasjon i den forbindelse; kjøp og holding av verdipapirer; rådgivning og assistanse i forbindelse med oppkjøp; fusjoner og selskapsaktiviteter; finansielle analyser og konsultasjoner; finansielle prognoser; finansinformasjon og investeringsinformasjon tilveiebrakt ved elektroniske hjelpemidler; finansielle tjenester og rådgivningstjenester, finansielle analyser og finansielle datatjenester; konsultasjon i forbindelse med fondsinvesteringer; fondshandel i forbindelse med investeringer; administrasjon av investeringer og formue; investering av fond for andre; administrasjonstjenester i forbindelse med gjensidige fondsporteføljer; administrasjonstjenester i forbindelse med verdipapirporteføljer; investeringstjenester i forbindelse med fond; administrasjonstjenester i forbindelse med penger; banktjenester; finansiell leasing. KL. 41: Utdanningstjenester og informasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MIDTOWN MADNESS (730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på datamaskiner og videospillmaskiner. KL. 41: Tilveiebringe online tidsskrift/magasin og hjemmeside inneholdende informasjon innen feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning; tilveiebringe informasjon online relatert til dataspill og dataforbedringer for spill; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av et online dataspill. CA, , 1,127,890 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MARICAL (730) Innehaver: MariCal Inc, 400 Commercial Street, Portland, ME 04101, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: K&N Engineering, Inc, Riverside, CA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); adaptere for tilpasning av luftrensere til forgassere; forgasserplenumskammere; lagdelte hastighetsforgassere; forgasser omkalibreringsutstyr bestående av luftfiltre, dyser, nåler, klemmer, skiver, fjærer, skruer og bor; drivstoffilter. KL. 11: Luftfiltrerings-utstyr for stasjonære motorer; luftrenseranordninger, luftfilteranordninger for for-rensing, anordninger av pusteventiler for luftrensing; erstatningsdeler for luftfilter; luftrensere og utstyr for tilpasning av ventilasjonsrør til ventillokk bestående av ventilasjonsrør, skruer, muttere og pakninger; reservedeler for luftrenseranordninger; luftrenser/ flammefelleanordninger. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og tilbehør for befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; T-koblinger for drivstoffledninger; bremsesko og skivebremseklosser; sykkelstyrer; sykkelstyrestagdempere; sykkelstyrehåndtak; endeknotter for sykkelstyrer. KL. 5: Nærende og mineralske tilsetningsstoffer for fremming av fiskevekst. KL. 42: Teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende aquakultur; teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende oppdrett og dyrking av fisk; teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende produksjon av fisk med spesielle egenskaper; teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende perledannelse; teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende kaviar og/eller rognproduksjon; teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende skjell med mykt skall og krepsedyrproduksjon; teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende fiskeproduksjon med toksiner, kontaminanter og/eller parasitter fjernet; teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende tilveiebringelse av instruksjoner og forskrifter vedrørende produksjon av fiskeprodukter; tekniske konsultasjonstjenester vedrørende aquakultur; tekniske konsultasjoner vedrørende oppdrett og dyrking av fisk; tekniske konsultasjoner vedrørende produksjon av fisk med spesielle egenskaper; tekniske konsultasjoner vedrørende perledannelse; tekniske konsultasjoner vedrørende kaviar- og rognproduksjon; tekniske konsultasjoner vedrørende skjell med mykt skall og krepsedyrproduksjon; tekniske konsultasjoner vedrørende fiskeproduksjon med gift, kontaminanter og/eller parasitter fjernet; tekniske konsultasjoner vedrørende tilveiebringelse av instruksjoner og forskrifter for produksjon av fiskeprodukter. US, , 76/411,713 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka , JP KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; kjemikalier, katalysatorer, ubearbeidete plaststoffer, sinkoksid whisker-krystaller. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; tonere, tonere for kopieringsapparater og -maskiner, tonere for telefaksapparater og -maskiner. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; vanlige metaller og deres legeringer; bygningsmaterialer av metall, kabelganger for ledninger og ledningsnett, metalliske kummer, dører av metall, porter av metall, fjernstyrte garasjeporter, stålplater, stålpaneler for kontorgulv, metall-sveisetråd. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; maskiner og verktøymaskiner, sveisemaskiner, industriroboter, maskiner for innsetting av elektroniske komponenter, tørretsingmaskineri, mikro-elektriskutladningsmaskiner, produksjonsmaskiner med systemer for optiske plater, verktøymaskiner for trykte kretser, maskiner for montering av deler, loddemaskiner, skrutrekkermaskiner, elektriske maskinverktøy; motorer, elektriske motorer, elektriske generatorer; heiser; vaske- og tørkemaskiner, elektriske vaskemaskiner for klær, elektriske tørkemaskiner for klær, elektriske oppvaskmaskiner; kompressorer (ikke-kirurgiske); pumper, elektriske pumper; mikse-, skjære- og hakkemaskiner, blandemaskiner, elektriske saftpresser, elektriske kjøkkenmiksere, elektriske kjøttkverner, elektriske boksåpnere, elektriske knivslipere, elektriske kaffekverner, elektriske isknusere, elektriske avfallskverner; hageredskaper, elektriske gressklippere, hagesprøyteredskaper for desinfiseringsmidler og insektmidler; elektriske rengjøringsapparater; elektriske støvsugere, elektriske bonemaskiner; sveisemaskiner; maskiner for skjæring av metall med lysbue, gass eller plasma, elektriske blender, -håndmiksere, - makuleringmaskiner, elektriske hullmaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver; -høvler og -maskiner; barbermaskiner, håndverktøy og -redskaper, elektriske barbermaskiner, elektriske hårklippemaskiner, elektriske hårfjerningsmaskiner, elektriske skjeggtrimmere, elektriske hårtrimmere; elektriske håndverktøy og -redskaper, elektriske neglpoleringsapparater. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; salgsautomater; brannslukningsapparater; batterier, tørrelementer, oppladbare batterier, batteriladere, akkumulatorbatterier, solceller, brenselceller; karbonstaver (sveiseelektroder) for bruk i elektrisk sveising; apparater for ledningsinstallasjon, kontakter (elektriske), elektriske kabler, elektriske kabelrør, gulvkanaler særlig for føring av elektriske kabler, reaktansspoler (for utladningslamper), ledningsføringer for bruk under gulvtepper, dimmebrytere, strømbrytere, magnetiske vernebrytere og startbrytere, kretsbeskyttere, bryterutstyr, elektriske fordelingsbokser, apparatbrytere, stikkontakter, støpsler, elektriske tidsbrytere, andre anordninger for ledningsinstallasjon; signaleringsapparater og -instrumenter, dørtelefoner med video, interne kommunikasjonssystemer, elektriske dørklokker med klokkespill, summere, brannalarmer, gasslekkasjealarmer, tyverialarmer, bærbare nødssummere; akustiske apparater og innretninger, lydbehandlings- og gjengivelses-innretninger og apparater, radioapparater, kassettbåndspillere/opptakere, radiokassettopptakere, bærbare kassettbåndspillere, kompaktplatespillere/ opptakere, minidiskspillere/opptakere, minidiskdekk, DVD-lydspillere/opptakere, sikre digitalspillere/ opptakere, sikre digitalkort, høyttalere, tunere, forsterkere, stereokomponentsystemer, platespillere, grafiske equalizers for overføring og gjengivelse av lyd, klokkeradioer, opptakere med integrerte kretser, digitale lydprosessorer, hodetelefoner, øretelefoner, mikrofoner, «syng-med»-kassettspillere/opptakere, kompaktplateprogramvare (innregistrert), elektriske megafoner, språklaboratorier, lydsystemer for biler, høyttaleranlegg, lydmiksere, rengjøringsapparater for lydutstyr, lydkabler, videokabler; audiovisuelle maskiner og apparater, fjernsynsmottakere, katodestrålerør-skjermer, katodestrålerør, kamerarør, plasmafjernsynsmottakere, plasmaskjermer, fjernsynsmottakere med LCD (display med flytende krystaller), LCD-skjermer, fjernsynsmottakere kombinert med videobåndopptakere, fjernsynsmottakere kombinert med platespillere, antenner, tunere for satellittsending, tunere for fjernsyn, internett-terminaler, videofremvisere, 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr videokassettopptakere, videokameraer, videoskrivere, laserdiskspillere, video-kompaktplatespillere, videokompaktplate-programvare, DVD-videospillere/ opptakere, fargevideosystemer for fremvising på storskjerm, kabel-tv-systemer, harddiskstasjoner, videobildebehandlingsenheter, elektriske optiske displaytavler, elektriske flerbruksfremvisningssystemer, internvideoutstyrsystemer, DVD-programvare, fjernsynskameraer, bildemiksere, ikke-lineære redigeringssystemer, redigeringsstyreenheter, DVDforfattersystemer, skjermer med lysemitterende dioder, andre audiovisuelle maskiner; apparater og instrumenter for optiske plater, stasjoner for optiske plater, optiskplateopptakere, optisk-platespillere, optisk-plateskiftere, optisk-platekassetter, optisk-platestyresystemer; elektriske kommunikasjonsapparater, både trådløse og ikke trådløse, herunder telefoner, fakser og overvåkningssystemer og rutere; telefaks-sender/ mottakerenheter, sender/mottakerenheter, telefoner, mobiltelefoner, bæreetui for mobiltelefoner, telefonsvarere, automatiske hustelefonsentralsystemer, GPS (global posisjoneringsystem)-mottakere, radiotelefoner, skipsradar, personsøkermottakere, mobile kommunikasjonssystemer, flerkanalsradiosystemer, elektriske tavler for veiinformasjon, videosystemer for telekonferanser, hendige persontelefonsystemer, lokalnettsystemer, AV(audiovisuelle)-kodere/dekodere, bilnavigasjon (ruteveiledningssystemer) elektroniske systemer for innkreving av bompenger, antenner for GPS (global posisjoneringssystem); overvåkningsapparater og - instrumenter, elektriske døråpnere, kommunikasjons- og overvåkningssystemer for bygårder, innbruddsdetektorsystemer, automatiske systemer for overvåkning og styring av funksjoner innenfor bygninger, elektriske flerlags-sikkerhetsapparater; automatiske elektrisitets-regulerings-innretninger, herunder nødstrømsanlegg og -instrumenter, elektriske fordelingskort, reguleringsutstyr for trafikksignaler, bussposisjoneringssystem, ultralyddetektorer for kjøretøy, informasjons- og telekommunikasjonsnett for trafikkregulering, lysdempere, dagslysbrytere, vekselrettere, programmerbare styreenheter, transformatorer, celler (cubicles), hjemmesystemer for elproduksjon, effektkondensatorer; datamaskiner og periferiutstyr for datamaskiner, datamaskiner, tekstbehandlere, programvare (registrert) for datamaskiner, bildeskannere for personlige datamaskiner, skrivere, kort til PCer (personlige datamaskiner), tastaturer for datamaskiner, mus (tekstbehandlingsutstyr), CD-ROM (kompaktplate-leselager)-stasjoner, diskettstasjoner, kortlesere/skrivere, strekkodelesere, kontrollur, hendige dataterminaler, elektroniske kasseregistre, kasseterminalsystemer, inntastingsterminaler, PDAer (personlige digitale assistenter), DVD-RAM/ROM (DVD-direkteminne/ leselager)-stasjoner, CAD/CAM (datamaskinassisterte konstruksjons/datamaskinassisterte produksjons)- systemer, harddiskstasjoner, elektroniske kalkulatorer, programvare for datamaskiner, avbruddsfri strømforsyningskilde for datamaskiner/kommunikasjon/ kringkasting, annet periferiutstyr for datamaskiner; eksternlagermedia, videokassettbånd, rensebånd, D-VHSvideokassettbånd (videokassettbånd for datavideosystemer for hjemmebruk), kassettbånd for lydgjengivelse, disketter, optiske plater, minidisker, DVDer, integrert kretslagerkort; måleapparater og - instrumenter, termoluminescens-dosimetrisystemer, bærbare røntgendosimetre, elektroniske telleinnretninger, amperemetre, strømforbruksmålere, låsekretsmålere, strømlekkasjemålere, el-isoleringsmålere, termometre, prosessorer for målesystemer, strømreguleringsapparater av serietype, mikropresisjonsmålinger, fedmemålere, skritt-tellere, audio/video-analyseapparater, oscilloskoper, modulatorer, voltmetre, forvrengningsmålere, andre måleapparater; sensorer, fotosensorer, temperaturfølere, stillingsfølere, vinkelhastighetssensorer, rotasjonsfølere, vinkelsensorer, duggsensorer, andre sensorer/følere; elektriske komponenter, lysemitterende dioder, flytende krystaller, skjermmoduler med flytende krystaller, magnetroner, dioder, transistorer, termostater, integrerte kretser, storskalaintegrasjon-kretser (LSI-kretser), halvleder-lagerinnretninger, enbrikkemikroprosessorer, mikrofoninnsats av elektrisk kondensatortype, halvtonebildebehandlingsenheter, termoskrivehoder, magnetiske hoder, permanentmagneter, kontakter, reléer, fremviserkomponenter, halvleder-lasere, ladningskopletebildesensorer, (CCD), filmkondensatorer (film capacitor), myntgjenkjennelsesenheter, seddelgjenkjennelsesenheter, lesere/skrivere for magnetiske kort, spenningsstyrte oscillatorer, elektroniske syntetisator-moduler med fasereguleringssløyfe, komponenter for optisk overføring, trykte kretser, høyttalerkomponenter, strømforsyninger, vekselstrømsadaptere, konvergensmagneter, induktorer (spoler), kondensatorer for elektriske apparater, filtre for elektriske signaler, transformatorer, avbøyningsspoler, termistorer, varistorer, piezoelektriske keramiske komponenter, akustisk-optiske innretninger, motstandere, potentiometre, kodere, skriverenheter, integrerte hybridkretser, bryterkomponenter, varmeforseglete kretser, gjennomsiktige berøringspaneler for tilkobling til elektronisk utstyr, lysemitterende elementer for LCD skjermer og tastatur, magnetiske motstandselementer, termiske utkoplinger, andre elektroniske komponenter, andre elektriske redskaper for husholdningen, elektriske strykejern, elektriske krølltenger; lysbuesveiseapparater, sveiseelektroder, elektriske krøllspenner; elektriske krølltenger; elektriske insektdrepere, elektroniske trykte kretser; skrivere for sjekker. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; elektroniske blodtrykksmålere, laserapparater for medisinsk behandling, ultralydutstyr for diagnostisering, høreapparater, laserskalpeller, elektriske massasjeapparater, håndvibratorer for medisinsk bruk, lavfrekvens-muskelstimulatorer for medisinsk bruk, høyfrekvens-innretninger for medisinsk bruk, elektriske luftmatter for liggesår, elektriske inhalatorer for bruk i terapi, elektriske varmeputer, ladningskopletetannsensorsystemer, medisinske bendensitometre. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; installasjoner for belysning, glødelamper, startinnretninger for glødebrytere, lysstoffrør med skruefatning, lysstoffrør, halogenlamper, lommelykter, lysstofflanterner, andre lamper, lysstoffrørarmaturer, dynamobelysningssett for sykler, bakteriedrepende lamper, andre lysarmaturer; 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr installasjoner for matlaging, automatiske brødbakere for hjemmebruk, elektriske vannkokere, elektriske riskokere, gassdrevne riskokere, elektriske gryter for langsom koking, elektriske stekeapparater, stekeovner, brødristere, kaffemaskiner, elektriske komfyrer, elektriske termokasseroller, gasskomfyrer, kokeplater med induksjonsoppvarming, elektriske griller, mikrobølgeovner, gasskomfyrer med stekeovn, elektriske kasseroller, oppvaskkummer, andre komfyrer; installasjoner for kjøling og dypfrysing, kjøleskap, dypfrysere, dispensere for kaldt/varmt vann, frysedisker og kjøledisker, elektriske vannkjølere, elektriske ismaskiner; ventilasjonsapparater og -instrumenter, elektriske vifter, ventilasjonsvifter, elektriske luftrensere, avtrekkshetter for komfyrer, elektriske avfuktningsapparater, elektriske fuktningsapparater, elektriske blåsemaskiner for fjerning av forurenset luft/ tilførsel av frisk luft i tunneler eller lignende, elektriske luftgardiner for å hindre trekk fra åpne dører, luftbehandlingsapparater, takvifter, takventilatorer, elektrostatiske utskillere, deler og tilbehør for disse, alle inkludert i klasse 11, andre ventilasjonsapparater og - installasjoner; installasjoner for oppvarming, avkjøling og luftkondisjonering, klimaapparater, luftkjølere med vifte for luftkondisjonering, luftbehandlere med dampinnblåsning, ovner, elektriske romoppvarmingsapparater, elektriske tepper, elektriske gulvtepper, parafindrevne vifteovner, elektriske fotvarmere (kotatsu), gassdrevne trådløse varmeapparater, andre installasjoner for oppvarming/avkjøling og luftkondisjonering; installasjoner for sanitære formål, elektriske bideter, toaletter, selvvaskende toalettseter, bærbare toaletter, luftbehandlingssystemer for kloakk, vannrensere, forbrenningsovner (søppelforbrenningsovner), badstuer, badekar, badeinstallasjoner, elektriske dusjer for hjemmebruk; vannvarmere, gassdrevne gjennomstrømningsvarmtvannsberedere, andre vannvarmere; tørkeapparater, tørkeapparater for oppvask, elektriske hårtørrere, tørketromler, andre tørkeapparater; elektriske føningsbørster; vaskeservanter. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler, sykkeldekk og -slanger, automatisk styrte kjøretøy, sykler med elektrisk hjelpemotor. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; horologiske og andre kronometriske instrumenter, klokker og ur, elektriske ur. KL. 15: Musikkinstrumenter; elektroniske orgler, elektroniske pianoer, klaviaturer, syntetisatorer, trommeslagverk for bruk sammen med instrumenter, sekvenseringsapparater for bruk sammen med instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer, kontorrekvisita, elektriske stiftemaskiner, batteridrevne brevåpnere, elektriske blyantspissere, elektroniske skrivemaskiner, skrivebåndkassetter for elektroniske skrivemaskiner, termisk papir. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); plastmateriale i form av ark, staver eller folier, plastmaterialer (halvfabrikata), vannrør foret med PVC (polyvinylklorid); halvfabrikata av plast for bruk som materiale; elektriske isoleringsmaterialer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); bygningsmaterialer (ikke av metall), dører (ikke av metall), takrenner, takpaneler, foldedører, gulvbelegg av tre, lydisoleringsplater, takstein, ferdighus, laminater, kledning, trapper [stiger] (ikkemetalliske), lydisoleringsmaterialer; fasadekledning av høyfast polymer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; møbler, stativer for mikrobølgeovner, TV (fjernsyn)-stativer, lydsystemstativer, klesskap, postkasser, kjøkkenbenker, kabinetter for gasskomfyrer, kjøkkenskap, veggskap. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); husholdningsredskaper, børster, elektriske tannbørster, elektriske buksepresser; ikke-elektriske blender, - håndmiksere, -kjøkkenkverner, kjøkkenavfallskverner. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; sportsartikler, elektriske fiskedupper, innretninger for å binde fiskesnører til fiskekroker, elektroniske golftreningsmaskiner, elektriske applikatorer for skismøring, stasjonære treningssykler og tredemøller. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandel med elektriske apparater og instrumenter, annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; detaljtjenester for elektriske og elektroniske maskiner og apparater (oppstilling, for andre, av et utvalg av varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene i en elektrisk detaljbutikk), opplysninger vedrørende varesalg, forretningsinformasjon, kommersielle informasjonsbyråer, utleie av fotokopieringsmaskiner. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansiell virksomhet, utstedelse av kredittkort. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og reparasjon av elektriske apparater, reparasjon av radiomottakere og fjernsynsmottakere, reparasjon og vedlikehold av elektriske kommunikasjonsapparater og -instrumenter, reparasjon og vedlikehold av elektriske 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr husholdningsapparater, reparasjon og vedlikehold av elektriske belysningsapparater, reparasjon og vedlikehold av apparater for strømfordeling og -regulering, reparasjon og vedlikehold av elektriske motorer, reparasjon og vedlikehold av måle- og/eller prøvemaskiner og - instrumenter, reparasjon og vedlikehold av medisinske apparater og instrumenter, reparasjon og vedlikehold av metallbearbeidingsmaskiner og -verktøy, reparasjon og vedlikehold av kokeapparater, reparasjon og vedlikehold av salgsautomater, reparasjon og vedlikehold av vannrensingsapparater, reparasjon og vedlikehold av musikkinstrumenter, reparasjon og vedlikehold av klokker og ur, reparasjon og vedlikehold av gassdrevne vannvarmere til husholdningsbruk, reparasjon og vedlikehold av badutstyr, reparasjon av toalettskålenheter med vannspyling, installasjon/vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare, reparasjon og vedlikehold av luftkondisjoneringsapparater, installasjon/vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og -utstyr, installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskineri, reparasjon av kjøretøy, reparasjon og vedlikehold av elektriske kommunikasjonsapparater og -instrumenter, reparasjon og vedlikehold av datamaskiner, reparasjon og vedlikehold av elektroniske skrivere, reparasjon av telefoner, elektriske verk, utrustning for telekommunikasjon. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonsvirksomhet, kommunikasjon via internett, elektroniske posttjenester. KL. 40: Bearbeiding av materialer; pressing av optiske plater. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdning, opplysninger om underholdning, frembringelse av optiske plater, produksjon av videobånd for utdanning, kultur, sport. KL. 42: Juridiske tjenester, vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; dataprogrammeringstjenester, programvaredesign, dataprogrammering, vedlikehold av programvare, programvaredesign, ingeniørvitenskap, utprøving og forskning forbundet med elektriske maskiner, apparater og instrumenter, utleie av datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norges Mosjons- og Bedriftsidrettsforbund, Sognsvn 75 L, 0855 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 41: Sportslige og kulturelle arrangementer. 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AEGIS (730) Innehaver: CR Bard Inc, 730 Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, US (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Medisinske innretninger, nemlig urinkatetre, poser til måling og bortledning av urin, instrumenter til bruk ved innføring av katetre, deler og tilbehør til forannevnte varer. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Stabburet AS, Postboks 711, 1411 Kolbotn, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; catering, kaféer, kafeteriaer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, serveringstjenester, snackbarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CARAVAN (730) Innehaver: NV Sumatra Tobacco Trading Co, Pematang Siantar, Sumatera Utara, ID KL. 34: Sigaretter, kreteksigaretter, tobakk, artikler for røkere, sigarer, sigarettfiltre, sigarettpapir, lightere, fyrstikker. 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AUTOLANGUES (730) Innehaver: Studieforbundet Folkeuniversitetet v/ generalsekretær, Christian Kroghs gt. 34, 0186 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Valdres Møbler AS, Bygdingveien 110, 2900 Fagernes, NO KL. 20: Møbler, innredninger laget av treverk, kork, rør, rotting, kurvfletting, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. SALTSTRAUMEN BRYGGE (730) Innehaver: Saltstraumen Båthavn AS, c/o Big Hand Entertainment, Bodøterminalen, 8012 Bodø, NO KL. 37: Byggevirksomhet, bygging av hus (ferieboliger). KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering, turistgårdsdrift. 12

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FAMILY & PETS (730) Innehaver: BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, Hochstrasse 17, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 7: Husholdnings- og kjøkkenmaskiner og -apparater, særlig elektriske kjøkkenmaskiner og -apparater, herunder findelings-, røre- og eltemaskiner, presser, saftpresser, saftsentrifuger, malemaskiner, skjæremaskiner, elektrisk drevne verktøy, bokseåpnere, knivslipeapparater samt maskiner og apparater til tilberedelse av drikker og/eller mat; elektriske apparater til avhendelse av avfall, herunder avfallskverner og -kompressorer; oppvaskmaskiner; elektriske maskiner og apparater til behandling av skittentøy og klær, herunder vaskemaskiner, sentrifuger, strykepresser, strykemaskiner; elektriske rengjøringsapparater herunder for husholdningsbruk, elektriske vinduspusseapparater og elektriske skopusseapparater og støvsugere; deler til de forannevnte varer, særlig slanger, rør, støvfiltre og støvfilterposer til støvsugere. KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, spesielt elektriske strykejern, apparater og instrumenter til fjernbetjening, signalering, kontroll og styring av husholdnings- og kjøkkenmaskiner og apparater; innspilte og uinnspilte maskinlesbare datamedier for husholdningsapparater; elektriske utleveringsapparater og -automater for drikke eller mat, salgsautomater; databehandlingsutstyr og datamaskiner og dataprogrammer for styring og betjening av husholdningsapparater; deler og tilbehør til de forannevnte varer. KL. 11: Apparater og innretninger til oppvarming, dampproduksjon og koking, spesielt komfyrer, apparater til baking, steking, grilling, risting, opptining og varmebevaring, dyppkokere, kokekar med integrert oppvarming, mikrobølgeovner, te- og kaffemaskiner; kjøleapparater, spesielt også fryseapparater, apparater til fremstilling av is og iskrem; tørkeapparater, spesielt også for klær, tørketromler, håndtørkere, hårtørkere; lufteapparater, ventilatorer, luftavtrekksfiltere, - innretninger og -hetter, klimaapparater og apparater til forbedringer av luftkvalitet, luftfuktere, vannrørsinstallasjoner og sanitæranlegg, spesielt armaturer for dampproduksjons-, luft- og vannrørsanlegg, varmtvannsberedere og -beholdere; oppvaskkummer; varmepumper; iskremmaskiner; deler til de forannevnte varer. (730) Innehaver: Rune Freyer, Vålandsgaten 12, 4010 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); kompletterings- og nedihullsutstyr for bruk i brønner. DE, , /07 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ENERLINE AJAX MINERALS (730) Innehaver: Enercom AS, Postboks 280, 8651 Mosjøen, NO KL. 11: Varmepumper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 16: Papirprodukter til husholdnings-, institusjonellog sanitære formål, herunder tørkerull til husholdningsbruk og engangstørkepapir. KL. 21: Rengjøringsartikler, kluter, skurekluter, svamper, støvkluter, stålull, mopper, puter, børster og impregnert engangstørkepapir. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SNURR FILM AS (730) Innehaver: Snurr Film AS v/geir Greni, Bogstadveien 30b, 0355 Oslo, NO KL. 35: Salg av film og video. KL. 41: Produksjon, informasjon og distribusjon av film og video. (730) Innehaver: Agder Vekst AS, Reddalsveien 219, 4886 Grimstad, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 1: Kjemiske jordforbedringsmidler; kompost; gjødningsmidler; kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk. KL. 40: Bearbeiding av materialer; produksjon av kompost, jordblandinger og jordforbedringsmidler. KL. 44: Landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester; utvikling av gjødsel- og jordforbedringsprodukter, produkter basert på avløpsslam, kompost av husholdningsavfall, hage-, parkavfall og andre avfallsprodukter; konsulentvirksomhet overfor produsenter av kompost, jord, jordforbedringsmidler og gjødselprodukter; rådgivningsvirksomhet overfor brukere av gjødsel- og jordforbedringsmidler. 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CENTER FOAM WORKS (730) Innehaver: Cloetta Fazer AB, Box 528, S Solna, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MILLE K (730) Innehaver: Mille K Holding A/S, Århusgade 88, DK-2100 København Ø, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, vesker, skinn og huder. KL. 24: Putetrekk for pynteputer, tepper (pledd), håndklær av tekstilmaterialer, senge- og bordtepper. KL. 25: Bekledningsgjenstander, sko. (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Produkter til personlig pleie. US, , 78/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STYLISTIC (730) Innehaver: Fujitsu Ltd, 1-1, Kamikodanaka 4- chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa , JP KL. 9: Computere, personlige computere, notatblokkcomputere (pen-tablet computers), ytre enheter for computere og computerprogrammer. 15

16 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Alcon Inc, Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH KL. 10: Oftalmiske medisinske og kirurgiske instrumenter og apparater; proteseinnretninger; intraokulare linser. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Outlet Centres International Plc, Outlet Village 8, S Arlandastad, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Markedsføring ved salg av møbler, hjemmeinnredning, design. KL. 36: Utleie og forvaltning av forretningslokaler. KL. 42: Arkitektrådgivning og hjemmeinnredning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SAGA SECURITIES (730) Innehaver: Saga Securities AS, Skolegata 24, 1723 Sarpsborg, NO KL. 36: Aksjerådgivning, børsanalyse, aksjeanalyse, forvaltning, rådgivning, finansiell rådgivning, tjenesteytelse fra investeringsselskaper og holdingsselskaper, tjenesteytelse fra megler av verdipapirer og eiendom. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet. 16

17 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fryseriet AS og Ytterstad Fiskeriselskap AS, Postboks 113, 8551 Lødingen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Fisk, fiskeprodukter, fiskefileter og fiskehermetikk. (730) Innehaver: Gateway Inc, San Diego, CA, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Computere og computer periferiutstyr, CDspillere, MP3-spillere, digitale videoplatespillere, digitalkamera, trådløse telefoner, PDA, ferdig innspilte CDer med pedagogisk opplæring innenfor feltet datamaskiner og dataprogram; fjernsynsmottakere. KL. 16: Publikasjoner, nemlig produkt- og informasjonskataloger og pedagogiske opplæringspublikasjoner innenfor feltet datamaskiner og dataprogram. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet innenfor feltet datamaskiner og dataprogram. KL. 42: Konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; teknisk konsulentvirksomhet, nemlig feilsøking i datamaskiner og dataprogram via telefon, e- mail og personlig assistanse. US, , 76/407,622 17

18 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Intera Brownsill, Gjeverudsveien 24, 1914 Ytre Enebakk, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 37: Konsultasjonsvirksomhet og rådgivningstjenester vedrørende vedlikehold og reparasjon av skip. KL. 39: Skipsmeglervirksomhet, rådgivning og konsulentvirksomhet vedrørende kjøp og salg av skip, informasjon vedrørende skipsmegling samt kjøp og salg av skip. (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Toalettsåper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, duftende toalettprodukter, preparater til vask, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, deodoranter for personlig bruk. CH, , 6810/

19 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MASTERY (730) Innehaver: 3M Co, 3M center, 2501 Hudson Road, St. Paul, MN 55144, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 28: Fiskeartikler, utstyr, tilbehør og apparater i forbindelse med fisking, nemlig fluesnører, sener, fortommer, sneller, flueesker, fiskestenger, verktøy og materialer for fluebinding, fiskevesker, fiskekurver, fiskeesker, holdere for fiskestenger, clamps, linekuttere, esker for fiskestenger og -sneller, poser for fiskesneller; fluer. (730) Innehaver: CG Holding AS, Postboks 50 Bryn, 0611 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 4: Lys. KL. 6: Tinn og tinnprodukter for pryd og bruksformål. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 35: Salg av lys, tinn og tinnprodukter, husholdningsog kjøkkenredskaper samt -beholdere, glassvarer, porselen og keramikk. KL. 36: Bestyrelse av fast eiendom. KL. 40: Glassblåsing, fremstilling av glassvarer for andre. KL. 41: Underholdning; organisering og ledelse av kultursenter, konferanser, kongresser, seminarer, symposium, kollokvium, bedriftsbegivenheter; utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål. KL. 43: Restauranter og hoteller. 19

20 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HARDFACE PROTEAN (730) Innehaver: AES Properties Corp, 76 St Paul Street, Suite 500, Burlington, VT , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; tekstilstoffer for bruk ved fremstilling av klær og hjemmeinnredning, møbelstoffer og husgeråd, nemlig møbler og innredning, tepper og gulvbelegg, veggkledning, stoffer og tekstiler, pledd, puter og sengetøy, bad og lintøy. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; tekstiler og tekstilstoffer i metervare solgt som deler til klær, så som frakker, kåper, jakker, parkas, regnjakker, pullovere, skjorter, sportsgensere, bukser, kjoler, drakter, skjørt, pyjamas, undertøy, skjerf, sjal, hansker, votter, hodeplagg, nemlig hatter, caps, hodebånd samt solskjermer; fottøy, nemlig sports- og fritidssko, tøfler, sokker, tights, strømper og trikotasje. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FRONT-LINE (730) Innehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, DK-6230 Rødekro, DK (730) Innehaver: Invensys Inc, 33 Commercial Street, Foxboro, MA 02035, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer; dataprogrammer brukt innen området prosessproduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMOOTH EDGE (730) Innehaver: Grant Prideco LP, 1330 Post Oak Boulevard, Suite 2700, Houston, TX 77056, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Muffeforbindelse for vektrør (drill collar). US, , 76/415,178 (740,750) Fullmektig: Hans Jørgen Kulberg - Ivarsson & Co AS, Gløttevollen 1, 3031 Drammen KL. 6: Bygningsmaterialer (av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall). 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge.

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.29 12:29:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Æ I kraft 2017.01.24 Registrert 2017.01.24

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00 Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.15 12:52:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus TILE I kraft 2017.11.01 Registrert 2017.11.01

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer