tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Internasjonale registreringer...» 44 Delvis overdragelse...» 100 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 101 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 115 Fornyelser...» 118 Slettelser...» 119 Innsigelser...» 120 INID-koder...» 121

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: NextGenTel AS, Postboks 376 Minde, 5826 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via optiske fibernettverk; overføring av data, beskjeder og bilder via datanettverk, optiske fibernettverk og telekommunikasjonsnettverk; konsulenttjenester vedrørende telekommunikasjon. KL. 42: Konsulenttjenester vedrørende internett, derunder vedlikehold og opprettelse av websider for andre; web hotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. (730) Innehaver: NextGenTel AS, Postboks 376 Minde, 5826 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via optiske fibernettverk; overføring av data, beskjeder og bilder via datanettverk, optiske fibernettverk og telekommunikasjonsnettverk; konsulenttjenester vedrørende telekommunikasjon. KL. 42: Konsulenttjenester vedrørende internett, derunder vedlikehold og opprettelse av websider for andre; web hotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: NextGenTel AS, Postboks 376 Minde, 5826 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via optiske fibernettverk; overføring av data, beskjeder og bilder via datanettverk, optiske fibernettverk og telekommunikasjonsnettverk; konsulenttjenester vedrørende telekommunikasjon. KL. 42: Konsulenttjenester vedrørende internett, derunder vedlikehold og opprettelse av websider for andre; web hotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. (730) Innehaver: NextGenTel AS, Postboks 376 Minde, 5826 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via optiske fibernettverk; overføring av data, beskjeder og bilder via datanettverk, optiske fibernettverk og telekommunikasjonsnettverk; konsulenttjenester vedrørende telekommunikasjon. KL. 42: Konsulenttjenester vedrørende internett, derunder vedlikehold og opprettelse av websider for andre; web hotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EDGESTONE CAPITAL PARTNERS (730) Innehaver: Edgestone Capital Partners Inc, 130 King Street West, Toronto, ON M5X 1J9, CA (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Publikasjoner, nemlig nyhetsbrev, pamfletter, rapporter, magasiner, brosjyrer; dataprogramvarepublikasjoner; operasjons- og opplæringsmanualer; presentasjonsmateriale; seminarmateriale. KL. 35: Salg av verdipapirer. KL. 36: Investeringstjenester og finansielle tjenester; investering innenfor områdene privatkapital, risikokapital, gjeld bestående av kortfristede, høyforrentede selskapsobligasjonslån, hedge fond, fast eiendomsfond, sikre gjeldsobligasjoner, råvarefond, spesialiserte fond og andre typer fond; rådgivningstjenester i forbindelse med finans og investering; finansielle administrasjonstjenester og finansiell konsultasjon; børshandlertjenester, investeringshandlertjenester og banktjenester; tjenester i forbindelse med kapitalinnskudd, samt rådgivning og administrasjon i den forbindelse; kjøp og holding av verdipapirer; rådgivning og assistanse i forbindelse med oppkjøp; fusjoner og selskapsaktiviteter; finansielle analyser og konsultasjoner; finansielle prognoser; finansinformasjon og investeringsinformasjon tilveiebrakt ved elektroniske hjelpemidler; finansielle tjenester og rådgivningstjenester, finansielle analyser og finansielle datatjenester; konsultasjon i forbindelse med fondsinvesteringer; fondshandel i forbindelse med investeringer; administrasjon av investeringer og formue; investering av fond for andre; administrasjonstjenester i forbindelse med gjensidige fondsporteføljer; administrasjonstjenester i forbindelse med verdipapirporteføljer; investeringstjenester i forbindelse med fond; administrasjonstjenester i forbindelse med penger; banktjenester; finansiell leasing. KL. 41: Utdanningstjenester og informasjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MIDTOWN MADNESS (730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på datamaskiner og videospillmaskiner. KL. 41: Tilveiebringe online tidsskrift/magasin og hjemmeside inneholdende informasjon innen feltene dataspill, science fiction, spill og underholdning; tilveiebringe informasjon online relatert til dataspill og dataforbedringer for spill; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av et online dataspill. CA, , 1,127,890 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MARICAL (730) Innehaver: MariCal Inc, 400 Commercial Street, Portland, ME 04101, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: K&N Engineering, Inc, Riverside, CA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); adaptere for tilpasning av luftrensere til forgassere; forgasserplenumskammere; lagdelte hastighetsforgassere; forgasser omkalibreringsutstyr bestående av luftfiltre, dyser, nåler, klemmer, skiver, fjærer, skruer og bor; drivstoffilter. KL. 11: Luftfiltrerings-utstyr for stasjonære motorer; luftrenseranordninger, luftfilteranordninger for for-rensing, anordninger av pusteventiler for luftrensing; erstatningsdeler for luftfilter; luftrensere og utstyr for tilpasning av ventilasjonsrør til ventillokk bestående av ventilasjonsrør, skruer, muttere og pakninger; reservedeler for luftrenseranordninger; luftrenser/ flammefelleanordninger. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og tilbehør for befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; T-koblinger for drivstoffledninger; bremsesko og skivebremseklosser; sykkelstyrer; sykkelstyrestagdempere; sykkelstyrehåndtak; endeknotter for sykkelstyrer. KL. 5: Nærende og mineralske tilsetningsstoffer for fremming av fiskevekst. KL. 42: Teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende aquakultur; teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende oppdrett og dyrking av fisk; teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende produksjon av fisk med spesielle egenskaper; teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende perledannelse; teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende kaviar og/eller rognproduksjon; teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende skjell med mykt skall og krepsedyrproduksjon; teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende fiskeproduksjon med toksiner, kontaminanter og/eller parasitter fjernet; teknologioverføring og lisensieringstjenester vedrørende tilveiebringelse av instruksjoner og forskrifter vedrørende produksjon av fiskeprodukter; tekniske konsultasjonstjenester vedrørende aquakultur; tekniske konsultasjoner vedrørende oppdrett og dyrking av fisk; tekniske konsultasjoner vedrørende produksjon av fisk med spesielle egenskaper; tekniske konsultasjoner vedrørende perledannelse; tekniske konsultasjoner vedrørende kaviar- og rognproduksjon; tekniske konsultasjoner vedrørende skjell med mykt skall og krepsedyrproduksjon; tekniske konsultasjoner vedrørende fiskeproduksjon med gift, kontaminanter og/eller parasitter fjernet; tekniske konsultasjoner vedrørende tilveiebringelse av instruksjoner og forskrifter for produksjon av fiskeprodukter. US, , 76/411,713 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka , JP KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; kjemikalier, katalysatorer, ubearbeidete plaststoffer, sinkoksid whisker-krystaller. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; tonere, tonere for kopieringsapparater og -maskiner, tonere for telefaksapparater og -maskiner. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; vanlige metaller og deres legeringer; bygningsmaterialer av metall, kabelganger for ledninger og ledningsnett, metalliske kummer, dører av metall, porter av metall, fjernstyrte garasjeporter, stålplater, stålpaneler for kontorgulv, metall-sveisetråd. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; maskiner og verktøymaskiner, sveisemaskiner, industriroboter, maskiner for innsetting av elektroniske komponenter, tørretsingmaskineri, mikro-elektriskutladningsmaskiner, produksjonsmaskiner med systemer for optiske plater, verktøymaskiner for trykte kretser, maskiner for montering av deler, loddemaskiner, skrutrekkermaskiner, elektriske maskinverktøy; motorer, elektriske motorer, elektriske generatorer; heiser; vaske- og tørkemaskiner, elektriske vaskemaskiner for klær, elektriske tørkemaskiner for klær, elektriske oppvaskmaskiner; kompressorer (ikke-kirurgiske); pumper, elektriske pumper; mikse-, skjære- og hakkemaskiner, blandemaskiner, elektriske saftpresser, elektriske kjøkkenmiksere, elektriske kjøttkverner, elektriske boksåpnere, elektriske knivslipere, elektriske kaffekverner, elektriske isknusere, elektriske avfallskverner; hageredskaper, elektriske gressklippere, hagesprøyteredskaper for desinfiseringsmidler og insektmidler; elektriske rengjøringsapparater; elektriske støvsugere, elektriske bonemaskiner; sveisemaskiner; maskiner for skjæring av metall med lysbue, gass eller plasma, elektriske blender, -håndmiksere, - makuleringmaskiner, elektriske hullmaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver; -høvler og -maskiner; barbermaskiner, håndverktøy og -redskaper, elektriske barbermaskiner, elektriske hårklippemaskiner, elektriske hårfjerningsmaskiner, elektriske skjeggtrimmere, elektriske hårtrimmere; elektriske håndverktøy og -redskaper, elektriske neglpoleringsapparater. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; salgsautomater; brannslukningsapparater; batterier, tørrelementer, oppladbare batterier, batteriladere, akkumulatorbatterier, solceller, brenselceller; karbonstaver (sveiseelektroder) for bruk i elektrisk sveising; apparater for ledningsinstallasjon, kontakter (elektriske), elektriske kabler, elektriske kabelrør, gulvkanaler særlig for føring av elektriske kabler, reaktansspoler (for utladningslamper), ledningsføringer for bruk under gulvtepper, dimmebrytere, strømbrytere, magnetiske vernebrytere og startbrytere, kretsbeskyttere, bryterutstyr, elektriske fordelingsbokser, apparatbrytere, stikkontakter, støpsler, elektriske tidsbrytere, andre anordninger for ledningsinstallasjon; signaleringsapparater og -instrumenter, dørtelefoner med video, interne kommunikasjonssystemer, elektriske dørklokker med klokkespill, summere, brannalarmer, gasslekkasjealarmer, tyverialarmer, bærbare nødssummere; akustiske apparater og innretninger, lydbehandlings- og gjengivelses-innretninger og apparater, radioapparater, kassettbåndspillere/opptakere, radiokassettopptakere, bærbare kassettbåndspillere, kompaktplatespillere/ opptakere, minidiskspillere/opptakere, minidiskdekk, DVD-lydspillere/opptakere, sikre digitalspillere/ opptakere, sikre digitalkort, høyttalere, tunere, forsterkere, stereokomponentsystemer, platespillere, grafiske equalizers for overføring og gjengivelse av lyd, klokkeradioer, opptakere med integrerte kretser, digitale lydprosessorer, hodetelefoner, øretelefoner, mikrofoner, «syng-med»-kassettspillere/opptakere, kompaktplateprogramvare (innregistrert), elektriske megafoner, språklaboratorier, lydsystemer for biler, høyttaleranlegg, lydmiksere, rengjøringsapparater for lydutstyr, lydkabler, videokabler; audiovisuelle maskiner og apparater, fjernsynsmottakere, katodestrålerør-skjermer, katodestrålerør, kamerarør, plasmafjernsynsmottakere, plasmaskjermer, fjernsynsmottakere med LCD (display med flytende krystaller), LCD-skjermer, fjernsynsmottakere kombinert med videobåndopptakere, fjernsynsmottakere kombinert med platespillere, antenner, tunere for satellittsending, tunere for fjernsyn, internett-terminaler, videofremvisere, 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr videokassettopptakere, videokameraer, videoskrivere, laserdiskspillere, video-kompaktplatespillere, videokompaktplate-programvare, DVD-videospillere/ opptakere, fargevideosystemer for fremvising på storskjerm, kabel-tv-systemer, harddiskstasjoner, videobildebehandlingsenheter, elektriske optiske displaytavler, elektriske flerbruksfremvisningssystemer, internvideoutstyrsystemer, DVD-programvare, fjernsynskameraer, bildemiksere, ikke-lineære redigeringssystemer, redigeringsstyreenheter, DVDforfattersystemer, skjermer med lysemitterende dioder, andre audiovisuelle maskiner; apparater og instrumenter for optiske plater, stasjoner for optiske plater, optiskplateopptakere, optisk-platespillere, optisk-plateskiftere, optisk-platekassetter, optisk-platestyresystemer; elektriske kommunikasjonsapparater, både trådløse og ikke trådløse, herunder telefoner, fakser og overvåkningssystemer og rutere; telefaks-sender/ mottakerenheter, sender/mottakerenheter, telefoner, mobiltelefoner, bæreetui for mobiltelefoner, telefonsvarere, automatiske hustelefonsentralsystemer, GPS (global posisjoneringsystem)-mottakere, radiotelefoner, skipsradar, personsøkermottakere, mobile kommunikasjonssystemer, flerkanalsradiosystemer, elektriske tavler for veiinformasjon, videosystemer for telekonferanser, hendige persontelefonsystemer, lokalnettsystemer, AV(audiovisuelle)-kodere/dekodere, bilnavigasjon (ruteveiledningssystemer) elektroniske systemer for innkreving av bompenger, antenner for GPS (global posisjoneringssystem); overvåkningsapparater og - instrumenter, elektriske døråpnere, kommunikasjons- og overvåkningssystemer for bygårder, innbruddsdetektorsystemer, automatiske systemer for overvåkning og styring av funksjoner innenfor bygninger, elektriske flerlags-sikkerhetsapparater; automatiske elektrisitets-regulerings-innretninger, herunder nødstrømsanlegg og -instrumenter, elektriske fordelingskort, reguleringsutstyr for trafikksignaler, bussposisjoneringssystem, ultralyddetektorer for kjøretøy, informasjons- og telekommunikasjonsnett for trafikkregulering, lysdempere, dagslysbrytere, vekselrettere, programmerbare styreenheter, transformatorer, celler (cubicles), hjemmesystemer for elproduksjon, effektkondensatorer; datamaskiner og periferiutstyr for datamaskiner, datamaskiner, tekstbehandlere, programvare (registrert) for datamaskiner, bildeskannere for personlige datamaskiner, skrivere, kort til PCer (personlige datamaskiner), tastaturer for datamaskiner, mus (tekstbehandlingsutstyr), CD-ROM (kompaktplate-leselager)-stasjoner, diskettstasjoner, kortlesere/skrivere, strekkodelesere, kontrollur, hendige dataterminaler, elektroniske kasseregistre, kasseterminalsystemer, inntastingsterminaler, PDAer (personlige digitale assistenter), DVD-RAM/ROM (DVD-direkteminne/ leselager)-stasjoner, CAD/CAM (datamaskinassisterte konstruksjons/datamaskinassisterte produksjons)- systemer, harddiskstasjoner, elektroniske kalkulatorer, programvare for datamaskiner, avbruddsfri strømforsyningskilde for datamaskiner/kommunikasjon/ kringkasting, annet periferiutstyr for datamaskiner; eksternlagermedia, videokassettbånd, rensebånd, D-VHSvideokassettbånd (videokassettbånd for datavideosystemer for hjemmebruk), kassettbånd for lydgjengivelse, disketter, optiske plater, minidisker, DVDer, integrert kretslagerkort; måleapparater og - instrumenter, termoluminescens-dosimetrisystemer, bærbare røntgendosimetre, elektroniske telleinnretninger, amperemetre, strømforbruksmålere, låsekretsmålere, strømlekkasjemålere, el-isoleringsmålere, termometre, prosessorer for målesystemer, strømreguleringsapparater av serietype, mikropresisjonsmålinger, fedmemålere, skritt-tellere, audio/video-analyseapparater, oscilloskoper, modulatorer, voltmetre, forvrengningsmålere, andre måleapparater; sensorer, fotosensorer, temperaturfølere, stillingsfølere, vinkelhastighetssensorer, rotasjonsfølere, vinkelsensorer, duggsensorer, andre sensorer/følere; elektriske komponenter, lysemitterende dioder, flytende krystaller, skjermmoduler med flytende krystaller, magnetroner, dioder, transistorer, termostater, integrerte kretser, storskalaintegrasjon-kretser (LSI-kretser), halvleder-lagerinnretninger, enbrikkemikroprosessorer, mikrofoninnsats av elektrisk kondensatortype, halvtonebildebehandlingsenheter, termoskrivehoder, magnetiske hoder, permanentmagneter, kontakter, reléer, fremviserkomponenter, halvleder-lasere, ladningskopletebildesensorer, (CCD), filmkondensatorer (film capacitor), myntgjenkjennelsesenheter, seddelgjenkjennelsesenheter, lesere/skrivere for magnetiske kort, spenningsstyrte oscillatorer, elektroniske syntetisator-moduler med fasereguleringssløyfe, komponenter for optisk overføring, trykte kretser, høyttalerkomponenter, strømforsyninger, vekselstrømsadaptere, konvergensmagneter, induktorer (spoler), kondensatorer for elektriske apparater, filtre for elektriske signaler, transformatorer, avbøyningsspoler, termistorer, varistorer, piezoelektriske keramiske komponenter, akustisk-optiske innretninger, motstandere, potentiometre, kodere, skriverenheter, integrerte hybridkretser, bryterkomponenter, varmeforseglete kretser, gjennomsiktige berøringspaneler for tilkobling til elektronisk utstyr, lysemitterende elementer for LCD skjermer og tastatur, magnetiske motstandselementer, termiske utkoplinger, andre elektroniske komponenter, andre elektriske redskaper for husholdningen, elektriske strykejern, elektriske krølltenger; lysbuesveiseapparater, sveiseelektroder, elektriske krøllspenner; elektriske krølltenger; elektriske insektdrepere, elektroniske trykte kretser; skrivere for sjekker. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; elektroniske blodtrykksmålere, laserapparater for medisinsk behandling, ultralydutstyr for diagnostisering, høreapparater, laserskalpeller, elektriske massasjeapparater, håndvibratorer for medisinsk bruk, lavfrekvens-muskelstimulatorer for medisinsk bruk, høyfrekvens-innretninger for medisinsk bruk, elektriske luftmatter for liggesår, elektriske inhalatorer for bruk i terapi, elektriske varmeputer, ladningskopletetannsensorsystemer, medisinske bendensitometre. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; installasjoner for belysning, glødelamper, startinnretninger for glødebrytere, lysstoffrør med skruefatning, lysstoffrør, halogenlamper, lommelykter, lysstofflanterner, andre lamper, lysstoffrørarmaturer, dynamobelysningssett for sykler, bakteriedrepende lamper, andre lysarmaturer; 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr installasjoner for matlaging, automatiske brødbakere for hjemmebruk, elektriske vannkokere, elektriske riskokere, gassdrevne riskokere, elektriske gryter for langsom koking, elektriske stekeapparater, stekeovner, brødristere, kaffemaskiner, elektriske komfyrer, elektriske termokasseroller, gasskomfyrer, kokeplater med induksjonsoppvarming, elektriske griller, mikrobølgeovner, gasskomfyrer med stekeovn, elektriske kasseroller, oppvaskkummer, andre komfyrer; installasjoner for kjøling og dypfrysing, kjøleskap, dypfrysere, dispensere for kaldt/varmt vann, frysedisker og kjøledisker, elektriske vannkjølere, elektriske ismaskiner; ventilasjonsapparater og -instrumenter, elektriske vifter, ventilasjonsvifter, elektriske luftrensere, avtrekkshetter for komfyrer, elektriske avfuktningsapparater, elektriske fuktningsapparater, elektriske blåsemaskiner for fjerning av forurenset luft/ tilførsel av frisk luft i tunneler eller lignende, elektriske luftgardiner for å hindre trekk fra åpne dører, luftbehandlingsapparater, takvifter, takventilatorer, elektrostatiske utskillere, deler og tilbehør for disse, alle inkludert i klasse 11, andre ventilasjonsapparater og - installasjoner; installasjoner for oppvarming, avkjøling og luftkondisjonering, klimaapparater, luftkjølere med vifte for luftkondisjonering, luftbehandlere med dampinnblåsning, ovner, elektriske romoppvarmingsapparater, elektriske tepper, elektriske gulvtepper, parafindrevne vifteovner, elektriske fotvarmere (kotatsu), gassdrevne trådløse varmeapparater, andre installasjoner for oppvarming/avkjøling og luftkondisjonering; installasjoner for sanitære formål, elektriske bideter, toaletter, selvvaskende toalettseter, bærbare toaletter, luftbehandlingssystemer for kloakk, vannrensere, forbrenningsovner (søppelforbrenningsovner), badstuer, badekar, badeinstallasjoner, elektriske dusjer for hjemmebruk; vannvarmere, gassdrevne gjennomstrømningsvarmtvannsberedere, andre vannvarmere; tørkeapparater, tørkeapparater for oppvask, elektriske hårtørrere, tørketromler, andre tørkeapparater; elektriske føningsbørster; vaskeservanter. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler, sykkeldekk og -slanger, automatisk styrte kjøretøy, sykler med elektrisk hjelpemotor. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; horologiske og andre kronometriske instrumenter, klokker og ur, elektriske ur. KL. 15: Musikkinstrumenter; elektroniske orgler, elektroniske pianoer, klaviaturer, syntetisatorer, trommeslagverk for bruk sammen med instrumenter, sekvenseringsapparater for bruk sammen med instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer, kontorrekvisita, elektriske stiftemaskiner, batteridrevne brevåpnere, elektriske blyantspissere, elektroniske skrivemaskiner, skrivebåndkassetter for elektroniske skrivemaskiner, termisk papir. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); plastmateriale i form av ark, staver eller folier, plastmaterialer (halvfabrikata), vannrør foret med PVC (polyvinylklorid); halvfabrikata av plast for bruk som materiale; elektriske isoleringsmaterialer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); bygningsmaterialer (ikke av metall), dører (ikke av metall), takrenner, takpaneler, foldedører, gulvbelegg av tre, lydisoleringsplater, takstein, ferdighus, laminater, kledning, trapper [stiger] (ikkemetalliske), lydisoleringsmaterialer; fasadekledning av høyfast polymer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; møbler, stativer for mikrobølgeovner, TV (fjernsyn)-stativer, lydsystemstativer, klesskap, postkasser, kjøkkenbenker, kabinetter for gasskomfyrer, kjøkkenskap, veggskap. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); husholdningsredskaper, børster, elektriske tannbørster, elektriske buksepresser; ikke-elektriske blender, - håndmiksere, -kjøkkenkverner, kjøkkenavfallskverner. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; sportsartikler, elektriske fiskedupper, innretninger for å binde fiskesnører til fiskekroker, elektroniske golftreningsmaskiner, elektriske applikatorer for skismøring, stasjonære treningssykler og tredemøller. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandel med elektriske apparater og instrumenter, annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; detaljtjenester for elektriske og elektroniske maskiner og apparater (oppstilling, for andre, av et utvalg av varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene i en elektrisk detaljbutikk), opplysninger vedrørende varesalg, forretningsinformasjon, kommersielle informasjonsbyråer, utleie av fotokopieringsmaskiner. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansiell virksomhet, utstedelse av kredittkort. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og reparasjon av elektriske apparater, reparasjon av radiomottakere og fjernsynsmottakere, reparasjon og vedlikehold av elektriske kommunikasjonsapparater og -instrumenter, reparasjon og vedlikehold av elektriske 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr husholdningsapparater, reparasjon og vedlikehold av elektriske belysningsapparater, reparasjon og vedlikehold av apparater for strømfordeling og -regulering, reparasjon og vedlikehold av elektriske motorer, reparasjon og vedlikehold av måle- og/eller prøvemaskiner og - instrumenter, reparasjon og vedlikehold av medisinske apparater og instrumenter, reparasjon og vedlikehold av metallbearbeidingsmaskiner og -verktøy, reparasjon og vedlikehold av kokeapparater, reparasjon og vedlikehold av salgsautomater, reparasjon og vedlikehold av vannrensingsapparater, reparasjon og vedlikehold av musikkinstrumenter, reparasjon og vedlikehold av klokker og ur, reparasjon og vedlikehold av gassdrevne vannvarmere til husholdningsbruk, reparasjon og vedlikehold av badutstyr, reparasjon av toalettskålenheter med vannspyling, installasjon/vedlikehold og reparasjon av datamaskinvare, reparasjon og vedlikehold av luftkondisjoneringsapparater, installasjon/vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og -utstyr, installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskineri, reparasjon av kjøretøy, reparasjon og vedlikehold av elektriske kommunikasjonsapparater og -instrumenter, reparasjon og vedlikehold av datamaskiner, reparasjon og vedlikehold av elektroniske skrivere, reparasjon av telefoner, elektriske verk, utrustning for telekommunikasjon. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjonsvirksomhet, kommunikasjon via internett, elektroniske posttjenester. KL. 40: Bearbeiding av materialer; pressing av optiske plater. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdning, opplysninger om underholdning, frembringelse av optiske plater, produksjon av videobånd for utdanning, kultur, sport. KL. 42: Juridiske tjenester, vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; dataprogrammeringstjenester, programvaredesign, dataprogrammering, vedlikehold av programvare, programvaredesign, ingeniørvitenskap, utprøving og forskning forbundet med elektriske maskiner, apparater og instrumenter, utleie av datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norges Mosjons- og Bedriftsidrettsforbund, Sognsvn 75 L, 0855 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 41: Sportslige og kulturelle arrangementer. 10

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/06-2006.08.21 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 34/06-2006.08.21 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 34/06-2006.08.21 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer