nr 38/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 38/11-2011.09.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 38/ årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: advis Solvang Investering AS, Postboks 36 c/o Bedriftstjeneste, 5501 HAUGESUND, Klasse:35 Regnskap og annen bedriftsrådgivning. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CQRT Tray Frode Storkaas, Montebelloveien 6B, 0379 OSLO, Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Energi Norge AS, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; energidistribusjon; rådgivning, informasjon og konsulenttjenester vedrørende de forannevnte tjenester. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; energiproduksjon; rådgivning, informasjon og konsulenttjenester vedrørende de forannevnte tjenester. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Energi Norge AS, Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO, Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; energidistribusjon; rådgivning, informasjon og konsulenttjenester vedrørende de forannevnte tjenester, Klasse:40 Bearbeiding av materialer; energiproduksjon; rådgivning, informasjon og konsulenttjenester vedrørende de forannevnte tjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke LAKRISGUTTA AS, Lilleakervn 14, 0283 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is,lakrisstenger, lakris, lakrisposer, fersk lakris. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LAKRISGUTTA LAKRISGUTTA AS, Lilleakerveien 14, 0283 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is, lakris,lakrisstenger,søtsaker. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/770,475 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke OnLive Inc, 181 Lytton Avenue, CA94301 PALO ALTO, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Dataprogrammer til bruk i forbrukerelektroniske maskinvare og industriell maskinvare, nemlig, elektroniske spill, kabel TV og satelitt TV set-top bokser og nettverk tilpasser, lydsystemer og musikk jukebokser, internettilgangsenheter, telefon og PBXsystemer, hjemmenettverksystemer, de forannevnte varer kun for å tilveiebringe tilgang til interaktive programmer og lineære medier slik som interaktive spill, filmer, radioog tv-programmer til brukere gjennom Internet; elektronisk dataspillprogramvare, videospillprogramvare og applikasjonprogramvare, nemlig for bruk i 3- dimensjonale illustrasjoner, animasjoner, redigeringer, utforming, spesial effekter, digital lagring, databasestyring, mediespillere, overføring av data til og fra databaser, forberede elektroniske regneark, tekstbehandling, elektronisk post, kalender og planlegging, publisering av skrivebordet, bilderedigering, grafiske fremstillinger og redigering, tegning, dataassistert design og tegning, opprettelse av multimedia presentasjoner, prosjektledelse, kundeledelse, forretningsplanlegging, postreklame og finansstyringi bedrifter, design, skapelse, vedlikehold og tilgang til skreddersydde interne nettverksider og Internetsider, kompilering, feilsøking og oppretting av interne nettverk og Internetprogrammer, assistere utviklere i opprettelse av programkoder for bruk i interne datanettverk og Internet, møte- og eventplanlegging og kunngjøring og for plassere kunngjøringer på interne nettverksider og Internetsider, utvikling av dataprogrammer, tilveiebringelse av forsterket elektronisk post og kartlegging av muligheter, ledelse, visning, og redigering av filer, dokumenter elektroniske meldinger og private nettverk og Internettkommunikasjon, møte- og event-planlegging, styre gruppekalendere, oppgavefordeling og rapportering, nedtegne notater, overføring av data til og fra databaser og til og fra dataprogrammer og datafiler, telefonoppringninger, korrigering av Klasse:38 Klasse:41 typografiske og kapitaliseringsfeil, opptelling av avstemningsresultater, opprettelse, redigering og ledelse av websider og intranetsider, kompilering, redigering, feilsøking, skapelse og testing av andre dataprogrammer; fjernkontrollenheter for videospill; dataprogramvareutviklingsverktøy til bruk i tredimensjonal illustrasjonsutvikling, videospill og applikasjoner; periferienheter til bruk ved redigering av tredimensjonal grafikk; interaktive kontroll gulvputer eller -matter, staver, forbrukerelektroniske produkter og industriell maskinvare, nemlig satellitt TV settop kasser og nettverksgrensesnittenheter, kabel TV set-top kasser og nettverksgrensesnittenheter, elektroniske spillprogrammer, audiosystemer, nemlig audioopptaksinnretninger og musikk jukebokser; internettilgangsenheter; trådløse datamottakere for kjøretøyer; satellitt trådløse datamottakere for fly; de forannevnte varer kun for tilveiebringelse av tilgang til interaktive programmer og lineære medier slik som interaktive spill, filmer, radio- og TVprogrammer for brukere gjennom Internet. Sending av videoaudio- og videomateriell, interaktivt innhold, videospill, og applikasjoner over LAN, trådløse og globale datanettverk; audio- og videotelekonferansetjenester; tilveiebringelse av nettverkingstjenester for opprettelse av flerbrukertilgang til WAN og LAN; fjernsynskringkasting, nemlig fjernsynsoverføring via globale datanettverk. Manusforfattertjenester; videoproduksjonstjenester; musikkproduksjonstjenester; videospillproduksjonstjenester; tilveiebringe underholdningstjenester i form av fjernsyns- og audioprogrammer innen områdene for utdanning, nyheter, komedie, varieté, videospill, tegneserier og drama; distribusjon av fjernsynsprogrammer, videospill og applikasjoner til kabelfjernsynssystemer, trådløse tjenesteytere og globale datanettverktjenesteytere; distribusjon av fjernsynsprogrammer, videospill og applikasjoner for andre; tilveiebringe undervisningstjenester, nemlig ledelse av programmer innen områdene for vitenskap, historie, førskole, generell undervisning, matematikk, biologi, kunst, naturfag og samfunnsfag via globale datanettverk; tilveiebringe informasjon innen områdene for vitenskap, historie, førskole, generell undervisning, matematikk, biologi, kunst, naturfag og samfunnsfag via globale datanettverk; produksjonstjenester for digitale videodisker, audio, spillefilm, tredimensjonell grafikk, animasjon og bevegelsesoppfattelse, nemlig å oppfatte bevegelser ved digitale bilder, animasjon, globale datanettverk, videospill; distribusjon av underholdningsmedia, nemlig live konserter og videospill; tilveiebringe tjenester innen områdene for undervisning, skriving av filmmanusskript, produksjon av tredimensjonal grafikk, produksjon av animasjon, bevegelsesoppfattelse, nemlig oppfattelse av bevegelser ved digitale bilder, videospillproduksjon og -distribusjon; utleie av underholdningsmedia, nemlig utleie av spillefilmer, fjernsynsprogrammer, live konserter og videospill; distribusjonstjenester for digitale media, nemlig digitale videodisker, audiodisker, harddisker og flashminner; tilveiebringe tjenester innen områdene for underholdning, digital video- og audioproduksjon og -kringkasting, og 5

6 registrerte varemerker /11 spillefilmproduksjon og -distribusjon; produksjon og distribusjon av spillefilmer. Klasse:42 Utviklingstjenester vedrørende programvare for foretak og produktivitet; tilveiebringe programmeringstjenester for radio, fjernsyn, kabelfjernsyn, trådløs ISMbåndnettverk og globale kommunikasjonsnettverk; produksjonsvirksomhet vedrørende dataprogramvare for multimediaunderholdning, produksjon og distribusjon av spillefilmer via globale datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Foran Norge AS, Postboks 123 Lilleaker, 0216 OSLO, Klasse:35 Taksering/registrering av vegetasjon og planer for skjøtsel av vegetasjon i forbindelse med kraftlinjer (høyspent og lavspent). Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: P-TOUCH Brother Industries Ltd, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, NAGOYA-SHI, AICHI-KEN, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Etikette-printere til bruk sammen med computere; elektroniske etiketteprintere; computer software for drift av etikettetrykkemaskiner; media registrert med computerprogram, nemlig CD, DVD, MP3, minnekort, og USB til bruk i forbindelse med etikettetrykkemaskiner. Etikettrykkemaskiner for kontorbruk og husholdningsbruk; håndholdte etikettrykkemaskiner for kontorbruk og husholdningsbruk; tapekassetter og taperefill for etikettrykkemaskiner; klebetape for skriveog papirvarer og for husholdningsbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOOK LOCK Unilever NV, Port Sunlight, CH624ZD MERSEYSIDE, WIRRAL, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hårbehandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hårtonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikke-medisinske toalettpreparater, hudpleie preparater; kosmetikk. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stasia Consumer Shops AS, Postboks 343, 1411 KOLBOTN, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:35 Kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet JP (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FACE RAIDERS Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku KYOTO-SHI, KYOTO, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:28 Videospillapparater for forbrukere; programmer for videospillapparater for forbrukere; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROMinnsatser, CD-ROM-er, DVD-ROM-er inneholdende programmer for videospillapparater for forbrukere; lagringsmedier inneholdende programmer for videospillapparater for forbrukere; styreenheter, joysticker og minnekort for videospillapparater for forbrukere; deler og tilbehør for videospillapparater for forbrukere; programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, ROMkort, ROM-innsatser, CD-ROM-er, DVD-ROMer inneholdende programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; lagringsmedier inneholdende programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; arkadevideospillmaskiner; programmer for arkadevideospillmaskiner; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, ROMkort, ROM-innsatser, CD-ROM-er, DVD-ROMer inneholdende programmer for arkadevideospillmaskiner; lagringsmedier inneholdende programmer for arkadevideospillmaskiner; deler og tilbehør til arkadevideospillmaskiner; nedlastbare billedfiler; elektroniske publikasjoner. Kortspilleker og deres tilbehør; håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; deler og tilbehør for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; leketøy. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet JP (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Mii MAKER Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku KYOTO-SHI, KYOTO, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:28 Videospillapparater for forbrukere; programmer for videospillapparater for forbrukere; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROMinnsatser, CD-ROM-er, DVD-ROM-er inneholdende programmer for videospillapparater for forbrukere; lagringsmedier inneholdende programmer for videospillapparater for forbrukere; styreenheter, joysticker og minnekort for videospillapparater for forbrukere; deler og tilbehør for videospillapparater for forbrukere; programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, ROMkort, ROM-innsatser, CD-ROM-er, DVD-ROMer inneholdende programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; lagringsmedier inneholdende programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; arkadevideospillmaskiner; programmer for arkadevideospillmaskiner; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, ROMkort, ROM-innsatser, CD-ROM-er, DVD-ROMer inneholdende programmer for arkadevideospillmaskiner; lagringsmedier inneholdende programmer for arkadevideospillmaskiner; deler og tilbehør til arkadevideospillmaskiner; nedlastbare billedfiler; elektroniske publikasjoner. Kortspilleker og deres tilbehør; håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; deler og tilbehør for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; leketøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WIPOWER Qualcomm Incorporated, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Trådløse batteriladere; elektroniske trådløse strømsendere og strømmottakere; integrerte kretser, software og firmware for bruk i trådløse batteriladere og i elektroniske trådløse strømsendere og strømmottakere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUGAR DUST Unilever Plc, Port Sunlight, CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårvann, hårbølgingspreparater, shampoer, balsam, hårspray, hårpulver, hår behandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hårtonic, hårkremer, bade- og/eller dusj-preparater; ikke-medisinske toalettpreparater; hudpleie preparater; kosmetikk. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Candyhuset Stasia Consumer Shops AS, Postboks 343, 1411 KOLBOTN, Klasse:3 Klasse:5 Klasse:10 Klasse:16 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:38 Klasse:41 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Telekommunikasjonsvirksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PROSURVA Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOTUN GUARD GAZE Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Klasse:2 Kjemiske produkter til industriell bruk i form av temperaturherdende pulver på polyester-, epoxy-, polymer-, fluorpolymer-, polyurethanbasis for beskyttende og dekorativ overflatebehandling av metalldeler og meiallkonstruksjoner samt kjemiske herdemidler for maling og lakk. Kjemiske produkter til industriell bruk i form av temperaturherdende pulver på polyester-, epoxy-, polymer-, fluorpolymer-, polyurethan-basis for, beskyttende og dekorativ overflatebehandling av plast- MDF- og tre-produkter Maling, fernisser, lakker (herunder pulverlakk), rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler for beskyttelse av overflater av metall og tre. Maling, fernisser, lakker (herunder pulverlakk), rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler for beskyttelse av overflater av MDF og plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOTUN GUARD MILES Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Klasse:2 Kjemiske produkter til industriell bruk i form av temperaturherdende pulver på polyester-, epoxy-, polymer-, fluorpolymer-, polyurethanbasis for beskyttende og dekorativ overflatebehandling av metalldeler og meiallkonstruksjoner samt kjemiske herdemidler for maling og lakk. Kjemiske produkter til industriell bruk i form av temperaturherdende pulver på polyester-, epoxy-, polymer-, fluorpolymer-, polyurethan-basis for, beskyttende og dekorativ overflatebehandling av plast- MDF- og tre-produkter Maling, fernisser, lakker (herunder pulverlakk), rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler for beskyttelse av overflater av metall og tre. Maling, fernisser, lakker (herunder pulverlakk), rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler for beskyttelse av overflater av MDF og plast. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZORCALA Stiefel Laboratories Inc, Corporation Service Company, Suite 400, 2711 Centerville Road, DE19801 WILMINGTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av dermatologiske sykdommer, tilstander og forstyrrelser, og spesielt unntatt farmasøytiske preparater for behandling av gastrointestinale sykdommer, tilstander og forstyrrelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Uranium TURSERVICE AS, Brevikstølen 26, 5179 GODVIK, Klasse:35 Klasse:37 Klasse:39 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Calpro AS, Arnstein Arnebergsvei 30 A, 1366 LYSAKER, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:5 Medisinske reagensmiddel for diagnose og testing av kroppsvæske (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Calpro AS, Arnstein Arnebergsvei 30 A, 1366 LYSAKER, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:5 Medisinske reagensmiddel for diagnose og testing av kroppsvæske. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CALPIS Calpis Co Ltd, 4-1, Ebisu-minami 2 chome, Shlbuya-ku, TOKYO, JP Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:29 Klasse:32 Drikker basert på melkesyrebakterier, smør, melk, melkedrikker, melkedominerende drikker, drikker av og/eller med melk, yoghurt, melkeprodukter; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Mineralvann, fruktjuicer, drikker fremstilt av, og inneholdende myse; vegetabilsk juice som drikke; øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke God Utvikling AS, Åsligrenda 9, 5115 ULSET, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:25 Klasse:35 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WORKFORCE Seiko Epson KK (also trading as Seiko Epson Corp), 4-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:2 Klasse:9 Blekk for printere, blekkpatroner (fylte) for printere, tonere for printere, tonerkassetter (fylte) for printere. Printere, blekkstråleprintere, computerprintere, multifunksjonsprintere omfattende kopieringsog/eller scannings- og/eller faksefunksjoner og deler og tilbehør dertil, laserprintere, scannere, flytende krystallprosjektorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ELU The Black & Decker Corp, 701 East Joppa Road, MD21286 TOWSON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); maskinkophnger og deler til transmisjoner (unntatt for landkjøretøyer); kraftdrevet verktøy og tilbehør for kraftdrevet verktøy; generatorer, kompressorer, bærbare generatorer og kompressorer; driller, elektriske driller, pneumatiske driller, roterende driller, hammerdriller, slagdriller, slagtenger, drivere for driller, vinkeldnller, drillemaskiner, gjengemaskiner, hammere, elektropneumatiske hammere, pneumatiske hammere, roterende hammere, demoleringshammere, slipemaskiner, elektriske slipemaskiner, pneumatiske slipemaskiner, randomorbitslipemaskiner, orbitslipemaskiner, skiveslipemaskmer, belteslipemaskiner, slipere, sager, elektriske sager, pneumatiske sager, sirkelsager, løvsager, oscillerende sager, kjedesager, kappsager, gjærsager, slippover sager, bordsager, radialarmsager, båndsager, løvsager, trimsager, slipemaskiner, elektriske slipemaskiner, pneumatiske slipemaskiner, benkslipere, vinkelslipere, rettshliere, diskslipere, grunnhøvler, høvelmaskiner, skrutrekkere, elektriske skrutrekkere, heftemaskmer, stiftemaskiner, spikermaskiner, skjæremaskiner, avbitere, tykkelseshøvler, miksere, blandere, målemaskiner, rengjøringsmaskiner, fresemaskiner og dreiemaskiner, elektriske kniver, knivshpemaskiner, hmpistoler, varmepistoler, varmluftpistoler, alle kraftdrevne eller elektrisk drevne bærbare og stasjonære verktøy, tilbehør, deler og komponenter for alle de forannevnte varer herunder borehoder, borefester, senkebor, borechucks, borechucknøkler, ringer, styreenheter til vinkelbor, spisshammere, spissmeiselhammere, borehoder, sagblader, blader til sirkelsager, blader til løvsager, oscillerende sagblader, hullsager, kjeder for motorsager, slipemaskiner til kjeder, skjæreblader, slipeskiver, pusseskiver, polenngsskiver, slipehjul, slipesteiner, filer, rivjern, blader for høvelmaskiner, skrutrekkestykker, slipeark, slipeskiver, slipebånd, slipekuttesteiner, slipesteiner, våtshpesteiner, shpepapir, støvposer, sandblåsere, børster, stålbørster, vispekurver, blandekurver, stifter, ledesporog sperrer for kraftdrevet verktøy, ledespor og sperrer for blad- og knivshpemaskiner, kraftdrevne eller andre maskinverktøy med laser; kraftdrevne driller med laser for retteguide for brukere av en kraftdreven drill for bruk som et referansepunkt å arbeide ut fra, kraftdrevne verktøy, kraftdrevne driller eller andre verktøymaskiner med apparater eller et instrument eller innretning for projisering av et laserstrålelys for å gi et referansepunkt for brukeren av et kraftdrevet verktøy, en kraftdrevet drill eller annet verktøy til å arbeide 12

13 registrerte varemerker /11 Klasse:8 Klasse:9 fra eller med lasere for bruk for å gi et referansepunkt for brukeren av et verktøy til å arbeide fra eller for å feste til verktøy for bruk i innretting av verktøyet i forhold til dets arbeidsflate eller for markerings- eller innrettingsformål; innrettingsmekanismer med laser, kraftdrevne verktøy, kraftdrevne driller eller andre maskinverktøy innbefattende ethvert apparat, instrument eller innretning med en laser for å gi et referansepunkt for brukeren av et kraftdrevet verktøy, en kraftdrevet drill eller andre verktøy til å arbeide fra eller for montering på kraftdrevne verktøy, kraftdrevne driller eller andre verktøy for bruk til innstilling av verktøyet i forhold til arbeidsflaten eller for markerings eller innstillingsformål eller med lasere for bruk for å gi et referansepunkt for brukeren av et verktøy til å arbeide fra eller for festing av verktøy for bruk i innstilling av verktøyet i forhold til arbeidsflaten eller for markeringseller opprettingsformål; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; stativer for driller, pumper, alle for bruk sammen med kraftdrevne verktøy, svalehalejigger, skjeborjigger, sagbenker, skruetvinger; skruestikker, esker og bokser for bruk med kraftdrevne verktøy og tilbehør til kraftdrevne verktøy, kjeder for motorsager; blåse- eller vakuumsugemaskiner for utsuging av støv og støvfjernerør som del av disse, biskuiter for biskuitlanghøvler, kraftdrevne verktøy, kraftdrevne driller eller andre maskinverktøy med en innretning for markerings- eller justeringsformål innbefattende en laser, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Håndverktøy og tilbehør til håndverktøy, håndredskaper, borehoder, hammerhoder, borefester, senkebor, borechucks, borechucknøkler, flenser som del av manuelt drevne verktøy, styreenheter til vinkelbor, meisler, hammermeisler, blader, sagblader, sirkelsagblader, løvsagblader, oscillerende sagblader, hullsager, kjeder for motorsager, slipemaskiner til kjeder; skjæreblader, slipeskiver, pusseskiver, polenngskiver, slipehjul, slipesteiner, filer, rivjern; blader for høvelmaskiner, skrutrekkere, skrutrekkerstykke; grunnhøvelstykker; slipeskiver, slipebånd, sandblåsepapir, børster, stålbørster, vispekurver, blandekurver, heftestifter, føringer og avskjerminger for håndverktøy, verktøy og driller med apparater eller et instrument eller innretning for projisering av et laserstrålelys for å gi et referansepunkt for brukeren av et verktøy eller drill til å arbeide fra, justeringsmekamsmer med en laser, verktøy eller driller med ethvert apparat, instrument eller innretning med en laser for å gi et referansepunkt for brukeren av et verktøy eller av en drill til å arbeide fra eller for fastgjøring til verktøy eller driller for bruk til justering av verktøyet eller drillen i forhold til arbeidsflaten eller for markerings- eller justeringsformål eller med en laser for bruk til å gi et referansepunkt for brukeren av et verktøy eller en drill til å arbeide fra eller for fastgjøring til verktøy eller drill for bruk ved justering av verktøyet eller drillen i forhold til arbeidsflaten eller for markerings- eller justeringsformål; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer, stativer for driller, svalehalejigger, skjejigger, sagbenker, sagbord, skruetvinger, skruestykker, alle for bruk med håndverktøy eller alle i form av håndverktøy, verktøyhylstre; slipekuttesteiner, slipesteiner, slipeskiver, våtshpesteiner, deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Elektriske apparater og instrumenter, måleapparater og - instrumenter, elektriske og optiske styrings- og avstandsmåleinnretninger for bruk med kraftdrevne verktøy, lasere; apparater, instrumenter eller innretninger på projisering av et laserstrålelys for å gi et referansepunkt for brukeren av et kraftdrevet verktøy, kraftdrevne driller eller annet verktøy til å arbeide fra, lasere for bruk ved innstilling av et kraftdrevet verktøy, kraftdreven drill eller annet verktøy i forhold til arbeidsflaten eller for å gi et referansepunkt for brukeren av et kraftdrevet verktøy, kraftdreven drill eller annet verktøy til å arbeide fra eller for bruk til innstilling; lasere for bruk til å fremskaffe et referansepunkt for brukeren av et verktøy til å arbeide fra eller for montering av verktøy for bruk ved innstilling av verktøyet i forhold til arbeidsflaten eller for markerings- eller justeringsformål, lasere for måling av avstander eller for bruk til justering; laserrekkeviddemålere, laser, ikke for medisinske formål; kontrollsystemer som bruker laserstråler, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; veieapparater; trefot, kikkerter, kameraer, briller, brilleinnfatninger, brillehus, brilleglass, beskyttelsesbriller, øyeskjermer, forstørrelsesglass; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske databærere, radioer; høyttalere, megafoner; batterier, batteripakker, kraftforsyningsenheter, batteriladere, inngangstransformatorer; elektriske ledninger; voltmetre; ammetre, brannslukningsapparater, røykdetektorer, alarmer, linjaler for snekkere, målestokker, målebånd; vinkelmålere, watere, digitale watere, klær for beskyttelse mot ulykker og skader, beskyttende hansker, beskyttende forklær, personhgbeskyttelsesutstyr, ansiktsmasker, ansiktsbeskyttelsesinnretninger, støvbriller, snøbriller, dykkerbriller, beskyttende hodeplagg; apparater, instrumenter eller innretninger for projisering av et laserstrålelys for å gi et referansepunkt for brukeren av et kraftdrevet verktøy eller en kraftdreven drill til å arbeide fra; lasere for bruk til innstilling av et kraftdrevet verktøy, en kraftdreven driller eller annet verktøy i forhold til arbeidsflaten eller for å gi et referansepunkt for brukeren av et kraftdrevet verktøy, en kraftdreven drill eller annet verktøy til å arbeide fra eller for mnstillingsformål, apparater, instrumenter eller innretninger for projisering av et laserstrålelys for å gi et referansepunkt for brukeren av et verktøy eller en drill til å arbeide fra, lasere for bruk til justering av et verktøy eller en drill i forhold til arbeidsflaten eller for å gi et referanse punkt for brukeren av et verktøy eller en drill til å arbeide fra eller for justeringsformål; apparater, instrumenter eller innretninger for måling, nivellering, markering eller justering, innbefattende en laser for å gi et referansepunkt for brukeren av et kraftdrevet verktøy, kraftdreven drill eller annet verktøy til å arbeide fra eller for montering til kraftdrevne verktøy, kraftdrevne driller eller håndverktøy for bruk til justering av kraftdrevne verktøy, kraftdrevne driller eller andre håndverktøy i forhold til arbeidsflaten eller for markerings- eller justeringsformål; tilbehør, deler og komponenter for alle de forannevnte varer; musematter for datamaskiner, hjelmer. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Cart Media AS, Hamangskogen 60 SANDVIKA, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:12 Klasse:35 Reklameholdere for handlevogner. Salgsfremmende tjenester; reklamevirksomhet; formidling og utleie av reklameplass; formidling og utleie av reklameplass på handlevogner og fraktevogner; formidling og utleie av reklamemateriell. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Formuesforvaltning AS, Postboks 1777 Vika, 0122 OSLO, Formuesforvaltning Advokatfirma Heiberg, Postboks 1777 Vika, 0122 OSLO, Klasse:16 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:45 Trykksaker; nyhetsbrev; brosjyrer. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; faglig konsultasjoner om forretninger, konsulentbistand i forretningssaker; regnskapsførsel; regnskapsanalyser; regnskapskontroll; skatteberegning; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; selskapsevaluering; kontortjenester. Finansiell virksomhet, herunder finansiell rådgivning; forretninger med fast eiendom; investeringsvirksomhet, bestyrelse av familiestiftelser; finansanalyser; finansieringsevaluering; finansrådgivning; finanstransaksjoner; fondsinvestering; fondsog verdipapirforvaltning; kapital- og fondsinvestering; kapital- og fondsforvaltning; forvaltning av formuer; konsulentbistand i skattespørsmål; rådgivning i finansielle spørsmål. Juridiske tjenester; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WoolLand Hedda Rivelsrud, ANKERVEIEN 33, 0785 OSLO, Klasse:25 Klær i ull. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE POINT DIAGSTIC SYSTEM Seawell Ltd, Pavilion 5, Howemoss Drive, Kirkhill Business Park, AB210GL DYCE, ABERDEEN, GB Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:9 Klasse:37 Klasse:42 Apparater og instrumenter for ispeksjon og evaluering av integriteten og ytelsen til olje-, gass- og vannbrønner ved hjelp av ultralydmåling, registrerings- og fremvisningsanordninger og andre måleanordninger; ultralydinspeksjons-, måleog avbildningsanordninger for ikke-medisinsk, ikke-destruktiv testing: kartleggings- og måleutstyr for olje- gass- og vannbrønner og tilhørende prosess- og produksjonssystemer. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring for utvinning av olje og gass. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster; kontroll av oljebrønner; geologiske grunnundersøkelser; ingeniørvirksomhet; konsulentbistand ved oljeleting; oljeleting; logging med vaierline. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FRANKIE STEIN Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, CA EL SEGUNDO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:28 Klasse:41 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nordlaks Produkter AS, Postboks 224, 8455 STOKMARKNES, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:5 Naturmedisinsk kosttilskudd av vitaminer og mineraler; naturmedisinske preparater av lakseolje for dietetiske eller medisinske formål. Klasse:29 Ernæringsmessige kosttilskudd av lakseolje; spiselige oljer. Klasse:31 Næringsmidler til dyr, herunder kosttilskudd laget av lakseolje. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BULLSHIT JUST RACING Gaute Øren, Sørkedalsveien 177B, 0754 OSLO, Klasse:12 Kjøretøyer Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NARS Shiseido Americas Corp, 178 Bauer Drive, NJ07436 OAKLAND, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Klasse:21 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; kosmetiske produkter for hudpleie, hudkremer og fuktighetskremer, solbeskyttende midler (kosmetiske preparater). Kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), kosmetikkbørster og -pensler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Shiseido Americas Corp, 178 Bauer Drive, NJ07436 OAKLAND, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; kosmetiske produkter for hudpleie, hudkremer og fuktighetskremer, solbeskyttende midler (kosmetiske preparater). Klasse:21 Kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), kosmetikkbørster og -pensler. 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Calpis Co Ltd, 4-1, Ebisu-minami 2 chome, Shlbuya-ku, TOKYO, JP Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:29 Drikker basert på melkesyrebakterier, smør, melk, melkedrikker, melkedominerende drikker, drikker av og/eller med melk, yoghurt, melkeprodukter; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:32 Mineralvann, fruktjuicer, drikker fremstilt av, og inneholdende myse; vegetabilsk juice som drikke; øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZIGTECH Reebok International Ltd, 4th Floor, 11/12 Pall Mall, SW1Y5LU LONDON, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke REALFOKUS AS, Alfred gets Veg 3 Sentralbygg 1, 7491 TRONDHEIM, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:28 Spill og leketøy. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Reflectil Norge AS, Sandstuveien 70, 0680 OSLO, Klasse:9 Refleksbrikker og synbarhetsprodukter til personlig bruk Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk rikskringkasting AS, Juridisk avdeling, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, 0340 OSLO, Klasse:9 CD, video/dvd, CD-romspill, dataspill; refleks, refleksvest. Klasse:16 Bøker, aktivitetsbøker, postkort, skrive- /tegneblokk, brevark, konvolutter, klistremerker, pennal, permer, blyantspissere, bokpapir og skrivesaker; sekker av papir eller plast; vesker av papir. Klasse:18 Klasse:21 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:38 Klasse:41 Vesker og bager av plast. Kopp, skål, asjett, tallerken i porselen, kopp, skål og asjett i plast (melanin); matboks; termos i stål; tannbørste. Sengesett, pledd. Klær, luer, votter, genser, sokker, strømpebukser, smekker. Puslespill, bildelotto, leketøy; ski, bindinger, staver; kjelke, akebrett. Telekommumkasjonsvirksomhet, herunder sending av radio- og fjernsynsprogram; distribusjon av internettsider og multimediale artikler (i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende) via internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. Utdanningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet, 18

19 registrerte varemerker /11 underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av radio- og i fjernsynsprogram, produksjon av multimediale artikler i form av tekst, bilde, lyd, video, animasjoner og lignende til bruk på internett, bredbånd, digital-tv, mobil-tv, mobilt internett og andre digitale medier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tema Industri Landbruk AS, Grimelandshaug, 6800 FØRDE, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering og flekkfjerning; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke EW Glass & Plast AS, Armauer Hansens veg 2 B, 7046 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall) Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:40 Bearbeiding av materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SKIPSDRAM Berentsens Brygghus AS, Postboks 53, 4379 EGERSUND, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse:32 Klasse:33 Klasse:35 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Forretningsdrift; salg av de forannevnte varer i klasse 32 og

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ERNST-B JOHANSEN AS, Postboks 11, 3993 LANGESUND, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; heisetau for håndtering av tung last, av metall. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; sjokkdempere og kompentatorer for offshore løfteoperasjoner. Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; lossing; drift av havner og dokker; berging av skip. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sparebank 1 Medlemskort AS, Postboks 778 Sentrum, 0106 OSLO, Sparebank 1 Gruppen AS, v/juridisk avdeling, Postboks 778 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:45 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; informasjonsvirksomhet; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LOVE FURY Nine West Development Corp, 1007 Orange Street, Suite 225, DE19801 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Klasse:4 Parfymer; eau de toalett, cologne, duftende spray, såper, hudrensepreparater, hudlotions og -kremer, fuktighetsbevarende preparater; solbeskyttende lotions og oljer (midler for soling av huden): kosmetiske produkter, nemlig ansikts- og kroppspudder, underlagspreparater, kroppsglitter, ansiktsglitter, leppestifter, leppeblyanter, rougeprodukter, øyeskygge, øyekrem, eyeliner, maskara og blyanter for øyebryn; dusjgel, badesalt; hårpleieprodukter, nemlig sjampo og balsam; potpourri. Duftlys, duftolje, aromaterapi velluktende lys og velluktende voks til bruk i potpourri brennere. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/07-2007.06.18 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 25/07-2007.06.18 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 25/07-2007.06.18 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer