nr 40/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 40/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser ter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rtigher Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Sltede internasjonale registreringer Meddelelse til innehaver i varemerkeregistrering nr Opphør av fullmektigverv Rtelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystem (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerkekst (541) Merk er ordmerke (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merk er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merk (591) Merk er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løp av tre måneder fra i dag kan d fremstes innsigelse mot registreringen av varemerk, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 ann ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267236) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Storebrand Kjøpesenter Buskerud AS, Professor Kohts vei 9, 1327 LYSAKER, Norge Storebrand Kjøpesenter Krogstadelva AS, Professor Kohts vei 9, 1366 LYSAKER, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomh; markedsstudier; markedsundersøkelser; meningsmålinger; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forrningsledelse og om forrningsprofilering; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forvaltning og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; bistand ved utvikling av stormarkeder, kjøpesentre og varehus. Daljhandel av: kjemiske produkter til bruk i industri, vitenskap og jordbruk, malinger, fargestoffer og rustbeskyttelsesmidler, rengjøringsmidler og midler til toaltbruk, oljer og ft til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel, drivstoff og belysningsstoffer, lys og veker for lys, farmasøytiske preparater og andre preparater for medisinsk bruk, bygningsmaterialer av mall, isenkramvarer, maskiner, verktøymaskiner og motorer, håndverktøy, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisit, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magniske databærere, salgsautomater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske, odontologiske og verinære apparater og instrumenter, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innrninger for belysning, oppvarming, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjørøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vann, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle maller og deres legeringer og varer av edle maller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronomriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp og varer lag av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, tnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seløy og salmakervarer, bygningsmaterialer, møbler, speil, billedrammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper, gjenstander til rengjøringsformål, glassvarer, porselen og keramikk, tau, reip, hyssing, nt, telt, presenninger, seil, sekker, garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, sysaker, tepper, ryer, matter, linoleum og ann gulvbelegg, taper, spill og lekøy, gymnastikk- og sportsartikler, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og ft, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for røkere. Klasse:36 Forrninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, forpaktning av faste eiendommer; utleie av kontorer; utleie av forrningslokaler; finansiell virksomh. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester, catering, kantiner, kaféer, kaferiaer, restauranter, snack-barer. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267237) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Storebrand Kjøpesenter Glasmagasin Drammen AS, Professor Kohts vei 9, 1366 LYSAKER, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomh; markedsstudier; markedsundersøkelser; meningsmålinger; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forrningsledelse og om forrningsprofilering; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forvaltning og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; bistand ved utvikling av stormarkeder, kjøpesentre og varehus. Daljhandel av: kjemiske produkter til bruk i industri, vitenskap og jordbruk, malinger, fargestoffer og rustbeskyttelsesmidler, rengjøringsmidler og midler til toaltbruk, oljer og ft til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel, drivstoff og belysningsstoffer, lys og veker for lys, farmasøytiske preparater og andre preparater for medisinsk bruk, bygningsmaterialer av mall, isenkramvarer, maskiner, verktøymaskiner og motorer, håndverktøy, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisit, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magniske databærere, salgsautomater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske, odontologiske og verinære apparater og instrumenter, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innrninger for belysning, oppvarming, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjørøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vann, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle maller og deres legeringer og varer av edle maller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronomriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp og varer lag av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, tnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seløy og salmakervarer, bygningsmaterialer, møbler, speil, billedrammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper, gjenstander til rengjøringsformål, glassvarer, porselen og keramikk, tau, reip, hyssing, nt, telt, presenninger, seil, sekker, garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, sysaker, tepper, ryer, matter, linoleum og ann gulvbelegg, taper, spill og lekøy, gymnastikk- og sportsartikler, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og ft, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for røkere. Klasse:36 Forrninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom, forpaktning av faste eiendommer; utleie av kontorer; utleie av forrningslokaler; finansiell virksomh. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester, catering, kantiner, kaféer, kaferiaer, restauranter, snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267238) (220) Inndato: (180) Registreringen Heat&Run (541) Merk er ordmerke i standard font ArcticZymes AS, Postboks 6463, 9294 TROMSØ, Norge Klasse:1 Klasse:5 Klasse:42 Enzymer og enzympreparater for industriell anvendelse, som for anvendelse kjemisk industri og i agrokjemisk industri. Enzymer og enzympreparater for medisinsk forskningsbruk og medisinsk anvendelse, som for diagnostisk testing, for dekontaminering av prøve av DNA eller RNA, for sekvensering av DNA eller RNA, eller for anvendelse i PCR (Polymerase Chain Reaction) teknologier. Forskningstjenester i forbindelse med diagnostisk testing for dekontaminering av prøve av DNA eller RNA og for sekvensering av DNA eller RNA eller for anvendelse i PCR (Polymerase Chain Reaction) teknologier. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267239) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267241) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke LOZANOV-METODEN PÅ NORSK SUGGESTOPEDISK SPRÅKOPPLÆRING DA, Etterstadgata 14B, 0658 OSLO, Norge Klasse:16 Undervisningsmateriell som er basert på moden suggestopedi; dialoghefter basert på suggestopedi moden; plakater med grammatikk og kunst; pedagogiske sanger og rapp. Klasse:28 Klasse:41 Spill som er basert på suggestopedi. Undervisning; undervisning av voksne og barn ved bruk av moden suggestopedi; aktiviter som er basert på suggestopedi. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke John Strandabø, Storhøyen 9A, 5334 HELLESØY, Norge Klasse:30 Honning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267240) (220) Inndato: (180) Registreringen D'Liver (541) Merk er ordmerke i standard font D'LIVER AS, Postboks 6416, 9294 TROMSØ, Norge Klasse:5 Klasse:42 Farmasøytiske og verinære preparater; stoffer for medisinsk bruk og verinær bruk. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267242) (220) Inndato: (180) Registreringen HØDNEBØ (541) Merk er ordmerke i standard font Hurlum AS ds konkursbo, Moland Vest, 4994 AKLAND, Norge Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Norge Klasse:11 Klasse:20 Klasse:27 Klasse:35 Klasse:40 Klasse:42 Apparater og innrninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvfltverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Tepper, ryer, matter, linoleum og ann gulvbelegg; taper (ikke av tekstilmateriale). Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Handelsvirksomh - salg av møbler, interiørartikler og belysningsprodukter; oppstilling, for andre, av utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; slike tjenester kan bli fremskaff i utsalgssteder, gjennom postordekataloger eller gjennom elektroniske medier for eksempel på interntsider eller gjennom fjernsynskanaler. Produksjon av møbler, interiørartikler og belysningsprodukter. Interiørkonsulentvirksomh herunder interiørdesign og interiørarkitektvirksomh. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267243) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Hurlum AS ds konkursbo, Moland Vest, 4994 AKLAND, Norge Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Norge Klasse:11 Apparater og innrninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, steking, tørking, ventilasjon, kjøling, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvfltverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:27 Tepper, ryer, matter, linoleum og ann gulvbelegg; taper (ikke av tekstilmateriale). Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Handelsvirksomh - salg av møbler, interiørartikler og belysningsprodukter - oppstilling, for andre, av utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; slike tjenester kan bli fremskaff i utsalgssteder, gjennom postordekataloger eller gjennom elektroniske medier f.eks på interntsider eller gjennom fjernsynskanaler. Klasse:40 Produksjon av møbler, interiørartikler og belysningsprodukter. Klasse:42 Interiørkonsulentvirksomh herunder interiørdesign og interiørarkitektvirksomh. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267244) (220) Inndato: (180) Registreringen App Garage (541) Merk er ordmerke i standard font Nissan Jidosha KK (also trading as Nissan Motor Co., Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku, JP- YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:12 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 Computerapplikasjonsprogrammer for smarttelefoner; PDA utstyr og brtcomputere, nemlig, programvare til bruk for sjåfører av kjørøyer og passasjerer for tilgang, visning og samspill med og nedlastning av informasjon og underholdningsinnhold. Biler, elektriske kjørøyer inkludert elektriske biler, vogner, lastebiler, varebiler, SUVer, busser, fritidskjørøyer (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, og slepraktorer (traktorer), og strukturelle deler og utstyr dertil; traktorer, tyverialarmer for kjørøyer; selvklebende gummilapper for reparasjon av slanger og dekk, alle inkludert i internasjonal klasse 12. Drift av on-line handelsted på områd programvareapplikasjoner; daljhandelstjenester eller engrostjenester som presenterer og som vedrører computerapplikasjoner; daljhandelstjenester eller engrostjenester som presenterer og som vedrører computerprogrammer. Fremskaffe telekommunikasjonsforbindelser til globalt computer ntverk; fremskaffe brukertilgang til globale posisjoneringssignaler for navigeringsog kommunikasjonsformål, internt-portaltjenester for kommunikasjonsformål; fremskaffe brukertilgang til internt for kommunikasjonsformål. Applikasjonstjenesteleverandørtjenester (ASP) som representerer programvare til bruk i forbindelse med onlineabonnementstjenester som ster drivere i stand til å spille og programmere audio-, video-, tekst-og multimediainnhold, og programvare som representerer audio-, tekst- og multimediainnhold; vertskap for ntsted som representerer informasjon om kjørøyer og computerapplikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267245) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke STENHAMMER IMPORT, Liljeveien 1, 2408 ELVERUM, Norge Klasse:9 Refleksvester Klasse:25 Treningstøy, spilledrakter, klær, T-skjorter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267246) (220) Inndato: (180) Registreringen HYPERPOOL (541) Merk er ordmerke i standard font Derrick Corp, 590 Duke Road, US-NY14225 BUFFALO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:7 Industrielt vibrasjonsfiltreringsapparatur for separering av materialer og deler dertil; filtreringssammenstillinger og stoffer for vibrasjonsfiltreringsmaskiner; boreslamsfiltreringsmaskiner; faststoffssepareringsutstyr, nemlig materialtørkemaskiner; elektriske vibrasjonsmotorer for maskiner og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267247) (220) Inndato: (180) Registreringen DUAL POOL (541) Merk er ordmerke i standard font Derrick Corp, 590 Duke Road, US-NY14225 BUFFALO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:7 Industrielt vibrasjonsfiltreringsapparatur for separering av materialer og deler dertil; filtreringssammenstillinger og stoffer for vibrasjonsfiltreringsmaskiner; boreslamsfiltreringsmaskiner; faststoffssepareringsutstyr, nemlig materialtørkemaskiner; elektriske vibrasjonsmotorer for maskiner og deler dertil. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267248) (220) Inndato: (180) Registreringen PMD (541) Merk er ordmerke i standard font Derrick Corp, 590 Duke Road, US-NY14225 BUFFALO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:7 Filtreringssammenstillinger og stoffer for vibrasjonsfiltreringsmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267251) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267249) (220) Inndato: (180) Registreringen PYRAMID (541) Merk er ordmerke i standard font Derrick Corp, 590 Duke Road, US-NY14225 BUFFALO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:7 Filtreringssammenstillinger og stoffer for vibrasjonsfiltreringsmaskiner. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke OSLO GITARSKOLE DA, Schultz' gt 2, 0365 OSLO, Norge Klasse:41 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267250) (220) Inndato: (180) Registreringen CLEAVES (541) Merk er ordmerke i standard font CLEAVES MARINE FINANCE AS, Drammensveien 106, 0273 OSLO, Norge Klasse:36 Finansiell virksomh; monær virksomh; forrningsførsel; forrninger med skip; forrninger med fast eiendom; forrninger med selskaper. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , SE, (210) Søknadsnr.: (267252) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Resurs Bank AB, Box 22209, SE HELSINGBORG, Sverige Sterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, SE MALMÖ, Sverige Klasse:9 Kodede og ukodede magnkort, i form av bank- og balingskort, apparater for veksling av penger og veksling av valuta; elektriske apparater inkludert i denne klasse, hjemmeelektronikk, nemlig TV-apparater, videoapparater, DVD-spillere, datamaskiner og databehandlingsutstyr; radioapparater, stereoanlegg, hjemmekinoutstyr, mobiltelefoner, data- og TV-spill samt tilhørende reservedeler og komponenter, apparater for innspilling, opptak, sending og gjengivelse av lyd og bilder; magniske databærere. Klasse:16 Ukodede bank- og balingskort av plast og/eller papir, dokumenter, sjekker, bankanvisninger, verdipapirer, obligasjoner, aksjer og sikkerhsdokumenter; konto- og identitskort av papir; trykte publikasjoner, pamflter, brosjyrer, aviser, tidsskrifter og magasiner (periodiske), trykksaker relatert til bankvesen. Klasse:28 Klasse:35 Klasse:36 Håndholdte dataspill. Reklame- og annonsevirksomh; spredning av annonse og reklamekster; foraksledelse, foraksadministrasjon, kontortjenester, markedsføring ved salg av systemutvikling for informasjonsteknologi; bokføringstjenester; revisjonsbyråtjenester; direktereklame; økonomiske prognoser; undersøkelser vedrørende foraks- eller butikkvirksornh; databehandl registreringshåndtering; utgivelse av reklamelapper, - foldere og - brosjyrer. Bankvirksomh, forsikringsvirksomh, finansiell og monær virksomh; amortiseringslånevirksomh; finansiering av avbalingskjøp; balingskorttjenester, børsmegling; sjekkverifikasjon; clearing, clearingsentraler; tjenester vedrørende deponering av verdisaker; factoring; leasing av fast eiendom; eiendomsagenturer, eiendomsforvaltning, eiendomstaksering; finansiell forvaltning, finansiell informasjon, finansiell konsultasjon, finansiell rådgivning (forsikring, bank, eiendom), finansieringstjenester, informasjon vedrørende forsikring; forsikringsgarantitjenester, forsikringskonsultasjoner, forsikringsmegling; økonomisk forvaltning; finansiering av avbalingskjøp; innkassering av leie; inkassobyråer; kapitalinvestering; forsrsikringsinformasjon, kredittgivning, kredittinstitusjoner, kredittkorttjenester; elektronisk overføring av penger; utstedelse av gavekort og sjekker; utlån mot sikkerh; valutaveksling: vekslingskontoter; on-line informasjonstjenester avseende finansieringtjenester via telekommunikasjon og internt. Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester; interntbaserte telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; elektronisk dataoverføring via globalt databehandlingsntverk, inklusive internt; tjenester for overføring/sending eller tilpasning av informasjon fra en datalagr databank eller via internt; overføring/sending av data gjennom elektronisk bildebehandling via telefonforbindelse; tilgjengeliggjøring av multibrukeradkomst til sikr databasert informasjonsntverk for overføring og spredning av informasjon innen finansielle tjenester; overføring/spredning av bank og kredittjenester via radio frekvensidendfiseringsanordninger (transpondere). Klasse:42 Datarådgivningstjenester; datatjenester vedrørende leasing av adgangstid til databaser; utforming av dataprogramvare; tjenester for gjengivelse av informasjon fra en datalagr databank eller via internt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267253) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke The New Zealand Merino Co Ltd, Level Wrights Road, NZ-8024 ADDINGTON, CHRISTCHURCH, New Zealand Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:22 Rå fibrøse materialer; dyrefibre, sauefibre, fleece og ull; ulldotter, ullballer, ulltopper (wool tops), avklipp ull; rå, behandl, børst eller kard ull. Klasse:23 Klasse:24 Garn og tråder for tekstiler. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; vevde stoffer, tepper og pledd; sengøy og sengepper; bordduker. Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg. Klasse:27 Tepper, ryer og matter, ann gulvbelegg, taper. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267254) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267257) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Signere.no AS, Postboks 42, Kristianborg, 5822 BERGEN, Norge Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Dataprogrammer. Administrasjon, drift og vedlikehold av databaser; innsamling og systematisering av informasjon i databaser. Utvikling, programmering, installering, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267255) (220) Inndato: (180) Registreringen QUATTRON (541) Merk er ordmerke i standard font Sharp KK (also trading as Sharp Corp), 22-22, Nagaikecho, Abeno-ku, JP OSAKA, Japan Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 LCD fjernsynsmottakere; fjernsynsmottakere; LCD paneler; LCD moduler; LCD monitorer; kombinert LCD fjernsynsapparat/monitor og DVD-spiller; optisk plateopptaker; optisk platespiller; DVD-opptakere; DVD-spillere; mobiltelefoner; elektroniske ordbøker; elektroniske håndholdte datamaskiner; lommedatamaskiner; elektroniske kalkulatorer; datamaskiner; notisbok datamaskiner; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267256) (220) Inndato: (180) Registreringen Tøffingen varmepumperens (541) Merk er ordmerke i standard font Miba AS, Gneisveien 2D, 1914 YTRE ENEBAKK, Norge Klasse:11 Varmepumper. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Alpharma LLC, 5 Giralda Farms, US-NJ07940 MADISON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:5 Verinære preparater til forebygging og behandling av parasittiske infeksjoner, bennelse og inflammatoriske sykdommer, respiratoriske og smittsomme sykdommer, immunologiske, bakterielle, virus- og soppsykdommer, osteoporose, hjerte-karsykdommer, sykdommer og forstyrrelser i sentralnervesystem, urologiske, urogenitale og urinveisforstyrrelser, gastrointestinale forstyrrelser, muskelskjeltlidelser, allergier, diabes, hypertensjon, slag, kreft, blodsykdommer, smerte, fedme, fordøyelsessykdommer, oftalmologiske lidelser, adferdsforstyrrelser, forplantningsforstyrrelser, dermatologiske lidelser, tannråte, tannsensitivit, gingivitt, halitose og periodontale sykdommer og for hud- og vevreparasjon og for å senke kolesterol; ernæringsmessige tilsninger og kosttilskudd for medisinske formål; verinære vaksiner og stoffer, diagnosest for bruk ved sykdomstesting, diagnostiske preparater for medisinsk og verinær bruk, alt av d foregående for behandling av katter, hunder, kveg, svin, hester, lamaer, kaniner, gnagere, fugler, ildere, fjærkre, geiter, sau og akvatiske dyr. Klasse:31 Klasse:44 Ikke-medisinske tilsninger til dyrefôr. Tilveiebringe informasjon og rådgivning innen områd for dyrehelse og verinærmedisin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267258) (220) Inndato: (180) Registreringen MILL (541) Merk er ordmerke i standard font Novaplan AS, Grini Næringspark 12, 1361 ØSTERÅS, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:11 Apparater og innrninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; ovner. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/093,987 (210) Søknadsnr.: (267259) (220) Inndato: (180) Registreringen PROTASEA (541) Merk er ordmerke i standard font FMC Corporation, 1735 Mark Stre, US-PA19103 PHILADELPHIA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:1 Ingredienser derivert fra havvann, nemlig sulfatholdige polysakkarider funn i sjøvekster, for bruk i helsestellprodukter, legemidler, menneske- og dyreernæring samt matvarer som gir helse- og medisinske fordeler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , EM, (210) Søknadsnr.: (267260) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Larsa Foods AB, Flygledaregatan 6, SE MALMÖ, Sverige Sterwalls Advokatbyrå AB, Box 4501, SE MALMÖ, Sverige Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft. Klasse:30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Klasse:35 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av dagligvarer, matvarer og drikkevarer. Markedsføring og forbrukerinformasjon om varer som vises i dagligvarebutikker; import av matvarer, næringsmidler og drikkevarer. Klasse:39 Transportvirksomh; innpakning og lagring av varer. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267261) (220) Inndato: (180) Registreringen HiC/DC (541) Merk er ordmerke i standard font TECHNI AS, Ynglingeveien 42, 3184 BORRE, Norge Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267262) (220) Inndato: (180) Registreringen ECO-COLLECTING (541) Merk er ordmerke i standard font OLYMPIC SEAFOOD AS, Postboks 234, 6099 FOSNAVÅG, Norge Klasse:5 Klasse:29 Klasse:31 Farmasøytiske og verinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; diisk mat og stoffer for medisinsk bruk og verinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft. Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267263) (220) Inndato: (180) Registreringen RDIO (541) Merk er ordmerke i standard font RDIO, INC., 1550 Bryant St., Suite 220, US-CA94103 SAN FRANCISCO, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:35 Klasse:38 Computer software for bruk i forbindelse med laging, nedlasting, overføring, mottak, redigering, utdrag, koding, avkoding, avspilling, lagring og organisering av lyddata; computer software for bruk i forbindelse med nedlastning og direkteavspilling (streaming) av lydmateriale via Intern, mobile anordninger, wi-fi ntverk og andre computer og elektroniske kommunikasjonsntverk; computer software til bruk i forbindelse med laging, nedlasting, overføring, mottak, redigering, utdrag, koding, avkoding, avspilling, lagring og organisering av tekst, data, bilder, og lydfiler; computer software for håndtering av personlig informasjon; computer software for atkomst, skumlesing og søking i online databaser; computer software for å gjøre brukere i stand til å programmere og distribuere lyd, tekst og ann multimedia-innhold, inkludert musikk, konserter, nyher, kulturelle evenementer, og underholdningsrelaterte og utdannelsesprogrammer via kommunikasjonsntverk; computer software for identifikasjon, lokalisering, gruppering, distribusjon og håndtering av data og lenker mellom computer servere og brukere tilknytt elektroniske kommunikasjonsntverk; computer software til bruk i forbindelse med håndtering av databaser for sosiale ntverk; computer software for å skape søkbare databaser med informasjon og data; software som gjør brukere i stand til å avspille og programmere musikk og underholdningsrelatert lyd; software med musikalske lydopptak og underholdningsrelatert lyd. Daljbutikktjenester på områd for underholdning med forhåndsinnspilte lyd- og audiovisuelle verk og relaterte varer, fremskaff via Intern, mobile anordninger, wi-fi ntverk og andre computer og elektroniske kommunikasjonsntverk; daljhandelstjenester i form av abonnement på lyd- og multimediainnhold fremskaff online og via elektroniske kommunikasjonsntverk. Streaming av lydmateriell over Intern, mobile anordninger, wi-fi ntverk og andre computer og elektroniske kommunikasjonsntverk; elektronisk overføring av direkteavspilt (stream) og nedlastbare lyd- og videofiler via computer og andre kommunikasjonsntverk; kringkasting og overføring av direkteavspilt (stream) og nedlastbare digitalt lyd- og videoinnhold via computer og andre kommunikasjonsntverk; abonnement på lydkringkasting via lntern, mobile anordninger, wi-fi ntverk og andre computer og elektroniske kommunikasjonsntverk; webcasting; fremskaffelse av online samtalerom, oppslagstavler og gruppeforum for overføring av meddelelser mellom brukere på områd for underholdning, musikk, konserter, nyher og kulturelle evenementer; fremskaffelse av webside som presenterer artister, musikkalbum og sanger; underholdningstjenester, nemlig fremskaffelse av en webside og database som presenterer musikk, aktuelle hendelser og underholdningsnyher; fremskaffelse av en webside som gjør kunder i 12

13 registrerte varemerker /12 stand til å programmere lyd, tekst, video og ann mulitimedia-innhold, inkludert musikk, konserter, nyher, kulturelle evenementer, og underholdningsrelaterte programmer på en webside og mobile applikasjoner. Klasse:41 Abonnementsbasert webside som presenterer lydmateriell, konsertinformasjon og underholdningsinformasjon om musikkalbum, artister og sanger; presentasjon av artister, musikkalbum og sanger via en webside, presentasjon av musikk, aktuelle hendelser og underholdningsnyher, som underholdningstjenester, fremskaff via en webside og database; gjøre kunder i stand til å programmere lyd, tekst, video og ann mulitimedia-innhold, inkludert musikk, konserter, nyher, kulturelle evenementer, og underholdningsrelaterte programmer på en webside og mobile applikasjoner, fremskaff via en webside. Klasse:42 Musikknedlastingstjenester over Intern, mobile anordninger, trådløst intern ntverk eller systemer og andre computer og elektroniske kommunikasjonsntverk, nemlig fremskaffelse av en webside som tillater brukere å nedlaste musikk; applikasjonstjenestilbyder (ASP) som presenterer software til bruk i forbindelse med online musikkabonnementstjenester, nemlig å skumlese, hente og lytte til digitale musikkfiler; fremskaffelse av online fasiliter, via Intern, mobile anordninger, trådløse intern ntverk eller systemer og andre computer og elektroniske kommunikasjonsntverk, for å gjøre brukere i stand til å arrangere audio-spillelister og å hente digital musikk; fremskaffelse av midlertidig bruk av online nedlastbart software for å gjøre brukere i stand til å programmere lydinnhold, inkludert musikk; fremskaffelse av webside som gjør kunder i stand til å programmere lydinnhold, inkludert musikk, på en webside og mobile applikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267265) (220) Inndato: (180) Registreringen Teal (541) Merk er ordmerke i standard font Swegon AB, Box 336, SE GÖTEBORG, Sverige Albihns.Zacco AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:11 Ventilasjonsapparater, ventilasjon installasjoner og utstyr (klimatisering), avkjølingsinstallasjoner, varmeinstallasjoner, avkjølingsmaskiner, varmepumper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267266) (220) Inndato: (180) Registreringen Oxford (541) Merk er ordmerke i standard font Swegon AB, Box 336, SE GÖTEBORG, Sverige Albihns.Zacco AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:11 Ventilasjonsapparater, ventilasjon installasjoner og utstyr (klimatisering), avkjølingsinstallasjoner, varmeinstallasjoner, avkjølingsmaskiner, varmepumper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267264) (220) Inndato: (180) Registreringen Yale (541) Merk er ordmerke i standard font Swegon AB, Box 336, SE GÖTEBORG, Sverige Albihns.Zacco AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:11 Ventilasjonsapparater, ventilasjon installasjoner og utstyr (klimatisering), avkjølingsinstallasjoner, varmeinstallasjoner, avkjølingsmaskiner, varmepumper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267267) (220) Inndato: (180) Registreringen Crimson (541) Merk er ordmerke i standard font Swegon AB, Box 336, SE GÖTEBORG, Sverige Albihns.Zacco AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:11 Ventilasjonsapparater, ventilasjon installasjoner og utstyr (klimatisering), avkjølingsinstallasjoner, varmeinstallasjoner, avkjølingsmaskiner, varmepumper. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267268) (220) Inndato: (180) Registreringen Maroon (541) Merk er ordmerke i standard font Swegon AB, Box 336, SE GÖTEBORG, Sverige Albihns.Zacco AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:11 Ventilasjonsapparater, ventilasjon installasjoner og utstyr (klimatisering), avkjølingsinstallasjoner, varmeinstallasjoner, avkjølingsmaskiner, varmepumper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267269) (220) Inndato: (180) Registreringen Wright Start here go anywhere (541) Merk er ordmerke i standard font Wright Trafikkskole AS, Garver Ytterborgsvei 96, 0915 OSLO, Norge Albihns.Zacco AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse:41 Trafikkskole; undervisning og utdanning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267270) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Tercel Oilfield Products AS, Snekkerveien 28, 4321 SANDNES, Norge Murgitroyd & Co, Mannerheimintie 12 B 5th floor, FI HELSINGFORS, Finland Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner til anvendelse i boring, installasjon, konstruksjon og learbeid i olje- og gassindustrien; apparater for anvendelse i forbindelse med boring ter olje og gass; apparater, utstyr og maskiner anvendt i ling samt boring og produksjon av olje og gass; apparater til anvendelse i forbindelse med installasjon, konstruksjon, vedlikehold eller reparasjon av oljeog gassbrønner; apparater til anvendelse i rensing av oljebrønner; verktøyer for brønnrensing, nemlig sirkulasjonsverktøyer, rørskrapere og børsteverktøyer; utstyr og apparater til ferdigstilling og sementering; apparater for installasjon av fôringsrør og linere i borehull; apparater og utstyr for linerhangere og linerhanging; apparater for anvendelse i forbindelse med komplterings- eller sementeringsoperasjoner under brønnkonstruksjon; apparater for anvendelse i brønnfordypningsoperasjoner og komplteringsoperasjoner av multilateraltypen under brønnkonstruksjon; verktøyer og apparater for boring av borehull; produksjonsapparater for utvinning av fluider fra bunnen; borerør, borerørsbeskyttere, tningsstykker til brønner; apparater for drilling, boring, kutting, sliping, riving, utvidelse og rensing av olje- og gassbrønner; borkroner til verktøyer for drilling, boring, kutting, sliping, riving, utvidelse og rengjøring; boresko, føringssko, fôringssko; sementsko; utvidelsesbor, borkroner; forlengningsrør og fôringsrør for brønnboring; senkeverktøyer for brønnboringer; oppfiskingsredskaper for brønnboringer; sentralisatorer for anvendelse i olje- og gassindustrien; brønnrør for anvendelse nedihulls; nedihullsrørenher og nedihullsverktøyer; fôringsrørboresko for anvendelse i olje- og gassindustrien; boreapparater med fôringsrør for anvendelse nedihulls; rensemaskiner for olje- og gassindustrimaskiner; kjerneborekroner; borekroner for fjellboring; borerigger, boremaskiner og deler dertil; jordboringsmaskiner; motordrevne borerigger; oljefeltutstyr, nemlig mekaniseringsmaskiner og mekaniseringsanordninger for borerigg; oljefeltutstyr, nemlig mekaniske håndteringsmaskiner og -anordninger for borerigg; pumpemaskiner til oljebrønn; hardmallskjær til maskiner; brønnboremaskiner; deler og tilbehør til alle ovennevnte varer. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; måleapparater og 14

15 registrerte varemerker /12 Klasse:37 Klasse:42 måleinstrumenter for anvendelse i olje- og gassling; måleapparater og måleinstrumenter for anvendelse i olje- og gassutvinning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisit; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magniske databærere, grammofonplater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innspilte medier, maskinvare og fastvare for datamaskin; programvare for datamaskin; programvare som kan lastes ned fra internt; nedlastbare elektroniske publikasjoner; kompaktdisker; digital musikk; telekommunikasjonsapparater; dataspillutstyr tilpass bruk med ekstern bildeskjerm eller monitor; påkledning for beskyttelse mot skader, ulykker, bestråling eller brann; inventar tilpass laboratoriebruk. Konstruksjon av olje- og gassbrønner; installasjon, vedlikehold og reparasjonstjenester angående konstruksjon av olje- og gassbrønner; borjenester og produksjonstjenester for olje- og gassbrønner; installasjon av oljeproduksjonsapparater; installasjon av instrumenter til oljeling; utleie av apparater til anvendelse i olje- og gassindustrien, nemlig boreplattformer og boreverktøyer; tjenester for brønnkompltering og brønnvedlikehold; brønnrensjenester og restfjerning; tjenester for rensing av industrimaskineri innen olje og gass; fysisk rensing av le- og boreprosjektlokasjoner for å tilbakeføre dem til opprinnelig tilstand; borehullinstallasjon; installasjon av fôringsrør, rør og borerør; rør- og borinstallasjon; sementering under brønnkonstruksjon; tting av brønnforinger; kabellegging for oljebrønner; plassering av stigerørspiraler under brønnkonstruksjon; brønnfordypning og komplteringer av multilateraltypen under brønnkonstruksjon; design og drift av fôringsrør under brønnkonstruksjon; installasjonstjenester for forminsking av brønnboringsgeomri; teknisk rådgivning i forbindelse med installasjon av olje- og gassutstyr, styringssystemer og maskinelt utstyr; rådgivende tjenester og konsulenttjenester i forbindelse med olje- og gassutvinning og alle de ovennevnte tjenester. Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av maskinvare og programvare for datamaskin; analysjenester for utnyttelse av oljeforekomster; ling og søking ter olje og gass; geofysisk learbeid for olje-, gass- og mineindustrien; testing av olje- og gassbrønner; olje- og gassprospektering; inspeksjoner av olje- og gassfelt; analyse og diagnose av kjemikalier, oljer, gasser, smøreft og smøremidler; arkitektur, industridesign, analyse, testing og forskningstjenester knytt til olje- og gassfelter, oljearbeider og gass- og oljeinstallasjoner, herunder tilveiebringelse av laboratorijenester for analyse, testing og forskning; geologisk forskning og geologisk ling; geologiske grunnundersøkelser; landmåling; geologisk prospektering; drift av olje- og gassfelter; tekniske tegninger; teknisk dokumentasjon og rapporter og tekniske prosjektstudier; forskning på felt for miljøvern; forskning og utvikling for andre; undervannsling; teknisk forskning; kalibrering (måling); miljøvern; kvalitskontroll; testing av oljebrønner; materialtesting; tekniske prosjektstudier; informasjonstjenester, rådgivningstjenester og konsulenttjenester vedrørende alt d ovennevnte; design og drift av steverktøy for fôringsrør under brønnkonstruksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267271) (220) Inndato: (180) Registreringen DISER (541) Merk er ordmerke i standard font Electronor AS, Movegen 31, 2770 JAREN, Norge Klasse:3 Klasse:9 Klasse:10 Kluter impregnert med rensemidler for rengjøring av alle typer linser og glass; kluter/serviter for rens av alle typer glass, linser, skjermer. Sveisemasker, vernebriller, pustemasker, sveisehansker; sveisemasker, sveisebriller, vernebriller, pustemasker, støvmasker med og uten filter; sveisehansker. Beskyttelsesinnrninger for hørsel, ørepropper, hørselvern, høreapparater, ørepropper, øreklokker, høreapparater. Klasse:25 Arbeidshansker og montasjehansker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267272) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke HJERTEBODEN BAKKE, Tangeråshagen 40, 5630 STRANDEBARM, Norge Klasse:8 Kutteutstyr til papir, sakser, andre redskaper til kutting av papir. Klasse:16 Papir, stempler, bånd, hobbymaling, trykksaker, konvolutter, pensler, taper, limprodukt, diverse pynt i form av klistremerker, andre redskaper til preging av papir, oppbevaringsgjenstander, samt ann utstyr og redskaper som hører til hobby for kortlaging og scrapping. Klasse:26 Klasse:35 Blomster (kunstige). Nthandel med salg av papir, stempler, bånd, hobbymaling, trykksaker, konvolutter, pensler, taper, limprodukt, diverse pynt i form av blomster, klistremerker, kutteutstyr til papir, sakser, andre redskaper til kutting og preging av papir, oppbevaringsgjenstander, samt ann utstyr og redskaper som hører til hobby for kortlaging og scrapping. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267273) (220) Inndato: (180) Registreringen TERCEL (541) Merk er ordmerke i standard font Tercel Oilfield Products AS, Snekkerveien 28, 4321 SANDNES, Norge Murgitroyd & Co, Mannerheimintie 12 B 5th floor, FI HELSINGFORS, Finland Klasse:7 Klasse:9 Maskiner og verktøymaskiner til anvendelse i boring, installasjon, konstruksjon og learbeid i olje- og gassindustrien; apparater for anvendelse i forbindelse med boring ter olje og gass; apparater, utstyr og maskiner anvendt i ling samt boring og produksjon av olje og gass; apparater til anvendelse i forbindelse med installasjon, konstruksjon, vedlikehold eller reparasjon av oljeog gassbrønner; apparater til anvendelse i rensing av oljebrønner; verktøyer for brønnrensing, nemlig sirkulasjonsverktøyer, rørskrapere og børsteverktøyer; utstyr og apparater til ferdigstilling og sementering; apparater for installasjon av fôringsrør og linere i borehull; apparater og utstyr for linerhangere og linerhanging; apparater for anvendelse i forbindelse med komplterings- eller sementeringsoperasjoner under brønnkonstruksjon; apparater for anvendelse i brønnfordypningsoperasjoner og komplteringsoperasjoner av multilateraltypen under brønnkonstruksjon; verktøyer og apparater for boring av borehull; produksjonsapparater for utvinning av fluider fra bunnen; borerør, borerørsbeskyttere, tningsstykker til brønner; apparater for drilling, boring, kutting, sliping, riving, utvidelse og rensing av olje- og gassbrønner; borkroner til verktøyer for drilling, boring, kutting, sliping, riving, utvidelse og rengjøring; boresko, føringssko, fôringssko; sementsko; utvidelsesbor, borkroner; forlengningsrør og fôringsrør for brønnboring; senkeverktøyer for brønnboringer; oppfiskingsredskaper for brønnboringer; sentralisatorer for anvendelse i olje- og gassindustrien; brønnrør for anvendelse nedihulls; nedihullsrørenher og nedihullsverktøyer; fôringsrørboresko for anvendelse i olje- og gassindustrien; boreapparater med fôringsrør for anvendelse nedihulls; rensemaskiner for olje- og gassindustrimaskiner; kjerneborekroner; borekroner for fjellboring; borerigger, boremaskiner og deler dertil; jordboringsmaskiner; motordrevne borerigger; oljefeltutstyr, nemlig mekaniseringsmaskiner og mekaniseringsanordninger for borerigg; oljefeltutstyr, nemlig mekaniske håndteringsmaskiner og -anordninger for borerigg; pumpemaskiner til oljebrønn; hardmallskjær til maskiner; brønnboremaskiner; deler og tilbehør til alle ovennevnte varer. Vitenskapelige, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; måleapparater og måleinstrumenter for anvendelse i olje- og gassling; måleapparater og måleinstrumenter for anvendelse i olje- og gassutvinning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisit; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magniske databærere, grammofonplater; regnemaskiner, Klasse:37 Klasse:42 databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innspilte medier, maskinvare og fastvare for datamaskin; programvare for datamaskin; programvare som kan lastes ned fra internt; nedlastbare elektroniske publikasjoner; kompaktdisker; digital musikk; telekommunikasjonsapparater; dataspillutstyr tilpass bruk med ekstern bildeskjerm eller monitor; påkledning for beskyttelse mot skader, ulykker, bestråling eller brann; inventar tilpass laboratoriebruk. Konstruksjon av olje- og gassbrønner; installasjon, vedlikehold og reparasjonstjenester angående konstruksjon av olje- og gassbrønner; borjenester og produksjonstjenester for olje- og gassbrønner; installasjon av oljeproduksjonsapparater; installasjon av instrumenter til oljeling; utleie av apparater til anvendelse i olje- og gassindustrien, nemlig boreplattformer og boreverktøyer; tjenester for brønnkompltering og brønnvedlikehold; brønnrensjenester og restfjerning; tjenester for rensing av industrimaskineri innen olje og gass; fysisk rensing av le- og boreprosjektlokasjoner for å tilbakeføre dem til opprinnelig tilstand; borehullinstallasjon; installasjon av fôringsrør, rør og borerør; rør- og borinstallasjon; sementering under brønnkonstruksjon; tting av brønnforinger; kabellegging for oljebrønner; plassering av stigerørspiraler under brønnkonstruksjon; brønnfordypning og komplteringer av multilateraltypen under brønnkonstruksjon; design og drift av fôringsrør under brønnkonstruksjon; design og drift av steverktøy for fôringsrør under brønnkonstruksjon; installasjonstjenester for forminsking av brønnboringsgeomri; teknisk rådgivning i forbindelse med installasjon av olje- og gassutstyr, styringssystemer og maskinelt utstyr; rådgivende tjenester og konsulenttjenester i forbindelse med olje- og gassutvinning og alle de ovennevnte tjenester. Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av maskinvare og programvare for datamaskin; analysjenester for utnyttelse av oljeforekomster; ling og søking ter olje og gass; geofysisk learbeid for olje-, gass- og mineindustrien; testing av olje- og gassbrønner; olje- og gassprospektering; inspeksjoner av olje- og gassfelt; analyse og diagnose av kjemikalier, oljer, gasser, smøreft og smøremidler; arkitektur, industridesign, analyse, testing og forskningstjenester knytt til olje- og gassfelter, oljearbeider og gass- og oljeinstallasjoner, herunder tilveiebringelse av laboratorijenester for analyse, testing og forskning; geologisk forskning og geologisk ling; geologiske grunnundersøkelser; landmåling; geologisk prospektering; drift av olje- og gassfelter; tekniske tegninger; teknisk dokumentasjon og rapporter og tekniske prosjektstudier; forskning på felt for miljøvern; forskning og utvikling for andre; undervannsling; teknisk forskning; kalibrering (måling); miljøvern; kvalitskontroll; testing av oljebrønner; materialtesting; tekniske prosjektstudier; informasjonstjenester, rådgivningstjenester og konsulenttjenester vedrørende alt d ovennevnte. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267274) (220) Inndato: (180) Registreringen TROPICANA ESSENTIELS NUTRI- FRUITS (541) Merk er ordmerke i standard font Tropicana Products Inc, th Avenue East, US- FL34208 BRADENTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:32 Fruktjuicer og fruktjuicedrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267276) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267275) (220) Inndato: (180) Registreringen GROWLAB (541) Merk er ordmerke i standard font Pfizer Inc, 235 East 42nd Stre, US-NY10017 NEW YORK, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:41 Klasse:44 Dataspill og datasoftware for opplærings- og utdanningsformål innen områd for medisin, spesielt med hensyn til vekst og veksthormonterapi. Utdannelses- og underholdningstjenester, spesielt tilveiebringelse av informasjon om vekst og veksthormonterapi. Medisinske informasjonstjenester, spesielt innen områd for vekst og veksthormonterapi. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Colosseum Dental AS, Akersgaten 35/39, 0158 OSLO, Norge Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:40 Bearbeiding av materialer; tannteknikertjenester. Klasse:41 Klasse:42 Klasse:44 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. Medisinske tjenester; verinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr; tannlegebehandling. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267277) (220) Inndato: (180) Registreringen NORD (541) Merk er ordmerke i standard font HALLINGDAL FERIEPARK AS, Postboks 573 Sentrum, 0105 OSLO, Norge Klasse:36 Utleie av fast eiendom, leiligher. Klasse:39 Klasse:41 Klasse:43 Reiseledervirksomh, organisering av reiser samt reservasjon av plass på tilsvarende; utleie av båter og ann fritidsutstyr; reiseledervirksomh; båtutleie; sightseeing (turistbesøk); organisering av reiser; plassreservering (transport); reisereservering; utleie av campingvogner. Drift av aktivitspark, fritidsanlegg og diverse underholdningsvirksomh, herunder dyrepark og besøksgård, samt arrangement av konserter og lignende i forbindelse med dte samt utleie av leker, spill, sportsutstyr og stadionfasiliter. Forlystelsesparker og fornøyelsesparker; underholdningsvirksomh; artistopptredener; fysisk trening; drift av fritidsanlegg; dyreparker; drift av golfbaner; helseklubbvirksomh; oppføring av forestillinger; organsiering av fester; museumsdrift og museumstjenester; utleie av sportsutstyr; utleie av stadionfasiliter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; booking av ser for kulturelle arrangementer; utleie av tennisbaner; helseklubbinstruktør; billtkontor (underholdningsvirksomh); arrangering og ledelse av konserter; utleie av leker; utleie av spill. Drift av hotellanlegg med utleiehytter og campingplass og tilhørende restaurant, kafe og snackbar med catering og take-away, samt formidling av midlertidig losji hos andre overnattingssteder. Utleie av møterom og konferansefasiliter. Formidling av midlertidig losji (hoteller og pensjonater); catering; kafeer; kaferiaer; drift av campingplasser; utleie av værelser; pensjonater; innlosjering og ferieleirtjenester; feriehus; turisthytter; hoteller; restauranter; pensjonatreservering; hotellreservering; selvbjeningsrestauranter; snack-barer; reservering av innkvartering; moteller; utleie av møterom; utleie av feriehus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267278) (220) Inndato: (180) Registreringen TWINFLOW (541) Merk er ordmerke i standard font Abbon AS, Baker Østbys vei 5, 1351 RUD, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:9 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, signalering, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisit; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magniske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267279) (220) Inndato: (180) Registreringen hav (541) Merk er ordmerke i standard font DIGITA AS, Løkebergveien 4, 1344 HASLUM, Norge Klasse:9 Klasse:25 Klasse:39 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisit; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater. Klær, fottøy, hodeplagg. Transportvirksomh; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267280) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267281) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Nameabrand Tove Pharo Ronde, Hegdehaugsveien 24, 0352 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomh. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomh. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Nameabrand Tove Pharo Ronde, Hegdehaugsveien 24, 0352 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomh. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomh. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267282) (220) Inndato: (180) Registreringen TINE NØKKELRÅDGIVING (541) Merk er ordmerke i standard font Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, Norge Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:41 Klasse:42 Klasse:44 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; informasjon og opplæring innen områd for systematikk og modikk innen landbruk, herunder vedrørende melkeproduksjon. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; utvikling av systemer og modikk innen områd for landbruk og melkeproduksjon. Landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester, samt informasjon om samme; faglige konsultasjoner innen områd for landbruk og melkeproduksjon. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/494,451 (210) Søknadsnr.: (267283) (220) Inndato: (180) Registreringen JAVA MONSTER UNLEADED (541) Merk er ordmerke i standard font Monster Energy Co, 550 Monica Circle, Suite 201, US- CA92880 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:5 Ernæringstilskudd. Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikkevarer, nemlig kullsyreholdige leskedrikker, kullsyreholdige og ikke kullsyreholdige energidrikker, sportsdrikker og leskedrikker, energidrikker og sportsdrikker tilsatt vitaminer, mineraler, næringsmidler, aminosyrer og/eller urter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267284) (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/485,264 (210) Søknadsnr.: (267285) (220) Inndato: (180) Registreringen BOARDERSTYLE (541) Merk er ordmerke i standard font Monster Energy Co, 550 Monica Circle, Suite 201, US- CA92880 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:41 Underholdningstjenester i form av snowboardkonkurranser og utstillinger; organisering og ledelse av sportskonkurranser og utstillinger med snowboardhendelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (267286) (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Shahab Latifmehr, Lauritz Hervigs vei 37 B, 3035 DRAMMEN, Norge Klasse:8 Klasse:9 Slåsshansker. Hjelmer til bruk i sport. Beskyttelseshjelmer for sport. Sportsbriller. Klasse:18 Klasse:21 Klasse:25 Bagger for sport. Drikkebeholdere. Sportssko. Sportsstøvler. Bukser. Leggings (bukser). Skjorter. T-Skjorter. Underskjorter. Gensere. Strikkegensere. Jakker. Skyggeluer. Hansker (bekledning). Sokker. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Myklebust Trading AS, Haugane, 6488 MYKLEBOST, Norge Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:5 Klasse:29 Klasse:40 Klasse:43 Tran. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og ft. Bearbeiding av materialer; foredling av hvalkjøtt. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; tilberedning av ferdigrter. Klasse:26 Klasse:28 Startnummer for idrtsformål. Bokseball. Boksehansker. Beskyttelsesanordninger (deler av sportsklær). Benskinnebeskyttere (sportsartikkel). Albuebeskyttere (sportsartikkel). Knebeskyttere (sportsartikkel). Klasse:35 Sponsorsøktjenester. Klasse:41 Organisering av sportskonkurranser. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 37/12-2012.09.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8177 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr. 0957618 Nasj. ref. nr. 200804838 Prioritet: 2008.01.18 (M200800095) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer