nr 45/ NO årgang 96 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 45/06-2006.11.06 NO årgang 96 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 45/ årgang 96 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /06 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...54 Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Merkeordningen beskyttede betegnelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /06 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALOERIDE : Han van de Braak, 75 Burnmill Road MARKET HARBOROUGH, ICESTERSHIRE, GB JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer; kosmetikk; hårvann; tannpussemidler. 5 Farmasøytiske preparater; kosttilskudd; medisinske urter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: KWV Intellectual Properties (Pty) Ltd, La Concorde, 57 Main Street, 7624 PAARL, ZA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Alkoholhodige drikker (unntatt øl); vin. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Norske Eteriske Oljer AS, 2560 ALVDAL, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 3 Eteriske oljer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GARD WORKTECH Workmaster Scandinavia AS, Njårdsvei 7 A, 1412 SOFIEMYR, 25 Klær, arbeidstøy og sko. 3

4 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONTOUR TRANSTAR Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 10 Kirurgiske stifter og kuttere unntatt for bruk av tannleger og munnkirurger (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HILLEVI Springhill Textile AB, Box 22300, HELSINGBORG, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Red & White AS, Dølasletta 7, 3408 TRANBY, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CORTE FEDERICO Red & White AS, Dølasletta 7, 3408 TRANBY, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Mitsubishi Chemical Corp, 33-8, Shiba 5-chome, Minatoku TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater. 4

5 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/811,851 NURISE Warner-Lambert Co, 201 Tabor Road, NJ07950 MORRIS PLAINS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater til behandling av hjerte-karsykdommer, sykdommer og forstyrrelser i sentralnervesystemet, nevrologiske sykdommer, urogenitale sykdommer, gastrointestinale sykdommer, muskel/skjelettsykdommer, allergier, diabetes, hypertoni, ereksjonsforstyrrelser, seksuelle forstyrrelser, hjerneslag, kreft, migraine, smerter, fedme, betennelse, betennelsessykdommer, sykdommer i åndedrettsorganer, smittsomme sykdommer, immunologiske forstyrrelser, virussykdommer, fungussykdommer; farmasøytiske preparater, nemlig kolosterolpreparater, røykesluttpreparater, dermatologiske preparater, gynokologiske preparater, preparater mot osteoporosis, oftalmologiske preparater og preparater mot PMS, farmasøytiske sovepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/720,869 REACTOR Reactor Spirits Ltd, Huk Avenue 6, 0287 OSLO, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 33 Destillert brennevin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MERCENARIES: WORLD IN FLAMES Pandemic Studios LLC, 1100 Glendon Avenue 19th Floor, CA LOS ANGELES, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling,transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datasoftware og videospillprogrammer; dataspillsoftware; videospillsoftware; nedlastbar data- og videospillsoftware; data- og videospillkassetter (cartridges); CD-ROM, disker, disketter og bånd inneholdende videospill og elektroniske brukermanualer solgt som en enhet dermed; dataspillsoftware for interaktiv underholdning; interaktive videospillprogrammer; interaktive dataspillprogrammer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; brukermanualer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GALAXY INDIVIDUAL Ford Motor Co, One American Road, MI48126 DEARBORN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Landkjøretøyer; deler og tilbehør til landkjøretøyer 5

6 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/788,345 ONGLIPA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/788,337 ONGLIP Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TE GUARD Proscope AS, Tinngate 108, 3660 RJUKAN, 9 Elektriske kontrollapparater som kontrollerer og teller pengesedler; kassaapparater, regnemaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/777,351 COBALT Koss Corp, 4129 North Port Washington Avenue, WI MILWAUKEE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Stereo hodetelefoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FRYDERS Rema 1000 AS, Uranienborgveien 6, 0258 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/788,354 EGLIPA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. 6

7 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEMTECH Semtech Corp, 200 Flynn Road, CA CAMARILLO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Elektroniske moduler for spenningsregulering; spenningsforsyning; elektroniske moduler brukt for å konvertere fra en spenning til en annen; elektroniske moduler for radiofrekvens (RF) konnektivitet, brytere og koblere for integrerte kretser; integrerte kretser (ICs); konvertere, nemlig elektroniske protokollkonvertere; elektroniske apparater for datamus; pekere; mikroprosessorer; halvlederanordninger anvendt til å generere et bestemt spenningsfall over et bredt spenningsområde; spenningsregulatorer; spenningsreferanser; overspenningsvern, nemlig overspenningsfastsatte tyristoranordninger og overspenningsfastsatte diodegrupper for å dempe og hindre elektrostatiske utladninger, hurtige elektriske transienter og lynnedslagsinduserte transienter i elektroniske komponenter og telekommunikasjonskomponenter; elektroniske anordninger, nemlig regulatorer for å besørge hurtig respons på endringer i utgangslading og doble utgangsspenningsomkoblende regulatorer; styreenheter, nemlig, mikrokontrollere; kontrollere, nemlig strømreguleringskontrollere; displaydrivere; batteriladere; overvåkningskretser; pin-elektronikk; timing-produkter, klokkedistribusjonsprodukter og produkter for parametrisk måling, mikrocomputer input/output subsystemer innbefattet av input/output-kort, CPU overvåkning, klokkehåndteringssystem, og sanntidssupport; klokkesynkroniseringsløsninger som overholder standardene definert for SONET og SDH; dioder; likerettermontasjer; kondensatorer; digitale signalprosessorer; Ø-omformere; D/A-omformere, nemlig integrerte kretser med audio kodek; integrerte sensorer; sensorgrensesnittkretser; og RF-integrerte kretser, nemlig RF-sendere, RF-mottagere og RF-transceivere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Wyeth Holdings Corp, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Dietetiske næringsmidler, dietetiske næringstilskudd, ernæringstilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EU TEMPSENSE The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Engangsbleier fremstilt av papir og/eller cellulose. 7

8 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Bama Gruppen AS, Økern Torg 6, 0580 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TENDERSUITE Det Norske Veritas AS, Postboks 300, 1323 HØVIK, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare innregistrert på databærere; nedlastbar dataprogramvare. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; analyse av kostnadspriser; administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon til bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner og dataprogramvare. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 8

9 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Bama Gruppen AS, Økern Torg 6, 0580 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEASILK Fjell & Fjord Mat AS, Bergfoss, 2960 RØN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 1 Konserveringsmidler for fisk og fiskeprodukter; mørningspreparater for fisk og fiskeprodukter. 29 Fisk og fiskeprodukter. 40 Bearbeiding av fisk og fiskeprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LESEHESTEN Geir Steinsvåg, Kjelsåsveien 27, 0488 OSLO, 20 Møbler; liten sammenleggbar lese-/skrivepult. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: PCI-Security, v/ Robert Grottfors, Lakkegata 66 B, 0562 OSLO, 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 9

10 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Andreassen Entreprenørforretning AS, Haugeveien 40, 1738 BORGENHAUGEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet, graving og legging av rør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/771,948 VEPTRUST Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Datamaskinprogramvare og maskinvare for å vurdere sårbare eller rupturutsatte avleiringer på hjertepulsårene. 10 Fler-lumen intravaskulære multisensor-katetre for å vurdere sårbare eller rupturutsatte avleiringer på hjertepulsårene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet UTROP - RGES FØRSTE FLERKULTURELLE AVIS OG TV Utrop AS, Postboks 8962 Youngstorget, 0028 OSLO, 16 Tidsskrifter/aviser. 38 Drift av internettsteder, fjernsynssending og informasjonsbyrå (nyhet). 41 Avisforlegging, herunder avis i papirutgave og på Internett. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Norske Kvinners Sanitetsforening, Munthesgt 33, 0260 OSLO, 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: J.P.MYHRE Jan Petter Myhre, Damkroken 16, 0373 OSLO, Skreddersydde Sko Jan P Myhre, Postboks 6937, St. Olavs Plass, 0130 OSLO, 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 10

11 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/824,848 ETASUST Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker til behandling og forebygging av fedme, diabetes, inkontinens, kardiovaskulære sykdommer, sykdommer og forstyrrelser i det sentrale nervesystemet, metaboliske sykdommer, hjerneslag, kreft, betennelser og betennelsessykdommer, sykdommer i åndedrettsorganer og smittsomme sykdommer, autoimmune sykdommer, solide organtransplantasjonsavstøtning; farmasøytiske preparater til bruk for mennesker, nemlig antibiotika, antifungale, antivirale, immunedempende preparater og farmasøytiske antistoffer; diagnostiske farmasøytiske preparater til bruk for mennesker til å øke hjertefrekvens og røntgen kontrastvæske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/807,961 FEZELT Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker til behandling og forebygging av fedme, diabetes, inkontinens, kardiovaskulære sykdommer, sykdommer og forstyrrelser i det sentrale nervesystemet, metaboliske sykdommer, hjerneslag, kreft, betennelser og betennelsessykdommer, sykdommer i åndedrettsorganer og smittsomme sykdommer, autoimmune sykdommer, solide organtransplantasjonsavstøtning; farmasøytiske preparater til bruk for mennesker, nemlig antibiotika, antifungale, antivirale, immunedempende preparater og farmasøytiske antistoffer; diagnostiske farmasøytiske preparater til bruk for mennesker til å øke hjertefrekvens og røntgen kontrastvæske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Taxi 1 AS, Skjenbrekka 2, 5184 OLSVIK, 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BUTIX FUTURA Scanox AS, Postboks 904 Brakerøya, 3002 DRAMMEN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 11

12 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EKEY RGE-JEAS BIOMETRIC SYSTEMS John Einarsen AS, Nordre Ringåsen 9, 3512 HØNEFOSS, Reidun Einarsen, Hoffsjef Løvenskioldsvei 29 B, 0382 OSLO, 9 Fingerscanner i stedet for nøkkel (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: P S L Ltd, 8th floor, chung Lung Industrial Building, 10 Cheung Yee Street, Cheung Sha Wan KOWLOON, HK ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 9 Datamaskiner; computer periferiutstyr; magnethukommelse for datamaskiner; lommekalkulatorer; kalkulatorer; radioapparater; personsøkere; vekter; termometre, ikke for medisinsk bruk; lydalarmer; alarmklokker, elektriske; apparater for lydopptak; tidsregistreringsapparater; måleinstrumenter; lasere, ikke for medisinsk bruk; fotografiapparater; diskettstasjoner [for datamaskiner]; mus [databehandlingsutstyr]; passer [måleinstrument]; platespillere; skrittellere [pedometer]; membraner for vitenskapelige apparater; destillasjonsapparater for vitenskapelig bruk; sonder for vitenskapelig bruk; satellitter for vitenskapelig bruk; nautiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for overvåkning; tilpassede etuier for fotografiske apparater og instrumenter; apparater for innramming av diapositiver [foto]; tørkeapparater for fotografier; rammer for diapositiver [foto]; glanseapparater for fotografier; fotokopieringsapparater og -maskiner [fotografiske, elektrostatiske, termiske]; avdryppingsstativer for fotografier; stativer for fotografiapparater; søkelinser [foto]; innleggskassett [foto]; lamper for mørkerom [fotografering]; mørkerom [fotografering]; blendere [fotografering]; avdryppingsstativer for fotografier; tørkestativer for fotografering; forstørrelsesapparater [fotografering]; filtre for fotografering; filtre for ultrafiolette stråler [for fotografering]; blitspærer [fotografering]; blitslys [til fotografering]; lamper for mørkerom [fotografering]; fotoutløsere; skjermer [fotografi]; lukkemekanismer [fotografering]; lysbilder; fartsmålingsapparater [fotografering]; spoler [fotografering]; diapositiver; rensekar [fotografering]; optiske apparater og instrumenter; veieapparater og - instrumenter; måleapparater; signalklokker; blinklys [lyssignal]; signalbøyer; elektrodynamiske apparater for fjernstyring av signaler; blinklys [lyssignal]; tåkesignaler, ikke eksplosive; sjøsignaliseringsapparater; lanterner [signal]; signalskilt, lysende eller mekaniske; signalfløyter; senderapparater for elektroniske apparater; lysende eller mekaniske signalanordninger; kontrollapparater for frankering; fartsmålere for kjøretøyer; kontrollapparater for frankering; livredningsapparater og -utstyr; redningsflåter; undervisningsapparater; elektriske ledere; halvledere; reduksjonsapparater [elektrisitet]; elektromagnetiske ventiler; koblingstavler; bryterbokser [elektrisitet]; elektriske brytere; tidsur, automatiske; transformatorer, elektriske; akkumulatorkasser (batterikasser); akkumulatorkar (batterikar); akkumulatorer, elektriske; elektriske akkumulatorer for kjøretøyer; kontrollapparater elektriske; apparater for overføring av lyd; senderapparater [telekommunikasjon]; 12

13 registrerte varemerker /06 apparater for lydgjengivelse; magnetisk datamedium; grammofonplater; salgsautomater; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater; databehandlingsapparater og -innretninger; brannslukningsapparater; parasittdrepende apparater, elektriske; armaturer [elektrisitet]; forbindelsesbokser; elektriske ledninger; koblingsapparater, elektriske; kontrolltavler; fordelingstavler [elektrisitet]; fordelingsskap [elektrisitet]; fordelingspulter [elektrisitet]; ledningsnett, elektriske; materiale for elektrisitetsledninger [tråder, kabler]; varselanordninger [elektrisitet]; induksjonsapparater, elektriske; strømkoblere [elektrisitet]; koblingsbokser; vipper [elektrisitet]; reduksjonsapparater [elektrisitet]; polklemmer [elektrisitet]; ledningsklemmer [elektrisitet]. 14 Klokker [ur], armbåndsur; kronografer [ur]; ur [elektriske]; lommeur; urverk; vekkerklokker; stoppeklokker; urkasser; lommeurkjeder; urkapsler; urremmer; juvelervarer; edelstener; smykker; pyntegjenstander av sølv. 16 Stativer for penner; stålpennesplitter; pennaler; kontorrekvisita, unntatt møbler; skriveredskaper; skrin for papirartikler [kontorrekvisita]; skrivesett; skolemateriell; kulepenner; plakatholdere av papir eller kartong; skilt av papir; plakater; papir; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker; bindemidler [klebemidler] for papirvarer og husholdningsbruk; malerpensler; trykklisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Compass Group Sweden AB, Herregårdsvägen 37, UPPLANDS VÄSBY, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 43 Bevertning av mat og drikke, catering-, restaurant- og kafevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UNGDOMSBIRKEN Birkebeinerrittet AS, Postboks 144, 2451 RENA, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 25 Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Gymnastikk og sportsartikler. 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Compass Group Sweden AB, Herregårdsvägen 37, UPPLANDS VÄSBY, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 43 Bevertning av mat og drikke, catering-, restaurante- og kafévirksomhet. 13

14 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOS-BARNEBYER SOS Kinderdorf, Staffler Strasse 10 A, 6020 INNSBRUCK, AT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 16 Trykksaker; tidsskrifter, prospekter, brosjyrer, pamfletter, postere, plakater, etiketter, klistremerker, merkelapper, bøker, magasiner, kalendere, kort. 36 Innhenting og innsamling av fond, kapital og donasjoner for institusjoner og stiftelser for beskyttelse, pleie og forvaring av barn og unge mennesker. 41 Utdanning og opplæring av barn og unge mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIRRA Trek Bicycle Corp, 801 West Madison Street, WI53594 WATERLOO, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 12 Sykler, sykkelrammer, og sykkelkonstruksjonsmessige deler dertil. 25 Klær, yttertøy, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIRRACO Trek Bicycle Corp, 801 West Madison Street, WI53594 WATERLOO, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 12 Sykler, sykkelrammer, og sykkelkonstruksjonsmessige deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FULL AUTO BATTLELINES Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Videospill software; dataspill software; spilleprogrammer for hjemmespillemaskiner; spilleprogrammer (software) for håndholdte spillemaskiner; spilleprogrammer (software) for mobiltelefoner; spilleprogrammer (software) for spillehallspillemaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RUFFLETTE Bandex Verwaltungs-GmbH, Industriezone 6, 6832 SULZ-RÖTHIS, AT Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 20 Utstyr av metall eller plastmateriale for oppheng av gardiner; tilbehør for gardiner og persienner inkludert skinner, kroker, gardinstenger, stenger, ruller, tilknytningsmekanismer, ringer og gardinskinnekomponenter; deler og tilbehør for forannevnte varer. 24 Tekstilvarer for bruk i forbindelse med gardiner, persienner og draperingsgardiner, draperinger (gardiner); bånd for gardiner laget av bomull. 26 Bånd for gardiner, rynkebånd, plisseringsbånd, bånd for sjalusigardiner, bånd for å holde gardiner sammen, dekorative border, kanter, snorer og tilbehør, alle laget av tekstilmaterialer eller av plast eller av kombinasjoner av disse; snorer for bånd og pyntetilbehør, slike av tekstil. 25 Klær, yttertøy, fottøy og hodeplagg. 14

15 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Huawei Technologies Co Ltd, Administration Building Huawei Technologies Co Ltd BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, CN Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Computer hardware, fastvare og software, nemlig datamaskiner, computer periferiutstyr, datanettverks- og datanettverkingskomponenter, og komponenter for administrasjon og forbindelse av telekommunikasjonsnettverk, for besørgelse av sikkerhet for datamaskiner og datanettverk, og for besørgelse av utvikling, utnyttelse og anvendelse av nettverksadministrasjon og utvidet service, og for administrasjon og forbindelse av multimedia-, audio- og videodatautstyr, nemlig trådede og trådløse nettverksgrensesnitt-innretninger, koplingsinnretninger, porter for bruk i trådløse kommunikasjonssystemers datanettverksbroer, huber, rutere, modemer, elektriske kabling, integrerte kretser, elektriske strømforsyninger, fjerntilgangsutstyr for bruk innen området for datanettverking, og telefoni, telefoner, og relatert software for alt det forannevnte, nemlig computer software for diagnostisering, installering, brukerstøtte, administrasjon, konfigurering, tilkobling, interoperasjon, oppgradering og styring av computer hardware, fastvare, og software; computer software for diagnostisering, installering, brukerstøtte, administrasjon, konfigurering, tilkobling, interoperasjon, oppgradering og styring av computer hardware, fastvare, og software; computer software for bruk innen området for utdannelse og undervisning, nemlig for datakommunikasjon blant brukere; telekommunikasjonsutstyr, herunder trådløse radiofrekvensvekslere; radiosendere og - mottakere for telekommunikasjon; trådløse tilgangsapparater for lokale overføringslinjer for overføring av radiosignaler, omfattende basestasjonkontrollere, antenner, abonnentenheter som overfører og mottar signaler, og nettverksadministrasjonssvitsjer for bruk ved administrasjon av radiosignaler og stemmeoverføring mellom abonnentterminaler og lokale landsentraler; trådløse koplingsplattformer for seleksjon av optiske kanalforbindelser for stemme og signaler, trafikkavvikling og systemvedlikehold; aksessnettverksapparater, nemlig basestasjonkontrollere; retningsantenner og rundtstrålende antenner; abonnentstasjoner; mobiltelefoner, trådløse telefoner; trådløse basestasjoner, trådløse antenner; transceivere for telekommunikasjonsformål; sambandslinjer og fjernlinjemontasjer for telekommunikasjon omfattende fjernlinjekabler og fjernlinjeforsterkere; prosessorstyrt koplingssystem, nemlig prosessorstyrt koplingsmaskin for bruk i prosessering av informasjonen fra innkommende anrop til utgående sentraler i offentlige telefonnett; radioapparater, nemlig data-, stemme- og billedkoplingsutstyr for mobil kommunikasjon; optiske telekommunikasjonsapparater, nemlig optiske linjeterminaler for bruk ved mottak, sending og analysering av det optiske signal, optiske nettverksenheter, også kjent som en optisk linjeterminal som administrerer det optiske nettverk; utstyr for fiberoptiske CATV-sendinger, nemlig elektriske lyssvitsjer, optiske fibre, fiberoptiske kabler; ISDN aksessadapter, telekommunikasjonssystem, nemlig intelligent høyfrekvensnettverk omfattende dataarbeidsstasjoner, utstyr for telekommunikasjonsterminaler, nemlig telefon, ISDNtelefon, visuell telefon, DETC-telefoner (digital enhanced cordless telecommunicationstelefoner), mobiltelefoner; digitale telefoner; utstyr for trådløse lokaloverføringslinjer, nemlig tilkoblinger for mobilabonnenter til aksessvitsjingssystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Halden Bowen Terapi Stefan Karlsson, Bakkelundveien 10, 1784 HALDEN, 41 Undervisningsaktivitet, opplæringsvirksomhet. 44 Medinske tjenester. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 15

16 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Mobiletech AS, Sandviksboder 1 G, 5035 BERGEN, 9 Software. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Teknologisk tjeneste, design og utvikling av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Mobiletech AS, Sandviksboder 1 G, 5035 BERGEN, 9 Software. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Teknologisk tjeneste, design og utvikling av dataprogmmmer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Mobiletech AS, Sandviksboder 1 G, 5035 BERGEN, 9 Software. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Teknologisk tjeneste, design og utvikling av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VENSAFE Vensafe ASA, Solgaard Skog 11, 1599 MOSS, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Vitenskapelige, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og undervisning; databærer, dataprogramvare, datamaskinvare, dataprogrammer; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; demonstrasjon og oppstilling av et utvalg varer; salg av barberblader, legemidler, helsekostprodukter, sigaretter, tobakk, snus, mobiltelefonkort, kondomer,frimerker,batterier,blekkpatroner, minnebrikker. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av dataprogrammer og salgsautomater. 16

17 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Mobiletech AS, Sandviksboder 1 G, 5035 BERGEN, 9 Software. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Teknologisk tjeneste, design og utvikling av dataprogmmmer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Mobiletech AS, Sandviksboder 1 G, 5035 BERGEN, 9 Software. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Teknologisk tjeneste, design og utvikling av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: APB Real Time Worlds Ltd, 1 Courthouse Square, DD11NH DUNDEE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Computer software for videospillapparater. 28 Spill og leker, spill og leketøy; håndholdte elektroniske spill. 41 Tilveiebringelse av online underholding; tilveiebringelse av computer- og videospill og computerog videospillprogrammer fra en computerdatabase eller via Internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLYING M HKS Scandinavia A/S, Halkjærvej 16 A, 9200 AALBORG, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Briller, beskyttelseshjelmer, hjelmer til sportsbruk, sko (vernesko) til beskyttelse mot ulykker, bestråling og ild, sikkerhetssko. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 17

18 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Mobiletech AS, Sandviksboder 1 G, 5035 BERGEN, 9 Software. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Teknologisk tjeneste, design og utvikling av dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Mobiletech AS, Sandviksboder 1 G, 5035 BERGEN, 9 Software. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Teknologisk tjeneste, design og utvikling av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FARROW Farrow System Ltd, Atrium House, Loddon Industrial Park, Loddon, NR146JD RFOLK, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 1 Sand, silikon, silikoner og silikater, herunder olivin. 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; sandpapir og sandkluter; malingfjernere og lakkfjernere. 7 Maskiner og verktøymaskiner, til bruk til eller for rensning, kutting, fjerning, polering, flekkfjerning, til sliping eller sandblåsing; motorer (unntatt landkjøretøy); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøy); vaskemaskiner, apparater og anordninger; kompressorer; maskiner og utstyr som anvender trykkvæske; vaskemaskiner og utstyr; maskiner og utstyr for fjerning og rengjøring av overflater; sandblåsingsmaskiner og utstyr; maskiner og utstyr for fjerning og/eller rengjøring av overflater ved benyttelse av varme og/eller damp; deler og tilpasninger til de forannevnte varene. 18

19 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), , Minami-aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Underholdningsapparater tilpasset bruk utelukkende med fjernsynsmottakere med optiske og/eller magnetisk-optiske disker; apparater for spill tilpasset bruk utelukkende med fjernsynsmottakere med optiske og/eller magnetisk-optiske disker, videokameraer med optiske og/eller magnetisk-optiske disker; CDspillere; CD-plater (audio-video); CD-ROM; CDopptakere kryptert med optiske og/eller magnetiskoptiske disker; programmer for computerspill kryptert med optiske og/eller magnetisk-optiske disker; diskdrev for datamaskiner; disketter; magnetiske disker; optiske disker; lommestereo med optiske og/eller magnetiskoptiske disker; optiske og/eller magnetisk-optiske disker for lydopptak; apparater for lydgjengivelse med optiske og/eller magnetisk-optiske disker; videoopptakere med optiske og/eller magnetisk-optiske disker. 28 Automatiske og myntopererte underholdningsapparater med optiske og/eller magnetiskoptiske disker; apparater for elektroniske spill med optiske og/eller magnetisk-optiske disker bare for bruk sammen med fjernsynsmottakere; automatiske spill med optiske og/eller magnetisk-optiske disker bare for bruk sammen med fjernsynsmottakere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/737,811 ADCIRCA Lilly Icos LLC, 1209 Orange Street, DE19801 WILMINGTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling av åndedrettssystemet, kardiovaskulære sykdommer og forstyrrelser, hypertoni, pulmonal arteriell hypertensjon, kreft/onkologi, sykdommer og forstyrrelser i sentralnervesystemet, nevrologiske forstyrrelser, urologiske sykdommer og forstyrrelser, godartet prostatahyperplasia, seksuell dysfunksjon, diabetes og diabetiske komplikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Mobiletech AS, Sandviksboder 1 G, 5035 BERGEN, 9 Software. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Teknologisk tjeneste, design og utvikling av dataprogrammer. 19

20 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/737,842 ACIRQA Lilly Icos LLC, 1209 Orange Street, DE19801 WILMINGTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling av åndedrettssystemet, kardiovaskulære sykdommer og forstyrrelser, hypertoni, pulmonal arteriell hypertensjon, kreft/onkologi, sykdommer og forstyrrelser i sentralnervesystemet, nevrologiske forstyrrelser, urologiske sykdommer og forstyrrelser, godartet prostatahyperplasia, seksuell dysfunksjon, diabetes og diabetiske komplikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUPER HANG ON Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Videospill software; spilleprogrammer (software) for håndholdte spillemaskiner; dataspill software; spilleprogrammer (software) for mobiltelefoner; spilleprogrammer (software) for spillehall-spillemaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Forth & Towne (ITM) Inc, 2 Folsom Street, CA94105 SAN FRANSISCO, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 18 Vesker, reisevesker, lærvarer, paraplyer, nøkkelpunger (lærvarer), håndvesker, pengepunger, ryggsekker, skolevesker, bokvesker, rumpetasker, handlevesker, kredittkortholdere, lommebøker, kosmetikkofferter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE IFÖ SIGN ART Ifö Sanitär AB, Box 140, BROMÖLLA, SE Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 11 Apparater for oppvarming, damping, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vannforsyning og sanitære formål, herunder innebefattet håndfat og vaskeservant, badeinstallasjoner, badekar, bideer, dusjer, dusjkabinetter, dusjvegger, toaletter, (vannklosetter); flyttbare toaletter, urinaler, toalettskåler, toalettseter, vannspylingsanordninger, spyletanker, badstuer, badstueinstallasjoner, vannledninger, blandekraner for vannledninger, rørledningskraner og rørledningsapparater. for sanitære installasjoner samt deler og tilbehør til ovennevnte varer. 20

21 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: California Raisin Marketing Board, 1220 N Street Room A-247, CA SACRAMENTO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Rosiner og bearbeidete rosiner. 35 Foreningstjenester, nemlig for fremme av interesser for rosindyrkere, pakkere, behandlere og produsenter via kommersielle reklamer i form av fjernsyn, trykk og elektroniske media; markedsføringsprogrammer som involverer distribusjon av reklameartikler, fremføring og fremvisning av produktet; konsultasjonstjenester og distribusjon av trykt materiale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE IFÖ SIGN Ifö Sanitär AB, Box 140, BROMÖLLA, SE Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 11 Apparater for oppvarming, damping, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vannforsyning og sanitære formål, herunder innebefattet håndfat og vaskeservant, badeinstallasjoner, badekar, bideer, dusjer, dusjkabinetter, dusjvegger, toaletter, (vannklosetter); flyttbare toaletter, urinaler, toalettskåler, toalettseter, vannspylingsanordninger, spyletanker, badstuer, badstueinstallasjoner, vannledninger, blandekraner for vannledninger, rørledningskraner og rørledningsapparater. for sanitære installasjoner samt deler og tilbehør til ovennevnte varer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: California Raisin Marketing Board, 1220 N Street Room A-247, CA SACRAMENTO, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Rosiner og bearbeidete rosiner. 35 Foreningstjenester, nemlig for fremme av interesser for rosindyrkere, pakkere, behandlere og produsenter via kommersielle reklamer i form av fjernsyn, trykk og elektroniske media; markedsføringsprogrammer som involverer distribusjon av reklameartikler, fremføring og fremvisning av produktet; konsultasjonstjenester og distribusjon av trykt materiale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SAPATOS Multi Vision Team AS, Postboks 503, 1302 SANDVIKA, Advokat Kjell Gisholt, Postboks 3064 Handelstorget, 3707 Skien, 18 Vesker og bager som produseres i lær og lærimitasjoner samt skinn og huder og kofferter. 25 Klær, belter for bekledning, sko (fottøy). 21

22 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke: Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), , Yoyogi, Shibuya-ku TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og/eller halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og/eller halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; kontroller til videospill; nedlastbar datamaskingrafikksoftware inneholdende bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak som hovedsakelig omhandler tegneseriefigurer og/eller videospillfigurer; nedlastbare musikklydopptak; nedlastbare lydopptak som anvender menneskestemmer og inneholder morgenvekkings- og/eller vekkingsbeskjeder; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner, tidsskrifter og/eller nyhetsbrev på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning. 16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; strategihåndbøker for videospill; bokserier som inneholder fiksjons- og/eller fantasyfortellinger; grafikkbøker; sangbøker; notehefter; tegneseriehefter; magasiner som hovedsaklig omhandler datamaskinspill, videospill, tegneserier, tegnefilmer og/eller generell underholdning; plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; tegnelinjaler; gummistempler; notisbøker; samlekort; byttekort; fotografier; fotografiholdere. 28 Dukker; leketøysfigurer; tøyleker; stoppede leketøy; oppblåsbare leketøy; leketøyskjøretøyer; leketøyskytevåpen; leketøysverd; spillkort; kortspill; brettspill; puslespill; håndholdte videospillenheter. 41 Tilveiebringe datamaskinspill og/eller videospill on-line; tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og/eller videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om underholdning på området datamaskinspill, videospill, kortspill, tegnefilmer, tegneserier, romaner og/eller magasiner; tilveiebringe ikke-nedlastbare tegneserier online; tilveiebringe ikke-nedlastbare magasiner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning on-line. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FABULA VA CRYSTALLIS Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), , Yoyogi, Shibuya-ku TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og/eller halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og/eller halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; kontroller til videospill; nedlastbar datamaskingrafikksoftware inneholdende bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak som hovedsakelig omhandler tegneseriefigurer og/eller videospillfigurer; nedlastbare musikklydopptak; nedlastbare lydopptak som anvender menneskestemmer og inneholder morgenvekkings- og/eller vekkingsbeskjeder; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner, tidsskrifter og/eller nyhetsbrev på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning. 16 Strategihåndbøker for datamaskinspill; strategihåndbøker for videospill; bokserier som inneholder fiksjons- og/eller fantasyfortellinger; grafikkbøker; sangbøker; notehefter; tegneseriehefter; magasiner som hovedsaklig omhandler datamaskinspill, videospill, tegneserier, tegnefilmer og/eller generell underholdning; plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; tegnelinjaler; gummistempler; notisbøker; samlekort; byttekort; fotografier; fotografiholdere. 28 Dukker; leketøysfigurer; tøyleker; stoppede leketøy; oppblåsbare leketøy; leketøyskjøretøyer; leketøyskytevåpen; leketøysverd; spillkort; kortspill; brettspill; puslespill; håndholdte videospillenheter. 41 Tilveiebringe datamaskinspill og/eller videospill on-line; tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og/eller videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om underholdning på området datamaskinspill, videospill, kortspill, tegnefilmer, tegneserier, romaner og/eller magasiner; tilveiebringe ikke-nedlastbare tegneserier online; tilveiebringe ikke-nedlastbare magasiner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning on-line. 22

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 28/06-2006.07.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 28/06-2006.07.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 15/06-2006.04.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 12/05-2005.03.21 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50/05-2005.12.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 50/05-2005.12.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 50/05-2005.12.12 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 37/05-2005.09.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/04-2004.07.05 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 28/04-2004.07.05 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.05-28/04 nr 28/04-2004.07.05 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 32/06-2006.08.07 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 32/06-2006.08.07 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer