nr 12/ NO årgang 95 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 12/05-2005.03.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 12/ årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Overdragelser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale registreringer Navneendringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/ BROADPOINT BROADPOINT Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetes, inkontinens, hjerte og karsykdommer, sykdommer i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, kreft, betennelser og betennelsessykdommer, åndedrettsykdommer, infeksjonssykdommer og smittsomme sykdommer, autoimmune sykdommer; solid organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske preparater, nemlig antibiotika, anti-fungale og anti-virale preparater og immunohemmere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LØVENSKIOLD-FOSSUM LØVENSKIOLD-FOSSUM Løvenskiold-Fossum, v/daglig leder, Postboks 206 Sentrum, 3701 SKIEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 31 Skogbruksprodukter; rundtømmer (ubarket). 40 Produksjon av elektrisk kraft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SLOGEN SLOGEN Møre Konfeksjon Volda AS, Postboks 10, 6101 VOLDA, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 25 Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BaneTele Digital Markedsplass BaneTele AS, Postboks 420 Sentrum, 0103 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 35 Annonse og reklamevirksomhet. 37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. 38 Telekommunikasjon. 41 Opplæringsvirksomhet. 42 Teknologiske tjenester og forskning. 44 Medisinske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; utvikling og ajourføring av dataprogrammer, prosjektstudier (tekniske) og rådgivning i denne forbindelse; ingeniørvirksomhet. 3

4 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet BX CABANA CABANA Koninlijke Philips Electronics NV, 1, Groenewoudseweg, 5621 BA EINDHOVEN, NL Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 11 Elektriske lamper lysarmatur og installasjoner for belysning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA NASAT NASAT Audio Products International Corp, 3641 McNicoll Avenue, ONM1X1G5 SCARBOROUGH, CA Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Lydutstyr, nemlig høyttalere og forsterkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOODYEAR EXCELLENCE GOODYEAR EXCELLENCE The Goodyear Tire & Rubber Co, 1144 East Market Street, OH AKRON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Dekk til kjøretøy, dekk Dentalstøp TANNTEKNISK LABORATORIUM AS Dentalstøp Tannteknisk Laboratorium AS, Postboks 204, 5804 BERGEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 40 Tannteknikertjenester. 4

5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COGS REPORTNET (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COGS REPORTNET Cognos Inc, 3755 Riverside Drive, ONK1G4K9 OTTAWA, CA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Programvare for å pakke ut, analyse og fremskaffelse av informasjon lagret i elektroniske databaser 16 Programvare brukermanualer 42 Programvare konsultasjoner (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRO TACKS PRO TACKS Sport Maska Inc, 2 Place Alexis-Nihon 3500, de Maisonneuve Blvd West, Suite 1210, QCH3Z3C1 MONTREAL, CA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Hockeyhjelmer. 28 Skøyter, hockeyskøyter, hockeyhansker, skulderbeskyttere, leggbeskyttere, albuebeskyttere, hockeybukser, hockeykøller, målvaktbeskyttelse, snapphansker for målvakter, spakhansker for målvakter, arm og kroppsutstyr for målvakter, målvaktutstyr. AV-Aimer Orthometer AS, Gammel Strandvej 272 B, 3050 HUMLEBÆK, DK Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske, fysikalske og veterinære apparater og instrumenter, samt deler til disse (ikke opptatt i andre klasser); kunstige lemmer, samt deler til disse (ikke opptatt i andre klasser); ortopediske artikler; skinner; radiologiske apparater for medisinsk bruk; røntgenapparater for medisinsk bruk; suturmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AnteversionHead Orthometer AS, Gammel Strandvej 272 B, 3050 HUMLEBÆK, DK Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske, fysikalske og veterinære apparater og instrumenter, samt deler til disse (ikke opptatt i andre klasser); kunstige lemmer, samt deler til disse (ikke opptatt i andre klasser); ortopediske artikler; skinner; radiologiske apparater for medisinsk bruk; røntgenapparater for medisinsk bruk; suturmaterialer. 5

6 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US CROSSVALE ComAim Orthometer AS, Gammel Strandvej 272 B, 3050 HUMLEBÆK, DK Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer og software. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske, fysikalske og veterinære apparater og instrumenter, samt deler til disse (ikke opptatt i andre klasser); kunstige lemmer, samt deler til disse (ikke opptatt i andre klasser); ortopediske artikler; skinner; radiologiske apparater for medisinsk bruk; røntgenapparater for medisinsk bruk; sutur-materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IMAGO IMAGO Rikard Sørbye, Hasselveien 6, 3470 SLEMMESTAD, 4 Vokslys 16 Plakater, viskelær, papirvarer. 28 Leker, spill. CROSSVALE Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av fedme, diabetes, inkontinens, hjerte- og karsykdommer, sykdommer i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, kreft, betennelser og betennelsessykdommer, åndedrettssykdommer, infeksjonssykdommer og smittsomme sykdommer, autoimmune sykdommer, solid organtransplantasjonsvvisning; farmasøytiske preparater, nemlig antibiotika, antifungaler, antiviraler og immunohemmere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US CROSSVAIL CROSSVAIL Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av fedme, diabetes, inkontinens, hjerte- og karsykdommer, sykdommer i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, kreft, betennelser og betennelsessykdommer, åndedrettssykdommer, infeksjonssykdommer og smittsomme sykdommer, autoimmune sykdommer, solid organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske preparater, nemlig antibiotika, antifungaler, antiviraler og immunohemmere. 6

7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US EQUATOR EQUATOR Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av fedme, diabetes, inkontinens, hjerte- og karsykdommer, sykdommer i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, kreft, betennelser og betennelsessykdommer, åndedrettssykdommer, infeksjonssykdommer og smittsomme sykdommer, autoimmune sykdommer, solid organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske preparater, nemlig antibiotika, antifungaler, antiviraler og immunohemmere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US CELLSPHERE CELLSPHERE Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av fedme, diabetes, inkontinens, hjerte- og karsykdommer, sykdommer i det sentrale nervesystemet, hjerneslag, kreft, betennelser og betennelsessykdommer, åndedrettssykdommer, infeksjonssykdommer og smittsomme sykdommer, autoimmune sykdommer, solid organtransplantasjonsavvisning; farmasøytiske preparater, nemlig antibiotika, antifungaler, antiviraler og immunohemmere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SCORPIO SCORPIO Bayer Aktiengesellschaft, LEVERKUSEN- BAYERWERK, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 5 Preparater til utryddelsea av skadedyr og insekter samt planter; insekticider, fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GATORADE ICE GATORADE ICE Stokely-Van Camp Inc, 555 West Monroe Street, IL CHICAGO, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 32 Ikke-alkoholholdige, ikke-kullsyreholdige drikker med fruktsmak og pulver for fremstilling av nevnte varer. 7

8 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAVE BLUES WILL TRAVEL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US HAVE BLUES WILL TRAVEL House of Blues Brands Corp, 6255 Sunset Boulevard, 16th Floor, CA90028 HOLLYWOOD, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 18 Reise- og handlevesker. 25 Klær; hatter, luer, lueskygger, hodebånd (bekledning), snipper, slips, skjerf og halstørklær, hodeog halstørklær av silke, skjorter, badedrakter, t-skjorter, treningsgensere, frakker, shorts, bukser, jeans (olabukser), benklær, jakker, hansker, (bekledning), belter (bekledning), sokker, fottøy (ikke opptatt i andre klasser), tøfler og undertøy. 41 Produksjon av fjersyns- og radioprogram; underholdningsvirksomhet i form av fjernsynsserier av komisk karakter, historier fra virkeligheten samt generelle filmer og programmer med blandet innhold. 42 Restauranter, bartjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CH MAX FACTOR LASH LIFT MAX FACTOR LASH LIFT The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, tannpussemidler. biogen idec Biogen ldec MA Inc, 14 Cambridge Center, MA02142 CAMBRIDGE, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater til forebyggelse, diagnosering og behandling av kreft, farmasøytiske preparater til forebyggelse, diagnosering og behandling av nevrologiske sykdommer, farmasøytiske preparater til forebyggelse, diagnosering og behandling av kardiovaskulære sykdommer, farmasøytiske preparater til forebyggelse, diagnosering og behandling av betennelsessykdommer, farmasøytiske preparater til forebyggelse, diagnosering og behandling av immun regulatoriske sykdommer, farmasøytiske preparater til forebyggelse, diagnosering og behandling av virussykdommer, farmasøytiske preparater til forebyggelse, diagnosering og behandling av gastrointestinale sykdommer. 16 Trykksaker og undervisningsmateriell til bruk innen helsesektoren samt trykket undervisningsmateriell til pasienter og manualer innen helsevesenet. 42 Forsking og konsultasjonstjenester innen bioteknisk område. 44 Helsetjenester, nemlig helsetjenesteinformasjon til allmenheten via avgiftsfrie telefonnummer og overvåking av/og rådgivning til pasienter når det gjelder tilpassning til legemiddelbehandlings metoder. 8

9 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WILMA-STEK WILMA-STEK Spis Norge AS, Postboks 183, 2381 BRUMUNDDAL, 29 Kjøtt (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OFX OFX Alcon Inc, Case Postale 62, 6331 HÜNENBERG, CH Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 5 Oppløsninger til bruk i forbindelse med kontaktlinser. S CARE Sintef Vann og miljø, Klæbuveien 153, 7465 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Dataprogramvare; dataprogramvaresystemer 42 Design, utarbeidelse, utvikling, ajourføring, programmering, installasjon og drift av dataprogramvare; konsulentbistand i forbindelse med dataprogramvare. 9

10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOLDDIGGA (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOLDDIGGA DesignDock Ltd, Unit 6/43 Kingsway Park Close, Kingsway Industrial Park, DERBY, GB Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 9 Smart kort; telefonkort; krypterte smartkort; kodede smartkort; krypterte telefonkort; kodede telefonkort; krypterte kort; kodede kort; magnetiske identitetskort; kameraer og deler og tilbehør til disse; kamerafilm; anti-blendingsbriller; briller og solskjermer; kompasser og barometre; klokker og klokkespill; kikkerter; kalkulatorer; animerte tegneserier og tegneseriefilmer; optiker/legeforeskreven briller/lorgnetter for voksne og barn; solbriller, også slike solbriller foreskrevet av lege/optiker; etuier; kjeder; snorer og innfatninger; etuier for fotografiske apparater og instrumenter; beholdere for kontaktlinser; optiske varer; hologrammer; TV-apparater, videoopptagere; apparater og instrumenter for opptak og gjengivelse av lyd; apparater og instrumenter for gjengivelse av lyd og eller bilder; deler og tilbehør for de forannevnte varer; grammofonplater og innspilte plater med lydopptak; båndopptagere; magnetiske bånd for opptakere eller gjengivelse av lyd og eller bilder; innspilte videoer og videobånd; jukebokser; radioer; platespillere og CDspillere; fjernstyringsapparater; fotografiske lysbilder og fotografisk film for utstillingsformål; datamaskiner og datamaskinsoftware, dataprogrammer, datamaskinbånd og - disker og deler og tilbehør til datamaskiner; computerperiferiutstyr; musematter; håndleddsputer; datamus; tastatur og skjermbeskyttere; tilpassede disketter og CD-ROMs; telefoner; telefonsvarere; telefonbeskjed -opptakere; telefoner inneholdende telefaxmaskiner; forhåndsinnspilte spill på CD-ROM, på software, på video eller annet opptaksmedia; tidsregistreringsapparater; magneter; forstørrelsesglass; mobiltelefondeksler/etuier; mobiltelefontilbehør. m Mosjøen Veveri AS, Sørgata 20, 8655 Mosjøen, AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 23 Garn og tråd for tekstile formål. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NUTRI THERAPHY NUTRI THERAPHY L`Oreal SA, 14 rue Royale, PARIS, FR Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 3 Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske gel, dusj-og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper; kroppsdeodoranter; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende midler og solpleiepreparaler (kosmetiske produkter); sminkepreparater; sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargingsmidler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk. 10

11 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INGERS INGERS Hverdagskost Fibermat, Valløvn 81 B, 3154 TOLVSRØD, Advokatfirmaet Selmer DA, v/advokat Are Herrem, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, 29 Kjøtt,fisk,fjærkre og vilt;kjøttekstrakter;konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker,geleer,syltetøy,melk og melkeprodukter;spiselige oljer og fett. 30 Kaffe,te,kakao,sukker,ris,tapioka,sago, kaffeerstatning;mel og næringsmidler av korn,brød,bakverk og konfektyrer,spiseis;honning,sirup;gjær,bakepulver;salt,sennep; eddik,sauser, krydderier,is. 41 Utdannelsesvirksomhet;opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SCANSLEP Løver Transportutstyr, Sportsvn. 9, 3615 KONGSBERG, 12 Tilhengere (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE GL 320 GL 320 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. 28 Spill, leker, leketøy, modellkjøretøyer 37 Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE GL 280 GL 280 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike 28 Spill, leker leketøy, og modellkjøretøyer. 37 Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer. 11

12 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE GL 550 GL 550 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt og komponenter av slike. 28 Spill, leker, leketøy, modellkjøretøy. 37 Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE GL 500 GL 500 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. 28 Spill, leker, leketøy, modellkjøretøyer. 37 Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE GL 350 GL 350 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. 28 Spill, leker, leketøy, modellkjøretøyer. 37 Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE GL 450 GL 450 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. 28 Spill, leker, leketøy, modellkjøretøyer. 37 Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer. 12

13 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE GL 55 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GL 55 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponnter til slike. 28 Spill, leker, leketøy, modellkjøretøyer. 37 Reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DREAMTM DREAMTM Plug`n Play, Sentrum, 2436 Våler I Solør, 9 Bilstereo, høyttalere og forsterkere. SOUTHERN COMFORT Southern Comfort Properties Inc, 4040 Civic Center Drive, CA94903 SAN RAFAEL, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker, herunder destillert sprit. 13

14 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Yachtzentrum Greifswald GmbH & Co KG, Salinenstrasse 22, GREIFSWALD, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Vannfartøyer, skip, sportsbåter, seilbåter og deler dertil. 18 Badevesker, håndvesker, campingvesker, vesker med hjul, reisevesker, sportsvesker, ryggsekker; reise- og håndkofferter, garderobeposer til reisebruk. 25 Klær, hodeplagg. 35 Formidling av kontrakter i forbindelse med ervervelse (kjøp) og avhendelse (salg) av vannfartøyer, skip, sportsbåter og seilbåter. 37 Bygging og reparasjon av vannfartøyer, skip, sportsbåter og seilbåter. 39 Utleie og lagring av vannfartøyer, skip, sportsbåter og seilbåter. FINSE FORSIKRING AS Norges Statsbaner AS, Prinsensgate 7-9, 0048 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 36 Forsikringsvirksomhet, herunder skade- og gjen-forsikring. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: New Optimal hold Tenue parfaite The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Hygieniske preparater og produkter (andre enn til toalettbruk) for kvinner, herunder truseinnlegg for hygienisk bruk, sanitetsbind og tamponger, menstruasjonstruser, absorberende interlabiale produkter for feminin hygiene; bleier og bind for inkontinente, hygieniske bukser for inkontinente. 14

15 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ISODERM ISODERM Ansell Ltd, Victoria Gardens, Level 3, 678 Victoria Street, VIC3121 RICHMOND, AU AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Hansker for industriell bruk (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STOLI DA STOLI DA Spirits Product International Intellectual Property BV, Zepp Lampestraat 4, ORANJESTAD, AW Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øi), vodka; brennevin. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MABANAFT Merket er et rent figurmerke Annette Selmer, Tyslevveien 17, 1163 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 16 Bøker, brosjyrer, tidskrifter og skriftlig undervisningsmateriell. 35 Konsultasjoner i personalspørsmål, herunder også rådgivning om konfliktløsning i personalsaker; rådgivning om organisasjonsledelse og forretningsledelse, herunder rådgivning for å løsekonflikter i organisasjoner; bistand til bedriftsledelse, faglige konsultasjoner om forretninger; personalutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; personnelrekruttering. 41 Undervisningsvirksomhet; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster); organisering og ledelse av seminarer og konferanser; tekstforfatter-virksomhet; yrkesveiledning. 42 Juridiske tjenester; forvaltning av forfatterrettigheter. MABANAFT Mabanaft GmbH & Co KG, Admiralitätsstrasse 55, HAMBURG, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 1 Aldehyder, amylalkohol, antibankemidler for forbrenningsmotorer, eter, etylenalkohol, etyleter, bensolderivater, midler til å spare brennstoff, kjemiske antenningsmidler for motorer, kjemiske produkter for industrielle formål, kjemiske produkter for laboratorieanalyser (bortsett fra slike for medisinske og veterinærmedisinske formål), kjemiske midler til fremstilling av fargestoffer, kjemiske tilsetningsmidler for bensin og drivstoff, dispergeringsmidler for olje, ester, fettfjerningsmidler til bruk i produksjonsprosesser, fettsyrer, fluider for gear, glykol, glykoleter, glyserider, metylalkohol, produkter for destillasjon av tresprit, hydraulikkvæsker, kjølemidler, metan, metyleter, metylbenzen, betylbenzol, naftalin, midler for reparasjon av olje, dispergeringsmidler for olje, midler for rensing av olje, tilsetningsmidler for å rense bensin, vannstoff, kjemiske drivstoffstilsetningsmidler i form av tennmidler. 19 Asfalt, bitumen, bitumenprodukter, bituminøse belegningsmasser, bek, steinkulltjære, tjære, tjærepapp. 15

16 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DALDA (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet RU DALDA Bazar AS, Postboks 505 Økern, 0512 OSLO, 29 Olje, ghee (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: INVATORIET INVATORIET Harald Aas, Armauer Hansens gate 13, 0455 OSLO, 35 Bedriftsrådgivning. 41 Undervisning, opplæring og foredrag. CL!CK Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 34 Tobakk; artikler for røykere; fyrstikker. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet RU (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE R 65 R 65 DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, STUTTGART, DE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 12 Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. 28 Modellkjøretøyer. SWEDISH SNUS MADE OF QUALITY TOBACCO CL!CK Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 34 Tobakk; artikler for røykere; fyrstikker. 16

17 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: F&L Fiedler & Lundgren AB, Box 9041, MALMÖ, SE Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 34 Tobakk; tobakksprodukter, sigaretter, pipetobakk, snus og skråtobakk, artikler for røykere, lightere, fyrstikker. Stoli DA Spirits Product International Intellectual Property BV, Zepp Lampestraat 4, ORANJESTAD, AW Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 32 Øl,minealvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker;frukrdrikker og fruktjuice;saft og andre preparater til fremstilling av drikker 33 Alkoholholdige drikker (untatt øl), vodka ;brennvin. 17

18 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TNT TNT Ansell Protective Products Inc, 200 Schulz Drive, NJ07701 RED BANK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Beskyttelseshansker for industriell bruk. STAUR TRØNDERSODD Norsk Kylling AS, Postboks 144, 7291 STØREN, Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; supper og sodd, inneholdende kyllingkjøtt, kyllingfarse, kvernet eller malt kjøtt bestående av kylling eller i det vesentlige bestående av kylling; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CAFEDON CAFEDON GI Foods AS, Postboks 1001 Sentrum, 0104 OSLO, 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering. 18

19 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ypdp your personal driving partner P Magnussen AS, Jonas Liesvei 62, 5053 BERGEN, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. Merket er et rent figurmerke Crabtree & Evelyn Holdings Ltd, 6 Kensington Church Street, W84EP LONDON, GB Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Toalett, bade og barberingssåper; sjampoer, lotioner, oljer og kremer for håret; lotioner, oljer og kremer for kroppen; leppebalsamer, talkum pudder, deodoranter, tannkrem, etterbarberingslotioner, parfymerte pre-fuktete kosmetikk våtservietter, eau de cologner; parfymer; eau de toilet; badeoljer, parfymerte eteriske oljer, parfymerte lukteposer; og parfymerte tørkede blomster potpurrier. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BRAVARA BRAVARA Molson Inc, 1555 Notre Dame Street East, H2L2R5 MONTREAL, QUEBEC, CA AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 32 Øl. 19

20 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEGRESCO A MARCA BRAVARA Molson Inc, 1555 Notre Dame Street East, H2L2R5 MONTREAL, QUEBEC, CA AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 32 Øl. NEGRESCO Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 30 Kaffe, kaffeekstrakter and kaffebaserte preparater og drikker; is-kaffe, kaffeerstatning; ekstrakter av kaffeerstatninger og preparater og drikker basert på kaffeerstatninger; sikori; te, te ekstrakter and te-baserte preparater og drikker; iste; maltbaserte preparater og drikker; kakao og kakaobaserte preparater og drikker, sjokolade, sjokoladeprodukter, sjokoladebaserte preparater og drikker; konfekt og konditorvarer, søtsaker og sukkertøy; sukker, tyggegummi; naturlige søtningsstoffer; bakerprodukter, brød, gjær, butterdeig; kjeks, kaker, småkaker, tynne kaker; karameller, desserter, puddinger; iskrem, vannis, sorbeter, frosne konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen yoghurt; bindemidler for fremstilling av iskrem og/eller vannis og/eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer og/eller frosne kaker og/eller softis og/eller frosne desserter og/eller frossen yoghurt; honning og honningerstatninger; frokostblandinger, musli, cornflakes, kornproduktstenger, ferdiglagede frokostblandinger, kornblandingspreparater; ris, pasta, nudler; næringsmidler basert på ris, mel eller frokostblandinger, også i form av ferdiglagede retter; pizza; smørbrød; blandinger av næringspasta og ovnsklare preparerte deiger; sauser; soyasaus; ketchup; aromatiserende- eller krydderprodukter for mat, spiselige krydder, krydderier, salatdressinger, majones; sennep; eddik. 20

21 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOSTINES Fader Martin Maritim Food AS, Råbekksvingen 5, 1617 FREDRIKSTAD, Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 30 Salt, sennep, eddik, sauser, tomatsauser og ketchup, krydderier og dressinger. TOSTINES Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, 1800 VEVEY, CH Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 30 Kaffe, kaffeekstrakter and kaffebaserte preparater og drikker; is-kaffe, kaffeerstatning; ekstrakter av kaffeerstatninger og preparater og drikker basert på kaffeerstatninger; sikori; te, te ekstrakter and te-baserte preparater og drikker; iste; maltbaserte preparater og drikker; kakao og kakaobaserte preparater og drikker, sjokolade, sjokoladeprodukter, sjokoladebaserte preparater og drikker; konfekt og konditorvarer, søtsaker og sukkertøy; sukker, tyggegummi; naturlige søtningsstoffer; bakerprodukter, brød, gjær, butterdeig; kjeks, kaker, småkaker, tynne kaker; karameller, desserter, puddinger; iskrem, vannis, sorbeter, frosne konfektyrer, frosne kaker, softis, frosne desserter, frossen yoghurt; bindemidler for fremstilling av iskrem og/eller vannis og/eller sorbeter og/eller frosne konfektyrer og/eller frosne kaker og/eller softis og/eller frosne desserter og/eller frossen yoghurt; honning og honningerstatninger; frokostblandinger, musli, cornflakes, kornproduktstenger, ferdiglagede frokostblandinger, kornblandingspreparater; ris, pasta, nudler; næringsmidler basert på ris, mel eller frokostblandinger, også i form av ferdiglagede retter; pizza; smørbrød; blandinger av næringspasta og ovnsklare preparerte deiger; sauser; soyasaus; ketchup; aromatiserende- eller krydderprodukter for mat, spiselige krydder, krydderier, salatdressinger, majones; sennep; eddik. 21

22 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK JACOTEX Redlight Redlight Beer Ltd, 62 Hills Road, CB2 1LA CAMBRIDGE, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); cider. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; restairanter, caféer, barer, puber. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FANTA FREE FANTA FREE The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikker nemlig drikkevann, smakstilsatt vann, mineralvann og kullsyreholdig vann; andre ikke-alkoholholdige drikker nemlig brus, energidrikker, sports-drikker, frukt-drikker og frukt-juicer; drikkesirup, drikke-konsentrater og pulver for fremstilling av drikker, nemlig smakstilsatt vann, mineralvann, kullsyreholdig vann, brus, energidrikker, sports-drikker og frukt-drikker og juicer. JACOTEX Jaco Sko A/S, Bryggegårdsvej 8, 4760 VORDINGBORG, DK Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 17 Vanntette, vanndampede membraner fremstilt av polyrnere i halvfabrikat tilstand for tekstilkompositter. 24 Vevde stoffer og tekstilvarer (ikke opptatt i andre klasser), ikke-vevde tekstilstoffer, laminerende tekstiler (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BERGMAN BERGMAN Bergman AS, Postboks 364, 2001 LILLESTRØM, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. 22

23 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BARE ESCENTUALS Bare Escentuals Inc (a corporation organized under the laws of CA), 425 Bush Street, 3rd Floor, CA94018 SAN FRANCISCO, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Kosmetiske hudkremer, lotion og geleer, parfyme, eteriske oljer brukt som kosmetikk, kroppslotion, kremer og geleer, bade-lotion, hårsjampo og hårbalsam, cologne og toalettvann og kosmetisk pudder for hud og øyne. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CARIBBEAN CLUB CARIBBEAN CLUB Angostura International Ltd, P. O. Box 7289, Stn., CAE2L4S6 SAINT JOHN, N.B., US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). InterChef Hans Jan Børresen, Storkenebbveien 21, 0860 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter, eggmelk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; edik, sauser; krydderier. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogsprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr; malt. 23

24 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CÂTEAU DE LIGNÈRES Bergen Fjærfabrikk BFB MERKET MED GARANTI Bergen Dun AS, Salhusveien 55, 5131 NYBORG, Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materialer til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; dyner; puter inngående i klassen. (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CÂTEAU DE LIGNÈRES Pernod Ricard, 12, place des Etats-Unis, PARIS, FR Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 33 Vin, likør, brandy, brennevin, cognac og andre alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SAFETY NET SAFETY NET Ansell Protective Products Inc, 200 Schulz Drive, NJ07701 RED BANK, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Dataprogramvare for å analysere behovet for bruk av beskyttelseshansker i produksjonsprosesser samt utarbeidelse av kostnadsanalyser i den forbindelse. Merket er et rent figurmerke Kami AS, Postboks 79, 1371 ASKER, 7 Maskiner og verktøymaskiner, motorer, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft. 11 Varmepumper, apparater og inretninger for oppvarming, kjøling, tørking, ventilasjon, dampproduksjon og vanntilførsel. 24

25 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KILDE (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KILDE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 41 Organisering av kulturelle aktiviteter, organisering av ledelse og seminarer; oversettelsesvirksomhet. 42 Rådgivning for immateriell eiendomsrett; juridiske tjenester. TORO Jubileum BERGENSK FISKESAUS Rieber & Søn ASA, Postboks 987, 5808 BERGEN, AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks- hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler fil dyr, malt. 25

26 (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TORO Jubileum BERGENSK FISKEGRATENG Rieber & Søn ASA, Postboks 987, 5808 BERGEN, AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter: spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks- hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. TORO Jubileum BERGENSK FISKEGRYTE Rieber & Søn ASA, Postboks 987, 5808 BERGEN, AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks- hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 26

27 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE CHAINS OF PROMATHIA INFOFINDER InfoFinder Norge AS, Abelsgate 5, 7030 Trondheim, 9 Datamaskinprogram for søking og automatisert eller manuell gjenfinning av dokumenter og annen informasjon i eller omkring en bedrift. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOLDDIGGA GOLDDIGGA DesignDock Ltd, Unit 6/43 Kingsway Park Close, Kingsway Industrial Park, DERBY, GB Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse malerialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter; reisebager; paraplyer og paraplyovertrekk; parasoller og spaserstokker; attachémapper; skipssekker, bager til fottøy; ryggsekker; bager; strandbager; dokumentmapper; stokker; visittkortmapper; reisebager for klær; håndbager; kredittkortholdere; skuldervesker og nisteskrepper; nøkkelbeholdere og beholdere; lommebøker; portemoneer og håndvesker; skolebager; handlebager; toalettvesker; reisevesker og kofferter: lomme-og seddelbøker; bånd, stropper og reimer av lær; deler og tilbehør til forannevnte varer. 25 Klær, underklær; ytterklær; fritidsklær; sportsklær; fottøy; hodeplagg; lærsko og fór av lær (innvendig kledning) til støvler/ støvletter, belter. THE CHAINS OF PROMATHIA Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Yoyogi, Shibuya-ku, TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Dataspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende musikk eller oppdiktede fortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker og bånd, halvledende ROM'er inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater inneholdende musikk; forhåndsinnspilte digitale videodisker inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter inneholdende musikk og/eller oppdiktede fortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; styrespaker (joysticker); kontrollere til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder eller nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; nedlastbar animasjon i form av dynamiske/aktive bakgrunnsbilder eller skjermsparere (bakgrunnsmønstre) til skjermer på datamaskindisplayer eller mobiltelefondisplayer; nedlastbare lydopptak av musikk; nedlastbare elektroniske publikasjoner innen området datamaskinspill, videospill og generell underholdning. 16 Strategihåndbøker for dataspill; strategihåndbøker for videospill; bøker inneholdende oppdiktede fortellinger; sangbøker; notehefter; tegneserier; magasiner inneholdende videospill; plakater; klistremerker; papirfaner; kalendere; postkort; penner; blyanter; blyanthetter; pennaler; linjaler; frimerker; notisbøker; byttekort; samlekort inneholdende videospilleller tegneseriefigurer; fotografier; fotografiboldere. 41 Tilveiebringe dataspill på direkte datalinje og/eller videospill på direkte datalinje; tilveiebringe informasjon om dataspillstrategier og/eller videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe tegneserier på direkte datalinje, magasiner på direkte datalinje og tidsskrifter på datalinje innen området dataspill og/eller videospill. 27

28 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: safety in numbers (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: safety in numbers Kezzler AS, Postboks 2311 Solli, 0201 OSLO, 9 Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere; regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater, instrumenter og innretninger og systemer for identifisering, autentisering, kontroll og merking av produkter samt deler og tilbehør 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; klebemidler for papirvarer; plastemballasje, ikke opptatt i andre klasser; etiketter, ikke av tekstiler, håndapparater for etikettering; forseglingsmaskiner for kontor; forseglingsoblater. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, lokalisering, identifisering, autentisering, kontroll og merking av produkter. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet 39 Vareemballering med merking for lokalisering, identifisering, autentisering og kontroll av varer i forbindelse med transport og logistikk. Merket er et rent figurmerke Herbalife International Inc, 1800 Century Park East, CA LOS ANGELES, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 OSLO, 3 Såper; parfymevarer; parfyme; eteriske oljer; kosmetikk; hårvann; hårpleieprodukter; tannpussemidler; sjampo, balsam, hårsprayer til forming av håret, hårsprayer, -geleer og -pomader; kremer, lotioner, geleer, melk, masker, peelingkremer, dyprensingskremer, fargepulver (toners) og sprayer til ansiktet; lotioner, kremer, gel og skrubbeprodukter til hendene; kremer, lotioner, vaskeprodukter, gel, peelingkremer, dyprensingskremer og sprayer til kroppen; barberartikler for menn; dufter; skure-, slipe- eller peelinglerret; hudblekingsprodukter og samtlige produkter for personlig pleie i klasse 3. 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; dietetiske substanser beregnet for medisinsk bruk, medisinske urter, urteteer, medisinske røtter, medisinske drikker; tilsetningsstoffer til næringsmidler; hudpleieprodukter for medisinske formål; ernæringsnæringsmidler og supplement for medisinsk formål; vitaminer og mineralsupplementer i form av tabletter, pulver eller kapsuler. 9 Vitenskapelige nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; audio- og videobånd, -disker og -opptak; personlig identifikasjon- og foretakskontokort; elektroniske publikasjoner. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; elektroniske innretninger for det formål å fastsette og vurdere helsen, skikketheten og formen på mennesker; elektroniske innretninger til bruk ved måling av menneskers kroppsmasse uten fett og til beregning av det nødvendige proteininnhold for å opprettholde samme 28

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 15/06-2006.04.10 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 15/06-2006.04.10 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/06-2006.11.06 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 45/06-2006.11.06 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 45/06-2006.11.06 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8177 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr. 0957618 Nasj. ref. nr. 200804838 Prioritet: 2008.01.18 (M200800095) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer