nr 45/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 45/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Slettelse av registrering Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Deling Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 45/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OSLO MASSASJE AS, Kirkeveien 114, 0361 OSLO, Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen One World Enterprises LLC, 1333 South Mayflower Avenue, US-CA91016 MONROVIA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker, nemlig vann, frukt-infudert vann, vann med fruktsmak, kokosvann, fruktjuice, energidrikker og sportsdrikker. One World Enterprises LLC, 1333 South Mayflower Avenue, US-CA91016 MONROVIA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker, nemlig vann, frukt-infudert vann, vann med fruktsmak, kokosvann, fruktjuice, energidrikker og sportsdrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EXCELLENCE AGE PERFECT L`Oreal SA, 14 rue Royale, FR PARIS, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Sjampo; gels, spray,skum og balsam for hårfrisering og hårpleie; hårlakk; hårfargings- og blekningprodukter; preparater for permanentkrølling og bølging av håret. 3

4 registrerte varemerker nr 45/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tun Media AS, Postboks 9303, Grønland, 0135 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Elektroniske trykksaker, publikasjoner, tidsskrifter, aviser. Klasse 16 Trykksaker; aviser, tidsskrifter, bøker; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; arkivmapper, -permer, -bokser (kontorrekvisita). Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; formidling av aviser og abonnement for tredje menn; administrasjon av dataarkiv; innsamling og systematisering av informasjon til bruk i databaser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse av bøker og tidsskrift, trykksaker og aviser; redaksjonsbyråer; redigering av tekster, reportasjetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ÅKER ÅKER DA, Fureneset, 6967 HELLEVIK I FJALER, PREREG AS, Fureneset, 6967 HELLEVIK I FJALER, Klasse 31 Alger til ernæring for mennesker eller dyr; blåskjell [bløtdyr] [levende]; dyrefôr; ernæringsblandinger for dyr; fisk, levende; fiskeagn [levende]; fiskemel som dyrefôr; fiskerogn; foringsstoffer [fetende] for dyr; fôrmel; hummer [levende]; kalk for dyrefor; kraftfôr for dyr; kreps [levende]; krepsdyr [levende]; languster [levende]; levende dyr; muslinger [levende]; næringsmidler for dyr; oppdrettsprodukter; salt for husdyr; sjøpølser [levende]; skalldyr [levende]; tømmer, ubearbeidet; østers [levende]. Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; informasjonsbyråer [nyheter]; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; pressebyråer; svarertjenester for telefon; telefonisk kommunikasjon; telefonsentraltjenester; telefontjenester; telekonferansetjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; tilveiebringelse av online forum; tilveiebringelse av praterom på internett; utleie av verføringsapparater for beskjeder; utleie av telekommunikasjonsutstyr. Klasse 42 Analysering av datasystemer; design av computersystemer; digitalisering av dokumenter [skanning]; driftstjenester for servere; elektronisk datalagring; elektronisk sikkerhetskopiering; fjernlagring av datasikkerhetskopier; fjernovervåkning av datasystemer; fremskaffelse av informasjon om computertknologi og programmering via en webside; fremskaffelse av søkemotorer for internettet; gjenoppretting av data fra datamaskiner; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; kopiering av dataprogrammer; kvalitetsmålinger av tømmer på rot; oppdatering av dataprogrammer; programmering for datamaskiner; rådgivning ved design av websider; rådgivningstjenester innen it; sikkerhetstjenester angående datavirus; softwaretjenester [saas]; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRADE WINDS Kjell Spinnangr, Hellemyr Terrasse 21, 4628 KRISTIANSAND S, Klasse 4 Energi. Klasse 35 Salg av husvindmøller som produserer strøm til eget forbruk; salg av ulike produkter som gir strøm og varme. Klasse 40 Strømproduksjon via små vindmøller. Klasse 42 Utvikling og forskning av ulike produkter som gir strøm og varme. 4

5 registrerte varemerker nr 45/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SALESCLOUD salesforce.com Inc, The One Market St., Suite 300, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 45 Lisensiering av datsystemer og programvare; merkevareaktivitet og undersøkelser av kommunikasjon på Internett; overvåking av sosiale nettsteder og innhold på Internett for andre; tjenester for sosial nettverksbygging på Internett for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SALESCLOUD salesforce.com Inc, The One Market St., Suite 300, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, overvåkende, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter for måling, signalisering, kontroll (overvåkning) og undervisning; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske data bærere, plater og disker for innspilling og opptak; regnemaskiner; datamaskiner og databehandlingsapparater; dataprogrammer (lagrede eller nedlastbare); spillprogrammer for datamaskiner; programvare (lagrede eller nedlastbare), særlig for skanning, visning, behandling og utsending av multimediedata på datanettverk, inkludert Internett og på mobile terminaler; maskinlesbare databærere av alle slag med informasjon, og lyd- og bildeopptaksbærere (unntatt ueksporiert film), data- og informasjonsbaser registrert på databærere (nedlastbare); elektroniske publikasjoner (nedlastbare); dataprogrammer for legge til rette for kommunisere på Internett og gjennom andre delte nettverk, og for å tilpasse brukergrensesnitt i dataprogram. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Honda Select Drive Honda Motor Co Ltd, 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, JP TOKYO, Japan Klasse 7 Gressklippere; ikke-elektriske drivmotorer, ikke for landkjøretøyer (andre enn "vannmøller" og "vindmøller"); deler for ikke-elektriske drivmotorer for landkjøretøyer (andre enn "vannmøller" og "vindmøller"); pneumatiske eller hydrauliske maskiner og instrumenter; landbruksmaskiner og redskaper; startere for motorer og maskiner; vekselstrømsmotorer og likestrømsmotorer (ikke inkludert de for landkjøretøyer, men inkludert "deler" for noen vekselstrømsmotorer og likestrømsmotorer); vekselsgeneratorer; likestrømsgeneratorer; maskiner elementer (ikke for landkjøretøyer); inkubatorer for egg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STANLEY HEALTHCARE Stanley Black & Decker Inc, 1000 Stanley Drive, US- CT06053 NEW BRITAIN, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt måle- og signaliseringsapparater og - instrumenter; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; audioapparater; videoapparater; telekommunikasjonsapparater; apparater, instrumenter eller sensorer for overvåkningsformål; apparater, instrumenter eller sensorer for lokalisering av personer eller utstyr; apparater, instrumenter eller sensorer for bestemmelse av posisjonen til personer eller utstyr; apparater, instrumenter eller sensorer for bruk ved radioidentifisering eller for radioidentifiseringsformål; programvare for overvåkningsformål; programvare for bruk med sensorer; programvare for lokalisering av personer eller utstyr; programvare for bestemmelse av posisjonen til personer eller utstyr; programvare for bruk ved radioidentifisering eller for radioidentifiseringsformål; datamaskinvare og dataprogramvare; datamaskinvare og dataprogramvare tilpasset lagerstyringsformål, eller tilpasset bruk som en del av et lagerstyrings- og etterfyllingssystem; elektroniske brikker for lagerstyringsformål, elektroniske brikker for identifiserings- og kontrollformål, elektroniske brikker, kort eller liknende anordninger tilpasset bruk med apparater for radiofrekvensidentifikasjon; strekkodelesere, elektroniske brikker; lesere for radiofrekvensidentifikasjonsbrikker; oppbevaringsstativer for dataplater eller for datadisketter, eller for elektroniske brikker, eller for 5

6 registrerte varemerker nr 45/14 strekkodelesere; alarmer; sentraliserte sikkerhetsalarmer; sentraliserte sikkerhetssystemer; alarmapparater for kontroll av menneskers bevegelser; tyverialarmer(unntatt for kjøretøyer); tyverialarmer tilpasset bruk med videoapparater; akustiske alarmer (unntatt for kjøretøyer); elektrisk drevne alarmer (unntatt for kjøretøyer); elektroniske alarmer (unntatt for kjøretøyer); innbruddsalarmer (unntatt for kjøretøyer); låser (elektriske) med alarm; sikkerhetsalarmer (unntatt for kjøretøyer); tele-radiokontrollenheter for elektroniske tyverialarmer; varslingsalarmer (unntatt for kjøretøyer); fotografiapparater; videokameraer; sikkerhetsapparater med videokamera; sikkerhetsinstallasjoner med videokamera; sikkerhetsinstrumenter med videokamera; videokameraer tilpasset overvåkningsformål; videokameraer tilpasset sikkerhetsformål; mikrofoner; elektriske eller elektroniske installasjoner for bruk i forbindelse med sikkerhet; sikkerhetsapparater for bygninger; sikkerhetsapparater for behandling av lydsignaler; sikkerhetsapparater for behandling av videosignaler; sikkerhetsapparater for mottak av lydsignaler; sikkerhetsapparater for mottak av videosignaler; sikkerhetskontrollapparater; sikkerhetskontrollinstrumenter; sikkerhetsanordninger for dører til bygninger; elektriske låseanordninger; sikkerhetsanordninger for vinduer i bygninger; elektriske apparater for adgangssikkerhet; apparater og instrumenter for bruk i sikkerhetskontroll; sikkerhetsapparater og -instrumenter for bruk i kontrollert adgang; elektriske eller elektroniske apparater for kontrollert adgangssikkerhet; apparater og instrumenter for kontrollert adgangssikkerhet, internt fjernsyn; apparater og instrumenter for bruk i datasikkerhet eller for datasikkerhetsformål; sikkerhetsapparater for bygninger; apparater for innbruddsdeteksjon; apparater og instrumenter for beskyttelse mot tyveri; elektriske apparater for sikkerhetsformål (unntatt for kjøretøyer); elektriske anordninger for sikkerhetsformål (unntatt for kjøretøyer); elektrisk drevne sikkerhetsapparater (unntatt for kjøretøyer); elektroniske komponenter for sikkerhetsinstallasjoner; sikkerhetsapparater for bruk i kontor; overvåkningsapparater og -instrumenter; sikkerhetsapparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; dataprogramvare for kommunikasjons- og beskyttelsessystemer; datamaskinvare for kommunikasjons- og beskyttelsessystemer; apparater, instrumenter eller anordninger for bruk i data- eller videomeldingsformidling; apparater, instrumenter eller anordninger for bruk i mobiltelefoni, apparater, instrumenter eller anordninger, alle i form av radiosendere eller -mottakere; apparater, instrumenter eller anordninger tilpasset bruk i posisjons- eller bevegelsesdeteksjon, eller i form av trygghetsalarmer; datamaskiner, elektronisk databehandlingsutstyr, mikroprosesseringsapparater for datakontroll; bonglesningsapparater; bonger, brikker og kort, alle tilpasset bruk i eller med datamaskiner, eller for bruk i eller med elektronisk databehandlingsutstyr, eller for bruk i eller med mikroprosesseringsapparater for datakontroll, eller for bruk med bonglesningsapparater; maskinlesbare databærere; dataprogramvare; datamaskiner, elektronisk databehandlingsutstyr, mikroprosesseringsapparater for datakontroll; bonglesningsapparater, og bonger, brikker og kort, alle tilpasset bruk i eller med datamaskiner, eller for bruk i eller med elektronisk databehandlingsutstyr, eller for bruk i eller med mikroprosesseringsapparater for datakontroll, eller for bruk i eller med bonglesningsapparater; maskinlesbare databærere; dataprogramvare, alt for bruk for å gi adgang til lokaler eller anlegg eller for å gi tillatelse for bruk av utstyr, eller alt for bruk med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller for bruk med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører eller for bruk med kontrollenheter for nøkkeladgang; batterier, batteripakker, strømforsyningsenheter og batteriladere; måleapparater og -instrumenter; elektriske og optiske anordninger for veiledning og avstandsmåling for bruk med elektroverktøy; lasere; lasere som kan brukes for å gi et referansepunkt som brukeren av et verktøy kan arbeide ut fra, eller for montering på verktøy for bruk ved innstilling av verktøyet i forhold til arbeidsflaten, eller for markerings- eller justeringsformål, lasere for måling av avstander eller for bruk til justering; laseravstandsmålere; apparater, instrumenter eller anordninger for måling, nivellering, markering eller justering, innbefattende et laserlys for å gi et referansepunkt som brukeren av et elektroverktøy eller håndverktøy kan arbeide ut fra, eller for montering på elektroverktøy eller håndverktøy, for bruk til justering av det elektroverktøyet eller det håndverktøyet i forhold til arbeidsflaten, eller for markerings- eller justeringsformål; veieapparater, trebente stativer; kikkerter; fotografiapparater; briller, brilleinnfatninger, brilleetuier, brilleglass, beskyttelsesbriller, øyenskjermer; forstørrelsesglass; knebeskyttere for arbeidere; telekommunikasjonsfutteraler; futteraler for telefoner og mobiltelefoner; telekommunikasjons-, telefon- og mobiltelefonholdere; telekommunikasjons-, telefon- og mobiltelefondeksler; holdere for elektriske testeutstyr; holdere for målebånd; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske databærere; radioer, høyttalere, megafoner; batterier, batteripakker, strømforsyningsenheter, batteriladere, transformatorer, elektriske ladere for trådløse elektroverktøy; elektriske kabler; spenningsmålere; amperemetere; brannslukningsapparater; røkvarslere; alarmer, tommestokker, målestokker, målebånd, vinkelmålere, watere, digitale watere; klær for beskyttelse mot ulykker og skader; beskyttende fottøy; støvler, sko og fottøy, alle for beskyttelse mot ulykker og skader; beskyttende hansker, beskyttende forklær; personlig beskyttelsesutstyr, ansiktsmasker, ansiktsskjermer, vernebriller, beskyttende hodeplagg; hjelmer; musematter; og deler, komponenter og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 10 Apparater, instrumenter eller sensorer til overvåkningsformål for medisinsk bruk; apparater, instrumenter eller sensorer for lokalisering av pasienter eller for overvåkning av pasienter; apparater, instrumenter eller sensorer for bestemmelse av posisjonen til pasienter; sykepleiervogner tilpasset til å romme medisiner og medisinsk utstyr for utlevering til pasienter; vogner tilpasset til å romme medisiner og medisinsk utstyr for utleveringsformål; vogner tilpasset til å romme medisiner og medisinsk utstyr som en del av et lagerstyrings- og etterfyllingssystem, og deler, komponenter og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 12 Vogner tilpasset som en del av et lagerstyrings- og etterfyllingssystem; og deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 20 Møbler og varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre eller plast; bord og stoler; benker, arbeidsbenker, sagkrakk, skuffesystemer, benkeskrustikker, skrustikkebenker; stigbrett, stiger, trappestiger; seter, taburetter, kasser, verktøyskrin, verktøykasser, beholdere; ikke-metalliske festeanordninger og ikkemetalliske festeinnretninger; nagler, ikke av metall, skruer, ikke av metall; forankringsanordninger, ikke av metall; forankringsinnretninger, ikke av metall for skruer og festeanordninger; ankere, ikke av metall, vegg- /murankere ikke av metall, ankerplater, ikke av metall; sagkrakk, sagbenker; bukker, bukkebord, ikkemetalliske bukker til understøttelse av bord; taburetter, trappestoler, sparkestoler; hyllesystemer, stativer, skap, skrivebord (alle møbler); trillebord, trillebord for datamaskiner; stativer, hyller, og lagerskap; stativer, hyller og lagerskap tilpasset som en del av et lagerstyrings- og etterfyllingssystem; og deler og komponenter for alle de forannevnte varer. Klasse 35 Datastyrt lagerstyring; datastyrte lagerstyringstjenester; datastyrt utarbeidelse av lagerlister; lagerforvaltningstjenester; tjenester relatert til forvaltning av lagre. 6

7 registrerte varemerker nr 45/14 Klasse 37 Monterings-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester; montering, vedlikehold og reparasjon av alarmer; montering, vedlikehold og reparasjon av tyverialarmer; montering, vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsalarmer; montering, vedlikehold og reparasjon av sentraliserte sikkerhetsovervåkningsapparater og -instrumenter; montering, vedlikehold og reparasjon av en sentralisert sikkerhetsovervåkningstjeneste; montering, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og -utstyr; montering, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner; montering, vedlikehold og reparasjon av datasystemer, mikroprosessorbaserte kontrollapparater, bonglesningsapparater, elektroniske adgangskontrollsystemer og elektroniske autorisasjonssystemer; datastøttetjenester; bygningskonstruksjon; reparasjon; monteringstjenester; utleie, vedlikehold og reparasjon av maskiner, verktøy og reservedeler for verktøy og elektroverktøy; verktøyreparasjonstjenester, verktøyrekondisjoneringstjenester, verktøyrensetjenester, reparasjon av maskiner eller av maskinparker, rekondisjonering av maskiner eller maskinparker, rensing av maskiner eller maskinparker; rådgivnings- eller informasjonstjenester relatert til reparasjon, vedlikehold, byggearbeid eller snekkerarbeid, (uansett om det er tilveiebrakt online fra en datamaskindatabase eller internett); fremskaffelse av en webside på internett for å tilveiebringe informasjons-, rådgivings- og konsulenttjenester relatert til reparasjon, vedlikehold, byggearbeid eller snekkerarbeid. Klasse 39 Datastyrte lageretterfyllingstjenester; tjenester relatert til etterfylling av lagre; rådgivningstjenester relatert til datastyrte lageretterfyllingstjenester; rådgivingstjenester relatert til tjenester knyttet til etterfylling av lagre. Klasse 41 Opplærings- og utdanningstjenester; opplæring og utdanning relatert til programvare; opplæring og utdanning relatert til datastyrt lagerstyring; opplæring og utdanning relatert til datastyrte lagerstyrings- og etterfyllingstjenester; opplæring og utdanning relatert til datastyrt utarbeidelse av lagerlister; opplæring og utdanning relatert til lagerforvaltningstjenester, opplæring og utdanning relatert til tjenester knyttet til forvaltning og etterfylling av lagre; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsalarmer; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av overvåkningsutstyr; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av telekommunikasjonsapparater; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av alarmer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sentraliserte sikkerhetsalarmer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av kameraer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av videokameraer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsapparater med videokamera, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinstallasjoner med videokamera, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinstrumenter med videokamera, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av elektriske eller elektroniske installasjoner for bruk i forbindelse med sikkerhet, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsapparater, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinnretninger, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinstrumenter; opplæring og utdanning i forhold til elektroniske adgangskontrollsystemer; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av autoriseringssystemer; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av datasystemer. Klasse 42 Rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med datastyrt lagerstyring; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med datastyrte lagerstyrings- og etterfyllingstjenester; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med datastyrt utarbeidelse av lagerlister; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med lagerforvaltningstjenester; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med forvaltning og etterfylling av lagre; design, vedlikehold, utleie og oppdatering av dataprogramvare; datatjenester; utleie av datamaskiner; dataprogrammering; design av datamaskinvare; konsulenttjenester innen området datamaskinvare; analysering av datasystemer; design av dataprogramvare; datakonsulenttjenester; design, vedlikehold, utleie og oppdatering av dataprogramvare for bruk i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; datatjenester i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; utleie av datamaskiner for bruk i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; dataprogrammering i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; design av datamaskinvare for bruk i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; konsulenttjenester i området datamaskinvare i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; analysering av datasystemer i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; design av dataprogramvare i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; datakonsulenttjenester i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; konsulenttjenester relatert til elektronisk adgangskontroll og autorisasjoner; konsulenttjenester relatert til elektronisk adgangskontroll og autorisasjoner ved dører; overvåkningstjenester for datasystemer; tilstandsovervåkningstjenester; tilstandsovervåkning relatert til fluider; tilstandsovervåkning av maskiner; miljøovervåkningstjenester; miljømessig overvåkning av lagringsområder for avfall eller av områder for avfallsbehandling; overvåkning av aktiviteter som påvirker miljøet; overvåkning av datasystemer; overvåkning av datasystemer ved fjerntilgang; overvåkning av nettverk. Klasse 44 Overvåkning av pasienter; hjerteovervåkningstjenester; tilveiebringelse av informasjon til pasienter; helserehabiliteringstjenester, rusrehabilitering, helserehabilitering; tilveiebringelse av anlegg for helse- eller fysisk rehabilitering. Klasse 45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og individer; overvåkning av alarmer; tilveiebringelse av informasjon relatert til betjening av innbruddsalarmer; 7

8 registrerte varemerker nr 45/14 sentraliserte overvåkningstjenester for tyveri- og sikkerhetsalarmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Avent Inc, 6620 S. Memorial Place, Suite 100, US- AZ85756 TUCSON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Klebemidler til sår- og flengelukning; sårforbindinger; preparater til tetting av hud for beskyttelse mot bakterier i åpning i huden; preparater til diagnostikk for medisinsk bruk for påvisning av gastrointestinale sykdommer; ikke-invasive tester for magesekk infeksjoner. Klasse 10 Medisinske apparater og instrumenter for bruk til kirurgi; medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter, nemlig paracentese-brett og komponenter dertil; kirurgiske skrubbebørster; medisinske instrumenter og kabler for bruk i radiofrekvensablasjon; kirurgiske instrumenter til bruk i muskel-skjelettsystemet, nemlig kanyler, sonder, og hylser, og vannavkjølte komponenter, nemlig sonder, medisinsk utstyr for å føre inn medisinske preparater i menneskekroppen, buretter, måle- og posisjonerings enheter; avkjølte radiofrekvens sonder for denervering i behandling av kroniske ledd smerter; endoskopiske børster, håndtak, snarer og svamper, endoskopiske instrumenter (retrieval baskets og retrieval hoods); sonder, nåler; sprøyter; suturer; skalpeller, klemmer; ledetråder for posisjonering av medisinsk utstyr; medisinsk og kirurgisk infusjonsapparat, nemlig infusjoner, programmerere og intravenøst (I.V.) sett; intravenøse infusjonspumper, klaffer, og administrasjonsnett; medisinske apparater for kontrollert tilførsel av medisiner og væsker; håndleddstøtte og stropper for intravenøse apparater; medisinsk utstyr, nemlig infusjonspumper for tilførsel av målte mengder av løsninger i blodstrømmen over tid; infusjonssett; engangsprodukter for medisinske og kirurgiske prosedyrer, nemlig pasient kjoler, operasjonsfrakker, kirurgiske overaller og bekledning, kirurgiske frakker, kirurgiske forklær, bouffant (hårhetter) og kirurgiske luer, kirurgiske ansiktsmasker, ansikts beskyttelse, ansikts respiratorer, hansker for medisinsk undersøkelse, omslag/deksel til operasjonsbenk, steriliserings omslag og eller/trekk, operasjonsduker, kirurgiske operasjonsbords laken og trekk, kirurgihetter, ansiktsmasker, laken og putevar, vaskekluter, håndklær, skotrekk, termiske underlag /puter for oppvarming av pasienter, solgt individuelt og som en kombinert kirurgisk pakke bestående i det vesentligste av de nevnte varer; medisinske og kirurgiske katetre, og deler og tilbehør dertil; medisinske og terapeutiske ispakker; trakeal ventilasjon- og aspirasjonsapparater og kit dertil; endotrakealtuber; medisinske instrumenter for perkutan trakeostomi og komponenter dertil; befuktningsapparater for medisinske formål; medisinske ventilatorer, og slange og slangkoblinger dertil; innføringsutstyr, ledetråder og lukkemekanismer for trakeal ventilasjonsapparater; nesedilatatorer; sett som inneholder alle de ovenfor nevnte medisinske enheter for bruk til medisinske og kirurgiske prosedyrer; medisinske rør/slanger for tilføring av ernæringstilskudd og legemidler, og/eller for drenering og transfusjon, for pumping av mager, for tarmstyring, og /eller adaptere, hetter og /eller tilbehør dertil; enterale matepumper og slanger og plasseringssett dertil; medisinske apparater og instrumenter for overvåkning av ernæring; ventrikkelskyllings sett som inneholder skyllingsenheter, slanger og poser for pumping av mager; smerte behandlingssystemer, nemlig elektronisk stimulator for bruk innen muskel- og skjelettsystemet; høyfrekvent elektromagnetisk terapiapparater; sett som består av vannavkjølte komponenter, nemlig sonder, innføringsutstyr, buretter, måle- og posisjonerings enheter, for medisinsk bruk innen muskel- og skjelettsystemet; sonder og sensorer som utnytter vannavkjølt radiofrekvens for smertebehandling i forbindelse med skivebehandling; nervestimulator apparat, samt deler og tilbehør dertil; nervelokaliserings apparat samt deler og tilbehør dertil; smertebehandlingssett bestående av nåler for injeksjoner og kateter plassering, medisinske sprøyter for injeksjoner, kateter, medisinske forheng, nemlig ultralyd forheng, medisinsk gasbind, brett for medisinsk bruk, og ultralydavbildnings tilbehør, nemlig ultralydprobe for medisinsk bruk og ultralyd gel. Klasse 44 Fremskaffelse av informasjon innen feltet helse og medisinsk behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kraft Foods Intellectual Property AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse 29 Melk og melkeprodukter, melkedrikker (dominert av melk), yoghurt, frossen yoghurt, milkshake, desserter og preparater for å lage desserter bestående av melkeprodukter. Klasse 30 Kakao; kakao- og sjokoladebaserte drikker og preparater for å lage slike drikker; sjokolade, ikkemedisinske konfektyrer, spesielt sjokoladekonfektyrer og sukkerkonfektyrer; kjeks, kjeksvarer, småkaker, kaker, bakverk, bakte varer og deigvarer; preparater laget av korn; spiseis, nemlig iskremprodukter, frosne konfektyrer og desserter; nedkjølte konfektyrer og desserter; smørbart sjokoladepålegg. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke- 8

9 registrerte varemerker nr 45/14 alkoholholdige drikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Proteket PROTEKET AS, Sognsveien 75A, 4 etg., 0855 OSLO, Klasse 40 Tannteknikertjenester. DOGTV AS, Marstrandgata 9, 0566 OSLO, Klasse 38 Sending av fjernsynsprogram. Klasse 41 Produksjon av radio- og fjernsynsprogram. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen enerwe ENERWE AS, Hvamstubben 17, 2013 SKJETTEN, Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Aviser. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Konferansevirksomhet. Varemerkebygging. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Organisering og ledelse av konferanser. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Økonomisenteret Kunderegnskap AS, Fannestrandvegen 55, 6415 MOLDE, Grafia Reklamebyrå AS, Julsundvegen 4, 6412 MOLDE, Klasse 35 Regnskapsanalyser; regnskapsførsel; regnskapskontroll. Klasse 36 Finansrådgivning; rådgivning i finansielle spørsmål. Klasse 42 Rådgivningstjenester innen IT. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Retro AS, Postboks 1750, 7416 TRONDHEIM, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner. Klasse 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 9

10 registrerte varemerker nr 45/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HERTZ BOOK UNLOCK GO Hertz System Inc, 225 Brae Boulevard, US-NJ07656 PARK RIDGE, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 39 Utleie av kjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BAMA Gruppen AS, Postboks 123 Økern, 0509 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, yoghurt; spiselige oljer og fett; ferdiglagde og spiseklare salater. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; påsmurt bakverk og brødprodukter. Klasse 31 Korn og jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø; naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, smoothie; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Coop Handel AS, Østre Aker Vei 264, 0977 OSLO, Coop SA, v/ Juridisk avdeling, Postboks 1173 Sentrum, 0107 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Coop Handel AS, Østre Aker Vei 264, 0977 OSLO, Coop SA, v/ Juridisk avdeling, Postboks 1173 Sentrum, 0107 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 10

11 registrerte varemerker nr 45/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gullbygg Coop Handel AS, Østre Aker Vei 264, 0977 OSLO, Coop SA, v/ Juridisk avdeling, Postboks 1173 Sentrum, 0107 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KVINNEAKADEMIET DA, Alvestigen 34, 2090 HURDAL, Klasse 15 Fløyter [musikkinstrument]; lyrer; trommer [musikkinstrumenter] Klasse 16 Akvareller; albumer; aviser; bilder; bøker; etiketter, ikke av tekstiler; falseinnretninger[kontorartikler]; faner av papir; flagg av papir; flygeblad; fotografier [trykte]; håndbøker; kalendere;klebestrimler [bokbinding]; kunngjøringskort [papirvarer]; kunstgjenstander [litografier]; litografier;litografiske kunstgjenstander; lykkønskningskort; pamflett; plakater; plater [graveringer]; postkort;sangbøker; skolemateriell; skriveutstyr; stensiler; trykksaker; trykte publikasjone Klasse 41 Akademier [utdanning]; arrangering og ledelse av konserter; arrangering og ledelse av praktiskeseminarer; coaching (veiledning); eksaminasjonsvirksomhet; filmfremvisning; filmproduksjon,andre enn reklamefilmer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fremskaffelse av online video, ikke nedlastbar; fysisk trening; gymnastikkundervisning; informasjon vedrørende utdannelse;instruksjon [opplæring]; komponeringstjenester; organisering av fester [underholdning];organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering av utstillinger forkulturelle og utdannelsesformål; organisering og ledelse av kollokvium; organisering og ledelse avkonferanser; organisering og ledelse av kongresser; organisering og ledelse av seminarer;organisering og ledelse av symposium; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; produksjon avmusikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; radiounderholdning; rekreasjonsinformasjon;religionundervisning; sceneoppførelser; showoppsetninger; skriving av tekster [andre enn forreklameformål]; spillehaller; teateroppsetninger; tolketjenester; underholdningsvirksomhet;undervisning; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; veiledning;yrkesfaglig opplæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CADILLAC CT5 General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US- MI DETROIT, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , BX, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHOOSE HAPPY The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, US- GA30313 ATLANTA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 32 Ikke alkoholholdige drikker, nemlig drikkevann, smakstilsatt vann, mineralvann, energidrikker, sportsdrikker, fruktdrikker og fruktjuicer. 11

12 registrerte varemerker nr 45/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHOOSE HAPPINESS The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, US- GA30313 ATLANTA, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CADILLAC CT6 General Motors LLC, 300 Renaissance Center, US- MI DETROIT, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Linco Care Ltd, Linco House, Manchester Road, GB- M314BX CARRINGTON, MANCHESTER, Storbritannia Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 3 Kosmetikk; medikamentfrie toalettartikler; hårfjerningsmidler; såpe; geler; sjampo; balsam; hårpleiepreparater; eteriske oljer; tannkremer; parfyme; deodoranter; hudpleiepreparater; hudfuktende preparater; selvbruningspreparater; kremer, geler og olje for selvbruning; kremer, geler og olje for bruk etter soling; solfaktorpreparater (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Zanni ARCUS WINE BRANDS AS, Postboks 64, 1483 HAGAN, Klasse 32 Alkoholfri drikke Klasse 33 alkoholholdig drikke - hvitvin og rødvin Linco Care Ltd, Linco House, Manchester Road, GB- M314BX CARRINGTON, MANCHESTER, Storbritannia Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 3 Parfyme, eteriske oljer og solkrem; kremer, sjampo og balsam, alle for bruk i håret; toalettvæsker; solfaktor; preparater for hudpleie; kremer, geler, hudkremer og oljer for selvbruning; fuktighetskrem og geler, hudkremer og olje for pleie av huden etter soling; solfaktorpreparater (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PetroSigns Shell Brands International AG, Baarermatte, CH-6340 BAAR, Sveits Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware for ingeniører og geologer for å lage og oppdatere undergrunnsreservoarmodeller, for å bygge, vedlikeholde og bruke slike reservoarmodeller for å: optimalisere utvinning av olje- og gasshydrokarbon fra slike reservoarer; støtte drift og administrasjon av brønner og reservoarer; samt assistere ved 12

13 registrerte varemerker nr 45/14 tilveiebringelse av planlegging og prosessarbeidsflyt i olje- og gasshydrokarbonindustrien. Klasse 35 Forretningsledelse og -administrasjon i relasjon til reservoarmodellering for å optimalisere utvinning av olje- og gasshydrokarbon fra slike reservoarer, støtte drift og administrasjon av slike reservoarer og brønner i relasjon til slike reservoarer, samt assistere ved tilveiebringelse av planlegging og prosessarbeidsflyt i relasjon til slike reservoarer i olje- og gasshydrokarbonindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen P4 Radio Hele ASA, Serviceboks, 2626 LILLEHAMMER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; herunder radioreklame og annonsering, samt utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell; kontortjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; pressebyråer; elektronisk postoverføring; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler og ved optisk fibernettverk; meldetjenester; mobiltelefontjenester; SMS tjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; satelittoverføringer; digital lydkringkasting; web-radio; utleie av telekommunikasjonsutstyr; tilbud av tilgangstid til et globalt datanettverk; drift av Internettsteder. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av fjernsyns- og radioapparater; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; radioog fjernsynsunderholdning; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; tekstforfattervirksomhet; utgivelse av elektroniske publikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAT Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, US-IL61629 PEORIA, USA Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; klokker, mansjettknapper, slipsnåler og -pins, armbånd, anheng, beltespenner, øreringer og -dobber, charms, amuletter, nøkkelringer og -lenker; pins til jakkeslag; halskjeder, ur- og klokkepynt, urkjeder, alarmklokker, veggklokker, klokkereimer, klokkeesker og -etuier, kjeder til juvelervarer, ur- og klokkekjeder, kronografer til bruk som klokker, kronometre, sigarettholdere, øreklips, slipsklips, bijouteri, lightere, slips-, sløyfe- og halsdukfestere, dekorative pins, lommeur og -klokker, ringer, stoppeklokker, ur- og klokkestropper, urverk og lommeurverk, deler til ur og klokker. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; etuier og holdere til visittkort, etuier og holdere til kredittkort, nøkkelholdere, myntholdere, myntvesker og -punger, dokumentmapper, reiseklesposer og -bager, kofferter og bager, skipssekker, flyposer, handlevesker, sportsvesker og - bager, ryggsekker, skolesekker, vesker og lommebøker. Klasse 28 Spill; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker; modellkjøretøy; lekekjøretøy; leketøykopier av jordarbeids- og anleggskjøretøy, -utstyr og - maskiner; modelltogsett; spillkort; håndholdte dataspill. Registreringen omfatter ikke leker formet som katter eller katamaraner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CATERPILLAR Caterpillar Inc., 100 N.E. Adams Street, US-IL61629 PEORIA, USA Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; klokker, mansjettknapper, slipsnåler og -pins, armbånd, anheng, beltespenner, øreringer og -dobber, charms, amuletter, nøkkelringer og lenker; pins til jakkeslag; halskjeder, ur- og klokkepynt, urkjeder, alarmklokker, veggklokker, klokkereimer, klokkeesker og -etuier, kjeder til juvelervarer, ur- og klokkekjeder, kronografer til bruk som klokker, kronometre, sigarettholdere, øreklips, slipsklips, bijouteri, lightere, slips-, sløyfe- og halsdukfestere, dekorative pins, lommeur og -klokker, ringer, stoppeklokker, ur- og klokkestropper, urverk og lommeurverk, deler til ur og klokker. 13

14 registrerte varemerker nr 45/14 Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller, spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; etuier og holdere til visittkort, etuier og holdere til kredittkort, nøkkelholdere, myntholdere, myntvesker og -punger, dokumentmapper, reiseklesposer og -bager, kofferter og bager, skipssekker, flyposer, handlevesker, sportsvesker og - bager, ryggsekker, skolesekker, vesker og lommebøker. Klasse 28 Spill; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker; modellkjøretøy; lekekjøretøy; leketøykopier av jordarbeids- og anleggskjøretøy, -utstyr og - maskiner; modelltogsett; spillkort; håndholdte dataspill. Registreringen omfatter ikke leker formet som larver. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/196,183 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HP SLYDE Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware for innsamling, organisering, overføring, lagring, deling og visning av data, informasjon og elektroniske filer, inkludert tekst, stillbilder, grafikk og presentasjonsfiler. Klasse 42 Tilveiebringe midlertidig bruk av online, ikkenedlastbar software for elektronisk overføring, deling og visning av filer; tilveiebringe midlertidig bruk av nettbaserte softwareapplikasjoner for elektronisk overføring, deling og visning av filer; tilveiebringe et nettsted inneholdende teknologi som setter brukerne i stand til å overføre, dele og vise elektroniske filer. International Gaming Projects Ltd, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig, strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROFLEX Schawbel Technologies LLC, 26 Crosby Drive, US- MA01730 BEDFORD, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Oppvarmbare innleggssåler og skosåler (heated insoles) med utskiftbare og oppladningsbare batterier. Klasse 10 Oppvarmbare medisinske og ortopediske innleggssåler og skosåler (heated insoles) med utskiftbare og oppladningsbare batterier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Psycho SCOTTGRUPPEN AS, Postboks 53 Blomsterdalen, 5868 BERGEN, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke 14

15 registrerte varemerker nr 45/14 opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Psycho Cowboy SCOTTGRUPPEN AS, Postboks 53 Blomsterdalen, 5868 BERGEN, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LOYO Resurs Bank AB, Box 22209, SE HELSINGBORG, Sverige Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Kodede og ukodede magnetkort i form av bank- og betalingskort; apparater for veksling av penger og konvertering av valuta; elektriske apparater inngående i denne klassen, hjemmeelektronikk, nemlig TVapparater, videoapparater, DVD-spillere, data- og databehandlingsutstyr, radioapparater, stereoanlegg, hjemmekinoanlegg, mobiltelefoner samt tilhørende reservedeler og komponenter; apparater for innspilling, opptak, sending eller gjengivelse av lyd og bilde; magnetiske databærere; data- og TV-spill samt tilhørende reservedeler og komponenter, nedlastningsbar programvare i form av mobil applikasjon, nedlastningsbar programvare via Internett og trådløse enheter, nedlastningsbar programvare for håndtering og kontroll av lojalitets- og markedsføringsprogram via mobiltelefon, globale datanettverk eller Internett; nedlastningsbar programvare for implementering og håndtering av betalinger via mobil, globalt datanettverk eller Internett, nedlastningsbar programvare for forvaltning og håndtering av databaser; elektroniske databaser spilt inn på datamedia; elektroniske publikasjoner [nedlastbar] fra databaser eller Internett; elektroniske publikasjoner[nedlastbar] online fra databaser eller Internett. Klasse 28 Håndholdte dataspill. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; analyser av markedsføring; reklame og markedsføringstjenester; markedsføring inkludert direkte markedsføring, markedsføring via telefon, globalt datanettverk eller Internett; lojalitets-, incitaments- og bonusprogramtjenester; organisering, håndtering og kontroll av lojalitets- og markedsføringsprogram (administrativ); kundeklubbtjenester for kommersielle, markedsføring- og/eller reklamerelaterte formål; håndtering, sammenstilling og vedlikehold av datastyrte databaser; informasjon vedrørende lojalitets-, incitaments- og bonusprogramtjenester; foretaksledelse, foretaksadministrasjon, kontortjenester, bokføringstjenester; regnskapsbyråer; økonomisk prognostisering; undersøkelser for bedriftseller forretningsvirksomheter; datastyrt filbehandling. Klasse 36 Bank, forsikring, finansielle og økonomiske tjenester; amorteringslånvirksomhet; finansiering av kredittkjøp, debetkorttjenester, børsmegling; verifisering av sjekker; oppgjør, oppgjørssentraler; tjenester knyttet til deponering av verdisaker; factoring; leasing av fast eiendom; eiendomsagenturer, eiendomsforvaltning, eiendomsmegler, eiendomsvurdering; finansiell forvaltning, finansiell informasjon, finansiell rådgivning, finansiell vurdering(forsikring, bank, eiendom), finansieringstjenester, informasjon knyttet til forsikring; forsikringsgarantitjenester, forsikringsrådgivning, forsikringsmegling; økonomisk forvaltning; finansiering av leiekjøp; innkassering av leie; inkassobyråer; kapitalinvestering; forsikringsinformasjon; kredittytelser, kredittinstitusjoner, kreditkorttjenester; elektronisk overføring av betalingsmidler; utstedelse av gavekort og -sjekker; utlån mot sikkerhet; valutaveksling; vekslingskontor; betalingstjenester på mobil, elektroniske betalingstjenester og andre finansielle tjenester; utstedelse av gavekort, kuponger og verdikuponger. Klasse 38 Kommunikasjonstjenester via mobiltelefoner, globalt datanettverk eller Internett; datatjenester knyttet til leasing av tilgangstid til databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENTHRONE KOMORI Corp, 11-1, Azumabashi 3-chome, Sumidaku, JP TOKYO, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 7 Trykkeri- eller bokbindingsmaskiner og -apparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LITHRONE KOMORI Corp, 11-1, Azumabashi 3-chome, Sumidaku, JP TOKYO, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 7 Trykkeri- eller bokbindingsmaskiner og -apparater. 15

16 registrerte varemerker nr 45/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/303,300 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, US-CA94043 MOUNTAIN VIEW, USA Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, nemlig sensorer for å ta opp 3D målinger; samt apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; datamaskinvare; mobiltelefoner, periferiutstyr til mobiltelefoner; datamaskiner; nettbrett; netbook datamaskiner; bærbare datamaskiner; integrerte kretsbrikker; mikrobrikker; kameradeksel; videokameradeksel; telefoner; fjernkontroll for radioer, TV og stereoanlegg; digitale videoopptakere; MP3 spillere; lydforsterkere; datamaskinservere; skannere; videokameraer; kamera; GPS navigasjonsenheter; lydkomponenter; høretelefoner; høyttalere; lydmottakere og videomottakere; personlige digitale assistenter (PDA); dekodere; hjemmekinoanlegg; videoprojektorer; radarvarslere; lyd- og videoutstyr for biler. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tjenester for å tilby applikasjonstjenester (ASP), nemlig drift av andres programvare applikasjoner; tilby midlertidig bruk av ikke-nedlastbar programvare; tilby online ressurser for programvareutviklere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KOMORI KOMORI Corp, 11-1, Azumabashi 3-chome, Sumidaku, JP TOKYO, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 7 Klasse 9 Trykkeri- eller bokbindingsmaskiner og -apparater. Elektroniske maskiner, apparater og utstyr; blekkskrivere; laserskrivere; digitale kopimaskiner; elektroniske kopimaskiner; foto-kopimaskiner og deler, tilbehør og utstyr til disse varer; skrivere med kopi-, telefaks- og skanningsfunksjoner, og deler, tilbehør og utstyr til disse varer; digitale skrivere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Impremia KOMORI Corp, 11-1, Azumabashi 3-chome, Sumidaku, JP TOKYO, Japan Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 7 Klasse 9 Trykkeri- eller bokbindingsmaskiner og -apparater. Elektroniske maskiner, apparater og utstyr; blekkskrivere; laserskrivere; digitale kopimaskiner; elektroniske kopimaskiner; foto-kopimaskiner og deler, tilbehør og utstyr til disse varer; skrivere med kopi-, telefaks- og skanningsfunksjoner, og deler, tilbehør og utstyr til disse varer; digitale skrivere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ENVIROBOX AS, Postboks 4616 Sofienberg, 0506 OSLO, Klasse 16 Emballasjepapir, etiketter (ikke av tekstiler), trekkpapir, pakkepapir, silkepapir, bølgepapp. Klasse 20 Containere (ikke av metall), beholdere (unntatt av metall eller mur), kasser av tre eller plast, kasser (ikke av metall, flyttekasser av plast. Klasse 24 Madrasstrekk, sofatrekk, stoltrekk.

17 registrerte varemerker nr 45/14 Klasse 35 Salg av flyttekasser, salg av emballasjeprodukter (bobleplast, bølgepapp, pakkepapir, silkepapir, etiketter, tape, tapedispenser, strips), salg av sofatrekk, salg av stoltrekk, salg av madrasstrekk, salg av flyttetraller. Klasse 39 Utleie av flyttekasser, transporttjenester, transport av møbler, transport, transport med lastebiler, utleie av lagerplass, utleie av flyttetraller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KUBIMEDIA Kolbjørn H Larssen, Sandnesåsen 10, 8450 STOKMARKNES, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 20 Møbler, speil og billedrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PAREXEL Parexel International Corp, 195 West Street, US- MA02451 WALTHAM, USA Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 35 Markedsundersøkelser og -studier innen internasjonal helse, farmasøytisk industri, bioteknologi-industri og medisinsk utstyrs- og diagnoseindustri; markedsføringstjenester innen internasjonal helse, farmasøytisk industri, bioteknologi-industri og medisinsk utstyrs- og diagnoseindustri; markedsanalyser; forretnings- og markedsmessige informasjonstjenester, nemlig fremskaffelse av informasjon som er nyttig for introduksjon av nye produkter innen internasjonal helse, farmasøytisk industri, bioteknologi-industri og medisinsk utstyrs- og diagnoseindustri; statistiske informasjonstjenester innen internasjonal helse, farmasøytisk industri, bioteknologi-industri og medisinsk utstyrs- og diagnoseindustri; datainnsamlings- og databehandlingstjenester innen internasjonal helse, farmasøytisk industri, bioteknologi-industri og medisinsk utstyrs- og diagnoseindustri. Klasse 42 Konsulenttjenester vedrørende kliniske studier, medisinsk regulatoriske spørsmål, utvikling av legemidler, produksjonskrav og -valideringer, avansert teknologi, klinisk benchmarking og ytelsesforbedringer i forbindelse med opplæring av fagfolk innen internasjonal helse, farmasøytisk industri, bioteknologiindustri og medisinsk utstyrs- og diagnoseindustri; konsulenttjenester tilknyttet publiseringer i forbindelse med kliniske studier, medisinsk regulatoriske spørsmål, utvikling av legemidler, produksjonskrav og - valideringer, avansert teknologi, klinisk benchmarking og ytelsesforbedringer innen internasjonal helse, farmasøytisk industri, bioteknologi-industri og medisinsk utstyrs- og diagnoseindustri; kliniske og regulatoriske undersøkelser for godkjenning, registrering og produksjon av kjemikalier, legemidler, og medisinsk utstyr; dataprogrammeringstjenester i forbindelse med legemidler og helsevesenet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Angelino GRID DESIGN AS, Sandakerveien 24C, bygning C 5, 0473 OSLO, Klasse 33 Prosecco, rødvin, hvitvin og rosévin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GEM Polaris Industries Inc, 2100 Highway 55, US-MN55340 MEDINA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 12 Multi-formåls gass og elektriske kjøretøyer, nemlig golfbiler, golfvogner, arbeidskjøretøyer (utility vehicles), flerfunksjonelle kjøretøyer og lastebiler, nærmiljøbiler, nærmiljøbefordringsmidler. 17

18 registrerte varemerker nr 45/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen for PC og WEB; regnskapsprogram og årsoppgjørprogram (innregistrert på databærere) Klasse 16 Trykksaker; tidsskrift; bøker; instruksjons- og undervisningsmateriell Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; arrangering; organisering og ledelse av praktiske kurs og seminarer. Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, US-CA94404 FOSTER CITY, USA Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisketter, DVD og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; kredittkort, debetkort, kort med integrerte kretser [smartkort], databrikkekort, betalingskort inneholdende brikker med integrerte kretser, magnetiske krypterte betalingskort, krypterte smartkort som inneholder data og/eller programmering. Klasse 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; Finansielle tjenester, bankvirksomhet, kredittkorttjenester, debetkorttjenester, kortbetalingstjenester, smartkorttjenester, transaksjoner med elektroniske kredit- og debetkort, elektroniske fondstransaksjoner, betalingsbehandlingstjenester, transaksjonsautorisering- og verifiseringstjenester, nettbanktjenester, fakturabetalingstjenester, og formidling av finansielle opplysninger via et globalt computer nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AUTOREF Dibkunnskap AS, Strandveien 50, 1366 LYSAKER, Advokatfullmektig Aruna Eide Skingen, c/o Advokatfirmaet CLP DA, Postboks 1974 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Innregistrerte programmer for datamaskiner; dataprogrammer (nedlastbare); dataprogrammer (innregistrert på databærere); elektronisk oppslagsverk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TELTSPESIALISTEN AS, Vikelvfaret 6, 7054 RANHEIM, Klasse 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; Klasse 7 malmer. Verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; salgsautomater. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 18

19 registrerte varemerker nr 45/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen L E T T AS, Skogveien 4 B, 1358 JAR, Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Identis IDENTIS Leif Bratteng, Ramstadsletta 6, 1363 HØVIK, Klasse 40 Tannteknikertjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Akademier [utdanning]; coaching (veiledning); filmfremvisning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon, andre enn reklamefilmer; filmstudioer; instruksjon [opplæring]; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; undervisning; yrkesfaglig opplæring; yrkesveiledning. Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr. Alternativ medisintjenester; aromaterapitjenester; frisørsalonger; fysioterapitjenester; helsekonsultasjoner; helsetjeneste; hårfjerning med voks; hårimplantasjon; kiropraktor; klinikker; legebehandling; manikyrtjenester; massasje; plastisk kirurgi; poliklinikktjenester; psykologtjenester; skjønnethetspleietjenester; skjønnhetssalonger; solariumstjenester; tannlegebehandling; tannreguleringstjenester; utleie av medisinsk utstyr; veterinærtjenester. Linco Care Ltd, Linco House, Manchester Road, GB- M314BX CARRINGTON, MANCHESTER, Storbritannia Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 3 Solbruningspreparater; solkrem, -geleer, -lotioner og - oljer; kremer, geleer, lotioner og oljer for bruk etter soling; solbeskyttende midler (kosmetikk); hudpleiepreparater og fuktighetskremer, alle til bruk for å redusere framkomsten av strekkmerker, rynker, arr, tørr hud, hudskader og urenheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COSTA EXPRESS Costa Ltd, Whitbread Court, Houghton Hall Business Park, Porz Avenue, GB-LU55XE DUNSTABLE, BEDFORDSHIRE, Storbritannia Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 7 Salgsautomater, deres deler og tilbehør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SALADMASTER WE CHANGE LIVES Regal Ware Inc, 1675 Reigle Drive, US-WI53040 KEWASKUM, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; 19

20 registrerte varemerker nr 45/14 kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk ikke opptatt i andre klasser; kokeutstyr av metall, nemlig metallformer og -kasseroller, metallpanner og -gryter, roastere, små jerngryter; brett, innsatser, lokk og omslag. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KONGSBERG AUTOMOTIVE Kongsberg Automotive Holding ASA, Postboks 62, 3602 KONGSBERG, Klasse 12 Strukturelle deler og tilbehør til kjøretøy til bruk på land, i luften eller i vannet, herunder jordbruks- og anleggsmaskiner. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tårnbrygga TÅRNBRYGGA AS, Saltverksmyrveien 20, 3781 JOMFRULAND, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Sushi City AS, Jernbanetorget 6, 0154 OSLO, Klasse 30 Ris. Klasse 31 Ris (ubehandlet). Klasse 35 Fakturering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sushi City AS, Jernbanetorget 6, 0154 OSLO, Klasse 30 Ris. Klasse 31 Ris (ubehandlet). Klasse 35 Fakturering. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/15-2015.02.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 07/15-2015.02.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 07/15-2015.02.09 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 47/06-2006.11.20 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 47/06-2006.11.20 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 25/14-2014.06.16 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27/15-2015.06.29 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 27/15-2015.06.29 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 27/15-2015.06.29 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 34/15-2015.08.17 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 45/11-2011.11.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 32/08-2008.08.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 32/08-2008.08.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer