nr 45/ NO årgang 104 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 45/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Avgjørelser etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Slettelse av registrering Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Deling Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 45/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OSLO MASSASJE AS, Kirkeveien 114, 0361 OSLO, Klasse 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen One World Enterprises LLC, 1333 South Mayflower Avenue, US-CA91016 MONROVIA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker, nemlig vann, frukt-infudert vann, vann med fruktsmak, kokosvann, fruktjuice, energidrikker og sportsdrikker. One World Enterprises LLC, 1333 South Mayflower Avenue, US-CA91016 MONROVIA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikker, nemlig vann, frukt-infudert vann, vann med fruktsmak, kokosvann, fruktjuice, energidrikker og sportsdrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EXCELLENCE AGE PERFECT L`Oreal SA, 14 rue Royale, FR PARIS, Frankrike Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Sjampo; gels, spray,skum og balsam for hårfrisering og hårpleie; hårlakk; hårfargings- og blekningprodukter; preparater for permanentkrølling og bølging av håret. 3

4 registrerte varemerker nr 45/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tun Media AS, Postboks 9303, Grønland, 0135 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Elektroniske trykksaker, publikasjoner, tidsskrifter, aviser. Klasse 16 Trykksaker; aviser, tidsskrifter, bøker; materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; arkivmapper, -permer, -bokser (kontorrekvisita). Klasse 35 Annonse og reklamevirksomhet; formidling av aviser og abonnement for tredje menn; administrasjon av dataarkiv; innsamling og systematisering av informasjon til bruk i databaser. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet; utgivelse av bøker og tidsskrift, trykksaker og aviser; redaksjonsbyråer; redigering av tekster, reportasjetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ÅKER ÅKER DA, Fureneset, 6967 HELLEVIK I FJALER, PREREG AS, Fureneset, 6967 HELLEVIK I FJALER, Klasse 31 Alger til ernæring for mennesker eller dyr; blåskjell [bløtdyr] [levende]; dyrefôr; ernæringsblandinger for dyr; fisk, levende; fiskeagn [levende]; fiskemel som dyrefôr; fiskerogn; foringsstoffer [fetende] for dyr; fôrmel; hummer [levende]; kalk for dyrefor; kraftfôr for dyr; kreps [levende]; krepsdyr [levende]; languster [levende]; levende dyr; muslinger [levende]; næringsmidler for dyr; oppdrettsprodukter; salt for husdyr; sjøpølser [levende]; skalldyr [levende]; tømmer, ubearbeidet; østers [levende]. Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; informasjonsbyråer [nyheter]; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; pressebyråer; svarertjenester for telefon; telefonisk kommunikasjon; telefonsentraltjenester; telefontjenester; telekonferansetjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; tilveiebringelse av online forum; tilveiebringelse av praterom på internett; utleie av verføringsapparater for beskjeder; utleie av telekommunikasjonsutstyr. Klasse 42 Analysering av datasystemer; design av computersystemer; digitalisering av dokumenter [skanning]; driftstjenester for servere; elektronisk datalagring; elektronisk sikkerhetskopiering; fjernlagring av datasikkerhetskopier; fjernovervåkning av datasystemer; fremskaffelse av informasjon om computertknologi og programmering via en webside; fremskaffelse av søkemotorer for internettet; gjenoppretting av data fra datamaskiner; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet ved design og utvikling av datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]; kopiering av dataprogrammer; kvalitetsmålinger av tømmer på rot; oppdatering av dataprogrammer; programmering for datamaskiner; rådgivning ved design av websider; rådgivningstjenester innen it; sikkerhetstjenester angående datavirus; softwaretjenester [saas]; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRADE WINDS Kjell Spinnangr, Hellemyr Terrasse 21, 4628 KRISTIANSAND S, Klasse 4 Energi. Klasse 35 Salg av husvindmøller som produserer strøm til eget forbruk; salg av ulike produkter som gir strøm og varme. Klasse 40 Strømproduksjon via små vindmøller. Klasse 42 Utvikling og forskning av ulike produkter som gir strøm og varme. 4

5 registrerte varemerker nr 45/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SALESCLOUD salesforce.com Inc, The One Market St., Suite 300, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 45 Lisensiering av datsystemer og programvare; merkevareaktivitet og undersøkelser av kommunikasjon på Internett; overvåking av sosiale nettsteder og innhold på Internett for andre; tjenester for sosial nettverksbygging på Internett for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SALESCLOUD salesforce.com Inc, The One Market St., Suite 300, US-CA94105 SAN FRANCISCO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, overvåkende, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter for måling, signalisering, kontroll (overvåkning) og undervisning; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske data bærere, plater og disker for innspilling og opptak; regnemaskiner; datamaskiner og databehandlingsapparater; dataprogrammer (lagrede eller nedlastbare); spillprogrammer for datamaskiner; programvare (lagrede eller nedlastbare), særlig for skanning, visning, behandling og utsending av multimediedata på datanettverk, inkludert Internett og på mobile terminaler; maskinlesbare databærere av alle slag med informasjon, og lyd- og bildeopptaksbærere (unntatt ueksporiert film), data- og informasjonsbaser registrert på databærere (nedlastbare); elektroniske publikasjoner (nedlastbare); dataprogrammer for legge til rette for kommunisere på Internett og gjennom andre delte nettverk, og for å tilpasse brukergrensesnitt i dataprogram. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Honda Select Drive Honda Motor Co Ltd, 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, JP TOKYO, Japan Klasse 7 Gressklippere; ikke-elektriske drivmotorer, ikke for landkjøretøyer (andre enn "vannmøller" og "vindmøller"); deler for ikke-elektriske drivmotorer for landkjøretøyer (andre enn "vannmøller" og "vindmøller"); pneumatiske eller hydrauliske maskiner og instrumenter; landbruksmaskiner og redskaper; startere for motorer og maskiner; vekselstrømsmotorer og likestrømsmotorer (ikke inkludert de for landkjøretøyer, men inkludert "deler" for noen vekselstrømsmotorer og likestrømsmotorer); vekselsgeneratorer; likestrømsgeneratorer; maskiner elementer (ikke for landkjøretøyer); inkubatorer for egg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STANLEY HEALTHCARE Stanley Black & Decker Inc, 1000 Stanley Drive, US- CT06053 NEW BRITAIN, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, samt måle- og signaliseringsapparater og - instrumenter; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; audioapparater; videoapparater; telekommunikasjonsapparater; apparater, instrumenter eller sensorer for overvåkningsformål; apparater, instrumenter eller sensorer for lokalisering av personer eller utstyr; apparater, instrumenter eller sensorer for bestemmelse av posisjonen til personer eller utstyr; apparater, instrumenter eller sensorer for bruk ved radioidentifisering eller for radioidentifiseringsformål; programvare for overvåkningsformål; programvare for bruk med sensorer; programvare for lokalisering av personer eller utstyr; programvare for bestemmelse av posisjonen til personer eller utstyr; programvare for bruk ved radioidentifisering eller for radioidentifiseringsformål; datamaskinvare og dataprogramvare; datamaskinvare og dataprogramvare tilpasset lagerstyringsformål, eller tilpasset bruk som en del av et lagerstyrings- og etterfyllingssystem; elektroniske brikker for lagerstyringsformål, elektroniske brikker for identifiserings- og kontrollformål, elektroniske brikker, kort eller liknende anordninger tilpasset bruk med apparater for radiofrekvensidentifikasjon; strekkodelesere, elektroniske brikker; lesere for radiofrekvensidentifikasjonsbrikker; oppbevaringsstativer for dataplater eller for datadisketter, eller for elektroniske brikker, eller for 5

6 registrerte varemerker nr 45/14 strekkodelesere; alarmer; sentraliserte sikkerhetsalarmer; sentraliserte sikkerhetssystemer; alarmapparater for kontroll av menneskers bevegelser; tyverialarmer(unntatt for kjøretøyer); tyverialarmer tilpasset bruk med videoapparater; akustiske alarmer (unntatt for kjøretøyer); elektrisk drevne alarmer (unntatt for kjøretøyer); elektroniske alarmer (unntatt for kjøretøyer); innbruddsalarmer (unntatt for kjøretøyer); låser (elektriske) med alarm; sikkerhetsalarmer (unntatt for kjøretøyer); tele-radiokontrollenheter for elektroniske tyverialarmer; varslingsalarmer (unntatt for kjøretøyer); fotografiapparater; videokameraer; sikkerhetsapparater med videokamera; sikkerhetsinstallasjoner med videokamera; sikkerhetsinstrumenter med videokamera; videokameraer tilpasset overvåkningsformål; videokameraer tilpasset sikkerhetsformål; mikrofoner; elektriske eller elektroniske installasjoner for bruk i forbindelse med sikkerhet; sikkerhetsapparater for bygninger; sikkerhetsapparater for behandling av lydsignaler; sikkerhetsapparater for behandling av videosignaler; sikkerhetsapparater for mottak av lydsignaler; sikkerhetsapparater for mottak av videosignaler; sikkerhetskontrollapparater; sikkerhetskontrollinstrumenter; sikkerhetsanordninger for dører til bygninger; elektriske låseanordninger; sikkerhetsanordninger for vinduer i bygninger; elektriske apparater for adgangssikkerhet; apparater og instrumenter for bruk i sikkerhetskontroll; sikkerhetsapparater og -instrumenter for bruk i kontrollert adgang; elektriske eller elektroniske apparater for kontrollert adgangssikkerhet; apparater og instrumenter for kontrollert adgangssikkerhet, internt fjernsyn; apparater og instrumenter for bruk i datasikkerhet eller for datasikkerhetsformål; sikkerhetsapparater for bygninger; apparater for innbruddsdeteksjon; apparater og instrumenter for beskyttelse mot tyveri; elektriske apparater for sikkerhetsformål (unntatt for kjøretøyer); elektriske anordninger for sikkerhetsformål (unntatt for kjøretøyer); elektrisk drevne sikkerhetsapparater (unntatt for kjøretøyer); elektroniske komponenter for sikkerhetsinstallasjoner; sikkerhetsapparater for bruk i kontor; overvåkningsapparater og -instrumenter; sikkerhetsapparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; dataprogramvare for kommunikasjons- og beskyttelsessystemer; datamaskinvare for kommunikasjons- og beskyttelsessystemer; apparater, instrumenter eller anordninger for bruk i data- eller videomeldingsformidling; apparater, instrumenter eller anordninger for bruk i mobiltelefoni, apparater, instrumenter eller anordninger, alle i form av radiosendere eller -mottakere; apparater, instrumenter eller anordninger tilpasset bruk i posisjons- eller bevegelsesdeteksjon, eller i form av trygghetsalarmer; datamaskiner, elektronisk databehandlingsutstyr, mikroprosesseringsapparater for datakontroll; bonglesningsapparater; bonger, brikker og kort, alle tilpasset bruk i eller med datamaskiner, eller for bruk i eller med elektronisk databehandlingsutstyr, eller for bruk i eller med mikroprosesseringsapparater for datakontroll, eller for bruk med bonglesningsapparater; maskinlesbare databærere; dataprogramvare; datamaskiner, elektronisk databehandlingsutstyr, mikroprosesseringsapparater for datakontroll; bonglesningsapparater, og bonger, brikker og kort, alle tilpasset bruk i eller med datamaskiner, eller for bruk i eller med elektronisk databehandlingsutstyr, eller for bruk i eller med mikroprosesseringsapparater for datakontroll, eller for bruk i eller med bonglesningsapparater; maskinlesbare databærere; dataprogramvare, alt for bruk for å gi adgang til lokaler eller anlegg eller for å gi tillatelse for bruk av utstyr, eller alt for bruk med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller for bruk med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører eller for bruk med kontrollenheter for nøkkeladgang; batterier, batteripakker, strømforsyningsenheter og batteriladere; måleapparater og -instrumenter; elektriske og optiske anordninger for veiledning og avstandsmåling for bruk med elektroverktøy; lasere; lasere som kan brukes for å gi et referansepunkt som brukeren av et verktøy kan arbeide ut fra, eller for montering på verktøy for bruk ved innstilling av verktøyet i forhold til arbeidsflaten, eller for markerings- eller justeringsformål, lasere for måling av avstander eller for bruk til justering; laseravstandsmålere; apparater, instrumenter eller anordninger for måling, nivellering, markering eller justering, innbefattende et laserlys for å gi et referansepunkt som brukeren av et elektroverktøy eller håndverktøy kan arbeide ut fra, eller for montering på elektroverktøy eller håndverktøy, for bruk til justering av det elektroverktøyet eller det håndverktøyet i forhold til arbeidsflaten, eller for markerings- eller justeringsformål; veieapparater, trebente stativer; kikkerter; fotografiapparater; briller, brilleinnfatninger, brilleetuier, brilleglass, beskyttelsesbriller, øyenskjermer; forstørrelsesglass; knebeskyttere for arbeidere; telekommunikasjonsfutteraler; futteraler for telefoner og mobiltelefoner; telekommunikasjons-, telefon- og mobiltelefonholdere; telekommunikasjons-, telefon- og mobiltelefondeksler; holdere for elektriske testeutstyr; holdere for målebånd; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder, magnetiske databærere; radioer, høyttalere, megafoner; batterier, batteripakker, strømforsyningsenheter, batteriladere, transformatorer, elektriske ladere for trådløse elektroverktøy; elektriske kabler; spenningsmålere; amperemetere; brannslukningsapparater; røkvarslere; alarmer, tommestokker, målestokker, målebånd, vinkelmålere, watere, digitale watere; klær for beskyttelse mot ulykker og skader; beskyttende fottøy; støvler, sko og fottøy, alle for beskyttelse mot ulykker og skader; beskyttende hansker, beskyttende forklær; personlig beskyttelsesutstyr, ansiktsmasker, ansiktsskjermer, vernebriller, beskyttende hodeplagg; hjelmer; musematter; og deler, komponenter og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 10 Apparater, instrumenter eller sensorer til overvåkningsformål for medisinsk bruk; apparater, instrumenter eller sensorer for lokalisering av pasienter eller for overvåkning av pasienter; apparater, instrumenter eller sensorer for bestemmelse av posisjonen til pasienter; sykepleiervogner tilpasset til å romme medisiner og medisinsk utstyr for utlevering til pasienter; vogner tilpasset til å romme medisiner og medisinsk utstyr for utleveringsformål; vogner tilpasset til å romme medisiner og medisinsk utstyr som en del av et lagerstyrings- og etterfyllingssystem, og deler, komponenter og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 12 Vogner tilpasset som en del av et lagerstyrings- og etterfyllingssystem; og deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse 20 Møbler og varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre eller plast; bord og stoler; benker, arbeidsbenker, sagkrakk, skuffesystemer, benkeskrustikker, skrustikkebenker; stigbrett, stiger, trappestiger; seter, taburetter, kasser, verktøyskrin, verktøykasser, beholdere; ikke-metalliske festeanordninger og ikkemetalliske festeinnretninger; nagler, ikke av metall, skruer, ikke av metall; forankringsanordninger, ikke av metall; forankringsinnretninger, ikke av metall for skruer og festeanordninger; ankere, ikke av metall, vegg- /murankere ikke av metall, ankerplater, ikke av metall; sagkrakk, sagbenker; bukker, bukkebord, ikkemetalliske bukker til understøttelse av bord; taburetter, trappestoler, sparkestoler; hyllesystemer, stativer, skap, skrivebord (alle møbler); trillebord, trillebord for datamaskiner; stativer, hyller, og lagerskap; stativer, hyller og lagerskap tilpasset som en del av et lagerstyrings- og etterfyllingssystem; og deler og komponenter for alle de forannevnte varer. Klasse 35 Datastyrt lagerstyring; datastyrte lagerstyringstjenester; datastyrt utarbeidelse av lagerlister; lagerforvaltningstjenester; tjenester relatert til forvaltning av lagre. 6

7 registrerte varemerker nr 45/14 Klasse 37 Monterings-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester; montering, vedlikehold og reparasjon av alarmer; montering, vedlikehold og reparasjon av tyverialarmer; montering, vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsalarmer; montering, vedlikehold og reparasjon av sentraliserte sikkerhetsovervåkningsapparater og -instrumenter; montering, vedlikehold og reparasjon av en sentralisert sikkerhetsovervåkningstjeneste; montering, vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og -utstyr; montering, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner; montering, vedlikehold og reparasjon av datasystemer, mikroprosessorbaserte kontrollapparater, bonglesningsapparater, elektroniske adgangskontrollsystemer og elektroniske autorisasjonssystemer; datastøttetjenester; bygningskonstruksjon; reparasjon; monteringstjenester; utleie, vedlikehold og reparasjon av maskiner, verktøy og reservedeler for verktøy og elektroverktøy; verktøyreparasjonstjenester, verktøyrekondisjoneringstjenester, verktøyrensetjenester, reparasjon av maskiner eller av maskinparker, rekondisjonering av maskiner eller maskinparker, rensing av maskiner eller maskinparker; rådgivnings- eller informasjonstjenester relatert til reparasjon, vedlikehold, byggearbeid eller snekkerarbeid, (uansett om det er tilveiebrakt online fra en datamaskindatabase eller internett); fremskaffelse av en webside på internett for å tilveiebringe informasjons-, rådgivings- og konsulenttjenester relatert til reparasjon, vedlikehold, byggearbeid eller snekkerarbeid. Klasse 39 Datastyrte lageretterfyllingstjenester; tjenester relatert til etterfylling av lagre; rådgivningstjenester relatert til datastyrte lageretterfyllingstjenester; rådgivingstjenester relatert til tjenester knyttet til etterfylling av lagre. Klasse 41 Opplærings- og utdanningstjenester; opplæring og utdanning relatert til programvare; opplæring og utdanning relatert til datastyrt lagerstyring; opplæring og utdanning relatert til datastyrte lagerstyrings- og etterfyllingstjenester; opplæring og utdanning relatert til datastyrt utarbeidelse av lagerlister; opplæring og utdanning relatert til lagerforvaltningstjenester, opplæring og utdanning relatert til tjenester knyttet til forvaltning og etterfylling av lagre; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsalarmer; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av overvåkningsutstyr; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av telekommunikasjonsapparater; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av alarmer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sentraliserte sikkerhetsalarmer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av kameraer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av videokameraer, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsapparater med videokamera, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinstallasjoner med videokamera, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinstrumenter med videokamera, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av elektriske eller elektroniske installasjoner for bruk i forbindelse med sikkerhet, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsapparater, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinnretninger, opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av sikkerhetsinstrumenter; opplæring og utdanning i forhold til elektroniske adgangskontrollsystemer; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av autoriseringssystemer; opplæring og utdanning relatert til bruk og betjening av datasystemer. Klasse 42 Rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med datastyrt lagerstyring; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med datastyrte lagerstyrings- og etterfyllingstjenester; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med datastyrt utarbeidelse av lagerlister; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med lagerforvaltningstjenester; rådgivningstjenester relatert til programvare og vedlikehold av programvare i forbindelse med forvaltning og etterfylling av lagre; design, vedlikehold, utleie og oppdatering av dataprogramvare; datatjenester; utleie av datamaskiner; dataprogrammering; design av datamaskinvare; konsulenttjenester innen området datamaskinvare; analysering av datasystemer; design av dataprogramvare; datakonsulenttjenester; design, vedlikehold, utleie og oppdatering av dataprogramvare for bruk i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; datatjenester i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; utleie av datamaskiner for bruk i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; dataprogrammering i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; design av datamaskinvare for bruk i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; konsulenttjenester i området datamaskinvare i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; analysering av datasystemer i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; design av dataprogramvare i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; datakonsulenttjenester i forbindelse med elektroniske adgangskontrollsystemer, eller i forbindelse med elektroniske adgangskontrollenheter ved dører, eller i forbindelse med apparater for kontroll av adgang med elektroniske nøkler; konsulenttjenester relatert til elektronisk adgangskontroll og autorisasjoner; konsulenttjenester relatert til elektronisk adgangskontroll og autorisasjoner ved dører; overvåkningstjenester for datasystemer; tilstandsovervåkningstjenester; tilstandsovervåkning relatert til fluider; tilstandsovervåkning av maskiner; miljøovervåkningstjenester; miljømessig overvåkning av lagringsområder for avfall eller av områder for avfallsbehandling; overvåkning av aktiviteter som påvirker miljøet; overvåkning av datasystemer; overvåkning av datasystemer ved fjerntilgang; overvåkning av nettverk. Klasse 44 Overvåkning av pasienter; hjerteovervåkningstjenester; tilveiebringelse av informasjon til pasienter; helserehabiliteringstjenester, rusrehabilitering, helserehabilitering; tilveiebringelse av anlegg for helse- eller fysisk rehabilitering. Klasse 45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og individer; overvåkning av alarmer; tilveiebringelse av informasjon relatert til betjening av innbruddsalarmer; 7

8 registrerte varemerker nr 45/14 sentraliserte overvåkningstjenester for tyveri- og sikkerhetsalarmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Avent Inc, 6620 S. Memorial Place, Suite 100, US- AZ85756 TUCSON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Klebemidler til sår- og flengelukning; sårforbindinger; preparater til tetting av hud for beskyttelse mot bakterier i åpning i huden; preparater til diagnostikk for medisinsk bruk for påvisning av gastrointestinale sykdommer; ikke-invasive tester for magesekk infeksjoner. Klasse 10 Medisinske apparater og instrumenter for bruk til kirurgi; medisinske og kirurgiske apparater og instrumenter, nemlig paracentese-brett og komponenter dertil; kirurgiske skrubbebørster; medisinske instrumenter og kabler for bruk i radiofrekvensablasjon; kirurgiske instrumenter til bruk i muskel-skjelettsystemet, nemlig kanyler, sonder, og hylser, og vannavkjølte komponenter, nemlig sonder, medisinsk utstyr for å føre inn medisinske preparater i menneskekroppen, buretter, måle- og posisjonerings enheter; avkjølte radiofrekvens sonder for denervering i behandling av kroniske ledd smerter; endoskopiske børster, håndtak, snarer og svamper, endoskopiske instrumenter (retrieval baskets og retrieval hoods); sonder, nåler; sprøyter; suturer; skalpeller, klemmer; ledetråder for posisjonering av medisinsk utstyr; medisinsk og kirurgisk infusjonsapparat, nemlig infusjoner, programmerere og intravenøst (I.V.) sett; intravenøse infusjonspumper, klaffer, og administrasjonsnett; medisinske apparater for kontrollert tilførsel av medisiner og væsker; håndleddstøtte og stropper for intravenøse apparater; medisinsk utstyr, nemlig infusjonspumper for tilførsel av målte mengder av løsninger i blodstrømmen over tid; infusjonssett; engangsprodukter for medisinske og kirurgiske prosedyrer, nemlig pasient kjoler, operasjonsfrakker, kirurgiske overaller og bekledning, kirurgiske frakker, kirurgiske forklær, bouffant (hårhetter) og kirurgiske luer, kirurgiske ansiktsmasker, ansikts beskyttelse, ansikts respiratorer, hansker for medisinsk undersøkelse, omslag/deksel til operasjonsbenk, steriliserings omslag og eller/trekk, operasjonsduker, kirurgiske operasjonsbords laken og trekk, kirurgihetter, ansiktsmasker, laken og putevar, vaskekluter, håndklær, skotrekk, termiske underlag /puter for oppvarming av pasienter, solgt individuelt og som en kombinert kirurgisk pakke bestående i det vesentligste av de nevnte varer; medisinske og kirurgiske katetre, og deler og tilbehør dertil; medisinske og terapeutiske ispakker; trakeal ventilasjon- og aspirasjonsapparater og kit dertil; endotrakealtuber; medisinske instrumenter for perkutan trakeostomi og komponenter dertil; befuktningsapparater for medisinske formål; medisinske ventilatorer, og slange og slangkoblinger dertil; innføringsutstyr, ledetråder og lukkemekanismer for trakeal ventilasjonsapparater; nesedilatatorer; sett som inneholder alle de ovenfor nevnte medisinske enheter for bruk til medisinske og kirurgiske prosedyrer; medisinske rør/slanger for tilføring av ernæringstilskudd og legemidler, og/eller for drenering og transfusjon, for pumping av mager, for tarmstyring, og /eller adaptere, hetter og /eller tilbehør dertil; enterale matepumper og slanger og plasseringssett dertil; medisinske apparater og instrumenter for overvåkning av ernæring; ventrikkelskyllings sett som inneholder skyllingsenheter, slanger og poser for pumping av mager; smerte behandlingssystemer, nemlig elektronisk stimulator for bruk innen muskel- og skjelettsystemet; høyfrekvent elektromagnetisk terapiapparater; sett som består av vannavkjølte komponenter, nemlig sonder, innføringsutstyr, buretter, måle- og posisjonerings enheter, for medisinsk bruk innen muskel- og skjelettsystemet; sonder og sensorer som utnytter vannavkjølt radiofrekvens for smertebehandling i forbindelse med skivebehandling; nervestimulator apparat, samt deler og tilbehør dertil; nervelokaliserings apparat samt deler og tilbehør dertil; smertebehandlingssett bestående av nåler for injeksjoner og kateter plassering, medisinske sprøyter for injeksjoner, kateter, medisinske forheng, nemlig ultralyd forheng, medisinsk gasbind, brett for medisinsk bruk, og ultralydavbildnings tilbehør, nemlig ultralydprobe for medisinsk bruk og ultralyd gel. Klasse 44 Fremskaffelse av informasjon innen feltet helse og medisinsk behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kraft Foods Intellectual Property AS, Johan Throne Holsts plass 1, 0566 OSLO, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse 29 Melk og melkeprodukter, melkedrikker (dominert av melk), yoghurt, frossen yoghurt, milkshake, desserter og preparater for å lage desserter bestående av melkeprodukter. Klasse 30 Kakao; kakao- og sjokoladebaserte drikker og preparater for å lage slike drikker; sjokolade, ikkemedisinske konfektyrer, spesielt sjokoladekonfektyrer og sukkerkonfektyrer; kjeks, kjeksvarer, småkaker, kaker, bakverk, bakte varer og deigvarer; preparater laget av korn; spiseis, nemlig iskremprodukter, frosne konfektyrer og desserter; nedkjølte konfektyrer og desserter; smørbart sjokoladepålegg. Klasse 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke- 8

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 17/15-2015.04.20 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 37/14-2014.09.08 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 10/15-2015.03.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 12/15-2015.03.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 45/13-2013.11.04 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 24/15-2015.06.08 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 24/07-2007.06.11 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 24/07-2007.06.11 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 47/05-2005.11.21 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer