tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 38-2003.09.15 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Internasjonale registreringer...» 37 Erstatning...» 67 Rettelser...» 68 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 69 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 76 Fornyelser...» 79 Slettelser...» 80 Innsigelser...» 81 Resultat i innsigelsessaker...» 82 Wipo-notifikasjoner...» 83 INID-koder...» 87

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ROTORSIM (730) Innehaver: CAE Inc, P.O. Box 30, Toronto M5J 2J1, ON, CA og Agusta SpA, Via Giovanni Agusta 520, Cascina Costa, IT (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Maskinvare og programvare til flysimulatorer, omfattende databasert opplæring, opplæring i deloppgaver, opplæring i cockpitprosedyrer, simulatorer for komplett flyving, simulatorer for komplette oppdrag, simulatorer for oppdragsøving, visuelle systemer, opplæring i vedlikehold, vedlikeholdssimulator, testbenker for fly, automatisk testutstyr, opplæringspesifikke programpakker; alle de forannevnte med unntak av rotorimitasjon eller rotorsimulering. KL. 12: Fly og helikoptre. (730) Innehaver: Sasol Ltd, 1 Sturdee Avenue, Rosebank, Johannesburg, Gauteng, ZA (740,750) Fullmektig: Prétor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål; kjemiske produkter, nemlig petrokjemiske produkter og kjemiske produkter til bruk i gruver, til industrielle og vitenskapelige formål; kjemiske produkter til bruk i industri og/eller i produksjonsprosesser; kunstige og syntetiske harpikser (ubearbeidede); plast til industrielle formål (ubearbeidet); gass- og gassaktige produkter; ammoniakk; oppløsningsmidler; kjølemidler; fenol; svovel; kreosot til industrielle formål; alkoholer; syrer; olefiner; karbon, karbonsammensetninger og karbonaktige produkter inngående i denne klasse; hydrokarbon; flotasjonsreagenser; gjødningsmidler; kunstgjødsel og andre produkter til bruk i landbruk og hagebruk inngående i denne klasse; polymerer til bruk i industrien; kjemiske tilsetningsstoffer for brensel og smøremidler; kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 13: Eksplosiver og eksplosivsubstanser; sprengkapsler, detonatorer, sprengstoffanordninger og eksplosive innretninger; systemer og innretninger for initiering og igangsettelse av eksplosiver; eksplosjonstilbehør inngående i denne klasse; skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker. 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr ZA, , 2001/08164 ZA, , 2001/08166 ZA, , 2001/08176 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 13: Eksplosiver og eksplosivsubstanser; sprengkapsler, detonatorer, sprengstoffanordninger og eksplosive innretninger; systemer og innretninger for initiering og igangsettelse av eksplosiver; eksplosjonstilbehør inngående i denne klasse; skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker. ZA, , 2001/08080 ZA, , 2001/08082 ZA, , 2001/08092 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VANA DIEL (730) Innehaver: KK Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), Yoyogi, Shibuya-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (730) Innehaver: Sasol Ltd, 1 Sturdee Avenue, Rosebank, Johannesburg, Gauteng, ZA (740,750) Fullmektig: Prétor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål; kjemiske produkter, nemlig petrokjemiske produkter og kjemiske produkter til bruk i gruver, til industrielle og vitenskapelige formål; kjemiske produkter til bruk i industri og/eller i produksjonsprosesser; kunstige og syntetiske harpikser (ubearbeidede); plast til industrielle formål (ubearbeidet); gass- og gassaktige produkter; ammoniakk; oppløsningsmidler; kjølemidler; fenol; svovel; kreosot til industrielle formål; alkoholer; syrer; olefiner; karbon, karbonsammensetninger og karbonaktige produkter inngående i denne klasse; hydrokarbon; flotasjonsreagenser; gjødningsmidler; kunstgjødsel og andre produkter til bruk i landbruk og hagebruk inngående i denne klasse; polymerer til bruk i industrien; kjemiske tilsetningsstoffer for brensel og smøremidler; kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til KL. 9: Dataspillprogramvare; videospillprogramvare; lydinnspillinger i form av optiske disker, magnetiske disker og/eller minnekort; audiovisuelle innspillinger i form av optiske disker, magnetiske disker og/eller minnekort; forhåndsinnspilte kompaktdisker med musikk; forhåndsinnspilte digitale videodisker med musikk og/eller animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter med actionog eventyrhistorier og/eller animerte tegnefilmhistorier; forhåndsinnspilte digitale videodisker med action- og eventyrhistorier og/eller animerte tegnefilmhistorier; videospillmaskiner til bruk med fjernsynsapparater; dataspillkontroller og styrespaker (joysticks); datamaskintastaturer; musematter; remmer til mobiltelefoner. KL. 16: Strategihåndbøker for dataspill; strategihåndbøker for videospill; skjønnlitteratur; tegneserier; tidsskrifter; plakater; klebemerker; skrivesaker; papirfaner; kalendere; samlerkort; byttekort; fotografier. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker; dukke- og lekefigurer; utstyr til spill. KL. 41: Bringe til veie dataspill via et globalt kommunikasjonsnettverk; bringe til veie videospill via et globalt kommunikasjonsnettverk; bringe til veie informasjon om dataspillstrategi via et globalt kommunikasjonsnettverk; bringe til veie informasjon om videospillstrategi via et globalt kommunikasjonsnettverk; bringe til veie underholdningsinformasjon. 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARTWALK HANDIPOWER (730) Innehaver: Zpeed Company Holding AS, Postboks 2105, 5501 Haugesund, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HANDIWHEEL (730) Innehaver: HandiCare AS, 1370 Asker, NO KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede, spesialkjøretøyer til eldre og funksjonshemmede, rullestoler, manuelle rullestoler, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (730) Innehaver: HandiCare AS, 1370 Asker, NO KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede, spesialkjøretøyer til eldre og funksjonshemmede, rullestoler, elektriske rullestoler, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRADE2000 (730) Innehaver: TT Tieto OY, Esbo, FI KL. 9: Dataprogrammer. KL. 42: Planlegging og oppdatering av dataprogrammer. 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ASHFORD FORMULA (730) Innehaver: Curecrete Chemical Company Inc, Springville, UT 84663, US (730) Innehaver: MGolf International AS, Skolegt 50, 3080 Holmestrand, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 28: Golfutstyr; golfballer, golfbager; tilbehør til forannevnte varer. KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; bindemidler for betong, kjemiske midler for lufting av betong, konserveringsmidler for betong (unntatt malinger og oljer); midler mot fuktighet i murverk (unntatt maling); konserveringsmidler for mursteiner (unntatt maling og oljer); konserveringspreparater for murverk (unntatt maling og oljer vanntette preparater for murverk (unntatt maling); silikater; preparater for å gjøre sement vanntett (unntatt malinger); vanntette preparater for murverk (unntatt maling). KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer, beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DURA-BALL (730) Innehaver: La-Co Industries Inc, 1201 Pratt Boulevard, Elk Grove Village, IL 60007, US KL. 16: Markeringsredskaper, nemlig flytende maling i en metalltube. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TYCO (730) Innehaver: Tyco International Services AG, Schaffhausen, CH (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; trykkfølsomme klebemidler og belegningsmidler; belegningsmidler for rørledninger. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; hudpleieprodukter og tilbehør dertil. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; medisinske og farmasøytiske produkter og tilbehør dertil, kirurgiske produkter og tilbehør dertil, veterinærmedisinske produkter og tilbehør dertil, odontologiske produkter og tilbehør dertil, laboratorieprodukter og tilbehør dertil. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor, ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; ventiler og ventilkoblinger samt deler og tilbehør dertil; røroppheng; metallrørprodukter og tilbehør dertil; metallrør; rørskjøter, rørkoblinger, rørforinger; bygningsmaterialer av metall; karbondioksydbeholdere; metallkoblinger for rør. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; ventiler, ventilkoblinger og deler og tilbehør dertil; pumper, aktuatorer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; telekommunikasjons- og elektriske komponenter; elektriske ledningsrør-produkter; fiberoptiske kabler; kabelmoduler; elektromekaniske kabler; undervanns elektriske kabler; trykte kretskort; integrerte kretskort; baksideplater for sammenkobling av kretskort på baksiden av apparatet og lukkemekanismer for disse; fiberoptiske koblinger; sammenkoblingsanordninger; elektriske terminaler og koblinger; utstyr for brannbeskyttelse, anlegg for brannalarm, brannoppdagelse, brannslukking og brannundertrykking; brannalarmer; brannslukkere; sprinkleranlegg mot brann; brannslangedyser; automatiske ventiler, ventilkoblinger og deler og tilbehør hertil; målere; automatiske sprinkleranlegg og deler hertil for brannbeskyttelse; sprinklerhoder; smeltekontakter. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; medisinske, kirurgiske, veterinære og odontologiske produkter, laboratorieapparater og produkter. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; alarmventiler; tørrledningsventiler og tilbehør hertil; postindikasjonsventiler. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; plastmaterialer, folier, poser og emballasje; polyetylenfilmer og filmprodukter herav; belagte, trykte og laminerte emballasjematerialer; fleksible plastemballasjer; plastposer; plastfolier; tape og klebemidler. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør (ikke av metall); brannslanger; tapeprodukter for industriell og 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr kommersiell bruk; slangetilkoblingsforbindelser for brannvesenet. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; kleshengere. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bilauksjonssalg. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av biler; installasjon og vedlikehold av elektroniske sikkerhetssystemer for forretning og bolig; installasjon og vedlikehold av brannbeskyttelsesanlegg; installasjon og vedlikehold av elektriske kommunikasjonsanlegg. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kabelsendinger. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; vannforsyning- og vanndistribusjontjenester. KL. 40: Bearbeiding av materialer; vannbehandlingstjenester. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; overvåkning av elektroniske sikkerhetssystemer for forretning og bolig; teknisk konsulentvirksomhet; alarmstasjonstjenester for tyveri og brann; akutt respons sikkerhetsovervåkningstjenester; inspeksjon av brannbeskyttelsesanlegg; inspeksjon av elektriske kommunikasjonsanlegg; miljømessige konsulenttjenester. US, , 75/ US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BLU-116 (730) Innehaver: Lockheed Martin Corp, 6801 Rockledge Drive, Bethesda, MD 20817, US (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BAR-X (730) Innehaver: Electrocoin Automatics Ltd, Advance House, 186 Brent Crescent, London NW10 7XR, England, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Spill-, underholdnings-, rekreasjons- og fornøyelsesmaskiner og -apparater, videospillmaskiner og -apparater; spilleautomater; spilleapparater; fornøyelsesmaskiner med gevinster; kabinetter og kontrollapparater for alle de forannevnte varer; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ENSEMBLE STUDIOS (730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataspillprogrammer og brukermanualer dertil, solgt som en enhet. KL. 42: Dataprogramutvikling for andre, nemlig design, programmering og utvikling av dataspill samt bøker og manualer tilhørende slike spill. US, , 76/ (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 13: Luftbombeprodukter. 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTRINSA (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. CH, , 10214/2000 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STREAMLINE EXPRESS (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Synskorreksjonsprodukter omfattende kontaktlinser og briller. KL. 39: Leveringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR MOBIL MOBILSIGNATUR (730) Innehaver: Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1330 Fornebu KL. 9: Elektroniske og magnetiske databærere; dataprogrammer; dataprogrammer for sikring og kontroll av elektronisk signatur; dataprogrammer for kryptering og autentisering av data, for sikring av dataintegritet og for ikke-benektbarhet av elektronisk og digital signatur. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; publisering på datanett. KL. 36: Banktjenester. KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av vare- og tjenestebestilling, elektroniske nettverkstjenester; datakommunikasjon via terminaler; krypterings- og autentiseringstjenester; sikring av dataintegritet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet. KL. 42: Informasjonstjenester via globale datanettverk; utvikling av datanettsider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INSPIRE (730) Innehaver: Inspire Pharmaceuticals Inc, 4222 Emperor Boulevard, Suite 470, Durham, NC 27703, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig preparater for diagnose og behandling av åndedrettssykdommer, lungesykdommer, øyesykdommer, bronkitt, slimhinner, lungekreft, ciliarsykdommer, øresykdommer, magetarmsykdommer, leddbetennelse, kombinerte sykdommer, bindevevssykdommer, bihulesykdommer, vaginal tørrhet, kvinnelig seksuell dysfunksjon, og tørr munn; nasal aerosol. 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DET KJENNES PÅ SMAKEN (730) Innehaver: Inspire Pharmaceuticals Inc, 4222 Emperor Boulevard, Suite 470, Durham, NC 27703, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig preparater for diagnose og behandling av åndedrettssykdommer, lungesykdommer, øyesykdommer, bronkitt, slimhinner, lungekreft, ciliarsykdommer, øresykdommer, magetarmsykdommer, leddbetennelse, kombinerte sykdommer, bindevevssykdommer, bihulesykdommer, vaginal tørrhet, kvinnelig seksuell dysfunksjon, og tørr munn; nasal aerosol. (730) Innehaver: Norsk Kjøtt, Postboks 397 Økern, 0513 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter. 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SITE ANALYZER IVIS (730) Innehaver: Bird Technologies Group Inc, 5900 Landerbrook Road, Suite 390, Mayfield Heights, OH 44124, US (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 9: RF-wattmetere; måle- og analyseapparat for antenne og RF-overføringslinjer tilknyttet antenner. (730) Innehaver: Xenogen Corp, 860 Atlantic Avenue, Alameda, CA 94501, US KL. 9: Utstyr til bruk ved detektering av små mengder av lys avgitt av bioluminiscerende og fluorescerende objekter og levende organismer, for vitenskapelig bruk og forskningsbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LOOPER (730) Innehaver: Knut Poppe, Vidarsvei 12, 1358 Jar, NO KL. 9: Optiske apparater; optiske apparater til bruk ved signalering, livredningsutstyr. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy, sportsartikler. 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BILPLAN (730) Innehaver: Sparebank 1 Bilplan, Sunnlandsvegen 2, 7032 Trondheim, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Harris Research Inc, 1530 North 1000 West, Logan, UT 84321, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 37: Rensing av tepper, møbelstoffer og gardiner; behandling av tepper, møbelstoffer og gardiner, nemlig luktfjerning ved hjelp av kjemikalier. US, , 76/347,034 KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KLIPSCH (730) Innehaver: Klipsch LLC, 3502 Woodview Trace, suite 200, Indianapolis, IN 46268, US (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Høyttalere; Audion høyttalere. 12

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Miljøtrommelen AS, 5397 Bekkjarvik, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 7: Mekaniske innretninger for oppheising og nedsenkning av nøter og notposer i oppdrettsanlegg. (730) Innehaver: Triscend Corp, 301 North Whisman Road, Mountain View, CA 94043, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Halvledere og EDB software for konfigurering og kundetilpassing av halvlederes virkemåte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SAMSON (730) Innehaver: W B Samson AS, Gyldenløves gate 8, 0260 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BAJA KYRA INFOTECH (730) Innehaver: ØkonomiSko Norge AS, 1153 Oslo, NO KL. 25: Fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OTT (730) Innehaver: Stirling Group Plc, Atlantic Street, Broadheath, Altrincham, Cheshire WA14 5FY, England, GB KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THALOMID (730) Innehaver: Celgene Corp, 7 Powder Horn Drive, Warren, NJ 07059, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter, nemlig cytokinhemmende preparater. (730) Innehaver: Piyush Patel, 3182 Highlands Lakeview Circle, Lakeland, FL 33813, US (740,750) Fullmektig: Actio Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Bemanningstjenester vedrørende informasjonsteknologi, nemlig arbeidsformidling og personellrekruttering. KL. 42: Tjenester innen området for vitenskap og teknologi; forskning, utvikling og implementeringstjenester relatert dertil; industriell analyse og design; dataprogrammering; konsulenttjenester vedrørende informasjonsteknologi; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CORNER (730) Innehaver: Britannia Hotel AS, Dronningensgt 5, 7011 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer. KL. 43: Bartjenester; midlertidig innlosjering; herberger; hjem (hvile-), hjem (rekonvalesens-); hospitser; hoteller; turisthytter; moteller; pensjonater; hushovmestertjenester; pensjonatreservering, reservering (hotell-), reservering (pensjonat-), reservering og formidling av innkvartering, reservering og formidling av midlertidig innkvartering; utleie av værelser, telt, stoler, bord, bordduker, glass. 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PERSONA (730) Innehaver: Peter M. Kolderup AS, Postboks 3411 Ytre Sandviken, 5815 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 8: Bestikk. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (730) Innehaver: Mitchi AS, Karenlyst Allé 7, 0277 Oslo, NO KL. 25: Sportstøy, treningstøy, fritidstøy, sokker og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GEMSTAR (730) Innehaver: Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL , US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 10: Medisinske innretninger, nemlig infusjonspumper. 15

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.12-29/04 nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer