nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Pirelli Cavi e Sistemi SpA, Viale Sarca, 222, I Milano, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Kabler, elektriske ledere; elektriske koplingsstykker; kabler og ledere for telekommunikasjon; optiske fibre; fiberoptiske kabler; telekommunikasjonslinjer, -ledninger og -anordninger; fiberoptiske telekommunikasjonslinjer, -ledninger og - anordninger; bølgelengdemultiplekse telekommunikasjonslinjer, -ledninger og -anordninger; linjer for overføring av video, tale og data; innretninger for distribusjon av interaktive tjenester i en av følgende kombinasjoner: optiske signalgivere, regeneratorer, signalmottakere, signalsendere og signalfordelere, elektrooptiske signalomvandlere, bølgelengdeomvandlere, optiske signalmultipleksenheter og signaldemultipleks enheter, optiske forsterkere, reléenheter (repeatere), signalforgreningsledd, filtere og fiberledninger samt erstatningsdeler; optoelektroniske anordninger; passive fiberoptiske anordninger og linjer; optiske apparater og instrumenter; innretninger for produsering, svitsjing, kombinering, forsterkning, reprosessing, sending og mottaking av optiske signaler; kabeltelevisjonsenheter; planare optiske innretninger; lasere; optiske forsterkere; optiske modulatorer, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: NV Lunchthaven Schiphol, Schipholweg 1, NL-1118 AA Lunchthaven Schiphol, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Reklamevirksomhet og handelsvirksomhet; markedsføring; konsulentbistand i reklamevirksomhet; reklameaktiviteter; konsulentbistand i relasjon til forretningsvirksomhet ved salg av forskjellige produkter og ytelse av forskjellige tjenester; salgsfremmende tiltak for forskjellige produkter og tjenester; demonstrasjon av forskjellige produkter og tjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; utvelgelse og listing av tjenester slik at kunder på en hensiktsmessig måte lett kan velge fra disse; reklamebyråtjenester. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 BX, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COSTCO (730) Innehaver: Price Costco International, Inc, 999 Lake Drive, Issaquah, WA 98027, US (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Sivilingeniør Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og andre farmasøytiske produkter og medisiner, samt produkter og medisiner for diett og ernæring; vitaminpreparater og mineralske kosttilskudd; farmasøytiske preparater, nemlig analgetika for oralt inntak, ibuprofen og acetaminophen, antihistaminer, hostesaft, preparater for behandling av forkjølelse; preparater for behandling av kongestion, allergimedisiner, sovemidler, oppkvikkende midler [koffein tabletter]; sanitær-preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; forbindingsmaterialer; desinfeksjonsmidler; fungicider; herbicider; insektdrepende midler; ugressdrepende midler; inkontinensbleier, hygieniske bukser for inkontinente; oppløsningsmidler og renseartikler for kontaktlinser; servietter impregnert med farmasøytisk lotion; medisinske hudpleieprodukter; medisinsk munnvann; urtetilskudd; medisinske urter; urtete; tran; fiskeoljer [for kosthold]; fiskemel for farmasøytiske formål; fiskebrusk [for kosthold]; kjemiske preparater for diagnostisering av graviditet; sovemedikamenter; avføringsmidler, laksativer; appetittundertrykkende midler; syrenøytraliserende midler; preparater for å lindre halsbrann; smertestillende midler; medisinske vaskeløsninger og rensemidler; bandasjer for medisinsk bruk; førstehjelpsutstyr. KL. 9: Nautiske, elektriske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter for veiing, måling og livredning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsapparater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; batterier, batterier for kjøretøyer; eksponerte kinematografiske filmer; dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; innregistrerte programvarer; uinnspilte lydbånd; uinnspilte videobånd; innspilte videobånd; disketter; periferiutstyr for datamaskiner; printere; videobåndopptakere; lydbåndopptakere; CD spillere, fotografiapparater; videokameraer; telefoner; fjernsynsapparater; radioer; klokker; støvsugere; flottører for bading og svømming; telekommunikasjonsapparater; videokassetter; videobånd; beskyttelseshjelmer; røykvarslere; CO2 detektorer; brilleglass, briller, solbriller, innfatninger for briller og solbriller, brillehus og etuier for briller og solbriller; optiske vedlikeholdssett for rengjøring, behandling og vedlikehold av briller. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); barnebleier av papir eller cellulose (engangsbruk); bleiebukser; papirhåndklær for ansiktet; papirlommetørklær; papirhåndklær; papirservietter; engangs-servietter for baby; plastposer; bilder; brevpapir; notatbøker; notatblokker; kopipapir; penner; blyanter; merkepenner; personlige planleggere; dagplanleggere; personlige kalendere; kalendere; dagbøker; fotografialbum; gavepapir; gratulasjonskort; postkort; julekort; dekorasjoner og ornamenter laget av papir, ikke opptatt i andre klasser. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; nattøy, pyjamaser; badebukser, badedrakter; smekker, ikke av papir; maskerade-kostymer; trikotasje; strømper, strømpebukser; skjerf; undertøy. KL. 28: Jule- og høytidsdekorasjoner. KL. 35: Oppstilling, for andre, av et utvalg varer (unntatt transport av varene), slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; medlemskapstjenester, nemlig drift og administrasjon av en medlemsorganisasjon for lavprisbutikker og -varehus; bestillingstjenester og spredning av reklamemateriell for følgende varer: alminnelige handelsvarer, dagligvarer, meieriprodukter, bakervarer, juicer, kjøtt, sjømat, godterier, sprit og alkoholholdige drikker, ikkealkoholholdige drikker, sigaretter, tobakksprodukter, alminnelige handelsvarer, klær, fottøy, hodeplagg, leker, sportsartikler, trenings- og fritidsutstyr, husholdningsartikler, innbo og løsøre, artikler til hjemmet, vaskemidler, såpe og vaskeprodukter, kosmetikk og produkter for personlig pleie, produkter for personlig hygiene, sanitærpreparater, farmasøytiske preparater, vitaminer, kosttilskudd, diettilskudd, produkter og utstyr for gressplen og hage, mat og pleieprodukter for kjæledyr, verktøy og verktøymaskiner, redskaper, bil-artikler, bensin, dekk, batterier, oljer og smøremidler, ferdige og uferdige møbler til hjemmet, senger og sengeutstyr, gulvbelegg, kontormøbler, kontormateriell, kontorutstyr, kontormaskiner, dataprogrammer, datamaskiner og datautstyr, små og store husholdningsapparater, byggematerialer og byggemateriell, opplysning og elektrisk materiell, rørlegger-materiell, trelast, bøker, kompakt-disker, uinnspilte og innspilte videobånd og lydbånd, kameraer, forbrukerelektronikk, kofferter og reisegods, juveler og smykker, edelstener, ur og klokker, materiell og utstyr for restauranter, mat og diverse for institusjoner, restauranter og butikker, utstyr og materiell for bilservice-stasjoner, utstyr og materiell for catering, ornamenter og dekorasjoner for ferie og helligdager; fotokopieringstjenester; salgsfremmende tjenester for tredjemann i form av å henvise til rabatterte kjøretøy og båter; markedsføring og reklame for salg av varer for andre gjennom distribusjon av annonse- og reklamemateriell via trykte publikasjoner, produktutstillinger, butikkdemonstrasjoner, samt on-line elektroniske 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 kommunikasjonskanaler; utleie av annonseringsplass; spredning av annonsemateriell; distribusjon av prøver og produkt-demonstrasjoner; tilveiebringelse av informasjon via trykte publikasjoner og on-line elektroniske kommunikasjonskanaler til småbedrifter og forbrukere; bestillingstjenester og distribusjon av reklamemateriell via on-line elektroniske kommunikasjonskanaler; administrativ håndtering av (katalog) ordre gjennom post eller andre media. KL. 39: Levering av varer via landtransport; blomsterleverings-tjenester; levering (transport) av produkter bestilt gjennom katalog, post eller andre media; reisebyråtjenester, nemlig reservering og booking for transport; arrangering av reiser; reise-bookingkontorer; reiseklubber; reiseguidetjenester; reiseinformasjonstjenester; billettkontor-tjenester. KL. 40: Fremkalling og kopiering av filmer og fotografier; sliping og farging av optiske linser; behandlingstjenester (finish), nemlig laminering, kollatering, bretting, falsing, kutting, stopping, merking, perforering, hull-drilling, samt innbinding av bøker, hefter, dokumenter; tillaging av gummistempler på bestilling; tillaging av kaker og andre bakervarer og konditorvarer på bestilling; slakterivirksomhet, behandling og foredling av kjøtt. KL. 41: Billettreservasjons-tjenester for forestillinger, sportsarrangementer, konserter, og andre underholdningsbegivenheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (540 (730) Innehaver: Cidra Corp, Wallingford, CT, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater og instrumenter i forbindelse med olje og gass, geotermisk brønnproduksjon; innretninger for undersøkelser og måling; utstyr for pumpemonitorer, monitorutstyr for jordformasjoner, analyseutstyr og monitorutstyr for produksjonsvæske; dataprogrammer; deler, tilbehør og utstyr for alle forannevnte varer. KL. 37: Vedlikeholds-, reparasjons- og installasjonstjenester relatert til olje-, gass- og geotermiske brønner, overvåkningsanalyser, produksjonsloggingsanalyser, formasjonsanalyser og logganalyser, reparasjon, vedlikehold og installasjon av vitenskapelige, optiske, overvåknings-, elektroniske, telekommunikasjons- og databehandlingsapparater og instrumenter og datamaskiner. KL. 42: Brønnlogging og overvåkningstjenester for olje, gass og geotermiske brønner; produksjonslogging; formasjonsanalyser og logganalyser; kontroll og overvåkning av brønnpumper; seismiske inspeksjonstjenester; undersøkelsestjenester i forbindelse med olje, gass og geotermiske områder; vitenskapelig, teknisk og industriell forskning, rådgivning, informasjon og konsultasjonstjenester relatert til forannevnte tjenester. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MENNEN TOTAL (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til TOTAL (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til AMERICA ONLINE (730) Innehaver: America Online, Inc, Vienna, VA, US KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere, databehandlingsutstyr og computere; forhåndsinnspilte datamaskinprogrammer for tilgang til databaser. KL. 16: Publikasjoner, nemlig bøker og brosjyrer omhandlende datamaskintjenester og datamaskinnettverk. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av data, bilder og dokumenter via datamaskinterminaler; elektronisk lagring og gjenfinning av data og dokumenter; telekommunikasjon av data og lyd/stemme; elektroniske post-tjenester; telefaksoverføringer. KL. 42: Datamaskintjenester, nemlig utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, datamaskindatabaser i form av BBS er (elektroniske oppslagstavler), datamaskinnettverk, forsknings- og referanse-materiale innenfor områdene forretning, finans, nyheter, vær, sport, datamaskiner og datamaskinprogrammer, spill, musikk, teater, film, underholdning, reise, handel, datamaskin- og brukerstøtte, utdannelse, livsstil og hobbier; kontaktformidlingsbyråer og byråer for kontaktformidling via datamaskiner; datamaskinkonsultasjonsvirksomhet. US, , 74/574,419 US, , 74/574,421 KL. 3: Såper, parfymevarer, inkludert barberkrem, etterbarberingsvann, kosmetikk, herunder inkludert deodoranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HAMMER (730) Innehaver: Grand Chavin Product SarL, Les Rousses, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær, sko og støvler (ikke opptatt i andre klasser), hodeplagg, hatter, luer og hansker (bekledning) for utøvelse av snøsport. KL. 28: Innretninger for å bevege seg og gli på snø, sleder (sportsartikler), bobsleighs, kjelker og enmannskjelker (sportsartikler), truger, ski, monoski, snowboards, bindinger til de forannevnte aktuelle varer, skismøring og skivoks, sportsvesker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet i tilknytning til den ovennevnte snøsport. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Deodoranter og anti-perspiranter for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til symbolene stjerne og firkant i merket (730) Innehaver: Stjärna Fyrkant Svenska AB, Lunby Gårdsgata 5, S Västerås, SE KL. 9: Lagrede dataprogrammer; datamaskiner; datamaskinsystemer; periferiutstyr for datamaskiner; informasjonsbehandlingssystem; datakommunikasjonssystem; mekaniske, optiske eller magnetiske bærere for opptak og gjengivelse av lyd og bilder, deriblant grammofonplater, CD-plater, videobånd, plater (magnetiske) og optiske plater; eksponert film; apparater for innspilling, opptak, sending og gjengivelse av lyd og bilder. KL. 16: Trykksaker, manualer, håndbøker; kataloger, postordrekataloger, trykte publikasjoner, tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Konsulenttjenester angående forretnings- og bedriftsvirksomhet, deriblant kundestøtte og starthjelp; innmating, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller framhenting av opplysninger i databaser; bearbeiding og/ eller kontroll av datafisert informasjon; datafisert data-, database-, fil- og registreringshåndtering; datafisert lagring og fremhenting av forretningsinformasjon ved salg og løsøre; markedsføring av varer i form av postordre; utarbeidelse av annonser og reklame samt markedsføring og presentasjon av varer og tjenester via internasjonale datanettverk, TV-sendinger og andre medier. KL. 37: Installasjon, vedlikehold, reparasjon og/eller service av kontormaskiner og -utstyr deriblant datamaskiner og datamaskinutstyr, databearbeidelsesapparater, skrivere, lesere, skjermbildeanordninger samt audio- og videoutstyr. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjonstjenester i forbindelse med tele- og datakommunikasjon; databasert sending (overføring) av meddelelser og bilder; utsendelse av meddelelser over elektronisk media; tjenester i forbindelse med elektronisk post; overføring og/eller sending av datainformasjon via telenettet; opptak per telekommunikasjonsmedia eller andre medier av ordrer om vareleveranser. KL. 39: Vareombringelse i forbindelse med postordre. KL. 41: Undervisning/utdanning; tilrettelegging av undervisning/instruksjon; informasjonstjenester angående undervisning og utdannelse; arrangement og avholdelse av seminarer, konferanser, kongresser og symposier; utgivelse av bøker, skrifter og tekster (unntatt reklametekster); forlagsvirksomhet. KL. 42: Programmering av datamaskiner; dataprogrammering; design av datamaskiner og datasoftware, vedlikehold, oppdatering og forbedring av dataprogrammer; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med nye produkter; profesjonell konsultasjon, unntatt for bedrifter; konsulenttjenester i forbindelse med datamaskinvarer og datasystemer; datakonsulentvirksomhet; datasystemanalyser; overdragelse av utnyttelsesrett og adgang til databaser; utleie av datamaskinvarer og datautstyr; trykkerivirksomhet. SE, , (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SEALED AIR HP (730) Innehaver: Sealed Air Corp, Park 80 Plaza East, Saddle Brook, NJ , US KL. 1: Flytende kjemikalier brukt i fremstilling av uretanskumplast for bruk som beskyttende emballasje. KL. 3: Oppløsningsmidler brukt for renseanordninger for bruk ved fremstilling av uretanskumplast. KL. 7: Polyuretanskumplast-sprøytemaskiner for påstedet-emballering av varer. KL. 10: Bobleomslagsmaterialer, nemlig doble ark av fleksibel plast med innkapslede luftbobler derimellom for bruk i sykehus, pleiehjem og lignende som polstring for pasienter og for bruk i senger. KL. 16: Polstrede forsendelsesbeholdere og konvolutter av papir og plast; polstrende papiromslag, papir- og plastputer og -innlegg for bruk ved produktemballering; absorberende puter for bruk ved emballering av næringsmidler og absorberende foringer for dyrebur og - kasser, hovedsakelig bestående av papir; emballasjematerialer, nemlig cellematerialer i arkform; polyethylenskum i ruller, ark og remser for bruk som emballasjematerialer; emballasjematerialer, poser og materialer for beskyttelse av varer og deres overflater og som hovedsakelig er laget av plast, celleplast-ark og skumplast. KL. 17: Fleksible skumplast ekspansjonspakninger for muffer; beskyttende materialer for rørledninger bestående av laminert plastfilm og skumplastlag; polstringsmaterialer for pakking og emballasje av varer som inneholder innkapslede bobler av luft eller andre gasser; emballeringsfilm i ruller, ark eller nettform; plastmaterialer for isolering og emballering og plastarkmaterialer med selvklebende belegg for beskyttelse av varers overflate og trykkfølsomme filmer for maskerings-, beskyttelses- og emballeringsformål. KL. 20: Elastiske puter av fleksible plastark for generelt bruk. KL. 22: Plastposer og -sekker for generelt bruk; cellulosevatt og absorberende puter laget derav. KL. 35: Kundetjenester i forbindelse med emballeringsartikler i form av pakkemaskiner og pakking av varer. KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av polyuretanskumplast-sprøyteapparater og kjemikalier derfor. (730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, US KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; kjemiske produkter til kromatografi; filtermaterialer for stasjonære og mobile faser til bruk i forbindelse med kromatografiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Hilt & Hansteen, Postboks 2040 Grünerløkka, 0505 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, vitaminpreparater. KL. 16: Trykksaker, herunder blader og tidsskrifter samt ulike typer emballasje i papp og papir samt plast. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COLOURSHINES (730) Innehaver: Sebastian International, Inc, Woodland Hills, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (730) Innehaver: Bellorussky Metallurgichesky Zavod, Gomelskaya obl., BY KL. 6: Ståltrådtau med standard, kompakt og åpen konstruksjon i versjoner med høy styrke og ekstra høy styrke; ståltråd i forskjellige diametere; messingbelagte wire for høytrykkslanger; messingbelagte wire for vulstringer, sveisetråd, forkobret sveisetråd, fjærkarbonståltråd, glatt ankertråd, stiftetråd, spikertråd, eiketråd (sprossetråd); varmvalset stål for forsterkning av armert betong; runde staver; vinkeljern (stang av jern eller stål i form av vinkeljern eller vinkelstål som har form av bokstaven L hvorav begge sider har samme lengde); kanaljern; trådstav i forskjellige diametere; firkantbarrer som er kontinuerlig støpte og valsede. KL. 15: Metallstreng/-tråd for pianoer. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KNOWLEDGEDIRECT (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Coopers & Lybrand LLP, 1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, US KL. 42: Tjenester i forbindelse med å tilby brukere tilgang til et globalt computerinformasjonsnettverk og andre nettverk for overføring og spredning av et vidt spekter av informasjon. US, , 75/ (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Data Fellows OY, Pl 24, SF Esbo, FI (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Anti-virusprogrammer og sikkerhetsprogrammer for datamaskiner. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BURTON (730) Innehaver: The Burton Corp, 80 Industrial Parkway, Burlington, VT 05401, US (730) Innehaver: The London Tobacco Company Ltd, Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, England, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Apparater og instrumenter for opptak, overføring, kringkasting, mottakelse, lagring, fremvisning og gjengivelse av lyd; apparater og instrumenter til veiing, kontroll, livredning og undervisning; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, disketter og patroner med eller for registrering av lyd; deler for alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, kofferter, reisevesker og bager, ryggsekker; paraplyer og parasoller. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 41: Utgivelsesvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, arrangering og drift av konserter. KL. 42: Innkvarteringreservasjoner; hotell- og motellreservasjoner; hoteller, restauranter, barer, caféer, kiosker, konseptbarer, bistroer, kafeteriaer og kantiner og cateringstjenester derfor; cocktailbarer; tilveiebringelse av lokaler for messer og konferanser; konsulenttjenester i forbindelse med alle forannevnte tjenester. GB, , GB, , (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær, hatter, hodeplagg, pannebånd, ørevarmere, caps, finlandshetter, halsvarmere, halvhansker, hansker (bekledning), jakker, pullovere, korte jakker, vester, gensere, skjorter, t-skjorter, bluser, joggegensere, joggebukser, benklær, bukser, underbekledning, underskjorter, underbukser, undertøy, snekkerbukser, støvler, sokker, fottøy, gamasjer, strømper, bukseseler, belter (bekledning), spesialklær for vintersport, herunder for ski og snowboard; sko, støvler og sokker spesielt tilpasset for bruk i snowboardsport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Genencor International Inc, 4 Cambridge Place, 1870 Winton Road South, Rochester, NY 14618, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 1: Enzympreparater for industriell bruk og biokjemiske produkter for industriell bruk. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (554) Vareutstyr BRANDT (730) Innehaver: The Brandt Company (UK) Ltd, Portlethen, Aberdeen AB12 4YB, Skottland, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Utstyr for utskylling og kontroll av tørrstoff og/ eller væsker, nemlig shakere, utskiftbare siler og silduker for shakere, separatorer, kondisjonerere, agitatorer, sentrifugalpumper (unntatt sentrifugalpumper i vaskemaskiner), filtere, pumper, klareringsenheter, sandvaskere, sentrifugalseparatorer, tømmeenheter og gassutskillere. KL. 37: Utbedringstjenester; reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GO NETWORK (730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Zeta Espacial SA, Avenida de las Olimpiadas s/n, Poligono Indusrial Can Rosés, Rubi (Barcelona), ES (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Kabel-, satellitt- og televisjonsoverføringsvirksomhet samt interaktiv televisjonsvirksomhet; tilveiebringelse av on-line kommunikasjon med andre databrukere, nemlig via elektronisk post. KL. 41: Underholdningstjenester. KL. 42: Data on-line tjenester nemlig tilveiebringelse av tilgang til informasjonsregistre, databaseregistre og i audielt og visuelt materiale som er tilgjengelig på globale datanettverk, inkludert på Internet; tilveiebringelse av prate-steder for on-line brukere. KL. 30: Konditorvarer, konfektyrer og godter, kjærlighet på pinne. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DUPONT (730) Innehaver: E.I. du Pont de Nemours and Co, 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, US KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer. KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av kardiovaskulære sykdommer, sykdommer i sentralnervesystemet, cancer, betennelser og betennelsessykdommer, åndedretts- og infeksjonssykdommer og for diagnostisk avbildning, veterinære preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; næringsrik drikkeblanding til bruk som erstatningsmåltid eller matsupplement. KL. 6: Festeanordninger, kroker, vinkeljern, beslag for draperinger og forheng. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner unntatt maskiner og verktøymaskiner for trykkerier; remmer og remdrifter. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, signalering, kontroll og livredning, unntatt tidsregistrerings-apparater, stoppeklokker og elektroniske alarmklokker; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; hjelmer. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); sikkerhetsglass i form av glass for vinduer i kjøretøyer. KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Stoffer laget av syntetiske kunstfibre; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, nemlig skjorter, bluser, bukser, kjoler, skjørt, sokker, shorts, T-skjorter, ermløse topper, underbukser, underskjorter, neglisjeer, penoirs, korsetter, undertrøyer, hofteholdere, strømpebukser, undertøy (teddies), jakker, frakker, herredresser, bysteholdere, uniformer, treningsbukser, treningsskjorter, body suits, hansker, gensere, stroppetopper, jeans, pologensere, joggedresser, pyjamaser, morgenkåper og slåbroker, tunikaer, turtle neck gensere, vester, sykkelskjorter, sportsdresser; badetøy, nemlig bikinier, badedrakter, badeshorts; fottøy, nemlig tøfler, slippers, ballettslippers, turstøvler; hodeplagg, nemlig pannebånd og baretter, hatter. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 37: Bygge- og konstruksjonsvirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALFAXS (730) Innehaver: Exense ASA, Karenlyst Allé 9 A, 0278 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Datamaskiner og datamaskinprogramvare. (730) Innehaver: Sydkraft AB, S Malmö, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 7: Mikrokraftvarmeverk, nemlig elektriske generatorer og aggregater. KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter for måling, signalering, kontroll og overvåking av energidistribusjon, -produksjon og energianlegg; datamaskiner og tilleggsutstyr til datamaskiner. KL. 11: Varmeelementer; dampkjeler (ikke maskindeler); mikrokraftvarmeverk, nemlig innretninger for å generere lys og/eller varme. KL. 12: Befordringsmidler drevet av elektrisitet eller gass. KL. 16: Trykte informasjonsskrifter angående energispørsmål; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Markedsføring og informasjon innen energiområdet. KL. 36: Finansiell rådgivning og betalingstjenester innen energiområdet. KL. 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av energianlegg. KL. 38: Telekommunikasjon og datamaskinstøttet overføring av meldinger og bilder. KL. 39: Energidistribusjon. KL. 40: Energiproduksjon. KL. 41: Utdannelse og informasjon om utdannelse innen energiområdet. KL. 42: Energirådgivning; ekspertrådgivning i forbindelse med energidistribusjon, -produksjon og installasjon av energianlegg og datamaskiner; ingeniørtjenester innen energiområdet; utforming og oppdatering av dataprogrammer innen energiområdet; konsultasjoner vedrørende sikkerhetsspørsmål innen energiområdet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZARIS (730) Innehaver: Minnesota Mining and Manufacturing Co, Saint Paul, MN, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Tannpussemidler; tannpasta. KL. 5: Dentalt blekende geléer; dentalt skyllevann. KL. 10: Dentale blekebrett. KL. 21: Tanntråd. US, , 75/551,855 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Cognos Inc, Ottawa, ON, CA (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Programvare for administrering av informasjon i elektroniske databaser og for utvikling av brukerprogramvare (software applications development). KL. 16: Håndbøker for programvare. KL. 41: Utdannelse og opplæring innen programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: LetsBuyit.com Ireland Ltd, Wilton Place, Dublin 2, IE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonsering via e-postordre; sammenstilling, registrering og systematisering av informasjon i databaser; varedemonstrasjoner; sammenstillinger av varesortiment; import-/eksportagenturer; kommersielle informasjonstjenester, markedsprisanalyser; administrasjon av on-linebaserte videresalgstjenester med henblikk på løsøre; kundeinformasjon i forbindelse med salg av løsøre; kommisjonærtjenester med henblikk på løsøre; direktelinje informasjon med henblikk på handling; hjemmesalgstjenester med henblikk på løsøre via globale nettverk; anordning av messer og utstillinger for kommersielle formål via globale nettverk; markedsføringstjenester og reklametjenester; samordning av anbud. KL. 42: Stille til rådighet konsumentinformasjon on-line; stille til rådighet bruksrett og tilgangstid til databaser. (730) Innehaver: Skjelland Engros, Postboks 580 Sentrum, 3101 Tønsberg, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær for barn. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Giacobazzi Juice SpA, Contrada di S. Nicola 16, I Melfi (PZ), IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 33: Vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IQ MEDIA (730) Innehaver: Enlight Interactive AB, Dalagatan 7, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 28: Spill og leker. KL. 38: Telekommunikasjonsbaserte tjenester innenfor området pedagogikk, undervisning og kommunikasjon. KL. 41: Undervisning og utdannelse i form av utstillinger, seminarer, undervisning ledet av lærer og fjernundervisning. (730) Innehaver: National Westminster Bank plc, 41 Lothbury, London EC2P 2BP, England, GB (740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo KL. 9: Datautstyr; modemer, magnetkort, alle andre media for lagring og oppbevaring av data; deler og tilbehør til alle før omtalte varer; dataprogrammer og programvare; alle ovennevnte varer til bruk i forbindelse med bank- og finansielle tjenester, elektroniske betalingsoverføringstjenester, kredittjenester, kontantkort, kundekort, kredittkort og debetkortoppkreving, betalingsog valideringstjenester med tilhørende software grensesnitt mellom en computer og en tredjepersons database. KL. 36: Bank- og finansielle tjenester; elektroniske betalingsoverføringstjenester, kredittjenester, kontantkort, kundekort, kredittkort og debetkortoppkreving, betalingsog valideringstjenester med tilhørende software grensesnitt mellom en computer og en tredjepersons database; rådgivnings-, konsulent- eller informasjonstjenester tilknyttet alle ovennevnte tjenester. KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datautstyr, dataprogrammer og programvare; alle ovennevnte tjenester til bruk i forbindelse med bank- og finansielle tjenester. KL. 38: Rådgivnings- og konsulenttjenester, alt i forbindelse med elektronisk overføring og software grensesnitt mellom en computer og en tredjepersons database benyttet i forbindelse med bank- og finansielle tjenester. KL. 42: Profesjonelle konsulent- og rådgivningstjenester vedrørende datautstyr, dataprogrammer og programvare; alt ovennevnte til bruk i forbindelse med bank- og finansielle tjenester. GB, ,

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PEAL XENTRONIC (730) Innehaver: National Westminster Bank plc, 41 Lothbury, London EC2P 2BP, England, GB (740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo KL. 9: Dataprogrammer; programvare; optiske og magnetiske media for lagring og oppbevaring av data som inneholder dataprogrammer og programvare; kommunikasjonsgrensesnitt; software grensesnitt som kontrollerer utveksling av data mellom et smartkort og et grensesnittprogram; ytre datautstyr for bruk i forbindelse med de før omtalte varer. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OCAPI (730) Innehaver: National Westminster Bank plc, 41 Lothbury, London EC2P 2BP, England, GB (740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo (730) Innehaver: Osram GmbH, München, DE KL. 9: Elektrotekniske apparater og deler dertil. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning og deler dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DUNLOP (730) Innehaver: BTR Industries Ltd, BTR House, Carlisle Place, London SW1P 1BX, England, GB KL. 1: Sammensetninger av naturlige og syntetiske latekser, fugemasser, klebemidler; polymeriske emulsjoner til industrielt bruk. KL. 9: Dataprogrammer; programvare; optiske og magnetiske media for lagring og oppbevaring av data som inneholder dataprogrammer og programvare; kommunikasjonsgrensesnitt; software grensesnitt som kontrollerer utveksling av data mellom et smartkort og et grensesnittprogram; ytre datautstyr for bruk i forbindelse med de før omtalte varer. GB, ,

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Genencor International Inc, 4 Cambridge Place, 1870 Winton Road South, Rochester, NY 14618, US (730) Innehaver: BTR Industries Ltd, BTR House, Carlisle Place, London SW1P 1BX, England, GB KL. 1: Sammensetninger av naturlige og syntetiske latekser, fugemasser, klebemidler; polymeriske emulsjoner til industrielt bruk. (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 1: Fullt sortiment av enzym-, protein- og peptidpreparater, samt spesielle biokjemikalier. US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ST (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. DE, , /12 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QUOKKA (730) Innehaver: Quokka Sports Inc, 525 Brannan Street, Suite 203, San Francisco, CA 94107, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, produksjon av fjernsynsshow; arrangering og ledelse av sportskonkurranser; organisering av sportsutstillinger og/eller andre sportsbegivenheter; tilveiebringelse av sportsinformasjon via online kommunikasjonsnettverk. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Off Piste AS, Risveien 1A, 0374 Oslo, NO CA, , 1,031,871 KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Ferd. Brun Eftf. AS, Damsgårdsveien 109 A, 5058 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 42: Kafé- og restaurantdrift. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Sunnmørsposten AS, Postboks 123, 6001 Ålesund, NO KL. 16: Trykksaker/avis. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Tæppeland-Jensen Tæpper A/S, Glostrup, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 2: Maling, fernisser, lakker, fargestoffer og beisemidler. KL. 24: Gardiner av tekstil eller plast. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). GB, ,

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer