nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Pirelli Cavi e Sistemi SpA, Viale Sarca, 222, I Milano, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Kabler, elektriske ledere; elektriske koplingsstykker; kabler og ledere for telekommunikasjon; optiske fibre; fiberoptiske kabler; telekommunikasjonslinjer, -ledninger og -anordninger; fiberoptiske telekommunikasjonslinjer, -ledninger og - anordninger; bølgelengdemultiplekse telekommunikasjonslinjer, -ledninger og -anordninger; linjer for overføring av video, tale og data; innretninger for distribusjon av interaktive tjenester i en av følgende kombinasjoner: optiske signalgivere, regeneratorer, signalmottakere, signalsendere og signalfordelere, elektrooptiske signalomvandlere, bølgelengdeomvandlere, optiske signalmultipleksenheter og signaldemultipleks enheter, optiske forsterkere, reléenheter (repeatere), signalforgreningsledd, filtere og fiberledninger samt erstatningsdeler; optoelektroniske anordninger; passive fiberoptiske anordninger og linjer; optiske apparater og instrumenter; innretninger for produsering, svitsjing, kombinering, forsterkning, reprosessing, sending og mottaking av optiske signaler; kabeltelevisjonsenheter; planare optiske innretninger; lasere; optiske forsterkere; optiske modulatorer, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: NV Lunchthaven Schiphol, Schipholweg 1, NL-1118 AA Lunchthaven Schiphol, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: Reklamevirksomhet og handelsvirksomhet; markedsføring; konsulentbistand i reklamevirksomhet; reklameaktiviteter; konsulentbistand i relasjon til forretningsvirksomhet ved salg av forskjellige produkter og ytelse av forskjellige tjenester; salgsfremmende tiltak for forskjellige produkter og tjenester; demonstrasjon av forskjellige produkter og tjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; utvelgelse og listing av tjenester slik at kunder på en hensiktsmessig måte lett kan velge fra disse; reklamebyråtjenester. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 BX, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COSTCO (730) Innehaver: Price Costco International, Inc, 999 Lake Drive, Issaquah, WA 98027, US (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Sivilingeniør Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og andre farmasøytiske produkter og medisiner, samt produkter og medisiner for diett og ernæring; vitaminpreparater og mineralske kosttilskudd; farmasøytiske preparater, nemlig analgetika for oralt inntak, ibuprofen og acetaminophen, antihistaminer, hostesaft, preparater for behandling av forkjølelse; preparater for behandling av kongestion, allergimedisiner, sovemidler, oppkvikkende midler [koffein tabletter]; sanitær-preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; forbindingsmaterialer; desinfeksjonsmidler; fungicider; herbicider; insektdrepende midler; ugressdrepende midler; inkontinensbleier, hygieniske bukser for inkontinente; oppløsningsmidler og renseartikler for kontaktlinser; servietter impregnert med farmasøytisk lotion; medisinske hudpleieprodukter; medisinsk munnvann; urtetilskudd; medisinske urter; urtete; tran; fiskeoljer [for kosthold]; fiskemel for farmasøytiske formål; fiskebrusk [for kosthold]; kjemiske preparater for diagnostisering av graviditet; sovemedikamenter; avføringsmidler, laksativer; appetittundertrykkende midler; syrenøytraliserende midler; preparater for å lindre halsbrann; smertestillende midler; medisinske vaskeløsninger og rensemidler; bandasjer for medisinsk bruk; førstehjelpsutstyr. KL. 9: Nautiske, elektriske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter for veiing, måling og livredning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsapparater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; batterier, batterier for kjøretøyer; eksponerte kinematografiske filmer; dataprogrammer [innregistrerte på databærere]; innregistrerte programvarer; uinnspilte lydbånd; uinnspilte videobånd; innspilte videobånd; disketter; periferiutstyr for datamaskiner; printere; videobåndopptakere; lydbåndopptakere; CD spillere, fotografiapparater; videokameraer; telefoner; fjernsynsapparater; radioer; klokker; støvsugere; flottører for bading og svømming; telekommunikasjonsapparater; videokassetter; videobånd; beskyttelseshjelmer; røykvarslere; CO2 detektorer; brilleglass, briller, solbriller, innfatninger for briller og solbriller, brillehus og etuier for briller og solbriller; optiske vedlikeholdssett for rengjøring, behandling og vedlikehold av briller. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); barnebleier av papir eller cellulose (engangsbruk); bleiebukser; papirhåndklær for ansiktet; papirlommetørklær; papirhåndklær; papirservietter; engangs-servietter for baby; plastposer; bilder; brevpapir; notatbøker; notatblokker; kopipapir; penner; blyanter; merkepenner; personlige planleggere; dagplanleggere; personlige kalendere; kalendere; dagbøker; fotografialbum; gavepapir; gratulasjonskort; postkort; julekort; dekorasjoner og ornamenter laget av papir, ikke opptatt i andre klasser. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; nattøy, pyjamaser; badebukser, badedrakter; smekker, ikke av papir; maskerade-kostymer; trikotasje; strømper, strømpebukser; skjerf; undertøy. KL. 28: Jule- og høytidsdekorasjoner. KL. 35: Oppstilling, for andre, av et utvalg varer (unntatt transport av varene), slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; medlemskapstjenester, nemlig drift og administrasjon av en medlemsorganisasjon for lavprisbutikker og -varehus; bestillingstjenester og spredning av reklamemateriell for følgende varer: alminnelige handelsvarer, dagligvarer, meieriprodukter, bakervarer, juicer, kjøtt, sjømat, godterier, sprit og alkoholholdige drikker, ikkealkoholholdige drikker, sigaretter, tobakksprodukter, alminnelige handelsvarer, klær, fottøy, hodeplagg, leker, sportsartikler, trenings- og fritidsutstyr, husholdningsartikler, innbo og løsøre, artikler til hjemmet, vaskemidler, såpe og vaskeprodukter, kosmetikk og produkter for personlig pleie, produkter for personlig hygiene, sanitærpreparater, farmasøytiske preparater, vitaminer, kosttilskudd, diettilskudd, produkter og utstyr for gressplen og hage, mat og pleieprodukter for kjæledyr, verktøy og verktøymaskiner, redskaper, bil-artikler, bensin, dekk, batterier, oljer og smøremidler, ferdige og uferdige møbler til hjemmet, senger og sengeutstyr, gulvbelegg, kontormøbler, kontormateriell, kontorutstyr, kontormaskiner, dataprogrammer, datamaskiner og datautstyr, små og store husholdningsapparater, byggematerialer og byggemateriell, opplysning og elektrisk materiell, rørlegger-materiell, trelast, bøker, kompakt-disker, uinnspilte og innspilte videobånd og lydbånd, kameraer, forbrukerelektronikk, kofferter og reisegods, juveler og smykker, edelstener, ur og klokker, materiell og utstyr for restauranter, mat og diverse for institusjoner, restauranter og butikker, utstyr og materiell for bilservice-stasjoner, utstyr og materiell for catering, ornamenter og dekorasjoner for ferie og helligdager; fotokopieringstjenester; salgsfremmende tjenester for tredjemann i form av å henvise til rabatterte kjøretøy og båter; markedsføring og reklame for salg av varer for andre gjennom distribusjon av annonse- og reklamemateriell via trykte publikasjoner, produktutstillinger, butikkdemonstrasjoner, samt on-line elektroniske 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 kommunikasjonskanaler; utleie av annonseringsplass; spredning av annonsemateriell; distribusjon av prøver og produkt-demonstrasjoner; tilveiebringelse av informasjon via trykte publikasjoner og on-line elektroniske kommunikasjonskanaler til småbedrifter og forbrukere; bestillingstjenester og distribusjon av reklamemateriell via on-line elektroniske kommunikasjonskanaler; administrativ håndtering av (katalog) ordre gjennom post eller andre media. KL. 39: Levering av varer via landtransport; blomsterleverings-tjenester; levering (transport) av produkter bestilt gjennom katalog, post eller andre media; reisebyråtjenester, nemlig reservering og booking for transport; arrangering av reiser; reise-bookingkontorer; reiseklubber; reiseguidetjenester; reiseinformasjonstjenester; billettkontor-tjenester. KL. 40: Fremkalling og kopiering av filmer og fotografier; sliping og farging av optiske linser; behandlingstjenester (finish), nemlig laminering, kollatering, bretting, falsing, kutting, stopping, merking, perforering, hull-drilling, samt innbinding av bøker, hefter, dokumenter; tillaging av gummistempler på bestilling; tillaging av kaker og andre bakervarer og konditorvarer på bestilling; slakterivirksomhet, behandling og foredling av kjøtt. KL. 41: Billettreservasjons-tjenester for forestillinger, sportsarrangementer, konserter, og andre underholdningsbegivenheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (540 (730) Innehaver: Cidra Corp, Wallingford, CT, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; apparater og instrumenter i forbindelse med olje og gass, geotermisk brønnproduksjon; innretninger for undersøkelser og måling; utstyr for pumpemonitorer, monitorutstyr for jordformasjoner, analyseutstyr og monitorutstyr for produksjonsvæske; dataprogrammer; deler, tilbehør og utstyr for alle forannevnte varer. KL. 37: Vedlikeholds-, reparasjons- og installasjonstjenester relatert til olje-, gass- og geotermiske brønner, overvåkningsanalyser, produksjonsloggingsanalyser, formasjonsanalyser og logganalyser, reparasjon, vedlikehold og installasjon av vitenskapelige, optiske, overvåknings-, elektroniske, telekommunikasjons- og databehandlingsapparater og instrumenter og datamaskiner. KL. 42: Brønnlogging og overvåkningstjenester for olje, gass og geotermiske brønner; produksjonslogging; formasjonsanalyser og logganalyser; kontroll og overvåkning av brønnpumper; seismiske inspeksjonstjenester; undersøkelsestjenester i forbindelse med olje, gass og geotermiske områder; vitenskapelig, teknisk og industriell forskning, rådgivning, informasjon og konsultasjonstjenester relatert til forannevnte tjenester. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MENNEN TOTAL (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til TOTAL (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til AMERICA ONLINE (730) Innehaver: America Online, Inc, Vienna, VA, US KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere, databehandlingsutstyr og computere; forhåndsinnspilte datamaskinprogrammer for tilgang til databaser. KL. 16: Publikasjoner, nemlig bøker og brosjyrer omhandlende datamaskintjenester og datamaskinnettverk. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av data, bilder og dokumenter via datamaskinterminaler; elektronisk lagring og gjenfinning av data og dokumenter; telekommunikasjon av data og lyd/stemme; elektroniske post-tjenester; telefaksoverføringer. KL. 42: Datamaskintjenester, nemlig utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, datamaskindatabaser i form av BBS er (elektroniske oppslagstavler), datamaskinnettverk, forsknings- og referanse-materiale innenfor områdene forretning, finans, nyheter, vær, sport, datamaskiner og datamaskinprogrammer, spill, musikk, teater, film, underholdning, reise, handel, datamaskin- og brukerstøtte, utdannelse, livsstil og hobbier; kontaktformidlingsbyråer og byråer for kontaktformidling via datamaskiner; datamaskinkonsultasjonsvirksomhet. US, , 74/574,419 US, , 74/574,421 KL. 3: Såper, parfymevarer, inkludert barberkrem, etterbarberingsvann, kosmetikk, herunder inkludert deodoranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HAMMER (730) Innehaver: Grand Chavin Product SarL, Les Rousses, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær, sko og støvler (ikke opptatt i andre klasser), hodeplagg, hatter, luer og hansker (bekledning) for utøvelse av snøsport. KL. 28: Innretninger for å bevege seg og gli på snø, sleder (sportsartikler), bobsleighs, kjelker og enmannskjelker (sportsartikler), truger, ski, monoski, snowboards, bindinger til de forannevnte aktuelle varer, skismøring og skivoks, sportsvesker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet i tilknytning til den ovennevnte snøsport. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Deodoranter og anti-perspiranter for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til symbolene stjerne og firkant i merket (730) Innehaver: Stjärna Fyrkant Svenska AB, Lunby Gårdsgata 5, S Västerås, SE KL. 9: Lagrede dataprogrammer; datamaskiner; datamaskinsystemer; periferiutstyr for datamaskiner; informasjonsbehandlingssystem; datakommunikasjonssystem; mekaniske, optiske eller magnetiske bærere for opptak og gjengivelse av lyd og bilder, deriblant grammofonplater, CD-plater, videobånd, plater (magnetiske) og optiske plater; eksponert film; apparater for innspilling, opptak, sending og gjengivelse av lyd og bilder. KL. 16: Trykksaker, manualer, håndbøker; kataloger, postordrekataloger, trykte publikasjoner, tidsskrifter; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 35: Konsulenttjenester angående forretnings- og bedriftsvirksomhet, deriblant kundestøtte og starthjelp; innmating, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller framhenting av opplysninger i databaser; bearbeiding og/ eller kontroll av datafisert informasjon; datafisert data-, database-, fil- og registreringshåndtering; datafisert lagring og fremhenting av forretningsinformasjon ved salg og løsøre; markedsføring av varer i form av postordre; utarbeidelse av annonser og reklame samt markedsføring og presentasjon av varer og tjenester via internasjonale datanettverk, TV-sendinger og andre medier. KL. 37: Installasjon, vedlikehold, reparasjon og/eller service av kontormaskiner og -utstyr deriblant datamaskiner og datamaskinutstyr, databearbeidelsesapparater, skrivere, lesere, skjermbildeanordninger samt audio- og videoutstyr. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjonstjenester i forbindelse med tele- og datakommunikasjon; databasert sending (overføring) av meddelelser og bilder; utsendelse av meddelelser over elektronisk media; tjenester i forbindelse med elektronisk post; overføring og/eller sending av datainformasjon via telenettet; opptak per telekommunikasjonsmedia eller andre medier av ordrer om vareleveranser. KL. 39: Vareombringelse i forbindelse med postordre. KL. 41: Undervisning/utdanning; tilrettelegging av undervisning/instruksjon; informasjonstjenester angående undervisning og utdannelse; arrangement og avholdelse av seminarer, konferanser, kongresser og symposier; utgivelse av bøker, skrifter og tekster (unntatt reklametekster); forlagsvirksomhet. KL. 42: Programmering av datamaskiner; dataprogrammering; design av datamaskiner og datasoftware, vedlikehold, oppdatering og forbedring av dataprogrammer; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med nye produkter; profesjonell konsultasjon, unntatt for bedrifter; konsulenttjenester i forbindelse med datamaskinvarer og datasystemer; datakonsulentvirksomhet; datasystemanalyser; overdragelse av utnyttelsesrett og adgang til databaser; utleie av datamaskinvarer og datautstyr; trykkerivirksomhet. SE, , (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SEALED AIR HP (730) Innehaver: Sealed Air Corp, Park 80 Plaza East, Saddle Brook, NJ , US KL. 1: Flytende kjemikalier brukt i fremstilling av uretanskumplast for bruk som beskyttende emballasje. KL. 3: Oppløsningsmidler brukt for renseanordninger for bruk ved fremstilling av uretanskumplast. KL. 7: Polyuretanskumplast-sprøytemaskiner for påstedet-emballering av varer. KL. 10: Bobleomslagsmaterialer, nemlig doble ark av fleksibel plast med innkapslede luftbobler derimellom for bruk i sykehus, pleiehjem og lignende som polstring for pasienter og for bruk i senger. KL. 16: Polstrede forsendelsesbeholdere og konvolutter av papir og plast; polstrende papiromslag, papir- og plastputer og -innlegg for bruk ved produktemballering; absorberende puter for bruk ved emballering av næringsmidler og absorberende foringer for dyrebur og - kasser, hovedsakelig bestående av papir; emballasjematerialer, nemlig cellematerialer i arkform; polyethylenskum i ruller, ark og remser for bruk som emballasjematerialer; emballasjematerialer, poser og materialer for beskyttelse av varer og deres overflater og som hovedsakelig er laget av plast, celleplast-ark og skumplast. KL. 17: Fleksible skumplast ekspansjonspakninger for muffer; beskyttende materialer for rørledninger bestående av laminert plastfilm og skumplastlag; polstringsmaterialer for pakking og emballasje av varer som inneholder innkapslede bobler av luft eller andre gasser; emballeringsfilm i ruller, ark eller nettform; plastmaterialer for isolering og emballering og plastarkmaterialer med selvklebende belegg for beskyttelse av varers overflate og trykkfølsomme filmer for maskerings-, beskyttelses- og emballeringsformål. KL. 20: Elastiske puter av fleksible plastark for generelt bruk. KL. 22: Plastposer og -sekker for generelt bruk; cellulosevatt og absorberende puter laget derav. KL. 35: Kundetjenester i forbindelse med emballeringsartikler i form av pakkemaskiner og pakking av varer. KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av polyuretanskumplast-sprøyteapparater og kjemikalier derfor. (730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, US KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; kjemiske produkter til kromatografi; filtermaterialer for stasjonære og mobile faser til bruk i forbindelse med kromatografiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Hilt & Hansteen, Postboks 2040 Grünerløkka, 0505 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, vitaminpreparater. KL. 16: Trykksaker, herunder blader og tidsskrifter samt ulike typer emballasje i papp og papir samt plast. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COLOURSHINES (730) Innehaver: Sebastian International, Inc, Woodland Hills, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (730) Innehaver: Bellorussky Metallurgichesky Zavod, Gomelskaya obl., BY KL. 6: Ståltrådtau med standard, kompakt og åpen konstruksjon i versjoner med høy styrke og ekstra høy styrke; ståltråd i forskjellige diametere; messingbelagte wire for høytrykkslanger; messingbelagte wire for vulstringer, sveisetråd, forkobret sveisetråd, fjærkarbonståltråd, glatt ankertråd, stiftetråd, spikertråd, eiketråd (sprossetråd); varmvalset stål for forsterkning av armert betong; runde staver; vinkeljern (stang av jern eller stål i form av vinkeljern eller vinkelstål som har form av bokstaven L hvorav begge sider har samme lengde); kanaljern; trådstav i forskjellige diametere; firkantbarrer som er kontinuerlig støpte og valsede. KL. 15: Metallstreng/-tråd for pianoer. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KNOWLEDGEDIRECT (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Coopers & Lybrand LLP, 1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, US KL. 42: Tjenester i forbindelse med å tilby brukere tilgang til et globalt computerinformasjonsnettverk og andre nettverk for overføring og spredning av et vidt spekter av informasjon. US, , 75/ (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Data Fellows OY, Pl 24, SF Esbo, FI (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Anti-virusprogrammer og sikkerhetsprogrammer for datamaskiner. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BURTON (730) Innehaver: The Burton Corp, 80 Industrial Parkway, Burlington, VT 05401, US (730) Innehaver: The London Tobacco Company Ltd, Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, England, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Apparater og instrumenter for opptak, overføring, kringkasting, mottakelse, lagring, fremvisning og gjengivelse av lyd; apparater og instrumenter til veiing, kontroll, livredning og undervisning; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, disketter og patroner med eller for registrering av lyd; deler for alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, kofferter, reisevesker og bager, ryggsekker; paraplyer og parasoller. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 41: Utgivelsesvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, arrangering og drift av konserter. KL. 42: Innkvarteringreservasjoner; hotell- og motellreservasjoner; hoteller, restauranter, barer, caféer, kiosker, konseptbarer, bistroer, kafeteriaer og kantiner og cateringstjenester derfor; cocktailbarer; tilveiebringelse av lokaler for messer og konferanser; konsulenttjenester i forbindelse med alle forannevnte tjenester. GB, , GB, , (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær, hatter, hodeplagg, pannebånd, ørevarmere, caps, finlandshetter, halsvarmere, halvhansker, hansker (bekledning), jakker, pullovere, korte jakker, vester, gensere, skjorter, t-skjorter, bluser, joggegensere, joggebukser, benklær, bukser, underbekledning, underskjorter, underbukser, undertøy, snekkerbukser, støvler, sokker, fottøy, gamasjer, strømper, bukseseler, belter (bekledning), spesialklær for vintersport, herunder for ski og snowboard; sko, støvler og sokker spesielt tilpasset for bruk i snowboardsport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Genencor International Inc, 4 Cambridge Place, 1870 Winton Road South, Rochester, NY 14618, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 1: Enzympreparater for industriell bruk og biokjemiske produkter for industriell bruk. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (554) Vareutstyr BRANDT (730) Innehaver: The Brandt Company (UK) Ltd, Portlethen, Aberdeen AB12 4YB, Skottland, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Utstyr for utskylling og kontroll av tørrstoff og/ eller væsker, nemlig shakere, utskiftbare siler og silduker for shakere, separatorer, kondisjonerere, agitatorer, sentrifugalpumper (unntatt sentrifugalpumper i vaskemaskiner), filtere, pumper, klareringsenheter, sandvaskere, sentrifugalseparatorer, tømmeenheter og gassutskillere. KL. 37: Utbedringstjenester; reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GO NETWORK (730) Innehaver: Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Zeta Espacial SA, Avenida de las Olimpiadas s/n, Poligono Indusrial Can Rosés, Rubi (Barcelona), ES (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Kabel-, satellitt- og televisjonsoverføringsvirksomhet samt interaktiv televisjonsvirksomhet; tilveiebringelse av on-line kommunikasjon med andre databrukere, nemlig via elektronisk post. KL. 41: Underholdningstjenester. KL. 42: Data on-line tjenester nemlig tilveiebringelse av tilgang til informasjonsregistre, databaseregistre og i audielt og visuelt materiale som er tilgjengelig på globale datanettverk, inkludert på Internet; tilveiebringelse av prate-steder for on-line brukere. KL. 30: Konditorvarer, konfektyrer og godter, kjærlighet på pinne. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DUPONT (730) Innehaver: E.I. du Pont de Nemours and Co, 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, US KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer. KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av kardiovaskulære sykdommer, sykdommer i sentralnervesystemet, cancer, betennelser og betennelsessykdommer, åndedretts- og infeksjonssykdommer og for diagnostisk avbildning, veterinære preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; næringsrik drikkeblanding til bruk som erstatningsmåltid eller matsupplement. KL. 6: Festeanordninger, kroker, vinkeljern, beslag for draperinger og forheng. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner unntatt maskiner og verktøymaskiner for trykkerier; remmer og remdrifter. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, signalering, kontroll og livredning, unntatt tidsregistrerings-apparater, stoppeklokker og elektroniske alarmklokker; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; hjelmer. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); sikkerhetsglass i form av glass for vinduer i kjøretøyer. KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 24: Stoffer laget av syntetiske kunstfibre; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, nemlig skjorter, bluser, bukser, kjoler, skjørt, sokker, shorts, T-skjorter, ermløse topper, underbukser, underskjorter, neglisjeer, penoirs, korsetter, undertrøyer, hofteholdere, strømpebukser, undertøy (teddies), jakker, frakker, herredresser, bysteholdere, uniformer, treningsbukser, treningsskjorter, body suits, hansker, gensere, stroppetopper, jeans, pologensere, joggedresser, pyjamaser, morgenkåper og slåbroker, tunikaer, turtle neck gensere, vester, sykkelskjorter, sportsdresser; badetøy, nemlig bikinier, badedrakter, badeshorts; fottøy, nemlig tøfler, slippers, ballettslippers, turstøvler; hodeplagg, nemlig pannebånd og baretter, hatter. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 37: Bygge- og konstruksjonsvirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 13

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 2001.10.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 43 2001.10.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 43 2001.10.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.07.12-29/04 nr 29/04-2004.07.12 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2001.01.08 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2001.01.08 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2001.01.08 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer