nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: D SOUND NORDLENDINGEN (730) Innehaver: Jonny Sjo, Hegdehaugsvegen 1, 0352 Oslo, NO og Kim Ofstad, Hegdehaugsvegen 1, 0352 Oslo, NO og Simone Larsen, Hegdehaugsvegen 1, 0352 Oslo, NO KL. 9: Grammofonplater, CD-plater, kassettbånd, videobånd og dermed likeartede varer for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker; materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler for bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmaterialer (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. Registreringen omfatter ikke papirbleier og engangsbleiebukser av papir. KL. 25: Klær, fottøy unntatt skistøvler, hodeplagg. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Macks Ølbryggeri AS, Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 32: Øl. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KOBRA (730) Innehaver: Effix SA, Puteaux, FR KL. 9: Hele klassen. KL. 38: Hele klassen. FR, , 94,507,839 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CS TETT PÅ NETT (730) Innehaver: Trevira GmbH & Co AG, Frankfurt am Main, DE KL. 22: Fiber for tekstile formål. KL. 23: Garn for tekstile formål. KL. 24: Vevde tekstilstoffer, sengelinnet og bordduker, ikke av papir. KL. 25: Klær. KL. 27: Gulvtepper, gulvbelegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NETSOURCE (730) Innehaver: NetNet International SA, 134 Bv. de la Petrusse, Luxemburg, LU (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Nautiske, kinematografiske og fotografiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for måling og veiing; magnetiske datamedia, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; integrerte kretser, magnetiske og optiske databærere, ytre enheter til datamaskiner og databehandlingsutstyr, lagere og minner for datamaskiner, innregistrerte datamaskinprogrammer, disketter, lysførende fibre (optiske fibre), grensesnitt for datamaskiner, halvledere, apparater, CD-plater (audiovideo), CD-ROM, elektriske kontrollpaneler, koplingsenheter (databehandlingsutrustning), membraner for vitenskapelige apparater, tekstbehandlingsmaskiner, innregistrerte operativprogrammer for datamaskiner og databehandlingsutstyr, optiske og magnetiske plater, skrivere (EDB), tastbord for datamaskiner, fjernskrivere, overvåkningsprogram (innregistrert datamaskinprogram). (730) Innehaver: Verdens Gang, Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Aviser registrert på databærere; informasjon, reportasjer, sportslige og kulturelle aktiviteter registrert på databærere. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; annonse- og reklamevirksomhet på internett og andre datanettverk. KL. 41: Utgivelse av aviser på internett og andre datanettverk; sportslige og kulturelle aktiviteter via internett og andre datanettverk. KL. 42: Reportasjetjenester; reportasjetjenester i form av on-line-intervjuer pr. internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VISTAFLEX (730) Innehaver: Sealed Air Corp, Park 80 Plaza East, Saddle Brook, NJ 07663, US KL. 16: Polstringsmaterialer av plast til bruk under forsendelse. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UPS 10 KG BOX UPS 25 KG BOX (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til 10 KG BOX for papp og varer laget av dette materialet, samt plastemballasje i kl. 16 (730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; aviser, brosjyrer, tidsskrifter og bøker; materialer til bokbinding; etiketter; dokumenter; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort; trykktyper; klisjéer; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). KL. 39: Tjenester i forbindelse med transport av brev, dokumenter, meldinger, trykksaker og annet gods og løsøre ved ulike typer transport, innpakning, lagring, distribusjon og levering i forbindelse med førstnevnte tjenester. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til 25 KG BOX for papp og varer laget av dette materialet, samt plastemballasje i kl. 16 (730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc, 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, GA 30328, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; aviser, brosjyrer, tidsskrifter og bøker; materialer til bokbinding; etiketter; dokumenter; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort; trykktyper; klisjéer; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). KL. 39: Tjenester i forbindelse med transport av brev, dokumenter, meldinger, trykksaker og annet gods og løsøre ved ulike typer transport, innpakning, lagring, distribusjon og levering i forbindelse med førstnevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SLC (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, 225, Epplestrasse, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer og deler, komponenter, reservedeler, utstyr og tilbehør til slike. DE, ,

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LATCHWAYS (730) Innehaver: Latchways plc, Porte Marsh Calne, Wiltshire SN11 9PL, England, GB KL. 6: Feste-, sikrings-, heise- og strammeutstyr og - verk; artikler til bruk i forbindelse med flytting, transport, omlasting av lass/last; festeanordninger til bruk i forbindelse med transport; fjernbare øyeskruer/-bolter for feste av sikkerhetsseler; støtdempende anordninger for feste-, sikrings-, heise- og strammeutstyr; deformerbare braketter; deler og tilbehør til de forannevnte varer. KL. 9: Sikkerhetsutstyr; livreddende apparater og utstyr; sikkerhetsstrammebånd; alle til å feste personer eller utstyr til bygninger og andre konstruksjoner; sikkerhetsutstyr, nemlig fjernbare øyeskruer/-bolter for feste av sikkerhetsseler; støtdempende anordninger for sikkerhetsutstyr; deformerbare braketter; deler og tilbehør til de forannevnte varer. KL. 20: Feste-, sikrings-, heise- og strammeutstyr og - verk; artikler til bruk i forbindelse med flytting, transport, omlasting av lass/lasts; festeanordninger til bruk i forbindelse med transport; fjernbare øyeskruer/-bolter til feste av sikkerhetsseler; støtdempende anordninger for feste-, sikrings-, heise- og strammeutstyr; deformerbare braketter; alt laget helt eller delvis av plastmaterialer; deler og tilbehør til de forannevnte varer. KL. 42: Rådgivende tjenester og konsulenttjenester i forbindelse med å hindre fall fra høyder og høydesikkerhet; rådgivning i forbindelse med installasjon relatert til installasjon av permanent og midlertidig utstyr for høydesikring. (730) Innehaver: Candie s Inc, 2975 Westchester Avenue, Purchase, NY 10577, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 25: Bekledningsgjenstander, nemlig belter, hatter, skjorter, bukser, treningsgensere, T-skjorter, jeans, solliv, kjoler, kjeledresser, bukseskjørt, badedrakter og -bukser, strømpebukser og strømpevarer, sokker, bikiniunderdeler, bysteholdere, liv (bekledning), nattkjoler, morgenkåper, pyjamas, frakker, jakker, regnfrakker, regnjakker, vindjakker; fottøy, nemlig støvler, sko og tøfler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IMPULSE ZEN (730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Torshov, 0401 Oslo, NO KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater; cologner, eau de toilette, parfymert kroppsspray; oljer, kremer og lotioner for huden; talkumpudder; preparater til bad og dusj; lotioner til håret; tannpussemidler; ikke-medisinert munnvann; deodoranter; anti-perspiranter til personlig bruk; ikkemedisinerte toalettpreparater. DK, , 4071/1997 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JETCLEANER (730) Innehaver: Eurocomp AB, S Avesta, SE KL. 7: Lufttrykkluftpistoler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett for flaskens form (730) Innehaver: Jack Daniel s Properties Inc, 4040 Civic Center Drive, San Rafael, CA 94904, US KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl); whisky. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: YUM (730) Innehaver: Norsk kylling AS, 7290 Støren, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg; spiselige oljer og fett. KL. 30: Nudler. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter (ikke opptatt i andre klasser); levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr. (730) Innehaver: Arne Harald Holmi A/S, Tokerudberget 9, 0986 Oslo, NO KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask, midler for rengjøring, flekkfjerning. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: YUM - YUM (730) Innehaver: Norsk kylling AS, 7290 Støren, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg; spiselige oljer og fett. KL. 30: Nudler. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter (ikke opptatt i andre klasser); levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Ecorc AS, Karl Johans gate 16 B, 0105 Oslo, NO KL. 20: Flaskekorker, korkpropper; møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ECORC (730) Innehaver: Ecorc AS, Karl Johans gate 16 B, 0105 Oslo, NO KL. 20: Flaskekorker, korkpropper; møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ott Freezer (Schweiz) AG, Wangenstrasse 44, CH-3360 Herzogenbuchsee, CH (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 7: Elektromekaniske maskiner for tilberedelse av mat; maskiner for behandling av miksturer for tilberedelse av iskrem; maskiner for behandling av miksturer for tilberedelse av spiselige kremer og lignende. KL. 11: Automatiske maskiner for fremstilling, lagring og distribusjon av iskrem, drikker og lignende; automatiske maskiner for fremstilling av pisket krem; automatiske maskiner for fremstilling av softis; pasteuriseringsapparater; kjøleinnretninger og installasjoner. (730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Avenue Nestlé 55, CH-1800 Vevey, CH KL. 30: Kaffe og kaffeblandinger, pulverkaffe, hurtigoppløselig kaffe, sjokoladedrikker og melkepulver og produkter laget av de forannevnte varer herunder Cappucino Topping, alle forannevnte varer av colombiansk opprinnelse. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ENCORE VERSAGEL (730) Innehaver: Ford Motor Company Ltd, Dearborn, MI 48121, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Motoriserte landkjøretøyer og deler og tilbehør til disse, nærmere bestemt seteovertrekk, hjulnav, hjulkapsler herunder slike som dekker mer enn hjulnavet, innvendige biltrekk, skvettlapper, takgrinder, tanklokk, beskyttelsestrekk, bagasjebokser, stativer for reservehjul, spoilere, sideskjørt, gardiner spesielt tilpasset for bruk i biler, bagasjesperrer, bagasjenett, kjæledyrskjermvegger og -gittere, skjermer og gittere mot steinsprut, sikkerhetsseter for barn, sikkerhetsputer, solskjermer. (730) Innehaver: Penreco, Houston, TX, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Gelaktige oljer og hydrokarboner for bruk i kosmetikk, lotioner og geler for kroppspleie, hårpleiepreparater og andre forskjønnelsespreparater. KL. 5: Gelaktige oljer og hydrokarboner for bruk i topiske salver og arrbehandlingsgeler for skadet hud. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MED CARE (730) Innehaver: Med Care AS, Postboks 290 Økern, 0511 Oslo, NO KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALLEGRO (730) Innehaver: Arjo Ltd, St. Catherine Street, Gloucester GL1 2SL, England, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 10: Apparater og utstyr til løfting, håndtering og transport av pasienter; heiser; heise- og løfteapparater for invalide; hjelpemidler for å holde seg stående; fatler, engangsfatler; deler og tilbehør til forannevnte varer. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: V-90 (730) Innehaver: Apokjeden AS, Karoline Kristiansensvei 1, Fyrstikktangen oppg. H, 0661 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 42: Apotekvirksomhet; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; drift av apotekkjede. (730) Innehaver: Rhodia Inc, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, NJ 08512, US KL. 1: Kjemikalier brukt i industrien nemlig vannfri monokalsiumfosfat. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EURO BABY (730) Innehaver: Framon AS v/f. Hope, H. Ibsensgt.2, 3724 Skien, NO (730) Innehaver: Apokjeden AS, Karoline Kristiansensvei 1, Fyrstikktangen oppg. H, 0661 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 42: Apotekvirksomhet; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; drift av apotekkjede. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: P300 (730) Innehaver: Olofsfors AB, Olofsfors 11, S Nordmaling, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 7: Veihøvelblad og plogblad; skjær og slitedeler til ploger, veihøvler og bearbeidingsmaskiner. SE, , KL. 12: Barnevogner; bilstoler for barn; sykkelseter for barn; reisetriller for barn. KL. 19: Trappegrinder. KL. 20: Stellebord og deres deler og utstyr; barnesenger med tilbehør; lekegrinder og vippestoler. KL. 25: Barneklær. KL. 28: Barneleker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TANK (730) Innehaver: Tank Design AS, Sagveien 23 A Inngang 1, 0459 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; grafisk formgivning; rådgivning vedrørende visuell kommunikasjon; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer og databaser; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NETEXECUTE TOLO (730) Innehaver: Catalystone AS, Hvalåsveien 6, 3230 Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Føyen & Co ANS v/erik G. Wilberg, Postboks 6641 St. Olavs Plass, 0129 Oslo KL. 9: CD-ROM, optisk, magnetisk og andre databærere som inneholder informasjon; data hardvare og mykvare for kommunikasjon, video, kringkasting og datanettverk. KL. 35: Reklamevirksomhet; markedsføring og rådgivningstjeneste for forretningsledelse og konsulentbistand i forretningssaker. KL. 38: Elektronisk kommunikasjon; elektronisk overføring av informasjon mellom datamaskiner eller mellom datamaskiner og databaser. KL. 42: Utarbeidelse av dataprogrammer; styring av databaser; yte tilgang til databaser; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner. (730) Innehaver: Tolo Toys Ltd, 5th Floor, Tower II South Seas Centre, 75 Mody Road, Kowloon, HK KL. 28: Spill, leker og leketøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: AutoSoft AS, Postboks 3645, 3007 Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS v/kjell Steffner, Postboks 6091 Sluppen, 7434 Trondheim (730) Innehaver: Hytteplan AS, Bergermoen, 3520 Jevnaker, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer; prefabrikkerte bygninger, hus og hytter. KL. 37: Byggevirksomhet; bygging av hytter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; elektrisk dataoverføring via et globalt fjerntliggende datanettverk, inkludert globalt datanettverk; elektronisk overføring av dataprogrammer via globalt datanettverk; elektronisk postoverføring; innhenting og utlevering av beskjeder ved elektronisk post. KL. 42: Edb-programmering og konsulenttjenester, særlig innenfor bil- og transportindustrien. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Nito Takst, Postboks 9100 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Vitenskapelige, geodetiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til livredning og undervisning; databehandlingsutstyr og datamaskiner, programvare. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser); trykksaker, kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Registreringen omfatter ikke klebetape fremstilt av plast og papir. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; forretninger med fast eiendom, taksering av fast eiendom, eiendomsomsetning, finansieringsevaluering (fast eiendom), forsikringsrådgivning, kunsttaksering, mynttaksering, rådgivning i finansielle spørsmål og i forsikringsspørsmål, smykketaksering. KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, teknisk forskning, geologiske grunnundersøkelser, ingeniørvirksomhet (ekspertise), kalibreringstjenester, konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), tekniske konsultasjoner, kvalitetskontroll, landmåling, materialtesting, rådgivning vedrørende bygging, tekniske prosjektstudier. (730) Innehaver: Nito Takst, Postboks 9100 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Vitenskapelige, geodetiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til livredning og undervisning; databehandlingsutstyr og datamaskiner, programvare. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser); trykksaker, kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Registreringen omfatter ikke klebetape fremstilt av plast og papir. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; forretninger med fast eiendom, taksering av fast eiendom, eiendomsomsetning, finansieringsevaluering (fast eiendom), forsikringsrådgivning, kunsttaksering, mynttaksering, rådgivning i finansielle spørsmål og i forsikringsspørsmål, smykketaksering. KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, teknisk forskning, geologiske grunnundersøkelser, ingeniørvirksomhet (ekspertise), kalibreringstjenester, konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), tekniske konsultasjoner, kvalitetskontroll, landmåling, materialtesting, rådgivning vedrørende bygging, tekniske prosjektstudier. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BUSINESS TO BUSINESS (730) Innehaver: Thor Gunnar Ryen, Torvgaten 59, 1632 Gamle Fredrikstad, NO (730) Innehaver: Internet Advertising Bureau Inc, 38 Tyler Circle, Rye, NY 10580, US KL. 42: Formidling av online informasjon via en hjemmeside på et globalt datanettverk relatert til bruk av det globale datanettverk for annonsering; formidling av online informasjon via en hjemmeside på et globalt datanettverk relatert til annonsering i online og interaktive media. KL. 16: Aviser. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved planlegging og gjennomføring, produksjon og distribusjon av forretningsinformasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JOYSTICK (730) Innehaver: Norsk Iskrem BA, Brennavn. 10, 1483 Skytta, NO KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorivarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: Trondheim Hjertesenter, Kjøpmannsgata 40, 7011 Trondheim, NO KL. 42: Helsetjeneste nemlig risikovurdering, klinikkvirksomhet, bedriftshelsetjeneste og rehabilitering. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KARAMELLO (730) Innehaver: Lilaco AB, Gustav Adolfsgatan 16, S Linköping, SE KL. 35: Kundeinformasjon ved salg av konfektyrer; markedsføring av konfektyrer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EKIDS (730) Innehaver: etoys Inc, 2850 Ocean Park Blvd, Santa Monica, CA, US KL. 35: Salgsfremmende tjenester (for andre). US, , 75/708,414 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: mottak og overføring, brukerterminaler, antenner, kretskort, mottakerkretser, hardware for trådløs kommunikasjon, og moduler via satellitt, datamaskin og telefon; dekoderbokser; fjernkontroller; videofremviserinnretninger; installasjonssett inneholdende innendørs/utendørs kabler, kabelklips, audio/videokabler, påskrubare koplinger, kabelstropper, bolter, forankringsskjerm, veggplate med trommelkopling og dobbelt telefonadapter; videodistribusjonsutstyr. KL. 16: Pappdisplay i form av pappstativer for fremvisningsformål; instruksjonsmanualer; magasiner; trykte programmeringshåndbøker; skrivepapir; binderser; ringpermer; plakater; brosjyrer; bøker; notatblokker; penner; blyanter; adressebøker; avtalebøker; bokmerker; esker eller bokser for skrivesaker; kalendre; presangkort; overføringsbilder; skrivebordsett; dagbøker; porteføljemapper for skrivesaker; klistremerker for støtfangere. KL. 25: Klær, nemlig t-skjorter, hatter, jakker, treningsgensere og -bukser. KL. 35: Data- og informasjonsbehandling; detaljvarehandel tilgjengelig gjennom datakommunikasjon, nettverk og interaktivt fjernsyn som viser varer generelt. KL. 37: Vedlikehold- og installasjonstjenester innen området telekommunikasjonsrelatert utstyr. KL. 38: Tjenester i forbindelse med kringkasting og overføring av satellittfjernsyn; kringkasting av programmer via et globalt datanettverk; kringkasting via et datanettverk; elektroniske posttjenester; overføring av data, tale og video via satellitt, datamaskin og telefon; satellittkommunikasjonstjenester; interaktive satellittkommunikasjonstjenester; televisjonssendingstjenester som betales per enkeltvis; levering av meldinger via elektronisk overføring; videokringkasting; videooverføringstjenester etter bestilling; sending av fjernsynsprogrammer. KL. 41: Produksjon av televisjonsprogrammer og fjernsynsproduksjonstjenester; utdannings- og opplæringstjenester innen området satellittkommunikasjon. KL. 42: Videomeldings- og datainformasjonstjenester; utleie av tilgangstid til interaktive computerdatabaser med informasjon på området nyheter, utleie til flere brukere av tilgangstid til et globalt computerinformasjonsnettverk på området nyheter, sport, underholdning, informasjon generelt, programmeringslister og andre tabeller, dataprogrammering for televisjonsoverføringer og programmering på et globalt datanettverk. SPACEWAY (730) Innehaver: Hughes Electronics Corp, 200 N, Sepulveda Boulevard, El Segundo, CA 90245, US KL. 9: Satellitter, og deler derav; utstyr for mottak, behandling og overføring av telekommunikasjon og trådløse signaler, nemlig apparater og instrumenter for 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GREEN MACHINE INTERSIL (730) Innehaver: Deere & Co, Moline, IL 61265, US KL. 4: Industrielle oljer, motoroljer. KL. 7: Maskiner og apparater og deler hertil drevet av elektrisk motor eller forbrenningsmotorer for vedlikehold og/eller rengjøring av plener, golfbaner, sportsområder, parker og offentlige områder så vel som skoger, slåmaskiner, gressklippere, kantklippere, linjetrimmere, børstekuttere, støv- og bladblåsemaskiner, maskiner for behandling og håndtering av planter, hekktrimmere, kjedesager, sprøytemaskiner, trebeskjærere; (vann)pumper og deler hertil; generatorer og deler hertil; kjørbare gressklippere og deler hertil; tilbehør til ovennevnte utstyr og maskiner. KL. 12: Kjøretøyer for hage- og eiendomvedlikehold, plen- og hagetraktorer og deler hertil; tilbehør for ovennevnte utstyr og maskiner. (730) Innehaver: Intersil Corp, 2401 Palm Bay Road, NE, Palm Bay, FL 32905, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Teknisk konsultasjon; datateknologisk konsultasjon; datatjenester; edb-programmering; informasjonstjenester; informasjonstjenester, nemlig tilveiebringe teknisk og ikke-teknisk informasjon på halvledere, inkludert diskrete og integrerte kretsinnretninger; datamaskinvarekonsultasjon og dataprogramvarekonsultasjon; design og testing av halvledere; vedlikehold av dataprogramvare og tekniske støttetjenester; programvareinstallasjon. US, , 75/ EM, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WEARHOUSE (730) Innehaver: Cubus AS, Postboks 254, 1377 Billingstad, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Intersil Corp, 2401 Palm Bay Road, NE, Palm Bay, FL 32905, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskinvare, dataprogramvare; halvledere; integrerte kretser, nemlig kretser inneholdende transistorapparater eller andre halvleder apparater inklusive kretser for datamaskiner, kommunikasjons-, elektronisk nettverk, digitale og analoge funksjoner, mikroprosessorer, mikrokontroller, digitale signalprosessorer, programmerbare logiske kretser, minnekretser, strømkretser, forsterkere og omformere; halvledere, nemlig strøminnretninger: MOSFETs, MESFETs, IGBTs, og andre atskilte transistorapparater, tyristorer, likeretter, dioder og diodedatatabeller; elektroniske kretstavler og moduler inneholdende integrerte kretser og kraftinnretninger, kretstavler for telefoner, trådløs kommunikasjon, radio, TV og telefonoverføring og mottakelse, dataregistreringsog lagringsmedia; dataprogramvare, nemlig hjelpeprogram for bruk med ovennevnte varer, og anvendelse programvare og innretningsdrivere for betjening av ovennevnte varer; dataprogramvare for bruk i fremstilling av halvledere; hjelperedskap for datanettverksledelse; elektroniske bestanddeler, nemlig hybride elektroniske kretsløp, kretsløptavler, integrerte kretsløppakker, og blyrammer for bruk i produksjon av halvledere, og brukermanualer solgt i forbindelse med ovennevnte varer, deler og tilbehør for alle forannevnte varer. (730) Innehaver: Intersil Corp, 2401 Palm Bay Road, NE, Palm Bay, FL 32905, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Teknisk konsultasjon; datateknologisk konsultasjon; datatjenester; edb-programmering; informasjonstjenester; informasjonstjenester, nemlig tilveiebringe teknisk og ikke-teknisk informasjon på halvledere, inkludert diskrete og integrerte kretsinnretninger; datamaskinvarekonsultasjon og dataprogramvarekonsultasjon; design og testing av halvledere; vedlikehold av dataprogramvare og tekniske støttetjenester; programvareinstallasjon. US, , 75/ US, , 75/

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTERSIL (730) Innehaver: Intersil Corp, 2401 Palm Bay Road, NE, Palm Bay, FL 32905, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Intersil Corp, 2401 Palm Bay Road, NE, Palm Bay, FL 32905, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskinvare, dataprogramvare; halvledere; integrerte kretser, nemlig kretser inneholdende transistorapparater eller andre halvleder apparater inklusive kretser for datamaskiner, kommunikasjons-, elektronisk nettverk, digitale og analoge funksjoner, mikroprosessorer, mikrokontroller, digitale signalprosessorer, programmerbare logiske kretser, minnekretser, strømkretser, forsterkere og omformere; halvledere, nemlig strøminnretninger: MOSFETs, MESFETs, IGBTs, og andre atskilte transistorapparater, tyristorer, likeretter, dioder og diodedatatabeller; elektroniske kretstavler og moduler inneholdende integrerte kretser og kraftinnretninger, kretstavler for telefoner, trådløs kommunikasjon, radio, TV og telefonoverføring og mottakelse, dataregistreringsog lagringsmedia; dataprogramvare, nemlig hjelpeprogram for bruk med ovennevnte varer, og anvendelse programvare og innretningsdrivere for betjening av ovennevnte varer; dataprogramvare for bruk i fremstilling av halvledere; hjelperedskap for datanettverksledelse; elektroniske bestanddeler, nemlig hybride elektroniske kretsløp, kretsløptavler, integrerte kretsløppakker, og blyrammer for bruk i produksjon av halvledere, og brukermanualer solgt i forbindelse med ovennevnte varer, deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskinvare, dataprogramvare; halvledere; integrerte kretser, nemlig kretser inneholdende transistorapparater eller andre halvleder apparater inklusive kretser for datamaskiner, kommunikasjons-, elektronisk nettverk, digitale og analoge funksjoner, mikroprosessorer, mikrokontroller, digitale signalprosessorer, programmerbare logiske kretser, minnekretser, strømkretser, forsterkere og omformere; halvledere, nemlig strøminnretninger: MOSFETs, MESFETs, IGBTs, og andre atskilte transistorapparater, tyristorer, likeretter, dioder og diodedatatabeller; elektroniske kretstavler og moduler inneholdende integrerte kretser og kraftinnretninger, kretstavler for telefoner, trådløs kommunikasjon, radio, TV og telefonoverføring og mottakelse, dataregistreringsog lagringsmedia; dataprogramvare, nemlig hjelpeprogram for bruk med ovennevnte varer, og anvendelse programvare og innretningsdrivere for betjening av ovennevnte varer; dataprogramvare for bruk i fremstilling av halvledere; hjelperedskap for datanettverksledelse; elektroniske bestanddeler, nemlig hybride elektroniske kretsløp, kretsløptavler, integrerte kretsløppakker, og blyrammer for bruk i produksjon av halvledere, og brukermanualer solgt i forbindelse med ovennevnte varer, deler og tilbehør for alle forannevnte varer. US, , 75/ US, , 75/

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til CHONDROTRANSPLANT (730) Innehaver: Intersil Corp, 2401 Palm Bay Road, NE, Palm Bay, FL 32905, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Teknisk konsultasjon; datateknologisk konsultasjon; datatjenester; edb-programmering; informasjonstjenester; informasjonstjenester, nemlig tilveiebringe teknisk og ikke-teknisk informasjon på halvledere, inkludert diskrete og integrerte kretsinnretninger; datamaskinvarekonsultasjon og dataprogramvarekonsultasjon; design og testing av halvledere; vedlikehold av dataprogramvare og tekniske støttetjenester; programvareinstallasjon. US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WESTAFF (730) Innehaver: Westaff (USA) Inc, Walnut Creek, CA, US (730) Innehaver: co.don AG, Warthestrasse 21, D Teltow, DE KL. 5: Farmasøytiske produkter, nemlig terapeutiske og diagnostiske midler; autologe materialer, nemlig brusk og bruskceller, bruskcelletransplantater og implantater, organtransplantater og implantater, vev til transplantater og implantater, støttemateriale for bruskcelletransplantater. KL. 9: Annonserings-, informasjons- og undervisningsmateriell i form av elektroniske datamedia. KL. 10: Medisinske og kirurgiske redskaper og instrumenter. KL. 16: Annonserings-, informasjons- og undervisningsmateriell i form av trykksaker. KL. 39: Transport av autologe materialer. KL. 40: Biologisk, biokjemisk, cellebiologisk og molekylbiologisk bearbeiding av bruskceller. KL. 41: Undervisning om bruskceller. KL. 42: Transplantering og implantering av bruskceller i mennesker og dyr; tjenester utført av ortopeder, traumatologer, plastiske kirurger, ulykkeskirurger og sportsleger; vevskonstruksjon, nemlig preparater av bruskceller for regenerasjon av vev; undersøkelse av bruskceller; kliniske studier av bruskceller; biologisk, biokjemisk, cellebiologisk og molekylbiologisk utvikling av bruskceller. KL. 35: Fremskaffelse av midlertidig hjelp, arbeids- og ansettelsesformidlingstjenester for midlertidig og fast ansettelse av personell. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ONE-STOP (730) Innehaver: Simonsen Sverige AB, S Örebro, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Sammenstilling av informasjon til fordel for bestillere og deres leverandører av farmasøytiske og veterinære preparater, av hygieniske preparater for medisinsk formål, av dietetiske stoffer for medisinsk bruk, av spedbarnsmat, av plaster, av forbindingsmateriell, av desinfeksjonsmidler, av kirurgiske, medisinsk, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, av kunstige lemmer, øyne og tenner, av ortopediske artikler, av suturmaterialer, av rengjøringspreparater, av kontorrekvisita, av kosmetikk, av sengetepper, av sengebredsler, av sengetøy, av tekstillommetørklær, av bordduker, av vasketjenester, av mat og drikke, av sykehjem og aldershjem samt av sykepleie, som gjør det mulig for bestilleren å effektivt se på og kjøpe disse varer/tjenester og/eller sammenstilt informasjon eller data for disse varer/tjenester fra deres leverandør via internet; demonstrasjon av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DATAPILOT (730) Innehaver: SusTeen Inc, S. Western Avenue, Suite 107, Torrance, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogramvare, datamaskinvare og periferiutstyr for forannevnte varer. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Kappa Packaging BV, Rijksweg 69, NL-1411 GE Naarden, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Papir, papp og kartong og varer laget av disse materialer. BX, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SYLVANIA RED N BLUE (730) Innehaver: Flowil International Lighting (Holding) BV, Oudeweg 155, NL-2031 CC Haarlem, NL KL. 10: Lys og lamper for helbredende, medisinske, kirurgiske og terapeutiske formål; deler og utstyr for alle forannevnte varer. KL. 11: Apparater og installasjoner for lys; lyspærer; lamper; glødetråder for lamper; elektriske utladningsrør for lys; selvlysende rør for lys; lys og lamper for kosmetiske formål; deler og utstyr for alle forannevnte varer. GB, ,

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VIUDA DE ROMERO (730) Innehaver: Pernod Ricard Mexico SA de CV, Homero 440, Colonia Polanco 11560, Mexico D.F., MX (730) Innehaver: Vinghøgs Mek. Verksted AS, Postboks 143 Teie, 3106 Tønsberg, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 13: Skytevåpen og dertilhørende tilbehør og deler; våpenplattformer herunder ildledningssystemer; våpenlavetter og våpenunderstell; sikteanordninger for skytevåpen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 33: Likører, brennevin, brandy, tequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REAL HACIENDA (730) Innehaver: Pernod Ricard Mexico SA de CV, Homero 440, Colonia Polanco 11560, Mexico D.F., MX KL. 33: Likører, brennevin, brandy, tequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GARIBALDI (730) Innehaver: Tromspotet AS, Postboks 34, 9370 Silsand, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 31: Poteter. (730) Innehaver: Pernod Ricard Mexico SA de CV, Homero 440, Colonia Polanco 11560, Mexico D.F., MX KL. 33: Likører, brennevin, brandy, tequila. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AVANTGO PREVNAR (730) Innehaver: AvantGo Inc, 1650 S. Amphlett Blvd., Suite 212, San Mateo, CA 94402, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Elektroniske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; dataprogrammer; databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogrammer for å knytte sammen, få tilgang til og integrere felles lokale og globale datanettverk til manuelle datamaskiner, telefoner og personsøkere samt manualer (brukerhåndbøker) innregistrert på databærere som en enhet og nedlastbare fra et online datanettverk. KL. 42: EDB-programmering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utleie av datamaskiner; utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering; utleie og leasing av dataprogrammer, utleie og leasing av dataprogrammer via et globalt datanettverk innen området for å knytte sammen, få tilgang til og integrere felles lokale nettverk og globale datanettverk til manuelle datamaskiner, telefoner og personsøkere. US, , 75/744,976 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MENOPUR (730) Innehaver: American Home Products Corp, 5 Giralda Farms, Madison, NJ , US KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig en humanvaksine. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Pacific Corp, Seoul, KR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Parfymer; lotion for kosmetisk bruk; hudmelklotioner; kosmetiske kremer; nærende kremer; leppestifter; såper, herunder kosmetiske såper; pudder, herunder kompakt pudder; hudoppfriskende preparater; ansiktsvann; kropps- og ansiktsspray; oljer for kosmetisk bruk; essenser, herunder nærende make-up essenser; underlagskrem. (730) Innehaver: Ferring BV, Postbus 3129, NL-2130 KC Hoofddorp, NL (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære, hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norsk Kabinforening, Postboks 11, 1330 Fornebu, NO (740,750) Fullmektig: Advokat Fred Stokvold, Postboks 711 Sentrum, 0106 Oslo KL. 42: Fagforeningsvirksomhet for kabinansatte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norsk Kabinforening, Postboks 11, 1330 Fornebu, NO (740,750) Fullmektig: Fred Stokvold, Postboks 711 Sentrum, 0106 Oslo KL. 42: Fagforeningsvirksomhet for kabinansatte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IVILLAGE (730) Innehaver: ivillage Inc, 212 Fifth Avenue, New York, NY 10010, US (730) Innehaver: Norsk Kabinforening, Postboks 11, 1330 Fornebu, NO (740,750) Fullmektig: Fred Stokvold, Postboks 711 Sentrum, 0106 Oslo KL. 42: Fagforeningsvirksomhet for kabinansatte. (740,750) Fullmektig: Mona Søyland, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo KL. 9: Datamaskin software for Internett. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, elektronisk overføring av data og dokumenter via Internett, og meldingsservice, kommunikasjonstjenester i sammenheng med etablering og administrasjon av hjemmesider på Internett og elektronisk lagring av data og meldinger. KL. 42: Konsultasjoner og meldingstjenester vedrørende astrologi og horoskop; faglig konsultasjonsvirksomhet i forbindelse med markedsføring helse og andre emner av spesiell interesse for kvinner, herunder karriererådgivningstjenester, data, fitness, mat og næringsmiddel, barn og familier via Internett, bokklubbtjenester og tilbud om tilgang til elektroniske meldingstjenester via Internett og offentliggjøring innenfor felt av spesiell interesse for kvinner. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IARCHIVE (730) Innehaver: Fabasoft AG, Karl-Leitl-Strasse 1, A Puchenau, AT KL. 9: Dataprogrammeringsapparater, magnetpåtegningsbærere, compact discs for dataprogrammeringsformål, computere, computerprogrammer. KL. 41: Skolering og opplæring i elektronisk støttet dataprogrammering, organisering av seminarer. KL. 42: Ervervsmessig rådgivning (unntatt foretaksrådgivning) på området elektronisk støttet dataprogrammering og informasjonsteknikk, fremstilling av computerprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PENFIELD (730) Innehaver: Bennett Atlantic Inc, MA 01749, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: Bennett Atlantic Inc, MA 01749, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy inkludert støvler, sko, tøfler, sandaler, sokker og treningssko; hodeplagg; belter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 25: Klær, fottøy inkludert støvler, sko, tøfler, sandaler, sokker og treningssko; hodeplagg; belter. (730) Innehaver: Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS, 7005 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og 25

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og drivremmer (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker og bager (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS, 7005 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og drivremmer (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvare gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS, 7005 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og drivremmer (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Fabasoft AG, Karl-Leitl-Strasse 1, A Puchenau, AT KL. 9: Dataprogrammeringsapparater, magnetpåtegningsbærere, compact discs for dataprogrammeringsformål, computere, computerprogrammer. KL. 41: Skolering og opplæring i elektronisk støttet dataprogrammering, organisering av seminarer. KL. 42: Ervervsmessig rådgivning (unntatt foretaksrådgivning) på området elektronisk støttet dataprogrammering og informasjonsteknikk, fremstilling av computerprogrammer. AT, , 6781/99 27

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer