nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PANASONIC (730) Innehaver: Matsushita Electric Industrial Co Ltd, 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka , JP (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Automatiske salgsmaskiner; brannslukningsapparater; batterier; ledningskoplingsanordninger, akustiske kommunikasjonsmaskiner og apparater; datamaskiner og deres perifere anordninger; eksterne lagermedia; automatiske salgsmaskiner, nemlig automatiske salgsmaskiner, myntvekslere, elektroniske skrivekort, brannslukningsapparater, nemlig brannslukkere; batterier, nemlig batterier, luftbatterier, lagerbatterier, solceller, brennstoffceller, batteriladere; ledningskoplingsanordninger, nemlig kontakter, elektriske kabler, elektriske ledninger, gulvkabler spesielt for elektriske kabler, sokler (pop-up gulvuttak), ballast for utladningslamper, ledningssystemer for legging under tepper, dimmebrytere, kretsbrytere, styreutvekslinger, kretsbeskyttere, bryterutvekslinger, elektriske forbindelsesbokser, bryterkort, anvendelsesbrytere, sokler (stikkontakter), plugger, isolatorer; akustiske maskiner og -apparater, nemlig radiokassettopptagere, kompakt stereo/ høretelefonavspillere, radioer, kassettbåndopptagere, bånddrev, mikrokassett-transkribere, syng-med kassettspillere/-opptagere, kassettspillere (kassettdeck), grafiske equalizere, tunere, forsterkere, tastaturforsterkere, tonearmer, høretelefoner, audiotellere, mikrofoner, elektriske megafoner, sammensatte stereoer, bilaudiosystemer, antenner, automatisk kringkastingssystem, harddiskdrev, elektroniske bokspillere; telefakssendere/-mottagere, storskalarepetisjons-/koblingssystemer for telefaks, talepostsystemer, sendere/mottagere, telefoner, bærbare telefoner, automatiske telefonsvarersystemer (telefonsvarere), digitale telefontjenesteenheter, globale posisjonssystemmottagere, radiotelefoner, marinradarer, cellemobiltelefoner, overkoblingsnettverk for automatisk bruk, radiopersonsøkere, personsøkere innenfor hus, mobile kommunikasjonssystemer, multikanaltilgangsradiosystemer, trafikkinformasjonselektriske kort, mikrobølgeanvendelsesanordninger, personlige håndbårne telefonsystemer, telefonsystemer for grissgrendte strøk, lokale områdenettverksystemer, komfortradiotelefoner, automatiske kjøretøyovervåkningssystemer, radioer for faste stasjoner eller mobile stasjoner; signaliseringsmaskiner og - apparater, nemlig høyttalende hustelefoner, interne telefoner, dørklokker, summere, brannalarmer, gasslekkasjealarmer; automatiske styremaskiner og - instrumenter, nemlig elektriske fordelingskort, trafikksignalstyreapparater, elektroniske styrere for mekaniske anordninger, dempere, dagslysbrytere, tidsbrytere, invertere, væskenivåstyrere, termoregulatorer av væsketypen, programmerbare styrere, seriereaktorer, kortlesere, datainnsamlingssystem, skrivere, floppydiskdrev, tekstbehandlere, dataterminaler, datainnsamlingsterminaler, CAD/CAM-systemer, plottere, kompaktdisk-rom-drev, fulltastaturer; eksterne lagermedia, nemlig audiokassettbånd, floppydisker, ROM-kassetter, RAM-kassetter, eksterne diskettdrevenheter for elektroniske musikkinstrumenter; elektroniske komponenter, nemlig integrerte kretser (unntatt integrerte kretser som er konstruert for bruk ved elektroniske databehandlingssystemer, kassaapparater, adderingsmaskiner og kontomaskiner), storskala integrerte kretser (unntatt storskala integrerte kretser som er konstruert for bruk ved elektroniske databehandlingssystemer, kassaapparater, adderingsmaskiner og kontomaskiner), trykte ledningskort (unntatt trykte ledningskort som er konstruert for bruk ved elektroniske databehandlingssystemer, kassaapparater, adderingsmaskiner og kontomaskiner); termostater, dioder, transistorer, halvlederlager, enchipmikrodatamaskiner, magnetroner, kondensatorer, bånddrev for datamaskiner, transformatorer, høyfrekvenstunere, kondensatorer, grensesnittkretser, magnetmotstandselementer, dupleksere, keramiske resonatorer, forsinkelseslinjer, ultralydfuktere, termiske skriverhoder, motstandere, hybride mikrokretser, termistorer, transient/overspenningsabsorberere, spoler, omformere, magnetiske hoder, avbøyningsåk, permanentmagneter, kontakter, reléer, adaptorer, termiske beskyttere, skannere, elektriske ladere, kodeinnretninger, elektriske redskaper for husholdning, nemlig elektriske insektdrepere, elektriske myggdrepere, elektriske strykejern for husholdning, presseinnretninger for bukser, hårstylere, hårkrøllere, hårglattere, krøllbørster. 3

4 Varefortegnelsen omfatter ikke fotografiske, kinematografiske og optiske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DOSSIER (730) Innehaver: Dossier Solutions AS, Postboks 2128, 7411 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; databærere (optiske), magnethukommelser; dataprogrammer (innregistrert på databærere); skrivere. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 42: Utarbeidelse av dataprogrammer; EDBprogrammering; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; konsulentbistand og rådgivning vedrørende datamaskiner og datautstyr (hardware); utleie av datamaskiner og dataprogram. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ELLIPSE (730) Innehaver: Parker Pen Products, 101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex TW7 5NP, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Penner og instrumenter for skriving, tegning og markering; blekk og blekkrefiler og patroner til penner og instrumenter for skriving, tegning og markering; refiler og patroner til kulespisser, porøse spisser og roller ball skriveinstrumenter og -penner; blyantbly; blyantblyrefiler; esker og etuier, holdere og containere til skrive-, tegne- og markeringsinstrumenter og penner, til blekk og blekk-refiler og -beholdere, blyantbly og blyantblyrefiler; skrivesaker og papirvarer; pennespisser/ pennesplitter og spisser/tupper til skrive-, tegne- og markeringsinstrumenter; gummiviskelær/viskelær av gummi; bordsett; korreksjonsvæsker, filmer og bånd til bruk innen retting av trykkede, maskinskrevne og håndskrevne feil; tynnere til bruk i de forannevnte korreksjonsvæsker. DE, , utstillingsprioritet (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VOITH FABRICS (730) Innehaver: Voith Fabrics Inc, 5400 Glenwood Avenue, Suite 218, Raleigh, NC, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Stoffer og filt (deler av maskiner); formstoffer og formfilt (deler av maskiner); trykkeristoffer og trykkerfilt, stoffer og filt for tørkeapparater; alle forannevnte varer for bruk i papirindustrien. US, , 75/

5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Adam Opel AG, D Rüsselsheim, DE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Key Resources Consulting AS, Rådhusgt. 7B, 0151 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, personellrekruttering, konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse og vedrørende personellrekruttering. (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer og deler dertil. KL. 35: Bistand til bedriftsledelse. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet innen områdene motorkjøretøyer, motorkjøretøytjenester og salg av motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Elektroskandia AS, Postboks 205 Alnabru, 0614 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Skjerve-Nielssen & Brinch Advokatfirma DA, Postboks 239 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til kontroll, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. FI, , T

6 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Elektroskandia AS, Postboks 205 Alnabru, 0614 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Skjerve-Nielssen & Brinch Advokatfirma DA, Postboks 239 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til kontroll, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. FI, , T (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Autronica Fire and Security AS, 7005 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Brannalarmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DEN SATT (730) Innehaver: 100% AS, Oslo, NO (730) Innehaver: Elektroskandia AS, Postboks 205 Alnabru, 0614 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Skjerve-Nielssen & Brinch Advokatfirma DA, Postboks 239 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til kontroll, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 17: Gummiert underlag for puter og duker. KL. 24: Gummierte duker for bruk i båter. KL. 27: Gummiert, glidehindrende underlag for tepper, ryer og matter. FI, , T

7 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: XPONENT PROFILER TELETROLL (730) Innehaver: IMS Software Services Ltd, Wilmington, DE, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Databehandlingsapparater, prosessorer og prosessorenheter, magnetiske eller optiske datamedia, innregistrerte dataprogrammer, innregistrerte operativprogrammer for datamaskiner, innregistrert programvare for administrasjon av databaser og statistisk analyse. KL. 16: Trykksaker, bøker, manualer (håndbøker), brosjyrer, publikasjoner for databaser brukt innen det farmasøytiske område, undervisningsmateriell (unntatt apparater). KL. 35: Statistisk informasjon, økonomisk planlegging og økonomiske beregninger, administrasjon av dataarkiver, innsamling av informasjon for bruk i databaser, systematisering av informasjon for bruk i databaser, forretningsinformasjon, salgsfremmende tjenester (for andre). KL. 38: Kommunikasjon ved dataterminaler, dataoverføring, elektronisk post, informasjonsoverføring ved databaseservere. KL. 42: Konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og databaser, databanker, analysering av datasystemer, gjenoppretting av data, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering, utarbeidelse av dataprogrammer, edbprogrammering, vedlikehold av dataprogrammer og software, forskning i statistikk og i økonomisk planlegging og økonomiske beregninger. (730) Innehaver: Kjell-Olav Nilsen, Postboks 1213, 9262 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, overvåkning, livredning og undervisning; apparater for gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske og optiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogrammer innregistrert på databærere, dataspill; telefoner, herunder mobiltelefoner, samt tilhørende abonnementer, herunder i form av kontantkort; brannslukningsapparater. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; undervisnings- og opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleievirksomhet; de ovennevnte tjenester også tilgjengelige via et globalt datanettverk. KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; ingeniørvirksomhet (ekspertise); juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering og øvrige datatjenester; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og nettsider; tekniske konsultasjoner; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); utleie av datamaskiner og -programmer, tilgangstid ved bruk av databaser, tilgangstid til databaser for datahåndtering; de ovennevnte tjenester også tilgjengelige via et globalt datanettverk. 7

8 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til HOUSEGARD (730) Innehaver: Cebon Norge AS, Nils Hansens vei 13, 0611 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Røykvarslere, brannslukningsapparater, branntepper, brannslanger, brannvarslere, tidsur, apparater og instrumenter til kontroll og overvåkning i form av TV-overvåkningsutstyr, apparater og instrumenter for overspenningsvern, overspenningsavledere, gassvarslere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LINX (730) Innehaver: Linx AB, Burgrevegatan 1, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Aviser; trykte publikasjoner; trykte tidstabeller. KL. 39: Transport, organisering av reiser; arrangering av reiser; billettbestillinger til reiser; bestilling av reiser; busstransporteringer; transport av bagasje; togtransportering; passasjertransportering; sporvognstransportering; transport av reisende; transportinformasjon. KL. 42: Levering av mat og drikke; kaféer; kafeteriaer; restauranter. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Kjøpmannskjedene på Vestlandet A/L, Fjøsangerveien 69, 5073 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt fil sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. 8

9 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JUBII ABERCROMBIE (730) Innehaver: Jubii A/S, København V, DK (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Maskinvare og programvarer, perifert datautstyr, telefoner, herunder mobiltelefoner; elektroniske datamanualer. KL. 16: Aviser, herunder reklameaviser, tidsskrifter, blader, bøker, kataloger og brosjyrer; manualer, herunder til internett; dataprogrammer i papirform. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Utleie av utstillings-, butikks- og informasjonsfasiliteter i et elektronisk virtuelt miljø; stilling av websider til disposisjon for andres tilbud og interaktive salg av varer og tjenesteytelser; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer og tjenesteytelser (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene og tjenesteytelser; fremvisning og utstilling av varer for å fremme salg via Internett; ervervsinformasjon via Internett; markedsføring, nemlig annonse- og reklamevirksomhet over Internett (telemarketing); markedsføring og reklame via Internett; auksjonssalg via internett; tilveiebringelse av interaktive forretningsinformasjoner. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, fjernsyns- og radiooverføringer; utleie av adgang til Internett; pressebyråvirksomhet. KL. 39: Elektronisk plass- og billettreservering. KL. 41: Produksjon av fjernsyns- og radiosendinger; utgivelsesvirksomhet. DK, , VA (730) Innehaver: A & F Trademark Inc, 1105 North Market Street, Wilmington, DE 19801, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Utstilling av klær og produkter til personlig pleie, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se og kjøpe disse; utsalgsvirksomhet i forbindelse med klær og produkter til personlig pleie; utsendelse og distribusjon av postordrekataloger samt salg av kosmetikk, produkter til personlig pleie og klær gjennom postordre. KL. 39: Utsendelse av klær, kosmetikk og produkter til personlig pleie via postordre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: A & F (730) Innehaver: A & F Trademark Inc, 1105 North Market Street, Wilmington, DE 19801, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Utstilling av klær og produkter til personlig pleie, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se og kjøpe disse; utsalgsvirksomhet i forbindelse med klær og produkter til personlig pleie; utsendelse og distribusjon av postordrekataloger samt salg av kosmetikk, produkter til personlig pleie og klær gjennom postordre. KL. 39: Utsendelse av klær, kosmetikk og produkter til personlig pleie via postordre. 9

10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR MOBIL BAREDATA (730) Innehaver: Telenor ASA, Universitetsgt. 2, 0164 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telefontjenester, telefonabonnement, mobiltelefonabonnement, personsøkertjenester; elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, data, bilder og tale, også via satellitt; globale datanettverkstjenester; datanettbasert kundeinformasjonstjenester; utleie av tele- og datakommunikasjonsapparater; WAP-baserte tjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; informasjonsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Teknisk planlegging og utvikling av lokale nettverk og for videre oppkobling mot globale og andre data- og telekommunikasjonsnettverk; vitenskapelig og industriell forskning; edb-programmering; leasing av tilgangstid til databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR MOBIL (730) Innehaver: Telenor ASA, Universitetsgt. 2, 0164 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd; apparater for sending, mottagelse, lagring og omforming av tale-, bilde- og tekst i data- og teleanlegg; telekommunikasjons-, datakommunikasjonsog elektroniske kommunikasjonsapparater og - instrumenter; elektroniske grensesnitt; magnetiske databærere, dataprogrammer, programvare og maskinvare; telefonapparater, mobiltelefonapparater, mobiltelefoner som kan benytte WAP-baserte tjenester; telefonkort, mobiltelefonkort, modemer, modemkort; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 35: Telefonsvarertjenester for fraværende abonnenter; annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklame og annonser. KL. 37: Montering, installasjon, vedlikehold, service og reparasjon av anlegg, apparater og utstyr innen området data- og telekommunikasjon og kommunikasjonsnettverk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telefontjenester, telefonabonnement, abonnementtjenester, mobiltelefonabonnement, personsøkertjenester; elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, data, bilder og tale, også via satellitt; globale datanettverkstjenester; datanettbasert kundeinformasjonstjenester; utleie av tele- og datakommunikasjonsapparater; WAP-baserte tjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; edbprogrammering; leasing av tilgangstid til databaser. 10

11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STARMEDIA (730) Innehaver: StarMedia Network Inc, 29 West 36th Street, New York, NY 10018, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; oppstilling for andre av et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; forretningstjenester, inkludert salgsfremmende tiltak for andre varer og tjenester ved annonsering og salgsfremmende visninger i elektroniske medier, tilgjengelig via et globalt computer nettverk: informasjonstjenester vedrørende andres varer og tjenester i form av en kjøpeguide, formidlet via et globalt computer nettverk; detaljhandelstjenester innen bransjene klær, accessoires for klær, møbler, smykker, sengetøy og leketøy; tjenester til reklamebyråer og tjenester sånn som distribusjon av reklameblader, direkte eller ved post, eller ved distribusjon av prøver. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, inkludert det å tilby flerbrukertilgang til et globalt computernettverk; kommunikasjon, elektronisk post, tilbydelse av telefonkommunikasjon via computernettverk; elektronisk sending av data, bilder og dokumenter via computer terminaler og nettverk; kringkastingstjenester; telefon-, personsøker-, radio-, mobiltelefon-, faks- og telekstjenester; innsamling og sending av meldinger, e- post tjenester; data- og informasjonssending, -mottak, - lagring og -behandling via telekommunikasjonstjenester; on-line informasjons- og datautvekslingstjenester, samtlige relatert til telekommunikasjonsvirksomhet; faks kommunikasjonstjenester, radio-, fjernsyns- og kabelfjernsynsprogramkringkasting og -utsendelse. KL. 42: Computertjenester innenfor området engrosdistribusjon og mat- og drikketjenester, inkludert computerprogrammering, utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare og databaser; utvikling, design, vedlikehold og oppdatering av websider; utleie av tilgangstid til computerdatabaser; søking etter og behandling av informasjonssider og andre tilgjengelige ressurser på et computernettverk for andre ved hjelp av on-line linjer til informasjonskilder; computertjenester inkludert tilrettelegging av on-line fasiliteter for elektronisk overføring av et vidt spekter av multimediainformasjon for utveksling og for telekommunikasjon med andre computerbrukere vedrørende emner av generell og spesiell interesse; tilveiebringelse av mat og drikke, restauranter og kaféer som tilbyr mat og drikke for konsumpsjon; konsultasjonstjenester vedrørende engrosdistribusjon av spillefilmer, televisjon, filmer og programmer, laserdisker, videokassetter og lydkassetter for andre. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Tor Arnøy, Mølnveien 9, 8522 Beisfjord, NO og Ketil Arnøy, Ringbakken 8, 8522 Beisfjord, NO (740,750) Fullmektig: Jurikon v/alf-petter Rudi, Postboks 2459, 9272 Tromsø KL. 13: Fyrverkerivarer. 11

12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NIMIUS (730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Tor Arnøy, Mølnveien 9, 8522 Beisfjord, NO og Ketil Arnøy, Ringbakken 8, 8522 Beisfjord, NO (740,750) Fullmektig: Jurikon v/alf-petter Rudi, Postboks 2459, 9272 Tromsø KL. 31: Frø og såvarer. KL. 9: Computer hardware og software, tastaturer og hukommelser for computere, operativprogrammer for computere, ytre enheter for computere, computerprogrammer, alle for bruk i bank- og finansvirksomhet. KL. 36: Tilveiebringelse av tjenester vedrørende finansiell, monetær og bank-virksomhet, inkludert men ikke begrenset til finansiell informasjon, kausjon, sponsing, konsultasjon, meglervirksomhet. KL. 42: Programmering for datamaskiner, gjenoppretting av computer data, computer databasetjenester, utleie av tilgangstid til en computer database, oppdatering av computer software, utarbeidelse av computer software, analysering av computersystemer, konsultasjoner vedrørende computer hardware og software, leasing av computer hardware og software, utleie av computer hardware og software. US, , 75/844,289 12

13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PLUS - DET NORSKE KJØPESENTER (730) Innehaver: Egmont Respons AS, Postboks 2447 Solli, 0201 Oslo, NO (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Varer av papir for personlig og husholdningsbruk, herunder papirhåndklær, papirservietter, toalettpapir, ansiktsservietter og andre myke papirprodukter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POWWOW (730) Innehaver: Watson Enterprises Ltd, Trident Chambers, Road Town, Tortola, VG (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker. KL. 39: Distribusjon og forsyning/tilførsel av vann og andre drikker. EM, ,

14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til LOGIN (730) Innehaver: Telenor Bedrift AS, Postboks 6517 Etterstad, 0606 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av data, tekst, lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; maskinvare; programvare. KL. 37: Installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; feilretting, brukerveiledning, oppgradering og vedlikehold av globale datanettverkstjenester; kommunikasjoner via modem, GSM, ISDN og fastnett og andre mobile nettverk til og fra en sentral server; abonnementstjenester; utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie av modemer. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet. KL. 42: Edb-programmering; utleie av datamaskiner, dataskjermer, tastaturer og dertil hørende periferutstyr. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Telenor Bedrift AS, Postboks 6517 Etterstad, 0606 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor, Postboks 6701 St. Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av data, tekst, lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; maskinvare; programvare. KL. 37: Installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; feilretting, brukerveiledning, oppgradering og vedlikehold av globale datanettverkstjenester; kommunikasjoner via modem, GSM, ISDN og fastnett og andre mobile nettverk til og fra en sentral server; abonnementstjenester; utleie av telekommunikasjonsutstyr; utleie av modemer. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; underholdningsvirksomhet. KL. 42: Edb-programmering; utleie av datamaskiner, dataskjermer, tastaturer og dertil hørende periferutstyr. 14

15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UBUNTU/SHARING/ CHARITABLENESS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: KWV Intellectual Properties (Pty) Ltd, La Concorde, 57 Main Street, Paarl 7624, ZA (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Ronald Joyce (International) Ltd, Conway Street, London, W1P 5HW, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær; fottøy; hodeplagg; klær og yttertøy for kvinner samt undertøy for kvinner. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til EMARKET ONE WORLD ONE MARKET (730) Innehaver: Industream AS, Sjølyst plass 4, 0278 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer DA v/ Sverre Nordlie, Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Bevertning og tilbringning av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. 15

16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ONE WORLD ONE MARKET (730) Innehaver: Industream AS, Sjølyst plass 4, 0278 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer DA v/ Sverre Nordlie, Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Bevertning og tilbringning av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. (730) Innehaver: Orbian Management Ltd, First Floor, 63 Queen Victoria Street, London, EC4N 4UD, England, GB (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Programvare, elektroniske publikasjoner. KL. 35: Bistand ved ledelse og organisasjon av bedrifter; rådgivningstjenester ved ledelse og organisasjon av bedrifter; administrasjonstjenester for forenkling av anskaffelse og utvikling av varer og tjenester via Internett; organisering og drift av lojalitets- og bonusordninger. KL. 36: Finansielle tjenester; finansiell administrasjon; tjenester i forbindelse med anbringelse av transaksjoner ved hjelp av innløsningsgarantikreditt; forsikringstjenester; finansielle klareringstjenester; fremskaffelse av lån og kreditt; tilveiebringelse og utførelse av en valutaenhet eller enhet av valuta for bruk i en transaksjonsforpliktelse, inkludert de som gjennomføres via Internett; informasjon via kontobalanser. KL. 42: Computerprogrammering; vedlikehold av computerprogramvare og hardvare; computerdesign; informasjon og rådgivningstjenester for kunder relatert til produktene og tjenestene og varer fra grossister og detaljister; kontroll av lojalitets- og bonusordninger. EM, ,

17 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HARRY POTTER HAGRID (730) Innehaver: Time Warner Entertainment Company LP, 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, herunder bøker inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, dramaeventyr og actionfilmer og/eller spillefilmer; komediebøker, barnebøker, seriehefter, blader og magasiner inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, eventyr, drama eller actionfilmer eller spillefilmer; fargebøker, aktivitetsbøker, papirvarer, skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort, notiskort, gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner, kulepenner, blyanter samt pennaler og etuier dertil; sjablonger, dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder og trykk; plakater, fotografier, bokbind og bokomslag, bokmerker, kalendere; transparenter, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; gavepapir, festartikler av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir og papp; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter. (730) Innehaver: Time Warner Entertainment Company LP, 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, herunder bøker inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, dramaeventyr og actionfilmer og/eller spillefilmer; komediebøker, barnebøker, seriehefter, blader og magasiner inneholdende karakterer fra animasjonsfilmer, eventyr, drama eller actionfilmer eller spillefilmer; fargebøker, aktivitetsbøker, papirvarer, skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort, notiskort, gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner, kulepenner, blyanter samt pennaler og etuier dertil; sjablonger, dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder og trykk; plakater, fotografier, bokbind og bokomslag, bokmerker, kalendere; transparenter, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; gavepapir, festartikler av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir og papp; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter. KL. 25: Klær for menn, kvinner og barn, herunder skjorter, t-skjorter, gensere, joggedresser, bukser, shorts, tank tops, regntøy, smekker, skjørt, bluser, kjoler, seler, gensere, jakker, kåper, regnkåper, snøkjeledresser, slips, morgenkåper, hatter, caps, solskjermer, belter, skjerf, nattøy, pyjamaser, lingerie, undertøy, støvler, sko, tøfler, tøysko, sandaler, støvletter, tøffelsokker, svømmeklær og maskerade- og karnevalskostymer med tilhørende masker. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, herunder lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr); ballonger, badekarleker; leker til å sitte på eller kjøre med; utstyr solgt som en enhet til spillkortleker; lekekjøretøy; dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å spille brettspill, kortspill, manipulative spill, selskapsspill, spill med skyteskive; videodataspillmaskiner uten bruk av fjernsyn; puslespill og manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir; rullebrett; isskøyter; vannpistoler; baller, nemlig lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker, flytebrett til hobbybruk; flytende sparkebrett til hobbybruk; seilbrett; svømmebrett til hobbybruk; svømmeføtter; lekepistoler; bake- og kokeutstyr (leketøy), lekebanker; juletrepynt. 17

18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PEEL BACK (730) Innehaver: International Business Machines Corp, Armonk, NY 10504, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Datamaskiner; maskinvare; integrerte kretser; mikrodatamaskiner; brikkesett for datamaskiner; minne for datamaskiner; hovedkort og datterkort for datamaskiner; grafikkort for datamaskiner; nettverksmaskinvare for datamaskiner; nettverkskort, svitsjer, rutere og hubber for datamaskiner; multipleksere og modemer; datamaskin periferiutstyr og elektroniske apparater for bruk sammen med datamaskiner; skrivere for datamaskiner; harddisker for datamaskiner; datamaskinutstyr for å lese og/eller skrive CD-ROMer; tastaturer; styrekuler; musinnretninger for datamaskiner; inndata innretninger for datamaskiner; skjermer for datamaskiner; fotokopieringsmaskiner; dikteringsutstyr; media for lagring av datamaskinprogrammer; videoapparater; videokretskort; apparater og utstyr for opptak, behandling, mottak, gjengivelse, overføring, endring, komprimering, dekomprimering, kringkasting, fletting og/eller forbedring av lyd, videobilder, grafikk og data, elektroniske enheter for testing og kalibrering av datamaskinkomponenter; telefoner, cellulær- og mobiltelefoner; set-top bokser, nemlig elektroniske kontrollbokser for tilkopling og kontroll av datamaskiner og globale datamaskinnettverk med fjernsyns- og kabelkringkastingsutstyr; telekonferanseutstyr og videokonferanseutstyr; telekommunikasjonsapparater og - instrumenter; apparater og innretninger for bruk i videokonferanser, telefonkonferanser, dokumentutveksling og -redigering; kameraer og digitale kameraer for bruk med datamaskiner; hodesett for bruk med datamaskiner, programvare for datamaskiner, telekonferanseutstyr og videokonferanseutstyr; deler, tilbehør og testeapparater for alle ovennevnte varer; programvare for bruk ved drift og vedlikehold av datamaskinsystemer; datamaskin algoritme programvare for drift og kontroll av datamaskiner; datamaskinprogrammer for nettverkstyring; brukerprogrammer for datamaskiner; operativsystemprogramvare for datamaskiner, datamaskinprogrammer for assistanse ved utarbeidelse av andre datamaskinprogrammer; datamaskinprogrammer for behandling av data; datamaskinprogrammer for opptak, behandling, mottak, gjengivelse, overføring, endring, komprimering, dekomprimering, kringkasting, fletting og/eller forbedring av lyd, videobilder, grafikk og data; datamaskinprogrammer for utarbeidelse av hjemmesider; datamaskinprogrammer for å få tilgang til og for å bruke et globalt datamaskin nettverk; datamaskinprogrammer for elektronisk handel; datamaskinprogrammer for utviklingsverktøy; datamaskinprogrammer for databaser; datamaskin programvare for talegjenkjenning; datamaskin programvare for utarbeidelse av dokumenter; datamaskin programvare for tekstbehandling, bruk med regneark og annen kontorprogramvare; samt komponenter for alle ovennevnte varer; samt brukermanualer for bruk sammen med og solgt som en enhet med alle ovennevnte varer. KL. 16: Trykksaker, nemlig instruksjonsmanualer, magasiner, flyveblad, avisvedlegg, brosjyrer, alle relatert til elektroniske instrumenter, nemlig datamaskiner, maskinvare, integrerte kretser, mikrodatamaskiner, brikkesett for datamaskiner, minne for datamaskiner, hovedkort og datterkort for datamaskiner, grafikkort for datamaskiner, nettverksmaskinvare for datamaskiner; nettverkskort, svitsjer, rutere og hubber for datamaskiner, multipleksere og modemer, datamaskin periferiutstyr og elektroniske apparater for bruk sammen med datamaskiner, skrivere for datamaskiner, harddisker for datamaskiner, datamaskinutstyr for å lese og/eller skrive CD-ROMer, tastaturer, styrekuler, musinnretninger for datamaskiner, inndata-innretninger for datamaskiner, skjermer for datamaskiner, fotokopieringsmaskiner, dikteringsutstyr, media for lagring av datamaskinprogrammer, videoapparater, videokretskort, apparater og utstyr for opptak, behandling, mottak, gjengivelse, overføring, endring, komprimering, dekomprimering, kringkasting, fletting og/eller forbedring av lyd, videobilder, grafikk og data, elektroniske enheter for testing og kalibrering av datamaskinkomponenter, telefoner, cellulær- og mobiltelefoner, set-top bokser, nemlig elektroniske kontrollbokser for tilkopling og kontroll av datamaskiner og globale datamaskinnettverk med fjernsyns- og kabelkringkastingsutstyr, telekonferanseutstyr og videokonferanseutstyr, telekommunikasjonsapparater og - instrumenter, apparater og innretninger for bruk i videokonferanser, telefonkonferanser, dokumentutveksling og -redigering, kameraer og digitale kameraer for bruk med datamaskiner, hodesett for bruk med datamaskiner, programvare for datamaskiner, telekonferanseutstyr og videokonferanseutstyr, deler, tilbehør og testeapparater for alle ovennevnte varer, programvare for bruk ved drift og vedlikehold av datamaskinsystemer, datamaskin algoritme programvare for drift og kontroll av datamaskiner, datamaskinprogrammer for nettverkstyring, brukerprogrammer for datamaskiner, operativsystemprogramvare for datamaskiner, datamaskinprogrammer for assistanse ved utarbeidelse av andre datamaskinprogrammer, datamaskinprogrammer for behandling av data, datamaskinprogrammer for opptak, behandling, mottak, gjengivelse, overføring, endring, komprimering, dekomprimering, kringkasting, fletting og/eller forbedring av lyd, videobilder, grafikk og data, datamaskinprogrammer for utarbeidelse av hjemmesider, datamaskinprogrammer for å få tilgang til og for å bruke et globalt datamaskin nettverk, datamaskinprogrammer for elektronisk handel, datamaskinprogrammer for utviklingsverktøy, datamaskinprogrammer for databaser, datamaskin programvare for talegjenkjenning, datamaskin programvare for utarbeidelse av dokumenter, datamaskin programvare for tekstbehandling, bruk med regneark og annen kontorprogramvare, samt komponenter for alle ovennevnte varer. 18

19 KL. 42: Computertjenester, nemlig tjenester som omfatter integrering av følgende innretninger og software: datamaskiner, maskinvare, integrerte kretser, mikrodatamaskiner, brikkesett for datamaskiner, minne for datamaskiner, hovedkort og datterkort for datamaskiner, grafikkort for datamaskiner, nettverksmaskinvare for datamaskiner, nettverkskort, svitsjer, rutere og hubber for datamaskiner, multipleksere og modemer, datamaskin periferiutstyr og elektroniske apparater for bruk sammen med datamaskiner, skrivere for datamaskiner, harddisker for datamaskiner, datamaskinutstyr for å lese og/eller skrive CD-ROMer, tastaturer, styrekuler, musinnretninger for datamaskiner, inndata innretninger for datamaskiner, skjermer for datamaskiner, fotokopieringsmaskiner, dikteringsutstyr, media for lagring av datamaskinprogrammer, videoapparater, videokretskort, apparater og utstyr for opptak, behandling, mottak, gjengivelse, overføring, endring, komprimering, dekomprimering, kringkasting, fletting og/eller forbedring av lyd, videobilder, grafikk og data, elektroniske enheter for testing og kalibrering av datamaskinkomponenter, telefoner, cellulær- og mobiltelefoner, set-top bokser, nemlig elektroniske kontrollbokser for tilkopling og kontroll av datamaskiner og globale datamaskinnettverk med fjernsyns- og kabelkringkastingsutstyr, telekonferanseutstyr og videokonferanseutstyr, telekommunikasjonsapparater og - instrumenter, apparater og innretninger for bruk i videokonferanser, telefonkonferanser, dokumentutveksling og -redigering, kameraer og digitale kameraer for bruk med datamaskiner, hodesett for bruk med datamaskiner, programvare for datamaskiner, telekonferanseutstyr og videokonferanseutstyr, deler, tilbehør og testeapparater for alle ovennevnte varer, programvare for bruk ved drift og vedlikehold av datamaskinsystemer, datamaskin algoritme programvare for drift og kontroll av datamaskiner, datamaskinprogrammer for nettverkstyring, brukerprogrammer for datamaskiner, operativsystemprogramvare for datamaskiner, datamaskinprogrammer for assistanse ved utarbeidelse av andre datamaskinprogrammer, datamaskinprogrammer for behandling av data, datamaskinprogrammer for opptak, behandling, mottak, gjengivelse, overføring, endring, komprimering, dekomprimering, kringkasting, fletting og/eller forbedring av lyd, videobilder, grafikk og data, datamaskinprogrammer for utarbeidelse av hjemmesider, datamaskinprogrammer for å få tilgang til og for å bruke et globalt datamaskin nettverk, datamaskinprogrammer for elektronisk handel, datamaskinprogrammer for utviklingsverktøy, datamaskinprogrammer for databaser, datamaskin programvare for talegjenkjenning, datamaskin programvare for utarbeidelse av dokumenter, datamaskin programvare for tekstbehandling, bruk med regneark og annen kontorprogramvare samt komponenter for alle ovennevnte varer. US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Active ISP AS, Postboks 70 Bogerud, 0621 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo KL. 9: Programvare, medium for lagring av data og kommunikasjonsutstyr. KL. 42: Utleie av databehandlingsutstyr, programmering, konfigurering og drift av serverteknologi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Active ISP AS, Postboks 70 Bogerud, 0621 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr, datamaskiner og programvare, medium for lagring av data og kommunikasjonsutstyr. KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av nettverksløsninger, databaser og kommunikasjonsutstyr. KL. 42: Utleie av databehandlingsutstyr og datamaskiner, programvare, programmering, konfigurering og drift av serverteknologi, installasjon, vedlikehold og reparasjon av programvare. 19

20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Active ISP AS, Postboks 70 Bogerud, 0621 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo KL. 9: Programvare, programvare for registrering av digitale adresser. KL. 42: Utleie av databaser for lagring av digitale adresser, reservering av digitale adresser, drift av programvare, programmering, konfigurering og drift av serverteknologi, tilveiebringelse av adgang til søkemotor for digitale adresser på et datanettverk. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: E*Trade Securities Inc, 4500 Bohannon Drive, Menlo Park, CA 94025, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Kommersiell informasjon og oversikt over informasjon, nettsteder, og andre kilder tilgjengelige på datanettverk; forretningstjenester fremskaffet elektronisk innen emnene investering, lånefinansiering, utlån mot pant og pantelånsmegling, regningsbetalingstjenester, forsikringsmegling og andre finansielle kilder. KL. 36: Finansielle tjenester, nemlig aksjemeglingstjenester, kredittkorttjenester, lånefinansiering, utlån mot pant og pantelånsmeglingstjenester, regningsbetalingstjenester, elektroniske overføringer av finansieringsmidler på vegne av andre, forsikringsmeglingstjenester og fremskaffelse av informasjon innen feltene investering og finans via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; informasjonstjenester fremskaffet elektronisk om emnene investering, lånefinansiering, utlån mot pant og pantelånsmegling, regningsbetalingstjenester, forsikringsmegling og andre finansielle kilder. KL. 38: Kommunikasjonstjenester, nemlig besørgelse av online elektroniske oppslagstavletjenester og møteplasser for overføring av beskjeder mellom datamaskinbrukere vedrørende finansiell informasjon og elektronisk posttjenester; kommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av flerbrukertilgang til et globalt data informasjonsnettverk; telekommunikasjons porttjenester, nemlig fremskaffelse av en online lenke til nyheter, finansiell informasjon, forretningsinformasjon, dagshendinger og referansemateriale. KL. 42: Datatjenester, nemlig utleie av tilgangstid til databaser i form av fremskaffelse av online informasjonsblad inneholdende instruksjoner innenfor finans; utleie av tilgangstid til databaser i form av å tilby søkemotorer for å innhente data på et globalt informasjonsnettverk. US, , 75/905,765 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 24/05-2005.06.13 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 24/05-2005.06.13 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 24/05-2005.06.13 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no 4 nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 43 2002.10.21 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29 2002.07.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 29 2002.07.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 29 2002.07.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2001.01.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 25-2003.06.16 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51 2001.12.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 51 2001.12.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 51 2001.12.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer