nr 27/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 27/ årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DOUBLETREE by Hilton (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SENSEFI SENSEFI Borregaard Industries Ltd Norge, Hjalmar Wesselsvei 10, 1721 SARPSBORG, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, (591) Merket er i farger: Nei HLT International IP LLC, 9336 Civic Center Drive, CA90210 BEVERLY HILLS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:43 Utleie av midlertidig innlosjering; reserveringsog formidlingstjenester for midlertidig innlosjering; hoteller, moteller, barer, kafeer, restauranter, bankettjenester og cateringtjenester; utleie av rom og lokaler for avholdelse av tilstelninger, konferanser, konvensjoner (sammenkomster), utstillinger, seminarer og møter Klasse:1 Klasse:5 Klasse:29 Klasse:30 Kjemiske produkter til industrielle formål, unntatt halvbearbeidede produkter til hårpleieformål; kjemiske produkter til vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; bindemidler til industrielle formål; cellulose-acetater; agar-agar; alginater bindemidler for industrielle formål; biologiske preparater; cellulose; celluloseacetater; cellulosederivater; celluloseester; dekstrin; emulgatorer; emulgeringsmidler; konserveringsmidler for farmasøytiske produkter; konserveringsmidler for farmasøytiske produkter. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; babymat; dietetiske drikker for medisinsk bruk; dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; medisinske tilsetninger til dyrefor; hjelpestoffer for medisinske formål; spiselige kostfibrer, spiselige plantefibrer; preparater for slanking. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; gelatin; kaviar; alginater; pektin for næringsmidler; buljonger, drikker av melk eller hovedsakelig melk; fettblandinger for brødskiver; spiselige fettstoffer; hermetisk kjøtt; pølser; smør; soyamelk; spisefett; supper; youghurt. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; bindemidler for pølser; bindemidler for spiseis; brød; dressinger; drikker(kaffe- og kakaobaserte); frossen youghurt; hevingsmidler for bakverk; iskrem; ketchup; kjøttkraft, kjøttpaier, kjøttsky; sauser; sennep; sorbet; tomatsaus; tykningsmidler for koking 3

4 av næringsmidler; majoneser; malt; lakris; pastiller; puddinger; stivelse for næringsmidler. Klasse:31 Næringsmidler til dyr; drikker for kjæledyr; dyrefor; ikke-medisinske tilsetninger til dyrefor; forkaker; næringsmidler for fugler, husdyr og kjæledyr; oppdrettsprodukter; rapskaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EU (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JUBILEE JUBILEE Jubilee Group Holdings Ltd, Sidcup House, Station Road, DA157EX SIDCUP, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:36 Forsikringstjenester; kommersielle forsikringstjenester; forsikringstjenester for privatkunder; forsikringsmeglervirksomhet; forsikringsagenttjenester; konsultasjons- og informasjonstjenester vedrørende forsikring: assurandør- og garantitjenester; reassuransetjenester; forvaltning av forsikringskrav; rådgivnings-, konsultasjons- og planleggingstjenester på forsikringsområdet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Brand Fuel Brand Fuel Brand Fuel AB, Box 16314, STOCKHOLM, SE Stein-Erik Myhre, Jacob Aallsgate 19B, 0364 OSLO, Klasse:35 Reklamebyråvirksomhet, annonsevirksomhet, mediabyråvirksomhet, markedsanalyse- og undersøkelse- og markedsstudievirksomhet, organisering av messe/utstillinger, personnelrekrutteringsvirksomhet, annonsebyråer, spredning av reklameannonser, konsultasjoner for bedriftsog forretningsledelse, markedsstudier, markedsundersøkelser, organisering av messer for salg og markedsføring, personnelrekruttering, presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg, Public Relation [PR-virksomhet], radioreklame og - annonsering, fjernsynsreklame, radioreklame, utsendelse av reklameannonser, reklamebyråer, oppdatering av reklamemateriale, utleie av reklamemateriell, utsendelse av reklamemateriell, [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver], reklameoppslag, utleie av reklameplass, publisering av reklametekster, utarbeidelse av reklametekster, reklamevirksomhet, markedsstudier. Klasse:42 Emballasjedesign. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RIDDER SLITESTERK RIDDER SLITESTERK Janusfabrikken AS, Stephansens veg 35, 5267 ESPELAND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 4

5 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FURUSETH (591) Merket er i farger: Nei FURUSETH AS, Vardevegen 50, 2072 DAL, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/882,326 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LABARACCA LABARACCA Food Concepts Holding SA, 5, Place du Theatre, 2613 LUXEMBOURG CITY, LU Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, pasta, dipp, krydderier, is. Klasse:33 Klasse:43 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter; restauranttjenester; bartjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LF GROUP LF GROUP Länsförsäkringar AB (publ), Tegeluddsvägen 11-13, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:44 Klasse:45 Brannslukningsapparater, brannalarmer, brannstiger, branntepper, livredningsutstyr, redningsvester. Papir; papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forretningsundersøkelser; markedsstudier. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; skaderegulering; kapitaladministreringstjenester; banktjenester; betalingskorttjenester; verdifastsettelse av fast eiendom, antikviteter, kunst, smykker og annen eiendom, i forbindelse med forsikring; utleie av boliger og forretningseiendommer; eiendomsforvaltning. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og reparasjon av tyverialarmer, brannalarmer og andre alarmanordninger, samt av annet utstyr for å unngå skade og tap. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringelse av spesialistuttalelser. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og individer; sikkerhetskonsultasjoner; juridiske tjenester. 5

6 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen eira (591) Merket er i farger: Nei Waterhouse AS, 6470 ERESFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:32 Drikkevann, kullsyreholdig vann og mineralvann (drikker). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: A (220) Inndato: (180) Registreringen TIPPINGA TIPPINGA Norsk Tipping AS, 2325 HAMAR, Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 SANDEFJORD, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet - herunder fjemssynssendinger, kommunikasjon ved dataterminaler, elektroniske oppslagstavler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet TT (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IPAD IPAD Apple Inc, 1 Infinite Loop, CA95014 CUPERTI, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transfonnering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskiner, computer periferiutstyr, dataterminaler; computer hardware; dataspillmaskiner, mikroprosessorer, minnekort, monitorer, display, tastaturer, kabler, modem, printere, diskettstasjoner, adaptere, adapterkort, tilkoblingselementer og drivere; tomme datalagringsmedia; magnetiske databærere; computer software og firmware, nemlig operativsystemprogrammer, datasynkroniseringsprogrammer, og verktøyprogrammer for applikasjonsutvikling for personlige og håndholdte datamaskiner; innregistrerte programmer for datamaskiner for behandling av personlig informasjon, databasebehandlingssoftware, tegngjenkjennelsessoftware, telefonibehandlingssoftware, software for elektronisk post- og meldingsutveksling, personsøkingssoftware, mobiltelefonsoftware; databasesynkroniseringssoftware, dataprogrammer for tilgang til, browsing og søking i online databaser, datahardware og software for tilveiebringelse av integrert telefonkommunikasjon med datastyrte globale inforinasjonsnettverk; håndholdte digitale elektroniske innretninger og software relatert til dette; MP3 og andre digitalformat-lydspillere; håndholdte datamaskiner, tabletdatamaskiner, personlige digitale assistenter (PDA), elektroniske planleggere, elektroniske notatblokker; mobile digitale elektroniske innretninger, globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS), telefoner; håndholdte og mobile digitale elektroniske innretninger for sending og mottak av telefonsamtaler, fakser, elektronisk post og andre digitale data; trådløse telefoner; mobiltelefoner; deler og tilbehør til mobiltelefoner; faksmaskiner, svarermaskiner, kameraer, videotelefoner og bildetelefoner, telefonbaserte informasjonsgjenfinningssoftware og - hardware; elektroniske håndholdte enheter for trådløst mottak, lagring og/eller overføring av data og meldinger, og elektroniske 6

7 Klasse:16 innretninger som setter brukeren i stand til å etterspore eller behandle personlig informasjon; elektronisk kommunikasjonsutstyr og - instrumenter; telekommunikasjonsapparater og - instrumenter; datasoftware for videresending av meldinger, internett-epost, og/eller annen data til en eller flere elektroniske håndholdte innretninger fra et datalager på eller i forbindelse med en personlig datamaskin eller en server; datasoftware for synkronisering av data mellorn en fjernstasjon eller -innretning og en fast- eller fjernstasjon eller -innretning; fonter, skrifttyper, skriftdesign og symboler i form av innspilt data; chip-er, plater og kassetter med eller for opptak av dataprogrammer og software; RAM, ROM; faststoffs minneapparater; data- og elektroniske spill; datautstyr for bruk med enhver av de forannevnte varer; elektroniske apparater med multimediafunksjoner for bruk med enhver av de forannevnte varer; elektroniske apparater med interaktive funksjoner for bruk med enhver av de forannevnte varer; tilbehør, deler, komponenter og prøveapparater for alle forannevnte varer; brukermanualer i elektronisk lesbar form, rnaskinlesbar form eller datamaskinlesbar form for bruk med, og solgt som en enhet med alle de forannevnte varer; apparater for datalagring; harddisker; mini harddiskstasjonslagringsenheter; forhåndsinnspilte vinylplater, lydbånd, audio videobånd, audio-videokassetter, audiovideoplater; lydbånd (alle solgt sammen med brosjyrer); CD-ROM; digitale versatile plater; rnusematter; batterier; oppladbare batterier; ladere; ladere for elektriske batterier; hodetelefoner; stereohodetelefoner; hodetelefoner til å putte i ørene; stereohøytalere; lydhøytalere for hjemmet; monitorhøytalere; høytalere for datamaskiner; personlige stereohøytalerapparater; radiomottakere, forsterkere, apparater for opptak og gjengivelse av lyd, elektriske platespillere, platespillere, hi-fi stereoapparater, båndopptakere og apparater for gjengivelse, høytalere, inultihøytalerenheter, mikrofoner; digitale lydog videoinnretninger; lydkassettopptakere og spillere, videokassettopptakere og -spillere, CD-spillere, digitale versatile plateopptakere og -spillere, digitale lydbåndopptakere og - spillere; digitale musikk- og/eller videospillere; radioer; videokameraer; lyd-, video- og digitale miksere; radiosendere; lydapparater for biler; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; vesker og futteraler tilpasset eller formet for å inneholde kameraer og/eller videokameraer; mobiltelefon-covere; mobiltelefonfutteraler; mobiltelefonfutteraler laget av lær eller itnitasjoner av lær; mobiltelefon-covere laget av stoff eller tekstile materialer; vesker og futteraler tilpasset eller formet for å inneholdende MP3 spillere, håndholdte datamaskiner, tablet datamaskiner, personlige digitale assistenter (PDA), globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS), elektroniske planleggere og elektroniske notatblokker; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); Klasse:28 Klasse:38 plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; klistremerker; trykte publikasjoner; tidsskrifter; bøker; magasiner; nyhetsbrev; brosjyrer; hefter; pamfletter; manualer; journaler; flygeblader; gratulasjonskort; reklame- og salgsfremmende materiale; kataloger relatert til datasoftware; datamaskinbrosjyrer; datamaskinhåndbøker; datahardwarepublikasjoner; referansemanualer for datahardware; brukerguider for datahardware; instruksjonsmanualer for datamaskiner; datamaskinmanualer; publikasjoner relatert til teknologi, digital teknologi innretninger og utstyr; kataloger relatert til musikkapparater og - instrumenter; musikkbøker; musikkinstruksjonsbøker; musikkmagasiner; unntatt klebemidler, limbånd og klebende ark; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; leker; spill og leketøy; spillkort; elektroniske håndholdte spillenheter; musikkleker, -spill og - leketøy; lekeaudioapparater; lekemusikkbokser; lekemusikkinstrumenter; lekespillere for avspilling av melodier og kassetter; musikkspill; batteridrevne leker; elektroniske leker; elektriske dataspill, andre enn for bruk med tv-mottakere; elektriske og elektroniske underholdningsapparater (automatiske, myntstyrte/polett- eller sjetongstyrte); elektroniske spill som er automatiske, myntstyrte eller polett-/ sjetongstyrte (andre enn for bruk med tv-mottakere); håndholdte elektroniske spill og apparater (andre enn for bruk kun med tv mottakere); videospill andre enn for bruk bare med tv-mottakere; automatiske og myntstyrte underholdningsmaskiner; dataspillapparater andre enn myntopererte eller for bruk med TV mottakere; video output-leker og - spill; elektronisk drevne leker; interaktive dataleker og -spill; musikkleker og - spill; frittstående videospillmaskiner med display; lekehåndholdte elektroniske innretninger; lekedatamaskiner (som ikke virker); lekemobiltelefoner (som ikke virker); deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjons- og telekommunikasjonstjenester; telekommunikasjonstilgangstjenester; kommunikasjon ved datamaskiner; kommunikasjon mellom datamaskiner; elektronisk sending av data og dokumentasjon via internett eller andre databaser; tilbydelse av data og nyheter ved elektronisk overføring; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til nettsider og elektroniske nyhetstjenester online som gir adgang til nedlasting av informasjon og data; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til nettsider på internett; levering av digital musikk ved telekommunikasjon; tilveiebringelse av trådløs telekommunikasjon via elektroniske kommunikasjonsnettverk; trådløs digital meldingsutveksling, personsøkertjenester og elektronisk posttjenester, inkludert tjenester som setter en bruker i stand til å sende og/eller motta meldinger gjennom et trådløst datanettverk; enveis- og toveis personsøkertjenester; kommunikasjon ved datamaskiner, datakommunikasjon; telex-, telegram- og telefontjenester; kringkasting eller overføring av radio- og tv-programmer; tidsdelingstjenester for kommunikasjonsapparater; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang og linker til 7

8 datamaskin-databaser og internett; elektronisk overføring av streamet og nedlastbase lyd- og videofiler via data- og andre kommunikasjonsnettverk; webcastingstjenester (overføring); levering av meldinger ved elektronisk overføring; tilveiebringelse av konnektivitetstjenester og tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk, for overføring eller mottak av lyd-, video- eller multimediainnhold; tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til elektroniske kommunikasjonsnettverk, for overføring eller mottak av lyd-, video- eller multimediainnhold; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til digitale musikknettsider på internett; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til MP3-nettsider på internett; levering av digital musikk ved telekommunikasjon; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til internett eller datamaskin-databaser; elektroniske posttjenester; telekommunikasjon av informasjon (inkludert nettsider); videokringkasting, kringkasting av innspilte videoer med musikk og underholdning, tvprogrammer, filmopptak, nyheter, sport, spill, kulturelle begivenheter og underholdningsrelaterte programmer av alle slag, via et globalt datanettverk; streaming av videoinnhold via et globalt datanettverk; abonnementslydkringkasting via et globalt datanettverk; lydkringkasting; lydkringkasting av uttalte ord, musikk, konserter og radioprogrammer, kringkasting av innspilte videoer med musikk og underholdning, tv prograrnmer, filmopptak, nyheter, sport, spill, kulturelle begivenheter og underholdningsrelaterte programmer av alle slag, via data- og andre kommunikasjonsnettverk; streaming av lydinnhold via et globalt datanettverk; elektronisk overføring av lyd- og videofiler via kommunikasjonsnettverk; kommunikasjonstjenester, nemlig matching av brukere for overføring av musikk-, video- og telefaks, TV, mikrobølger, laserstråler, kommunikasjonssatellitt eller elektroniske kommunikasjonsmidler; overføring av data ved audio-visuelle apparater kontrollert ved databehandlingsapparater eller datamaskiner; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgangstid til nettside med multimediamateriale; tilveiebringe telekommunikasjonstilgang til databaser og kataloger via kommunikasjonsnettverk for få tak i data innen områdene musikk, video, film, bøker, fjemsyn, spill og sport; forsyne brukere med telekommunikasjonstilgangstid til elektroniske kommunikasjonsnettverk med midler for åi dentifisere, lokalisere, gruppere, distribuere og håndtere data og linker til tredjeparts dataservere, dataprosessorer og databrukere.lydopptak via kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av online oppslagstavler for overføring av meldinger mellom datamaskinbrukere vedrørende underholdning, musikk, konserter, videoer, radio, tv, film, nyheter, sport, spill og kulturelle begivenheter; utleie av kommunikasjonsapparater og elektroniske postbokser; elektroniske nyhetstjenester; elektronisk kommunikasjonskonsultasjoner; fax-, meldingsinnsamlings- og overføringstjenester; overføring av data og av informasjon ved elektroniske midler, data, kabel, radio, teleprinter, telebrev, elektronisk post. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle begivenheter; tilveiebringe nettsider via et globalt datanettverk for å sette brukere i stand til å programmere skedulering av lyd, video, tekst og annet rnultimediainnhold, inkludert musikk, konserter, videoer, radio, fjernsyn, nyheter, sports, spill, kulturelle begivenheter og underholdningsrelaterte programmer etter som de blir sendt. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; konsultasjonstjenester vedrørende datahardware og software; utleie av datahardware- og softwareapparater og - utstyr; konsultasjonstjenester vedrørende multimedia og audiovisuelt software; dataprogrammering; støtte og konsultasjonstjenester for utvikling av datasystemer, databaser og applikasjoner; grafisk design for utarbeidelse av nettsider på internett; informasjon relatert til datahardware og software tilveiebrakt online fra et globalt datanettverk eller internett; opprettelse og vedlikehold av nettsider; vertstjenester for nettsider for andre; tilveiebringe søkemotorer for innhenting av data via kommunikasjonsnettverk; applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP) med software for bruk i sammenheng med online musikkabonnementstjenester, software som setter brukeren i stand til å spille og programmere musikk- og underholdningsrelatert lyd, video, tekst og multimediainnhold, og software med musikklydopptak, underholdningsrelatert lyd, video, tekst og multimediainnhold; tilveiebringelse av midlertidig internettilgang for å bruke online ikke-nedlastbart software for å sette brukere i stand til å programmere lyd, video, tekst og annet multimediainnhold, inkludert musikk, konserter, videoer, radio, fjernsyn, nyheter, sport, spill, kulturelle begivenheter og underholdningsrelaterte programmer; tilveiebringelse av søkemotorer for å skaffe data på et globalt datanettverk; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte; drift av søkemotorer; datakonsultasjons og - støttetjenester for skanning av informasjon inn i dataplatelagre; opprettelse av indekser av online informasjon, nettsteder og andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk for andre; tilveiebringelse av brukertilgang til intemett (service provider). 8

9 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BELLAVERDE BELLAVERDE Seminis Vegetable Seeds Inc, 2700 Camino Del Sol, CA OXNARD, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Bearbeidet frukt og grønnsaker, spesielt de som er oppskåret, frosset, grillet, bearbeidet, konservert og skåret i skiver; preparert og pakket frossen frukt og grønnsaker; preparert og pakket bearbeidet frukt og grønnsaker; preparert og pakket tørket frukt og grønnsaker. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VICTORIA PARK VICTORIA PARK Victoria Park AB, Box 30050, LIMHAMN, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse:44 Syke- og pleiehjem; gamlehjem. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen gulp (591) Merket er i farger: Nei GULP Linn Therese Nordland, Spondalen 42, 5121 ULSET, Klasse:9 Solbriller. Klasse:10 Smokker til baby. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Leker. 9

10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Slakter'n (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (591) Merket er i farger: Ja NorgesGruppen ASA, Postboks 300 Skøyen, 0213 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; pølser; spekemat; ferdigretter, hovedsakelig laget av varer i klasse 29; pålegg hovedsakelig laget av varer i klasse 29. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; bindemidier for pølser, ferdigretter, hovedsakelig laget av varer i klasse 30; pålegg, hovedsakelig laget av varer i klasse 30. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (591) Merket er i farger: Ja Kimberly-Clark Worldwide Inc, 401 North Lake Street, WI54956 NEENAH, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Såper, anti-bakteriell gel, anti-bakterielle servietter og -kluter, servietter og kluter impregnert med et rensende middel. Klasse:16 Engangs papirhåndklær og papirservietter og - kluter. Klasse:21 Engangs håndklær, servietter og kluter laget av ikke-vevd materiale; anti-bakterielle servietter og -kluter, servietter og kluter impregnert med et rensende middel. 10

11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SPOR-ADVOKATEN. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STORCASH (591) Merket er i farger: Ja Carl Henrik Bjurstrøm, Ekebergveien 219 C, 1162 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen webnodes webnodes WEBSCAPE DATTER AS, Gjerdrums vei 16, 0484 OSLO, Klasse:9 Klasse:42 Nedlastbart software fra Internett. Utvikling av et software applikasjoner (programvare) som distribueres via- og lastes ned fra Internett. (591) Merket er i farger: Nei NorgesGruppen ASA, Postboks 300 Skøyen, 0213 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Shisha (591) Merket er i farger: Nei Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140 NØTTERØY, Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk. Klasse:4 Klasse:30 Belysningsstoffer, lys og veker til lys. Kaffe, te. kakao, kaffeerstatning, konfektyrer, honning, sirup. krydderier. 11

12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen slappfisk slappfisk Sereno DA, Rosenkrantz gate 10 A 402, 0159 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, bukse, t-skjorte, genser, bluse, kjole, joggedress, sparkebukse, kjeledress, innendørs kjeledress, skidress, lue (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POI nordic POI nordic Kai Åge Danielsen, Bjørkeveien 9B, 2050 JESSHEIM, Klasse:9 Klasse:35 Apparater og instrumenter til veiing, måling, undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen poiphone poiphone Kai Danielsen, Bjørkevegen 9B, 2050 JESSHEIM, Klasse:9 Apparater og instrumenter til veiing, måling, undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RENAS RENAS Renas AS, Karenslyst allé 9A, 0212 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:16 Trykksaker, tidsskrifter, pamfletter, bøker, manualer og brosjyrer, særlig vedrørende avfallsbehandling og miljøbeskyttelse. Klasse:35 Administrering av innsamlings-, behandlingsog gjenvinningsordning for avfall. Klasse:39 Innsamling av avfall; transport av avfall; lagring av avfall. Klasse:40 Avfallshåndtering og -behandling; gjenvinning av avfall; bearbeiding av avfall; destruksjon av avfall; avfallsforbrenning; fjerning og resirkulering av avfall; sortering av avfall; tilintetgjørelse av farlig avfall; konsultasjoner, informasjon og rådgivning relatert til nevnte tjenester. Klasse:41 Utgivelse av bøker, særlig vedrørende avfallsbehandling og miljøbeskyttelse; elektronisk utgivelse av bøker, tidsskrifter og brosjyrer, særlig vedrørende avfallsbehandling og miljøspørsmål; organisering og ledelse av kurs, seminarer og konferanser, særlig vedrørende avfallsbehandling og miljøspørsmål. Klasse:42 Tekniske og faglige konsultasjoner, særlig vedrørende avfallsbehandling og miljøspørsmål. 12

13 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ECOSAFE ECOSAFE Ostnor AB, Box 480, MORA, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:11 Apparater for vannforsyning og sanitære formål; kraner og andre sanitærarmaturer og deler og komponenter derfor; håndkletørrere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Taste Of Heaven (591) Merket er i farger: Nei Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140 NØTTERØY, Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk. Klasse:4 Klasse:30 Belysningsstoffer, lys og veker til lys. Kaffe, te. kakao, kaffeerstatning, konfektyrer, honning, sirup. krydderier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PSYQ PSYQ Trilogos GmbH, Kreuzplatz 2, 8032 ZÜRICH, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; korrespondansekurs; opplæring og oppfriskingskurs i områdene psykologi, medisin og mental helse; informasjon om utdannelse innen psykologi og medisin; arrangering og ledelse av symposier, konferanser og konventer; arrangering og ledelse av seminarer, workshops og kollokvier; publisering av utskrevne eller digitale dokumenter; arrangering og ledelse av kulturelle aktiviteter; informasjon, konsulentvirksomhet og rådgivning relatert til det forannevnte, via internett eller andre kanaler. Klasse:42 Vitenskapelige tjenester, vitenskapelige forskningstjenester; vitenskapelige forskningstjenester for medisinske formål; vitenskapelige forskningstjenester for området psykologi; vitenskapelige forskningstjenester i forbindelse med medisinske og psykologiske terapiformer; informasjon, konsultasjon og rådgivning vedrørende det forannevnte, via internett eller andre kanaler. Klasse:44 Medisinske tjenester; tjenester av psykolog; tjenester av psykiater; psykisk helseverntjenester; tjenester utøvet av terapeuter; pleie, rådgivning og behandling innen feltene psykologi og medisin, inkludert terapiformer; informasjon, konsulentvirksomhet og rådgivning vedrørende det forannevnte, via internett eller andre kanaler. Klasse:45 Sjelelig omsorg, rådgivning og behandlinger; personlig rådgivning for forpleining av individuelle behov, nemlig rådgivning vedrørende personlig utvikling. 13

14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SolidTech (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEEN (591) Merket er i farger: Ja SOLID OFFSHORE TECHLOGY AS, Postboks 2265, 6503 KRISTIANSUND N, OLA ANSGAR LØVOLD, LINNEAVEIEN 19, 6518 KRISTIANSUND N, Klasse:42 Inspeksjonstjenester offshore, NDT (non destructive desting) generelle inspeksjonstjenster, spesialiserte inspeksjonstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GLASS-GARD (591) Merket er i farger: Ja Seen Nordic AS, Storgata 43, 2335 STANGE, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:42 Konsulenttjenester i forbindelse med energisparing. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen kidsparadise kidsparadise KidsParadise.no AS, Blindheimsbreivika, 6010 ÅLESUND, Klasse:28 Leker Klasse:39 Utsendelse av varer via postordre (591) Merket er i farger: Nei Solamatrix Inc, 2630 Fairfield Avenue South, FL33712 ST. PETERSBURG, US Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:17 Plastfilmer; sikkerhetsfilmer for bruk på glass. 14

15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARELAND CARELAND Karl Aage Strand, Reinslettveien 50B, 8009 BODØ, Klasse:9 Elektriske overvåkningsapparater, alarmer, GPS-apparater, mikroskoper, måleapparater, elektriske forstørrelsesapparater, projeksjonsapparater, prosjektører, projeksjonsskjermer, solbatterier, battericeller, mekaniske veimerkingsanordning. Klasse:10 Massasjeutstyr og massasjeapparater, elektriske massasjeapparater for ansikt, hode, øyner og kropp; elektriske irrigatorer. Klasse:11 Sterilisatorer, apparater med UV-stråler, fordampningsapparater, luftvaskere, ioniseringsapparater, fuktere, elektriske fotvarmere, elektriske tepper, ansiktssauna, elektriske tåteflaskevarmere, mat- og drikkevarmere. Klasse:21 Elektriske tannbørster, tannpleieutstyr, elektriske dispensere for såpe, krem og sjampo. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen greenworks (591) Merket er i farger: Ja Changzhou Globe Tools Co Ltd, No 65, Xing Gang Road, Zhong Lou District CHANG ZHOU CITY, JIANG SU PROVINCE, CN Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:7 Kjedesager, motorsager; elektriske hekksakser og greinklippere; gressklippere; mekanisk, elektrisk og motorisert drevne blåsemaskiner, kompressorer og vifter; mekanisk, elektrisk og motorisert drevne kultivatorer, oppdyrkningsmaskiner og jordrotasjonsmaskiner; mekanisk, elektrisk og motorisert drevne redskaper, nemlig gressplenog hagekantsager; mekanisk, elektrisk og motorisert drevne gress/ugress trimmere; mekanisk, elektrisk og motorisert drevne gressplen- og hagejordfresere; støvsugere; skogsarbeids- og tømmersager (maskiner); flisrivere, fliskuttere og flishoggere til tomter og gårdsplasser; lukemaskiner. 15

16 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALL WHITE (591) Merket er i farger: Nei Scandinavian Amenities A/S, Stamholmen 111, 2650 HVIDOVRE, DK Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:3 Sjampo, balsam, bodylotion, hår- og kroppssjampo, barberskum og barbergele, leppepomader, deodoranter for personlig bruk. Klasse:8 Barberkniver og barberapparater, neglefiler, sakser. Klasse:21 Kammer, svamper til bruk ved pussing av sko, tannbørster, såpebeholdere og såpedispensere inkludert beslag til oppheng. Klasse:23 Sytråd. Klasse:25 Badehetter, tøfler. Klasse:26 Synåler, knapper, sikkerhetsnåler, knappenåler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALBATROSS SERVICES (591) Merket er i farger: Nei Albatross Services AS, Hammaren 23, 4056 TANAGER, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet; mekanisk vedlikehold og modifikasjoner av offshore rigger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OXO GOOD GRIPS OXO GOOD GRIPS Helen of Troy Ltd, P.O. Box 836E ST. MICHAEL, BB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:8 Klasse:10 Klasse:20 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; sprøyter og injektorer for medisinske, odontologiske og veterinære formål. Speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/809,501 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen N-N N-N Specialty Fertilizer Products LLC, Ash Street, Suite 220, KS66211 LEAWOOD, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Kjemiske tilsetninger for gjødsel. 16

17 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FôrIT FôrIT Goodtech Solutions AS, Per Krohgsvei 4, 1065 OSLO, Klasse:9 Innregistrerte programmer for datamaskiner, programvarer [innregistrerte EDB programmer], dataprogrammer [nedlastbar programvare]. Klasse:42 Programmering for datamaskiner, utarbeidelse av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JobPulse (591) Merket er i farger: Ja Jobbpuls AS, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 OSLO, Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MERILED MERILED Merivaara OY, Puustellintie 2, LAHTI, FI Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:10 Undersøkelses- og operasjonslamper for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIPSY TIPSY Janusfabrikken AS, Stephansens veg 35, 5267 ESPELAND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 17

18 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Daffedress by Fabian A.J. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Marciano (591) Merket er i farger: Nei TRINE Ahmed JENSSEN, ØVRE HØN TERRASSE 10 B, 1384 ASKER, Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Oppstilling, for andre, av ett utvalg av klær, fottøy, hodeplagg, sportsartikler og sportsklær slik at kunden kan se på og kjøpe disse varene via butikker og internettsider, postordrekataloger. (591) Merket er i farger: Nei Guess Europe Sagl, Strada Regina 42, 6934 BIOGGIO, CH Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:3 Såper, parfyme, eau-de-cologne, kosmetikk, hudkremer, hårvann. Klasse:9 Klasse:14 Klasse:18 Klasse:25 Klasse:35 Briller, herunder solbriller og brilleinnfatninger. Smykker og ur, herunder armbånd og armbåndsur, øreringer, ringer, halsbånd og halskjeder, ringer for tærne, slipsnåler, pins for knappehull, mansjettknapper, nøkkelringer, klokkeremmer, lommeur, armbåndsur. Varer av lær og lærimitasjoner; portomoneer, lommebøker, nøkkelringer, ryggsekker, attachekofferter og dokumentmapper. Bekledningsgjenstander for menn, kvinner og barn, nemlig undertøy, fottøy, badetøy, luer og capser, hodebekledning, kjoler, pyjamaser, trikotasje, hansker, bukseseler og strømpeholdere, belter (bekledning), slips, underskjørt, sokker, skjorter, t-skjorter, treningsbukser, gensere, treningsgensere, strikkede topper, skjorter, underbukser, bukser, shortser, gensere, jeans, vester, frakker, jakker, overalls, blazere, kjoler, skjerf, bluser, vester, kapper, golf skjorter, joggedresser, rullekrager, dresser og poloskjorter; dametruser, brystholdere, singletter, stroppeløse topper, solliv, chemiser, undertrøyer, tights og bodier; herretruser og boxershortser; bekledningsgjenstander av lær og lærimitasjoner, nemlig jakker, blazere, hansker, jeans, bukser, vester, chemiser, underskjørt, undertrøyer, topper, skjorter, hatter og luer, skjorter og shortser; sko og støvler. Detaljhandelstjenester og annonse - og reklamevirksomhet på området bekledning for menn, kvinner og barn samt personlig motetilbehør (fashion accessories). 18

19 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DX3 DX3 USG Interiors Inc, 550 West Adams Street, IL CHICAGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall, metallrammeverk-systemer for himling, opphengte metallrammeverk-systemer for himling; metallrammeverk med kanaler; skinner, T-profiler for støtte; hengere og bærejern, lister og lekter av metall, klips, profiler og støpte artikler, støtteelementer for metallrammeverkystemer for himling og metallrammeverksystemer for himling og metallrammeverkmed kanaler for himling; opphengsvaiere; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen µpap µpap Kongsberg Maritime AS, Postboks 111, 3191 HORTEN, Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; elektroniske og akustiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for elektronisk måling; elektroniske måleapparater og enheter, apparater og instrumenter for kartlegging; apparater og instrumenter for nautisk kartlegging, apparater og instrumenter for elektronisk posisjonering; apparater og instrumenter for å fastslå posisjon; apparater og instrumenter til navigering av havgående fartøy; elektroniske styresystemer for akustiske lydbølger; apparater og enheter for bruk ved posisjonering eller måling; systemer og utstyr, deler og tilbehør til ovennevnte. Klasse:12 Styreanordninger for båter. Klasse:28 Fiskeredskap. Klasse:38 Klasse:42 Telekommunikasjon. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. 19

20 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Vegviseren (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen white planet (591) Merket er i farger: Nei Vegviseren AS, Bølerveien 202, 3713 SKIEN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:41 Undervisningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; trafikkskole. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fysiomoves (591) Merket er i farger: Nei Fysiomoves Nesbru AS, Fekjan 11C, 1394 NESBRU, Advokatfirmaet Vogt & Wiig AS, Postboks 1503 Vika, 0117 OSLO, Klasse:41 Kurs, instruksjon, trening, opptrening, trening for gravide og mor, pilates, yoga og aktualiserte instruksjons/treningsmetoder; mosjon og aktivisering. Klasse:44 Fysioterapitjenester, idrettsfysioterapi, rådgivning vedrørende ernæring, trykkbølgebehandling og annen medikamentfri smertebehandling, herunder triggerpunktbehandling og akupunktur. (591) Merket er i farger: Nei Skigutane AS, Tvildemoen, Postboks 88, 5701 VOSS, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Parfymevarer; kosmetikk; såper; deodoranter for personlig bruk; kosmetiske kremer; sjampo; solbeskyttende midler; toalettpreparater og - produkter. Klasse:9 Briller; brilleglass; brilleinnfatninger; briller for sport; beskyttelseshjelmer; hjelmer til bruk i sport; lommeradioer. Klasse:18 Reisebager; reisevesker; skolevesker; strandvesker; håndvesker; kofferter; reisekofferter; trillebager, ryggsekker; sekker for fjellklatrere; tursekker; lommebøker, paraplyer. Klasse:25 Klær; skjerf; fottøy; hodeplagg; undertøy; hansker; sandaler; skistøvler. Klasse:28 Gymnastikk- og sportsartikler; ski; skiposer; skibindinger Klasse:35 Salg av parfymevarer, kosmetikk, såper, deodoranter for personlig bruk, kosmetiske kremer, sjampo, solbeskyttende midler, toalettpreparater og - produkter, briller, brilleglass, brilleinnfatninger, briller for sport, beskyttelseshjelmer, hjelmer til bruk i sport, lommeradioer, reisevesker, skolevesker, strandvesker, håndvesker, kofferter, reisekofferter, trillebager, ryggsekker, sekker for fjellklatrere, tursekker, lommebøker, paraplyer, klær, skjerf, fottøy, hodeplagg, undertøy, hansker, sandaler, skistøvler, gymnastikk- og sportsartikler, ski, skiposer, skibindinger. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 45/15-2015.11.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 04/12-2012.01.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer