Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l N O R G E S F l S K E R l E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7."

Transkript

1 Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar Nr. 1 A bonn em en t kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor.. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr. 16,00 pr. år. Ann on se pris: Prist a ri ff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor. "Fiskets Gang" s teefoner , Postgiro nr Teegramadresse:.Fiskenytt". N O R G E S F S K E R E R ' Foreøpig Foreøpig Endeig Endeig Endeig Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi 1000 kr kr kr kr kr. Vintersid ) Fetsid2). "... \ Småsid.... J f Brising Fadensid Isandssid Sid og brising i i at Norges Råfiskags omsetning: Hyse... J Q 341 ~~:.s~~. ~~~~ : : : : : 1 f Annen råfisk Biprodukter Norges Råfiskag i i at... f \orges Levende- fiskags omsetning Makrefisket Fjerne farvann (ink. tråf.) Andre sorter, eer samme sorter i andre distrikter i!! i (de v. skj ønsmess.) Tota ) Av dette var stimueringstiegg (>>premie<<) kr ) Inkusive forfa.ngstsid

2 Nr. 1, 1. januar 1948 Arsoversikt. Når eet aerede ved nyttårsskiftet framegges en beregning av fiskerienes samete mengde og verdiutbytte i 1947, må en gjøre oppmerksom på at taene ikke må oppfattes som endeige og het korrekte. Enkete fiskerier var i fu gang i sutten av desember, hvorfor resutatene for denne måned er devis beregnete. På andre områder har en ikke fustendig materiae å bygge på, og må ta erfaringen og en mer spredt viten en har skaffet om vedkommende fiske i årets Øp ti hjep. I stor utstrekning støtter imidertid taene seg på oppgaver og ansag fra e~ enkete fiskesasag. I tabeien er satt opp beregnete mengder for 1947 og 1946, mens taene for 1945, 1944 og 1943 er endeige og i overensstemmese med fiskeristatistikken. Det samete n1engceutbytte av våre fiskerier i 1947 bringer på ny kvantun1et opp på høyde med de beste fangstår, og kan tyde på at ettervirkningene etter krigen begynner å bi overvunnet. Fangstmengden er ansått ti , og igger over det for 1946 beregnete mengceutbytte og over utbyttet i Det største tidigere mengdeutbytte fat i 1940 med Det som betinget den store n1engceavkastning i 1947 var i første rekke usedvanig veykte vintersid- og skreifiskerier. I forhod ti krigsårene begynner for Øvrig på ny havfiskeriene, såedes sidefisket ved Isand, ine- og tråfisket i fjerne farvann å tee mer med i fangstutbyttet. Fere av de viktigere, men mindre fiskerier, så som makrefisket og bankfisket, har gitt svært godt utbytte. På den annen side har eet også vært skuffeser fiskerimessig sett, såedes har sommersidfiskeriene ( fetsid- og småsidfisket) og seifisket i Nord-Norge vært under 1niddes. Brisingfisket må også sies å ha vært under n1idces. Årets fangstverdi er beregnet å utgjøre 295,9 mi. kroner. Sev om en kan ha feiberegnet visse verdier er denne pengemessige fangstverdi en uomtvisteig rekord. Verdien igger ca. 96 mi. kroner høyere enn verdien i 1946 og 105 mi. kroner over verdien i Den for Øvrig tidigere største fangstverdi for våre fiskerier er notert for året 1916 under foregående verdenskrig med 187,6 mi. kroner. Det som har skapt denne store verdi i 1947 må i første rekke sies å være de gode omsetningsforhod for våre fiskeprodukter, og derti sevsagt eet veykte fiske kvantitativt sett. Behovet for fisk og fiskevarer synes å ha vært minst ike stort som i noen av de foregående etterkrigs- og krigsår, og fiskeprisene har vært reativt høye. En går ut fra at årets fiske i det store hee har gitt utøverne et rimeig vederag, ti des et meget godt vederag for den innsats de har gjort. Med hensyn ti de enkete fiskerier kan det anføres at vintersidfisket ga 5,3 mi. h - et utbytte som bare a noen g anske få tusen hektoiter under dette fiskes rekordfangst i Sommersidfiskeriene, hvis samete mengde er beregnet ti 0,7 mi. h, har derimot gitt et avgjort svakt utbytte. Det antaes at dette skydes naturforhodene -- små forekomster. I særdeeshet sviktet fetsidfisket. (esutatet av brisingfisket har vært satt ti ca skjepper eer 9083 mot i fjor. Utbyttet igger under middes. Sidefisket ved Isand ga et utbytte på om ag tønner, som er beregnet ti Utbyttet be takket være større detakese og bedre fiske atskiig større enn i 1946, da fangsten var 1 O 314. Tråsidfisket i NordsjØen som be opptatt son1 nytt fangstområde for norske fiskere i 1946, utviket seg sterkt i omfang i Detakesen be om ag tidobet, og utbyttet på ca h be 6-7 ganger større enn i Det antas at dette fiske igger godt ti rette for oss, og har betingeser for å gi en de av våre fartøyer en naturig og regningssvarende beskj eftigese på en eers mer stie årstid. Taene fra Norges Råfiskag viser meget stor Økning i forhod ti tidigere år. Et framragende godt skreifiske og et i forhod ti krigsarene og etterkrigsårene betydeig Øket fiske i Finnmark har gitt grunnaget ti denne store Økning. I Finnmark fyke bir forhodene etter hvert bedre, og fykets fiskerihavner har gradvis kunnet motta mer fisk ti foreding. Norges Levendefiskags omsetning oppgies ti 3708 ti verdi kr mot 2737 ti verdi kr i Mengdene består begge år i evende og skåren torsk: og sei. \1akrefisket be rekordmessig. Fisket ga meget godt utbytte både i den vanige drivgarnsesong mai-juni og i sommeriden. Utover sommeren og høstparten be det dessuten tatt ganske meget pir, som n1est be anvendt ti hern1etikk. I at be det fisket makre og pir mot Fisket i fjerne farvann har Øket sterkt i betydning forhod ti de 2 foregående etterkrigsår. Det har i år vært utført 109 fangstturer for inefartøyer ti BjØrnØya og Svabard, 6 turer ti Vest-GrØnand, 1 tur ti Isand. Utenom dette kommer tråfisket med 2

3 Nr. 1, 1. januar 1948 tt ~tere over 50. Det har vært i drift opp ti O tråere. Omregnet fra satfisk ti ferskfisk bir utbyttet av fisket i fjerne farvann mot 4979 i Verdien er beregnet ti 6,5 mi. kroner. Bankfisket utfor \I[Øre og på de Øvrige kystbanker har gitt godt utbytte. I-Iåbrandfisket har vært variabet og ikke særig stort. Fisket etter hummer, aks og å har gitt norma avkastning. Krabbefisket ga uvanig stort fangst- og verciutbytte. Uken som endte 27. desember. Fisket preget=av jueheg og uvær. I uken fra 22. ti og med 27. desember har eet vært en de uvær og dessuten var detakesen på ce forskjeige fiskefet iten, ea de feste fartøyer suttet av i god tid før hegen. Det foreigger såedes ingen nye medingen om s i e e f i s k e. F qrsøk etter s t o r s i e be ikke utført i jueuken, derimot har forsøksdrivere vært ute på de forskjeige crivgarnfet på hee strekningen fra Ha~ ten ti fetet sørvest av LØnØy i Øygaren natt ti 30. desember. Det var ikke spesiee sideutsikter på noen av fetene. Om fisket i F i n n m a r k meddees at fremmede fiskere reiste hjem aerede før ju. I jueuken har det for Øvrig vært mer roig med driften også fra de fastboendes side. Det er imidertid ikke noe som tyder på at de gode fiskeforhod har forandret seg. Fra Troms Ø oppyses at 3 bankkuttere har gått ut på bankene for å prøve etter skreien. De ventes inn nyttårsaften. Det medes for Øvrig om agnmange både for Troms og Finnmark. Fra An eene s medes om trekning av overståtte bruk den 22. og 27. desember. Fangstene å meom 200 og 1300 stykker sei. Den 29. og 30. desember foregikk det vanig garnfiske med ti des gode fangster på opp ti 000 stykker. En og annen skrei be også tatt sanjmen med seien. For M Ø r e o g V e s t a n e e t har eet ikke foregått noe fiske av betydning. Det har vært meget ruskevær. Fra S Ør an eet medes eet om ganske bra fisketigang, især de nærmeste dager før ju. For strekningen Langesund-Fekkefjord oppgies inefiskpartiet for uken ti om ag kg. På S Ø r a n e e t har eet også vært fisket kg reker i jueuken. Kanadas f!skerier i oktober Utandet. FØgende er et utdrag av oktobernummeret av»monthy Review of Canadian Fisheries Statistics<<: Den samete iandbrakte mengde av fisk og skadyr i oktober var på 148,2 mi. bs. eer 13 pst. mer enn i september og 20 pst. mer enn i oktober Den viktigste årsak ti Økingen i forhod ti foregående måned og oktober 1946 var vintersidfisket i British Coumbia. I denne provins be det i at iandbrakt 94,5 mi. bs. fisk og skadyr - 64 pst. mer enn i oktober På Atanterhavskysten be det iandbrakt 53,7 mi. }y;, - 30 pst. mindre enn i september og 19 pst. mindre enn i oktober Det gikk i månedens y)p tibake med ky.:;t.. fisket og derti viser sidefisket mindre kvanta enn i 1946, ikeedes høstmakrefisket. De samtete fangster i Kanada i årets første 10 måneder er på 947,6 mi. bs. mot 1030,9 mi. pund i samme periode i Verdien av årets fangst utgjør $ mot $ i 1946 i samme periode. Den samete eksport av fisk og fiskeprodukter i de første 9 måneder av 1947 viser et fa på 17 pst. i mengde og 12 pst. i verdi. GJenvinningen av tidigere markeder for kippfisk viser seg i eksporttaet for denne vare - 23,3 mi. pund mot 17,3 mi. pund i 1946 ti utgangen av september. En unntakese dannet kippfiskeksporten ti Jamaica. På Atanterhavskysten var prisene ikke gjenstand for større forandringer, men i Vancouverområdet var det stigning i prisene på aks ti hermetikk. Engrosprisindeksen på fiskeprodukter hodt seg iast skjønt generaindeksen for næringsmider steg med nær ved 10 point. Detajpriser for fisk i Montrea og Toronto var i aminneighet noe høyere. Hermetiserte produkter viste størst stigning. Av den på Atanterhavskysten iandbrakte torskemengde mi. pund oppgis 14,5 pst. å være frosset, 58,7 pst. å være satet. Av hysepartiet på 24,3 mi. pund er 70,2 pst. frosset og 3,1 pst. satet, av yrpartiet 16,1 mi. pund er 81,4 pst. satet og av ysingpartiet på 16,8 mi. pund er 3:i,8 pst. satet. 3

4 . Nr. 1, 1. januar 1948 Fisk brakt i and ti Finnmark i tiden. januar ti 22. desember Fiskesort Mengde Anvendese Iset Fiet Satet Hengt Torsk., Hyse Se Brosme Kveite Fyndre Uer Steinbit I at Merk: I forbindese med fisketaene oppgis i samet evermengde h. Ennvidere oppgis h damp tran, 168 h annen tran og 1857 h rogn. Iandbrakt fisk ti Må ø y og omegn i tiden. januar ti 20. desember 1947, Fiskesort Mengde Anvendese -- Iset Satet Hermetikk Torsk Sei ''.' Lange Brosme '. t Hyse Kveite GuHyndre Skate Annen fisk Håb a.nd Pigghå Å Hummer Reker Krabbe I at Behodningene av satet fisk ved utgangen av oktober oppgis såedes: Våtsatet fise Torsk 11,2 mi. bs., yr 2,4 mi. pund, ysing 0,6 mi. pund, annen våtsatet fisk 0,1 mi. pund. Kippfiskbehodningene var: Torsk fusatet, fuvirket 8,1 mi. pund, do. ett'\'irket 0,8 mi. pund, ett satet, fu virket 0,2 mi. pund, ettvirket,o mi. pund,»gaspe cure<< iuvirket 0,3 mi. pund, ettvirket 0,8 mi. pund, kippfisk av sei 1,4 mi. pund, av ysing 0,6 mi. pund og av andre fiskesag 0,1 mi. pund. Behodningene av røykt sid (boaters, hard-cm ec smoked rounc herrings) oppgis ti kasser. Engrosprisindeksen for fiskevarer for september måned oppgis ti uforandret 210,5. Det h~yeste indeksta i hadde en i januar måned med 2.20,6. Torskeprisene på Atanterhavskysten oppgis ti 2% a 3% cents pr. pund - i Haifax var denne pris 2% cents. Hyseprisen oppgis ti 4 a 5 cents. Engrosprisene for fersk torskefiet oppgis ti 17,8 cents pr. pund i Haifax, 25 cents i Montrea, 35,5 cents i Toronto. Tisvarende priser på frossen, pakket torskefiet oppgis ti: 16,9 cents, 23 cents og 22,1 cents. Detajprisene på de samme varer var henhodsvis: 30 cents, 35,3 og 34,6 cents samt 30 cents, ingen notering og 31,8 cents. Isands fiskerier i tiden jan.-okt og I novemberutgaven av»statistica Buetin«som utgis av Isands Nasjonabank oppgis føgende ta for Isands fiskeproduksjon. Tivirmingsmåte Januar-okt Ising (fisk) Frysing (fisk) Tørrfisk..., Hermetikk Satet Hjemmekonsum Sid frosset ti agn Sid ti fabrikkene OS 435 Samtige mengdeta gjeder søyd fisk med hode, unntatt sid, som er oppgitt i rund vekt. Isands fiskeeksport i tiden jan.-okt og tidsrommet januar--oktober 1947 og 1946 er eet bitt eksportert føgende mengder : Mengde Jan.-okt.,J an.-okt Verdi (f.o.b.) 000 is. kr. Jan.-okt.,J an.-ok t kg 100 kg Kippfisk Satfisk, uvirket Ferskfisk (iset og frosset Tørrfisk Hermetikk tønner tønner Satsid kg 100 kg Tran (av torskeev.) Sidoje Sid og fiskeme Satet rogn... ~ tønner tønner Abonner på.. Fiskets Gang" 4

5 Nr.1, 1. januar 1948 Dansk fiske i november F~6gence er et utdrag av»fskeribacets<< fiskerioversikt for november måned : I at be eet i danske havner i november iancbrakt 15,2 mi. kg fisk og skadyr, hvorav 0,4 mi. kg be evert av utenandske (svenske) fiskefartøyer. Fangsten igger 2,6 mi. kg under fangsten i oktober, men den igger 3,5 mi. kg over gjennomsnittsfangsten i november i årene 1942/46, som var på 11,7 mi. kg. I månedens Øp be det eksportert 5 mi. kg ferskfisk mot 6,5 mi. kg i november Heri er ikke medregnet direkte andinger av fangst i britiske havner. Disse har i tiden. januar-31. oktober vært på tis. 15,9 mi. kg - 7,4 mi. kg mindre enn i samme tidsrom i Av fangstene i november måned be 14 pst. fisket i NordsjØen, 61 pst. i Kattegat, Skagerak og Limfjorden og ca. 25 pst. på betene, Øresund og Østersj}Jen. Av de enkete fiskesorter be eet iand brakt 3,7 mi. kg torsk, 3,3 mi. kg rødspette, 0,5 mi. kg annen fatfisk, 2,1 mi. kg sid og brising, 0,9 mi. kg å. Av annen satvannsfisk- hyse, hvitting, sei og håjrand- be det iandbrakt 1,1 mi. kg, hvorav ca. 0,4 mi. kg av sistnevnte sort. Av incustrifisk be det iancbrakt 3,3 mi. kg. Om håbrandfisket uttaes eet, at dette viste bedring mot sutningen av oktober og denne bedring hodt seg utover i november. Fisket be drevet i NordsjØen og fangstene evert i Hirtshas, ThyborØn og Skagen. Prisen på håbrand hadde stigende tendens og gjennomsnittig antas det å ha vært betat kr. 2,10 pr. kg. Danske eksporfavaer.»fiskeribadet<< oppyser i sin novemberutgave at Danmark har suttet en handesavtae med Vngarn gjedende tidsrommet. oktober 1947 ti 30. september På kontingentisten inngår også for kr i dansk satet fisk. Det oppyses at private vareutveksingsforretninger utenom avtaen i enkete tifee kan godkjennes av danske og ungarske myndigheter i særdeeshet hvis det gjeder varer som ikke er oppført på kontingentistene eer varer for hvike kontingenten er oppbrukt. I en dansk-posk handesavtae som gjeder for samme tidsrom er. eet ogsrt fastsatt en dansk kontingent for fisk på kr Det svenske sidefiske. I uken som endte 20. desember be det 1 Sverige iandbrakt 600 tråsid og 630 snurpesid. Tråsicen er tatt ved Haken, Hasebanken, V. Vinga, Kattegat og V. Måneskar. Snurpenotsiden ved V. Måneskar. Siden sesongen begynnese. jui er der iandbrakt 196 garnsid, tråsid, 1866 snurpesid, tisammen mot i samme tidsrom foregående sesong. I inneværende sesong er det bitt satet sid, mot i foregående sesong Litteratur. Den marinbioogiska forskningen. Kap. 3 i Naturvetenskapiga Forskningskommitten IL Statens offent. utredn Eckesiastisdpt. Stockhom Marked snytt. Ferskf'iskh,oten på StorbritanJzia. Ministry of Food har i skrivese av 15. desember 1947 meddet den norske ambassade, London at i 4-ukers perioden fra 5. januar ti. februar 1948 vi maksimumskvan tumet av norsk ferskfisk i kasser som tiates importert utgjøre 1200 ukentig. De fiskesorter som kan sendes i forannevnte tidsrom omfatter føgende:. Tungefyncre. 2. Settvar. 3. Piggvar. 4. Kveite. 5. RØdspette ( Gufyncre) ikke under % b. 6. Sandfyndre, ikke under % b. 7. Lomre, ikke under % b. 8. Iviarefyndre, ikke under % b. 9. Gassfyndre, ikke under % b. 10. Torsk, ikke under 11;2 bs. 11. Sei, ikke under 11;2 bs. 12. Lyr, ikke under 11;2 bs. 13. Hyse, ikke under % b. 14. Hvitting, ikke under % b. 15. Lysing. 16. Lange. 17. Brasen. 18. Havå. 19. Rokke- og skatevinger. 20. Pigghå (fådd og hoceyjs). 21. Steinbit (fådd og hodeøs). 22. Breifabb (hodeøs). 23. Brosme. 24. Rogn. Import av ovennevnte sorter i fietert stand er ikke tiatt. Forsendese kan skje ti fiskebancere hvor som hest i Storbritannia. Hvis det tiatte maksimumskvantum ikke kan skipes fut ut i en uke, kan restkvantumet overf)6res ti føgende uke eer uker i samme importperiode. Det samete importkvantum av sandfyndre, sei, hvitting, ange, brasen, havå, pigghå og breifadd samt brosme i en uke må ikke overskride en sjettede av totaimporten i samme uke. Ministry of Food vi etter søknad tiate en spesie maksimumsførstehåndspris av 8 sh. 3 e. pr. stone for importert fådd og hodeøs steinbit. Da det i bestemmesen om maksimapriser ikke er fastsatt noen særskit maksima-førstehåndspris for fådd og hodeøs steinbit, vi den fastsatte maksimae førstehåndspris for s Øyet steinbit med hode ( 4/1 pr. stone) eers bi anvendt. Et tiegg av 8 e. pr. stone i den spesiee maksimae førstehåndspris for fådd og hodeøs steinbit, vi bi innviget når vedkommende importør er grossist, som godtgjørese for pakking, ising og varens evering på jernbane, ombord i båt eer på bi for veitransport, forutsatt førstehåndssegeren besørger dette arbeid. A verter ~~Fiskets Gang! 5

6 Nr. 1, 1. januar 1948 Iandbrakt fisr ti T r o m s ø 21. desember Fiskesort Torsk... Sei... Lange... Brosme... Hyse ' Kveite... Gufyndre... ' Smørfyndre... Uer... Steinbit... Håbrann... Makrestørje... Reker... Andre... I at Mengde Iset tiden. januar ti Anvendese -- Fiet Satet Hengt O Bestemmese om utvidet dispensasjon fra forbudet mot snurpenotfiske om natten. 3. Bestemmeser om forbud mot snurpenotfiske på særig viktige kastevåger og i trange fjorder og i sund hvor det er sideinnsig under vintersidfiskeriene. I medhod av sideovens 77 b er ntferciget en bestemmese om forbud nwt garnfishe på et 100 m bredt bete angs yttergrensen av de såkate»fredete kastevåger«m. v. (se punkt 3 foran). Denne bestemmese gjeder fremdees, men Fiskeridepartementet har bestemt at forbudet ikke ska gjede for BØmmehavn. 5. Forskrifter for bruken a'u motordre'j/e smtrpcnotbåtcr av 3. januar Ved kongeig resousjon av 20. desember 1946 er fastsatt bestem1neser om ysing etter sid for inneværende års vintersidfiske. Bestemmesene er de samme som gjadt under fjorårets fiske (se»fiskets Gang«nr. 2 for 1947). Lov og bestemmeser gitt medhod av ov. Bestemmeser om heigdagsfredning under vinfersidfiskeriene. Ved Kg. resousjon av 20. desember 1946 er bestemt:»i medhod av ov av 25. juni 1937 om sid- og brising-fiskeriene,, 3. edd, bestemmes: 1. Bestemmesene om heigdagsfredning i ov om sid- og brisingfiskeriene av 25. juni får tisvarende anvendese på fiskerier som foregår på samme område som vintersidfiskeriene i den tid oppsynet er i virksomhet, med mindre eet er fastsatt spesiee bestemmeser om heigdagsfredning for angjedende fiske i særige fiskeriover. I. Denne resousjon trer i kraft straks og gjeder innti videre.«bestemmeser for vintersidfisket For kommende sesong vi føgende bestemmeser være gjedende i ikhet med de foregående år :. Bestemmeser om dispensasjon fra forbudet mot å fiske med snurpenot om natten under vintersicfiskeriene, jfr. 31 A i ov av 25. juni 1937 om sid- og brisingfiskeriene. ~ Provisorisk anordning av 19. desember 1947 om reguering av produksjon og utførse av fisk og fiskevarer.. I den utstrekning det ansees nødvendig av hensyn ti varebyttet med utandet kan Fiskeridepartementet treffe bestemmeser ti reguering av produksjon og ntførse av fisk, herunder sid og skadyr og produkter herav. 2. I henhod ti kan eet bant annet bestemmes at forhandinger om og avsutning av sag ti utandet bare kan finne sted gjennom utvag oppnevnt av departementet. Det utferdiges nærmere instruks for hvert utvag. UtfØrseen av de i nevnte varer kan gjøres betinget av at vedkommende eksportør er medem av en sammensutning hvis vedtekter er godkjent av departementet. Det kan også gies bestemmeser om everingspikt og kvotetideing av disse varer. 3. Utgiftene ved gjennomføring av de bestemmeser som treffes etter denne anordning dekkes ved en avgift på den eksporterte vare. Departementet fastsetter størresen av avgiften. Denne kan innkreves ved utpantning. 6

7 ~-- Nr. 1, 1. januar Overtredese eer forsøk på overtredese av bestemmeser truffet medhod av anordningen straffes med bøter. 5. Anordningen trer kraft. J unuar Stabburet Gunnar Nisen Fiskematfabrikk Teefon 3912 Fredrikstad Teefon 2575 Kjøper fersk h'sk - makrestørje, makre, håbrand hvaiajøtt Verdien av utførseen av fisk- og fiskeprodukter, hvafangst og andre produkter av fangst jan. /nov Fisk og fiskeprodukter Sid og fisk Hermetikk.... Dyriske forstoffer unntatt hvakjøttme.... Tran av fisk, vesentig torsk.. Tran av annen.... Fiskeever.... Fiskeim.... Kareskinn Meke, siderisp o. a. produkter Hvafangst: Hva- og kobbekjøtt Hva, bottenose, sperm. tran og oje... ;.... Degras.... Herdet fett.... Hvabarder.... Hva1ever...., A n dr e pr o d. av f a n g s t : Setran Skinn av se, kobbe og kappmyss.... Huder av hvaross og hvitfisk November Verdi kr I at jan./nov. Verdi 1000 kr Utførseen av fisk og fiskeprodukter. Den ukentige utførsestabe i»fiskets Gang«har hitti vært bygget på direkte oppgaver ti Fiskeridirektoratet fra tostedene. Fra. januar 1948 går en imidertid over ti ny ordning, icet»fiskets Gang«vi få meddet de ukentige utførsesoppgaver fra Statistisk Sentrabyrå. Jvange års arbeid har skapt båtmotoren nf. M." In tet er skydd for å age det beste på området. Ae tekniske forbedringer, men uen prisforhøyese. TELEFON 980 FREDRIKSSTAD MOTORFABRIK A.S Fredriksstad Preserving & Co. Afs A It i FREDRIKSTf\D FjskehermefJ'kkf a bn'kk BRU K LJEKLÆR HANSEN & CO. A.S- Fredrikstad Etabert 1893 Varespesifikasjonene vi bi satt opp i samsvar med de spesifikasjon er som Byrået gir i» 1\IIånedsoppgaver over vareomsetningen med utandet«og i»norges I-I ande<<. Av passhensyn bir dog enkete varesorter sått sammen. De stat. nr. som settes opp i tabehodet vi gjøre en direkte sammenikning med Statistisk Senti-abyrås ttf>irsesstatistikk ettere. \!Iengdetaene vi bi gitt i og h. De nye utførsestaene for januar taes inn i»fiskets Gang«nr. 3.»Fiskets Gang«håper med disse nye oppgavene å gi ce interesserte en ennå bedre oversikt over Norges utførse av fisk og fiskeprodukter. 7

8 Nr. 1, 1. januar 1948 Tre artiker av fiskeri attache Nis Jangård om FAO' s arbeid med fiskerispørsmå.»fiskets Gang«bringer i dette nummer og i de 2 f)6gende numre 3 artiker av fiskeriattache Nis J angaard. Vi vi sette pris på at disse artikene bir tatt opp av aviser og tidsskrifter som måtte ha interesse av å få utbredt kjennskapet ti eet arbeidet som drives av fiskeriavdeingen innen FAO. FAO er forkortese for Food and Agricuture Organization of the United Nations. FAO be konstituert i Quebec i september 1945 som den første underavdeing av F. N. De første skritt ti dannese av FAO be tatt under krigen, idet de aierte så at når krigen suttet vie eer bi mange på mat og kaos i n1atforsyningen i verden. En konferanse bestående av representanter for 44 nasjoner kom sammen i Hot Springs (West Virginia. U. S. A.) i mai-juni 1943, og nedsatte en Interim Commission som forberedte dannesen av FAO. I-Iensikten med dannesen av FAO kan kort sies å være at man fant å måtte ha et internasjonat feesorgan for å ta seg av matforsyningen og konsoidere arbeidet for bedring av evestandarden for verdens fok. Liknende arbeid hadde vært gjort før av forskjeige organisasjoner i forskjeige and eer grupper av and, men tanken om en verdensorganisasjon hadde aerede vært oppe i det tidigere Nasjonenes Forbund. Arbeidet skue bestå i fremme av jordbruk, fiske og andre nærings bransjer, gjennom konsoidert oppysningsarbeid og hje p ti utnyttese av tekniske og vitenskapeige oppfinneser og hj epemicer ti Økning av matvareproduksjonen. Resutatet vie bi bedre evemåte i ae dens faser, bedre Økonorni, bedre hese og bedre sosiae og kuturee forhod. De and som sev var i stand ti å utnytte muighetene og hadde oppnådd en høy evestandard var de sterke i samfunnet. De and som av mange forskjeige grunner ikke kunne nytte muighetene sev be de svake og ofte et yndet vit for andres ekspans j onskrefter. Jakten etter dette vit har gjen nom tidene påført verden en rekke kriger, kanskje i virkeigheten ae sammen. Et forsøk på en fredeigere og bedre utnyttese av verdens resurser for bedring av ae foks evemåte gjøres nå av FAO, og eet sier seg sev at eer settes store forhåpninger ti denne verdensorganisasjon. Men så enge den game Adam ever, og bomstrer i stadig nye former, så bir de store må fra tid ti annen formørket, og veien fram forenget. I-Iovedtyngcen av FAO's arbeid er agt på andbruket som modernæringen som ska gi ae dagig brør. Vi fiskerifok synes at eer er agt for ite vekt på fiskevarer i verdenshushocningen, hviket devis er vår egen skyd. Forhodet er at D' AO i sitt arbeid må bygge på aerede eksisterende internasjonae organisasjon er. Innen andbruket er disse ve etabert og støttet av sterke organisasjon er innen de enkete and. Gjennom disse organer kan FAO få materiae ti å becf6mme verdenssituasjon en for andbruksvarer og p~t grunnag av dem panegge sin virksomhet. Innen fiskeriene er eer ingen internas j on;tk-=-;;g.<~nisasjoner som FAO kan samarbeide med. Der er ingen påiteig statistikk som gir en o-versikt over verdens fiskerier, og hviken roe den virkeig spier i verdensøkonomien eer verdens matforsyning. Da FAO' s fiskeriavdeing be opprettet var -eet derfor en vanskeig jobb direktøren, Kanadas tidigere Deputy Minister of Fisheries, Dr. Finn påtok seg. Den første fiskerispesiaist han ansatte i avdeingen var derfor en statistiker, cand. oecon. G. J\II. Gerhardsen fra Fiskeridirektoratet i Bergen, og en viktig de av arbeidet i avdeingen hitti har vært ft etabere en oversikt over verdens fiskerier og produksjon. På FAO's siste årsmøte i Genf i august måned var en viktig programpost å age en» vvord Census«for verdens matvaresituasjon, en andbruks- og fiskeriteing, som skue være ferdig ti Det var kart for fiskeriavdeingen og de fiskerideegerte at en fiskeriteing ikke kunne bi ferdig ti 19 50, fordi arbeidet må gjøres fra grunnen av. Sev en fiskeriteing for Norge, som står fremst med hensyn ti fiskeristatistikk og fiskeriadminastras j on, vie trenge ftr og store omkostninger, så en kan tenke seg hviken tid og hviket arbeid eet vi bi å age en.påiteig»\vor Id Census«for fiskeriene. Dette arbeid er imidertid nødvendig, så studier og innsaming av materiae ti teingen vi bi et viktig arbeid for fiskeriavdeingen. Denne census vi komme ti å vise et bide av verdens fiskerier og dens betydning for ce enkete and og for verdenshushodningen som vi forbause de feste og kanskje ikke minst de and sev som er ce edenle i dag i procuksj on en av fiskevarer. Denne og andre oppgaver for fiskeriavdeingen vi 8

9 Nr. 1, 1. januar være av oppysende art som de av FAO's generee oppgave å karegge verdens matresurser. Oppgaver av mer praktisk art Yi være å yte assitanse ti bedre og Øket produksjon og omsetning innen rammen for FAO's internasjonae må, og cisse oppgaver vi jeg komme inn på i en annen artikke. FAO er en organisasjon av regjeringer, og dens arbeid bir derfor stort sett agt an overensstemmende med medemsregj eringenes Ønskernå framsatt på årsmøtene og gjennom andre instanser. Dens styre i de to første år var imidertid utpekt av organisasjonen sev, og de faste rådgivende komiteer er også utpekt av organisasjonen. Som før nevnt vi FAO også samarbeide med internasjonae n æring~organisas joner som er godkjent som meningsberettiget i angjedende spørsmå. En organisasjon som FAO kan vanskeig ha forbindese med de enkete næringsorganisasjon er innen de forskjeige and eer snevrere grupper av sådanne. I-I vis næringene ~6nsker å ha direkte innfytese på FAO's arbeid, så må det skje gjennom internasjonae organisasjoner på et bredt grunnag innen næringene. De enkete næringer innen andene kan gjøre sin innfytese gjedende indirekte gjennom FAO' s nasjonae komite i vedkommende and, eer gjennom representanter i de rådgivende komiteer og i spesiakomiteer. FAO har antydet Ønskeigheten av en internasjona organisasjon av fiskerinæringen, og på årsmøtet i Amer i can Fisheries Institute i N e1v Y ork i apri 1947 hodt generadirektøren, Sir John Orr, en tae hvor han nevnte at en sådan organisasjon kunne gjøre næringen sev og FAO store tjenester. FAO bidrog ti å same satfisk- og kippfisknæringens fok ti et møte i Bergen i fjor høst, og på dette møte be man enig om Ønskeigheten av en internasjona organisasjon av denne næring. SpØrsmået om en videre internasjona iiskeriorganisas j on be og sft nevnt på møtet. Så enge et sådant større rådgivende organ for FAO ikke eksisterer, vi FAO's administrasjon søke råd gjennom de engere organer innen FAO eer andre steder innen dens rekkevidde. Sev om en Ønsker å ta ae tibørige hensyn så er der som bekjent mange skjær i sjøen. FAO's arbeid er sevsagt ikke hemmeig og dens årsmøter er åpen for pressen. Organisasjonen har også sin egen informasjonstjeneste, og utgir regemessige skrifter om næringsspørsmå og organisasjonsspørsmå. Det er meningen at også Fiskeriavdeingen ska utgi en månedig buetin når forhodene gjør dette muig og hensiktsmessig. Noen annen offentiggjørese av avdeingens arbeid er ikke muig, og den kan sevsagt ikke føre noen avispoemhdc A vdeingens direktør, Dr. D. B. Finn, har benyttet anedningen ved besøk i Europa ti å konferere med næringens fok, og hodt foredrag om FAO's arbeid, bant annet i Bergens iandesforening i fjor høst. A vceingens statistiker har også nettopp besøkt en rekke and i Europa for konferanser og studier. Likeve så forekommer eet meg at der bant fiskerinæringens fok er mangende kjennskap ti og kanskje interesse for FAO's arbeid med fiskerienes probemer. Siden jeg midertidig er knyttet ti FAO for arbeid i Europa og vi komme i kontakt med næringsivets fok har jeg viet gi en redegjørese for FAO's arbeid for fiskeriene, ut fra de forutsetninger jeg har herfor. Disse forutsetninger er ervervet vesentig i egenskap av norsk deegert ti F AO-my)ter og medem og dens fiskerikomiteer. og gir ikke nødvendigvis uttrykk for acministrasj onens mening. Recegj Ør e sen står derfor het for min egen regning. Fiskets Gang Hee andets fiskerifidsskrift Def er e bad i veksf STATISTIKK FISKENYTT AKTUELLE ARTIKLER fra inn og utand 9

10 Nr. 1, 1. januar H:)4B Utførseen av fisk og fiskeri produkter i oktober fordet på and. Fersk sid i at.... Begia.... Frankrike.... Irand.... Itaia.... Nederand.... Poen.... Sovjetsamvede(.. Sverige.... Storbritannia.... Tsjekkosovakia.. Tyskand.... Paestina.... Andre and.... Fersk fisk i at.. Begia.... Frankrike.... Itaia.... Nederand.... Portuga.... Sovjetsamvedet.. Storbritannia.... Sveits.... Sverige.... Tyskand.... Østerrike.... Paestina.... Andre and.... Tørrfisk 2 at.... Begia.... Finnand.... Itaia.... Nederand.... Sverige.... Sør-Afrika-Samb.. Br. V. Afrika.... U.S. A.... Argentina.... Brasi.... Andre and.... Kippfisk i at... Itaia.... Portuga.... Spania.... Egypt.... Port. Afrika.... Cuba.... Mexico.... Argentina.... Brasi.... Okt Jan./okt oss Etter Statistisk Sentrabyrås månedsoppgaver. Uruguay.... Paestina..., Andre and.... Sat s'td i at.... Begia.... Danmark.... Finnand.... Nederand...,.... Poen.... Sovjetsamvedet.. Storbritannia.... Sverige.... Tsjekkosovakia.. Herav Br.-Am. sone >> Sovj.russ. sone Tyskand..., Østerrike...,. u.s._/\..... Paestina.... Andre and.... Fisk satet i at... Begia.... Finnand.... Frankrike.... HeJas.... Itaia.... Nederand.... Sverige.... Tyskand.... U.S.A.... Andre and..., Fiskehermetikk i at Begia..., Frankrike.... Irand.... Poen.... Storb'itannia.... Sveits.... Sverige.... Tsjekkosovakia.. Egypt.... Br. Øst-Afrika... Paestina.... Sør-Afrika-Samb.. Austra-Samb... Andre brit. besidd. i Asia.... U. S.A.... Kanada New Zeaand.... Andre and.... Okt O Jan./okt ~ Sideme og fiskeme i at.... Begia.... Danmark.... Frankrike,,.... Nederand,...,... Sveits.... Sverige.... Tsjekkosovakia.. Dampmedisintran I at... h Begia.... Bugaria.... Danmark.... Finnand.... Frankrike.... Heas.... Itaia.... Nederand.... Poen..., Sovjetsamvedet.. Spania.... Storbritannia.... Sveits.... Sverige.... Tsjekkosovakia.. Tyrkia.... Ungarn...,... Kanada.... U.S.A.... Kuba.... Mexico.... Argentina.... Venezuea.... {ina.... Brasi.... Peru.... Coumbia.... Paestina.... Andre and.... Annen tran i at b Begia.... Danmark.... Finnand.... Frankrike.... Heas.... Iaia.... Nederand.... Poen.... Sveits..,.... Sverige.... Tsjekkosovakia.. U.S. A.... Paestina.... Austra-Samb.... Andre and.... Okt. J an.jokt S

11 Utførseen av fiskeri produkter i oktober Etter Statistisk Sentrabyrås månedsoppgaver. Nr. 1, 1. januar 1'948 Varens navn Q)..jj "''Q.> b.o,..c ~ ~ ~Q) Oktober Januar-oktober Q)-1..1 "''Q,> Varens navn gp~ Q) Q) :;s 1947 Oktober Januar-oktober Sid, fersk, i at... Herav: Vårsid. Storsid... Fetsid...,. Forfangstsid... Brising og småsid Fisk, fersk, iat... Herav: Torskefiet... Annen torsk... Lange Sei '.'. Hyse... Makre og horngj. Kveite (heefisk). Fyndre... Å... 1Jer... Brosme... Pigghå... Håbrand... Laks... Ørret... Skate og rokke Steinbit... Rogn... Annen... Tørrfisk iat... Herav: Rotskjær.. Rundfisk, Finnm. v. - Annen.,... - Afrika vare. Lange 'Sei.... Hyse (koje)... Brosme....K-ippfisk iat... Herav: Torsk... Lange. '.... Sei... Hyse (koje)... Brosme... Sid, satet, iat... Herav: Vårsid... Storsid (sosid).. Fetsid... :Skj æresid... N ordsj øsid Isandssid... Brising... Kryddersatet, herunder appetitsid Brising, kr.sat. (ansjos)... Sat fisk, iat..... Herav: T orskitnr.ogks.mv. M akre i -- Lange i -- T orsk øs i fartøy A og jernbanevogn nnen -- )} ~»»» kg» 1) Taet rettet Sid, røykt... kg Herav: Hummer... )} Reker Herme tikk iat Røkt småsid i oje Do. brising i oje. Do. småsid i tomat Do. brising i tomat» Do. småsid eers U røkt småsid i oje Do. småsid i tomat Do. småsid eers Do. brising eers Røykt storsid eer vårsid i oje Do. do. i tomat Do. do. eers, Annen sidehermet. )} Mjøke Makre Fisk forøvrig Krebs og skj edyr Rogn Fiskeboer (pud ding, kaker o. 1.) Sideme Fiskeme H vakiøtme Se- og kobbeskinn kg Tran iat h Herav: Leverme... Tangme... Lim... Satet torskerogn Dampmedisintran Råmedisin tran Bank... ) Brunbank Håtran..., Brun..... ) Kveiteoje m. v Se tran... ' t) Bottenose- og spermasettra.n Sidoje trangrakse A vfadstran og 2' Stearin... kg Herdet fett Fettsyrer... kg ) O ) ) 'i ) ) ) ) ) ) ) ) )

12 ... 1\) Vårsid Fetsid Nord- Kippfisk Tørrfisk Rogn Storsid Isands sid Damp- Rogn Rå- Brun Hai- Hva- Herdet Bank Brun Tosteder og små- sjasid i at i at fersk tran tran Bank tran oje- hva- Satet j Fekkesid sid tnr. tnr. tnr. tnr. kg tnr. tnr. tnr. tnr. tnr. tnr. fettsyre oje tnr. tnr. tnr. Fredrikstad Oso 2 ) ) Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik) ) Haugesund3) ) Bergen 4 ) ) Forø Måøy5) Åesund6) Mode ) Kr.sund7) ) Trondheim Bodø , SvoJværo) ) Tromsø Andres) , I at ' s ~ I uken ' =- '"... z :"' I :: c I ""' ~ ~ 00 - Hva- Herdet Se- Sidoje Ma- Laks, Le- Annen Hum- Fisk, Side- Tm~- Annet Tang- Se- Herme- Sid, fersk Sid, raykt <rab be Reker Tosteder oje spise fett tran kre i, fersk vende fersk fisk mer satet me skeme me m~ skinn tikk tnr. tnr. kg kg fersk å kg kg kg kg kg Fredrikstad ~ Oso Kristiansand Egersund Stavanger ; Kopervik ) Haugesund Bergen Forø Måøy Åesund H) Mode Krist,sund Trondheim Bodø Svovær Tromsø Andre I at I uken ) Herav tnr. krydret. 2 ) 1389 tnr. ett krydret sid, 1988 tnr. annen tran, 2949 kg vitaminkonsentrat, 1270 kg kveiteoje, 26 herm. torskeever, 1555 tnr. brising, 1723 tnr. botenosetra.n. 3) kg haifinner, 300 tnr. krydret storsid, kg hvakjøtt. 4 ) 64 stearin, 3260 kg ro~m røykt, 610 annen tran, 743 kg aks røykt, 67 kveiteoje, 44 tnr. sidemeke, 392 hvakjøtt. 5 ) 27 hvakjøtt. 6 ) 212 tnr. fettsyre av tran, 20 stearin, kg everpostei, kg kaviar 1 21 tnr. bottenosetran hvarosshuder ) 137 fiskeim, 7500 kg satede fiskeskinn, 28 hvakjøtt. S) 7 stearin, 740 kg kveiteoje, 19 fat høyvitaminhodig veterinærtran. 9 ) Veterinærtran. 1 0) 2000 kg fersk ever, 706 hvakjøtt. 11) 200 tnr. krydret storsid. 1 3) Herav rundfrosset ) Frossen. 16) Herav 4563 kg krydret. 16 ) Herav 1274 tnr. veterinærtran. 1 7) Herav krydret, sukkers. 1 8 ) Herav tnr. marinade. ) Manger oppgave fra.bodø,.. Svovær :og Tromsø.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O.

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O. 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember 1950. Nr. 52 Abonnement kr. 1 0.00 pr. år tegnes.. ved ae postanstater

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Driverne begynner å vende hjem fra Island.

Driverne begynner å vende hjem fra Island. Utgift av Fiskeridirektøren. Kuii hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 4. september 1947. Nr. 36 A bon ne ment kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 15. MARS 1973 11 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 5. MARS 97 fi~k{~ GANG 5. MARS 97 59. ÅRGANG A V N N H O L D E T D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning... 5 Medinger fra Fiskeridirektøren.. 5 Seundersøkeser i det nordige

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. oktober 1952

Fiskerioversikt for uken som endte 18. oktober 1952 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 23. oktober 1952 Nr. 42 A bonn em e nt 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser ( Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish Industry) Vo. I. No. 1. Pubished by the Director of Fisheries Vitamin A i innvoer

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 27. DESEMBER 1973 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. DESEMBER 197 5 7. DESEMBER 19759. ÅRGANG 5 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 99 Nye fiskefartøyer............... 99 Pub. utgitt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer