Vesterålen-Yttersiden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesterålen-Yttersiden:"

Transkript

1 Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri Nr. 17 A bonn em e nt kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr. år. Ann on se pris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor..,fiskets Gang"s teefoner , Postgiro nr Teegramadresse:.. Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 21. apri. Fisket i uken som endte 21. apri var preget av dårigere værforhod. Disse gjorde seg især gjedende i hee det sydige fra Nord Trøndeag å regne. Skreifiskeriene ebber ut. Lofotfisket er avsuttet med et utbytte som igger betydeig over gjennomsnittet i de siste 21 år. I Vesteråen drives det tides bra skråpfiske. I Troms er Skreifisket sutt. Vårtorskefisket i Finnmark ga itt større ukefangst enn i foregående uke, og det synes å være bedre utsikter, idet det påny har skjedd et oddeinnsig ti Vadsø. Langs kysten TrøndeagSkagera{kdistriktene har værforhodene agt en demper på aktiviteten, og uken har vært preget av fiskemange. Sidefisket er ytterst beskjedent bortsett fra på Sunnmøre, hvor det be opptatt ikke så ite forfangstsid. ' orskefiskeriene: Troms: Vårtorskefisket z: f<'izmark: vi 1111igens forandre seg t i' det bedre i fylkets Ø>Stige distrikter, hvor eet!cl tas Økende juksafangster. Års::tken synes å vær et nytt occeinnsig, s01m foreøpig har resuter t i to større steng i V adsp. U:kefangs.ten av 1t01 s 1 k va r p tonn (uken.før 829 tonn) og i at er det under vånfis1ket iandbra1kt tonn tors k nrot 8334 tonn i Æj.or og 6038 tonn scumticig i Det er hengt 2194, satet 2678 og iset etc. 163 t10nn, produsert 2525 h da1111ptran, sa}tet 319 og is,et 50 h rogn. I is!ket detar 881 båter '111iec mann. Det er ire:m.my)tt 127 fiskekjøpere, 15 prockuk sjonsag og i croift 47 camperier. Fisket i siste uke var ddvis vær hindret..: Skreifisket regnes S'0111 avsuttet med et ut1byt,te på 5452 tonn mot 7907 tonn i ifjor. Fisket må regnes son1 ;mis1y;1<ket. Det er hett hengt 230, sa,i:t.et 4368, i.set etc. 854,tonn, produsert 3475 h camptran, satet 582.og iset 2687 h.rogn. VesteråenYttersiden: Det fiskes ti des 1bra av hovedsakeig s k råpfis.k for N yksunc og BØ, hvor ukøfang.stene var 212 og 173 1tonn o.g detakesen i,fis.ket betydeig. For And Øya er f.is:ket nærn1est sutt og.for Borge hurt ig avtakende. Det er :nå i at ;fisket i Vesteråen 7029 tonn, på Yttersiden tonn ti1s t onn 185

2 Nr. 17, 26. apri 1951 mot og 7382,tonn de to foregående år. Av isken er eet :hengt 3496, satet 4827, iset etc tonn, produsert h datnptran, satet av rogn 2091 (derav su:kkers. 281), hen11etisert 1362, iset 3003 h. Vårfisket i Fimnwrk: Utenom torsk be det i &iste uke bant annet iandbrakt 19 tonn 1nr eite, 55 tonn steinbit, tonn båkveite og 11 tonn sei. Lofotfis!?et er avsluttet n1ec d utbytte på tonn Øyc skre,i, hviket er tonn mer enn i fjor og 29 O 19 tonn 1m er enn gj ennomsni Hsubbyttet for årene , so111 var på tonn. Av fisken m tonn fisket 111ed garn, tonn n1ed.ene, tonn 1111ed juksa og ,tonn 1111ed not. Garn har hatt en forhodsvis nopma bra :sesong, mens u:bytttet for juksa og ine er Sinått. Notbrukene har stort sett gjort det godt, enikete he't uh11erket. Det regnes n1ed at verdien av årets Lofottfiske igger nærjt1ere 85 n1i., i1det,eet regnes mec et pa.r og sytti Ør.e pr. råfis1k;kio i verdi tfor fisken,i nmd tistand. Av fisken er tonn hengt, 273 tonn hengt ti rotskj ær, tonn satet, 83 tonn satet som!fiet (1akses a1tet), 5678,tom1 iset, 72 tonn hermetisert, 367 tonn frosset og 2724 tonn s1('året ti Æi<et (tfer.s1k). Da111ptranpa rtiet utgjør h, hviket er rekordartet. Gj enn01m1snitts1produksjonen ut,gj orde pr. år h. F1isken har i år vært uvanhg everh:odi,g og 1eweren har hodt en mer enn aminneig høy tfettpros ent. Av rogn :er det produ ert h, hvorav rtmngsatet , sitkdcers. 3251, thern1eti ser.t 7147, iset 2024, 1frosset 5633 h. Sisteden,Ø rcag var eet ennå ti stede godt 300 båter i11ec ann i L01fotværene, derav godt 800 mann hj en1nwhørende i seve Lofoten. Det be drevet en de fiske for de v est,igste vær, :men dette var på hurtig re bur. Også i siste.uke foreg,ik:k eet et ;mindre fiske tfor Hegeand og SørTrøndeag. Landets samede skreifiske har gitt tonn 1not tonn i,fjor 10g tonn i 1949 san1 tidig, og tonn_ som gjennomsniri'ts' esut:art: Æor årene 1941,50. Av firsken er det hengt , satet , iset de tonn. Det er produsert h catnptran, anvendt 1082 h ever ti annen tran,,saket av rogn h, anvendt anneredes hn1:ot i fj.or: Av årets satrognkvantum er 3532 h.sukker satet og 8872 h an Tromsø: Fisket for TromsØ e,r Æ or tiden betydningsøst. Det 1111<eces imi certid at den første inebåt for 'i år m/k»håøygen«er avseit ti B jørnøybajzken) og at to andre kuttere gjør seg k.ar rfor avseiing. I1fØge rapporter Æra tråere ska det imidertid d:orøpig ikke yære komn1et noe tor:sik 1på banken. Andenes: Det var ruskevær siste havpart av uken. På garn tas det nå omtrent ik1t av torsk og s ei med Jangs,ter 111eom 100 og 3000 kg. På uergan1 fis,kes eet ti des.bra. I u:kens Ø:p be det innhrakt 11,6 tonn torsk, 13,9 tonn sei, 5,3 tonn uer og 1,4 tonn ange/,bro's'111e. Rusetorsk: Det :går ybterigere tibake n1ec driften, som ventes å vile b1i innstiet omkring ntånecsskitf.tet. I uken he det i Lervendefiskagets distrikt transportert ti Trondheim 20 og,ti Bergen 8,5 tonn ev. torsk FiS:ket etter s.måsei (paj.e) har vært værhindret.!j1øre og Rmnsda: Uvær hindret fisket, i1111idertid vwr kystfangstene 111ec snmr evad av rhyse bra. I ukens Øp kom det inn 77 tonn,fisk, hvorav 16 tonn torsk, 15 tonn sei, 11 tonn yr, 3 tonn ange, 4 tonn :bros,me, 22 tonn hyse, 5 tonn hå samt itt kveite og skate. Det :medes nå fra Åesund at 5 båter er avseit for å de1ta i torskefiske ved Isand. To er fremkmnne ti fetene og 3 ig.g.er på FcerØyane i påvnete av bedre vær. I Sagn og Fjordane var tfisket i siste uke hindret av uvær. I Rogaand var fisket også uværshindret og fangsuu!tbyttet het ubetydeig. Det sam1111e kan s:ies om tf is1ket 'for Hordaand) hvor eet in1idertid be innbrakt 67 t01111 J.is:k inefisk og,y.r. På Swge J'aki:')Jsten var det stadig kuing og et ukeutbytte på hare ca kg fisk. Skagera:kkysten er også det eneste distri,kt som ha'r rekefangster av betydning i.siste uke. Det be innbrajkt ca kg pr is godt kr. 4 pr. kg. vendt ti hen.netikk. Forts. s

3 Rapport nr. 12 om torskefisket pr. 21/ Nr. 17, 26. apri1951 Kg. fisk pr. Anvendese Lever Rogn An Tota pro Uke Tran An Distrikt fangst 100 stk. ta fiske fisk H. ever sent mahn tonn søyd fark. ta fangst Hengt Sa et tonn tonn tonn finnmarkvinterfiske Finnmark vårfiske ) Troms Lofotens opps.d ) ) ) )63369 Lofoten forøvrig.. } Vesteråen ) HegeandSaten.. O NordTrøndeag SørTrøndeag Møre og Romsda Tis Damp ti Fersk tran Satet Fers.J.c fross. annen tran m.m. tonn h. h. h. h ) :\ ) ) ) ) )19 1 )132 8 ) ) , Sammenikning med tidigere år.,, Tonn 3øyd torsk Anvendese torsk År Finnmark Lofoten Hege Møre Vinterf. Vårf. Troms Lofotens forøvrig and opps.d. ogvester Saten åen Trønde. Trønde. Nord Sørog Romsda Tis. Fersk Hengt Satet og tonn tonn fross. tonn 1951 ti 2 1/ / / / / / / / / / stk , // Ar Anvendese biprodukter Lofoten s o......,;::c1 +::o::c1 o:!5 +> +>..!:<o P..,..c1 b.oo Q) p P.,..c1 1c Q) b.o+> M o s p b.o+ U o +>... p::c1 100 stk. Q.>oo o p o 1cb.o søyd ro ro ;:. o ro ;=:. o Q) o+> o Q) Q) o ro o t:.s A< Ci..: ro +' (fj+ +> U ro ro.:!:: Q) o b) H..: ro f..i.c fisk veier o 00 Kg fisk pr. h Detakese Kjøp Fi k 1 ever fart. fark. Fiskere i 1951 ti 21 / / / / / / /, / / / ! = = = ! 4092) / C: , OOOstk. 1 ii 1 i = = =. 330/ / / / / / / / ooi == = 1 ) Herav 13 h ti hermetikk. 2 ) Herav 41 garnbåter, 205 inebåter, 89 juksabåter, O notfartøyer, hvorav i Østofoten 5/27/62/0, Vestofoten 24/141/22/0, Værøy og Røst 12/37/5/0. I fiskeværene er det fremmøtt 128 andkjøpere, O kjøpefartøyer og i drift 35 trandamperier. 3 ) Herav 273 tonn rotskjær. 4 ) Herav tungsatet h, sukkersatet 3251 h. 5 ) Herav ti hermetikk h, ferskrogn 2024 h og ti frysing 5633 h. 6 ) Herav sukkersatet 281 h. 7 ) Herav hysetran 151 h. 8 ) Herav 851 tonn ti hermetikk. 9 ) Herav 349 h ti hermetikk. 10 ) Dessuten 191 h ever sendt fersk. 11 ) Herav ti hermetikk 1363 h. 12 ) Herav 83 tonn satfiet. 13 ) Herav på garnbåter 131 fiskere, inebåter 721, juksabåter 324 og notbruk O. 14 ) Av andkjøpere er det tistede 127, av produksjons og samvirkeag 15. Det er i drift 47 trandamperier og meierier. 15 ) Gjeder Øksnes ug Langens, Bø og Borge. Fisket for Andøya er avsuttet. 187

4 Nr. 17, 26. apri 1951 Fetsid og småsidfisket 1/121/ FinnmarkBuhområsa BuhområsaStad StadRogaand Samet fangst Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid Fetsid Småsid h h h h h h h h Fersk eksport Satet... 5 Hermetikk... '. Fabrikksid Agn Fersk innenands I at Forsøksfartøy sjøsatt på Nyfundand. Utandet. St. John'savisen»The Daiy News«for. mars oppyser at regjeringens f,ørste fors,øksfiskefart,øy»the Matthew I«er bitt sjøsatt. Det nye fartøy, som vi bi benyttet ti fors,øksmessig utenskjærsfiske yec Nyfuncanc, er i mangt og meget bygget på samme måte, som de meget veykte bankbåter, som de norske fiskere benytter seg av. FartØyets engde er på 59 fot, bredden 17 fot og tonnasjen ca. 48,7. Japanerne ber okkupasjonsmyndighetene om beskyttese for sine fiskebåter. Den japanske regjering har fremsatt en forme anmodning overfor genera Dougas Mac Arthur' s okkupasj onskommanco om beskyttese utfor Asias kyst mot oppbringese. En tasmann for Utenrikskontoret Keiichi Tasuke oppyste, overfor japanske aviskorresponcenter, at anmodningen var bitt fremsatt, fordi mange japanske fiskefartøyer i de senere uker var bitt oppbrakt av patrujebåter tihørende Sovjetsamvedet, Den komm. kinesiske repubikk og Korearepu Likken. (Otta v.ra Citizen 12. mars 19 51). Venezueas fiskerinæring har vansker og får øket tobeskyttese. IfØge en amerikansk Fish and Widife Servicenotis gikk eet ikke bra for Venezueas fiskehermetikkincustri i Landet har 7 fiskehermetikkfabrikker, som er i drift sporadisk, men produksjonen overstiger ikeve den innenandske etterspørse og etterspørseen utenfra. Venezueas fiskehermetikkprocukter er ikke konkurransedyktige over for produktene fra and med bøt vauta, eer med avt omkostningsnivå. Fabrikantene prøvet i årets Øp å få regjeringens assistanse og foreso forskjeige byttehancesmetoder derunder en særskit»fiskedoar«og foreso for,øvrig en streng reguering av importen av herm. fisk. Regjeringen foretok seg ikke noe spesiet i saken i Øpet av 1950, men har trådt støttende ti på andre måter. Såedes,Øker den stadig fiskefåten og bygger fiskehavner med henbikk på å tiretteegge for fangstens foreding. Regjeringen gir ån ti bå"tbygging, motorer og fiskeredskaper for å skape et grunnag ti at fere fok kan drive fiske som evevei og for å skape større procuksj on. I Øpet av de første 3 kvartaer av 1950 be eet hermetisert 4095 tonn fisk sammenignet med 6552 tonn gjennom hee 1949 og 9280 tonn i De venezueandske sardiner er itt større enn de som benyttes ti tverpakking og er meget fete. De pakkes»french stye, skiness«og prisene er så vidt h,øye, at eet ikke har yktes å finne marked for dem i U. S. A. Den. mars besuttet imidertid den venezueandske regjering seg ti å,øke tosatsene for en rekke fiskevarer. De game og nye satser regnet i boivares føger nedenfor : TØrkede, satede fiskeprodukter og :fiskeprodukter presservert med sat eer ved røking; Sid Torsk.... Sardiner Ikke nevnt annetsteds Fiskeprodukter for,øvrig: Sid.... StØrje.... rrorsk Laks.... Sardiner i oivenoje Sardiner, a1.nereces pakket Kursen for boivares dreier seg om kr. 2,18. Før Nå Boivares pr. kio 1,20 1,20 0,28 1,20 1,20 1, ,20 1,20 0,28 188

5 Nr. 17, 26. apri1951 Sveriges eksport av fiskevarer i IfØge»Månadsstatistik over Handen«som utgis av Kommerskoegium har Sverige i 1950 og 1949 hatt føgende utførse av fiskevarer: Ferske varer: Mengde Verdi Mengde Verdi tonn 1000 kr. tonn 1000 kr. Sid Andre sorter Satede og tørkece varer : Sid Andre sorter Konserver av fisk og skadyr De anstundende franske torskefiskerier ved Nyfundand og Grønand. Av en artikke i»la Peche Maritime«for 15. mars fremgår eet at den franske satfiskproduserende Grand Banks fiskerfåte i 1951 vi komme ti å bestå i 29 fiskefartøyer. Dette er noen fartøyer mindre enn i 1950, men ea det samtidig som edre og mindre hensiktsmessig tonnasje er bitt skiftet ut, er bitt satt inn visse nye og mer effektive båter, håper en på å få et minst ike godt resutat som foregående år, ea eet be produsert tonn satet torsk. Ytterigere regnes eet som en forde, at fartøyer, som i fjor tok sin første tur på fetet, nå har mannskaper som er bedre trenet, og derfor ikke som foregående år gjorde det dårig fordi de hadde større vansker med å okaisere fiskefe,tene. Fåten vi i år bi edsaget av marinefartøyet fregatten >.>L' Aventure«, hvis oppgave bant annet vi bi å oppretthode forbindesen med hjemandet. De første 3 fartøyer avgikk fra Frankrike ti N ewfoundbncsbankene den 16. februar. Eksport av danske fiskekuttere ti Mexico. Det ska iføge dagbadet»børsen«være forhaninger i gang om eksport av store danske fiskekuttere ti Mexico, om er i ferd med å bygge opp en fiskefåte. Det er trefartøyer eet creir seg om, og eet bir fartøyer av betydeig st}6rrese. (Dansk Fiskeriticence 13. apri 1951). Rikt engesk makrefiske i Cornwa. Ti tross for dårige værforhod, som har ført ti betydeige redskapstap, er makresesongen for Cornwa ti dato bant de mest veykte en har hatt, skriver»the Fishing News«den 14. apri. Fiskeskipperne rapporterer at eet synes å være fut av makre overat, og at eet fåes gode fangster hvor man enn setter enken. Det mest givende fet har vært farvannet om ag 100 mies fra B ishop Rock. Fere av de beste fartøyer har fisket for mer enn 4000 pundstering. Sesongens rekordfangst be tatt av East Coast driveren» Wydae«og bestod i 3000 stones makre, som be Iandbrakt fisk ti Troms ø apri Fiskesort Mengde Iset tonn tonn Torsk Sei Brosme... O Hyse '... ' Kveite Gufyndre Smørfyndre Uer Annen Reker I at tiden. januar14. Anvendese Fiet Satet/Hengt tonn tonn tonn h torskeever, 20 h hyseever, 29 h rogn, hvorav 16 h iset. Iandbrakt fisk ti Andenes tiden 1. januar14. apri Fiskesort Mengde Anvendese Iset Satet Hengt tonn tonn tonn tonn Torsk Sei. ' ' Lange Båange... ( Brosme Hyse Kveite... Svartkveite.... Uer. ' Steinbit... Pigghå... Annen fisk I at Leverkvantum 2712 h, hvorav damptran 1386 h, rognkvantum 660 h, hvorav 277 h iset. iand brakt i N e\v yn. Fangsten be sogt for ::E StØrre sagsutbytte har bare forekornmet engang før, nemig i 1949 da»merbreeze«hadde ::E 1400 i sagsutbytte. Tre andre {artøyer som kom inn ti N ewyn søndag hadde fangster på 1000 stones og mer, men samtige hadde også betydeige vegnskader. Skipperne forteer også, at de adri har oppevet maken ti tung dønning, som det hadde vært de siste dager

6 Nr. 17, 26. apri 1951 Fisk brakt i and i M ø r e og R o m s d a fyke i tiden 1. januar14. apri Fiskesort Mengde Iset Anvendese Satet' HfeIHengt tonn tonn tonn tonn Torsk 1 ) Sei Lyr Lange Båange... '.. Brosme Hyse Kveite Guf.. rødsp Smørfyndre... Uer... Skate og rokke Annen fisk Håbrand Pigghå Makrestørje.. Hummer... Reker Krabbe '..,... Herav ti: I at Åesund Kristiansund N Smøa BudHustad OnaBj ørnsund Bremsnes Haram Søre Sunnmøre Grip Kornstad ) Åesund utenom oppsynstiden. Leverkvantum 2153 h. Rogn 224 hl Kanadiske sideundersøkeser. Fiskeme tonn tonn O 13 Styreren for Atantic Bioogica Station, St. Andrews, N. B. Dr. A. \A. H. Neecer har oppyst at forsøksfisket med sicedrivgarn i Guf of St. Lawrence i Øpet av 1950 har gitt meget gode resutater. Dr. N eeder understreket at siceforekomstene på Atanterhavsgysten ikke be hårdt beskattet, og at de utgjorde en av Kanadas viktigere unyttede fiskemuigheter. Det be tatt gode sidefangster i St. Lawrencebukten undertiden på innti 500 bs. sid pr. 40 yards garnengde. Disse fangster står fut på høyde med crivgarnfangstene i NordsjØen. ForsØksmessig sidefiske og undersøkeser av bestanden be påbegynt av Atantic Hen ing Investigation Committee, som be dannet i 1944 etter avtae meom regj er in gene i Kanaca, Newfoundand, Quebec, Nova Scotia, New Bruns \vick og Prince Echvarc Isand. Denne komite be oppøst våren 1950, men undersøkesesarbeidet har vært fortsatt i noe forminsket måestokk av Fisheries Research Board. Det be drevet forsyjksmessig crivgarnfiske i Guf of St. La\vrence og utfor kysten av Nova Scotia i tiden junioktober og på vestkysten av Nyfundand fra. september ti 15. november. Likedan be det drevet hydrografiske undersøkeser og panktonundersøkeser. Det viste seg at de største sidefangster be tatt i farvann, hvor det var rikeig av bestemte pankton typer. Med ekkoodd be eet på vist at siden dannet tette stimer passende for snurpefiske senhøstes og om vinteren, men at den opptrådte mer spredt om sommeren. ( Canacian Fisherman mars 1951). Dansk fiske i mars måned. Under eet danske fiske i mars var værforhodene i første havpart av måneden bra, men senere ustabie. I månedens Øp be eet i danske havner iand brakt tis. ca tonn fisk og skadyr, hvorav 1600 tonn be iancbrakt av svenske fartøyer. Fangsten var 1600 tonn mindre enn i februar, men 5200 tonn større enn gjennomsnittsfangsten i mars i årene Av musinger be eet tatt 2300 tonn mot 1300 tenn i samme måned i fjor. I mars be eet av ferskfisk og skadyr eksportert 5900 tonn eer 1000 tonn mindre enn i samme måned i fjor. '\iusingeksporten.:var på 2300 tonn mot 800 tonn i. mars i fjor. Av torsk be eet i månedens Øp fisket 5900 tonn, som er 600 tonn mer enn gjennomsnittsutbyttet De viktigste fangststecer var farvannet sr2r av Skjeanc og Fyn samt omkring Bornhom. Det be også tatt jevnt gode fangster i N orcsj Øen i at ca. 700 tonn, som hovedsakeig be iancbrakt i Esbjerg. Av sid av I og II sortering be eet fisket 3000 tonn, som er 1900 tonn og 2400 tonn mindre enn i februar i år og mars i fjor. Hovedsentret for fisket, hvori også svenske fartøyer detok, yar farvannet ved Skagens Gren og utfor Hirtshas samt ved Norges Vestkyst. I Skagen be eet iancbrakt 1200 og i Hirtshas 600 tonn. Desuten foregikk e godt fiske i NordsjØen, hvorfra eet ti Esbjerg be innbrakt 3700 tonn, hvorav imidertid 2800 tonn gikk ti industriet bruk og er medregnet under incustrifiskgruppen. Av fatfisk be det tatt i at 1700 tonn. Laksefisket med criviner be drevet i den Østige de av ØstersjØen med samet fangst på 145 tonn. Av incustrifisk be eet innbrakt 6700 tonn mot 5000 tonn forrige måned og 4600 gj ennomsittig i mars i årene (Fiskeribacet apri). Utvidet dansk rutefart meom Esbjerg og Harwich. IfØge»Fiskeribacet«s apriutgave vi eet fra 23. apri bi 4 avseiinger i uken fra Esbjerg ti Harwich, nemig mandag, onsdag, torsdag og Ørdag. Med hver båt kan eet medtas 5000 kasser fisk, med mancagsbåten 6000 kasser. Hermed ser eet ut ti at et av de danske fiskeeksportørers mest fremtredende krav har fått en Øsning. 190

7 Nr.17, 26. apri1951 Svensk fiskerioversikt. I sin utgave for 10. apri skriver»svenska Vastkustfiskaren«at de siste ukene kjennetegnes ved en ujevnhet i fisket. Sidefisket på de vanige stedene utfor den danske kyst har måttet avsuttes betydeig tidigere enn andre år. Det er imidertid eiendommeig, at eet har busset opp et sidefiske i N orcsj Øen på denne årstid. Like før påske oppdaget et farwy fra ØckerØ Eideforekomster på ekkoodd. Det befant seg ea på høyde med Egersund. De for ;Øk som be gjort resuterte i noen ganske givende trekk, og fere båter søkte seg tibake ti stedet ea værforhodene bedret seg. V ed månecskiftet be det da også iandført en de fangster de største på oppti 900 kasser. Siden som var stor og av ganske god kvaitet be sogt i GØteborg og des i danske havner. Troig dreier det seg her om samme sort sid, som tidigere be fanget inne i Skagerak, som nå er på vei ut i Norcsj Øen for utpå sommeren på ny å vise seg på de mer bekjente sidefiskestecer på Facengrund og i andre områder. Det antas å være første gang i historien, at et tråsicfiske drives i NordsjØen på denne årstid. Enkete båtag har også fisket godt i NordsjØen i det siste. En de tråere som fisket i nærheten av Lingbank og Korabank fikk fangster på over 200 kasser på et par dager. Enkete kunne komme opp i rekordtrekk på 50 kasser og mer. På de steder hvor dette rike fiske forekom, gjorde fiskerne den iakttagese at fisken het putseig kunne forsvinne på store områder. Sannsynigvis skydtes dette at fisken hevet seg fra bunnen, sik at den ikke kunne tas med trå og snurrevad. Noen av tråerne i N orcsj Øen har også fått en de makre i fangstene. Den oppnådde ivig avsetning ti gode priser. Vårsidfisket inne ved kysten er ikke riktig kommet i gang ennå og kystfisket har i eet store hee forey:>pig vært smått. Eksportforbud for oivenoje fra Grekenand. IfØge eet kanadiske bad Fot eign Trade har eet greske handesministerium som føge av siste års ie aving av oivenoje procuksj on en var på tonn utferdiget bestemmese om forbud mot eksport av oivenoje ti utandet uansett pris, betaingsmåte og midde. Fortmdet trådte i kraft 27. jan u ar. Spania søker adgang ti satfiskagring på St. Pierre et Miqueon. Spania driver som bekjent fiske på N ewfoundandsbankene, og har i de siste år med hec arbeidet med å utvike eet spesiee spanske parej afiske på dette fet. Imidertid er parejatråerne mindre fartøyer, som ikke kan ta større satfiskast. Spania søker derfor å få i stand en overenskomst med administrasjonen på de to franske Øyer St. Pierre og Miqueon, som igger utenfor Cabostrecet sør av N ewfouncanc, om adgang ti oppagring av innti 5000 tonn satfisk for senere avhentese av spanske fraktefartøyer. Øyene ha en gunstig beiggenhet i forhod ti fangstpassene. Ti gjengjed vi spanierne kjøpe sine forsyninger på Øyene istedenfor som hitti å kjøpe dem i St. John's, hovedstaden på Nyfuncand. (Fiskeribadet apri 1951). Iandbrakt fisk ti Må ø y og omegn i tiden. januar 14. apri Fiskesort Mengde Anvendese /Satet/ /Hengt/ Fiske Iset Hermetikk me tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk Sei f o Lange Brosme Hyse Kveite Gufyndre Skate Annen fisk. Størje o Håbrand... Pigghå Hummer... Reker Krabbe... I at Det danske sidefiske på Bødengrunn. Fra Esbjerg skrives eet den 15. mars og 2. apri ti Fiskeribadet, at sidefåten, som tråer på BØdengrunn i NordsjØen, er kommet opp i et anta på nærmere 200 fartøyer. Mange har fått rigget opp tråutstyr for å deta i sideeventyret. Det er bitt iandbrakt sid hver dag titross for båsende værforhod, men eet har bare vært sogt et par aster på auksjon en. ]\trange aster er bitt sogt direkte ti eksportørene og siceojefabrikken i Esbjerg har vært i fu sving, iksom mange automobier har vært i gang med sicefrakting utenbys og ea især ti Skagens sidoj eiabrikker. Omkring midten av mars fant det sted fere møter meom sidefiskerne, som resuterte i en ny omsetningsorcning. Ae tråerne tar nå kasser med ut på fetet, hvor siden sorteres sik at a den fineste og største sid ska settes på auksjon. Intet må seges utenfor denne. Oppnår ikke sid:?n avsetning på denne måte everes den ti sidojefabrikken. S icetiførsene har vært ganske omfattende og antas i engre tid å ha utgjort om ag 100 tonn dagig. Siden har på auksjon vært betat med 60 ned ti 24 Øre pr. kg. Av den danske fiskerirapport for mars fremgår det at sidepartiet for Esbjerg nevnte måned var på 3700 tonn, hvorav 2800 ton fabrikkvare. Isands eksport av iset fisk. IfØge en meding i avisen»pjocvijiinn«sogte isand 8ke tråere i de første tre måneder av 1951 i at tonn iset fisk ti Storbritannia. Den pris om be oppnådd for dette kvantum var i at pund stering, hviket utgjør 40,6 mi. is. kroner.

8 Nr. 17, 26. apr1951 Fisk brakt i and ti 21. apri 1951 Fiskesort Mengde F i n n m a r k i tiden. jan u ar No en fartøyer bestemt for fiske på fjerne fangstpasser (sattorskproduksjon) er under bygning. Dette er fartøyer Anvendese Fersk og Fiet SatetiHengt Fiskefrosset me tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk ) )3831 Hyse ) Sei Brosme Kveite Båkveite Fyndre Uer Steinbit , 4 I at ! Utvunnet damptran 8141 h. Rogn 3841 h. 1 ) Herav 4 tonn frosset. 2 ) Herav 1 tonn ti rotskjær. 3 ) Herav 6 tonn ti hermetikk. Høyere priser på dieseoje i den tyske fiskerinæring. I føge Agemeine Fischwirtschaftszeitung for 2. apri vi prisene på cieseoj e ti tyske fiskefartøyer stige, idet eet vesttyske finansministerium trekker tibake ordningen med biigere priser for visse priviigerte forbrukere. FØgen bir at dieseoje ti havfiskefåten (som fisker utenfor toområdet) fra. apri vi stige fra DM 12 pr. 100 kg ti ca. DM 24,50. Kystfisket som foregår innenfor togrensen vi bi ennå ugunstigere stiet, idet prisen vi stige fra DM 13,80 ti DM 45 pr. 100 kg. I tyske fiskerikretser frykter en nå for at fisket ska bi uønnsomt. Der har også vært betydeig prisstigning på andre driftsmider, mens fiskeprisene ti des har vist den motsatte tendens. Fra 1949 ti 1950 var det fa i gjennomsnittsprisen på den samede fiskeprocuks j on. Ta fra portugisisk fiske og fiskeomsetning. Det er en kjensgjerning at P01,tuga har arbeidet meget måbevisst for å Øke sin fiskefåte og sin egenprocuksj on av fisk. Nedenfor gjengis en de ta fra 1938 og 1949, som iustrerer fåtens vekst. på oppti 1800 tonn, som ska drive fiske ved N yfundam og GrØnand. Som det vi bemerkes er det denne gruppe, som viser størst Økning. Fangstmengcene i 1938 og i årene 1947, 48 og 49 var: Fangstmengde av tonn tonn tonn tonn Ferskfisk, ae sag, utenom sardiner Sardiner I at Som eet vi bemerkes er eet nærmest en katastrofa nedgang i sarcinprocuksjonen. Dette skydtes, at forekomstene en tid var meget små. Et forhod, som imidertid senerehen på ny er bitt forandret. Den overmåte store stigning i egenproduksjonen av satfisk vi tydeig fremgå av etterføgende tabe : Se Egenproduksjon Import Sam. forson Våtsatet Motsvarer tørket bruk av kippgen fisk i tørket vekt vekt fisk og tørrf. tonn tonn tonn tonn Det regnes med et årig sat eer kippfiskforbruk i Portuga på ca tonn. Ferskfiskforbrnket har siden 1948 vært på over tonn. Det samede fiskeforbruk i Portuga i 1949 dreiet seg om 14,1 kg ferskfisk og 7,7 kg kippfisk pr. hode. Omregnet i 1åfisk bir eet samede forbruk pr. hode på 44,8 kg (i 1949), hviket setter Portuga på trecj epassen som fiskekonsument i Europa, idet bare Norge og Isand igger foran. Stemning for heigdagsfredning under dansk fiske. Skagen Fiskeriforening har avhodt uravstemning om spørsmået vedr. fiske på søndager. Uravstemningen viste en overveiende stemning for opprettese av et forbud eventuet med cispensajoner gjedende for angtursfiske for eks. i N orcsj Øen eer Barentshavet. 297 medemmer har stemt for totat forbud og 187 imot, mens 236 medemmer stemte for forbud med dispensasjoner. (Dansk Fiskeritcence 20. apri). Kyst Be Fartøyer fiske Brt. set for sar Brt. fartøyet' ning dinfiske Be Satfisk Beset produser. Brt. setning fart. ning Meget ave auksjonspriser for fisk Vesttyskand. Vedvarende avsetningsvansker på de vesttyske auksjonsstecer har presset prisene på satvannsfisk ned ti et muighetens minimum, og fiskemesfabrikkene manger fremdees ku ti opparbeidese av fangstoverskuccene. For å avaste hjemmemarkedet andet 8 Bremerhaventråere i Øpet av første uke av apri sine fangster i Aberdeen og Grimsby med tisammen 057 tonn. 192

9 Nr. 17, 26. apri1951 Hummerfiske Nyfundand. utviking på det østige Hummerfisket som i Kanach har et ganske annet og ;tørre format enn i Norge, sies nå også å være i rik utviking på Nyfuncand. Bant annet har eet Øket betrakteig angs Øst og nordøstkysten i Øpet av de 34 siste år. Utbetainger på fere hundre tusen doars pr. år har vært foretatt ti fiskere og opp samere de senere år. En de av hummerfangsten er bitt skipet pr. fy ti fastandet. Ti tross for den reativt ange transportvei var mengden av død hummer ved fremkomsten ti sagsstedet svært iten. I år vi eet bi gjort ennå større anstrengeser i forbindese med fangst og evenceomsetningen av hummeren, ea første håncsprisene er steget. (Canacian Fisherman mars 1951). Beregningsgrunnaget for det danske fiske i Uruguay. Etter snart to års fiske i Uruguay foreigger eet nå grundigere erfaringer ikke aene om, hvordan en»generet sett ska organisere dansk fiske på fremmede fiskepasser«over et engre tidsrom, men også for de Økonomiske betraktninger, som gjør seg gjedende spesiet for eet danske fiske i Uruguay. De to 40tonns kuttere»ceyon«og»unna«har hi.tti konsentrert seg om fangst av den havabborignence fisk Corvina, som at etter årstiden fås i avstander på 4 ti 8 timers seias fra fiskehavnen i Montevideo.»Ceyon«og»Unna<< har hitti fisket for Uruguays fiskericirektorat, og de to kutteres årige samede fangst kan settes ti 1200 tonn fisk. LØnningen ti fiskerne ancrar ti 5,2 cents pr. kg, fiskens pris ved iancbringesen beregnes ti 13 cents og forbrukerprisen ti 28 cents pr. kg. Utgiftene som Fiskeridirektoratet betaer og ska ha dekket beregnes ti 4,3 cents pr. kg for b. annet is ti kutterne, petroeum, oje, tauverk, vedikehod av fartøyer og motorer samt forsikring for kuttere og mannskap. Derti kommer 3,5 cents ti amortisasjon, forr,entning og avanse, hvormec en når opp i de 13 cents pr. kg, som staten har beregnet for å kunne betae fiskerne de 5,2 cents pr. kg, samt dekke driftsutgiftene. Men under fiskens vandring fra kutter ti forbruker stiger prisene ytterigere ti 28 cents pr. kg, heri iberegnet grossisters og detaj isters omkostninger og avanse. Omkostningene vedr. kasser, arbeidspenger, kjøerom, is, fietering, transport m. m. beregnes ti 8 cents pr. kg og avansen ti 7 cents pr. kg. Det er i Uruguay gode muigheter for å kombinere fisket med industriaisering og distribusjon, såedes at man derigjennom sikrer seg å få stigende utgif,ter betat gjennom stigende fiskepriser i motsetning ti en fast fiskepris. Når dansk innsats også utvides ti å omfatte arbeidet i and, forøkes tisvarende muighetene for eksport fra Danmark av sådanne produkter, som anvendes ti bygging av fabrikker og des ti den dagige drift innenfor fiskerinæringen som hehet. (Dansk Fiskeriticende 20. apri). Verdien av utførseen av fisk og fiskeprodukter, hvafangst og andre produkter av fangst i jan /febr Fisk og fiskeprodukter Sid og fisk.... Hermetikk.... Dyriske f6rstoffer, unntatt hvakjøttme Sjødyrever, unntatt hva.. Tran i at.... PoJymisert og raffinert sjødyroje ti matbruk (også hva og se)..... Sjødyroje, annen Maeroje av sjødyroje.... Sufonert sjødyroje.... Fiskeim.... Rogn, satet Meke, siderisp o. a. p rod. Hvafangst: I at Hva og ko b bekj øtt.... Hvaever.... Hva, sperm. og bottenoseoje, rå.... Produkter av sperm. og botenoseoje.... Herdet fett.... Degras.... H vabarder.... I at An d re p ro d. a v fangst: Seoje. rå.... Skinn av se, kobbe og kappmyss.... Huderavhvarossoghvitfisk H varosstenner.., I at Februar 1951 Verdi 1000 kr, Jan.{febr Verdi 1000 kr meom Isand og Frankrike. Forhandingene er ført i Paris meom den derværende isandske egasjon og det franske utenriksdepartement. IfØge avtaen, som gjeder ti 30. november e. å. ska Isand evere 3000 tonn fe1'sk og f1'ossen. fisk, 600 tonn fersk, froset og satet sid og 8000 tønner rogn. Dessuten ska det everes fiskehermetikk, sidoje og andre produkter for ti sammen 20 miioner francs. Ny handesavtae meom san"d og Frankrike. IfØge oppysninger i»løgbirtingabad<< den 24. mars e. år er eet den 24. januar d. å. inngått en ny handesavtae Abonner o pa F. k t Gang" " IS e S. 193

10 ... Norges utførse av fiskeprodukter fra 1. januar ti 7. apri 1951 og uken som endte 7. apri. Fersk Frossen Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk brising Frossen Frossen Frossen Frossen Frossen brising Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk sid i at vårsid storsid fetsid forfangst og små sid i at forfangst vårsid storsid fetsid og fisk i at torsk ange sei hyse makre kveite F"'k fyndre sid sid sid småsd TOLLSTEDER 1 Stat. nr. Stat.. nr. Stat.. nr. Stat. nr. Stat.. nr. Stat.. nr. Stat..m Stat.. nr. Stat.. nr. Stat..nr. Stat.. nr. Stat.. nr. Stat.. nr. Stat.. nr. Stat.. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. m s':.m +064 tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn toon tonn tonn tonn tonn tonn Fredrikstad Oso Kristiansand S.. 4 Egersund... 2 Stavanger Kopervik Haugesund Bergen R Forø \fIåøy Aesund Mode Kristiansund N Trondheim Bodø Svovær Tromsø Hammerfest Vardø Andre R 13 3 Iat , :1: = s.s I uken*).. i 219_1 _]._5()_ =.= 681,:;s 46 *) På grunn av korreksjuner og avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi summen av uketaene ikke atid stemme med taene for i at. Dessuten vi oppgavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men ko=er bare med i taene hitti i år. 371 tonn _:1 1\')? OI o... co Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Ferrk Annen fersk Frossen Frossen Rund Frossen Rund Frossen Rund Frossen Frossen Tørrfisk å uer brosme pigghå håbrand aks Steinbit rogn fisk fi.>k i at torske frossen seifiet frossen hyse frossen makre annen fisk i at fiet torsk se1 fiet hyse TOLLSTEDER Stat. nr Stat. nr. Stat.. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr s ' H7a tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Fredrikstad... Oso Kristiansand S.. 2 Egersund... 2 Stavanger Kopervik... Haugesund Berg!! O Forø... :LYiåøy Aesund Mode... 2 Kristiansund N Trondheim Bodø Svovær S Tromsø Hammerfest Vardø Andre I at , s I uken*) =1= Kipp.fisk i dt 1 stac m. 4394J tonn

11 Herme Fiskeme tikk Sideme (Herund. Tangm i at tørrfiskme) Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr tonn tonn tonn tonn < Guano Se, kobbe Annet skinn og kappm. Stat. nt Stat. nr. Stat. nr ! a tonn tonn tonn z _... 1\:) g_ Q co Satet Satet Satet Satet Satet Sa te Satet Satet Krydder Krydder Satet Satet Røykt Andre sid Nordsj.21 isacds satet fisk Hummer Reker vårsid storsid fetsid skjær sid brio.ing sid rogn sid skadyr i at sid sid brising i at Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. S!at. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Sht. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. St. nr , 444s , 444..f44, , '" i tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn O OOn 48 6 O O O Damp Brun B Høyvita Botte Avfas Side F.,ttmedisin biank uan H,';.tran oje syrer Andre Råmedi Bank min hod. Seoje noseog ran og He;.dd: Sæar..n Fiske fcrstoff::r tran tran ojem.v. settoje grakse 1 rå sin tran tran Kve1te rå spermarå tran fett m.v. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr., Stat. nr. Sh't.nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. m:. Stat. nr s.a a 1551a Stat. nr ogoein im tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn kg tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn rj sg 15 roo is 132 TOLLSTEDER Fredrikstad... Oso... Kristiansand S.. Egersund... Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Forø... Måøy... Åesund... Mode... Kristiansund N.. Trondheim... Bodø... Svovær... Tromsø... Hammerfest... Vardø... Andre... I at... I uktn*).. TOLLSTEDER Fredrikstad... Oso... Kristiansand S.. Egersund... Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Forø... Måøy... Åesund... Mode... Kristiansund N.. Trondheim... Bodø... Svovær... Tromsø... Hammerfest... Vardø... Andre... I at... I uk!*).. "' 01

12 Nr. 17, 26. apri 1951 MYRENS MODERNE MASKINER for sidoje og sidemefabrikker Koker. Skrupresse. Samsi. Vibrasjonsi. Grovsi. River. Damptørke. Gjennomfyringstørke. Sidememøe. Fiskememøe. Kryddermøe. Finknuser. Råfiskriver. Hugger. Spekkhakke. Sikte etc. Damptørke A.S. MYRENS VERKSTED, Boks 4200, OSLO Oversikt, forts. fra s H åbrandfisket: Også i siste uke be eet vencereise for hå,brancfåten. Det kom inn 6 båter 111ec fra gans,ke smått og ite oppti 7500 kg tis Foriangs,tsid: Det foregår en de for:fangstsidfiske hovedsakeig med snurpenot 1på Sm1n111,Ø,re, hvor eet i uken be opptatt h hovecsa!kehg ti agn og eks.port : fersk stand. Det ha' også vært tatt noen mindre iangster i 1\'Lå,Øychstriktet. Fra KPistansanc S medes det fangst av ca. 50 h fjordsid i dette distrikt i siste uke. og»lance«.med 750 cy.r. Det har i siste uke vært cårig vær både i \ este.risen og Østerisen. A esuncmecer at 7 hå ter er 1<.Jo:m.met.fra V esterisen siste u:ke, nermig: V eseper 2900 dyr, 3 5 tonn spekk. Su ,Øringen 2500 dyr, 60 tonn spe<:, Pes 2200 dyr, 45 tonn spe:kk, Poaric 3471 dyr, 80 tonn spe1kk, Fangstmann 3000 dyr, 70 tonn stpe<jk, Seungen 2500 dyr, 55 tonn s1petkk og Es1kim:o 3350 dyr, 50 t onn speide Tisanu11en er det nå hj entf,ørt fra V eskrisen dyr + spekk, fra Østerisen 2150 dyr og fra Nyfunc anc dyr. Småsid: I Stj,Ørna i TrØndeag be eet i uken tatt 100 h stor småsi,c 2021 stk. pr. kg. I N orcn orge ha.r været!hindret cri.ften, men eet er bitt tatt 900 h Ja'hrik,kvare på Laksefj ord, Finnmarken. Loddcfiscct synes å ta seg 'OQ)p i.gj en ved \r adsø, hvor eet nå står 3 ås.,)'cfcmgstcn: TromsØ me,der at to båter er innkomne fra Øst Isen ' siste uke, nemhg»a'skeaccen«med 1tOO dyr Engesk må og vekt omgjort ti norsk pund 0,454 kg cwt 50,8» stone 6,35» kit 10 stones c ran 170,47 iter ga on 4,54» tonn 1016 kg barre sid = 121,2 iter 196

13 BRØDR. f\f\rsæther pis Riks[e(efon 2800 f\f\lesund Teegr.adr. Bf\f\RS Kjøper ae sorter Tran Kippfisk og Tørrfisk OLUF HOLM A/s LTD. Kjøper av: o ALESUND Teegramadreøse 1 H O L MAS Sentrabord: Ae sorter Tran, Sidoje, Hvaoje og Kveiteever A/s ANLEGG INGENIØR OG ENTREPRENØRFORRETNING Teegrnmadresse : canleggt Teefon sentrabord SØNDRE GATE 7 TRONDHEIM Bodø teefon 789 Hammerfest 867 Kristiansund 2309 Steinkjer 254 OSCAR LARSEN Jf\/s AALESUND Grunnagt 1899 Kjøper Kippfisk, Satfisk, Satrogn, Sat:>id og ae sags råfisk ti frysing Teegramadr.: Oscar Teefon 2922, sent. 6 NOBDOLJE NORDNORSK OLJESELSKAP OG FISKEMELINDUSTRI A/S TROMSØ Teegr.adr.: "NORDOLJE" Sentrabord 6 8 PRODUSENTER OG EKSPORTØRER AV: MEDISIN, VETERINÆR OG INDUSTRI TRAN SILDE OG FISKEMEL SILD OLJE SELOLJE VITAMINOLJER ugh sek oodd for store og små fartøyer er fremdees det beste 1000 everinger etter krigen Det advar es mot etterikninger INGENIØRFORRETNINGEN ATLAS A/s Øvre Vogt. 7 OSLO Tf As J o1an C. Martens & Co. BERGEN Kjøper ae sorter Teegramadresse: <<JOMARTCO)> Sentrabord Tran Sidoje og Rundfisk

14 A.s Torghattens Dampskibsseskap Lokarutefart BindaiVegaVefjord og MosjøenNamsos BRØDR. SUNDE.. Spjekavik Notforretning Notreparasjonsverksted Teefon Barkeri Båtverksted Teegr.adr. 61 " Mottar bestiinger pd nøter og garn Notmann A.s Hermetikfabrikernes Fæesindkjøp TRONDHEIM Teegr,adr.: HermetiksUd Teefon : og L. o. HEGSTAD.. Trondhjem Centrabord Etabert 1888 Teegramadreøse 1 Privat '2 LOHEGSTAD A.S SKI BS & FISKERI UTSTYR, Trondheim Snører Hampetråd Bomustråd VArt firma garanterer kvaitewn Forsyn Liner Tauverk Aktieseskapet HØVIK & ØEN, Trondheim Teegr.adr,: Ame, Trondhjem Etabert 1909 Code: ABC, 6th. Rdton Teefoner: , Høvik privat , Hestnes privat Tørrfisk Fersk og satet sid Fersk aks o. ANHANGER & co. Trondheim Maskiner for Fiskehermetikkfahrikker og Fiskematforretninger Teegramadresse : canhangen Teefon KRISTOFFER HØE A.S.. Trondheim Etabert 1916 Med. Sid og Fiskemekernes Landsforening Teefoner: Teegramadresse: ckristoffen A/L FISKERNES REDSKAPSSENTRAL Tid. FISKERNES SAMKJØP S/L Hovedkontor og ager Trondheim f\vd.kontor Finnsnes Teefon Trondheim Finnsnes 67 Teegr.adr.:,,Fiskeredskap" Leverer nu not og garn, snører og tauverk fra f/l FISKERNES REDSKF\PSFF\BRIKK A.S E. EKKER. Trondhein Eks portforretn ing Teegram adresse: E k k er Fersk og j1'osset aks og Teke1' Teefon , privat Sogn og Fjordane Fiskesasag MÅLØY Teefon Sagssjefen privat 236 OLAF MARTHINUSEN.. BODØ Teefon 421 Innkjøp og eksport av fersk fisk Teegr.adr.: Privat 544 utsag Fackodden (Dampskipskaien).. Omar" SNØRE NOo GARHFAIRIK FISKEREDSKAPER for ae fiskerier AALESUND Teefon 3311 PETER SKARBØVIK A.S, Aaesund. Eksport av Kippfisk, Sid, etc. Moderne kippfiskkjøeager for vekter kippfisk. Teefoner: Teegramadresse: &Svabard<!. A. TØSSEBRO & CO. A.S.. AALESUND Eneforhandere 09 ager for Norge av JohnsManvie,.Hyfo" Fit erhjepemidde. Bedre fitrering av tran og ojer. BI'Ukes av andets største bedrifter. Teefoner og Teegr. TOESSEBRO. SUNNMØRSFISK, Aaesund Teegr.adr.: Sunnmørsføk Tf,: Pakkhus v. SkatefJua 3300 Inneh.: Sunnmøre og Romsda Fiskesasag Disponenten privat 3246 Omsetning av ae sorter fist og fieter Bankforbindese: Laks og Skadyr Revefor Aaesnnd og Møre Privatbank A.a HARALD LINDGAARD Seimaker forretning, Aaesund Lager av: SEILDUK, PRESENNINGSDUK, I MPREG N ERINGSSTOFF for sei og presenninger. Teefon 14.57, privat VARDØ EL KTRO Radio og Osen, Haagensen & co. Eektrisk torret11i11g Spesiaitet: Ekkoodd, Radioteefoner, Radiopeieanegg Vardø Fisiersamvirkeag Teefon 115 Teegr.adr. Fiskersamvirke Postboks 5 Innkjøp av ae sorter fisk. Produksjon på samvirkebasis av ferskfisk, satfisk og tørrfisk. Medem av Vardø Trananegg AL. Tisuttet Fiskersamvirkets Feesag. STATENS FISKEBRUK Teefon 96 VARDØ Teegramadr. Tivirking og omsetting av Stats bruket FISK og FISKEPRODUKTER VARDØ FRYSERI OG K.JØLEANLEGG Afs Omsetning av ae sorter fisk Fietteringsanegg Is Teegr.adr.: <<Kjøeanegget)> Teefoner: SALMON DYB & CO. A.S.. EGERSUND Eksport av Fersksid, Satsid og Fisk Tf. 333, 334, 335 Laks, Hummer, Reker Te.adr.: Sidedyb Tegn forsikring på fiskefarkoster i Assuranceforeningen Kontor: Jakhen NORDLYS Teegr.adr.: Nordys gården, BODØ Teefon 84 Egne fonds pr. 1/ kr, , Bodø Skibsverft & Mek. Verksted A.s Reparasjoner og ombygging av stå og treskip. Jern og Metastøperi. Eektrisk sveising. Dykkerfartøy. Reparasjoner av motorer og dampmaskiner. Wncber, Tannhjuspuinper, Startfasker etc. av eget fabrikat. 3 stk. sipper, 180, 165 og 130 fot. 900 tona skip andsettes. Tee1oner 43 og Teegramadt. tskipsverfteh. Spør etter Mandas 7 auverk Føres hos ae forhandere

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty

Om De harfarty VESTLANDSBANKEN. Got/ i vest sterk i vekst. som driv kyst- eller bankfiske, fisker på fjerne farvatn eller eig anna farty UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN. APRIL 9 5 VESTLANDSBANKEN Got/ i vest sterk i vekst skue det vera oss ei gede å få diskutere eit nærare oppegg. Vi vi gje personeg service ti ae interesserte. Ta kontakt

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 1. mars 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren. Nr. lo FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 6. mars 958 Nr. O Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. DESEMBER 97 48 . DESEMBER 97 7. ÅRGANG som Værforhodene i uken som endte 7. november var fremdees ustabie, men noe bedre enn i de nærmest foregående uker, og andingene

Detaljer

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før.

steinbit, 71,8 tonn uer og 113,5 tonn blåkveite. Inklusive fangsten av torsk blir den satnlede ukefangst 8176 tonn tnot 3960 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Fredag. mai 956 Nr. 9 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket:

B 11 holmsråsa-slad: ~1angerfjorden, Hordaland. Brislingfisket: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Torsdag 26. januar 1956 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961

Fiskerioversikt for uken som endte 8. april 1961 Utgift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 13. juli 1957 U!giff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 8. jui 957 Nr. 29 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. BERGEN 4. SEPTEMBER 969 36 G 4. SEPTEMBER 96955. ÅRGANG 36 A V N N H O L D ET DETT E N R.; Side Fiskeriovgivning:................. 599 Rapport om isandsk, norsk og sovjetrussisk

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 1968 32 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. AUGUST 968 fi~k

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Ufgiff av fiskeridirektøren

Ufgiff av fiskeridirektøren ANG Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 0 00. Teegr. adr.: Fiskenytt - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 16. august 1952. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag. august 95 Nr. 33 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske.

son1 er pen, ble on1 lag tredjeparten tatt på garn, 1nesteparten ellers på snurpenot. For Bø foregår det for tiden så vidt vites ikke noe seifiske. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 30. august 956 Nr. 35 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank-

AV SKATTEN! KLIPP TOPPE. Nå kan vi tilby skattefri banksparing. Kontakt oss for nærmere opplysninger. 15. MAl 1969. Kystens Forretningsbank- UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN KLIPP TOPPE AV SKATTEN! Nå kan vi tiby skattefri banksparing Kontakt oss for nærmere oppysninger - Kystens Forretningsbank- TROMSØ-TRONDHEIM-BERGEN-SVOLVÆR-HONNINGSVÅG-BÅTS

Detaljer

Melding om fisket uke 27-28/2011

Melding om fisket uke 27-28/2011 Melding om fisket uke 27-28/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 15. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse.

Vesterålen: Til Andenes og Bleik ble det i uken brakt i land 93,5 tonn. Av dette var 78 tonn sei, 14 tonn uer og l tonn hyse. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. september 957 Nr. 7 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 0. NOVEMBER 969 t7 0. NOVEMBER 96955. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr.. november 969... 79 Tiretteegging

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 29 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 29/2017 Rapporten skrevet mandag 24.07.2017 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. MARS 1975 12 12 A V N N H O L D E T D E TT E N R. : Side Medinger...................... 169 Fiskerioversikt for uken som endte 16. maas 1975. for øvrig begrenset

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 27. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirekrøren. 43. årg. Bergen, Torsdag l. august 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirekrøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag. august 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962

Fiskerioversikt for uken som endte 21. april 1962 Utgift av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 10, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s.

i Nord-Norge, nemlig om 500 hl kri! på Vestre Tana i Finnmark og HOO hl småsild pft RamsFjorcl i Tron1s. GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 28. mars 957 Nr. 3 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 48/2013

Melding om fisket uke 48/2013 Melding om fisket uke 48/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 29.11.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

7. NOVEMBER 1974 lts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 7. NOVEMBER 974 ts UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 45 A V N N H O L D E T D E T T E N R.: Fiskerioversikt for uken som endte 3. november 974. mere enn to tredjedeer var torsk og hyse, noenunde ikt

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 30 i 2017 ( juli 2017), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 30/2017 Rapporten skrevet mandag 31.07.2017 av Charles A. Aas Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket:

Urislingfisl~ct: Trålsildfisket: ng Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 4. september 195 Nr. 5 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte ls. mars 1961. Nr. li. U/gift av Fiskeridirektøren FISKETS GANG U/gift av Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000, Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 15. september 1956. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 42. årg. Bergen, Torsdag 20. september 1956 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. september 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

' ' l ' Trålsildfishet:

' ' l ' Trålsildfishet: FIS ETS GANG U fgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 22. september 955 Nr. 38 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år {e;j "es ve'd ae

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957

Fiskerioversikt for uken som endte 21. september 1957 Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 6. september 957 Nr. 9 Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2014

Melding om fisket uke 2/2014 Melding om fisket uke 2/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 10.01.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskeri oversikt uken som 1

Fiskeri oversikt uken som 1 Utgift dv Fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 000. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Driverne begynner å vende hjem fra Island.

Driverne begynner å vende hjem fra Island. Utgift av Fiskeridirektøren. Kuii hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 33. årg. Bergen, Torsdag 4. september 1947. Nr. 36 A bon ne ment kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer