FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier nr. 10 SELFANGSTEN FISKERIDIREKTORATET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET"

Transkript

1 FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN FISKERIDIREKTORATET

2 F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert på innkareringsoppgaver fra tokontorene og på de oppgjørsseder som er innkommet i forbindese med innbetaingen av produktavgiftene. Beretningen er utarbeidet av konsuent G. Aagaard Kuhne og førstesekretær C. Isvik. Bergen, juni 1983 Hastein Rasmussen A. Hom

3 - 2 - I n n h o d. Innedning 2. Detaking 3 Fangstmengde og fangstverdi 4. Se ved Finnmark 5. Fangstforhod 6 Førstehåndspriser og eksportverdi s. 4 s. 4 s. 5 s. 5 s. 6 s. 7 Tabeoversikt Tabe. Detakingen i sefangst 1981, fordet etter fartøyenes heimsted. Tabe 2. Fartøyer som har innkarert fangst i 1981, fordet etter engde (meter) og byggeår. Tabe 3. Fartøyer som har innkarert fangst i 1981, fordet etter engde (meter) og maskinens ytese. Tabe 4. Oversikt over fangstmengde og -verdi Tabe 5. Oversikt over fangstperioder og kvoter Tabe 6. Sefangsten i 1981 fordet på fangstfet. Tabe 7. Fartøyenes gjennomsnittige størrese og mannskap, turenes gjennomsnittige varighet og fangstverdi fordet på fangstfet, Tabe 8. Fangstmengde og fangstverdi etter innkareringssted, heimsted og måned s. 8 s. 9 s. O s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15

4 - 3 - Tabe 9. Gjennomsnittig fangstmengde og fangstverdi ~. Tabe 10. Prisutvikingen for sefangstprodukter Tabe 11. Eksportverdien av noen sefangstprodukter fordet på and Tabe 12. Oversikt over sefangsten i perioden s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

5 . Innedning Sev om detakesen var gått ned fra 15 ti 12 fartøy, ga 1981 et bedre resutat for norsk sefangst enn året før, både i anta dyr og fangstverdi. At i at karte norske fangere å ta ca. 79,3 % av den tidete kvoten for 1981-sesongen. Grønandsse druknet i fiskegarn i Finnmark (2013 registrerte andinger) er ikke tatt med i statistikken. For nærmere oppysninger om sefangsten i tidigere år vi en vise ti utgitte rapporter om sefangst i "Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier", nr. 10, for uike år. 2. Detaking. Fartøyene: Det detok 12 fartøy i sefangsten i færre enn året før. 7 av fartøyene hørte heime i Troms fyke, 4 i Møre og Romsda og i Nordand. Hjepefartøyet "Harmoni" er ikke medregnet. Samet bruttotonnasje gikk ned fra 4593 tonn i 1980 ti 4001 tonn i Fartøyenes gjennomsnittige bruttotonnasje Økte fra 306,1 tonn i 1980 ti 333,4 tonn i Maskinytesen pr. fartøy var gjennomsnittig 1244 HK i 1981, mot 1157 HK året før. I Øpet av de ti årene fra 1971 ti 1981 har anta detakende fartøy gått ned fra 34 ti 12, en nedgang på 64 %. I samme periode har fartøyenes gjennomsnittige bruttotonnasje vist en jevn Økning fra 227,8 tonn ti 333,4 tonn. Gjennomsnittig maskinytese har Økt fra 812 HK i 1971 ti 1244 HK ti år senere. Besetning: I 1981 detok 170 personer i sefangsten- 34 færre enn året før. I 1971 var 531 personer med på sefangsten, dvs. at anta fangere er redusert med 68 % i øpet av siste ti-års periode. Det har vært større prosentvis nedgang i besetning enn i detakende fartøy, ti tross for at fartøyenes gjennomsnittige størrese har vist en betydeig Økning.. Dette skydes en rasjonaisering av fangsten. Fartøyenes gjennomsnittige besetning har vært noenunde stabi de siste årene, mens den har gått ned fra 15,6 i 1971 ti 14,2 i 1981.

6 Fangstmengde og fangstverdi. I 1981 hadde norske fangere en kvote på dyr på fetene Newfoundand, Vestisen og Østisen. I tiegg kunne voksne kappmysshanner fanges fritt i Vest{sen. I forhod ti 1980 var det en Økning på tisammen 4000 dyr i kvotene for Newfoundand og Østisen, mens det i Vestisen kunne tas samme anta dyr som året før. (jfr. tabe 5). At i at be det tatt dyr i 1981, noe bedre enn fangsten i 1980 ( dyr), men godt under resutatet. for 1979-sesongen ( dyr). Liksom i 1980 var fangsten i Vestisen reativt dårig, og det be tatt dyr av kvoten på dyr. I 1980 var utbyttet dyr på dette fetet, mot dyr i I Østisen karte norske fangere å ta så godt som hee kvoten i 1981, mens det på Newfoundand-fetet be tatt dyr av kvoten på dyr (jfr. tabe 4 Den nominee førstehåndsverdien av fangsten var 11,621 mi kr. i 1981, mot 10,294 mi kr. i Større fangstverdi, sammen med nedgang i detakesen i forhod ti sesongen før, gjorde at de nominee fangstverdier pr. fartøy og pr. mann steg svært mye. I gjennomsnitt pr. fartøy steg verdien fra ca kr. i 1980 ti ca kr. i 1981, en Økning på hee 41,1 %. Verdistigningen pr. mann var ca kr. (35,5 %), fra ca kr. i 1980 ti ca kr s e ved Finnmark. FØgende oppysninger om seinvasjonen i Øst-Finnmark er hentet fra "Rapport om norske seundersøkeser og norsk sefangst i det nord Østige Atanterhav i 1981", av forsker Torger Øritsand og forsker Arne Bjørge, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt, Bergen: "Under vårtorskefisket i 1981 kom store mengder grønandsse på næringsvarndring inn ti Finnmarkskysten for fjerde år på rad. Aerede midt i januar be store fokker av grønandsse observert i Varangerfjorden. Garnfisket etter torsk begynte

7 - 6 - omkring 20. januar, men seen forårsaket betydeige skader på redskapen het fra begynnesen av fiskesesongen, og derfor var det bare et fåta fiskere som satte garn i sjøen. I 1981 be det utbetat erstatning for redskapsskade for hver iandbragt se, og tisammen be 2013 grønandsse registrert andet, et betydeig mindre anta enn i 1980 (3311 innhandede skinn). På grunn av såve faren for ødeeggese av redskap som mangeen på fisk i forbindese med seinvasjonen, fikk imidertid garnfisket et begrenset omfang våren Den totae dødeighet av se i fiskeredskap be derfor troig mindre enn i 1980 og 1979, kanskje bare havparten eer ansagsvis omkring 5000 dyr. Derimot må vi anta at invasjonen hadde et betydeig større omfang med fere dyr over engre tid i 1981 enn i de foregående år." 5. Fangstforhod. Is- og værforhodene på fetet har stor innvirkning på fangstutbyttet. I sesongen 1978 be utbyttet ite pga. uhedige isforhod, mens det var reativt gode isforhod på ae fangstfet i Det dårige fangstresutatet i 1980-sesongen skydes særig at fangsten i Vestisen sviktet på grunn av svært vanskeige is- og værforhod. Fangsten på dette fetet bedret seg noe i 1981-sesongen, men forhodene var ikke gode nok ti at man korn i nærheten av utbyttet for 1979-sesongen ( dyr). FØgende oppysninger om fangstforhod i Vestisen i 1981-sesongen er tatt fra "Rapport om norske seundersøkeser og norsk sefangst i det nordøstige Atanterhav i 1981" av forsker Torger Øritsand og forsker Arne Bjørge, Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt, Bergen: "Nordige vindretninger dominerte gjennom hee sesongen, og dette førte ti en forhodsvis sterk isdrift mot sørvest, spesiet i den østige deen av fangstfetet. Det be registrert fu storm den 22. mars, men eers varierte vindstyrken stort sett fra frisk bris ti iten kuing. Det var forhodsvis midt vær med gjennomsnittstemperaturer på -7,8 C i mars og -4,5 C i apri. Fangsten be ti en viss grad hindret av sne og tåke i 13 dager.

8 - 7 - Isforhodene var stort sett bra, sev om tett og tung is engst i vest hindret de minste skutene i å komme frem. De største skutene kunne imidertid arbeide uten særige vanskeigheter. Henimot sutten av sesongen skapte sakk og avvasket is ende vanskeigheter under fangsten på hårfeende grønandsse". 6. Førstehåndspriser og eksportverdi. Førstehåndsprisene på pesskinn av grønandsse har steget de siste årene. Ae whitecoats be i 1981 betat med 15 kr. mer pr. skinn enn året før, mens prisen på skinn av voksne hårfaste se steg med 20 kr., fra 160 kr. ti 180 kr. For bueback har prisene vært uendret i fere år, og steg heer ikke fra 1980 ti Hårfaste kappmyss, både tunge og ette, fikk en prisøkning på 20 kr. pr. skinn i forhod ti året før, men sett over en engre periode har prisutvikingen for denne type skinn vært dårig (jfr. tabe 10). For garveskinn be prisen den samme i 1981 som året før. FØrstehåndsprisen på spekk kan sies å ha vært noenunde stabi de siste årene, sev om det be gitt 10 øre mindre pr. kg. i 1981 enn i Det be eksportert seprodukter for ca. 1,4 mi. kr. mindre i 1981 enn året før. Totat var eksportverdien ca. 51,6 mi. kr. i 1981, mot ca. 53 mi. kr. i Vest-Tyskand, som i 1980 avtok nesten havparten av den norske eksporten av seskinn, kjøpte for ca. 3,5 mi. kr. mindre i Ti gjengjed kjøpte Frankrike for ca. 3,3 mi. kr. mer enn året før. Tisammen var disse to EF-andene i 1981 avtakere for ca. 70 % av den norske eksporten av seprodukter. (jfr. tabe 11).

9 - 8 - Tabe. Detakingen i sefangst 1981, fordet etter fartøyenes heimsted. Samet tonnasje Gjennomsnitt pr. fartøy Fyke Anta Brutto Netto Besetning i Lengde Maskin fartøyer at rrann meter hk.m;dre og Romsda , Nordand ,3 940 Troms , I at ,4 1244

10 Tabe 2. Fartøyer som har innkarert fangst i 1981, fordet etter engde (meter) og byggeår. BYGGEÅ:R Lengde meter I at Tre fartøyer meter 2 Over 30 meter Tre fartøyer i at 3 Stå fartøyer meter 2 Over 45 meter 3 3 Ståfartøyer i at Sum fartøyer ) Medregnet et fartøy på 29,3 meter. : i

11 Tabe 3. Fartøyer som har innkarert fangst i 1981 fordet etter engde (meter) og maskinens ytese. MASKINENS YTELSE (HK) Lengde meter I at og over Tre fartøyer meter 2 Over 30 meter Tre fartøyer i at 3 ~ o Ståfartøyer meter meter 3 5 Over 45 meter 2 3 Stå fartøyer i at Sum fartøyer

12 Tabe 4. Oversikt over fangstmengde og -verdi) Newfoundand Vestisen Øs ti sen Nord isen I at Ar Ant.dyr Innk.verdi Ant.dyr Innk.verdi Ant.dyr Innk.verdi Ant.dyr Innk.verdi Ant.dyr Innk.verdi stk kr. stk kr. stk kr. stk kr. stk kr " O r--' r--' ) Tiskudd ti spekk er ikke medregnet i verdien.

13 Tabe 5. Oversikt over fangstperioder og -kvoter Newfoundand Vestisen Øs ti sen Tidsrom Grøn.se K.rnyss Tidsrom Grøn.se K.n~ss Tidsrom Grøn.se ooo 1 ) ~ ooo 3 ) ) un5g. er009) 4) ~;;;-~~~;~=;~~~~-~~~;~=;~~~-----;~~~~~-----~~;;;3r-----;;~;~=~~~~------;;~~;~sr---;~~;;;6r-;;~;~=~;~~~--~~~~~~ ~~~;;;sr ) ) unger ;~~;;;-----~~~;;;sr ~ ) unger unger ) Totakvote som be fordet meom Norge og Canada. 2) Etter O. apri kunne fartøyer som ikke hadde fått fu fangst av unger fye kvoten ved fangst av edre grønandsse. 3) Av disse konkurrerte norske og kanadiske fangere an dyr. 4) Herav hanner, unger og 880 hunner. 5) Herav unger og hårfeende ( år og edre). 6) Herav hanner, unger og hunner. De sistnevnte kan bare tas av sikkerhetsmessige grurmer. 7) Herav unger og hårfeende. 8) I tiegg kunne voksne hanner fanges fritt. Det er forbudt å avive voksne hurm er.

14 Tabe 6. Sefangsten i 1981 fordet på fangstfet. Fangstfet Nevr foundand Vestisen Østisen I at ) Anta innkareringer I. Grønandsse i at... stk Vårfø:te unger: a. Hårfaste kvi tunger " b. Unger under og etter hårskiftet " Edre dyr ( år og edre) " II. Kappnyss i at " Bueback " Edre dyr ( år og edre) " III. Stor kobbe " IV. Hvaross " V. Snadd " O O VI. IsbjØn " VII. Samet anta VIII. Spekk..... tonn IX. Fangstverdi kr I tiegg kammer 2013 grønandsse som druknet i fiskegarn i Øst-Finnmark våren 1981.

15 Tabe 7. Fartøyenes gjennomsnittige størrese og mannskap, turenes gjennomsnittige varighet og fangstverdi fordet på fangstfet, 19&1. Anta Gj.snitt pr. fartøy Gj.snitt pr. tur Fangstfet turer Mann- Tonnasje Motor Varig- Fangsti at skap Brutto Netto HK het verdi døgn 1000 kr. Newfoundand ) Vestisen ) 679 Øs ti sen " ' ~ I at 14 14,2 333,4 128, ) Beregnet på grunnag av 2 turer. 2) Beregnet på grunnag av 5 turer. 3) Beregnet på grunnag av 11 turer.

16 Tabe 8. Fangstmengde og fangstverdi etter i:rmkareringssted, heimsted og måned, GrØnands se Herav Kapenyss Herav Anta I at Unger Edre I at Unger Edre Stor- Hva- Snadd Is- Samet Samet Verdi turer dyr dyr kobbe ross (Ring- bjørn anta spekk- av ae ( år ( år se dyr p rod uk- fangstog og sjon produkter edre stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. tonn kr. Innk. sted: edre Åesund O Tromsø 13 ; O Heimsted: f-j V1 r-i;:'> re og Romsda Nordand Troms Innk. nmd.: Apri Mai O I at O

17 Tabe 9. Gjennansnittig fangsbtengde og fangstverdi Grønandsse Herav Kappnyss Herav Edre Edre Verdi av Sefang- Anta I at Unger dyr I at Unger dyr Isbjørn Samet Samet Verdi av sefany- ernes turer ( år ( år Stor- va- Snadd ier av anta Spekk- ae en1es hå- Sim~ og og kobbe ross (!Ung- I at ev- DØde dyr p rod uk- fangst- kjer ring- bruttoedre edre se) ende sjon produkter fiske u:>ytæ stk. stk. sk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. tonn OOOkr.x)OOOkr.x) OOOk:t~ _9 LJ5-50. o o ~ x) Ae beøp er i noudnee kroner. f- 0\. i

18 Tabe 10. Prisutvikingen for sefangstprodukter Gjennomsnittige førstehåndspriser, kr. pr. skinn Pesskinn: Whitecoats, hårfaste kvitunger Naturee Whitecoats, hår faste kvitunger Nesten naturee Whitecoats, fargevare Bueback, naturee Bueback, nesten naturee Bueback, vanig ' -..) Voksen grønandsse, hår faste Hår faste kappmyss Tunge Lette Svartunger, hår faste naturee Svartbak Gjennomsnittspris for pesskinn Garveskinn: Ikke hårfaste sadders Lurv Spekk, pris pr. kg 1,50 0,90 o., 90 1,50 1,35 1,35 1,45. 1,

19 Tabe 11. Eksportverdi~? av noen sefangstprodukter fordet på and kroner"" UJeredte skinn av se, kobbe, kappnyss etc. : I at Herav ti: Danmark Sverige Finand Frankrike Spania 213 Storbritannia Japan 144 Vest-Tyskand Øst-Tyskand 293 Itaia Andre Beredte pesskinn) av grønandsse.og kappmyss: I at Herav ti: Danmark Sverige Finand Begia og L~~e~urg Frankrike Itaia Nederand 39 Spania Storbritannia Sveits Vest-Tyskand Østerrike Sovjetunionen Canada GrØnand Mata 70 Austraia 4 Japan Hong Kong Andre Rå seoje: I at O Herav ti: Finand Sverige 4 5 Vest-Ty-skand O ~ x). IfØge oppgaver fra Statistisk Sentrabyrå. Taene er avrundet og sumnerer derfor ikke atid. ) En de skinn er av utenandsk opprinnese.

20 TABELL 12. OVERSIKT OVER SELFANGSTEN I PERIODEN FRA 1971 TIL Fangst- Fangst- Anta Samet tonnasje Gjennomsnittig Er fartøy Gj. sn. Fanget Fangst- verdi pr. verdi pr. ~r detakende Brutto Netto Brutto tonnasje Lengde i Mas(in Samet besetning mengde verdi i at fartøy mann fartøy tonn tonn tonn meter ytese HK besetn. pr. fartøy ant. dyr 1000 kr kr kr ,6 33, , ,o ,8 34, , , ,9 34, , , ,5 33, , , L ,6 33, , , ,8 33, , , ,7 34, , , ,9 36, , , ,4 36, , , ,1 38, , , ,4 39, , ,4. i

21

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1986 NR. 10 SELFANGSTEN 1985-86 I F O R O R D Beretningen om selfangsten fra 1985-1986 er basert på kontrolloppgaver fra Fiskeridirektoratets kontrollverk og

Detaljer

Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1980 _nr. 10. SELFANGSTEN 1980. F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1980 er stort sett basert på innkareringsoppgaver fra tokontorene og på de oppgjørsseder

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges fiskerie nr. 10 SELFANGSTEN 1977

Årsberetning vedkommende Norges fiskerie nr. 10 SELFANGSTEN 1977 Årsberetning vedkommende Norges fiskerie 1977 nr. 10 SELFANGSTEN 1977 FORORD 111111111111111111111111 Beretningen om sefangsten i 1977 er som for tidigere år hovedsakeig basert på innkareringsoppgaver

Detaljer

Beretningen er utarbeidet av konsulent Modulf Overvik. Bergen, desember 1987. Hallstein Rasmussen. Peter Gullestad

Beretningen er utarbeidet av konsulent Modulf Overvik. Bergen, desember 1987. Hallstein Rasmussen. Peter Gullestad F O R O R D Beretningen om selfangsten fra 985 986 er basert på kontrolloppgaver fra Fiskeridirektoratets kontrollverk og på dc oppgj@rssedler som er innkommet i forbindelse med innbetalingen av produktavgif

Detaljer

Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier O A"t HOVEDB~ G TEKE Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1979 nr.o. SELFANGSTEN 1979. F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1979 er som i de tidigere år hovedsakeig basert på innkareringsoppgaver

Detaljer

ABSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1964 NW. 10 SELFANGSTEN 1964 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1965

ABSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1964 NW. 10 SELFANGSTEN 1964 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1965 ABSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1964 NW. 10 SELFANGSTEN 1964 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1965 A.s John Grieg INNHOLD Side Forord... 5 Selfangst: Deltaking (tab. 1. 2 og 3)... 7 Fangstmengde og verdi

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. Rapporter og meldinger 1984 nr. 3 1984 nr. 3 E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH Utgitt under Fiskeridirektoratets "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3 FOEK23 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THM F O R O R D Meldingen om småhvalfangsten bygger på fangstdagbgker

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Nr. 10 SELFANGSTEN Utgitt av FISKERIDIREKTØREN. A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1959

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Nr. 10 SELFANGSTEN Utgitt av FISKERIDIREKTØREN. A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1959 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1958 - Nr. 10 SELFANGSTEN 1958 Utgitt av FISKERIDIREKTØREN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1959 INNHOLD Side Forord... 5 Selfangst : Deltaking (tab. 1 og

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND Vedlegg 13 TABELL I OVERSIKT OVER FORDELING AV TOTALKVOTER AV TORSK, HYSE, LODDE OG BLÅKVEITE, MELLOM, RUSSLAND OG TREDJELAND. AVTALE INNGÅTT I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON, INKLUDERT EVENTUELLE

Detaljer

Dialogmøte kongekrabbe

Dialogmøte kongekrabbe Dialogmøte kongekrabbe Hermod Larsen, Vadsø, 10. mars 2015 Kort historikk Kongekrabbe satt ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet. I 1992 ble det registrert større mengder kongekrabbe i norske områder. Fra

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015

B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 Sak 23/2014 B) REGULERING AV REKER I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 2015 1 SAMMENDRAG Fiskeridirektøren foreslår hovedsakelig en videreføring av reguleringsopplegget for inneværende år. Fiskeridirektøren foreslår

Detaljer

Rapport. Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet

Rapport. Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet Rapport Statusrapport for 2002 - Russisk fangst av torsk / omlasting på havet INNHOLD 1. Innledning 1.1. Bakgrunn for analysen 1.2. Omlastingsregler 1.3. Hva er undersøkt 1.4. Kvoter 2. Analysen 2.1. Rammer

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk

Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE. 1 Sammendrag. 2 Historikk Sak 34/2014 ORIENTERING OM MAKRELLSTØRJE 1 Sammendrag I 2014 gjennomførte Norge et forsøksfiske etter makrellstørje. Fartøyet som ble valgt ut til å delta i forsøksfisket fikk tildelt en kvote på 30 tonn

Detaljer

FORVALTNINGEN AV VANLIG UER (SEBASTES NORVEGICUS)

FORVALTNINGEN AV VANLIG UER (SEBASTES NORVEGICUS) SAK 5 FORVALTNINGEN AV VANLIG UER (SEBASTES NORVEGICUS) 1 ENDRINGER I ÅRETS REGULERING Fiskeridirektøren vil på bakgrunn av anmodningen fra arbeidsgruppen foreslå stans i det direkte fisket etter uer med

Detaljer

Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet

Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet NOTAT Vurdering av bestandssituasjonen for leppefisk Versjon 18.01.2016 Kjell Nedreaas og Hans Hagen Stockhausen Havforskningsinstituttet 1 Vurdering av bestandssituasjonen for leppefisk Innledning For

Detaljer

TORSK OG BLANDET BUNNFISKE I NORDSJØEN

TORSK OG BLANDET BUNNFISKE I NORDSJØEN TORSK OG BLANDET BUNNFISKE I NORDSJØEN Torsk på vei mot utryddelse Torskebestanden i Atlanterhavet har vært under et enormt press i årtier. Det best kjente tilfellet av en kollaps av en torskebestand er

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

RAPPORTER nr. 1-2 1995

RAPPORTER nr. 1-2 1995 OR:R~~.;I:NGEN MED FISKEFORSØK OG VEILEDNINGSTJENESTE RAPPORTER nr. 1-2 1995 FISKERIDIREKTORATET BERGEN Oktober 1995 INNHOLD. Sekjøtt fra Ishavet fangstsesongen 1995 med detakese av M/S "Harmoni", M/S

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Seksjon: Kyst og havbruksseksjonen i. region Nord 0032 OSLO Vår referanse: 16/4-22. Deres referanse: Vår dato: 08.03.

Seksjon: Kyst og havbruksseksjonen i. region Nord 0032 OSLO Vår referanse: 16/4-22. Deres referanse: Vår dato: 08.03. Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Mia Høgi Postboks 8090 Dep Telefon: 98070656 Seksjon: Kyst og havbruksseksjonen i region Nord 0032 OSLO Vår referanse: 16/4-22 Att: Deres referanse: Vår

Detaljer

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag

Fangst-statistikk 2008. Øvre Målselv Elveeierlag Fangst-statistikk 2008 Øvre Målselv Elveeierlag Fangst i Øvre Målselv Elveeierlag sitt område Statistikken med diagrammer er utarbeidet av Øvre Målselv Elveeierlag v/ Odd-Helge Utby Målselv, 5. januar

Detaljer

ffiiskets ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren Kapasitetsbehovet i fiskeforedlingsindustrien INNHOLD: (Jøng Side:

ffiiskets ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren Kapasitetsbehovet i fiskeforedlingsindustrien INNHOLD: (Jøng Side: ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 14 13. JULI 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag 403 Portuga et and med mange fiskere og mangefue ressurser. 409 Escoa Profissiona de Pesca Portugas fiskarfagskoe. 412

Detaljer

punkt a er utbetaling av tilskudd i

punkt a er utbetaling av tilskudd i ØELDING FRA FISKERIDIREKTØREH Møllendalsv. 4, Pb 185. 5001 BERGEN. /c;5~/0 Bergen, 26.6.1986 KØT/TBR ENDRING I FORSKRIFT FOR DRIFTSTILSKUDD 1986. I medhold av 7 bokstav g i avtale av 20.

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

Oppgave 1: Blanda drops

Oppgave 1: Blanda drops Fysikkprøve-0402-f.nb Oppgave : Banda drops a) En avgrenset mengde oksygen-gass HO 2 L ar temperaturen T = 300 K, trykket p = 0 kpa og voum V =0,00 m 3. Beregn massen ti den avgrensede gassen. Vi bruker

Detaljer

Norge verdens fremste sjømatnasjon

Norge verdens fremste sjømatnasjon Norge har satt seg et stort og ambisiøst mål: vi skal seksdoble produksjonen av sjømat innen 2050 og bli verdens fremste sjømatnasjon. Norsk sjømat skal bli en global merkevare basert på denne påstanden:

Detaljer

SKREI UNDERSØKELSENE OG SKREIFISKET l 1959

SKREI UNDERSØKELSENE OG SKREIFISKET l 1959 SKREI UNDERSØKELSENE OG SKREIFISKET 959 POPULÆRE RAPPORTER OG MELDINGER FRA FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT BERGEN NR. - DESEMBER 959 SKREI UNDERSØKELSENE OG SKREIFISKET I 959 AV GUNNAR SÆTERSDAL

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-29-2002 (J-36-2001 UTGÅR) 1] Bergen, 11.02.2002

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016

VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016 VEDTAKSPROTOKOLL MØTE I FJORDFISKENEMNDA BODØ 25.-26.02.2016 Sted Fiskeridirektoratets lokaler i Bodø Dato 25. og 26. februar 2016 Tid Dag 1: 08:00 17:15 Dag 2: 08:00-11:30 Tilstede fra FFN Tilstede fra

Detaljer

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning

1-2004 REFERANSEFLÅTEN. samarbeid mellom næring og forskning 1-2004 H A V F O R S K N I N G S T E M A REFERANSEFLÅTEN samarbeid mellom næring og forskning REFERANSEFLÅTEN -samarbeid mellom næring og forskning Det er meget viktig at havforskere som gir råd om fiskeriforvaltning

Detaljer

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy

Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store kystfartøy Fiskeridirektoratet Postboks 2009 Nordnes 5817 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 200700532- /DSO Forskrift om endring i forskrifter som følge av overgang til lasteromsvolum som størrelsesbegrensning for store

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT TOKTRAPPORT. FARTØY- "Johan Hjort" AVGANG Bergen, 22 april ANKOMST Bergen, 9 mai 1981

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT TOKTRAPPORT. FARTØY- Johan Hjort AVGANG Bergen, 22 april ANKOMST Bergen, 9 mai 1981 FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT TOKTRAPPORT FARTØY- "Johan Hjort" AVGANG Bergen, 22 apri 1981 ANKOMST Bergen, 9 mai 1981 PERSONELL P. Bratand (ti 2/5-81), F. Mora, H. Myran, T. MØrk, R. Pettersen,

Detaljer

Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren.

Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11-1. JUNI 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag Ryfyke ti Nord-Norge. 6 Lover og forskrifter. 7 Medinger fra Fiskeridirektøren. Forsidefoto: Susan Meri Stavøstrand. Motivet

Detaljer

Vedlegg 13 a TABELL I

Vedlegg 13 a TABELL I TABELL I Vedlegg 13 a OVERSIKT OVER FORDELING AV TOTALKVOTER AV TORSK, HYSE, BLÅKVEITE OG LODDE NORD FOR 62 GRADER NORD, MELLOM, RUSSLAND OG TREDJELAND. AVTALE INNGÅTT I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON,

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske?

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske? Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 8 8. OKT. 1976 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 694 Nye fiskefartøyer «Øyannes». 694 Smånytt. 695 Fiskerinytt fra utandet. 700 Medinger fra Fiskeridirektøren. 700 Lover og Forskrifter.

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BER.GEi\ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tif. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-36-2001 (J-52-2000 UTGÅR) 7"//. /3 Bergen, 14.2.2001

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametre Februar Endring fra Laks Biomasse 550

Detaljer

TRALFISKE l ,7. l 743. l Størrelsesgrupper

TRALFISKE l ,7. l 743. l Størrelsesgrupper Meding fra Fiskeridirektoratet Kontoret for økonomiske undersøkeser og statistikk GENERELT a. INNLEDNING Fra 9 har Fiskeridirektoratet hvert år utarbeidet særskit statistikk over de norske tråeres fiske

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN , UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets Gøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 16. 11. AUGUST 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 454 Teknoogisk utviking i fiskeindustrien. 460 Funn

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

9!ishets. (Jøng. MILJØPROBLEMER OG BEHOV FOR STANDARDHEVING l FISKEINDUSTRIEN NR. 5-10. MARS 1977 63. ARGANG

9!ishets. (Jøng. MILJØPROBLEMER OG BEHOV FOR STANDARDHEVING l FISKEINDUSTRIEN NR. 5-10. MARS 1977 63. ARGANG 1977 Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5-10. MARS 1977 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 11 Industrie tining av frossen fisk. 14 Vitamininstituttet presenterer fere resutater fra ernæringsundersøkeser. 16 Fisk

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 04.05.2015. Løyve i perioden til no i 2015 1. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 04.05.2015. Løyve i perioden til no i 2015 1. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.04.2015 26047/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 04.05.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per mars 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. November. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no November 23. desember Status per utgangen av November Nøkkelparametere November Endring fra Laks Biomasse 689 000 tonn

Detaljer

Til delvis dekning av tilvirkernes kostnader ytes tilskudd for føring av fersk råstoff etter følgende bestemmelser:

Til delvis dekning av tilvirkernes kostnader ytes tilskudd for føring av fersk råstoff etter følgende bestemmelser: Rundskriv nr 9/2016 11.03.2016 Rundskriv nr 6/2015 utgår Til fiskere og registrerte kjøpere FØRINGS- OG PAKKETILSKUDD FOR FISK 2016 Norges Råfisklag har fått Nærings- og Fiskeridepartementets godkjenning

Detaljer

---------------- ------- JUU KRISTIANSUND. Fiskerirettleder Arvid Slettvåg, Langøyneset * * * * * * * * * F R A

---------------- ------- JUU KRISTIANSUND. Fiskerirettleder Arvid Slettvåg, Langøyneset * * * * * * * * * F R A JUU A R S M E L D I N G F O R 9 9 3. F R A FISKERIRETTLEDEREN I AVERØY, KRISTIANSUND OG FREI. * * * * * * * * * FISKERINBMNDENES SAMMENSETNING I PERIODEN 1992-1995. AVERØY: ------- Medemmer. OLE HUSBY,

Detaljer

Strategi Riktig Laks

Strategi Riktig Laks Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no fhlhavbruk@fhl..no Uke 16 15. april Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Uke 12 kg 23 kg 34 kg

Detaljer

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013

3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 P 3 FISKERIENE I NORDSJØEN 3.1 TOBIS 3.1.1 FISKERIENE I 2013 I 2013 fisket norske fartøy totalt 30 446 tonn tobis, jf tabell 1. Svenske fartøy, som i henhold til bilateral avtale disponerte en kvote på

Detaljer

Fiskeridirektoratet. Bergen 2015

Fiskeridirektoratet. Bergen 2015 Fiskeridirektoratet Bergen 2015 Nærings- og fiskeridepartementet Næringsminister Statssekretær Politisk rådgiver Fiskeriminister Statssekretær Politisk rådgiver Departementsråd Assisterende departementsråd

Detaljer

for rettledningstjenesten i fiskerinæringen Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa.

for rettledningstjenesten i fiskerinæringen Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa. for rettedningstjenesten i fiskerinæringen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørand og Rissa. FISKERIRETTLEDEREN o 7170 AFJORD FORORD Fiskerirettederens årsmeding for 1992 fremegges herved. Fiskerirettederen

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 %

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 % Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 28. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametre Januar Endring fra Laks Biomasse 629

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1996.

FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKE ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1996. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telela> 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO DO MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-202-96 (J-183-96 UTGÅR) Bergen, 3.12.1996 PC/BS FORSKRIFT

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

NR. 6/1989. LBFJFISOHHETCWNQERS0KEtSER HELARCOREVNE FICKEFARTOYER I. BUPSJETTN MhcUA FOR FISKENÆRISJGEN STORRELSEN 8,Q - 72,9 H S.L.

NR. 6/1989. LBFJFISOHHETCWNQERS0KEtSER HELARCOREVNE FICKEFARTOYER I. BUPSJETTN MhcUA FOR FISKENÆRISJGEN STORRELSEN 8,Q - 72,9 H S.L. NR. 6/1989 BUPSJETTN MhcUA FOR FSKENÆRSJGEN LBFJFSOHHETCWNQERS0KEtSER HELARCOREVNE FCKEFARTOYER STORRELSEN 8,Q - 72,9 H S.L. 1988 NR. 6/1989 BUDSJETTNEMNOA FOR FSKENÆRNGEN L0NNSOMffETSUNDERSOKELSER HELÅRSDREVNE

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 29 14. juli Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg 3-4

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre maksimalkvoten på kg utilvirket rognkjeksrogn i 2017.

Fiskeridirektøren foreslår å videreføre maksimalkvoten på kg utilvirket rognkjeksrogn i 2017. SAK 12/2016 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2017 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2017

Detaljer

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN n tt 11 n n n n n n n n n n 11 n n 11 n tt tt tt n n u 11 ti J. 120/ 83

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN n tt 11 n n n n n n n n n n 11 n n 11 n tt tt tt n n u 11 ti J. 120/ 83 FISKERIDIREKTØREN Bergen 21.9.1983 AV/ GAa Y3:;_ 3?" MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN n tt 11 n n n 11 11 11 n n n n n n n 11 n n 11 n tt tt tt n n u 11 ti J. 120/ 83 (Jfr. J. 110/83, J. 95/ 83, J. 93/ 83

Detaljer

Sluttrapport. NFFR-prosjekt Analyse av fangst pr. enhet innsats data for vågehval

Sluttrapport. NFFR-prosjekt Analyse av fangst pr. enhet innsats data for vågehval SØKE ROM SPS 9106 Juni 1991 Øyvind Utang Suttrapport NFFR-prosjekt 4001-701.301 Anayse av fangst pr. enhet innsats data for vågehva Senter for Marine Ressurser Prosjekt 4001-701.301 Anayse av fangst pr

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY

FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY M/S "Brusøyskjær", NT-400-V. Fartøyet er en 80 fts ringntsnurper. Leiteutstyr er en Simrad Sideasdic g et Simrad EH-dd. På dette tktet

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1997.

FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 NI 1997. FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 BO 90 Tlf. 55 23 BO oo MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-39-97 (J-229-96 UTGÅR) Bergen, 26.2.1997 TH\EW FORSKRIFT

Detaljer