Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fiskerioversikt for uken som endte 18. november."

Transkript

1 Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november Nr. 7 A bonn em e nt kr pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens kontor. Utandet: Ti Danmark, Sverige og Isand kr , eers kr pr. år. Ann on se pris: Pristariff fåes ved henvendese ti Fiskeridirektørens kontor.,. Fiskets Gang "s teefoner , Postgiro nr Teegramadresse:,.Fiskenytt". Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Fisket i uken som endte 18. nov. var i stor utstrekning hindret av kuing. Sidefisket be betydeig redusert av denne grunn. Det av distriktene som hadde størst utbytte siste uke var TrøndeagMøre med godt fiske i nnheradsfjorden. Brisingfisket på Vestandet har vært ubetydeig, men i Osofjorden og ved Skagen har det vært gode fangstdager. Det har vært enkete bankfiskefartøyer på Egga, men det var ite å utrette. Håfisket fra Måøy er imidertid godt. Seifisket med garn fra Andenes øker på. I Finnmark var fisket sterkt hemmet av værforhodene og ukefangsten er iten. Bant de øvrige fiskerier har rusefisket etter torsk gitt bra utbytte. Likeedes medes det om bra fiske fra steder på den sørvestige og sørige de av kysten. F etsid og s1nåsidfisket: Det.synes å være gode sideforekomster feæ steder i de 3 nordigste fyker, 111en i siste uke har værforhodene vært dårige, ikeedes synes siden å stå noe dypt. Ukefangsten i Finnn1ark be på 6830 h, hvorav på Laksefjord 020, IIamn:hu:kt i Porsanger 00, Kobbefjord, \1:åsØy 200, Raftsbotn i Ata 2210 hi. I Trom s var ukefangsten 6800 h, hvorav på Nordreisa 1100, Kvenangen 600, Rotsund 250, Storfjord, Lyngen 810, Usfjord, Lyngen 1720, Ramsfjord i Tr01nsØysund 1250, Maang en 1050 og på DyrØysundet 20 h. N 011dand hadde en u'kefangst pel h, hvorav 790 på Gavfjord, Vesteråen, 910 på Herj angen og 9050 h på Hegeandsfetene. Den sa mede fangstn1engde i uken nordpå 1 b e h. I de to nordigste fyker er fangsten eprt ti sidoje, mens det på Hdgeand også 1har f01 egå1' ganske betydeige everanser ti hermetikk og ti agn. I Nord TrØndeag har det i uken foregått et mindre mussafiske i RØrvikområdet. I distriktet BuhomsråsaStad var ukefangsten h småsik, hv orav ti eksport 50, hermetikk , sidoje 1660 og agn 592 h. Av kvanhunet be 8900 h fisket i AuPe på NordmØre, n1ens det yivrige be tatt på Innheradsfj ord ved Stenkj ær og Levanger, hvor,fisket ti des var godt. Lenger sør var fisket ubetydeig. Pr. 11. november er det oppfisket h fetsid og for:fangstsid, hvorav satet 57 83, hennetikik 2922, sidoje h 111ot i fjor: Av sm:åsid er det fisket h, hvorav satet 8760, ti hermetikk , sidoj1e h nrot i fjor:

2 Nr. 7, 23. november 1950 Rrisingfiset: Det har ikke foregått noe brisingfiske på Vestandet de siste 8 dager. I Osofjorden 1har eet imidertid i nærheten.av Oso foregått en de kasting siden onsdag aften. IIerav er eet evert 1100 skj. ti ansjos. Tr åfisket v ec Skagen har gitt gode fangster enkete dag1er, men fisket har ti des vært irnnstiet på grunn av omsetningsvansker. Etter hva eet oppyses er ciss e vansker av midertidio karakter idet fa1brikkene.har vært forhindret fra å pakke ansjos, fordi de er opptatt med å gjøre kar skipninger som ska avsted med siste båt ti u. S. A. før ju. b ' Det be i uken ev1ert 1200 skj. tråbrising ti ansjos. Det er nå i at fisket skj. brising, hvorav ti hermetikk og ansjos skj. B an fis et: V æret har hindret. driften på bankene utfor MØre, hvor det bare var få fartøyer som forsøkte seg. MØrepartiet i si ste uke oppgis ti 119 tonn, hvorav 6 tonn torsk, 3 7 tonn sei (små), 11 tonn ange og brosme, tonn hyse, 21 to.nn <Jveite (to båter fra FærØyane), tonn hå.samt noe skadyr. MåØy m1eder om betydeige håtiførser. Av ukefangsten på 188 tonn bestod 172 tonn i pigghå, 9 tonn i ange og 3 i brosme. S eigarnfisket for Andenes: Det detar nå 3 båter i seifisket fra Andenes. På tonetters garn :hadde dis se den 20. nov ember fangster på 00 ti 800, gj.ennomsnihig 1600 kg. Samtidig hadde 11 :båter fra Beik mindre fangster på 250 ti 000 kg. Andenes hadde i uken samet tiførsd på 133 tonn sei, tonn kveite, tonn håbrand og tonn annen fisk. Leverut1byttet var på 192 h. For Øvrig medes det at en de Iinebåter fra Nordmj eie har tatt fangster rpå 500 ti 900 kg hyse. ø: Det oppyses at fisket enge har vært så smått som det ve!kan være. Ukefangsten var på 3 tonn div erse fisk og reker. Jiinnmark: i siste uke gjorde seg mest gjedende var Båtsfjord, VardØ og Gamvik. Ukefangsten oppgis ti 737 tontt' mot 1160 tonn uken f.ør. Av fisken nevnes tonn torsk, 137 tonn hys e, 152 tonn sei, 2 tonn brosme, 31 tonn kveite, tonn,f]yndr e, 6 tonn stdnbit, 18 tonn uer og 11 tonn b.å.'kveite. I,fisket detar det nå 331 fartøyer med 1919 mann. Fisket for øvrig: Rusefisket har i siste uke gitt ga;nske betydeig utbytte i NordTrØndeags og Hegeandsområdene, mindre for Fr:ØyaSmØa. I uken ibe det tiført MosjØen 6000 kg ev. torsk, Trondheim kg, Bergen 9000 kg og Oso to 1brØnn'båtaster på tis kg. Trondheim hadde dessruten kg evende småsei. Om fisket for Stavangerdistr.iktene rnedes at dette hodt seg godt. Det 1be tiført 000 ikg :hyse, sei, yr, hå etc. Kvantumet inkuderer også en snurrevadfa.ngst fra NordsjØen på 6500 kg, hvorav 500 kg hyse og 2000 kg torsk. På grunn av injefei på riksteefonen ti Kristiansand S savner en mdding OI?1 fisket for Skagerakkysnen, men skue anta at dette noenunde står i forhod ti fisket fra Stavanger.!/ åbrandfisket: Dd var uvær og vanskeige fiskef01hod på fetene. I uken kom det inn 6 båter med OQc.,3000 kg tis. med 8000 kg. 5'/wdyr: Det fiskes fremdees kraibbe, men fisket er na 1 hurtig tilbakegang. VIØreparti.et i sist e uke oppgis såedes ti kg mot kg ukett1 før. L evendefiskaget som omsetter krabbe som fiskes fra N ordn1øre og nordover, oppyser at årets krabbefiske på grunn av omsetningsforhodene neppe utgjør havparten av fjor årets. Hummerfisket i de nordige distrikter er imidertid en de større enn i fjor. I siste.uke var det dog noen værhindring. MØ11epartiet oppgis ti 5600 kg, partiet for MåØy ti 1600 kg. Om rekefisket foreigger det ukemeding om fangst av 50 kg for Trom sø, 600 kg for MØre og 00 kg for MåØy. Det var m1eget uvær angs Finnmarkskysten i siste uke og i te fiske. Doet fremhodes dog fremdees at det er gode utsikter for bankfisket. De distrikter som 536 Abonner på "Fiskets Gang"

3 F e t s i d o g s m å s i d f i s k e t j O. Nr. 7, 28. november 1950 FinnmarkBuhområsa BuhområsaStad Stad Rogaand Samet fangst Fetsid 1 ) h Småsid Fetsid1 ) h h Fersk eksport..,,,..,.. 15 Satet...,.., Hermetikk...,.,... '. 695 Fabrikksid..., Agn Fersk innenands Tota ) Inkuderer forfangstsid is. kroner pr. måned. Gjennomsnittig har hve.r trå Småsid Fetsid1 ) Småsid h h h Fetsid 1 ) Småsid h h Utandet. En miion kasser hermetisk størje på Stiehavskysten i august. Det amerikanske fok Ønsket he.rmetisk størje og SØr Kaifornias Æiskdåter har v ist en entusiastisk viighet ti søkningen etter fangst, som har strukket seg over et område på Gver 2.mi. kvadrat mies, og har.også vist stor dyktighet ti å sikre seg godt utbytte. August var en av de mest fangstgivende måneder en ove hode har hatt, og utsiktene for resten av året er ovende. SØ: Eaifornia har ti. september hatt samet fangsttigan.g på tonn mot tonn i fjor. Det er pakket c kasser mot ks. i 199. (Pa.cific F.isherman). Uerfisket ved Nordisand.»Mo.rgunbadid<< for 19. oktober beskjeftiger sg med det isandske uerhske og nevner som eksempe de.resutater tre tråere fra Akureyri har hatt. To av disse tre tråere :hadde pr. 15. oktober drevet uerfiske i nesten 6 måneder, den tredje i 5.måneder. Tisammen hadde disse tråere fisket tonn uer og 301 tonn sei, eer tisammen tonn,.som er evert ti fahrikkene. Av fangstutbyttet be det tivirket 2626 tonn ue.rme, 518 tonn fiskeme o.g 633 tonn tran (oje). Tråerne fisket åessuten noen hundre ty>nner ue r ti sating. StØrsteparten av fangsten er aerede bitt sogt. Dersom en går ut f,ra at.det resterende oppnår samme priser, vi driften av nevnte tråere kunne innbringe tis. meom 10.og 11 mi. is. kroner br.utt,o. Mannskapsottene for disse turer Hgger på omkring Iandbrakt fisk ti T r o m s ø november Fiskesort Mengde Iset tonn tonn Torsk..., Sei Lange...,., Brosme Hyse Kveite Gufyndre Smørfyndre Uer )89 Steinbit... o 81 6 Annen Reker... o I at tiden 1. januar11. Anvendese / Fiet Satet /Hengt tonn tonn tonn O h ever og 122 h rogn, hvorav 61 iset, 22 hermetikk, 38 h satet. 1 ) Herav 2 tonn ti hermetikk. er brukt godt og ve uke på hver fangsttur. En stor de av fangsten har vært tatt på Haabaugen et døg;ns seias &ra Krossanes på NordIsand. Chies fiskeriindustri. IfØge en avisart1kke i»la N acien«for 2. ds. har Corporacien de Femente beviget 10,9 miioner pesos i ån ti fremme av Ches fiskeriindustri. Av det nev:nte beøp er pesos ånt ti et firma i Puerto Monti som bidrag ti byg;ning av et anegg for fremstiing av tørret fisk, type bacaao, ti et firma i Arica er gitt et ån på 2 miioner pesos ti anegg av en fabrikk for fremstijing av fiskeme og for forbedring av debs an 537

4 Nr november 1950 Fisk brakt i and i M ø re og R o ms d a fyke i tiden 1. januar11. november Fiskesort Mengde Iset Anvendese Satet/ H{Jt /Hengt/ Fiskeme tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk 1 ) Sei... 2 ) Lange Båange Lyr / 62 Brosme Hyse Kveite... 3 ) Guf.. rødsp Smørfyndre Steinbit Skate og rokke 3 33 Annen fisk Håbrand Pigghå Makrestørje.. ) Hummer Reker Krabbe. 9 Herav ti: I at Åesund Kristiansund N Smøa BudHustad OnaBjørnsund Bremsnes Haram Søre Sunnmøre Grip Kornstad Lever 7 73 h, rogn 77 h. 1 ) Åesund utenom oppsynstiden. 2 ) Herav 366 tonn evende og 123 tonn på fryseri. 3 ) Herav 158 tonn på fryseri. ) Herav 100 tonn på fryseri. Skøufe kj.øpes Ca f?t Kun. k. båt og B 111 motor har mteresse. Kontant. Bi. mrk. <<2383>> ti Fabritius Rekamebyrå A.s, Øvre Sottsgt. 25, Oso. Iandbrakt fisk ti Andenes i tiden. jan.11. no. vembe.r Fiskesort Mengde Iset Anvendese Fiet /satet /Hengt tonn tonn tonn tonn tonn Torsk Sei. Lange., } Båange... Brosme Hyse Kveite Svartkveite Uer Steinbit Annen fisk I at Leverkvantum 2789 h, hvorav utvunnet 128 h damptran. Rogn 502 h, derav 183 h iset 150 h ti hermetikk. skin. Hvis dis,se forsøk faer hedig ut, vi det si, at fisken kan tørkes hee året rundt, mens tørkingen eers kun kan finne sted i de ko de ste vintermåneder. Ennå er fremstiingen av.tørrfisk på forsøksstadiet, men en hå;per i fiskeriforeningen snart å nå så angt, at den ventede eksport kan settes i.gang. Det manger ikke på markeder. Foruten et engesk firma, som foreøpig har sikret se.g 500 tonn tørrfisk ti Sydafrika, har nå også et annet engesk firma fått interesse for saken o,g har henvendt seg ti N exø Fiskesagsforening. Det hoandske sidefiske. egg for fremstieng av hermetike sardiner og tunfisk,.og endeig er,gitt et ån på 8,2 miioner pesos ti Compania Industria de Tarapaca (Cavancha) ti Økning av dets fiskefåte o,g fremme av dets produksjon av konserver. Tørrfiskproduksjon på Bornhom. H,Øge»Dansk Fi.stk:eritidende<< for 10. nove.tnber er Fiskernes Sagsforenings køehus i N exø for tiden gjenstand for utvideser og kapa,sitetsforøkning. Utvidesen har interes.se for f.or,søkene med produksjon av tørnfisk, som skj.er under edes e av fiskesagsforeningensbestyrer \V. Schou. En akter nemig iføge»bornhoms Tidende<< å gjøre forsøk på å tørke fisken ved å anbringe den i en temperatur på O grader, samtidig med at den utsettes for kod uft frembrakt av en særskit ma 538 I uken.som endte. november be de.t i hoandske havner iandbr.akt tnr. fiskepakket satsid og kg fersksid. Siden fisket,s :begynnese i vår har det vært iandbrakt tisammen tnr. satsiid mot tnr. i fjor. Årets fan.g.st fordeer seg med tnr. på matjessid, tnr. på fusid, tnr. på,steurharing og 872 tnr.. på ije haring. Ny dansk fiskeriminister. Ved det nyig stecfunne danske regjeringsskifte har også fiske.t skiftet minister. Den nye fiskeriminister heter Knud Ree. I det dagige iv er han redaktør. Den tidigere iunehaver av embedet var 1herr Chr. Christiansen, som oppnådde stor anerkjennese innen dansk fis.kerinæring. Forts. s. 56.

5 Meding fra Fiskeridirektoratets driftsøkonomiske undersøkeser: Lofotfiskets ønnsomhet Ved sekretær Gunnar Steinshamn. (Fortsatt fra forr. nr.). Nr. 7, 23. november 1950 Forsøksfiske med snurpenot. For å få et hodbart grunnag for bestemmesen av de Økonomiske resutater av nothsket i Lofoten, ibe forsøksfiskerne påagt å.sende inn.ti Fiskeridirektoratet spesifiserte oppgaver vedkommende driften. Mens eet for gm n, ine og juksacriften bare foreigger driftsoppgaver Æra en forhocsvs iten de av ae de båta'g som detok i fisket med sike redskaper, har en for notfisket fått inn et oppgavemateriae som omfatter hee forsøksfåten. Gjennom de innhentece driftsoppgaver for forsøksfisket med snurpenot har en 1stort sett søkt å få karagt de samme spørsmå som undersøkesene for de Øvrige brukstyper tar sikte på å beyse. Det innkomne oppgavemateriae er også i eet veseni.ig:::ie bitt bearbeidet etter de samme retningsinjer som det materiae som fore.igiger for garn, ine og juksabrukene, idet en har agt vekt på å få frem resu,tater scm mest muig skue være sammeniknbare med resutatene som er fremagt for de Øvrige bruksarter. de fs6gence tc:tbeer (nr. ti 5) gjengis hovedresutatene fra undc:r.s1kesen for forsøksfisket. Det bir ikke her h95ve ti ;L foreta noen nærmere anayse av de resu,tater som 1egges frem, men en ska ti enkete av tabeene knytte noen korte mmmentar.er som forhåpentig vi gjøre det darere hva som igger bak de enkete.ta og hvordan taene fremkommer. Når eet gjeder grupperingen av materiaet ska en merke at en av fere grunner har funnet det hensiktsmessig å bearbeide r esutatene for de første 50» orcinære«1 ) fors_ø{jsdrivere og for de senere uttatte»reserver<< 2 ) hver for seg. Innenfor hver av disse hovedgrupper har en også foretatt en grup pering av materiaet etter større distrikter. Det er forsøscrivernes hj emstec som igger ti grunn for denne oppdeingen. Deta<ese og fangsthtb)tte. 1) Med»ordinære«fors_Øksdrivere menes de notag som be uttatt ti forsøksdriften.straks denne be tiatt satt i gang den 13. mars. 2 ) Med»reserver menes de fors_økscrivere!som kom med i notfisket ea eet senere be funne,t forsvarig å utvide :forsøksdriften. Tabe. Detakesen. og and Ordinære Reserver Møre og Trønde Ae og I tabe gjengir en de viktigste data for fors_øksfåten som f.arkostenes,størrese, mannskapsstyrker m. v.. og opp Nord Nord and Finnmark ag Finnmark ag Møre og Begge Trønde Ae grupper A. Farkostene.. Anta notag Hovedfarkostenes gj.snittige størrese fot... 59,7 53,5 65,6 59, 59,3 5,2 59,1 56,8 58,2 3. Hjepefarkostenes gj.snitt. størrese, fot 57,5 3,8 51,7 50,2,9,2 52,7 9,5 51,0 50,6 B. Mannskapene.. Anta ottakere i at Anta mann på fast hyre i at I Anta ottakere i gj.snitt pr. notag.. 15,5 13,8 1,7 1,6 16,9 15,7 13,2 15,1 1,8 Herav a) på hovedfarkosten... 9,3 8, 9,7 9,1 9,9 9,1 8,5 9,1 9,1 c. Redskapsutstyret. b) på hjepefarkosten... 6,2 5, 5,0 5,5 7,0 6,6,7 6,0 5,7. Same t anta snurpenøter Herav a) seinøter I b) torskenøter Av nøtene var anskaffet ti årets fiske Herav a) seinøter I b) torskenøter I Snurpenøtenes gj.snittige størrese... a) Lengde... favner 199,0 193,6 193,2 195,0 19,0 19,5 189, 192,6 193,9 b) Dybde. '. Verdi av notredskapene ved fiskets 32,1 31,8 32,8 32,2 31,6 32,5 31,8 32,1 32,2 begynnese... kr Gj.snitt. redskapsverdi pr, notag.. kr Verdi av redsk.anskaff. ti årets fiske

6 Nr. 7, 23. november 1950 gaver over mengde o,g verdi av de notredsmper forsøksdriverne var utstyrt med. I at detok de.t i forsøksdriften 97 snurpenotag bestående av 19 forhodsvis store farkoster med mannskaper. Et av de no.tag som kom med i notfisket da eet be funnet f,orsvarig å gå ti en utvidese av forsøksdriften,.og som av utenfodiggence :grunner måtte innstie driften etter å ha detatt i forsøksfisket et enket døgn, er hodt utenfor undersøkesen. UndersØkesen omfatter såedes de Øvrige 96 snurpenotag. Tabe 2 gir.en oversikt over fangstresutatene, driftstiden m. v. for notfåten. Av et samet rfangstkvantum for siste ofntsesong på tonn har de 192 farkostene som var knyttet ti notbrukene brakt i and 10.90,8 tonn. Når en tar i betraktning at notfarkostene bare utgj.orce 5,8 pst. av.ae motorfarko.ster og bare 1,8 pst. av ae farkoster over 0 fot som detok i ofotfisket siste sesong, og når en samtidig tar omsyn ti at notbrukene gjennomsnittig hadde en cri.ftssesong på bare ca. måned, vi en få et ite inntrykk av hvor veykket for.sø:kscriften 1950 f.at u.t rent fangstmes.sig s ett. Sesongens gjennomsnittige varighet under punkt B.. dekker tiden fra :farkostene gikk hjemmefra og ti de forot Lofoten igjen e.tter fiskets sutt, mens driftstiden under punkt B. 2. angir tiden meuom første og,siste gang notbruket va: ute p<i fangstfet et. Under tabeens punkt C og D er eet regnet ut noen gj ennomsni.ttsta for fangstmengden og fangstverdien,som kan danne grunnag for sammenikninger med gjennomsnittsresu.itatene f,or de Øvrige bruksarter. Når eet gjeder gjennomsnittstaene for fangs.tmengcen og fangstverdien pr. notg og pr.. sjøvær, ska en imidertid merke at disse ikke er direkte sammeniknbare med de tisvarende gjennomsnittsta pr. farkost og pr. sjøvær for de Øvrige bruksar.ter. Et notag bestod under forsøksfisket av 2 farkoster, en hovecfarko.st og en hjepefarko.st, og bak et sjøvær for >et notag igger det derfor to farkosters utseiinger. Fangstmengde og fangstutbytte pr. mann og pr. fiskedagsverk er imidertid beregnet på samme måte for forsøksfisket som f.or garn, ine og juksafisket. Driftsresutater. Tabe. 3 gir en oversikt over hvordan notfisket har artet E:eg rent Økonomisk for forsøksdriverne. Tabeen er i ikhet med resu.tattabeen for de andre bruksmåtene som be gjengitt i forrige nr. av»fiskets Gang«, uta rbeidet i samsvctr med de oppgjør som notagene har foretatt ette sesongens sutt. Seve gangen i tabbeen viser også.stort sett gangen i et gjennomsnittsoppgjør. Når tabeen gir inntrykk av fus.tendig ensartede opp.gjørsmetoder for hee fors,øksfåten, er dette hovedsakeig et resuhat av de omregueringer som en har måttet foreta av en re\jke oppgjørsposter under bearbeidesen, for å gjøre materiaet brukbart for en sik.statishsk behanding. Tabe 2. Fangstresutater og driftstid. Ordinære Reserver A 2 B. 2 3 ' 5 c ' Totafangst. Samet fangstmengde (råfisk)... tonn Brutto fangstverdi 1. kr. Driftstid m.v. Sesongens gj.snitt. varighet... dager Gjennomsnittig driftstid... Ant. sjøvær i gj.snitt pr. notag Anta snurpekast i gj.snitt pr. not. Gj.snitt. anta snurpekast pr. sjøvær. Gj ennomsnittsfangster. Fangstmengde i gj.snitt pr. notag tonn Fangstmengde i gj.snitt pr. snurpekast... Fangstmengde i gj.snitt pr. mann Fangstmengde i gj.snitt pr. fiskedagsverk 2 Fangstmengde i gj.snitt pr. sjøværi og and Møre og Finnmark ag 1938, ,0 2 63, ,3 18,3 11, ,7 1,8 1,6 19,1 11,8 136,9 9,7 7,8 11,6 5,9,3 7,2 9,6 10,1 9,1 0,62 0,55 0,75 Ae og and Møre og Nord Trønde Nord Trønde Finnmark ag 7 096,5 672,6 2 08,2 1123, ,2 8,6 11,8 8, ,7 1,8 1,9 1,6 11,9 7,7 93,1 7,9 9, 8,7 7,9 8,7 5,5,9,2 5, 9,6, 5,9 5,7 0,63 0,51 0,50 0,69 Begge Ae grupper 3 8, , ,1 12, ,8 1,7 83,6 11,0 8,3 8,9,6 5,1 5,5 7,6 0,5 0,60 D ' Gjen no ms nittsutbytte. Brutto fangstverdi i gj.snitt pr. notag kr. Brutto fangstverdi i gj.snitt pr. sjøvær '... kr. Brutto fangstverdi i gj.snitt pr. snurpekast... kr. Brutto fangstverdi i gj.snitt pr. man Brutto fangstverdi i gj.snitt pr. fiskedagsverk ) V er di av fisk og biprodukter. Avgift ti omsetning sag fratrukket. 2 ) Notagets anta fiskedagsverk regnes ut ved å mutipisere anta fiske1 e på notaget med notagets anta sjøvær. 50

7 Nr. 7, 23. november 1950 For notagene fra de tre nordigste.fyker har oppgj.ørsmetocene stct't sett.svart ti eer vært mindre varianter av eet oppgj Ørsskj erna tabeen viser. Av notagene fra 1\iØre og Trpndeb.g har 11 av de >>ordinære«og 9 av»reservene«nyttet oppgjørsmåter som sterkt avviker fra de andre. For disse har bare s1øyningsutgiftene vært regnet.som per som får part i fang.stinnte ktene. Etter denne metoden har såedes farkostene dekket ae utgifter ti drivstoff etc. av sin part, mannskapet har båret ae pr.oviantutgifter og notc.n har, i de tifee den ikke har.fått part sammen med tovedfarkos.ten, båret utgiftene ti reparasj aner, vedikehod, barking, tørking etc. Det vie føre for angt å gå noe nærmere inn på hva de forskjeige o.ppgj Ørsmetocene i detaj innebærer og Tabe 3. Driftsresutater. og Utdrag av notagenes regnskaper. and Ordinære Møre og Finnmark ag Trønde Ae og feesutgifter for aget. De Øvri>ge utgifter er ae bitt dekket som særutgifter, e. v. s. egne 1utgifter for de enkete grup Nord Nord and Reserver Finnmark ag Møre og Begge Trønde Ae grupper Data ang. materiaet:. Anta notag Anta ottakere pr. notag Anta ønnstakere pr. notag Driftsresutater: Gjennomsnitt pr. notag.. Brutto fangstverdi for sesongen.. kr. 5. N otagets feesutgifter.. 6. Deingsfangst { + 5)... Av deingsfangsten tifaer: Hovedfarkosten som part... kr. 8. Hjepefarkosten som part Noten som part Lottmannskapet som part... Særutgifter: 11. Utgifter som bæres av notparten Lagutgifter for mannskapet Utgifter for hver mann særskit... N ettoinntekter for sesongen: 1. Hovedfarkostens nettopart Hjepefarkostens nettopart Notens nettopart (9 + 11) Lottmannskapets netto ( Nettoott pr. mann for sesongen Nettoott pr. mann pr. uke Lottakernes ekstrainntekter i ses Lønnstakernes sesonginntekter Gj.snittsintekter pr. ønnstaker 1 Tieggsoppysninge Største bruttofangst i sesongen.. kr. 2. Driftstid på notaget med denne fangst... dgr. 25. Minste bruttofangst i sesongen... kr. 26. Driftstid på notaget med denne fangst p rosentta. Brutto fangstverdi Feesutgifter for notaget. a) Brense, smøreoje o.a. ti mask.... b) Søyingsutgifter.... c) Godtgjørese ti ønnstakere ombord d) Ekstragodtgj. ti ottakere... e) Andre feesutgifter... 3 Særutgifter for mannskapet..... a) Utgifter ti fees kokag... b) Utgifter ti tørrmat Reparasjon og vedikehod av noten... 5 Nettoinntekter ( ) a) Hovedfarkostens nettopart... b) Hjepefarkostens nettopart c) Notens netto part... d) Lottmannskapets nettopart... 1 ) Kokker, maskinister etc. på fast hyre. 2 ) Faste hyrer ti kokker etc ,5 13,8 1,7 1,6 0,08 0,16 0,39 0, ,0 100,0 100,0 100,0 6,6 3,7 8,1 6,0 2,8 2, 3,2 2,8 1,7 0,8 2,8 1,7 0,3 1,3 0,6 0, 0, 0,2 1,7 0,2 0, 0,7 2,0 2,5 2,5 2, 1,3 1,8 1, 1,5 0,7 0,7 1,1 0,9 1,3 1,0 1,0 1,1 90,1 92,8 88, 90,5 13,5 1,0 15,3 1,3 10,8 8,9 11,0 10,1 20,0 20,9 21,7 20,9.5,8 9,0 0, 5, ,9 15,7 13,2 15,1 1,8 0,22 0,18 0,13 0, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 5,1,1 7,2 5,2 5,7 3,1 2,6,3 3,2.9 0,9 0,9 2,5 1, 1,6 0,1 0,3 0,2 0, 0,5 0,5 0,3 0, 0,3 0,6 2,8 1,6 3,3 2,3 2,3 1, 1,0 2,2 1,5 1,5 1, 0,6 1,1 0,8 0,8 0,7 0,5 3,7 1,5 1,2 91, 93,8 85,8 91,0 90,8 12,9 12,8 1,8 13, 1,0 9,2 10,8 9,2 10,1 10,1 18,2 18,3 18,7 18, 20,1 51,1 51,9 3,1 9,1 6,6 0,1 0,2 51

8 Nr. 7, 23. november 1950 hvordan de uike metoder kan ha artet seg mer eer mindre fordeaktig fm de parter som deer inntektene meom seg. N ecenfor.ska en bare i korte trek k,skissere den oppgj,ørsmetoce en har gått ut fra ved oppsettingen av tabe 3, idet en.samtidig må nevne at en ved ae de omgr.upperin,ger.som har vært n,øcvencig for å passe oppgj,ørene inn i dette skjema har att ae poster.behode de samme nettoinntekter som de har fått utbetat etter de innsendte oppgj6r: Feesutgiftene (kfr. tab. ) for begge farkoster såes sammen i en.sum og trekkes fra bruttofangstinntektene. Deingsfang.stn.som ea fremkommer dees så enten i otter eer prosentvis meom hovedfarkosten, hjepefarkosten, mannsk:apene på begge farkos,ter og noten. Av sine brutto Tabe. Driftsutgiftene. og and Ordinære 1\føre og Fnnmark ag Ae og Nord Trønde Nord and Reserver Finnmark ag Møre og Begge Trønde Ae grupper Betate driftsutgifter i at,... kr. Anta notag *..'.. A. Driftsutgifter i gj.snitt pr. notag Betate driftsutgifter i at... kr.. Feesutgifter for notaget a) Brense og smøreoje t b) Annet maskinforbruk (fett, twist etc.) c) Søyingsutgifter. d) Brense, ti byssa, varme etc.... e) Erstatning for skade på fremmed bruk... f) Assistanse under berging av fangstg) Leiet arbeidshjep i and... h) Forbruk av ekkooddpapir... '... i) Teefon, teegrammer og porto... j) Godtgjørese ti ønnstakere 1 omb. k) Ekstragodtgjørese ti ottakere.. ) Diverse uspesifiserte utgifter Notens særutgifter: a) Notskader og notreparasjoner... b) Utg. i forbindese med barking.. c) Leie av tørkepass og notheng.. d) Div. fornyeser under fisket Mannskapets særutgifter B B a) Utgifter ti fees kodag... b) U tg. ti tørrmat (brød, marg. etc.). Prosentfordeing av driftsutgiftene. etate driftsutgifter i at.... Feesutgifter for notaget... a) Brense og smøreoje... b) Annet maskinforb. (fett, twist etc.) c) Søyingsutgifter... d) Brense ti bysse, varme etc.... e) Erstatn. for skade på fremmed bruk f) Assistanse under berging av fangst g) Leiet arbeidshjep i and... h) Forbruk av ekkooddpapir.... i) Teefon, teegrammer og porto... j) Godtgj. ti ønnstakere 1 ombord... k) Ekstragodtgj. ti ottakere..... ) Div. uspesifiserte utgifter... 2 Notens særutgifter.....,... a) Notskader og notreparasjoner... b) Utgifter i forb. med barking c) Leie av tørkepass og notheng d) Div. fornyeser under fisket... 3 Mannskapets særutgifter...,... a) Utg. ti fees kodag... b Ut. ti tørrmat g brød 1nar. etc.. 1 Faste hyrer ti kokker etc. g ,0 100,0 100,0 66, ,0 27,9 32,3 26,8 0,9 0,6 0,7 16,8 11,1 23,7 1,5 1,2 0,6 1,3 5,1 0,3 5,2 0,7 0, 0,5 1,1 0,7 0,5 0,5 0,6 0, 3,5 11,6 3,8 3,2 3,5 0,8 13,2 1,1 8,8 7,5,6 2,8 5,2 7,7 3,3 0,5 1,3 0,8 0,5 1,9 20,1 3,8 21,2 13,3 2, 11, ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 63,5 59,2 65, 50,6 57,6 61,6 28,7 35,8 1,5 29,0 3,9 30,7 0,7 0,6 0,1 1,2 0,7 0,7 18,0 10,2 1,7 17, 15,2 17,1 0,9 0,. 1,0 1,1 0,9 0,9 0,6 1,6 0,3 0,5 1,6 1,1 1,8 1,2 0,8 1,1 1,3 0,9 1,1 0,9 0,5 0, 0, 0, 0, 0,5 6,1 1,7 5, 2,3,8 2,5 5,. 0,7 0,6 1,. 2,1 1,3 2,0 0,3 0, 1,1 11,6 8,0 8, 26, 16,5 13,3,7 1,1 1,8 11,1 5,9 5,1 5,1 2,7 5,6,9,8 5,0 0,9 0, 1,0 0,5 0,7 0,8 0,9 3,8 9,9 5,1 2, 2,9 32,8 26,2 23,0 25,9 25,1 15,8 16,6 17,0 15,6 16,3 16, ,1 52

9 Nr. 7, 23. november 1950 parter av deingsfangsten dekker så mannskapet utgifter ti fehespro'jiant (punkt 12) og utgiftene ti tørrmat ombord (punkt 13), mens noten av sin part bærer utgiftene ti bar:king.. t9jrking, reparasjoner o,g vedikehod etc. av noten under fis ket (punkt 11). De u i gifter som nå er dekket, de1s av aget i fees.skap og des som særutgifter for mannskap og not, er ae.sike utgifter :::om er oppstått under seve fi.ske.t, men både noten og farkostene har visse årige kostnader utenom dette og,om fangstinntektene av ofotse.songen må bære sin de av. For noten er dette først og fremst kostnader.som knyt,ter seg ti den århge f.orringese som vedikehodet under fisket ikke kan avbøte, og for farko.stenes årige veci:kehods o,g reparasjonskostnader samt av.skrivning og forrentning av den kapita som er nedagt i disse. Farkos,tpartene under punktene 1 og 15 og notpar.ten under punkt 16 er derfor ikke noen rene nettoinntekter av ofotfisket. Nå. r det gjeder de ekstrainntekter for ottakerne som er ført opp under punkt 20 i resutattabeen, ska en merke at disse repre;enterer ekstragodtgj Øreser som enkete ott 'takere har ffttt u::betat av notage.t fordi de har utført et eer annet ekstraarbeid ombord under fisket som mannskape': for.9ivrig har v<:rrt :::ri tatt for. Ekstrainntektene skriyer seg i det ves cnthgste.fra at enkete ot,takere har detatt i sy) mgen av fangsten mer enn andre, at enkete har gjort mer.hy)ti11gsarbeic t'nn andre o,g at enkete 1ottakere ved si.den.av sitt )vrige :' betd ornborc har sørget for kokingen for aget. Noen ff<. tifeer av ekstrahyrer ti sdpper og maskinist er ogs5. medtd.t her. I at har de.t på de 96 notagen som uncersy)ke::oen omfatter vært 63 ot.takere som har fått.sike ekstrainntekter av aget i tiegg.ti sine ottinntekter. (jjem'ji11snittig har disse 63 ottakerne fått utbetat 18 kroner i tiegg ti otten,i punkt 18 som har vært Fangstinntekt og utgifter ved ofotfisket Gjennomsnitt pr. farkost. År Garnbruk Juksa Over Under Linebruk Over Under 5 fot fot 36 fot 36 fot 36 fot 196: kr. kr. kr. kr. kr. kr. Fangstinntekt Utgifter : Fangstinntekt Utgifter : Fangstinntekt Utgifter j : Fangstinntekt Utgifter : Fangstinntekt , Utgifter de Øvrige ottakeres gjennomsnittsinntekter av ofotse.songen. I tabe vi en før.st finne gjengitt en oversikt over driftsutgifter.som er k:ommet ti fradrag i fangs.tinntektene i tabe 3. Utgiftene er gruppert etter den måte de bir dekket på under oppgj pret. Tabdi 5 er :stort sett utarbeidet etter de samme retningsmj er som den tisvarende tabe for garn, ine og juksabrukene som er gjengitt i forrige nr. av»fiskets Gang«. En ska 1kke kmnme noe nærmere inn :på innhodet av tabeen da det i det vesentigste 1111åtte bi å gjen ta det som er skrevet under behandingen av tabeene,for de Øvrige bruks Forts. s. 56. Tabe 5. Bruttofangst, utgifter og netto pr. fiskedagsverk og pr 1'åfiskkio. Gjennomsnitt pr. fiskedags verk 2 Gjennomsnitt pr. råfiskkio Ordinære Reserver Ae Ordinære Reserver Ae Kr. Kr. Kr. Øre Øre Øre. Brutto fangstverdi ,02 286,53 322,09 5,6 52,8 5,1 2. Feesutgifter for notaget... 20,56 1,7 18,37 3,3 2,7 3,1 a) Brense, smø'eoje o.a. ti mask ,09 9,39 1,5 1,7 1,6 b) Søyingsutgifter ,8 3,88 5,09 0,9 0,7 0,9 c) Godtgj. ti ønnstakere ombord 1,97 0,58 1, 0,3 0,1 0,2 d) Ekstragodtgj. ti ottakere t 0,80 0,37 0,63 0,1 0,1 0,1 e) Andre feesutgifter... 2,2 0,82 1,82 0,5 0,1 0,3 3. Særutgifter for mannskapet... 8,0 6,62 7,51 1,3 1,2 1,3 a) Utgifter ti fees kodag... 5,12,17,77 0,8 0,8 0,8 b) Utgifter ti tørrmat ,92 2,5 2,7 0,5 0, 0,5.. Reparasjon og vedikehod av noten 3,77.,23 3,95 0,6 0,8 0,7 5. Nettoinntekter ( ) ,65 260,9 292,26 9, 8,1 9,0 a) Hovedfarkostens nettopart... 9, ,08 7,8 7,1 7,6 b) Hjepefarkostens nettopart... 3,81 28,81 32,58 5,5 5,3 5,5 c) Notens nettopart... 71,75 52,71 6.,58 11, 9,7 10,8 d) Lottmannskapets nettopart ,00 11,0 150,02 2,7 26,0 25,1 Anta fiskedagsverk pr. notag Tonn råfisk pr. notag... 11,9 83,6 11,0 Verdi av fisk og biprodukter. Avgift ti omsetningsag fratrukket. 2 N otagets anta fiskedagsverk regnes ut ved å mutipisere anta fiskere på notaget med notagets anta sjøvær. 53

10 U1 tonn Fersk Fersk Stat. nr. tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Fredrikstad Forø Iat Frossen sid Frossen smås:j.d Stat. nr. Stat. nr. tonn tonn Frossen annen fisk s 2331 tonn Tørrfisk i at Stat. nr tonn Kippfisk i ai1 Stat.. nr o 0 z... :: o < 3 () C"... ()... <O OI o Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr Stat. nr. Stat.. nr. Stat.nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Hammerfest ø O Vardø Bodø Svovær Måøy og fisk i at torsk ange sei hyse makre kveite fyndre Andre I at T Trondheim Bergen Åesund So Kristiansund N o Stavanger Haugee;und Fersk Fersk Fersk Fersk brising Frossen Frossen Frossen Frossen brising Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Kristian8and S D36 0! s D5 {),52 D5:J Norges utførse av fiskeprodukter fra 1. januar ti.. november 1950 og uken som endte. november. sid i at vårsid storsid fetsid forfangst og små sid i at vårsid storsid fetsid forfangst sid sid TOLLSTEDER tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn Fredrikstad I uken Forø Eger!<und Mode Kopervik Frossen Rund Frossen Rund Frossen torske frossen seifiet frossen hysefiet torsk se fiet Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr ()2 173 tonn tonn tonn tonn tonn O ;;o ") På grunn av korreksjoner og avrunding av taene ti nærmeste hee tonn vi! summen av uketa ene ikke atid stemme med taene for ti ate. Dessuten vi orpavene fra noen av de nordigste poststeder på grunn av den sene postgang ikke være kommet inn ved ukesoppgjørets sutt. Utførseen bir i sike tifee ikke tatt med i uken, men kommer bare med i taene hitti i år Rund Frossen frossen makre ø Hammerfest Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Fersk Ferrk Annen fersk Frossen å uer brosme pigghå håbrand aks Steinbit rogn fisk fisk i at TOLLSTEDER Stat. nr: Svovær Bodø Måøy Åesund Mode Kristiansund N Trondheim Haugesund K.ristianFand S Kopf"rVJ.k Bergen Stavanger Oso Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr D9 05s s Vardø. 17 Andre uke ru367 rr m Egersund

11 Henne Fiskeme Sideme Tang me tikk (Herund. i at tørrfiskme) Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr , 1226 tonn tonn tonn tonn Guano Se, kobbe Annet skinn og kappm. Stat. n' Stat. nr. Stat. nr a tonn tonn tonn z 1\') ::::::1 o < CD 3 C'" co g: Satet Satet Satet Satet Sa te Satet Satet Krydder Krydder Satet Satet Røykt Andre Hummer Reker vårsid storsid fetsid skjær sid Nord sjø isands brising sid satet fisk rogn sid skadyr sid sid brising Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Sut. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr , 56, 7231: St. nr. tonn tonn tonn tonn tt)iu tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn O w gg Damp B= Brun tran tran ojem.v. settoje rå rå Høyvita Botte Avfas tran og Herdet Stearin tran fett m.v. grakse Fiskemedisin im bank tran Hå tran Side syrer Fett ogoem Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr 1 Stat. nr. St<'t. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr. Stat. nr & 15! Stat. nr , tonn tonn tonn tonn tonn tonn kg tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn O O u m 15 so :.., Satet sid i at Stat. nr., tonn m Andre forstoffer Stat. nr tonn TOLLSTEDER Fredrikstad Oso... Kristiansand S... Egersund... Stavanger... Kopervik... Haugesund... Bergen... Forø Måøy... Åesund..... Mode... Kristiansund N... Trondheim... Bodø... Svovær... ø... Hammerfest... Vardø Andre... I at. uken TOLLSTEDER Fred riks tad... Oso... Kristiansand S.... Egersund... Stavanger... i(opervik... Haugesund... Bergen... Forø Måøy Åesund.... Mode... Kristiansund N... Trondheim..... Bodø.... Svovær... ø... Hammerfest Vardø Andre..... I at. I uken*)

12 Nr. 7, 23. november 1950 Steinshamn. Forts. fra s År Netto mannsott ved ofotfisket Gjennomsnitt p1. farkost. Garnbruk Juksa Line Over 15361Under bruk Over Under 5 fot fot 36 fot 36 fot 36 fot kr. kr. kr. kr. kr. kr I typer. Da fi.skeda1gsverkene er utregnet på,samme måte her som for garn, ine,og juksa skde imidertid tabeen gi høve ti interessante driftstekniske sammenikninger. Ti sutt gjen gir en to små.sammenikningstabeer som tidigere,er utarbeidet i forbindese med en oversikt over ofotfiskets Ønnsomhet etter krigen i»fiskets Gang<< for 13. apri d. å. Tabeen er nå bare a j ourført med taene for Når det gjeder tabeen over mannsottene i årene ska en merke at taene for krigsårene kanskje ikke gir så godt grunnag for bedømmesen av hvor Ønnsomt fisket artet.seg for fiskerne ea. Vanskeighetene med å skaffe nye redskaper førte ti at fiskerne måte sete på det.game som var, og de små redskapsutgiftene som be føgen av dette resuterte i høyere nettootter enn on1 en.skue ta redskaps.sitasjen i betraktning. Ti gjengjed kan de reativt store r,edskapsanskaffeser i de første etterkrigsår formentig medført en større reduksjon i mannsotten enn den rene.sitasjen og tapene skue tisi. Særig for g arn og inebrukene har disse forhodene hatt en viss betydning. For Øvrig sku11e tabeene i grove trekk gi et bide av Ønnsomhetsutvikingen i disse år. Utandet, forts. fra s Gjenfangst av kveite merket for 15 år siden.. Den edste gjenfangst av merket kveite be nyig gjort 1 farvannene utfor Seatte. I søyd tistand veiet kveiten som var 25 år g.a.mme 100 pund. Opprinneig var den bitt fisket,og merket av medemmer av Internationa Fisherie.s Commis.sion i 1935 på en av kveitebankene utfor kysten av British Coumbia og be gjenfanget.av et vanig fiskefartøy et kort stykke derfra, hvor den be suppet i frihet for 15 år siden. ( Canadian Fisherman). Mere ujevnt fiske for EastAngia nå. Fisket fra Lowestoft og Yarmouth.ska iføge medinger i den britiske fagpresse den 11. november nå være mer ujevnt. Pr.. november var cfangstmengden for Lowestoft crans mot crans samtidig i fjor og f,or Yarmouth crans mot crans samtidig i fjor. Den samede verdi av fangsten for begge byer er : mot i fjm samtidig : om.satingen pr.. november me.ices at taet for Grea t Y armouth er på tnr. mot i fjor, for Lowestof,t på tnr. mot tnr. i fjor. Det er dermed satet tisammen tnr. mot tnr. i fjor.samme dato. Bostonfirma i fiskebransjen foregger virksomheten ti Newfoundand. Det nest.største firma i fiskebransjen i den ber.ømte fiskeby Boston kommer kanskje ti å fytte.ti Newfoundand, forutsatt at visse juridiske hindringer fjernes. S i,tuas j on en for fiskebrans j en i Boston hadde forverret seg av føgende årsaker:. Innti for 3 år siden ib.e det dagig iandbrakt Lhs. r.eisk i Boston. I dag er gjennomsnittsfangsten bare hs. stadig. Det er i drift bare 2,stortråere, og antaet synker En av årsakene er at Fishermen's Unon har fått omforandre.t fordeingen av fangstinntektene sik at rederne nå får 0 pst. og mannskapet 60 ;pst. mot tidigere eet omvendte. 2. Fagforeningen har fått gjennomført en begrensning av eet fiskeparti de enkete tråere tiates å ia:ndbringe. Såedes kan en,tråer med kapasitet :bs. i dag bare iandbringe ,pund pr. tur. 3. Den tid som tibringes under,and meom turene ti bankene!bevirker at gj ennomsnittstråerne.som fisker.med Boston,som basis gj enno.msni.ttig bare makter 20 ti 2 turer pr. fiskesesong, mens et nyftundandsk fiskefartøy nesten tar dobbet så mange turer. (Canadian Fisherman). Fisk brakt i and Finnmark tiden L januar ti 18. november Fiskesort Mengde Anvendese Fersk og Fiet Satet,Hengt Fiskefrosset me tonn tonn tonn tonn tonn tonn Torsk ) ) Hyse ) Sei ) Brosme Kveite Båkveite )29 6 Fyndre Uer Steinbit I at Leverkvantum h, utvunnet h damptran, 2030 h seioje. Rogn 3238 h, hvorav satet 200 h. iset 1162 h og 36 h fersk. 1 ) Herav 581 tonn rotskjær. a) Herav 17 tonn rundfrosset. 5 ) Herav 68 tonn frosset. 2 ) Herav 9 tonn frosset. ) Herav 5 tonn frosset. 56

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 7. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. februar 948. Nr. 7 A bonn em en f kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfansfater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952.

Fiskerioversikt for tidsrommet 31. mars til 12. april 1952. U f g if f a v F i s k e ri d ire k fø re n Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 7. apri Nr. Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr.

F'iskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 28. februar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. F'iskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra,,fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 4. mars 1948. Nr. 10 A bonn em en t kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstafer

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5

Fiskerioversikt for uken som endte 19. mars 19~5 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 2. mars 9 Nr. 2 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. ma1 1952. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 8. årg. Bergen, Torsdag 9. mai 95 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954

Fiskeri oversikt for uken som endte 2. oktober 1954 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40, årg. Bergen, Torsdag 7. oktober 54 Nr. 40 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7.

Fisk. l Mengde Verdi Megnde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi. l l 859 799 2 546 1 050 7 216 2 549. N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 4 7. Fisk Ufgitt av Fiskeridirekføren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 1. januar 1948. Nr. 1 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren

Fiskets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 21. ma1. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20. Ulgitl av Fiskeridirekløren Fiskets Gang Ugit av Fiskeridirekøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 26. mai 1949. Nr. 20 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4

Fisket Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 22. januar 1955. 41. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1955 Nr. 4 Fisket Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide øppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 1955 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fiskets Gang Ufgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag. apri 4 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952.

Fiskerioversikt for uken som endte 28. juni 1952. I Ugiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 3. jui 9 Nr. 6 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961

Fiskeri oversikt for uken som endte 7. januar 1961 U/gitt av fiskeridirekføren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder, ved innbetaing

Detaljer

Melding om fisket uke 13/2014

Melding om fisket uke 13/2014 Melding om fisket uke 13/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 28.03.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland.

hl, hvorav 150 hl på Storfjord, Lyngen og 100 hl på Ersfjord i Hillesøy. I Nordland ble det fisket SOO hl på Helgeland. FISKETS GANG Ufgif{ av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 20. februar 958 Nr. 8 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954

Fisket n. Fiskerioversikt for uken som endte 12. juni 1954 Fisket n Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 7, juni 954 Nr. 4 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november.

Fiskerioversikt for uken som endte.24. november. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag. november 5. Nr. 48 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 1 2016 (4.-10. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 1/2016 Rapporten skrevet mandag 11.01.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Melding om fisket uke 41/2013

Melding om fisket uke 41/2013 Melding om fisket uke 41/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11.10.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4

Fi s. Fiskerioversikt for uken som endte 22. Januar. Utgitt av Fiskeridirektøren. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Fi s Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 35. årg. Bergen, Torsdag 27. januar 1949. Nr. 4 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7

Fiskesort. 39 392 7 601 3 542 ' 4 28 249 - - Annen torsk 7 FISKETS GANG U!gitt av fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag 0. november 960 Nr. 45 Abonnement: kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen.

~1<:yndet en dag på 'grunn av helgen. Fiskets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 28. mai 1953 Nr. 21 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA. Fiskerioversikt for uken som endte 23. august 1958. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 44. årg. Bergen, Torsdag 8. august 958 Nr. 5 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli.

Fiskerioversikt for uken som endte 24. juli. ng Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kide oppgis, er eftertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 34. årg. Bergen, Torsdag 9. jui 1948. Nr. 30 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 19. desember 1953 Utgit.f av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 24. desember 1953 Nr. 51 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119.

tonn, da1nptran 41 871 hl 1not i fjor henholdsvis 159 671-77 961-60 776-20 934-71 119. Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 957 Nr. 5 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

Utgitt av Fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Fisk ts Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 41. årg. Bergen, Torsdag 9. juni 1955 Nr. 23 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 38/2014

Melding om fisket uke 38/2014 Melding om fisket uke 38/2014 Generelt Rapporten skrevet fredag 19.09.2014. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Vesterålen: Levenclefisk:

Vesterålen: Levenclefisk: Fiskets Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt.. årg. Bergen, Torsdag 0. juni 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. JUNI 97 . JUNI 977. ÅRGANG A V N N H O D E T D E T T E N R.: Side Medinger... Foreøpige oppgaver over fisk omsatt av Norges Råfiskag pr. JO. mai 97........................

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober.

Fiskerioversikt for uken som endte 20. oktober. Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 25. oktober 1951. Nr. 43 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før.

brosme, 7 tonn kveite, 26,5 tonn steinbit, 93,3 tonn uer, 13 tonn blåkveite. Inklusive torsk ble ukefangsten 5639 tonn mot 4893 tonn uken før. FISKETS GANG Ufgiff av Piskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 2. mai 957 Nr. 8 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 20 i 2016 (16.- 22. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 20/2016 Rapporten skrevet mandag 23.05.2016 av Charles Aas og Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars.

Fiskerioversikt for uken som endte 11. mars. Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 16. mars 1950. Nr. 11 Abonnement kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

i farvannene ved Bergen i årene

i farvannene ved Bergen i årene Undersøkeser av krabbe (Cancer pagurus L.) i farvannene ved Bergen i årene 1959-60 Av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT Fisket etter krabbe drives hovedsakeig i tidsrommet

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 7 i 2016 (15.-21. februar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 7/2016 Rapporten skrevet mandag 22.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692

Fiskesort. Skrei... Loddetorsk.. Annen torsk Hyse... Sei... Brosme... Kveite... --1~ 121810 41203li14%f669s9\460 1692 FISKETS G Ufgitt dv fiskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang)> tiatt. 45. årg. Bergen, Torsdag 6. november 959 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 6. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. år~. Bergen, Torsdag Il. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. år~. Bergen, Torsdag I. jui 957 Nr Abonnement kr. 0.00 pr. år tegnss ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. februar. Utgi av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 3; februar 950. Nr. 8 A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae posfanstater og på Fiskeridirekiørens

Detaljer

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

12. SEPTEMBER 1968 37 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN . SEPTEMBER 98 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte. september 98.. SEPTEMBER 98. ÅRGANG A V N N H O L D ET D ETT E N R.: Side Fiskeri kurs........................ Fiskeforhodene

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt.

FISKETS GANG. Ufgiff av fiskeridirektøren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. FISKETS GANG Ufgiff av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag. november 955 Nr. 44 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4

Fisker i oversikt for uken som endte 3. a pr i l 19 5 4 Utgit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 8. apri 1954 Nr. 14 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954

Fi kets Gang. Fiskerioversikt for uken som endte 29. mai 1954 Fi kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide ~ppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 3. juni 1954 Nr. 22 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, RÅDSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonement kan tegnes ved ae

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O.

N O R G E S F l S K E R l E R 1 9 5 O. 15. Fi s Utgitf av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,.fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Becrgen, Torsdag 28. desember 1950. Nr. 52 Abonnement kr. 1 0.00 pr. år tegnes.. ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 18 i 2016 (2.-8. mai 2016), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 18/2016 Rapporten skrevet mandag 09.05.2016 av Willy Godtliebsen. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

Vesterålen-Yttersiden:

Vesterålen-Yttersiden: Fiskets Gang Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 37. årg. Bergen, Torsdag 26. apri 1951. Nr. 17 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 7/2015

Melding om fisket uke 7/2015 Melding om fisket uke 7/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 13.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. AUGUST 1971 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 6. AUGUST 1971 Fiskerioversikt for uken som endte 1. august 1971. 6. AUGUST 1971 57. ÅRGANG 4 Det har jevnt over vært en roig uke. Sidekvantaene fra Nordsjøen økte en

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. oktober 1952

Fiskerioversikt for uken som endte 18. oktober 1952 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.. Fiskets Gang" tiatt. 38. årg. Bergen, Torsdag 23. oktober 1952 Nr. 42 A bonn em e nt 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Vesterålen) Yttersiden:

Vesterålen) Yttersiden: FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Bergen, Onsdag 28. mars 956 Nr. A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 9. SEPTEMBER 97 6 fi~k(t~ GANG 9. SEPTEMBER 97 57. ÅRGANG 6 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Fiskeriovgivning................. 659 Nye fiskefartøyer................. 659

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 28. mars 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis. er ettertrykk fra M Fiskets Gang n tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 2. apri 953 Nr. 3 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 17. januar 1953 Ugit av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra Fiskets Gang" tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag. januar 19 Nr. A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FISKETS GANG U/gift av fiskeridirektøren Fiskets Gang, Fiskeridirektoratet, Rådstupass 0, Bergen. Teefon: 30300. Teegr. adr.: Fiskenytt. - Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder,

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955

Fiskerioversikt for uken som endte 5. februar 1955 Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide. Qppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag O. februar 9 Nr. A bonn em e nt kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 8. DESEMBER 1966. 49 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN Fiskerioversikt for uken som endte 3. desember 1966. 8. DESEMBER 1966-52. ÅRGANG 49 A V N N H O LD ET D ETT E N R.: Side Fiskeriovgivning.................

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. 20. juli 1972 29 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 20. juli 972 29 fi~k(t~ GANG 20. JULI 972 58. ÅRGANG 29 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: Side Fiskeriovgivning................ 59 Medinger fra fiskeridirektøren.. 59

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 25. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, 'Torsdag 0. mai 957 Nr A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 4 2016 (25.-31. januar), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 4/2016 Rapporten skrevet mandag 01.02.2016. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Generelt Omsetningsdata

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august.

Fiskerioversikt for uken som endte 12. august. Fi Ugif av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 17. august 1950. Nr. 33 A bonn em en t kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser ( Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish Industry) Vo. I. No. 1. Pubished by the Director of Fisheries Vitamin A i innvoer

Detaljer

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198.

n1ot i fjor henholdsvis: 123 286-63 038-40 017-20 231-55 788-27 947-19 198. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 42. årg. Eergen, Torsdag 2. juni 956 Nr. 25, A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 1. APRIL 1971 13 Fiskerioversikt for uken som endte 27. mars 1971~~ 1. APRIL 197157. ÅRGANG 13 AV INNHOLDET DETTE NR.: Side Medinger fra Fiskeridirektøren.. 241 Nye

Detaljer

~)7 6g7-17 769-49 298.

~)7 6g7-17 769-49 298. FISKETS GANG Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 4. årg. Bergen, Torsdag 4. mai 956 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr.

ETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 18. ma1 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 23. mai 1957 Nr. ETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 3. mai 957 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr.

Ufgiff av riskeridirekføren. Kun hvis kilde oppgis er ettertrykk fra Fiskets Gang tillatt. Bergen, Torsdag 8. desember 1955 Nr. GANG Ufgiff av riskeridirekføren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. Bergen, Torsdag 8. desember 955 Nr. 49 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953

Fiskerioversikt for uken som endte 30. mai 1953 Utgift av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets GangH tiatt. 39. årg. Bergen, Torsdag 4. juni 93 Nr. A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på Fiskeridirektørens

Detaljer

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr.

FISKETS GANG. Fiskerioversikt for uken som endte 20. juli 1957. Ufgiff av Fiskeridirektøren. 43. årg. Bergen, Torsdag 25. juli 1957 Nr. FISKETS GANG Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra.,fiskets Gang.. tiatt, 43. årg. Bergen, Torsdag 25. jui 957 Nr. 30 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer