ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l"

Transkript

1 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS ~~?~. ~~ ~

2

3 '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.::: :.i:!.. Ski ri nå~~ n keii : <i : ::.,::.::;;::.. :,;::~~ 3?;:::.~W:(~:',;m::w:m.::.d}:J1;h~W:~!;!(f:N!M;:~~~t.m::H:ti1 Hatenbanken o o o )

4

5 FORORD Arsmedingen fra fiskerirettederen i Fatanger, Namdaseid, Fosnes og Namsos egges herved frem. Oppysninger som er benyttet i medinga er innhentet fra egne register, fiskeridirektoratet, fiskeindustribedriftene og oppdretterne. I medinga er det å finne oppysninger om distriktet, syssesetting, fiskefåten, fiskeindustrien og oppdrettsnæringa. Det er også tatt med ta for indre Trondheimsfjord. Lauvsnes

6

7 INNHOLDSFORTEGNELSE:. O KORT OM DISTRIKTET O SAMMENDRAG Oversiktsskjema- sammendrag O SYSSELSETTING F i s k e rmann ta 11 et Mottak og foreding Oppdrettsnæringa- matfisk/settefisk Sakting/pakking av oppdrettsfisk... O 3. 5 Sum sy s se sett i n g O 4.0 FISKEFLATEN Konsesjoner MOTTAK- OG FOREDLINGSBEDRIFTENE ILANDFØRT KVANTUM FISK I REGIONEN Råstofftigang - fiskesag 7. O OPPDRETTSNÆRINGA Matfiskkonsesjoner Saktemengde Kekkeri og settefiskanegg Sma tproduksjon Skadyrkonsesjoner... 8 Torskekonsesjoner O ANNEN V I RKSOMHET

8

9 1.0 KORT OM KOMMUNENE DISTRIKTET Kommunene Fatanger, Namdaseid, Fosnes og Namsos danner området omkring Namsenfjorden og grenser i vest mot Foa. Distriktet har et samet andarea på 576 km og en fokemengde pr på totat personer, som fordeer seg på de enkete kommunene sik: Fokemengde Kommune Area * Fatanger 45 km * Namdaseid 775 km * Fosnes 546 km * Namsos 804 km Totat.577 km =====================================~========================== 1. FISKERIKONTORET Fiskeriretteder og oppdrettskonsuent som betjener de fire kommunene har kontorsted i kommunehuset på Lauvsnes, som er kommunesenteret i Fatanger kommune. Bemanningen på kontoret har i medingsåret bestått av: Anita Wiborg - fiskeriretteder Per Andersen - oppdrettskonsuent 1.3 FISKERINEMNDENE Det har siden 1984 vært fees fiskerinemnd for Fatanger og Namdaseid og for Namsos og Fosnes. Fiskerinemndsmøtene i Fatanger/Namdaseid i 1993 har vært hodt i kommunehuset på Lauvsnes. I Namsos/Fosnes fiskerinemnd har trygdekontorets møterom i Namsos. møtene vært hodt på Det har vært behandet 4 saker i fiskerinemndene i medingsåret. Budsjettet for fiskerinemndene er desverre bitt redusert så kraftig at de feste saker må behandes administrativt. Dette er grunnen ti at det er så få saker som er behandet i fiskerinemndene.

10

11 O SAMMENDRAG Fiske og fangst Fiskefåten i tjenestedistriktet besto ved årskkiftet av 86 fiskefartøyer. Det er en reduksjon på 3, noe som kommer av først og fremst en strengere ajourføring av merkeregisteret. Skipskontroen hadde også en kontrorunde på båter under 35 fot, noe som også har vært utsagsgivende. Det er 1 merkeregistrerte fiskefartøyer over 10 meter. I tiegg hadde Indre Trondheimsfjord 8 fiskefartøyer merkeregistrert. Her har det vært en reduksjon på 6. Fiskermanntaet for 1993 viste 9 fiskere fordet med 5 på bad B og 40 på bad A. Det er en nedgang på 6 fiskere. Indre Trondheimsfjord hadde 11 fiskere fordet med 58 på bad B og 54 på bad A, noe som gir en økning på. Den fortsatt strenge regueringen av torskefisket fører ti at det utvises forsiktighet med investering i nye fartøyprosjekt. Pigghåfisket er fremdees et svært viktig fiske for distriktet, men det har vært noe mindre pigghå tigjengeig i 1993 enn året før. Det er engstese for ressursen bant fiskerne. Stadig fere båter drar nordover ti Lofoten og Finnmark på vinterfisket. Mesteparten av torskekvotene kommer derfor ikke inn ti fiskeribedriftene i distriktet. Akvakuturnæringen Det er tisammen konsesjoner for oppdrett av aks og ørret i de fire kommunene i tjenestedistriktet, samt 9 settefiskkonsesjoner. Tisammen 103 personer (76 årsverk) hadde arbeid innen oppdrettsnæringen ved årsskiftet sakting inkudert. Det er en oppgang på 31 årsverk fra året før. Det be saktet tisammen.687 tonn aks ti en førstehåndsverdi på 73,7 mi. kroner i Dette er en økning i saktemengden fra året før på hee 85%. Indre Trondheimsfjord hadde ved årsskiftet 3 matfiskkonsesjoner og 4 settefiskanegg for oppdrett av aks og ørret. Produksjonen for sakting var på 70 tonn ti en verdi på 16,4 mi. kroner. Oppdrettsnæringen totat i Indre Trondheimsfjord syssesatte 7 årsverk sakting inkudert. 3

12 Fiskeindustrien Det be iandført totat 1.96 tonn fisk og skadyr ti kommunene i tjenestedistriktet samt Indre Trondheimsfjord ti en førstehåndsverdi ti 6,8 mi. kroner. 985 tonn av dette har kommet inn ti fiskeindustribedriftene. Fiskeindustribedriftene hadde tisammen en omsetning på 0 mi. kroner. I Fatanger utgjør pigghå hee 71 % av gråfiskråstoffet ti fiskeindustrien, og mesteparten av dette bir foredet. 30 personer med 4 årsverk var syssesatt i fiskeindustrien. Sakting av oppdrettsfisk er da ikke regnet med..1 OVERSIKTSKJEMA - SAMMENDRAG FRA DISTRIKTET Fiskere Fiske- Fiskeri- Konsesjoner/oppdr. Kommune fartøy bedrifter matfisk settefisk Fatanger Namdaseid Namsos Fosnes Trondheimsfj Totat

13 3.0 SYSSELSETTING. Under dette kapitteet omhandes syssesetting innen fiske/fangst, foreding, fiskeoppdrett og sakting av aks. 3.1 FISKERMANNTALLET. Fiskermanntaet viser anta fiskere på bad A og bad B fordet etter ader. Bad A = detidsfiskere Bad B = fiske som hovedyrke/eneyrke Kide: Det oppsatte fiskermanntaet pr FLATANGER KOMMUNE 1993 Bad totat A - 3 B A+B Gjennomsnittsader bad A: 54 år - bad B: 44 år. 199 Bad A B A+B O totat Gjennomsnittsader bad A: 59,6 år - bad B: 39,5 år. 5

14 NAMSOS KOMMUNE 1993 Bad totat A B A+B : Gjennomsnittsader bad A: 65 år bad B: 4 år 199 Bad A totat 5 15 B A+B Gjennomsnittsader bad A: 65 år bad B: 41 år 5 37 NAMDALSEID KOMMUNE 1993 Bad totat A B A+B Gjennomsnittsader bad A: 38 år - bad B: 37 år 199 Bad A o o o o o B 3 o A+B 3 3 o 70- totat o o 9 o 11 Gjennomsnittsader bad A: 40 år - bad B: 35 år 6

15 FOSNES KOMMUNE 1993 Bad totat A B - - o o 4 A+B Gjennomsnittsader bad A: 73 år - bad B: 50 år 199 Bad totat A o o o o o o 4 6 B o o o o o 3 A+B o o o 3 o 4 9 Gjennomsnittsader bad A: 73 år - bad B: 46 år INDRE TRONDHEIMSFJORD SAMLET Gjeder kommunene: Steinkjer, Inderøy, Verda, Levanger, Frosta, Verran, Mosvik, Leksvik og Stjørda Bad totat A B 1 15 O A+B Utviking i fiskermanntaet fra Arsta Fatanger Namsos Fosnes Namdaseid ~------~ ~ ~ ~--~~~ Sum Det har også fra 199 ti 1993 vært nedgang på mantaet. Nedgangen det siste året er på tisammen 6 personer. Nedgangen har aikeve ikke vært så stor som året før. Nedgangen fordeer seg jevnt på begge bad. 7

16 Utviking i fiskermanntaet - Indre Trondheimsfjord Arsta Frosta Levanger Inderøy Steinkjer Verran Verda Leksvik Mosvik Stjørda ~ Sum =================================== Det har fra 199 ti 1993 vært oppgang på personer i området indre Trondheimsfjord. 3.. SYSSELSETTING INNEN FISKEINDUSTRIEN Syssesetting i mottak- og foredingssektoren. Kommune Syssesetting 1993 Hetid Detid Totat Arsverk Fatanger Fosnes Namsos Frosta Totat Arsv.9 0, ,5 Tab. 3. må sees i sammenheng med tabe 3.4. Spesiet for Fatanger hvor det saktes aks sammen med vanig gråfiskmottak/produksjon. Det er vanskeig for bedriftene som driver sik kombinasjon å skie ut hvor mange årsverk som går med ti hver arbeidsoppgave. Det er imidertid saktet betydeig mer aks i Fatanger i 1993 enn året før, og pigghåproduksjonen har vært mindre. 8

17 3.3 SYSSELSETTING I OPPDRETTSNÆRINGEN Matfiskproduksjon av aks og ørret Kommune ansatte årsverk ansatte årsverk Fatanger 16 1,5 0 0, Fosnes 4,0 6 6,8 Namsos 1 9,6 O 7,5 Totat 3 4, ,5 Matfiskproduksjon av aks og ørret i Indre Trondheimsfjord. 199 J 1993 Kommune ansatte årsverk ansatte årsverk Stjørda Verda Totat 3 3 * * * * 3,6 * * 6 5,6 Det er ikke hentet inn oppysninger om årsverk for 199. Settefiskproduksjon Kommune ansatte årsverk ansatte årsverk Fatanger 6 4,3 4 3,7 Namda sei, ,4 Fosnes 1,7 3,3 Namsos O 6, ,3 Totat 18 1,0 30,7 9

18 Settefiskproduksjon i Indre Trondheimsfjord Kommune ansatte årsverk ansatte årsverk Levanger Verran Verda Stjørda * * 4 4,5 * * 7 7,4 * * 3 3, * * Totat 15 16,1 * * * ikke innhentet oppysninger 3.4 SLAKTING/PAKKING AV OPPDRETTSFISK 1,0 Kommune Anta syssesatte og årsverk 1993 Hetid Detid Totat Arsverk Arsv.9 Fatanger o Fosnes Namsos o o o o o Totat Kommune anta syssesatte og årsverk 1993 Hetid Detid Totat Arsverk Arsv. 9 Stjørda * * ikke innhentet oppysninger. Økningen i aktiviteten i sakteriene skriver seg først og fremst fra Fatanger som har hatt betydeig mer aksesakting i 1993 enn året før. Totat i området er det en økning på 11,6 årsverk innen saktevirksomheten. 10

19 3.5. SAMMENDRAG AV SYSSELSETTING Anta personer syssesatt/ årsverk Fiske/ Fiske- Sakteri Matfisk Settefisk Sum Kommune fangst industr aks produksj produksj ca. årsv Fatanger 37/19 13/9 0/14 0/0 4/ 4 94/66 Namda sei 1/ / 17/11 Namsos 34/0 8/7-10/ 7 18/14 70/48 Fosnes 9/ 4-17/ 6 6/ 7 3/ 35/19 Sum 9/5 1/16 37/0 36/34 30/ 16/144 + Indre Tr. 11/58 9/8 5/ 5 6/ 6 15/16 147/93 Totat 04/110 30/4 4/5 4/40 45/38 363/37 Arsverk for fiske/fangst er vanskeig å anså, og det er derfor regnet et årsverk kun på bad B- fiskere. Bad A-fiskere er ikke regnet med i årsverk. Det er ikke medtatt produksjon av skje og andre marine arter som kveite osv. I tiegg kommer avedet virksomhet fra fiske og oppdrett, som gir en ikke ubetydeig syssesetting. Siste året det be undersøkt syssesetting i avedet virksomhet (1990) ga dette 7 årsverk i Fatanger, 6 årsverk i Namdaseid/Namsos og årsverk i Fosnes - tisammen 35 årsverk. I Verran er det et båtbyggeri, Pancat A/S som produserer båter av katamarantypen. De har bygget 3 fiskefartøyer og hadde i årsverk i arbeid. 11

20 4.0 FISKEFLATEN. Fiskefåten i de fire kommunene er kjennetegnet av små fartøy. De feste fartøyene har en størrese på opp ti 9,9 meter. Det er kun 3 fartøy i distriktet som er over 15 meter. Med en sik sammensetning bir fåten svært ite mobi, og kun et mindre anta drar ut fra distriktet. Fiskefåten i Trondheimsfjorden er også tatt med i statistikken, da merkeregisteret for kommunene i Trondheimsfjorden er t 'agt fiskerikontoret på Lauvsnes. FISKEFLATEN I FLATANGER KOMMUNE NT-F 1993 Anta fartøy fordet etter størrese og byggeår str.i Før Etter Totat avgang meter tig. o - 4, , , Totat Tiganger: 3 Avganger: 13 FISKEFLATEN I NAMSOS KOMMUNE NT-N 1993 Anta fartøy fordat etter størrese og byggeår str.i Før Etter Totat Avgang meter tig. o - 4, , , Totat O Tiganger: O Avganger: 11 1

21 FISKEFLATEN I NAMDALSEID KOMMUNE NT-NL 1993 Anta fartøy fordet etter størrese og byggeår str.i Før Etter Totat avgang meter tig. o - 4, , , , Totat o o 3 o 7-4 Tiganger: Avganger: 5 FISKEFLATEN I FOSNES KOMMUNE NT-FS 1993 Anta fartøy fordet etter størrese og byggeår str.i Før Etter Totat Avgang meter tig. o - 4, , , Totat O + Tiganger: Avganger: O 13

22 FISKEFLATEN I INDRE TRONDHEIMSFJORD-KOMMUNENE Tabeen omfatter føgende kommuner: Steinkjer - Inderøy - Verda - Levanger - Frosta - Mosvik - Leksvik - Verran - Stjørda Anta fartøy fordet etter størrese og byggeår str.i Før Etter Totat avgang meter tig. o - 4, , , , Totat Tiganger: 15 Avganger: 1 Fiskeriregistrerte fartøy i kommunene sammenagt: 1993 Anta fartøy fordet etter størrese og byggeår str.i Før Etter Totat meter o - 4, O , , , Totat

23 UTVIKLING I MERKEREGISTERET KOMMUNEVIS Konunune Fatanger Namsos Namdaseid Fosnes Steinkjer Verda Inderøy Levanger Frosta Mosvik Leksvik Verran Stjørda O Sum =======;========================================= 4.1 KONSESJONER INNEN TJENESTEOMRADET oddetråkonsesjon: Levanger kommune. Kommunevis oversikt over fartøykvoter i torskefisket: 1993 Anta fartøy ro/fartøykvote Fatanger: 7 Namdaseid: Namsos: 5 Fosnes: Anta enhetskvoter 17,80 6,0 13,80 3,40 Anta tonn ord. kvote 163,76 57,04 16,96 31,8 Totat ,04 ===================================================== Levanger: Frosta: Steinkjer: Anta fartøy ro/fartøykvote 3 5 Anta enhetskvoter 13,80 11,90 1,90 Anta tonn ord. kvote 16,96 109,48 17,48 Totat 9 7,60 53,9 ======================================~======================= Det be ikke tidet nye fartøykvoter for torsk i

24 5.0 MOTTAK OG FOREDLINGSBEDRIFTENE. Nesset Fiskemottak A/S Nesset Fiskemottak A/S i Sør-Fatanger er et kombinasjonsmottak for gråfisk og aks. Anegget har de siste åra satset mye på mottak og bearbeiding av pigghå. Pigghå utgjorde også i 1993 størstedeen av iandført kvantum. Bedriften har kommet godt igang med bearbeiding av pigghå. ca. 90 % av at råstoffet be foredet. Cora seafood A/S Cora Seafood A/S driver røyking og annen foreding av aks og hvitfisk. Bedriften har betydeig kapasitet på røyking. Jøa Fiskemottak A/L Driver i dag kun sakting av aks grunnet iten gråfisktigang. Løvvod og Steinsbekk A/S Løvvod og Steinsbekk A/S driver mottak av gråfisk i Namsos-regionen. Bedriften er okaisert i Namsos sentrum, og anegget har egen fiskematforretning hvor det produseres fiskematprodukter for sag over disk og i resturant. Det drives også noe videreforeding av aks ved anegget. Mye av fisken som kjøpes fra fisker kommer fra "Steinkjer-mottaket". Fisken bir hentet på Steinkjer - 3 ganger pr. uke. Frosta Fiskeprodukter A/S Frosta Fiskeprodukter A/S driver vanig mottak av fisk i Indre Trondheimsfjord. Hovedbeskjeftigese ved bedriften er fiskematproduksjon. 16

25 6.0 ILANDFØRT KVANTUM AV FISK I REGIONEN ILANDFØRT FISK OG SKALLDYR TIL MOTTAKSBEDRIFTER Oppgitt i tonn Fatanger Namsos Fosnes o Frosta * * * * Totat Kide: oppgave fra bedriftene. Det har vært en nedgang det siste året på 85 tonn totat. Dette skydes hovedsakeig dårigere tigang på pigghå. I 199 utgjorde pigghå 900 tonn av totakvantumet, i 1993 " " 605 tonn tonn dvs en nedgang på 33% I Fatanger er det fremdees pigghå som er hovedråstoffet av hvitfisk og representerer 71 % av a fangst som er evert andanegget. ILANDBRAGT FANGST OG FANGSTVERDI KOMMUNEVIS fordet i hovedgrupper fiskesag. Oppgitt i hee tonn og 1000 kroner. Torske Sid/ artet fisk bris. Annet Skadyr Totat verdi ~ ~~-~ ~--~ ~~-- Fatanger Namsos Fosnes 7 Frosta Verran Stjørda Levanger Verda 3 50 Leksvik ~~----~ ~--~ Sum ========================================~======================= Kide: Fiskeridirektoratets råstoffstatestikk Kvantumet avviker en de fra oppgave fra mottaksbedriftene. Grunnen ti dette er bant annet at noe fisk bir sogt direkte fra kai. Når det gjeder åssatt fangst som sid og brising, bir dette registrert som evert i den kommunen fangsten bir åssatt/innmedt fra. 17

26 7.0 OPPDRETTSNÆRINGEN 7.1 MATFISKKONSESJONER FOR LAKS OG ØRRET I REGIONEN Kommune Anta Produksjonsvoum m3 Fatanger Namsos Fosnes Frosta Stjørda Verda Totat 1 4 (ink. fou) 6 * ====================================================== * ørret i ferskvann 7. SLAKTET LAKS OG ØRRET OG TOTAL OMSETNING I MILL. KR. Denne tabeen viser anta tonn saktet aks (rund vekt), produsert av oppdrettsbedriftene i Namsos, Fosnes og Fatanger samt Indre Trondheimsfjord. Kommune sakt verdi sakt verdi sakt verdi Fatanger 1774,0 5,7 74,9 0,9 Namsos/Fosnes 1674,0 49,7 73,5,3 Stjørda, Verda 575,0 16, 510,0 15,3 Totat 403,0 118,6 1958,4 58,5 1811,4 876,4 70,0 999,8 49,7 4,0 16,4 90,1 Verdien av saktet aks er pris ti oppdretter. Saktekostnadene er ikke medregnet. 7.3 SETTEFISKANLEGG Tabeen viser en kommunevis oversikt over anta settefiskanegg og tiatte produksjon. Kommune Anta Konsesjonsstørrese stk. Namsos Fosnes Fatanger Namdaseid Levanger Stjørda Verran Verda Totat ===================================================== 18

27 7.4 SMOLTPRODUKSJON I 199 OG 1993 Kommune Sag av smot 199 Sag av smot 1993 Fatanger Namda sei Fosnes/ Namsos Tr.heims fjorden * Totat I tiegg kommer produksjon av ynge for sag. * Ikke oversikt over produksjon i ANTALL SKJELLKONSESJONER I DRIFT Kommune Fosnes Namsos Namdaseid Fatanger Totat =================================~============= 7.6 TORSKEKONSESJONER I DRIFT Kommune Fosnes Namsos Namdaseid Fatanger Totat o o o O ~ ~ o 19

28 8.0 ANNEN VIRKSOMHET "HAVBEITE MED TORSK SOM FREMTIDIG KYSTNÆRING". Havbeiteprosjektet i Fatanger som i øpet av 1990 be i"- nemmet i PUSH har vært fugt opp også i Første utsetting skjedde i februar Det be satt.:t merkede torskeynge i Bøefjorden i Fatanger. Andre utsetting skjedde i mars 199. Det be da satt torsk i Løvøyhomene. Høsten 199 be det også i.. tfanget og merket 468 vitorsk som be satt ut ved Hesthomene Sommeren 1993 be det merket 850 vitorsk. Det er kommet inn svært få gjenfangstmerker fra utset 1ngen av småtorsk. Fra vifiskutsettingen er det kommet inn betydeig fere merker. Fagig rapport om havbeiteprosjektet konkuderer foreøpig med at fritidsfisket etter småtorsk tar ut en svært iten de av bestanden. Kysttorsken bir hovedsakeig fisket først når den er 6 8 år gamme. Ut ifra dette mener forskerne at man kan forvente gjenfangster fra småtorskutsettingen først 4-7 år etter utsetting. Det be foretatt prøvefiske i 1993 v.h.a. en større fiskekonkurranse. 850 vitorsk var på forhånd merket og satt ut. Prøvefisket ga b.a. resutater for en bestandsestimering. Interesserte kan spørre etter fagig rapport på fiskerikontoret. UTSETTING AV HUMMER FOR HAVBEITE Etter utsettingen av hummer i Fatanger i 1987 har det de siste åra vært registrert så høy gjenfangst at man så det som viktig å forsøke et nytt utsett av hummerynge. Det be utformet et prosjekt og søkt om mider ti finansiering av kekking, utsetting og utredning av framtidig muigheter for kekking og havbeite med hummer. STRUKTURANALYSE AV MOTTAK OG FOREDLINGSBEDRIFTENE Med bakgrunn i de endringene som er skjedd de siste åra med hensyn ti råstoffsituasjonen, markedsforhodene og fiskefåte, er det satt igang en strukturanayse for å kartegge fiskeindustribedriftenes situasjon. Prosjektet er et samarbeide meom Fiskerisjefen i Trøndeag og fiskerikontorene i Nord-Trøndeag. Rapporten tar for seg tema som vannavgift/kvaitet, strømpriser, veistandard, samarbeidsformer, oppæringsbehov, ressurstigang oka fiskefåte etc., og munner ut i titak som ska bedre fiskeindustriens rammebetingeser i framtida. Rapporten var ferdig i november

29 KYSTSONEPLANLEGGING Ruering av eksisterende kystsonepaner og utarbeiding av nye foregår i Fosnes og Namsos. Fiskeriretteder og oppdrettskonsuent detar i prosessen ved koordinering av møter etc. med næringsinteressene samt detakese i panutvaget. Dette arbeidet ska være ferdig i øpet av første havde i FISKERIHAVNER Kvaøysæter havn står nå ferdig utbygd. På grunn av stadig større interesse for bruk av fiskerihavna av andre enn fiskere, har det vært arbeidet med en regueringspan for Kvaøysæter havn. Det har vært en de konfikter i forbindese med dette i medingsåret som man har forsøkt å øse men desverre ikke avkart ved årets sutt. Det er nedsatt et arbeidsutvag bestående av representanter for Fatanger og Namdaseid Fiskarag, grunneierne og Kvaøysæter og omegn Veforening. Teknisk styre og fiskeriretteder har detatt på møtene og vært deaktig i panarbeidet. Det er håp om å få ti en ferdig pan for bruken av havna i øpet av høsten. STRATEGISK NÆRINGSPLAN Fiskeriretteder har detatt i arbeidsgrupper for Strategisk næringspan i Fatanger. Panen var ferdig i 1991 og be ruert i 199 og Næringspanen be vedtatt med 4 satsingsområder hvor uønnsom fisk" og "foreding av fisk" er av områdene. Fosnes kommune har utarbeidet SNP i 1993, hvor det satses på b.a. etabering av mottaksstasjon for fisk. En arbeidsgruppe edet av fiskaraget er nedsatt for å utrede dette. MOTTAKSSTASJON FOR FISK I INDERØY KOMNMUNE Det har i medingsåret vært arbeidet med etabering av en mottaksstasjon for fisk på Kjerknesvågen i Inderøy kommune. Initiativet er tatt av Inderøy fiskarag som ser det som nødvendig å få bedret forhodene for evering av fisk i området. Mottaksstasjonen ska drives og eies av fiskaraget v/andesag. Lokaene ska eies av Inderøy båtforening. Støtte ti finansiering er søkt gjennom: Norges Råfiskag, Nord Trøndeag Fiskarag, kommuner i Indre Trondheimsfjord samt andeer fra fiskerne. 1

30

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. l. Kort om tjenestedistriktet. 2. Sammendrag

INNHOLDSFORTEGNELSE. l. Kort om tjenestedistriktet. 2. Sammendrag INNHOLDSFORTEGNELSE. Kort om tjenestedistriktet 2. Sammendrag 3. Syssesetting 3.1. Fiskermanntaet 3..a. Fiskermanntaet i Brønnøy 3..b. Fiskermanntaet i Sørnna 3..c. Fiskermanntaet i Vevestad 3..d. Fiskermanntaet

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

for rettledningstjenesten i fiskerinæringen Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa.

for rettledningstjenesten i fiskerinæringen Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa. for rettedningstjenesten i fiskerinæringen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørand og Rissa. FISKERIRETTLEDEREN o 7170 AFJORD FORORD Fiskerirettederens årsmeding for 1992 fremegges herved. Fiskerirettederen

Detaljer

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200.

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200. \ -- jcncstcd i s ri< tet består av kommunene Binda, Sømnn, Brønnøy og \Jevestad. - Distriktet igger he sør i Nordand fyke og grenser opp ti Nord-røndeag. - Samet areae for tjenestedistriktet er 3.82 km"

Detaljer

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA ÅRSMELDING 1983 FISKERI RETTLEDE REN BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA KORT OM T~ENESTEDISTRIKTET - Tjenestedistriktet består av kommunene Binda, Sømna, Brønnøy og Vevestad. ~ Distriktet igger het sør

Detaljer

Utskrift av møtebok. Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985.

Utskrift av møtebok. Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985. Utskrift av møtebok Bad Kommune Styre. rad. utvag m. v. Motested Mote dato Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 Sak nr. 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985. VEDTAK: Arsmedingen tas ti

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE. lili) FISKERIRETTLiaiM!

ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE. lili) FISKERIRETTLiaiM! ' ' ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE 1985 ii) FISKERIRETTLiaiM!N ~ VARDØ - - - - VARDØ KOMMUNE. Innbyggerta: 3 254 ( pr.30.01.86 ) Største

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

FISKERIRETTLEDNINGST JENESTEN l REGION IV, SØR-TROMS ARSMELDING 1988

FISKERIRETTLEDNINGST JENESTEN l REGION IV, SØR-TROMS ARSMELDING 1988 FISKERIRETTLEDNINGST JENESTEN REGION IV, SØR-TROMS ARSMELDING 1988 REGION IV, SØR-TROMS 'ajark6 Y Meoyvear ;;, C~nsi)':t Krottov/ :-- :!H.'I ;~nyjo.f! ~5 :,..,~,. \ ofx>tn FORORD Arsmedingen gir en oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

f]skerirettlederen ARSSMKLD1IN6

f]skerirettlederen ARSSMKLD1IN6 f]skerirettlederen ~ VÅ6SØY06 SEL,JE,; J'U Q) ARSSMKLD1IN6 1997 VÅGSØY 06 SKJK KOMMUNER Stiiig atså!! Gi pass, eg kom.;ner over ti deg med en gang!! Her i vår merd er det så trangt at vi mapt kan puste!!

Detaljer

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK

HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGS. - INSTITUTTET MILJØ- RESSURSER- HAVBRUK HAVFORSKNINGSINSTITUTTETS FORSKNINGSVIRKSOMHET Havforskningsingstituttet utforsker økosystemet i havområdet fra Nordsjøen ti Nordishavet (se kartet).

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Melding om fisket uke 45-46/2011

Melding om fisket uke 45-46/2011 Melding om fisket uke 45-46/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 18. november 2011. Brukbar omsetning i uke 45 med i overkant av 100 mill kroner, der det meste utgjøres av fryst råstoff på auksjon/kontrakt.

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2013

Melding om fisket uke 2/2013 Melding om fisket uke 2/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 11. januar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2010 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014.

Fiskeridirektøren foreslår en videreføring av reguleringsopplegget fra 2014. SAK 17/2014 REGULERING AV FISKET ETTER ROGNKJEKS I NORDLAND, TROMS OG FINNMARK I 2015 Fiskeridirektøren har forelagt forslaget til regulering av fisket etter rognkjeks i Nordland, Troms og Finnmark i 2015

Detaljer

Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg

Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg Kyst- og Havnekonferansen 9.-10.nov 2011 Honningsvåg Verdiskapning i Nordområdene Kystsoneplanen som konfliktminimerer og næringsutviklingsverktøy Marit Bærøe, FHL Disposisjon Havbruksnæringas betydning

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010

Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Hjorteviltregion 1 (Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal) Paul Harald Pedersen Stiklestad 28. mai 2010 Nytt fra hjorteviltforvaltningen Modernisering av hjorteviltforvaltningen (elg, hjort,

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

Kommunale energi- og klimaplaner

Kommunale energi- og klimaplaner Kommunae energi- og kimapaner Status, erfaringer og titak Odd-Arid Bugge Samhanding Nyskaping Optimisme - Raushet Metodikk etter Enova-veiederen Fagig tung utredning (15 s.) Må og titak (4 s.) Samhanding

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

0-visjon for rømming! Brit Uglem Blomsø, Rådgiver miljø, FHL

0-visjon for rømming! Brit Uglem Blomsø, Rådgiver miljø, FHL 0-visjon for rømming! Brit Uglem Blomsø, Rådgiver miljø, FHL 12.12.2011 Disposisjon Visjoner og mål FHL sitt hovedfokus Hvorfor hindre rømming Noen viktige punkt i regelverket Rømmingstall Tiltak for å

Detaljer

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag DIREKTØREN, BERGEN ~is hets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40 25. NOV. 1976 Side: INNHOLD: 739 «Bien Dong" frå Nordsjøen ti Tongkinbukta. 741 Sverige får tiårig avtae om fiske i norsk 200 mi sone.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Melding om fisket uke 14/2013

Melding om fisket uke 14/2013 Melding om fisket uke 14/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 05.04.2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal

Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Akva Møre-konferansen 2012 Ringvirkninger av havbruk i Møre og Romsdal Seniorrådgiver Trude Olafsen, SINTEF Fiskeri og havbruk AS Teknologi for et bedre samfunn 1 Dagens tema Hvorfor en slik analyse Kort

Detaljer

ffiiskets (i ang NYTT <> Ansvarlig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: HAVARD ANGERMAN, kontorsjef

ffiiskets (i ang NYTT <<FISKETS GANG>> Ansvarlig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: HAVARD ANGERMAN, kontorsjef NR. 32-5. AUG.1976 62. ARGANG Utgis hver 14. dag Fiskets Gangs adresse: Fiskeri di rektoratet Postboks 185, 5001 Bergen Tet.: (05) 23 03 00 Trykk: A.s John Grieg NYTT 511 Omfattande fiske

Detaljer

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no

Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og andre aktuelle tall for 2011 følger under overskriften Hovedtall på side

Detaljer

ARSMELDING 1991/1992 ~ FISKERIRETTLEDEREN L VÆRØY. nlt r n. ''.u.u. ~~----~ ~ ~--- -~_s_~~ ~~~-t _.,_~ -----;---0 3 ---+~------+-------~~ 99 oo»

ARSMELDING 1991/1992 ~ FISKERIRETTLEDEREN L VÆRØY. nlt r n. ''.u.u. ~~----~ ~ ~--- -~_s_~~ ~~~-t _.,_~ -----;---0 3 ---+~------+-------~~ 99 oo» ARSMELDING 1991/1992... 7 Nottlhtndtlf."t 11.u /J n S6t nlt r n ''.u.u IJ t 1f 'lj Il lj Il 1J JJ,, li.,,, /l Il l J 97.J 11 98 J /1.. 11 /l /J.. 11 ' J Jf 10 /l ' 11 99 oo»» Sh,. n n 1 ~~----~ ~ ~---

Detaljer

Melding om fisket uke 7-8/2011

Melding om fisket uke 7-8/2011 Melding om fisket uke 7-8/ Generelt Rapporten skrevet fredag 25. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN , UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets Gøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 16. 11. AUGUST 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 454 Teknoogisk utviking i fiskeindustrien. 460 Funn

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 11-12/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 20.03.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske?

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske? Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 8 8. OKT. 1976 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 694 Nye fiskefartøyer «Øyannes». 694 Smånytt. 695 Fiskerinytt fra utandet. 700 Medinger fra Fiskeridirektøren. 700 Lover og Forskrifter.

Detaljer

ffiiskets ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren Kapasitetsbehovet i fiskeforedlingsindustrien INNHOLD: (Jøng Side:

ffiiskets ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren Kapasitetsbehovet i fiskeforedlingsindustrien INNHOLD: (Jøng Side: ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 14 13. JULI 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag 403 Portuga et and med mange fiskere og mangefue ressurser. 409 Escoa Profissiona de Pesca Portugas fiskarfagskoe. 412

Detaljer

---------------- ------- JUU KRISTIANSUND. Fiskerirettleder Arvid Slettvåg, Langøyneset * * * * * * * * * F R A

---------------- ------- JUU KRISTIANSUND. Fiskerirettleder Arvid Slettvåg, Langøyneset * * * * * * * * * F R A JUU A R S M E L D I N G F O R 9 9 3. F R A FISKERIRETTLEDEREN I AVERØY, KRISTIANSUND OG FREI. * * * * * * * * * FISKERINBMNDENES SAMMENSETNING I PERIODEN 1992-1995. AVERØY: ------- Medemmer. OLE HUSBY,

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

Status og viktige utviklingstrekk for Sjømatnæringen i Vesterålen

Status og viktige utviklingstrekk for Sjømatnæringen i Vesterålen Foto: Trym Ivar Bergsmo Status og viktige utviklingstrekk for Sjømatnæringen i Vesterålen Vedlegg til SJØMATPOLITISKE STRATEGIER FOR VESTERÅLEN 2015 VESTERÅLEN REGIONRÅD 1 FORORD Fiskeriparken AS utarbeidet

Detaljer

ARSMELDING FISKERIRETTLEDEREN I ØKSNES

ARSMELDING FISKERIRETTLEDEREN I ØKSNES 2 ARSMELDING 19 9 4 FISKERIRETTLEDEREN I ØKSNES OI{SNES l{()~fi\fljni5 l. 2. 3. 4. 5. 6.,... _.,_".-.... MYRE - Kommunesenter ØKSNES - Leirsted NYKSUNO - Fraflyttet fiskever stø - F i s k ev ær med. L

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft

Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft Skape trygghet og tillit gjennom kunnskap og handlekraft NOR-FISHING, SATS PÅ TORSK OG VILLFISKFORUM, 10. AUGUST 2006 Mattilsynets arbeid med fangstbasert akvakultur Rådgiver Trygve Helle og kontaktperson

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra).

Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Hjorteviltregion 4 (Nærøy, Overhalla, Namsos, Høylandet, Vikna, Fosnes, Jøa og Austra). Prognoser for elgbestandens størrelse og utvikling Tilrådning om elgkvoten i 2011. Paul Harald Pedersen Overhalla,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR FISKERINÆRINGEN MELØY KOMMUNE FISKERIRETTLEDEREN I MELØY 8150 ØRNES

ÅRSMELDING FOR FISKERINÆRINGEN MELØY KOMMUNE FISKERIRETTLEDEREN I MELØY 8150 ØRNES ÅRSMELDING FOR FISKERINÆRINGEN 1 I MELØY KOMMUNE 1994 FISKERIRETTLEDEREN I MELØY 8150 ØRNES Meløy kommune Helgelands nordligste kommune med grense i nord til Gildeskål og i sør til Rødøy kommune. I ytre

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13

GLØD. - Et nasjonalt prosjekt. Skole- og barnehagenettverk 13.03.13 GLØD - Et nasjonalt prosjekt Bakgrunn Mål om full barnehagedekning førte til stor vekst i utbygging av barnehageplasser Innføring av rett til barnehageplass i 2009 Hva med kvalitet og kompetanse i barnehagen?

Detaljer

Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien

Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien Vi kan begynne med å gi et bilde av endringene i det torskefisknæringen eksporterer, noe som illustrerer endringene som har skjedd både i industrien og i flåten de siste 15-20 årene. Figuren viser samlet

Detaljer

ARSMELDING .FOR FRA FISKERIRETTLEDEREN VIKNA, NÆRØY OG LEKA

ARSMELDING .FOR FRA FISKERIRETTLEDEREN VIKNA, NÆRØY OG LEKA ARSMELDING --.FOR 1994 FRA FISKERIRETTLEDEREN I VIKNA, NÆRØY OG LEKA FORORD Årsmelding~n er basert på opplysninger fra næringen selv. Noen data er innhentet fra ferdig utarbeidet materiale og noe har vi

Detaljer

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk

Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Sykdom og svinn i matfiskproduksjon av torsk Hvor stort er problemet Rapporteringsdilemmaet Trond Mork Pedersen Grieg Cod Farming AS Sats på Torsk, Bergen 14 16 Februar 2007 Grieg Cod Farming as Våre eiere

Detaljer

Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt

Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt Rapport nr. Å 0608 Anvendelse av frosset råstoff i Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag sitt distrikt Brynjolfur Eyjolfsson, Kari Lisbeth Fjørtoft, Ann Helen Hellevik Ålesund, august 2006 MØREFORSKING Ålesund

Detaljer

Soneforvaltning som verktøy

Soneforvaltning som verktøy Soneforvaltning som verktøy Einar Dahl Havforskningsinstituttet Erfaringsseminar om Aktiv forvaltning, Strand hotell Fevik 6/1-2013 Soneforvaltning marine områder Områdebaserte tiltak: Noen områder gis

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET ~ FISKERIKONTORET I..._..J.,& VESTVÅGØY. ÅR~MfLDlNG 199~

FISKERIDIREKTORATET ~ FISKERIKONTORET I..._..J.,& VESTVÅGØY. ÅR~MfLDlNG 199~ t ' FISKERIDIREKTORATET ~ FISKERIKONTORET I..._..J.,& VESTVÅGØY ÅR~MfLDlNG 199~ INNHOLDSFORTEGNELSE side l. KORT OM VESTVÅGØY 2. SAMMENDRAG 3. SYSSELSETTING 3.1. Fiskermanntallet 3.2. Sysselsetting i foredlingsleddet

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

Arealet er 180 km2, hvorav 3% er jord. Folketallet var ved utgangen av innbyggere, en nedgang på 29.

Arealet er 180 km2, hvorav 3% er jord. Folketallet var ved utgangen av innbyggere, en nedgang på 29. Årsmeding 1998 - Fiskerikontoret i Fakstad KAP 1 KORT OM FLAKSTAD KO:M:MIJNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett?

Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett? Hvor fornuftig er en storstilt satsning på innlandsoppdrett? Kan det gjøre større skade enn nytte Odd-Ivar Lekang, Universitet for miljø og biovitenskap Asbjørn Bergheim, IRIS bakgrunn Fiskefjøs Innlandsfiskprogrammet

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november.

Fiskerioversikt for uken som endte 18. november. Utgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra,. Fiskets Gang" tiatt. 36. årg. Bergen, Torsdag 23. november 1950. Nr. 7 A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater

Detaljer

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien aspan viak Foto: Ove Mork, SG Arkitektur Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien Utgave: 5 Dato: 2014-05-21 Skrevet av: Margit Opsah, Hans Oa Fritzen, Kristin Stand Amundsen og Lise Carsen www.asponviak.no

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Årsmelding 1981. [il FISKERIRETILEDEREN. l STEIGEN OG HAMARØY. l \ \ \ _\ -- - - _"--- ; -

Årsmelding 1981. [il FISKERIRETILEDEREN. l STEIGEN OG HAMARØY. l \ \ \ _\ -- - - _--- ; - Årsmelding 1981 [il FISKERIRETILEDEREN l STEIGEN OG HAMARØY l \ \ \ _\ -- - - _"--- l ; - - -- ' Andreas Nilssen Leines formann Kåre Danielsen ' Våg nestformann, :. Per Lund ' Nordskott Jan A Laxaa ' Nordfold

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011.

Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Vilt/ Rein Trafikk i Nord-Trøndelag 2002 2011. Paul Harald Pedersen Arrangør: Nordland Utmarkslag Seminar i Fauske 17.02.2012. Styringsgruppen Vilt/Rein-Trafikk i Nord-Trøndelag etablert i mai 2002 Ca.

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer

Miljødokumentasjon Nordmøre fase 1

Miljødokumentasjon Nordmøre fase 1 Miljødokumentasjon Nordmøre fase 1 Akva Møre-konferansen 2012, Ålesund Astrid Woll (prosjektleder / koordinator) Miljødokumentasjon Nordmøre På initiativ fra oppdrettsnæringen på Nordmøre organiserte FHL

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2011

Melding om fisket uke 6/2011 Melding om fisket uke 6/ Generelt Rapporten skrevet fredag 11. februar. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Uke

Detaljer

Kartlegging av marint restråstoff i Troms

Kartlegging av marint restråstoff i Troms Rapport 22/2012 Utgitt mai 2012 Kartlegging av marint restråstoff i Troms Thomas A. Larsen og Ingelinn E. Pleym Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen,

Detaljer

Nøkkeltall fra Norsk havbruksnæring

Nøkkeltall fra Norsk havbruksnæring li FISKERIDIREKTORATET U Havbruksavdelingen Nøkkeltall fra Norsk havbruksnæring Fiskeridirektoratet Biblioteket FISKDIR Søkerom Nøk eks. 1 Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring. 2000 I lllllll llll lllll

Detaljer

RAPPORTER nr. 1-2 1995

RAPPORTER nr. 1-2 1995 OR:R~~.;I:NGEN MED FISKEFORSØK OG VEILEDNINGSTJENESTE RAPPORTER nr. 1-2 1995 FISKERIDIREKTORATET BERGEN Oktober 1995 INNHOLD. Sekjøtt fra Ishavet fangstsesongen 1995 med detakese av M/S "Harmoni", M/S

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

Bra lønnsomhet i fiskeflåten i 2009

Bra lønnsomhet i fiskeflåten i 2009 Mill. kroner, 29-verdi Lønnsomhetsundersøkelse for fiskeflåten 29: Bra lønnsomhet i fiskeflåten i 29 Fiskeflåten hadde i 29 et samlet driftsoverskudd på 1,5 milliarder kroner. Dette gav en driftsmargin

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre

Prisfall på over 40% fra toppen i 2008. Kraftig prisfall høsten 2012 fortsatte vinteren og våren 2013. En liten oppgang i april, mye pga av noe bedre 1 Norsk fangst og priser på torsk ICES juni 2012 : kvoteråd på 940 000 tonn for 2013, 1 020 000 inkl kysttorsk Ville gi 20% mer torsk ut i markedene Historisk topp i norsk fangst av torsk, forrige i 1971

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2006

Næringsanalyse for Innherred 2006 Næringsanalyse for Innherred 2006 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Innherred

Detaljer

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune

HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING. NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune HVORDAN TILRETTELEGGE VÅRE AREALER BALANSEN MELLOM VEKST, VERN OG NÆRING NGU-DAGEN 2012, 06.02.2012 Frode Mikalsen, Troms fylkeskommune Ka eg ska snakke om: Havbruksnæringa i Troms Fylkeskommunen som tilrettelegger

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer