Lønnsomhetsundersøkelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsomhetsundersøkelser"

Transkript

1

2

3 ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

4

5 FORORD Budsjettnemnda for fiskenæringen offentiggjør med dette for første gang resutater fra sine ønnsomhetsundersøkeser for «vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer som brukes ti fiske året rundt». Undersøkesene er basert på regnskaper fra eiere av et utvag av sike fartøyer. Sike driftsøkonomiske undersøkeser har vært foretatt for årene 1966, 1967 og Resutatene for 1966 og 1967 har vært framagt for forhandingspartene- staten og Norges Fiskarag- i de årige støtteforhandingene i form av foreøpige medinger. Budsjettnemnda har, b.a. på grunn av at utvagene i 1966 og 1967 var reativt små, foreøpig ikke funnet det hensiktsmessig å offentiggjøre resutater fra disse to års undersøkeser. Også 1968-resutatene er bitt framagt for forhandingspartene i form av en foreøpig meding. Budsjettnemnda er imidertid kommet ti at dette materiaet bør komme et større pubikum ti gode, og har derfor med samtykke av partene i støtteforhandingene utarbeidet denne meding som omfatter resutatene fra undersøkesen for Medingen bygger på resutatene i den foreøpige meding som be framagt for forhandingspartene i apri Den er imidertid ført ajour med regnskapsmateriae som er mottatt og bearbeidet etter at arbeidet med den foreøpige meding be avsuttet. Siden dette er den første offentiggjorte meding, har en funnet å vie redegjøre også for de kriterier som Budsjettnemnda har agt ti grunn ved utvegesen av de fartøyene som. ønnsomhetsundersøkesene ska omfatte. Dette er gjort i de I. I de I har en behandet seve undersøkesen for 1968; kartegging av fartøymasse, svarprosenter, beregningsprinsipper m.v. I siste deen av medingen, de I, har en tatt med en de komn1entarer ti enkete av de viktigste resutater som undersøkesene viser. Regnskapsresutatene for gjennomsnitt, spredning m.v. - gjengis i vedegg I-I i medingen. Oso/Bergen, mai Erik Homb. Per L. Miete.

6

7 INNHOLD DEL I Side. Budsjettnemndas oppnevning og mandat Fartøymasse- presisering av begreper a) Fiske året rundt b) Veutstyrte fartøyer c) Vanig godt drevne fartøyer d) Fartøyenes virksomhet Endeige utvegeseskriterier for fartøymassen DEL I 4. Kartegging av massen av fiskefartøyer Fartøyutvaget Innhenting av regnskapsdata Regnskapsskjemaer Innkomne regnskaper- svarprosenter Om beregningsprisipper og definisjoner m.v a) Fartøygrupper () og størresesgrupper (2) b) Driftsintensitetsmå (3) Sum anta driftsdøgn (3.1) Sum anta døgn i sjøen (3.2) Anta mannsukeverk (3.3) Anta årsverk (3.4) Arbeidstid pr. mann pr. døgn (3.5) c) Inntekter (4) d) Kostnader (5) Kapitasit på fartøy Kapitasit på redskaper Renteberegninger e) Lønnsevne (6) og fiskerott (7) f) Bokførte avskrivninger på fartøy (8) DEL I 8. Regnskapsresutater presentasjon Enkete kommentarer ti resutatene a) Inntekter b) Kostnader c) Lønnsevne d) Fisker ott e) Inntektenes reative sammensetning og kostnadenes reative andeer av totae bruttoinntekter f) Beregnede og bokførte avskrivninger g) Fartøyenes driftstid, motorens ader og motorstyrke O. Suttmerknader VEDLEGG I-III Tabeverk 5

8

9 DEL I.. BUDSJETTNEMNDAS OPPNEVNING OG MANDAT. Som et edd i omeggingen av forhandingene om statsstøtte ti fiskenæringen be det i 1964 inngått en hovedavtae for fiskenæringen meom Norges Fiskarag og staten ved Fiskeridepartementet. Denne avtae be underskrevet av partene den 3. jui I Hovedavtaen heter det i 5 : «Be re gnin gsmateriae.» «Departementet nedsetter en budsjettnemnd for fiskenæringen med representanter for næringen og myndighetene. Nemnda ska ha ti oppgave å egge statistisk og annet materiae best muig ti rette for forhandingene. Det nærmere mandat for nemnda utformes av departementet i samråd med Norges Fiskarag. Det ska tas sikte på å stie opp årige totaregnskap og totabudsjett for næringen. Departementet vi i samråd med Norges Fiskarag sørge for å utrede spørsmået om beregningen av ønnsevnen under normae fangstforhod for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer som brukes ti fiske året rundt. Departementet vi videre i samråd med Norges Fiskarag få gjennomført best muige driftsøkonomiske undersøkeser for et representativt utvag av sike fartøyer.» Som medemmer av Budsjettnemnda for fiskenæringen be ved Kranprinsregentens resousjon av oppnevnt: Underdirektør, senere avdeingsdirektør Paa Bog, Statistisk Sentrabyrå, formann. Byråsjef Inger Kastrud, Fiskeridepartementet. Kontorsjef Per L. Miete, Fiskeridirektoratet. Sekretær, nå generasekretær Arnuv Midtgaard, Norges Fiskarag. Fisker Hege Hanssen, Norges Fiskarag. 7

10 Som varamann for avdeingsdirektør Paa Bog og varaformann i nemnda oppnevnte Fiskeridepartementet den byråsjef Erik Homb, Statistisk Sentrabyrå. Som varamann for kontorsjef Per L. Miete oppnevnte Fiskeridepartementet konsuent Arthur Hom, Fiskeridirektoratet. For de øvrige medemmer er der ikke oppnevnt varamenn. Byråsjef Erik Homb har fungert som formann fra våren 1969 da avdeingsdirektør Paa Bog trådte ut av nemnda innti videre. Budsjettnemnda for fiskenæringen fikk føgende mandat: «Budsjettnemnda ska ha ti oppgave å egge statistisk og annet materiae best muig ti rette for forhandingene om statsstøtte ti fiskenæringen. Hvert år ska nemnda egge fram:. Resutatene av driftsøkonomiske undersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fiskefartøyer som driver heårsfiske. 2. Totaregnskap og totabudsjett for fiskenæringen. Det forutsettes at Budsjettnemnda etter eget initiativ eer etter anmodning fra Fiskeridepartementet eer Norges Fiskarag også ska kunne egge fram annet materiae som kan være av betydning for forhandingene.» Det dagige arbeide med de i punkt i mandatet nevnte driftsøkonomiske undersøkeser er overatt Fiskeridirektoratet, Kontoret for økonomiske undersøkeser og statistikk. Dette kontor fungerer såedes som sekretariat for nemnda i forbindese med de driftsøkonomiske undersøkeser. I den anedning har kontoret pr. desember 1969 fått seg tidet 4 stiinger som er knyttet ti Budsjettnemndas arbeide - 2 saksbehanderstiinger og 2 assistentstiinger. I forbindese med spesiee arbeider er det dessuten nyttet ende sakkyndig hjep utenom sekretariatet. Videre har Norges Fiskarag ytt verdifu bistand under innsamingen av regnskapsdataer m.v. Den dagige eder av Budsjettnemndas ønnsomhetsundersøkeser har siden juni 1967 vært konsuent Steinar Sandvik, Fiskeridirektoratet, og han har også i det vesentigste utarbeidet denne meding. Statistisk Sentrabyrå har hatt hovedansvaret for arbeidet med det i mandatets punkt 2 nevnte totaregnskap for fiskenæringen. Sike regnskaper har vært utarbeidet for hvert år fra og med

11 2. FARTØYMASSE- PRESISERING AV BEGREPER De driftsøkonomiske undersøkeser ska som nevnt i det foregående kapitte, omfatte «vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer som nyttes ti fiske året rundt». Denne definisjon peker ikke uten videre ut de reevante fartøytyper og driftsformer. Budsjettnemnda måtte derfor ti å begynne med drøfte begrepene i definisjonen og prøve å presisere disse ut fra en fortokning som nemnda fant rimeig. Sev om det foreå en de materiae som kunne nyttes i denne sammenheng, har nemnda i stor grad måttet bygge på skjønn. I det føgende ska en gjengi en de av de betraktninger som Budsjettnemnda opprinneig a ti grunn ved bestemmesen av hvike fartøytyper og -størreser og hvike fiskerier/fiskerikombinasjoner som ønnsomhetsundersøkesene burde omfatte. a) Fiske året 'undt. Det er vanskeig å komme fram ti en objektiv og entydig definisjon av hva som kan betegnes som heårsfiske. Men ska et fartøy komme inn under betegnesen heårsdrevet, bør etter Budsjettnemndas oppfatning i hvert fa føgende 2 betingeser være oppfyt: 1. Driftstiden må være så ang at de fiskere som er knyttet ti fartøyet i hee dets driftstid 1 ), må anses å være så bundet ti fartøyets virksomhet at de i praksis er avskåret fra å ta annet inntektsgivende arbeide i kortere eer engre perioder av året. 2. De nevnte fiskere må ikeve ikke ha mer tota fritid enn hva rimeig er, sammenignet med andre næringer hvor arbeidsinnsatsen for øvrig er noenunde tisvarende. Ovenstående er en definisjon på heårsdrift som de feste vi kunne akseptere. Den er også godt egnet i Budsjettnemndas driftsøkonomiske undersøkeser fordi ønnsevnen, som er et inntektsbegrep som uttrykker en beregnet godtgjørese ti arbeidsinnsatsen, inngår som en viktig komponent i disse undersøkeser. (Se nærmere om dette i kapitte 7, pkt. e, side 32.) I den praktiske gjennomføringen av ønnsomhetsundersøkesene har imidertid ikke denne i og for seg teoretisk brukbare definisjon vært sær- 1 ) Fartøyets driftstid er her definert som tid på fiske puss tid for utrustning med derpå føgende venting på at fisket ska ta ti, andigge på grunn av uvær og fiskestopp samt tid for ossing av fangst. 9

12 ig anvendbar, bant annet fordi den forutsetter skjønnsmessige avgjøre!... ser for hvert enket fartøy. I stedet har en måttet vege å sette grensen meom heårsdrevet/ikke heårsdrevet fartøy etter fartøyets driftstid uten hensyn ti fiskernes totae beskjeftigesesmuigheter og muigheter for fritid. Budsjettnemnda kom såedes ti at et fartøys driftstid i uker bør kmnme over en fastsatt grense før det kan betegnes som heårsdrevet. Etter å ha vurdert spørsmået meget nøye kom Budsjettnemnda ti at betingesen for å komme med i undersøkesen måtte være at vedkommende fartøy hadde en driftstid på minst 30 uker. Den de av året som ikke er med i driftstiden, forutsettes da benyttet ti ste og vedikehod av båt og redskap og ti ferieavviking for mannskapet. En har i nemnda vært kar over at denne grensen på 30 uker kan virke uhedig i noen tifee. Det kan nemig tenkes å forekomme situasjoner hvor det vi virke urimeig at et fartøy bir betegnet som heårsdrevet, sev med en driftstid på over 30 uker. Likeså burde kanskje enkete fartøyer med kortere driftstid enn 30 uker i noen tifee komme med under begrepet heårsdrevet. Disse modifikasjoner har en vanskeig kunnet innarbeide i den praktiske gjennomføringen av de driftsøkonomiske undersøkeser. Imidertid har en, i den grad dette har vært muig, forsøkt å vurdere grensetifee individuet. Driftstiden på 30 uker er, som det også framgår ovenfor, en minimumsgrense for å komme med i massen av heårsdrevne fiskefartøyer. I reaiteten igger driftstiden ti de fartøyene som er med i undersøkesen en god de over dette minimum. For mer detajerte oppysninger om dette vises det ti kapitte 9, pkt. g, side 40. b) Ve utstyrte fartøyer. Visse generee krav kan og bør settes ti fartøyer for at de ska kunne betegnes som ve utstyrte. Minstekrav bør såedes kunne sties ti såve motorstyrke som ti navigasjons- og fiskeetingsutstyr, ti bekvemmeigheter og ti redskaper. Kvaiteten av seve fartøyet burde det også tas hensyn ti. Kravet ti redskapsutrustning og ti fartøyenes og deres utstyrs kvaitet er det imidertid svært vanskeig å presisere på en sik måte at det kan danne grunnag for en rimeig fartøyutveging. Fartøyets ader kan i noen grad indikere kvaiteten, men heier ikke ae nye fartøyer er av samme kvaitet, og det er også mange edre faro

13 tøyer som har gjennomgått betydeige ombygginger og påkostninger. Disse siste vie fae ut av bidet dersom en satte det krav at fartøyene skue være reativt nye. Devis kan sike vanskeigheter unngås ved at en i massen medtar fartøyer bygget etter et bestemt årsta samt eventuet edre fartøyer med motor av nyere dato. En kan nemig 1ned rimeig sikkerhet gå ut fra at et edre, men modemisert fartøy vanigvis har reativt ny motor. Det å foreta utveging uteukkende på grunnag av fartøyets byggeår/ombyggingsår har mindre for seg da «ombygging» neppe i ae tifee innebærer vesentige kvaitetsforbedringer av fartøyene. Sev om kravet ti eektronisk utstyr for fiskeeting- og navigasjon og ti nødvendig innhaingsutstyr for redskaper vi variere fra fartøystørrese ti fartøystørrese og fra driftsform ti driftsform, kan det generet sies at veutstyrte åpne båter over ca. 25 fot i de feste driftsformer bør ha inespi, ysanegg og ekkoodd. Dekte fartøyer under ca. 60 fot bør ha at dette puss vinsj og radioteefon. Dekte fartøyer på ca fot bør også ha radiopeieanegg, mens fartøyer av tre og stå over ca. 70 fot bør ha at utstyr, dvs. ysanegg, inespi, vinsj, ekkoodd, radioteefon, radiopeieanegg og kanskje også radar. I tiegg bør de fartøyer som driver snurpefiske av en eer annen art ha asdic (sonar) og hydrauisk notinnhaingsutstyr. Bakgrunnsmateriaet som Budsjettnemnda hadde ti disposisjon for å beyse i hviken utstrekning disse krav i praksis var oppfyt, og om kravene såedes var rimeige, var på angt nær fugodt. En kom derfor ti at en ikke vie sette noen absoutt ufravikeige minstekrav ti fartøyene, bortsett fra at ingen fartøyer med motor edre enn 25 år skue komme med i undersøkesene, hvis da ikke spesiee omstendigheter tisa at de burde være med. Se for øvrig også kapitte 3, side 13, og kapitte 9, pkt. g, side 40 f.f. c) Vanig godt drevne fa'tøyer. Begrepet «vanig godt drevne» fartøyer er sæ:dig vanskeig å få presisert. Stort sett mener en ve at fartøyet ska være disponert på en fornuftig måte, dvs. at rederen utnytter de muigheter fartøyet har i henhod ti størresen, utstyr, bemanningsmuigheter og fangstmuigheter. Om ikke hvert enket år, så i hvert fa over en årrekke vi et sikt fartøyj dersom det er veutstyrt, oppnå et økonomisk resutat som igger over resutatet ti de fartøyer som ikke kan sies å være vedrevne. En har der- 11

14 for i Budsjettnemnda diskutert om gruppen av vanig godt drevne fartøyer kan presiseres og utveges etter visse økonomiske resutater, f.eks. som fartøyer som i gjennomsnitt for et visst anta år gir en mannsott som igger over visse grenser. Vanskeigheten vi da bi å avgjøre hvor en sik grense eventuet bør trekkes, dvs. hvike ottbeøp fartøyet må ha oppvist for å kunne komme inn under begrepet «vanig godt drevne». Nemnda fant at det å ta i bruk et sikt kriterium, b.a. vie by på atfor store praktiske probemer som en her ikke ska gå nærmere inn på. En har derfor unnatt å foreta en genere begrensning av fartøymassen på et sikt grunnag. I stedet bestemte en seg for å forsøke å vurdere hvert enket aktuet fartøy, og på grunnag av en sik vurdering uteate fartøyer som åpenbart ikke var vedrevne. d) Fartøyenes virksomhet. Driftsformene i fisket er meget sterkt variert, sev innen begrensede geografiske områder og avgrensede fartøygrupper. Sev bant de fartøyer som skier seg ut som «veutstyrte» og «vanig godt drevne», finnes det et meget stort anta kombinasjonsmuigheter m.h.t. vag av driftsform innenfor en bestemt periode. Det be derfor på et tidig tidspunkt kart at nemnda måtte gjøre seg opp en formening om hva støtteforhandeme vie ha størst behov for; enten gjennomsnittsresutater m.v. for hee andet (eventuet andsdeer) uansett fartøyenes størreser og/eer driftsformer, eer resutater for fartøyer i bestemte størresesgrupper som driver visse fiskerier eer visse kombinasjoner av fiskerier. Uten å gå noe nærmere i detaj, kan det fastsås at det er det siste aternativ som har vært mest aktuet. En måtte derfor forsøke å dee fartøyene inn i grupper at etter hvike fiskerier de driver, eventuet med en undergruppering etter fartøystørresen. Aerede på dette tidspunkt i arbeidet med ønnsomhetsundersokesene 1nåtte en drøfte en de statistiske utvagstekniske spørsmå. Sev om en begrenset massen av fartøyer som undersøkesene skue omfatte, ti dem som var «veutstyrte og vanig godt drevne på heårsbasis», var det umiddebart kart at en ikke kunne foreta en undersøkese av samtige disse fartøyer. En måtte ta sikte på å foreta en undersøkese basert på et utvag sorn en anså for å være representativt for de fartøygrupper en var interessert i. Hvor angt en kan gå i den foran nevnte gruppeinndeing av fartøy- 12

15 massen, er da bant annet avhengig av hvor mange regnskaper det er overkommeig å bearbeide på den tid som står ti disposisjon, dvs. fra nyttår og fram ti det tidsptmkt (vanigvis apri) da støtteforhanderne må ha undersøkesesresutatene i hende. Det be av ovennevnte grunner tidig kart at det be nødvendig å begrense fartøymassen som undersøkesene kunne omfatte, ti fartøyer som driver visse mer «typiske» fiskerier eer fiskerikombinasjoner i de forskjeige kystområder. Ved vurderingen av hva som kan kaes for «typiske» fiskerier/fiskerikombinasjoner for de forskjeige kystområder hadde Budsjettnemnda data fra fiskeriteingen som be foretatt i Sike data som refererer seg ti et bestemt år, gir neppe het tifredsstiende oppysninger om hvike fiskerier eer fiskerikombinasjoner som kan kaes «typiske» for et kystområde. For vurderingen av dette spørsmået trenger en data for et engre tidsrom. Verdien av oppysningene be også redusert fordi fiskeriteingen å så vidt angt tirbake i tiden. En måtte derfor for en stor de suppere det foreiggende materiae med det praktiske kjennskap ti næringen som var ti stede i nemnda. 3. ENDELIGE UTVELGELSESKRITERIER FOR FARTØYMASSEN Etter at Budsjettnemnda hadde foretatt en samet vurdering av de i forrige kapitte nevnte faktorer, kom den ti at en i første omgang burde begrense seg ti å stie forhodsvis få presise krav ti de fiskefartøyer som skue komme med i den fartøymasse som ønnsomhetsundersøkesene skue omfatte. Nemnda bestemte etter dette at fartøyene måtte:. ha drevet fiske i minst 30 uker i året, 2. ha motor ikke edre enn 25 år, 3. ha drevet nærmere spesifiserte fiskerier eer fiskerikombinasjoner. For hvert av disse fiskerier eer fiskerikombinasjoner måtte det være en tieggsforutsetning at fartøyene a) har det utstyr og den motorstyrke som er vanig for vedkommende fiskeri eer fiskerikombinasjon, b) var fra bestemte geografiske områder og c) var i bestemte størreseskategorier. 1 ) 1 ) For detajer vedrørende disse punkter - se senere, tabe, side

16 Tabe 1. Oversikt over fartøygrupperingen i Budsjettnemndas ønnsomhetsundersøkeser. Kystområde Fartøygruppe Fartøystørrese Fiskerier/ fiskerikombinasjoner O Finnmark Troms Troms Nordand Finnmark, Troms og Nordand. Nord- og Sør-Trøndeag Nord- og Sør-Trøndeag Møre og Romsda Møre og Romsda Sogn og Fjordane Hordaand og Rogaand Hordaand og sørover Hee andet fot 60 fot og over fot fot fot fot fot 50 fot og over 40 fot og over fot fot 80 fot og over Skrei-, vårtorsk-, seifiske og snurrevad. Bankfiske med kombinasjoner i Troms. Skrei-, torsk, seifiske og snurrevad. Skrei-, torsk-, seifiske og snurrevad. Reketrå i Nord-Norge. a) Ren reketrå. b) Reketrå med kombinasjoner. Skrei-, sei- og sidefiske diverse kombinasjoner i Nord- og Sør-Trøndeag. Snurrevad med kombinasjoner. Kyst- og bankfiske med kombinasjoner og fiske på fjerne farvann (ikke Grønand og Newfoundand). Pigghåfiske med kombinasjoner. Sidetrå, ren eer kombinert med tråing etter fisk og skittfisk og reker. Hjeping. Reketrå i Sør-Norge. a) Ren reketrå. b) Reke- og makrefiske med kombinasjoner. Ringnotfiske a) Gruppe fot. b) Gruppe fot. c) Gruppe fot og over. Møre og Romsda Ae Linefiske på fjerne farvann Grønand og Newfoundand. Hee andet 200 BRT og Bunn tråing over a) Sidetråere. b) Hekktråere. c) Fabrikkskip. 14

17 Budsjettnemnda fant det dessuten mest hensiktsmessig å konsentrere undersøkesene i første omgang ti fartøyer over 40 fot. Årsaken ti dette er at det å framskaffe tistrekkeig med reevante og påiteige ønnsomhetsdata for denne store masse av mindre fartøyene så raskt at de kan bearbeides og være av verdi i forbindese med støtteforhandingene, foreøpig ikke har vært praktisk gjennmnførbart. Nemnda fant at en etter hvert måtte prøve å framskaffe ønnsomhetsta for de mindre fartøyer ved hjep av andre metoder enn for fartøyene over 40 fot. I den driftsøkonomiske undersøkesen for 1968 har en stort sett stit de krav for å komme med i fartøymassen, som en opprinneig fastsatte i De erfaringer en har fått under arbeidet med undersøkesene for 1966 og 1967 har imidertid ført ti enkete mindre justeringer. Såedes har en funnet det mest hensiktsmessig å empe noe på kravet ti m.otorens ader. Opprinneig var det, som nevnt ovenfor, meningen å ta med bare de fartøyene som hadde motor ikke edre enn 25 år. Dette krav har en for 1968 ikke gjort absoutt. I stedet har en forsøkt å vurdere hvert enket tifee. Videre har en fått erfaring for at driftsformene og driftskombinasjonene for de fartøyene som driver «typiske» fiskerier, er fere og n1er sammensatt enn Budsjettnemnda opprinneig antok. Derfor foretok en i forbindese med 1968-undersøkesene en iten omgruppering av fartøymassen. Dessuten har en vært noe mer feksibe med hensyn ti hvike fiskerikombinasjoner fartøyene ska ha drevet. De fiskerier/fiskeri\:ombinasjoner og de fartøystørreser som Budsjettnemnda etter dette bestemte seg for å a ønnsomhetsundersøkesene for 1968 omfatte, er satt opp i tabe, side

18 DEL KARTLEGGING AV MASSEN AV FISKEFARTØYER 1968 Som tidigere nevnt i medingen be det tidig kart at en ikke kunne foreta en undersøkese av driftsinntekter m.v. for samtige fartøyer som tifredsstite Budsjettnemndas krav m.h.t. driftstid og driftsformer m.v. En måtte basere undersøkesene på et representativt utvag av disse fartøyene. Et sikt utvag må trekkes på grunnag av en oversikt over hvike fartøyer i de aktuee størresesgrupper som driver de fiskerier/ fiskerikombinasjoner som Budsjettnemnda fant skue inngå i undersøkesene. De ustabie forhod med hensyn ti fangstmuigheter, everansemuigheter osv. som en har i fiskerinæringen, kan føre ti at fiskefartøyenes driftsformer endrer seg nokså meget fra år ti år. På denne bakgrunn vie det være ønskeig med en fustendig kartegging av fartøymassen hvert år med sikte på å komme fram ti en sik oversikt som nevnt ovenfor. Dette er en så tid- og arbeidskrevende operasjon at en av rent praktiske grunner ikke kan makte det. For 1968 fant en det imidertid nødvendig å foreta en sik fustendig kartegging av driftsformene og driftsintensiteten for samtige fartøyer over 40 fot ( kj..). Dette arbeidet pågikk i månedene oktober og november I karteggingsarbeidet tok nemnda utgangspunkt i merkeregisteret 1968 som var ajour pr. utgangen av apri. Det totae anta fiskefartøyer over 40 fot var iføge merkeregisteret Med hjep fra b.a. de kommunae fiskenemndene fikk en kartagt disse fartøyers virksomhet i Dessuten fikk en oppysning om den tigang og fragang som det hadde vært av fiskefartøyer etter at merkeregisteret be utgitt. En fikk under dette arbeidet registrert en tigang på i at 53 fartøyer, mens 145 var utgått. Av de fartøyene som sto igjen, fikk en ikke tistrekkeige oppysninger om 54. Av resten hadde 367 ikke drevet fiske i det hee tatt i 1968, enten fordi de å i oppag eer fordi de hadde 16

19 annen beskjeftigese, f.eks. fraktfart fartøyer var ikke heårsdrevne, dvs. de hadde en driftstid på mindre enn 30 uker. En sto da ti sutt tibake med i at fiskefartøyer definert som heårsdrevne. Av disse igjen var det som fat innenfor Budsjettnemndas ramme for så vidt angår fiskeri eer fiskerier, mens 640 hadde andre driftskombinasjoner enn det som Budsjettnemnda har kat for «typiske». De heårsdrevne fartøyene fordete seg på de enkete fiskerier/fiskerikombinasjoner som angitt i tabe 2, side 18. Det er disse fartøyer som inngår i Budsjettnemndas definerte masse av heårsdrevne fiskefartøyer for Tabe 2 gir også en fykesvis fordeing av fartøyene. For ytterigere oppysninger vises det derfor ti tabeen. 5. FARTØYUTVALGET 1968 Da Budsjettnemnda skue bestemme størresen av det utvaget av fiskefartøyer som skue trekkes i forbindese med ønnsomhetsundersøkesene for 1968, måtte nemnda ta hensyn ti føgende tre forhod: 1. Arbeidskapasiteten ved Fiskeridirektoratet, Kontoret for økonomiske undersøkeser og statistikk, som er overatt det dagige arbeide med de driftsøkonomiske undersøkeser. 2. Ønskeigheten av å oppnå så representative utvag som muig for de enkete fartøygrupper. 3. De forskjeige former for bortfa bant de utvagte fartøyene, f. eks. på grunn av at en ikke kommer i kontakt med fartøyeierne, at fartøyene på tross av innhentede oppysninger aikeve ikke hører med i massen, at eierne nekter å sende inn regnskaper eer at de av forskjeige grunner ikke makter å sende inn de ønskede oppysninger osv. Direktoratet har hvert år hatt store probemer med å kunne revidere og bearbeide et tistrekkeig stort anta regnskaper på den tid som har stått ti disposisjon fra regnskapene kom inn og ti de ferdige resutater måtte framegges. For 1968 regnet en med å kunne rekke å behande om ag 400 regnskaper. Disse måtte da fordees på de forskjeige grupper på en riktigst muig måte rent statistisk sett. Nied de erfaringene en hadde fra undersøkesene for 1966 og 1967 var det rimeig å forvente en svarprosent på om ag 50. Godt organisert 17

20 ,.._.. co Tabe 2. Oversikt over den totae masse av fiskefartøyer) fordet etter fyker og beskjeftigese Fyke Anta fartøyer iføge merkeregister et Endringer Ikke drevet Faktisk fiske anta far- Frakttøyer fart, Oppoppsyn ag m.v. Ut- gått Innkommet- Drevet fiske ~-~ Fartøygruppe Ikke heårs- Heårs drevet drevet Finnmark Troms Nordand Nord-Tr.ag O Sør-Tr.ag O O 51 Møre og... Romsda Sogn og... Fjordane Bergen Hordaand Rogaand Vest-Agder Aust-Agder Teemark Vestfod Buskerud Akershus Oso Østfod I at Identifiserte fartøyer Uidentifiserte fartøyer

21 Tabe 2 fortsatt. Fartøygruppe Upas- I Sum serte «Bud-,heårssjett- Reke- drevne Fyke O Ren trå fot 13 Fa- Side- Hekknemd- fiskerekemed og brikk båter» tråere tråere farttrå fot komb. fot over skip øyer' Finnmark Troms I Nordand Nord-Trøndeag Sør-Trøndeag I Møre og Romsda Sogn og Fjordane Bergen o Hordaand I Rogaand Vest-Agder Aust-Agder Teemark o Vestfod Buskerud o Akershus Oso o Østfod I at I

22 purringsarbeide samt riktig oppagte oppysnings- og presentasjonskampanjer kunne kanskje føre ti en noe høyere svarprosent. Men på den annen side måtte en forvente en de ekstra frafa i utvaget fordi fiske-. nemndene under karteggingsarbeidet ikke atid var het nøyaktig ved fastsettesen av fartøyenes driftstid. I errkete tifee måtte nemndene også oppgi driftstiden etter skjønn. Etter å ha tatt ae disse forhod i betraktning fant en å måtte, trekke et utvag på om ag 800 enheter dersom en skue få ca. 400 presenterbare regnskaper. I Budsjettnemndas ønnsomhetsundersøkeser er det, som tidigere antydet, driftsresutatene, dvs. ønnsevne m.v., i de enkete gruppene (fiskerier/fiskerikombinasjoner og eventuee størresesgrupper innenfor hver av disse) som har størst verdi. Gjennomsnitt m.v. for hee massen under ett har foreøpig hatt mindre interesse. Av denne grunn er det av stor betydning å ha et deutvag for hver enket gruppe som nemnda finner tistrekkeig stort, absoutt sett, ti at det kan forsvares å foreta gjennomsnittsberegninger for fartøygruppen. I Budsjettnemndas ønnsomhetsundersøkeser for 1968 har en tatt sikte på å ha minst 20 fartøyregnskaper ti disposisjon i hver gruppe. Dvs. at hver gruppe måtte være representert med minst 40 fartøyer i utvaget. Rent praktisk be dette ordnet ved at en først trakk et proporsjonat utvag på 33;1:3 prosent for samtige grupper. Dette ga i at 639 fartøyer. Enkete grupper be aerede på dette trinn i utvagstrekkingen representert med fere enn 40 fartøyer. For de øvrige grupper be det trukket et nødvendig tieggsutvag ved hjep at en såkat «Random Samping Numbers»-tabe. For de gruppene hvor massen besto av et mindre anta enn 40, tok en automatisk med samtige fartøyer. På denne måte kom en fram ti et totat utvag ti bruk i Budsjettnemndas ønnsomhetsundersøkeser for 1968 på 816 enheter. Disse fordeer seg på de enkete grupper av fiskerier/fiskerikombinasjoner sik som oppsatt i tabe 3 nedenfor. 6. REGNSKAPSMATERIALET - SV ARPROSENTER M. V. I dette kapitte ska en oppsummere det viktigste om innhentingen av regnskapsdataene, svarprosenter osv. i 1968-undersøkesen Regnskapsskjemaer. I desember 1968 be eierne av de 816 utvagte fiskefartøyer tiskrevet og bedt om regnskapsoppgaver for fartøyene for Disse eierne fikk 20

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

;3i?;; f:ii gee"" W {WA} 32/ 3/bag""s1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport

;3i?;; f:ii gee W {WA} 32/ 3/bags1;$? 2001Lillestrøm. lfiosfief/cteuiafeew...flf<ll. Statens havarikommisj on for transport DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEIEÅENTfM_, _ i Å Statens havarikommisj on for transport 2001Liestrøm V 3/bag""s1;$? W V* fiosfief/cteuiafeew...ff< Deres ref Vår ref Dato 200804241/T HP 06.01.2011

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING

ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING ARBEIDSINNSATS OG SYSSELSETTING 1. INNLEDNING Bemanningen varierer mye både mellom fartøygrupper og etter fartøystørrelse. For å kunne sammenligne arbeidsgodtgjørelse og lottutbetaling mellom forskjellige

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag DIREKTØREN, BERGEN ~is hets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40 25. NOV. 1976 Side: INNHOLD: 739 «Bien Dong" frå Nordsjøen ti Tongkinbukta. 741 Sverige får tiårig avtae om fiske i norsk 200 mi sone.

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 Finans Norge og Forbrukerombudet har utarbeidet dette heftet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken,

Detaljer

NR. 6/1989. LBFJFISOHHETCWNQERS0KEtSER HELARCOREVNE FICKEFARTOYER I. BUPSJETTN MhcUA FOR FISKENÆRISJGEN STORRELSEN 8,Q - 72,9 H S.L.

NR. 6/1989. LBFJFISOHHETCWNQERS0KEtSER HELARCOREVNE FICKEFARTOYER I. BUPSJETTN MhcUA FOR FISKENÆRISJGEN STORRELSEN 8,Q - 72,9 H S.L. NR. 6/1989 BUPSJETTN MhcUA FOR FSKENÆRSJGEN LBFJFSOHHETCWNQERS0KEtSER HELARCOREVNE FCKEFARTOYER STORRELSEN 8,Q - 72,9 H S.L. 1988 NR. 6/1989 BUDSJETTNEMNOA FOR FSKENÆRNGEN L0NNSOMffETSUNDERSOKELSER HELÅRSDREVNE

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område

Veiledning for montasje av målerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område Veiedning for montasje av måerarrangement i TrønderEnergi Nett AS sitt område RETNINGSINJER FOR MÅERINSTAASJON 1. GENERET 1.1 Formå Retningsinjer er aget for at instaatører og montører sa unne bygge anegg

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

bankens informasjon til unge voksne

bankens informasjon til unge voksne På egne ben På egne ben bankens informasjon ti unge voksne 2 FNO og Forbrukerombudet har utarbeidet dette notatet som innehoder informasjon vi mener unge voksne i aderen 16 ti 25 år bør få av banken, uavhengig

Detaljer

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis

.. -- Arlieideravisene er uten sammenligning dem pressegruppe i Norge som har fått sine trykkerier mest odelagt._ Av 16 delvis , frykkeristuasjond I ARBEIDERPRESSEN I... tiinc ti apresseko t.en Så angt det har v=ert muig på grunnag av de oppysninger som foreigger har jeg i tid.igere innstiinger ti ttpressekomiteentt gjort rede

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune Møteinnkaing - Kontroutvaget i Mehus kommune Arkivsak: 15/60 Møtedato/tid: 27.04.2015, k. 14:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssaen Møtedetakere: Oa Huke, eder Magne A. Thomasen, nesteder Oddvar Horg

Detaljer

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT)

Papirprototyping. Opplegg for dagen. Hva er en prototyp (PT) Papirprototyping Oppegg for dagen 09:30-10:00: Om papirprototyping 10:00-10:15: Diskuter probemstiing 10:30-11:30: Lag PapirPT og tistandsdiagram for bruk i testen 12:00-13:30: Test PapirPT på andre (vi

Detaljer

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig:

Foreldreskjema. Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig: Foredreskjema Skjemaet ska eses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke bå eer sort kuepenn og skrive tydeig: I de små avkrysningsboksene setter du et kryss inni boksen for det svaret som du mener passer

Detaljer

---------------- ------- JUU KRISTIANSUND. Fiskerirettleder Arvid Slettvåg, Langøyneset * * * * * * * * * F R A

---------------- ------- JUU KRISTIANSUND. Fiskerirettleder Arvid Slettvåg, Langøyneset * * * * * * * * * F R A JUU A R S M E L D I N G F O R 9 9 3. F R A FISKERIRETTLEDEREN I AVERØY, KRISTIANSUND OG FREI. * * * * * * * * * FISKERINBMNDENES SAMMENSETNING I PERIODEN 1992-1995. AVERØY: ------- Medemmer. OLE HUSBY,

Detaljer

Kostnadskalkyle. svømmeanlegg

Kostnadskalkyle. svømmeanlegg Nes kommune Kostnadskakye - svømmeanegg svendby Bygg consu; Kostnadskakye \/ D E)E3«BA: (fr stotiia) svømmeanegg Nes kommune Apri 2013 r \ Feirin 04 42013 Steffen Strømnes Y:\Arkiv prosjekter\nes kommune,

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren.

Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11-1. JUNI 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag Ryfyke ti Nord-Norge. 6 Lover og forskrifter. 7 Medinger fra Fiskeridirektøren. Forsidefoto: Susan Meri Stavøstrand. Motivet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 29.05.2013 Tid: k 0900 Forfa: t. ( SQ,IUm Varamedemmer: Andre: ~ ~ W\ t 11 Y\ Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/19 13/399 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/20 13/192

Detaljer

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk

Fiskesort Mengde I ' 1 l 'Fiskemel. tonn tonn tonn l tonn l tonn tonn Skrei!12079 3 705 5 536 2 838 - - Loddetorsk Annen torsk GANG Utgitt av fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra «Fiskets Gang» tiatt. 46. årg. Bergen, Torsdag. desember 960 Nr. 48 Abonnement: kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE. lili) FISKERIRETTLiaiM!

ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE. lili) FISKERIRETTLiaiM! ' ' ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE 1985 ii) FISKERIRETTLiaiM!N ~ VARDØ - - - - VARDØ KOMMUNE. Innbyggerta: 3 254 ( pr.30.01.86 ) Største

Detaljer

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo

Har fått hjelp av Morten både til å gå ned 16 og 26 kilo Nye kurs starter nå! 2 2016 UTGAVE 12 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Ring for å sikre deg pass! Har fått hjep av Morten både ti å gå ned 16 og 26 kio Jeg må bare berømme innehaveren av Kristiansand

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen

OPQ Utfyllende rapport for ledelsen OPQ Profi OPQ Utfyende rapport for edesen Navn Sampe Candidate Dato 25. september 2013 www.ceb.sh.com INNLEDNING Denne rapporten er beregnet på injeedere og ansatte i personaavdeingen. Den innehoder informasjon

Detaljer

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo

Elisabeth fra Lier gikk ned 6 kilo DRAMMEN SENTER GRATIS AVIS Treningssenter for vektreduksjon! 32 69 90 09 www.drammen.easyife.no 2 2016 UTGAVE 46 Varig vektreduksjon og ivsstisendring Eisabeth fra Lier gikk ned 6 kio Og karte å egge om

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. l. Kort om tjenestedistriktet. 2. Sammendrag

INNHOLDSFORTEGNELSE. l. Kort om tjenestedistriktet. 2. Sammendrag INNHOLDSFORTEGNELSE. Kort om tjenestedistriktet 2. Sammendrag 3. Syssesetting 3.1. Fiskermanntaet 3..a. Fiskermanntaet i Brønnøy 3..b. Fiskermanntaet i Sørnna 3..c. Fiskermanntaet i Vevestad 3..d. Fiskermanntaet

Detaljer

3.9 Symmetri GEOMETRI

3.9 Symmetri GEOMETRI rektange der den ene siden er ik radius og den andre siden ik have omkretsen av sirkeen. Areaet kan da finnes ved å mutipisere sidekantene, noe som gir: A = r πr = πr 2. Oppgave 3.41 a) Konstruer en trekant

Detaljer

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror

Kjære. mamma og pappa. Jeg vil bare fortelle dere at det er mye vanskeligere å oppleve en skilsmisse enn det dere tror Kjære mamma og pappa Jeg vi bare fortee dere at det er mye vanskeigere å oppeve en skismisse enn det dere tror innhod Et skismissebarn er et normat menneske med to hjem. Marthe, 15 Utgiver: Voksne for

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014

HELHETLIG ROS-ANALYSE 2014 HELHETLI ROS-ANALYSE 2014 m/ oppføgingspan for Rana kommne Vedtatt av kommnestyret. INNHOLD 1.0 Innedning 4 1.1 Sammendrag 4 Risikobide 4 Prioriteringer og titak 4 1.2 Bakgrnn 5 Ansvar for samfnnssikkerhet

Detaljer

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren

FISKETS GA 12. Januar. Fiskerioversikt for uken som endte. Ufgiff av Fiskeridirektøren FISKETS GA Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 7. januar 957 A bonn em en t kr. 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

SNO. Domfelte erklærte på stedet at han påanket dommen på grunn av Btraffutmålingen og feil ved lovanvendelsen. Om dette inneholder rettsboken

SNO. Domfelte erklærte på stedet at han påanket dommen på grunn av Btraffutmålingen og feil ved lovanvendelsen. Om dette inneholder rettsboken Titate har forkart at han i den senere tid stundom styrket seg med brennevin, men det synes ikke å ha skjedd i noen sterk grad. ' Som formidende omstendighet er det anført at titate ved et par anedninger

Detaljer

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no

Wilhelmi Byggevarer. Overvannshåndtering Tanker. Wilhelmi Byggevarer tel. +47/405 65 431 info@wilhelmi.no Wihemi Byggevarer Overvannshåndtering Tanker Wihemi Byggevarer te. +47/405 65 431 info@wihemi.no Produksjonsanegg i Dachstein (Frankrike) Produksjonsanegg i Teningen (Tyskand) i nærheten av Freiburg GRAF

Detaljer

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed

www.wonderlandbeds.com Wonderland 332 Regulerbar seng Regulerbar seng Reglerbar säng Säätösänky Verstelbaar bed Das justierbare Bett Adjustable bed www.wonderandbeds.com Wonderand 332 DK SE FI NL DE GB Reguerbar seng Reguerbar seng Regerbar säng Säätösänky Verstebaar bed Das justierbare Bett Adjustabe bed Lykke ti med vaget av ditt nye Wonderandprodukt.

Detaljer

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske.

Permanentmagneter - av stål med konstant magnetisme. Elektromagneter- består av en spole som må tilkoples en spenning for å bli magnetiske. 1 5.1 GEERELL MAGETSME - MAGETFELT Det skies meom to typer magnetisme: Permanentmagneter - av stå med konstant magnetisme. Eektromagneter- består av en spoe som må tikopes en spenning for å bi magnetiske.

Detaljer

9!ishets. (Jøng. MILJØPROBLEMER OG BEHOV FOR STANDARDHEVING l FISKEINDUSTRIEN NR. 5-10. MARS 1977 63. ARGANG

9!ishets. (Jøng. MILJØPROBLEMER OG BEHOV FOR STANDARDHEVING l FISKEINDUSTRIEN NR. 5-10. MARS 1977 63. ARGANG 1977 Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 5-10. MARS 1977 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 11 Industrie tining av frossen fisk. 14 Vitamininstituttet presenterer fere resutater fra ernæringsundersøkeser. 16 Fisk

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN , UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiiskets Gøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 16. 11. AUGUST 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 454 Teknoogisk utviking i fiskeindustrien. 460 Funn

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG

MØTEPROTOKOLL 14/18 14/45 LOVLIGHETSKLAGE VEDR. VALG A V VARAMEDLEM TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 07.04.2014 Tid: 18:30-21.15 Oav Breivik (H), Siri Johansen (H) Oe Torvad Riiser (H), Aeksander Abotnes (uavh.) Rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær

Detaljer

Digital kommunereform

Digital kommunereform Digita kommunereform Digitat samarbeid på tvers og på angs Per-Kaare Hoda, Leder Feesavdeingen, Evenes kommune Digitaisering i offentig sektor Enket sagt hander digitaisering i offentig sektor om å: Fornye,

Detaljer

3. Om laks og laksefiske. Innledning. Laksestatistikken

3. Om laks og laksefiske. Innledning. Laksestatistikken 3. Om aks g aksefiske Innedning Laksen (Sam saar L.) finnes bare i den nrdige de av Atanderhavet g kaes derfr atantisk aks fr å atskie den fra de seks artene av aks i Stiehavet. Den er det pp i atskite

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

RINGERIKSBANEN. Bergensbanens forkortelse NSB. Oslo - Hønefoss 30 n1inutter. NSBs forslag av juli 1 993

RINGERIKSBANEN. Bergensbanens forkortelse NSB. Oslo - Hønefoss 30 n1inutter. NSBs forslag av juli 1 993 RINGERIKSBANEN Bergensbanens forkortese Oso - Hønefoss 30 n1inutter NSBs forsag av jui 1 993 NSB Innedning Gammet ønske - ny pan Su ekningen Oso-Hønefoss er en de av Bergensbanen. Meom disse byene kjø1

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

AV INNHOLDET l DETTE NR:

AV INNHOLDET l DETTE NR: FI Ufgiff av fiskeridirektøren POSTADRESSE: FISKETS GANG, FISKERIDIREKTORATET, R.Å.DSTUPLASS 0, BERGEN Teefon: 30 300. Teegr. adr.: Fiskenytt. Utkommer hver torsdag. Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske?

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske? Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 8 8. OKT. 1976 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 694 Nye fiskefartøyer «Øyannes». 694 Smånytt. 695 Fiskerinytt fra utandet. 700 Medinger fra Fiskeridirektøren. 700 Lover og Forskrifter.

Detaljer

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år

«Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og følge med» Andreas, 6 år «Hvis noen er redde er det viktig å høre hva de har å si og føge med» Andreas, 6 år Meninger og tanker fra «Zippy-barn» om hva som er viktig for å ha det bra Utgiver: Voksne for Barn Redaksjonskomite:

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser ( Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish Industry) Vo. I. No. 1. Pubished by the Director of Fisheries Vitamin A i innvoer

Detaljer

Leiv Solheim. Foreløpige landstall i KOSTRA Prinsipper, metoder, produksjon og eksempler. 2003/46 Notater 2003

Leiv Solheim. Foreløpige landstall i KOSTRA Prinsipper, metoder, produksjon og eksempler. 2003/46 Notater 2003 2003/46 Notater 2003 Leiv Soheim Foreøpige andta i KOSTRA Prinipper, metoder, produkjon og ekemper Metoder og Standarder Emnegruppe: 00.00.20 1. Innedning 1.1. Formået KOSTRA (KOmmune STat Rapportering)

Detaljer

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig.

VARE FISKERIER SUNNMØRE KREDITBANK A/S. er under omstilling både teknisk, økonomisk og menneskelig. . DESEMBER 9 6 8 50 SUNNMØRE KREDITBANK A/S Åesund Voda Ørsta FosnavågStrandaBrattvågLangevågU ste i nvi kstrynspje kav i k Vi innbyr ti samarbeid med rederiene, fiskeriorganisasjonene og den enkete fisker.

Detaljer

1958-1959. FISKERI- UN DERVISN l NG EN. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1959- Nr. 8. FISKE RI Dl REK TØ REN

1958-1959. FISKERI- UN DERVISN l NG EN. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1959- Nr. 8. FISKE RI Dl REK TØ REN Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1959- Nr. 8 FISKERI- UN DERVISN NG EN 1958-1959 Utgitt av FISKE RI D REK TØ REN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1959 / Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Detaljer

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO

Handlingsplan. for barnehage, skole og SFO Handingspan for barnehage, skoe og SFO 2013 2022 «Barn og eever ska ha et godt æringsmijø, som bidrar ti at de får reaisert sitt potensia for æring og utviking og tiegner seg grunneggende ferdigheter i

Detaljer

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen:

Troms: Det.foreligger ikke fangstn1elding. V ester/ilen: n Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra "Fiskets Gang~ tiatt. 9. årg. Bergen, Torsdag 1. desember 195 Nr. A bonn em e nt kr. 1 0.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200.

---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200. \ -- jcncstcd i s ri< tet består av kommunene Binda, Sømnn, Brønnøy og \Jevestad. - Distriktet igger he sør i Nordand fyke og grenser opp ti Nord-røndeag. - Samet areae for tjenestedistriktet er 3.82 km"

Detaljer

ffiiskets ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren Kapasitetsbehovet i fiskeforedlingsindustrien INNHOLD: (Jøng Side:

ffiiskets ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren Kapasitetsbehovet i fiskeforedlingsindustrien INNHOLD: (Jøng Side: ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 14 13. JULI 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag 403 Portuga et and med mange fiskere og mangefue ressurser. 409 Escoa Profissiona de Pesca Portugas fiskarfagskoe. 412

Detaljer

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver

Avansert teknologi for grunnleggende oppgaver Avansert teknoogi for grunneggende oppgaver www.oex.no Oppmåing Visuaisering Navigering Potting Posisjonering Hardhetsberegning Oppmåing og visuaisering Koektiv kartegging siden 1997 Kartegging av havbunnen

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets (jøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 22 3. NOVEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag Side: INNHOLD: 614 Havforskningsinstituttet og Nordnesareaet. 615

Detaljer

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger.

Når en kraft angriper et stykke material fører det til påkjenninger som betegnes spenninger. Side 1 av 8 Mekanisk spenning i materiaer Tenk på et tungt egeme som ska bæres av en konstruksjon. Konstruksjonens må tåe kraften som går fra asten ti underaget. Denne kraften virker på konstruksjonen

Detaljer

l f UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

l f UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN f UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 4 24. FEBR. 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 103 Økning i fiskemengde krever intensivert forskning på fangst og fartøysektoren.

Detaljer

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby

Godkjenningsprogram. Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjeldende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Alf Dalby Godkjenningsprogram Utarbeidet av FTU og vedtatt av HS. Dette programmet gjøres gjedende fra 1. januar 2015. Max : Foto: Af Daby Innhod Godkjenningsprogram Norske Redningshunder Innhod 1. Genere de 6 1.1.

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS. Trålfrie soner Trawlfree zones. Vellykket akkartokt langs norskekysten Successful squid-survey along the norwegian coast

INNHOLD- CONTENTS. Trålfrie soner Trawlfree zones. Vellykket akkartokt langs norskekysten Successful squid-survey along the norwegian coast Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 24-30. NOVEMBER 1978 Redaktør: 64. ARGANG Utgis hver 14. dag JSSN 0015 3133 HÅVARD ANGERMAN, kontorsjef Redaksjon: Trykk: A.s John Grieg Abonnement kan tegnes ved ae poststeder

Detaljer

ffiiskets (i ang NYTT <<FISKETS GANG>> Ansvarlig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: HAVARD ANGERMAN, kontorsjef

ffiiskets (i ang NYTT <<FISKETS GANG>> Ansvarlig utgiver: FISKERIDIREKTØREN Redaktør: HAVARD ANGERMAN, kontorsjef NR. 32-5. AUG.1976 62. ARGANG Utgis hver 14. dag Fiskets Gangs adresse: Fiskeri di rektoratet Postboks 185, 5001 Bergen Tet.: (05) 23 03 00 Trykk: A.s John Grieg NYTT 511 Omfattande fiske

Detaljer

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1

Fiskerioversikt for uken som endte 9. november 1 Ufgiff av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis er ettertrykk fra "Fiskets Gang" tiatt. 43. årg. Bergen, Torsdag 4. november 957 Nr. 46 A bonn em en t kr. 20.00 pr. år tegnes ved ae postanstater og på

Detaljer

Side: INNHOLD: 166 Om kvikksølvforekomster i fisk.

Side: INNHOLD: 166 Om kvikksølvforekomster i fisk. Utgitt av Fiskeridirektøren Nr. 6-30. MARS 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag 167 Loddefisket på Grand Bank ved Newfoundand. 169 Gytebestanden av norsk-arktisk sei er havert på fire år. 170 Kontroen må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller

universell utforming og likestilling Detaljer som teller toalett og bad detaljer som teller universe utforming og ikestiing TOALETT OG BAD Detajer som teer toaett og bad detajer som teer 1 toaett og bad detajer som teer 1 Tigjengeig og brukbart for ae Tigang ti toaetter er nødvendig for å kunne

Detaljer

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN!

KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! KLIPP TOPPEN AV SKATTEN! 15. A U GUST 1 9 6 8 33 Kystens Forretningsbank TROMSØ TRONDHEIM BERGENSVOLVÆRHONNINGSVÅG BÅTSFJORD VARDØ MEHAMN Kontakt oss for nærmere oppysninger Nå kan vi tiby skattefri banksparing

Detaljer

Side: INNHOLD : 370 Sydhavet og krillen. 371 374

Side: INNHOLD : 370 Sydhavet og krillen. 371 374 for tiden. ffiishets ffj0? ~' Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 13-29. JUNI 1978 Side: INNHOLD : 370 Sydhavet og krien. 371 374 Over 1 500 har fått innviget erstatning på i at 11,4 mi. kroner. Fiskeridirektoratet

Detaljer

FISKERIRETTLEDNINGST JENESTEN l REGION IV, SØR-TROMS ARSMELDING 1988

FISKERIRETTLEDNINGST JENESTEN l REGION IV, SØR-TROMS ARSMELDING 1988 FISKERIRETTLEDNINGST JENESTEN REGION IV, SØR-TROMS ARSMELDING 1988 REGION IV, SØR-TROMS 'ajark6 Y Meoyvear ;;, C~nsi)':t Krottov/ :-- :!H.'I ;~nyjo.f! ~5 :,..,~,. \ ofx>tn FORORD Arsmedingen gir en oversikt

Detaljer

- 2 - I N N H O L O. 25 Dataregistreringsmetodikk ved fiskeforsøkene 25 Forsøksopplegg ved sammenligning av fangstevnen til forskjellige kroktyper

- 2 - I N N H O L O. 25 Dataregistreringsmetodikk ved fiskeforsøkene 25 Forsøksopplegg ved sammenligning av fangstevnen til forskjellige kroktyper ' BETYDNINGEN AV KRDKFDRM OG REDSKAPSMATERIALER VED LINEFISKE ETTER TORSK (Gadus morhua L.) OG HYSE (Meanogrammus aegefinus L.) UNDERSØKT VED ATFERDSSTUDIER OG FISKEFORSØK Hovedoppgave i fiskeribioogi

Detaljer

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN. OKTOBER 973 It Fiskerioversikt for uken som 7 oktober 973.. OKTOBER 973-59. ÅRGANG 4 A V N N H O D E T D E TT E N rt. : Side Verdi av utførse av fisk og fiskeprodukter,

Detaljer