ABSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1964 NW. 10 SELFANGSTEN 1964 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1965

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ABSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1964 NW. 10 SELFANGSTEN 1964 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1965"

Transkript

1 ABSBERETNING VEDKOMMENDE NORGES FISKERIER 1964 NW. 10 SELFANGSTEN 1964 FISKERIDIREKTØREN BERGEN 1965

2 A.s John Grieg

3 INNHOLD Side Forord... 5 Selfangst: Deltaking (tab og 3)... 7 Fangstmengde og verdi (tab. 4 og 5)... 7 Fangsten på de forskjellige feltene (tab. 6 og 7) : Newfoundland 9... Vestisen Danmarksstredet Nordisen Østisen Forlis (tab.8) Prisene Ekspedisjoner Eksport (tab. 9)... 19

4

5 FORORD Beretning om selfangsten er som tidligere år utarbeidet på grunnlag av innklareringsoppgaver fra tollkontorene. Det er gjort nlermere rede for klette i «Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier» 1946, nr. 4. Fullmektig Harald Jensen har utarbeidet beretiliilgen. Bergeii, i april Per L. Mietle

6

7 SELFANGST Deltaking (tab. 1, 2 og 3). Som det framgår av tabell l deltok i 1964 i alt 62 (6l)l fartøyer i selfangsten. Hjelpeskipet i Vestisen er ikke med i disse tallene. Av fartøyene hørte 2 hjemme i Finnmark, 30 i Troms, 2 i Nordland, 27 i Møre og Romsdal og 1 i Bergen. I forhold til 1963 økte deltakingen fra Møre og Romsdal med l båt. Fra hvert av de øvrige fylker deltok like inange fartøyer som året før. Samlet bruttotoni1asje utgjorde tonn, ined et gjennomsnitt på 216 (200) bruttotonn pr. fartøy. Gjennomsilittsalderen er beregnet til 29 år. Tabell 2 viser fartøyene fordelt etter lengde og byggeår. Selfangstfartøyenes gjennomsnittlige maskinstyrke var 520 HK. I tabell 3 er fartøyene fordelt etter lengde og inaskinstyrke. Det ble i 1964 innklarert fangst fra 73 (71) fangstturer, llerav 16 fi-a Nem~founclland, 33 fra Vestisen, 11 fra Nordiseil, 10 fra Østisen og 3 fra kombinert tur til Vestisen og Østisen. l 213 (1 163) mann cleltok i fangsten, c1.v.s. gjennomsnittlig 20 mann pr. fartøy. Besetningens storrelse varierte fra 8 iliailn på de ininste fartoyene til 37 mann på de største. Ingen fartøyer forliste i sesongen Fangstmeng(1e og veldi (tab. 4 og 5). Det samlete fangstutbytte på alle felt utgjorcle ( ) dyr. Dette er en stigning på clyr fra 1963 som forovrig ga clet laveste antall dyr siden Gjennoinsilittsiesultatet for siste 10 års periode, , utejorde clyr. Antall dyr pr. fangsttur i 1964 var (3 120). Utbyttet var som i 1963 storst på Ncwfouncllaildsieltet mecl clyr pr. fangsttur, og minst i Norclisen ined 359 dyr i gjcnnornsnitt pr. tur. Fangsteil av gronlandssel utgjorcle ( ) clyr - herav unger, og eldre dyr. Dette er sammenlignet med 1963 ei1 økning i antall unger på og en okning i antall eldre clyr på Fangsteil av klappnlyss utgjorde (27 978) clyr - herav vårfødte unger (blueback) og eldre dyr. Stigningen fra foregående år var for blueback og for eldre dyr Tallene i parailtes er for 1963.

8 -_-A- Tabeil 1. Deltakingen i sevangst, fordilt etter fartvenes heimsted i 1964, Heimsted Antall fartøyer Samlet tonnasje Eergen... l 51 rogomcia1..i 2; 6:' 2369 Nordland Troms... 3; Brutto Netto Besetning i alt Tabell 2. Farloyer som har innklarert fangst. Fordelt etter lengde og byggeår i Gjennomsnitt pr, fartøy - -- Lengde - fot Mashin-HI< , Finnmark.( ( 30 ( 87,2 260 ( Ialt , ,2 474 i2! i l , ,O , ,9 ( ,9 i , Byggeår: Lengde -- p- fot i1950 i 1960 I 19u ' l 60-69, ,9. - l 1 2 ( -, 80-89, , , I alt , I -, - Ialt / l l 1 - s i -

9 Tabell 3, Fartger som har innklarert fangst, fordelt etter lengde og maskinens styrke i Lengde fot « « « « « « « « « « « «... Ialt... Maskinens styrke (HK) J / I Jogrne a ~ - i - ~ - i - i / I alt Det ble i 1964 fanget (1 566) storkobbe, l 040 (534) snadd og 146 (127) isbjørner. Fangsten av disse dyr varierer sterkt fra år til år. Når det gjelder storkobbe viste fangsten dette år betydelig stigning. En må Ilelt tilbake til 1951 og 1937 med henl-ioldsvis og dyr for å finne tall av tilsvarende størrelsesorden. Spekkniengden utgjorde i alt (3 471) tonn. Dette er en oppgang fra 1963 på 632 tonn, men mindre enn gjennomsnittet for siste 10-års periode som var toilri. Den totale innklareringsverdi i 1964 var kr ( ). Resultatet må en karakterisere som meget godt, idet innklareringsverdien er den klart høyeste som er registrert i årene etter siste verdenskrig. Dette skyldes i vesentlig grad høye priser og det gode fangstutbytte på Newfoundlandsfeltet. Fangsten ljå de forskjellige felt (tab. 6 og 7). New&ndlaizd I selfangsten ved Newfoundland deltok i alt 16 fartøyer inot 13 året før. Etter overenskoinst med Canada var fangsttiden i 1964 fra 5. mars til 30. april i Gulfen, og fra 10. mars til 30. april på Fronten nordøst av Newfoundland. Fangsttiden var szledes den samme som i De norske fartøyene hadde en gjennomsnittsstørrelse på 454 brutto tonn, og en totalbesetning på 491 mann - gjennomsnittlig 31 mann pr.

10 Tabell 4. Fangstmerzgde og fangstverdi etter Antall turer X alt Granlandssel Unger Eldre dy (l år og eldre: I alt Klappmyss 1 Herav Unger Eidre dyr (1 år og eldre) Innkl. sted: Ålesund... Tromsø... Heimsted : Bergen... More og Romsdal Nordland... Troms... Finnmark... Innkl. mnd. : April... Mai... Juni... Juli... August... September... I alt stk. stk. stk. rik. stk. 1 stk. 1 stk.

11 d l innklareringssded, heimsted og måned i t. l stk. 1 stk. l Xsbjmrn 1 Herav stk. 1 stk. ' SI*. sti l tann 1 l000 kr kr kr.

12 i 3~ lo" o l r.+

13 -P Tabell 7 Fart0yenes størrelse, tzsrenes zinrighet, fangstvercli og mannskafl i gjennonzsnitl for Izvert fangstfelt. Fangstfelt Antall Gj.snitt pr. fartey p turer i alt Mann-1 Tonnasje 1 Motor ( Brutto / Netto 1 -HK Newfoundland Vestisen Nordisen I 82 ' Østisen i3l) / ( 425 l Ji ; l , l) Se note til tabell 6. Gj.snitt pr. tur varig-' Innklarhet l eringsverdi d0gn kr ' / , fartøy. Turenes varighet var gjennomsnittlig 81 dager, og den gjennomsnittlige innklareringsverdi kr ( ) pr. fartøy. 4 fartøyer fanget i Gulfen. 3 av disse skiftet til Fronten etter at ungefangsten var slutt, og avsluttet sesongen der. I alt blc det fanget ca dyr i Gulfrn og ca dyr på Fronten, til sammen ( ) dyr. Gjennomsnittsfangsten på Newfoundlandsfeltenc var (l 1 054) dyr, mens gjennonlsnittsfangsten for selfangsten 1964 totalt sett utgjorcle elyr pr. fangsttur. Fangsten av unger av grønlandssel på Newfoundlandsfeltrne utgjorcle ca. 75 prosent av totalfangsten av grønnlandssel på feltene. Som tidligere nevnt må utbyrret karakteriseres som meget godt for Newfoui:dlaildsfeltene, og clct er i erd å legge merke til den forl-ioldsvis store fangst av klappinyss på Froilten. 2 norske fartøyer soin fanget på ~ervfoundlancisieltene var i 1964 utrustet mecl helikopter. Vær og isforlioldene var stort sett gunstige for fangste11 og skapte ikke spesielle problemer. Vestisetz. Avseilingsdatoen for fartøyer til feltet var soin vanlig satt til 13. mars, og fangst var tillatt fra 20. mars til 5. inai.

14 P- Tabell 6. Selfangsten i 1964 fordelt på.fangstfelt. l Fangstfelt l Newfound- Selfan~st : Antall innklareringer... I. Grønlandssel i alt...stk Vårfødte unger : a. Hårfaste kvitiinger... D b. Unger under og etter hårskiftet... D 2. Eldre dyr (1 år og eldre).... D 11. Klappmyss i alt Blueback (vårfødte unger)... D 2. Eldre dyr (l år og eldre)... D 1x1. Storkobbe... N IV. Hvalross... V. Snadd... VI. Isbjørn i alt... D Herav : a. Levende... b. Døde... n VII. Samlet antall av disse dyr... VIII. Spekk...tonn IX. Inrik1arerinir;sverdi 1000 kr..... land 1 i I I l l l l) Tre fartøyer begynte tureri i Vcstisen og avsluttet den i Østisen. Hver av disse lroinbiilerte turer er regnet soiii Cii tur i denne summen. 36 (43) fartøycr fanget i Vestisen - 3 av cllsse fartøyene avsluttet sesongen i Ostisen. I tabell 6 cr fangsten 101- disse 3 fartøyene fordelt på Vestisen og Ostisen. 2 fartøyer som utklarerte for Vestiscn forlot feltet ined skadcr før fangsten begynte. Ettcr endt reparasjon gikk fartøyene til Ostisen. Disse 2 fartøyene er ikke med i c~eltaltingstallenc for Vestisen. Ett fartøy son1 blc skaclet tidlig i sesongen gikk lijcm og innklarerte Vestisfangsten, livorctter fartøyet la ut på ny tur til Ostiseri. Fartøyene soin deltok i Vestisen var på gjennomsnittlig 144 bruttotonn, og liaclde en besetning på gjennoinsnittlig 16 mann. Turene varte gjennomsnittlig 52 dogn. Sanilet fangst i Vesrisen var (37 286) dyr. Gjeniionisnittslangsten ble 970 dyr pr. fartøy, mot 887 dyr i Selv om gjeniioinsnittlig faiigstmcngde pr. fartøy viste en oppgang på 83 dyr fra foregåeiide år, ble totalfangsten liten. En inå således helt tilbake til 1945 for å finne lavere totalfangst.

15 Innklareringsverdien utgjorde kr ( ). De til dels høyere priser i 1964 førte til at utbytte av Vestisfangsten sett under ett ga et noenlunde bra økonomisk utbytte. Den gjennomsnittlige innklareringsverdi var kr ( ) pr. fartøy. Vær og isforholdene i Vestisen var i fangstsesongen varierende. Fra 14. mars og ut måneden var det til dels sterke sørlige vinder, noe som førte med seg unormale isforhold med sterkt sammenpresset baksekant i østvest retning, Senere holdt vinden seg stort sett som skiftende østlig eller nordøstlig bris, og kom bare et par dager opp i liten kuling. Middagstemperaturen svinget omkring t2" C. Som vanlig tjenestegjorde «Salvator» som hjelpeskip i Vestisen. Danmarksstredet. Det deltok heller ikke i 1964 norske fartøyer på dette felt. Nordisen. Fra Nordisen ble innklarert fangst fra 10 (5) fartøyer. Ett av disse gjorde 2 turer til dette felt. Samtlige fartøyer, bortsett fra ett, deltok tidligere på året i selfangsten i Vestisen eller Østisen. Turenes gjennomsnittlige varighet var 54 døgn, og innklareringsverdien pr. fartøy kr (57 000). Fartøyenes gjennomsnittsstørrelse var 82 bruttotonn, og deres besetning gjennomsnittlig 9 mann. Samlet fangstutbytte utgjorde (1 638) dyr, til en førstehåndsverdi på kr ( ). Østisen. I alt fanget 13 (10) fartøyer i Østisen. Fartøyenes gjennomsnittsstørrelse var 108 bruttotonn med en besetning på gjennomsnittlig I4 mann. I alt ble det fanget (13 937) dyr, gjennomsnittlig (1 394) dyr pr. fart~y. Resultatet av fangsten kan karakteriseres som bra med en innklareringsverdi på i alt kr (1 930 OOO), gjennomsnittlig kr ( ) pr. fartøy. Vær og isforholdene var i sesongen vekslende -- ti1 dels preget av østlige vinder av frisk bris eller kulings styrke. Dette førte til eksepsjonelle isforhold med utoverdrevet is over svzre havområder langt vestover. Temperaturen holdt seg i stor utstrekning mellom t 4 og t20 C, hvilket førte til at det stadig frøs nyis. En viser forøvrig til tabell 6 som angir fangstfordeling på de enkelte felt. Forlis (tab. 8). I 1964 forekom ingen forlis under selfangsten. I tabellen er gitt en oversikt over totalforlis under selfangst siden 1936.

16 1 G Tabell 8. Forlis side'elz Av disse var heimehørende i l l - - l - c - - l l - - u ,3-138 Prisene. Prisene i 1964 lå til clels over foregående års priser både for pelsskinn og garveskinil, og må som tidligere opplyst karakteriseres som ineget gode. En gjengir nedenfor priser som en Ilar fått oppgitt for fangstprodukter av beste sort. Pelsskinn : Whitecoats - hårfaste kvitunger, naturelle... kr. Whitecoats - hårfaste kvitunger, nesten liaturelle. - Whitecoats - fargevare Blueback, naturelle Blueback, nesten naturelle Blueback, vanlige Blågris, hårfaste Voksen grønlandssel, hårfaste Hårfaste klappmyss tunge og lette Gråsel, hårfaste naturclle , - pr. stk. 93, , , , , , , , ,- - - Garveskinn : Ikke hårfaste sadlers kr. 80, - til 100, - pr. stk. Lurv , - pr. stk. Spekk ,85 pr. kg.

17 Fig. 1. Samlet fangst på de forskjellige felt i årene

18 EKSPEDISJONER Fra overvintringsekspedisjoner har en fått melding om innklarert fangst til en verdi av ca kr. I dette beløp er tatt med fangst som er gjort av personale ved værvarslingsstasjonene på Bjørnøya og Hopen. 115 isbjørner ble tatt av to mann som overvintret på Halvmåneøya. 3 fartøyer har innklarert fangster fra tilsammen 11 turistturer - såkalte safaris. Fangsten foregikk i farvannet omkring Svalbard om sommeren, og innklareringsverdien utgjorde ca kroner. Overvintringsekspedisjonene og turistturene er ikke tatt med i tabellverket i denne årsberetning. EKSPORT AV SELFANGSTPRODUKTER I tabell 9 er vist eksporten av en del selfangstprodukter for årene Verdien av skinneksporten viste i 1964 en tilbakegang på kr sammenliknet med Eksporttallene var i 1963 og 1964 henholdsvis 46,2 mill. kroner og 45,5 mill. kroner. Eksporten av rå selolje viste fortsatt tilbakegang, idet verdien i 1964 bare var 0,9 mill. kroner mot 1,7 mill. kroner i De viktigste avtakerland for selfangstproduktene var i 1964 som i 1963 Vest-Tyskland og Frankrike. Eksporten til disse land beløp seg til henholdsvis 12,3 og 11,6 mill. kroner. Eksporten til Finland økte betraktelig -fra 2,9 mill. kroner i 1963 til 4,4 mill. kroner i Økningen i eksporten til Finland faller hovedsakelig på uberedte skinn. En må være oppmerksom på at eksporttallene for beredte skinn ikke bare omfatter norskfangede skinn, men også en del skinn av utenlandsk opprinnelse som er blitt beredt i Norge på leiebasis.

19 Tabell 9. Et'csporten au noen fortlell på land / I 1 Ubc~ecIte s/cinn au isbjo7-iz,sel, kobbe, klapplnyss etc. i I l I alt kr I l4 816 l-ler-av til : I Danmark...»! 159 l Italia...» Finlaiici... Øst-Tyskland...» Sverige...» Frankrike... Neclerlancl...» 151 Storbrit;irinia og Norcl-Irland...» <:airaila...» Sambancisstate~re Sveits Uspesifisert... ~ Beredte f~el,r.diit~iz CIO.d, kobbe og klal>pngjss. 1 1 alt... i 000 kr. I Herao til : l Spania... i 142 Finland... i... Ganacla... n 114. Italia... Sveits...» Sverige...» Vest-Tyslclancl...» Østerrike...» Belgia og Luxemburg...» 270 Dan~~iark... Frankrilre... a Neclerlaiid...» Storbritari~iia og Nord-Irlancl... Sambancisstatene I Japan...»... Uspesifisert...» X6 selolje. Ialt...» Herav til : Vest-Tysklarlcl...» 812 Frankrike Nederland...» I - Uspesifisert...» Utarbeidet etter oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå. Eli del skilin er av utenlandsli opprinnelse.

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1986 NR. 10 SELFANGSTEN 1985-86 I F O R O R D Beretningen om selfangsten fra 1985-1986 er basert på kontrolloppgaver fra Fiskeridirektoratets kontrollverk og

Detaljer

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Nr. 10 SELFANGSTEN Utgitt av FISKERIDIREKTØREN. A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1959

Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier Nr. 10 SELFANGSTEN Utgitt av FISKERIDIREKTØREN. A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1959 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1958 - Nr. 10 SELFANGSTEN 1958 Utgitt av FISKERIDIREKTØREN A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen 1959 INNHOLD Side Forord... 5 Selfangst : Deltaking (tab. 1 og

Detaljer

Beretningen er utarbeidet av konsulent Modulf Overvik. Bergen, desember 1987. Hallstein Rasmussen. Peter Gullestad

Beretningen er utarbeidet av konsulent Modulf Overvik. Bergen, desember 1987. Hallstein Rasmussen. Peter Gullestad F O R O R D Beretningen om selfangsten fra 985 986 er basert på kontrolloppgaver fra Fiskeridirektoratets kontrollverk og på dc oppgj@rssedler som er innkommet i forbindelse med innbetalingen av produktavgif

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3

E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH. Utgitt under Fiskeridirektoratets. Rapporter og meldinger 1984 nr. 3 1984 nr. 3 E'OEKZ3 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THH Utgitt under Fiskeridirektoratets "Rapporter og meldinger" 1984 nr. 3 FOEK23 JOBB J 28.3.84 CI/TBR/THM F O R O R D Meldingen om småhvalfangsten bygger på fangstdagbgker

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2004

Gjesteundersøkelsen 2004 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2004 Forfattere: Arne Rideng, Petter Dybedal Oslo 2004, 53 sider Gjesteundersøkelsen 2004 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt

Detaljer

Rapport turistinformasjonen i Orkdal

Rapport turistinformasjonen i Orkdal Rapport turistinformasjonen i Orkdal Sommer 2012 Besøk/ henvendelser ved skranke juni 2012 Norge 989 1596 +607 Danmark 11 13 +2 Finland 6 1-5 Island 0 1 +1 Nederland 7 14 +7 Tyskland 33 20-13 Storbritannia

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Fiskeridirektoratet. Bergen 2015

Fiskeridirektoratet. Bergen 2015 Fiskeridirektoratet Bergen 2015 Nærings- og fiskeridepartementet Næringsminister Statssekretær Politisk rådgiver Fiskeriminister Statssekretær Politisk rådgiver Departementsråd Assisterende departementsråd

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET [i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-29-2002 (J-36-2001 UTGÅR) 1] Bergen, 11.02.2002

Detaljer

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE

EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE EN OVERSIKT OVER FISKET ETTER TORSK NORD 62ºN MED KONVENSJONELLE REDSKAP I ÅPEN GRUPPE Statistikk og faktabeskrivelse over utviklingen i åpen gruppe i torskefiskeriene 1. Bakgrunn Fisket etter torsk nord

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

b. Gå inn i hytta og studer oppholdsrommet der mannen sitter. Lag ei liste over møbler og utstyr i oppholdsrommet.

b. Gå inn i hytta og studer oppholdsrommet der mannen sitter. Lag ei liste over møbler og utstyr i oppholdsrommet. Rom 1 Fangsthytta a. Studer fangsthytta utvendig. Hva slags forskjellige materialer er hytta bygd av? b. Gå inn i hytta og studer oppholdsrommet der mannen sitter. Lag ei liste over møbler og utstyr i

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2007 TØI-rapport 928/2007 Forfatter(e): Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland, Bente Heimtun Oslo 2007, 50 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Gjesteundersøkelsen

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2006

Gjesteundersøkelsen 2006 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2006 Forfattere: Arne Rideng, Jan Vidar Haukeland Oslo 2006, 54 sider Gjesteundersøkelsen 2006 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2001

Gjesteundersøkelsen 2001 TØI rapport 541/2001 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2001, 54 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2001 Gjesteundersøkelsen 2001 er tilnærmet heldekkende når det gjelder utlendingers reiser i

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM DELTAKELSE OG REGULERING AV FANGST AV SEL I VESTERISEN OG ØSTISEN I 2013

HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM DELTAKELSE OG REGULERING AV FANGST AV SEL I VESTERISEN OG ØSTISEN I 2013 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM DELTAKELSE OG REGULERING AV FANGST AV SEL I VESTERISEN OG ØSTISEN I 2013 1 Innledning Fiskeridirektoratet har utarbeidet høringsnotat om deltakelse og regulering

Detaljer

KVIKKSØLVINNHOLD I BLÅKVEITE(Reinhardtius hippoglossoides) FANGET LANGS KYSTEN FRA LOFOTEN TIL FINNMARK I MAI 2006

KVIKKSØLVINNHOLD I BLÅKVEITE(Reinhardtius hippoglossoides) FANGET LANGS KYSTEN FRA LOFOTEN TIL FINNMARK I MAI 2006 KVIKKSØLVINNHOLD I BLÅKVEITE(Reinhardtius hippoglossoides) FANGET LANGS KYSTEN FRA LOFOTEN TIL FINNMARK I MAI 2006 Bergen 31.05.06 Oppsummering I forkant av årets sesong for blåkveitefiske ble en arbeidsgruppe

Detaljer

Fiskeridirektoratets SmBskrifter. Nr. 5-1952 FORSKRIFTER. for kontroll og vraking av selskinn m.v. Utgift av FISKERIDIREKTØREN BERGEN

Fiskeridirektoratets SmBskrifter. Nr. 5-1952 FORSKRIFTER. for kontroll og vraking av selskinn m.v. Utgift av FISKERIDIREKTØREN BERGEN Fiskeridirektoratets SmBskrifter Nr. 5-1952 FORSKRIFTER for kontroll og vraking av selskinn m.v. Utgift av FISKERIDIREKTØREN BERGEN A/S JOHN G R I E G S B O K T R Y K K E R I 1 9 6 2 Besteiilrilelser

Detaljer

Overført fra Overført fra )

Overført fra Overført fra ) Vedlegg 13 TABELL I Fordeling av totalkvoter av torsk, hyse, lodde, kveite og snabeluer (S.mentella) mellom Norge, Russland og tredjeland etter avtale inngått i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon,

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Norske reker fangst, priser og eksport

Norske reker fangst, priser og eksport Norske reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst falt med 4700 tonn i 2012, ned fra 24500 tonn i 2011 til 19800 tonn i 2012. Det var rekefisket i Barentshavet som sviktet mens kystrekefisket hadde

Detaljer

Fakta om fiskeri og havbruk

Fakta om fiskeri og havbruk N O R G E 2 0 0 7 Fakta om fiskeri og havbruk www.regjeringen.no/fkd Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 Norsk sjømatproduksjon konsum

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012

Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Sammendrag: Reisevaneundersøkelsen for utenlandske besøkende 2012 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1295/2013 Forfatter(e): Eivind Farstad, Petter Dybedal og Iratxe Landa Mata

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2009

Gjesteundersøkelsen 2009 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2009 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI-rapport 1045/2009 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng Oslo 2009, 49 sider Gjesteundersøkelsen 2009 omfatter

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2000

Gjesteundersøkelsen 2000 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2000 TØI rapport 496/2000 Forfattere: Jan Vidar Haukeland, Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2000, 51 sider Gjesteundersøkelsen 2000 er tilnærmet heldekkende når det gjelder

Detaljer

MAREANO-data som verdiøkende aktiviteter

MAREANO-data som verdiøkende aktiviteter MAREANO-data som verdiøkende aktiviteter MAREANO brukerkonferanse 21. okt 2008 Liv Holmefjord Fiskeridirektør Disposisjon Fiskeridirektoratet Norsk fiskeriforvaltning Forvaltningsutfordringer Verdiøkende

Detaljer

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Melding om fisket uke 23/2015 Generelt Rapporten skrevet mandag 08.06.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens

Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens FISKERI Det blir fisket opp 100 millioner tonn fisk hvert år fra verdenshavene. 5% av maten som folk spiser er fiskemat. Fisk dekker 10 % av verdens proteinbehov. I Asia spises det mye fisk. Fiskemarkedet

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt

Offisielle og avstemte tall for omsetningen 2009: Lavere priser og verdien ned, men større kvantum omsatt Pressemelding Norges Råfisklag, elektronisk post: firmapost@rafisklaget.no Underlagstall for teksten i denne pressemeldingen og flere spesialtema, følger etter overskriften Hovedtall på side 3. Offisielle

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

TOKTRAPPORT MERKETOKT GRØNLANDSSEL I SVALBARDOMRÅDET MS KVITBJØRN 25. MAI JUNI 2010

TOKTRAPPORT MERKETOKT GRØNLANDSSEL I SVALBARDOMRÅDET MS KVITBJØRN 25. MAI JUNI 2010 TOKTRAPPORT MERKETOKT GRØNLANDSSEL I SVALBARDOMRÅDET MS KVITBJØRN 25. MAI - 12. JUNI 2010 Kjell T. Nilssen, Michael Poltermann & Ilias Shafikov Oppsummering Toktets formål var levendefangst av 15 grønlandssel

Detaljer

Byggevarestatistikk - import / eksport. 4. Kvartal Året 2013

Byggevarestatistikk - import / eksport. 4. Kvartal Året 2013 Byggevarestatistikk - import / eksport 4. Kvartal Året Kommentarer / Q4-13 Denne rapporten er laget basert på tilgjengelig statistikk fra SSB, bearbeidet av Prognosesenteret på oppdrag fra Byggevareindustriens

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2010

Gjesteundersøkelsen 2010 Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2010 TØI-rapport 1135/2011 Forfatter(e): Eivind Farstad, Arne Rideng og Iratxe Landa Mata Oslo 2011, 66 sider Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge I 2010 kom

Detaljer

AVTALE. Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948. Fiskeridirektoratets småskrifter. mellom. Nr. 4.- 1948 FISKERIDIREKTØREN

AVTALE. Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948. Fiskeridirektoratets småskrifter. mellom. Nr. 4.- 1948 FISKERIDIREKTØREN Fiskeridirektoratets småskrifter Nr. 4.- 1948 AVTALE mellom Norge og Sverige om visse fiskerispørsmål av 29. april 1948 Særtrykk av»fiskets Gang. Utgift av FISKERIDIREKTØREN A/S BERGEN J O H N G R I E

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2002

Gjesteundersøkelsen 2002 Forfattere: Arne Rideng, Berit Grue Oslo 2002, 51 sider Sammendrag: Gjesteundersøkelsen 2002 Gjesteundersøkelsen 2002 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer som er bosatt utenfor

Detaljer

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor.

Generelt Omsetningsdata i denne rapporten skriver seg først og fremst fra uke 11 i 2016 ( mars), sammenlignet med samme periode i fjor. Melding om fisket uke 11/2016 Rapporten skrevet mandag 21.03.2016 av Willy Godtliebsen Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill

Detaljer

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012

Fakta på bordet. Seniorrådgiver Gunnar Nilssen. Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Fakta på bordet Seniorrådgiver Gunnar Nilssen Reiselivsdagene Bodø 19.09.2012 Reiselivet - meget viktig næring i Nord-Norge Omsetning 2011 Sysselsatte 2010 18,6 milliard NOK 18.355 sysselsatte Steinar

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 2200 tonn i 2014, opp fra 13759 tonn i 2013 til 15984 tonn i 2014. Det var økning i rekefisket i Barentshavet og i kystrekefisket både i nord og

Detaljer

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. August. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no August 23. september Status per utgangen av August Nøkkelparametere August Endring fra Laks Biomasse 621 000 tonn

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

* Ang ytterdører/ innerdører: Vi har flere ganger rapportert til SSB om vår mistanke om feil i importstatistikken.

* Ang ytterdører/ innerdører: Vi har flere ganger rapportert til SSB om vår mistanke om feil i importstatistikken. Store variasjoner Tja, så hvordan går markedet? Vi ser jo helst at en graf som viser den økonomiske utviklingen har samme form som en trapp. Dessverre har ikke dette vært tilfelle i år. Det var en tung

Detaljer

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon

Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport Fiske og fangst Hvitfisk Pelagisk fisk Reker Sjøpattedyr Havbruk Forskning og innovasjon Fakta om fiskeri og havbruk 2011 Innhold Norsk sjømatproduksjon konsum og eksport 2 Fiske og fangst 8 Hvitfisk 15 Pelagisk fisk 17 Reker 20 Sjøpattedyr 21 Havbruk 22 Forskning og innovasjon 30 1 Norsk

Detaljer

Melding om fisket uke 24-25/2011

Melding om fisket uke 24-25/2011 Melding om fisket uke 24-25/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. juni 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND

TOTAL KVOTE OVERFØRING NASJONALE KVOTER SUM (TAC) AVSETNING KVOTE ANDEL FRA RUSSLAND TIL NORGE RUSSLAND TIL NORGE NORGE RUSSLAND Vedlegg 13 TABELL I OVERSIKT OVER FORDELING AV TOTALKVOTER AV TORSK, HYSE, LODDE OG BLÅKVEITE, MELLOM, RUSSLAND OG TREDJELAND. AVTALE INNGÅTT I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON, INKLUDERT EVENTUELLE

Detaljer

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense

UKESTATISTIKK FOR LAKS, ØRRET, MAKRELL OG SILD, UKE 45 (08.11 14.11) Norsk eksport av fersk laks (03021201) Mengde i tonn, FOB-priser norsk grense Til: Abonnenter av ukestatistikk, presse Fra: Eksportutvalget for fisk og Statistisk Sentralbyrå Tlf. 77 60 33 33, fax 77 68 00 12 5 sider, 17 november 2010 Vedrørende rundvekt. Vekt i forhold til rund

Detaljer

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013

Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Hovedtall fra NVEs leverandørskrifteundersøkelse 1. kvartal 2013 Sammendrag Leverandørskifter Midlertidige tall viser at norske husholdninger skiftet kraftleverandør 82 800 ganger i første kvartal 2013.

Detaljer

Snøkrabbe fangst, priser og eksport

Snøkrabbe fangst, priser og eksport Snøkrabbe fangst, priser og eksport Totalt er det landet 3679 tonn rundvekt snøkrabbe hittil i år. Totalen i 2014 var 4290 tonn fra 14 fartøy. Landinger av snøkrabbe i lagets distrikt fordelt på norsk/utenlandsk

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Dødsulykker fritidsfartøy 1 halvår 2016

Dødsulykker fritidsfartøy 1 halvår 2016 Notat Dødsulykker fritidsfartøy halvår 06 ARKIV NR DATO ANTALL SIDER YYYY/XXXXX - X 06.07.06 EMNEORD [Nøkkelord] SAMMENDRAG Første halvår 06 omkom i alt 0 mennesker i forbindelse med bruk av fritidsfartøy.

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 1 Delegasjon Det vises til Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2009 om regulering av sel på

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Reker fangst, priser og eksport

Reker fangst, priser og eksport 715 16887 13280 8207 9631 20785 19508 16275 22663 16500 28953 Markedsrapport Reker fangst, priser og eksport Norsk rekefangst økte med 7200 tonn i 2015, opp fra 15984 tonn i 2014 til 23207 tonn i 2015.

Detaljer

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06 MARKED Tabellen nedenfor viser utvikling i tilførsel av atlantisk laks i hovedmarkedene per måned i tonn rund vekt. Tabellen inneholder foreløpige tall og kan derfor avvike fra tilsvarende tall i Kontali

Detaljer

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD

Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Voksnes grunnleggende ferdigheter i Norge og OECD Resultater fra PIAAC Hanne Størset, avdeling for analyse, Vox Hva er PIAAC? 24 land deltok i runde 1 9 land med i rund 2 PIAAC i Norge Voksne 16 65 år

Detaljer

Dialogmøte kongekrabbe

Dialogmøte kongekrabbe Dialogmøte kongekrabbe Hermod Larsen, Vadsø, 10. mars 2015 Kort historikk Kongekrabbe satt ut i Murmanskfjorden på 1960-tallet. I 1992 ble det registrert større mengder kongekrabbe i norske områder. Fra

Detaljer

Bestemmelser for forsøkfiske med snurpenot og synkenot i Lofoten

Bestemmelser for forsøkfiske med snurpenot og synkenot i Lofoten Fiskeridirektoratets Småskrifter Nr. 3-1952. ' Bestemmelser for forsøkfiske med snurpenot og synkenot i Lofoten Særtrykk av.fiskets Gang* Utgitt av FISKERIDIREKTØREN AIS BERGEN JOHN GRIEGS B O K T R Y

Detaljer

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i.

I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. 10 LANDSDELER I NORGE I Norge er det fem landsdeler som har fått navnet sitt etter hvilken del av landet de ligger i. Her er navnene på Norges fem landsdeler: Nord-Norge 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget

ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 05/13 ET ARBEIDSMARKED I ENDRING - Bedre og høyere tall for innvandrerinnslaget 1. Ikke så lett å telle 2. Norge et innvandringsland

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Melding om fisket uke 30/2012

Melding om fisket uke 30/2012 Melding om fisket uke 30/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 27. juli 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere.

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere. Volumet er stabilt Innen alle produktgrupper rapporteres det om svært stabile salgstall når vi ser på antall solgte produkter. Omsetningen er også forholdsvis stabil 3. kvartal. Det er gledelig å registrere

Detaljer

Nordmenn blant de ivrigste på kultur

Nordmenn blant de ivrigste på kultur Nordmenn blant de ivrigste på kultur Det er en betydelig større andel av befolkningen i Norge som de siste tolv måneder har vært på kino, konserter, museer og kunstutstillinger sammenlignet med gjennomsnittet

Detaljer

REGISTRERING AV HVITKINNGÅS, RINGGÅS OG KORTNEBBGÅS I VÅRSOLBUKT, BELLSUND 31. MAI 1. JUNI 2007

REGISTRERING AV HVITKINNGÅS, RINGGÅS OG KORTNEBBGÅS I VÅRSOLBUKT, BELLSUND 31. MAI 1. JUNI 2007 REGISTRERING AV HVITKINNGÅS, RINGGÅS OG KORTNEBBGÅS I VÅRSOLBUKT, BELLSUND 31. MAI 1. JUNI 2007 Carl Erik Kilander 21.06.2007 Den 31. mai og 1. juni 2007 gjennomførte undertegnede og Mathias Bjerrang ringavlesninger

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11

Norconsult AS Apotekergaten 14, NO-3187 Horten Pb. 110, NO-3191 Horten Tel: +47 33 02 04 10 Fax: +47 33 02 04 11 Til: Fra: Geir Lenes Elisabeth Lundsør og Gunn Lise Haugestøl Dato: 2015-01-19 Områderegulering - Kommunedelplan for Tømmerneset. Delutredning 7.6 Laksefisk og marin fisk. Utredningen Tema Naturmiljø i

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Melding om fisket uke 6/2015

Melding om fisket uke 6/2015 Melding om fisket uke 6/2015 Generelt Rapporten skrevet fredag 06.02.2015. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner. Omsetningsdata

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa

Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa Hastigheter for bobil og campingvogn i Europa v/tore Steinar Pettersen, Norsk Bobilforening - pr. 19. januar 2014. Forbehold om feil eller endringer. (diverse internettkilder). REGLER pr. juli 2013 Det

Detaljer

..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13.

..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13. ..man drar aldri til ishavet på en fredag den 13. Jens Odin Johansen Slettli ble født den 2.mai i 1912 i Olderdalen. Jens måtte tidlig ut i arbeid på fiske, ishavet, anlegg og ikke minst på gruvearbeid.

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av Februar. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Februar 30. mars Status per utgangen av Februar Nøkkelparametre Februar Endring fra Laks Biomasse 550

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB)

Økonometrisk modellering med mikrodata. Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) Økonometrisk modellering med mikrodata av Terje Skjerpen, Tom Kornstad og Marina Rybalka (SSB) 2 Allmenngjøringens effekt på lønn Estimering av lønnsligninger Datakilde: lønnsstatistikken fra 1997-2012

Detaljer

Kjell Midling Leder Nasjonalt Senter FBA

Kjell Midling Leder Nasjonalt Senter FBA Kjell Midling Leder Nasjonalt Senter FBA 2015 Levendelagring av torsk - highlights - Et spørsmål om liv og død Perfekt Prevensjon Sjø-død Reparasjon 1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Resultatrapportering for 2007

Resultatrapportering for 2007 Resultatrapportering for 27 Sjefing. Oddmund Foss Enhet for elektriske anlegg Kvantitativ rapportering for 27 Ulykker Branner Ressursbruk Utført tilsyn Elulykker med personskade Antall ulykker og omkomne

Detaljer

Klimapolitikk: fordeling og effektivitet

Klimapolitikk: fordeling og effektivitet Klimapolitikk: fordeling og effektivitet Annegrete Bruvoll Forskingsleiar, Energi- og miljøøkonomi,forskingsavdelinga SSB 1) Global klimapolitikk kven skal betale og kva tiltak? 2) Nasjonal klimapolitikk

Detaljer